Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1901

Zaterdag 31 8ep mber 1001 No 8612 408 e Jaargang IfiSCHE COlftMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telefsM 0 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zob en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranof per jx 8t 1 70 Afzonderlpe Nommers VTJF CENTEN Telefoon o ADVERTENTIEN woribm gepUiatut van 1 a regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üixnite letters woitleii berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd iUu UDgevoerd 60 partt en hudel teer vlug i kwal a7 i 29 lc kwal 33 k f 26 Zwaardere hooger Noord HoUandiche Boter weinig aanvoer handel zwr vlug Ooeboter 145 k 1 55 Weiboter 1 25 4 1 35 O diïWiira Burger IJ ke Btand GEBOBKN U Sept Pbilippa Johan Adoll oodeni J A Verhoell en A J Verbroïge If Dirk J n Willem onderB A CoomanB en A Vermey 16 Pieler ouder A van dor Draaij en C F Verzaal Krtjna Adriana ooders A Cattel en K van Omne Dorothea Krerdina Krederika oodera L Edelkoort en A M V Wallet n Andrie Andreas Marina onder A van Geloven en M Broeveld Hendrikns Antonin ouder J Ovorkamp en M M BruSstens IK Cornelia Chriitina ouder J J van Wtjk en 1 M de Tong Maria Margareth oader ö van Vliet en M Vergeer 0VI RLEDEN 15 Sept 1 J Holtlinii en 5 d D van der Pool 59 j I den Boggende 3 w P den Raadt 60 j GKHOWD 18 Sept A van der Lonw n M M Eletveld V van Harten enA Kuniel W J Hlbbe en H W 8 Hal cher C van Dellt en A C Kievitk Weder Ontvangen 5 HES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Vtlephoo ai Amsterdam Vrkri Slotkn 01 o i SV l de welbekende soorten Beurs van I l 4 o Vi ï 4 17 S£PTNlM li i 0 rt Ned W 8 1 idito di ii dllc I diw dito dilo Homii Obl Ooudl llSl a 4 Itaui InHhrgTtng lB6t 8l KOonm Obl iD papi rl868 I dito ia liWIir U PoaTVtt L Obl net ooupoQ S dito tiokel 8 87 88 V 104Ï 80 to 88 78 416 184 1 nol 108 111 118V I 104V I8V 818 140 40 108 107 Bluulil Obl Biiineal ll 4 dito aeeoai lalO 4 dito bij Rolbi llli 4 dito bij HoDu UIV IO 4 dito Id goud leeD 1888 6 dito dito dlU 1884 6 Bn ll Perpel Jpold 1881 4 TuiKBN Oepr OoDT leen I8tt0 4 Oec teeaiag eerie D Gee leooin eerie ü Zsis Ara Bp T oblg 1881 Muioo Ob ut Sok 1880 VmauiH OW onbop 1881 4 A en Diu Obligetiee 18 8 8 BoniloiLH Bled leeu 1894 I NlD K A r Haadeli euni Arendeb Tab H ij OerliAetten DeiiMteleobeppij dito Arn Hrpotheekb peedbr 4 Gult Uij der Voriteol eend l Or H potbeekb peedbr 4 Nedarlendiehe beek eead Med Heidelmuteeh dito N W k P o Hyp h pendbr 8 KotL Hypolheekb penitbr 4 Utr Hjpotheekb dito 4 i OoeTUa Oott HoDR benk and KoeL Hypotheokbeuk peadb t AMlIIKt Kqul lif potli peodb 4 Huw L O Pr Um oen 8 ül Holl U 8poor Mij end Mij tol Bipl 8t 8pw eend Ned Ind Spoonreg m Bd Ned ibiid Air Bpm uod 8 dito dilo dito UltfMM 4Vi ItiUlSpoor laaT robl luid lui Bpwmij A H obl 8 Poim Wereohen Ween uod Suil 8r Ruee Spw Mij l ohl 4 Btltieohe dito eed ïulowi dilo eend 8 tweng llombr dito wid 4 Kurek Ch A w8p k p obl 4 100 dito dito obli 4 AKiaUA Oni P o Sp MIj obl 8 Ohie kNorth Wp C muI dito dito Win St Peler obl 7 Deanr fc Rio Or Spm oert tlUeoie Ceotral obl lu goud 4 LouiiT k Nuh illi Cer T eanl Me iieo N Spw M I Ie kjp 1 8 Miea KiaiM 1 4pCt prof laed N Tork Ooleeio k Weet laad Peno dto Okio blin ONTVANGEN eene groote Colle ctie NQJJVE ACITfe