Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1901

Zomerdleist 1901 AaDgevangeD 1 Mei TUd vai Grbenwlch DIreete SpeorwegverblDdlDgen m GOUDA I 1 GOUDA lOTTlIOilIriM B 4 1 11 7 117 81 1 11 1 88 08 1 14 IS I7 10 81 lO I U ll ll ll 11 18 18 18 1 17 I U 8 80 8 48 8 68 4 8 4 14 16 1 14 1 18 7 08 7 18 7 44 1 14 l lj 1 81 1 14 10 11 lt 4l 11 1 i Qj f f f f 1 14 A lAlo 4 11 6 11 I 8t Z 4 11 6 18 r 8 41 X 6 17 6 S 6 46 8 8 7 47 8 07 8 5 8 11 fl 6 10 7 7 Ml B 6 10 7 4 I t TCrklütav t tttfaln nwhtf jj B HotUaiMk Sp w L Kitra npplioUKt 11 01 11 18 11 10 10 18 10 11 11 11 n lO 11 84 11 44 11 18 f 10 01 11 11 I llM n II klMi lllM gi l Oj 4i W m i i bU Ui n n D1m4 h 4 4 i i ta nlwrtH ln w 4 h H EOTTÏRD T ll 1 40 1 41 7 41 I SI 1 18 4 Si 1 18 i 0 a I Ml I I t I 1 1 I t I Ml 17 1 41 4 0 4 41 S U 8 04 Il 7 01 7 illJt 4 18 8 t f I ff 4 V 1 10 4 U 4 14 4 60 6 t 6 48 14 7 01 7 i I IO 8 41 0 4 OOVBa tlH n 11 80 r li M U ll 11 46 11 04 10 1 I0 l to si 10 48 8 08 8 81 I ÓO t 87 10 08 10 11 10 40 fwlMM r 4u iMf tal kt pntaa n 4n 11 61 11 00 ll ll B B llMlMè vfm X litn M lMMatWwi tn 4 OomracBi dn W m Liti 00004 UBN BlASfiaMm 1 11 l il 10 00 10 11 10 68 11 18 M 18 18 18 11 16 1 10 1 68 1 11 8 41 4 1 4 80 6 18 6 41 8 81 7 11 01 ff 1 07 ff ff ff ff I M ff ff ff ff 11 11 ff ff 1 1 ff ff ff ff l ll ff ff ff ff ff f 11 10 ff l i t r t ff ff 1 17 ff ff ff ff 4 10 M 10 41 11 11 11 48 18 46 11 61 1 17 1 4 I IO Ml 4 16 4 41 1 81 6 41 8 16 7 67 H n 1 81 01 7 01 7 1 7 86 M5 8 IH 0I Ml 10 11 11 11 11 16 18 00 1 80 MO 1 17 4 4 11 4 17 1 II 7 1 7 1 7 1 1 11 1 4010 1 ir Xrf 6 II 3 j z = z wli r Z z 1 d Z I J m Z Z imJ O U J MI rZpZ lo 5l i OlC J 6 I 14 10 14 En ll Ml o 0S Ml a 10 10 1 1 10 M MS S O n U A 1 HSTtRDAH Joa l 18 I U 8 IS 18 10 10 lO lll 11 01 1 10 1 88 8 11 07 4 48 I I I 18 1 48 l ll Aast W 8 01 8 68 t lt 10 10 11 04 11 48 11 17 1 67 I W 4 114 67 6 30 4 8 44 t S6 10 8 11 03 11 47 11 6t t O I It a 18 8T 10 86 11 19 1 0 1 10 l ll 8 40 4 11I 1 1 46 8 01 1 5110 4011 18 ll op 11 14 k Mlt O 8 11 7 6 8 10 l fè 1 18 kl 1 l ll 11 17 ll U 1 1 101 14 4 411 08 11 7 0 8 l0 ll 48 kMK W 1 84 8 47 7 80 8 16 8 46 80 V 41 11 80 11 41 I U 1 40 il 8 4 6 01 g il 8 7 16 8 16 t 40 10 01 laiutff mLi 81 8 18 t ll t lt 10 18 10 84 11 61 l l i I II H 14 6 47 7 07 7 84 8 0 I 10 87 11 11 8 07 M l l 10 14 10 4 11 8 11 48 11 01 1 48 8 09 8 1 4 l 4 41 Ml 1 11 11 66 11 06 11 17 4 11 i 1 16 4 88 8 11 11 7 47 1 18 I IO 10 04 10 41 1 0 87 lO IJ 17 10 11 m ÓÏ Tjio M l H Kdxer au genaraal Bnii re boezeer bij de mooie bonding der troepen luclt hewünderil Te zes onr vertrekt de trein naar Corapiègne Verspreide Berichten Fhahiibuk Wot oMosrlp b j ïoo groot een macbtiiTsrtoonen b $ zoo enorme voorzor smaatrcgelen niet kan nitbluven geHcbiedt telkens weer worden er T n anarchintiscUe samenzweringen Tordachten ingepikt Te l erpignan ii een Hpanjaard aangebonden die zoo juist uit Buenos Ayres was lernggekeerd en als bagage meevoerde een wagculading anarchistiscbe geschriften en manoscripten terwijl hy te Buenos Ayrea veel deed aan scbrijvery in anarchistischen geest Te Konbaix werden vier anarchisten opgeborgen waaronder een vronw en terwijl do vrouw werd losgelaten werd besloten den mannen gratis doch gedwongen logies te verstrekken tot nA des czaren vertrek De radicale socialist Polliard is voornemens den minister van oorlog te internelleeron over voorvallen bg de manoeuvres van het We en 75e regiment infanterie van de manschappen zou te veel gevergd zijn buiten alle recht billijkheid en m nBcheiykheid BlI OIE Door het Algemeen Congres der