S in en Tailorniade Costumes D SAMSOM ADVERTKNTIEN Bevallen van en Dochter W C M QUANT ykt BuBn Gouda IH Beptember 1901 TK ROOP i TK HUl R om direkt te aanvaarden l ii Heerenhuis Km met oen prachtige TUIN aan de r j Ooithaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bj IZAAK CATS papier Lange Tiendewog D 29 Gouda m m wmm alB l CITROEN ITRAMBOOS KEH8EN SINAASAPPEL ANANAS om 5 en 1 Liter heerlijke f riiehleiillinonade te maken zijn verkrijgbaar in verzegelde flacons van 3 en 10 cent bjj J VAN 01 1 E Kleiweg Ho 2 GOUDA Ondergcteekonde beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvnrlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend h Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 188 7EANSCHE STOOMVEEVEEIJ N cheiiilsoke WauoherlJ Vin H OPPENHEIMËK lU KriiUhiiile Jtotterdnm iebniTBt r i donr Z M den Koning d r Belgen Uoofddepêt voor GOUDA do Heer II G TUiJ UIJItG Koi te Tiendeweg D 7 elpecialiteit toor het atoomen en varren van alle Haerenen i aineagar3 roben alaook alle Kindergoederon Speciale inrichting voor het etoomen van pluobe inant l veeren bout enz Gordijnen tafelkleeden ent worilen naar de nieuwste en laatite methode gevertd Echt Zeeuwsch rarwebrood tM cent d K G by A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Tlütrrj i Wonditbalira fm Jgp in do gobeele wereld liukond on BM geroemd ÜQOTertroffoii middel tegoQ Mlfc alle Borst Leng Lever X Maagilekten eit luKoudig 1 zoowel ala oo e uitwendig in bijna H alle aiektegevallea met goed f evolg JK laan Ie wonden l rU ier Oacail yU I 1 per post I 1 IS TUinf a WeiidMiklf iMtit eet alinog ongeksade geReeskraeht 00 hoilxane werking Maakt meMia olke pgntqka nu goTftftr olle oporatie Rehwl ovorbodig Het dotü Eulf nm wn 14 laar oud voor onKeneMUlkt hoodeii b enfffr iiel m ohUuks ee bgua jfii ur kuikcrlUdeii geneteu Hreuftt geuesiag en TQnaohting d r p neo bij woadan ooUtekiageB ena van atlorlei aard 4 f tlji per pot f 1 50 per poit f l eo Centraal Depot voor Kederland potl F HENRI SANDKRli Bokin S Amateidam Wur ftw drpAt i Wtallt mvu dimt u dw SehiilMMprtkA dM A THIKKfiy ia Premd M RoWtwh OatemMk Oelicvt pTMpMttti U oatfimn W CMtnal DiyAt 8uêAw Stoombootreederij LEK Dl E ST Agent C VA DER GROEF Vest 627 Zaterdagmorg en naar DORDRECHT LEKKERKERK SCHOONHOVEN VUNEN UTRECHT AMSTERDAM DE ZAANSTREEK ALKMAAR KROMMENIE HAARLEM LEIDEN BODEGRAVEN en alletushchen liggende plaatsen C en J KOBTLAlfD Dir Amsterdam en Schoonhoven Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Reelaandoening binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst honigExtract iH E L I A N T ll E jm é Smi H N VAN SCHAIK V uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM DEN HAAG HofleveraiicierB Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLVF Co Westhaven 19tJ Gouda J MÏKBIBS Kleiweg B loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12Ü te ffo i A BOÜMAN jroordrwAl PINK8K Nimaerkerha d JJul A N va ZESSEN ScAooniouen J Th TORKKN Bojiwp B V WIJK Oudttimi T A SCHEER Hfuulrtdd P W t EDE OudtmaUr K tak ds HEIJDEN te Remmjt P v o SPEK Moercapelle D r d STAR Waddinqnun Wed T HOLST Waddinqmm P A u GROOT OudtwaUr D A di JONüH Oudeuattf J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemdiop Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Doaunatigu