sociaaldemocratische partü ia eergisteren formeel besloten tot samenroeping van een buitengewoon congres in den aanstaanden winter ter beraadslaging over het vraagstuk bedoelendo verlcening van kiesrecht aan vrouwen Den eersten Zondag in October zullen gevolmachtigden en afgevaardigden te Brussel bijeenkomen om de werkzaamheden van het congres voor te bereiden Met ziet dat de Belgische sociaal democraten on niet van houden over jja van één nacht te kuieren het gaat niets langzaam zeker en bedachtzaam wanneer het een netelige zaak geldt I DclTSCHLiüD Ook hot tweede anarchistische orgaan van Duitschland de in Znid Duitschinnd uitkomende Freiheit verschijnt nlot meer terwijl do uitgever oen borstelfabrikant aangehouden is BINNENLAND uit goede bron verneemt hot Centrum dat lodep taten van Zuid Holland afwijzend hebben l oschikt op het bekende verzoek van don heer Terlaan om bü zijn betrekking van hoofd dor school het Kamerlidmaatschap te mogen bekleeden Oedep Htntun gaan daarbij van do overweging uit dat bohooriyko waar neming der beide betrekkingen door één persoon niet mogoHJk is terwijl hotDdftsch gemeentebestuur zich niet in staat acht een schikking te troffen waardoor zonder nadool voor het onderwijs bet Kamerlid als hoofd der school te bohonden is BS het departement van koloniSn Is ont Qondi 1 40 I IO 1 17 0 I M door T ll f 7 11 7 81 1 16 7 44 Mootdraekt Kiaowetkatk Oapella tottardui M 1 14 8 01 08 tottardamD F f Mi UI 4 41 I IO 04 T ll TJI 4 11 1 41 1 01 1 61 6 11 8 04 t 6 17 10 II 7 81 7 48 Botteidam B4un Rotttrdui P P Soltardam H Oaptll NUuwarktrk UoordroAht Souda d Uimt la l kbM altn taliM Qosdil t nak H Mn SoetamMrZeg Voorbu iU i 7 18 I 8T 8 41 7 18 8 11 f 7 ol I 7 88 l f 7 18 I OI l B t T 81 f 18 T ia 8 18 1 10 i ll 6 41 Uondik Oudaw Waard UtraakI Uirsakt 48 7 i 4 1 11 8 11 8 18 8 61 Woanlaa S r 8 44 Ouda Ooadl Roltwdun B vangen bei volgende van 19 dezer gelsgteekende ti legrsm van den güuveraenr gencraal van Nederlandsch Indië betreffende de gebeurtenissen in Ujambi Colonne Djambi bereikte onder krachtigen tegenstand van den v and Tiga Doesoen Opmkken naar iKwboek Resara wordt voorbereid Stct Het H bld heeft gisteren uit Batavia het volgende telegram ontvangen Luitenant Krmerins ia by bet achtervolgen van den vgand bg Bernoen aangevallen en gedood door een steek met een rentjong in de borst Het adres van antwoord der Eente Kamer luidt Mevrouw I e Kerste Kamer verheugt zich dat U M de gewone zitting van de 8taten Generaal heeft geopend vergezeld van baren doorluchtigen gemaal Hot was ons aangenaam de verzekering te ontvangen dat do betrekkingen met de buitenlandscbe mogendheden van zeer vriendschappelgken aard bleven Wy waardeeren dat het personeel van zee en landmacht en dat van de overige takken van s Kuks dienst zoo bier als in de overzoesche gewesten door de loffelijke volvoering van hun taak aan U M reden gaven tot tevredenheid Voor de meedeelingeu van U M omtrent den algemeenen toestand hier te lande en dien van onze koloniën en bezittingen in andere werelddeelen zijn wg erkentelp Dc toezegging door U M van vele en gewichtige wetsontwerpen werd doOr ons met belangstelling ontvangen Te recht houdt U M zich overtuigd van onze bereidwilligheid om mee te werken tot alles wat strekken kan tot heil van Land en Volk Moge onder Qods zegen onze arbeid bevorderlijk zijn aan het welzijn van Vorstenhuis en Vaderland 1 Uit adres werd in de gistermiddag gehouden zitting der Kaaer zonder stemming aangenomen Op een vraag van den heer Fransen van do Putte of de Regeering een voordracht tot oplossing van het vraagstuk der opleiding van de Indische ambtenaren zon geven in zulk een vorm dat zellstandig oordeel dezer Kamer mogelijk zon zyn en of maatregelen zijn genomen om in de behoeften van ambtenaren tijdeiyk te voorzien verklaarde de minister van KoloniSn dat bet aanbangige wetsontwerp was ingatiokken en hg een nieuw voorstel bij aanvullingsbegrooting zou doen dat hij intnsscben adviezen inwint en dat als i it Februari een nieuwe maatregel niet kan ingevoerd worden hiJ zeer zeker door tydelijke maatregelen voor den dienst 1904 in de behoefte zal voorzien Tot dien tyd is het getal beschikbaro personen voldoende Te Ngmegen vergaderde eergister do Broederschap vhn hoofdcommissarissen en cominissarissen van politie 1 0 1 14 l ll 1 80 9 H O V n U T B U U I vin nm 11 00 11 81 l ll 3 11 4 1 tl U U i4 11 47 10 14 Ml 1 40 1 1 3 1 1 44 6 04 lt S 1 08 De heer Jao van Waning burgemeester van Ouderkerk a d IJssel sprak daar over de politie Staatszorg Spr wees o a op de gevaren verbonden aan het langer uitblgven eener wettelijke regeling van de bevoegdheid der preventieve politie gevaren vooral van belang in een land als het onze waarin men scherp tegen alle willekeur gekant is Als het waar is dat de politie bet steunpunt is der rechtsorde dan heeft ze ook aanspraak op zeer bgzondere Staatszorg Uitvoerig stond spr stil bg het vraagstuk der onbekende daders dat niet aan de politie mag geweten Ook naar de uitspraken van den procureur generaal mr Kist en den rechter mr Byieveld te Amsterdam levert het nasporen van misdrgven in ons land hoogst onbevredigende resultaten De middelen van verdediging van personen en goederen zgn niet in overeenstemming gehouden met de steeds slimmer bedachte en handiger uitgevoerde aanvallen Wat baten op die wyze de zwaarste straffen als de daders niet t vinden zyn t Welke pogingen al in t werk gesteld waren sedert 181 om onze politie organisatie in overeenstemming te brengen met haar doel gaf spr hierop aan Onophaudelgk jaar in jaar uit is gehamerd op het aambeeld eener wettelgke regeling maar de klacht van vóór 54 jaren is nog de klacht van 1901 Eerbied voor het gezag is geen dengd der Nederlanders verzet tegen de politie is een chronische kwaal en dag aan dag staat deze bloot aan smaad en minachting Staatszorg voor de politie blgve dus niet langer een onvervnldd wcnsch maar worde eindeiyk een daad zich uitsprekend in vele en goede zorgen zoo voor een meer doeltreffende inrichting en werking der politie als voor de ambtenaren en beambten hun weduwen en weezen Ten slotte besprak de heer van Waning het bekende rapport der politiecommissie die bg haar beperkte opdracht naar verhondigg goed bruikbaar materiaal had geleverd voor een betere organisatie üeineng de Berichten Door de firma Arntzenins Jannink Co te Wierden is in haar bontweverg Sophia Koningin der Nederlanden een bekendmaking aangeplakt waarby wordt te kennen gegeven dat zg besloten heeft de fabriek uiterlgk 2 Nov a s stop te zetten omdat de wyze zooals in den laatsten tgd door een gedeelte van het werkvolk wordt opgetreden tegenover bun medearbeiders wier handelingen om de een of andere reden hun ontevredenhtid hebben opgewekt den fabrikanten tegen de borst stuit en hun het dryven der fabriek niet alleen tot een onaangenamen last maac tevens tot een schadepost maakt Den klossenspoolsters schoersters en sterkers die tengevolge van dit besluit spoedig zonder werk konen zal wanneer zg geen werk weer vinden tot h October a s hun gemiddeld weekloon worden uitbetaald Verder verklaart de