door db nièull OB lütakdtuid gnbruik va Bjn itTindlngun ofTniai hinaul gebied rerbttorde fiUiriflatie pü fijnst pnmdstofTori garöudoerei iö rbrmker vaii Stollv osck s Chocolade en Cacao boantwoordonde aan den inhoud der reap OHi aanbevetenswRiiniig fubrJtaiit nauwkeurig I9likntien Ik irma boiiaalde 87 Brevet als Iloflererancler 44 Eere Oiploma g gouden enz MedalUrt een bewijs lan uitmuuumd f u bbrikait Ueeda 1S71 schreef de Accaüemie national de Fans Nou Tous ddcomorui une ll datjlle dVr prttnilère elaaw on oorudderftUoli a votr exoelleiibe Sabrtoatton d onooolat bonbona variöa oto etc tWÜWVok S folrikaat ia verkrijgbaar bi IL H Oonfiseura Banketbakker ena a neneraalvvrtegenwoordiger Toor Kederland Juiis Ksttemledt Anaterdam Kolverstraat 101 wwfnnri ww wnm D or OctiMth algniMMi nbvvotMi MHSMnHpl Mat ecr Dlplenta n OmiI Bekroond l T f r PRAEPARATEN VAN CïtilnaA am fBP dcmeettkraeliUieiaTsrelwkendtKINA WqNteteniWakl VgUlilaa al W IIC ji b kinderen ali olwumen lebrakaan Mtluat aleehtt rallner erloa acnuwhoofdplln ter TsrMerklng na riekte of kraambed koorta tn hare gevolgw OinNAJJUtOCHE niRRUOINEUX In l bijionder Chamleeh M Alk Cllllr al Speciaal Toor Kindervoeding in buiMa 1 X K r O W aalTare r ƒ q sq Kfr ƒ fl Ac ltmo I Stfartfaé Att Het rocken cener halve Ciearctta U voldoande ter beetrij aUI888a V K 8 CHCII j heTlgal aasvaUen ran AetbiBa e Iadooqea a 0 80 en 0 60 Tamarinde Bnnhnrm friht puroato tecen vmtoppiiit Aam 1 888 8imC lJU88Uyi83 belen Mtpaine Congaatleeetc TOoralookaMK na voor kinderen bcwijien de Tamarinde Bonbona van KRAEPELIEN HOLM belangri ke diemten daar de vorm voor het kind begeeri yk en de maak eainenaam it Friji per dool e 0 90 en O BO Ca M Alf D c4lllf G algemeen erkend als het BBSTB hBianlddcl 3ai8888818V g gauiaca Hoen Verkoudheid en Keelpla het la ld eil Teraacbtënd middel bU nltaamelidhrid eitdnitciMt ia ijea Tcrkrij gbatf Ptij ƒ 0 80 per fleleh jc KRAEPELIEN HOI Hofleveranciers ZEIST ma maXKUIH a HOUl U Zdal t M mlhm Mrat n rtrtri ttÊmt ab ADYEUTMTlUïT in alle Couranten worden aangenomen door bet il4verleiitle Bureaa van A BKIi RMAN A ZOON Oonda Druk van A BBINKUAN Zn KEi L ISGËVl G De BURGEMERSTKR van GOUDA brongt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Kotterdam op deo iSn September 1901 executoir is verklaard het Suppletoir Kohier No 7 der Personeele Belasting dienst 1901 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld io handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen vrelke de reclames behooren te worden ingediend Gonda den ao September 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENB BultcBlaodsch OverzIctU De jongste berichten uit Washiugton en Nevr York betoogen dat de woorden van president Boosevelt waarin hij beloofde de plannen van Mc Kinley voor de welvaart den bloei en de vrede van de Vereenigde Staten te zullen uitvoeren een gunstigeu indruk maakten In een zitting van den ministerraad gehouden ten huize van den zwager van president Boosevelt verzocht de president den leden van het Kabinet hunne porteiouilles te blijven behouden gedurende zjjn bewind en naar de Newyork Sun mededeelt zal or ten minste in den eersten tijd geen wijziging in het Kabinet plaats hebbe Zelfs de hoeren Hay en Gage die vast besloten waren om thans hun ontslag te nemen moeten beloofd hebbeu hun ambt te zullen blijven behouden De heer Soosevelt zeide Ik meende watik uitsprak toen ik den aed bij de aanvaarding van miJn ambf alegde Ik zal er evenmin aan denken de staatkunde van Mc Kinieyte wyzigen als om een ander geweer tenemen als ik weet dat ik het beste geweerheb Zoo het noodig is zal ik wellicht wathooger ot lager aanleggen maar het goede vertronwbare geweer vervangen door eenander dat nooit Toen de President Maandag te Washington aankwam verzocht by den ministers Hay en Dage met hem mede te rgdeo naar het buis van zijn zwager commandant Cowler en toen verzocht hij hun dringend om op bun post te blBven Het bericht dat zoowel Hay en Gage als de andere leden van het Kabinet besloten ziJn hun ambt te blijven bekleeden heeft in NewYork en Washington groote tevredenheid gewekt FEVILLEIOX m BE BER gBW 30 Ik heb er althans de hand toe geleendMaar z n redding ia maar al te duur betaald zij kostte Marco zijn vader en onzen stam zijn aanvoerder Het was uw kogel die Joan Obrevicdeed vallen Ik deed wat ik doen moest temeer wijl de vluchtelingen het eerst op mij schoten Ik beroepme op hetzelfde wogrd dat u zooeven bezigde We zijn in oorlog 1 Woord en wederwoord klonken even koel en scherp en de houding der beide personen was even onverzoenlijk vijandig als hadden zij elkaar den dood gezworen en toch spraken haar oogeia een andere taal dan die van haar hart Ger W blik kon zich niet afwenden van dat bekoorlijke vijaodipe gelaat hij had al het andere vergeten zelfs tï n gewonden kameraad hij zocht alleen die oogen welke de zijne ontweken maar toch weer telkens al $ onder den ipvlocd eener hoogere macht naar hem getrokken werden Ik klaag u niet aan wegens dat vowval zeiDuiba en voor de eei te maal klonk een zachtertoon van haar lippen Maar ook u heelt zeker nu wel de aanklacht teruggenoraep welke u roe toen zoo nxcdoogelooa in net gelaat j lingerd hebt Wat ik ook gedaan mocht bebbüt bet ii alleeo De Washington Evening Pont aegt Wat de buitenlandsche staatkunde betreft de beste verzekering die Roosevelt geven kan dat zjj dezelfde zal blijven is dat hij Hay aan het bewind houdt Dit Zuid Afrika weinig maar goed nienws Kitchener seint uit Pretoria dd 18de Eer Drie compagnieën bereden infanterie met drie kanonnen onder majoor Goagh die een verkenning deden ton zuiden van de Jagersdrift uit kregen 300 Boeren in zicht Zy zadelden at en spoedden zich naar een bergkam vanwaar zij de Boeren konden overzien De beweging van deze was echter om de Engelschen in een val te lokken Gongh werd plotseliug door de Boeren in zyn front en op zyn rechterflank aangevallen door een vgand die in groot aantal en ondor bedekking was Na een scherp gevecht werden de Engelschen ovetweldigd met verlies van hun kanonnen twee officieren en li man gesneuveld 5 officieren en 25 man gewond on 150 man gevangen De Boeren stonden onder Botha Ik zend versterkingen aan Lyttelton Een officier is s nachts ontsnapt naar de Jugersdritt en zegt dat de Boeren meer dan 1000 man sterk zyn French rapporteert dat Smuts een eskadron lansiers heeft gestormd b Klansrivierpoort ten westen van Tarkastad om door een cordon van colonnes te breken die bezig waren hem in te sluiten Drie Engelsche officieren snenvelden en twintig manschappen één olfloier