firma zich bereid de arbeiders die het bewijs leveren dat zg tengevolge van de aan de fabriek hserschende slapte niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien tot den 2 November a s geldeiyk te stennen S 8 11 4 08 I f 1 48 1 14 1 88 1 14 1 46 f 1 61 1 08 1 00 I Ot I 1S M B 1 10 7 10 7 8 1 16 7 88 7 00 7 64 8 08 1 18 10 80 11 00 10 41 1 48 10 64 o i 11 88 11 f l 1 4 i ti II 10 08 10 48 lO ia 11 07 Door dit besluit der firma komen meer dan 200 personen zonder werk Zw Ct Te Sittard kwamen eergisteren eenlge daar ingekwartierde a oldat n bg den wiuko lier B ieder wat sigajren koopen Eén hit ner gat een briefje in betaling waarop stoM goed voor 60 sigareb en dat de winkelfar voor een bankbiljet tan 60 gulden B gaf dan ook f 59 ek eenig kleingeld waarmede de soldaat nch verwgderde later B het bedrog oi itdekte mocht het niet meer gelukken dm oneerlgken bo op te sporen Gisteravond is te Bi rendrecht een van 3 i 4 jaar in het water geraakt ho wel spoedig door de moeder op het droogtgebracht bleek het d od te zgn Qisteravond half nelen olitstond te Oidthoorn brand op de hoev e van C van Leeuwen Twee hooibergen bran den tot den grond ai De woning bleef gespt ard Men vermoedt dat i t brand door een landlooper is aangestoken Toen eergiatcrmidda f de sneltrein welke te 4 42 uur te Leeuwtrden aankomt op ït hoogte van Wolvega ikomen wus ging eei de retirade naast dt tweede klaa reiziger in coupé waarin hg gezet ïn was Toen de treil te Leeuwarden aankwi m en de reiziger nog steeds niet weer voor den dag was gekomea gaven zgn medereizigep hiervan kennis aai den stationschef De nenr van de retiradt werd geopend en toen Ibleek dat de vreemdeling gestorven was wkt onmiddellgk daarop door den ontboden geneesheer werd geconstateerd Uit betrouwbare infdrmatius is gebleken dat de zoo plotseling of erledene was de heer J T mede directeur van de levensverzekering maatschappg Heljt elkander vroeger woonachtig te Fraueke thans te Rotterdam L C Eergisteren maakten personen in den tram togenbosch te Schyndel dat de conducteur hei aanmanen daar zy ai zouden verwgderd wi gevolg gevende gal de tot halt honden toen toeschoot en den vaarlgke steek in den Men vreest voor zgn zyn in arrest gesteld eenige beschonken Ifomende van s Her zulk een spectakel tot kalmte moest lers uit den tram 01 den Hieraan geen conducteur het sein e in der levenmakers condi cteur een levensge aderbuik toebracht IcVen De belhamel is te Cleveland in rechter verschenen gezegd had Vèreeniging die 50000 wien Roosevelt omman loochende deze Een moordlustige smi Ohio Maandag voor der omdat hy in een drank vinkel Ik ben lid van eene dollars betalen zal aan brengt De beminneiykn woorden niet 10 1 10 80 8S 10 46 u og ii tc u i 11 1 lllm Vaalu I ff ff IM ff 48 IMt 8 ff I 1 48 ff f M ff 10 08 ff ff 10 0 10 16 11 04 d X 1 01 1 81 1 17 6 I K 1 18 I0 8 8 14 i 10 17 8 18 p F lO H 8 48 l iO i 4t 10 1 10 84 10 18 10 48 1US 10 48 11 18 11 61 A Een hevige ontplof fin had rgisteren te Berlgn plaats in de tab iek van electriscfae toestellen der Deutsch Union In de kolders geraakte houtwol ii brand en toen de vlammen in aanraking kwamen met een ontplofbare stof volgde een ontploffing Onmiddeliyk waren een aantal brandspuiten ter plaatse er moest vooral gepoogd worden een groeten gzeren ballnn met benzine die door de vlammen reew stU k verhit Bit de kelders te halen Het groote moeite gelukte dit en toen de ballon op straat was werd er een massa water over heen uitge stort Om de snellere ontlading van het bexinegas te bevorderen werd toen de ballon