en derti man werden gewond De Boeren waren gekleed in khaki en leden zware verliezen 1 Lord Kitchener heeft 16 September zyn weekrapport naar Londen geseind Wy ontlecnon er aan dat sedert 9 September door de verschillende colonnes 47 Boeren werden gedood 7 gewond en 371 gevangen gemaakt 13i Boeren gaven zich over verder werden 236 geweren 22 750 patronen voor klein geweer 164 wagons 3400 paarden Sa 5750 stuks vee buit gemaakt De operaties der colonnes waarvan de meeste reeds door ons aangeduid werden bepaalden zich tot het volgende Generaal Bloods colonnes rukken op Ermelo aan Den lln verraste Benson een laager en nam 31 Boeren gevangen Den 16n nam Kekewich 36 Doeren gevangen waaronder veldcornet Clopper by Magaliesberg Oosteiyk van Oliphantsnek Den lOn nam Gilbert Hamilton na een rit van 80 mgl ten Westen van Schoonspruit 25 gevangenen en 140 remontepaarden Elliot was in den VrSstaat bezig Oosteiyk van Winbnrg en ondervond slechts weinig tegenstand Plu geschied om deze bevrijding mogelijk te maken De miJDeD hebben me daartoe opgeroepen zij eischten mijn terugkeer naar mijn stam en zij hadden het recht daartoe Zeker als u dat zclt aU hun recht erkent Maar toch komt het me zonderling voor dat ze u 200 lang in het huis van vreemden gelaten hebben dat ze in al die jaren zdp niet naar u hebben omgezien Eerst toen inen u noodig had wist men u te vinden hoewe dat vóór dien tijd ook niet zoo mocielijk geweest was Tot aan dat oogenblik was u verloren en vergeten voor uw bloedverwanten Dat woord trot Danira boog het trotsche hoofd Men behoefde het haar echter niet te zeggen dat men haar enkel had gebruikt als werktuig om zeker doel te bereiken dat wist ai reeds lang Gerald was een schrede nader getreden en ook jia stem verloor een ijzigen klank toen hij vervolgde Om t even u heeft over uw eigen lot besliat u is naar uw stam teruggekeerd Kn zijt ge nu gelukkig Ik ben vrij I Dat is alles wat ik verlang En hoe lang zult n het blyven Ik heb tijdens dezen veldtocht een blik kunnen werpen op de maatiKhappelijke toestanden van dit land en ik ken maar al te goed het kit waartoe de vrouwen gedoemd zijn 2ïoodra zij een man de hand reiken IS dat lot onherroepelijk over haar uitgesproken Is het dan mogeliJK dat een meisje met zooveel wil racht die steeds bcheerscht werd door eendrang naar vrijheid er toe zou kunnen bealuïtende levenagezellm neeo de ilavifl te zija van een mer heelt don vy nd verdreven nit hot Zastrondistrict en dryf hom op naar Wepentir Knoi eindeiyk is aan het schoonvegen vïin de streek Oostelgk van don spoorweg ï n Bloemfontein naar het Noorden En ten slotte dit In de Kaapkolonie gaan verandering Hetgeen welsprekender is dan alle v orgaando overwinuings borichten samen Dergeiyko weckrapporten zyn we gewoon Al die gevangennemingen verrassingon e schoonvegeryen hebbon de Engelschen in den laatsten tyd niet veel verder gebracht Dit Reims do volgende berichten over de ontvangst van het Russische Keizerpaar V66r het déji uner steeg de Keizer te paard en bezocht het manoouvreterroin Overal word Z M ontvangen mot do kroten Lovo de Tsaar Leve Rusland I Na v n het eeno regiment naar het andere gereden te zyn voegde de Keizer zich te 11 ui r weer by den stoet an het dejeuner bracht president Loabet efi toost nit op waarin hy o a zeide Ik bdschouw het als een voorrecht Uwe Majesty een heilgroet en 8en dank van het leger o er te brengen dat trotsch is op en dankbaar voor do belangstelling die Gil hot I omt bowyzen üeiyk Frunkryk en zjj die fankryk vmtegeuWüordlgen zich er op toeloggen hot leger datgene te schenken wat zyn kracht tot hot hoogste punt kan opvoeren zoo streeft het leger er met hart en ziel naar om elk oogenblik te kannen antwoorden op Frankryk s oproep De tugeiiwoordigheid van Iwo Majesteit by deze manoouvrcs geeft hot naast de hoogste erkenbciykheid de krachtigste aanmoediging De bevelhebbers weten het en do troepen gevoelen het en het is my een vreugde hun tolk te zyn wanneer ik myn glas ophef ter eere van Uwe Majesteit en van de Keizerin en ten slotte voor den roem van hot Kus iecbe leger dat met het onze vereenigd is geiyk Uwe Majesteit te Chalons heeft gezegd door een diep gevoel van wapenbroederschap Na den toast van Loubet speelde do mnziok het Russische Volkslied Uc Tsaar zeide in antwoord op Loubet s dronk o m De manoenvrcs die wij zooeven hebben bygewoond bobben my in de gelegenheid gesteld persooniyk den graad van volmaaktheid van bet schitterend Fransche leger te waardeeren en ik verheug my daar van ganscher harto over als een voorwerp van gerechtvaardigden trots voor het bevriende Frankryk Ik drink op het dappere Fransche ruw en wocöt man die de gccalalijke Iwhocftcn van den mensch 2eirii niet bij name kent iUcm andere hoogere aAptraties in haar meedoogenloo i zou verstikken omdat hy haar niet meer telt dan zijn huisdieren die dageUjks Houd op Dat is niet waar viel Dantra hem driftig in de rede want ztj voelde wien hg bedoelde al noemde hij geen naam De jongeofficier liet zich echter met van zgn stuk brengenen vervolgde kalm Dat IS wel waar en aan deze waarheid zultn ten gronde gaan Wat ook mocht beweren ide l ekoring waarmede uw fantasie uw geboortegrond uw tehuis heeft oragewn is verdwenen enhij moest venlwijnen op hot oogenblik dat de werkelijkheid zich aan u vertoonde En de kloofdie u eenmaal van ons scheidde heeft zich nuvertoond aan de andere z de U kunt niet meerafdalen tot deze raenschcn met hun ruwe zedenU is een der onzen geworden u behoort om metal uw denken en voelen Het eenige wat uheelt overgehouden van den aard uws volks datis zgn onbuigzame trots welke liever bloedt ensterft dan zich te buigen van een hoc re wet Hij had met hijgende opwinding gesproken en Danira trachtte niet meer hem in de rede te val len wat zij hoorde dat waren haar eigen gedachten welke zooeven met stormachtig geweld in haar geest dooreen gewoeld hariden Alsot hg haar wï kunnen Iwluisleren was alles woord voor woord over zijn lippen gekomen zij kon deze waarheid niét langer loochenen en zij wilde dat ook niet l anguuutt hic f zy het hoofd weer op en toen Icgof op zyn roem en zyn voorspoed on ik stel I er prys op het te mogen beschouwen als den machtigsten steun van de beginselen van biliykheid waarop do algemeene orde de vrede on het weli jn der volkeren bernsten De muziek speelt daarop de Marseillaise en dan het Rnstische Volkslied De stoot vertrekt vervolgens per rjluig naar Helms Te 5 uur kwamen het Russische keizerpaar en Lonbet voor het stadhuis aan dat versierd is met tropeeën en de Rnssisoheen Fransche vlaggen Op het plein voor