geopend met een armdikken straal spoot de benzine meters hoog Plotseling begon de heele benzinelontein te branden Bliksemsnelle vlammen sloegen 20 Meter hoog langs de gevels en over de geheele lengte stond de straat plotseling in brand wat een ware paniek veroorzaakte zoowel onder de brandweermannen als onder het publiek De paarden der brandweer konden slechts met moeite uit de gevaarlgke nabgheid der brandende benzine worden gebracht Zoo groot was de hitte dat de vlammen van de straat nit in een winkel de gordgnen deden ontbranden Eindelgk gelukte het der brandweer de vuurzee te blusschen eenige brandweerlieden moesten echter deeriyk gebrand naar het ongevollenstation vervoerd worden De censuur te Weenen heeft de opvoering verboden van het drama Elektra van den Spaanscben schryver Perez Oaldos dat in Spanje tot anti clericale betoogingen geleid beeft Het stuk zou in bet Duitache Volkstheater opgevoerd worden Te Heikant hg St Jansteen drong in den nacht iemand door middel van een valschen sleutel de woning van een arbeider binnen De huisvader was in Holland zoadat de vrouw en de kindereu alleen thuis waren Nadat de indringer de vrouw bedreigd had voor t geval zg zich niet stil hield werd de kast door hem en een tweeden persoon die inmiddels was binnengekomen geopend en doorzocht Vier gooden tientjes werden medegenomen De inbrekers die zich het gelaat hadden zwart gemaakt werden niet herkend Aan de gasfabriek te Zeist had oen vrg ernstig ongeluk plaats Tengevolge van het instorten van oen steiger aan den nieuwen gashouder welke in aanbouw is vielen 5 werlieden naar beneden Twee werklieden kwamen er met lichte kwetsuren af doch de 3 overigen waaronder één zeer ernstig gekwetst moesten naar t Ziekenhnia getransporteerd worden Er is te Leipzig een catalogus verschenen van de spreekwoorden bibliotheek van den heer J Bernstein te Warschau de vrucht van een 35 jarigen opofferenden verzamelaarsyver Die bibliotheek bevat niet alleen spreekwoordenverzomelingen en boeken over spreekwoorden maar ook werken over wat men zon kunnen noemen bgvakken van spreekwoorden spreuken enz De catalogus die in niet meer dan XK eiemplaren gedrukt is en waarvan slechts een klein deel in den handel komt bestaat uit twee dikke doelen van een 12Ü0 bladzyden elk Daarin zgn beschreven in alfabetische orde volgens de namen der schryvers en verzamelaars 4761 werken van den meest verfcbillenden aard van diklgvige folianten tot kleine brochures en kranten toe in bgna alle talen en dialecten O a bevinden zich in deze verzameling een kopergravure bg Jacob Cats Proteus ofte Minnebeelden verandert in Sinnebeelden Rotterdam 1527 Eveneens uit Holland komt een album met 96 gekleurde platen in de grootte van 6 by 4 cM tooneelen voorstellend uit het Hollandsche leven ter illustratie van spreekwoorden Volgenaden catalogus bezit de Haagsche bibliotheek ook zulk een album maar daarin zgn de platen niet gekleurd By elk werk zyn bibliografische bgzonderheden gegeven die echter jammer genoeg in t Poolsch zjjn gesteld zoodat zg maar voor een zeer l leinen kring van geleerden begrijpelgk zgn STADSNIEUWS GOUDA 20 ptember 1901 RxxDwuK In de uensdag gehqjnJen vergadering van den poldlar Stein isjlet voorstel om de polders Stein en WiDeao or betzelfde stoomgemaal te bemalen met een kleine meerderheid gevallen jPesterlJen eo Telegraphic Vacante directies Pokt on telegraafkantoor te Woerden Jaarwedde f 1900 en vrge woning Pensioensgrondslag f 2200 Borgtocht f 8372 refiel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienMvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenaren voor deze directie den voorrang Poitkantoor te Vlaardingen Jaarwoddo 1 2400 en rrija woning Pensioensgrondslag f 2800 Borgtocht f 3431 reSel Sollicitaties in te zenden vAór 8 Oct a s Benoemd 16 Sept Tot adsistont te Leiden W R Hartens thans kantoorkoecht aldaar tot brievengaarder te St OdiliSnberg O F Scbmitz en te Baaksem C Landman 1 Oct Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Osch J C Wgffelman thans in gelgke betrekking te Woerden tot postbode te Zoetermeer O L Boezel thans brievengaarder te Overschie tot surnumerair der postcryon en telegraphic met aanwijzing van de standplaatsen achter hunne namen genoemd Mej A G Bnysman te Apeldoorn C J Kolo te Gorinchem J Rgkeboer te Harlingen mej F Oppeuheimer teHengafoo W F C B Smidt te Wormerveer T W L M de Winter te Bnssum J van Bolt hoon te Kampen H F van Benkeringte Tiel mej E D Belinfante te Uillojtom J A J Boonstra te Heerenveen W J B Bmnner te Zevenaar J Vrgor te Zaandam W A Klnit te s Oravenzande W A Halberstadt te Weesp J W Xagtcgaal te Scheveningen W A van Voorst Vader te Winterswyk J Stern te Terneuzen H M J Lammerink te Enschede D J Goedhart te Velp J C van Runnard te Hoorn J W Schoonman te Bergen op Zoom A Polman te Emmen mej A G Borgesins Sikkema te Geslaagd voor het examen van surnumerair der postergen en telegraphic ae klerk der posteryen en telegraphic Iste klasse J C jonneborn te Amersfoort de klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse W van Gnldener te s Gravenhage telegraafkantoor J A Wiegel te Culenborg on A van der Wallo te Schoveningen Verplaatst 4 Sept De klerken der posteryen en telographiu 2de klasse H Radema van Hooguveeii naar Elburg A H J M Schellekens van Osch naar Hoogeveen en M J H L Hilgers van Rotterdam telegraafkantoor naar Osch 16 Sept De commies der telograpbie 1ste klasse P U O Budke van het bgposten telegraafkantoor Amstelstraat naar het hoofdtelegraufkantoor te Amsterdam dé commies der telegraphio 2de klasse H W Butenuth van het hoofdtelegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Amstelstraat te Amsterdam de klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse H Visser van Joure naar Driebergen onder intrekking van zyne verpla sing naar Hengeloo de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse W Lindenberg van Driebergen naar Amsterdam telegraafkantoor 1 Oct De commiezen der posteryen 3de kl Jhr J E von Bttlow van s Gravenhage naar Helder L J Kuiper van Helder naar Haarlem en G Uoefor van Haarlem naar Leiden de commies der posteryen 4de klasse J H L Mouffels van Leiden naar s Gra Eervol ontslagen op verzoek 1 Oct De brievengaarder te Holwierde K Brontsema 1 Nov De brievengaarder te den Ham A G Klaassen 367 Staata loteriJ 6e Klasse Trekking van Vrydag 20 Sept No 2052 8411 en 12074 ieder f 1000 77 8167 en 19066 ieder f 400 1150 6852 15100 en 18454 ieder f 200 492 1152 2538 8484 4467 6180 7806 10433 15143 16814 17037 18593 20471 on 20757 ieder f 100 Pryzen van f 0 fiO 2944 6206 177 71 69 267 S004 83 301 61 6443 56 3244 6551 60 3304 6616 593 3462 61 647 3602 6720 723 65 6900 1014 1204 3719 84 72 7014 28 73 79 1 311 4099 7229 47 4232 35 1713 4396 73 90 4427 1S25 91 4626 7506 1867 60 7710 8154 11335 14569 17742 8271 62 14720 17866 8352 11638 14930 17951 8537 6915207 18079 8652 11742 50 18200 8735 12364 15317 18311 47 95 16413 38 8930 12422 74 50 9086 65 15700 63 9134 12761 15872 18514 9207 B029 16965 18832 9324 13i78 16253 63 9486 13326 16539 19136 960713446 16610 19284 9717 73 16836 19304 13507 52 