het stadhuis waarop de toegang voor het publiek vorboden is staan de troepen in carré opgesteld en brehgen do militaire eerbewysen De burgemeester ontvangt de Souveroinon eh den President welke zich vervolgens naar de feestzaal in het stadhuis en naar de kathedraal begeven De burgemeester zegt in zyn toespraak tot H H M M o a Onze arboidzamo bevolking heeft den Keizer toegejuicht en getoond hoe gelukkig zy is over het bezoek Zy heeft ook aldus haar gevoelens van dankbaarheid getoond jegens den aanstichter van de Haagscho Vredesconferentle welke begonnen is den grondslag te leggen van don algemeenen wereldvrede De burgemeester vroeg vervolgens verlof aan H H M M om hun een kostbaar stuk uit de bibliotheek te toonen oen evangelie in de Slavische taai Do burgemeester brengt ook oa or de oogau der Sonverelnon eon manuscript van hot jaar 1049 dat betrekking hoeft op hot buwoiyk van Hendrik 1 met Anna van Rusland De Tsaar beschouwt de stukken met levendige belangstelling Te 6 15 verlaten H H M M en Loubet het stadhuis vergezeld van den burgemeester den gemeenteraad senatoren afgevaardigden enz en begeven zich naar de kathedraal Langs don geheelen weg is een aanzieniyke en geestdriftige menigte saamgoatroorad die onafgebroken toe niching n doen hoeren De Tsaar groot herbaaldeiyk Kardinaal Langénieui staat in het portaal dor kathedraal In groot staatsiegewaad met kanunnikken on geesteiykhoid aan zün zgdon De kardinaal heet H H M M en president Loubet wolkom on geleidt hen in het schip dor kerk en vervolgens iu de abslda waar zich merkwaardige tapytworkon bevinden Do kardinaal toont do relieken van het echte Kruis en oen Hoiligo doorn die H H M M in handen nemen on hokyken Te 5 45 verlaten H H M M do kathedraal weder en begeven zich naar het station Do bevolking die langs den weg is geschaard wordt in bodwang gehouden door oen drievoadig cordon van troepen en juicht Leve de Keizer I Leve de Republiek In het station zegt do zag Gerald itat haar X gcn onkuldcn met een zonderling vuur Xgn meedoogenloozc woorden hadden met den trots van liet jonge meitge ook al haar wilskracht doen ontwaken Zij richtte zich in haar volle lengte op en zei met nadruk Misschien beeft u gelijk Welnu ik ben een dochter van mijn volk en ik weet te sterven aU dat van mij verwacht wordt maar onderwerpen kan ik mij niet Wanneer rngn Keboorte en opvoeding mg in een vm t urenden tweestrijd met raerelve gebracht hebben dan heb ik daaraan een einde ema Uit door naar de mijnen terug te keercn vrgwillig en onherroepelijk Ik kan mgn hart niet verdeelen tusM hen hier en ginds mis chien kost mg deze vrije keuze het gelgk en het leven het tg zoo dan zal ik er aan sterven I Kr sprak zulk een koele vastberadenhcifl uit deze woorden dat Gerald niet eens een poging deed om ha r tot andere gedachten te brengen Hij keek zwijgend het jonge meisje aan dat zoo bleek en somlwr voor hem stond zijn blik dwHjdde langzaam door het schamele vertrek met ziju walmend houtvuur en zwartbcrookte muren en toen scheen hij de overtuiging te krijgen dat deze aieleslnjd van hef meisje eewt met den dood een ciMe zou nemen Ik zal dus van u moeten heengaan als vijand Want dat ben ik toch in uw oogen zei hij eindehjk Danira hebt ge werkelijk geen ander woord tofafseheill voor mei fVfirdt vtfmlgd