19670 13639 16982 19846 7710 10197 13760 17086 19925 6397 f 41 10228 62 17202 20033 2437 5608 7917 10484 14U7 i83 39 2570 96 8034 10620 90 17318 20448 2737 5922 38 107 55 14215 17557 20720 2800 6032 51 10856 14340 17648 53 56 79 8134 10976 14461 5e Klasse 3e Lyst staat No 3032 m z 5032 f 70 WDKRlNGVINDfiiiGgiilENTEIlMD VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1901 Voorzitter de heer R L Martens Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van ijoor Nederhorst Horman Prince van de Velde Scboltema van Galen Luger Engels de Lang Krook Donker Dessing Vingorling on Unglwgk Afwezig de hh Jager van ItersOn en Straater terwgl er eene vacature is De Voorzitter Mgne Hoeren Wy zgn allen nog onder den indruk van de treurige plechtigheid die wy gisteren bywoonden do ter aarde bestelling van Uw medelid don Wothoudor Pieter de Raadt op 16 dezer na eene ziekte van enkele d gen iilhier overleden De buitengewone deelneming van alle standen onzei burgery vóór on bg die plechtigheid getoom heeft als dat nog noodig was bewezen hoe algemeen bemind de Raadt was welke een groot verlies de gemeente door zyn dood heeft geleden Niet alleen als privaat persoon en als lid of bestuurslid van eein aantal corporatiên en commissien heeft hg velen aan zich verplicht on aan de gemeenschap oitnomendo diensten bewezen Ook als lid van den Raad tot welke betrekking by den 19 Februari 1895 werd gekozen en als Wothondor welk ambt hem door U den 5 September 189 werd opgedragen heeft hg steeds zgno beste krachten aangewend in het belang van onze gemeente die hem dierbaar was en die hem in vele opzichten on in ruime mate dank verschuldigd is zyn heengaan zal in de gemeente in deze Vergadering maar vooral in hot pllego van Burgemeester en Wethouders diep gevoeld worden als hot verlies van een edel burger een yverig medelid on een tgonw vriend Do berinnering aan do Raadt zal bg U en bil mg CU bg ontclbaren buiten dozo Vergadering bigven loven Verzekerd van nwe instemming hebbenBurgemeester en Wethouders aan de zwaarbeproefde wednwo tn kinderen van den Overledene do oprechte deelneming van den ftaad on van B en W betuigd De Vergadfrtnij i eeft haar imtemminj te kmnen De notglen der vorige vergadering wordon voorgelezen on onveranderd goodgekqinrd De Voorzitter deelde mede dat was ingekomen een schryven van J Woerlee kennis gevende vnn bet overlgden van zone moedor Mej de Wed P C Woerlee van der Schelden in leven stads vroedvrouw cii dat door B en W aan Mej A E Boriyn een jaariyksch pensioen is verleend van f 56 Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het ropport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek dor begrootingonvoor het Hoffmansgesticht en de Volksgaarkeuken tot goedkeuring adviseerende Ter visie De begrooting van het gemeente pensioenfonds voor 1902 Ter visie De Rekening van het stedeiyk Museum van oudheden over 1900 Ter visie Een voorstel tot wyziging der gemeentebegrkoting voor 1901 Een voordracht voor onderwyzeresaan de 2e Burgerschool voor Meisjes 4 en 6 zyn gedrukt en voor heden aan d orde 6 Een voordracht van B en W tot onderwyzeres in i e handwerken aan school No 2 Daarop zyn geplaatst Mej M W Kruisheer Kleynonburg PriBCO E U van Ryk Ter visie Een voorstel van B en W tot uitbreiding van het personeel noude 2e Burgerschool voor Jongens Ter visie Een voorstel van B en VV lom den heer E J van der Heyden aansloïting teverleenen aan het van Bergen Uzendoornpark Ter visie Een voorstel van B en fr om den heer Merks aansluiting te verleenen ann de Karnemelksloot Ter visie Een rapport van B en W op hetadres van de Jong tot het afvisschen van de wateren dezer Gemeente tot afwyzing adviseerende Ter visie 11 Een adres van J Ouworsloot verzoekende vorhooging zyner jaarwedde of toekenning ener jaariyksche snbsidie met rapport van B en W tot afwyzing adviseerende Ter visie 12 Een adres van de afd Gouda van het Nod Onderw Gen en den Bond van Ned OnderwgZors verzoekende met eene kleine wgziging de voordracht tot regeling van de oalarliaoD aan to nemen Te behandelen bg punt 6 13 Een adres van de heer H J de Voogt verzoekende verhooging zgner jaarwedde als geneesheer van de gestichten In handen van B en W om advies 14 Ken adres van Mej J Nanta Verzoekende de indeeling van de gemeentf invier wgken te veranderen in drie wgken In handen van B en W om advies 15 Een adres van de afd Gouda van de suriaaldemocratische partg in Nederland houdende verzoek geld beschikbaar te stellenvoor beilgymnastiek In handen van B en W om advies Aan dij orde 1 De benoeming van a een ambtenaar van den Burgerlgken stand De heer NEDERHORST wordt benoemd met 13 St b twee leden van de commissie tot onderzoek van de reclames tegen aanslagen iu do plaatselgke directe belasting naar bet inkomen Tot eerste lid wordt benoemd de hoer VAN DE VELDE met 9 st Tot tweede lid wordt benoemd de heer KROOK met 8 st c een lift en een plaatsvervangend lid van do commissie van aanslag voor de belasting op de bedrgfs en andere inkomsten Tot lid wordt bonoemd de hoer I J BONNEUR mot 9 st tot plaatsvervangend lid de heer C A B BANTZINGER met 15 st d een tgdoiyk loeraar aan de Avondschoolvoor ambachtslieden Ing St No 7 5 Voor deze betrekking waren voorgedragen de hh A van Kersen en van Essen By deze voordracht merkte de heer Vingerling op waarom geen onderwgzers van het bgzonder onderwys op de voordracht komen het ging niet om de personen maar om hot beginsel Do heor Noothoven van Goor merkte op dat die voordracht door do Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwgs was ingediend Benoemd wordt daarop de hoer A van KERSEN mot h stemmen e eene onderwyzeres aan do Tweede Bur gerschool voor meisjes Ing St No 78 Benoemd wordt Mej A F W van SWIETËN mot 12 st terwyi 3 biljetten in blancowaren Wordt vervolgd Weder Ontvangen de wolbokende soorten MMIiiBIliPilS A VAN OS Z Md Tulllcur Kleiweg E 73 GOUDA TeUphoon u iieurs v ii luiüitirdaiu Vikri o mi 811 4iv I4V 17 Slotkn 81 17 SEPT NiDUtAHD üart Ned W 8 l i dito di a illtc I dilo dito dilo I HaNa Ubl Goudl 1811 18 4 iTALii lnaBhr riDg 1881 81 6 OosTlMK Obl m papier 1888 I dila in iilterllSI I PoarvftAL 01 1 met aoupon 8 dho tiekel 8 81 104V 80 10 V 78 416 lOl 1801 RuiullD Obl miiiienl 18t4 4 dito GuooQi 1880 4 dilo b Hotbl 1881 4 dito bij Uop 18lt IO 4 dito ia Koatl loan 1888 dito dito dito 1884 6 ttPAMJl Farpet acbuld 1881 4 Tmivi Oapr Oonff laan 1800 4 Gaft Itwoiiig wria D Hae laaiiin urie 0 ZoinAnUp V oblg 18ti 4 UniOO Ub it 8cb 1880 VixnuilJU Obl onliop 1881 4 AosnaoAM OUigailan 1816 8 HonaaoAM Stad luu 18V4 S NlD N Afr Huidalir aaiid Aienil b b lli Oertiaoatan DaU Maauobanpg dito Am Hjrpolheekb pandbr 4V Üult Mg ilar Voratanl AitDd Or HjrpothiKikli pandbr 4 i MederlaDdache baBK asad Ned Handetiaaataah 4ito N W k Pao llyp h pandbr 8 EolL Hjpolbeekb paadlir 4i Utr Ujrpotliaakb d to l Ooa NA O iit Hoofl bank aand Hvn Kypotheokbauk paudb 6 10 111 A alKA KquI hr potb paadb 4 lMl w L o Pr Lien oert Nip UoU U Spoor MIJ aiiiid Hij tot Eipl 1 St Spw aind SÓi Ind 3pix r eg lo aaad OM VANGEN eéne groote Jollectie NOUVKAUTÉ S in en Tailorniade Costumes D AM80M I