Goudsche Courant, maandag 23 september 1901

Maandag S3 September 1901 So 8613 408 e Jaargang mimm koirmt IMieüwS 9n Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ïtM s aa De Uitgave dezer Courantg ecchiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 ü anco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroei s V IF CENTEN Telefooi No at ADVERTENTIEN orAm geplaatM van 1 o regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gn te letters woi dcn berekendnaar plaatsruimte s Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ADVERTEI TIEIV V Voor de talrjke bewijzen van deelneming 0D8 betoond bij het overlijden van onzen geliefden Vader den Heer G B LALLKMAN betnigen wü onzen welgenieenden dank Namens Kinderen eit KUinJdnderen O B LALLEMAN Jb BoUerdam 19 September 1901 TE KOOP of TE HUÜK om direkt te aanvaarden Een HeerenluuH met een prachtige TUIN aan do OoHthaven voorzien van Oan en Waterleiding Te bevragen bi IZAAK CATS papier Lange Tiendewog D 2 Uonda FEMSCHE STOgjiVEEVEEIJ K ebeniiscbii Wa scherij rAU II OPPENIIEIilEB 10 KritiuLdilo HoUerdam iebr v t vr l door Z M dm Koning der Belgan BoofddepAt roor ÜOIJDA d laar II G TUIJSUIJUG Korte Tiendeweg D 7 dpeeialitAit voor het ittoorueu en verren van alle lleerenen IJametgarderoben alftook alle Kindergoederen Bmeiale inrichting voor het iljnomeo van plncWmantela leeren bont mt Oordijnen taielkleeden ene worden naar d nieuwit en laatite methode geverfd i F O IKB OUD e SCHIEDAMMER SEITEVEE SUrk I NIGHTOAF Iz M PEETEUS N B A U bewiji r eolitlmut 1 r n o ohet eo kurk iteuda voor j CHICDAM lifln vMi A$n uumdiir Firmt b p HOPPE trpe at a Paiii Expeller DaitUc jiw vwdt dit middd HM T maMwi luoow U ip tBftlUiBda kwr TiBg MBfcwnd tann Rhsoautiik ioh t Vmoodb i pt iita d a S o Sla dan Ttrtniuitun aphtt tkhriakimuk inUi A dri afiJ6o i ft0odffl Id d niMato uwUitktii Te A naurdAiB ku Uloth a bu TU TnrU M BuulerB Kieuw onovertroflfn 4 prof Dr l iüljHf widbokuud SüWX AOBT UIXia AllwR Mkt met P brl k iiwk tnt voortdurende radicale en ceken genezing van allo zolfs de moest harduekkigf xtinuw uUthten vooral outataan door afdwalingen op jeugdigrn leeftijd folale ifeuraing van elke twakte Blee idcht üenauwdheid Hoofdpon Migraine Hartklopping Maigpön lachte epiiaiortering Onvermogen Impotent PoUntione eni J itvoerige proapeetueaen IrijipT laaoh 1 1 II 3 II 3 clubbol Iloacli II f f iOentronl nepêl Matlh d VeKte Zallbomraal Dipöl M Ctóban k o Botlardam 1 Happol Gratcnliage I Ilalmnaaa da Jong J Cw Hutleraam Wolir fc Ce i l on bil alle drogiatan 1 1 Hal b ta oaadiaMvkaM an ca makktlykitc poctamlddd vooc Keafca IPJII ca vooral damai en KlndaracJipaawerlL lUilL la da Appntuut van C H IKIlar fc 0 tgF larHe SaatlnStr 14 Man MIa r al Öi op naam all fabriakainerie a l F 6 ïWM jl Naaja rt Stooiiibootreedérij LERniEi ST Agept C VA DER GUOEF Vcst 627 Zaterdagmorgen naar DORDRECHT LEKKEEKERK SCHOONHOVEN VIANEN UTREf HT AMSTERDAM I E ZAANSTREEK ALKMAAR KROMMENIE HAARLEM LEIDEN BODEGRAVEN en alle tasschen liggende plaatsen lULXtdteékmlnff met rood letterst Xet vooral op de erkrijgbaar C en J KOBTLASD Dir Amsterdam en Schoonhoven Maataéhapptj tot ExpMialie van de Fielorta Bron Kantwr voor Nederland Boompje éO Botterdam Koloniale Wei viii Handgeid f oo bij bet aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren Aaiibrenggeld TWINTIG GULDEIV Men melde zich aan WrlficUUger en MUtttepUehtigeu ntet onbepaald verlof bü don Commandant van het Koloniaal Werdepfit to Harderwijk of bij een der plaatselijke of Oarnizoens Commandanten MtUtiepUchUgeu onder de tcapenem bij hun onmiddeliykon chef Van do nitbetaalde Handgelden werden in bet vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepöt en MEI OOEOVINOBN der aangenomenen gezonden aan hunne FAMILIËN t tOtOS aan hunne CREDITEUREN f iS4 Totaal f iteso Het groote aantal zenuwkwalen t t4 TMn IMUd kMtMk D0avaaÉpopluU h rMnb ro rU tM trotM van mi f hootdpün t ut To nfiMUd k noE itAfida 11e mldduaa doer d m jMiW bMTtoa ditt ig door bet braik mïteaTMi denewonJlMtenweg Mia k Jenje deküTi imt phriio oflHheODtdebkincfwluabe dleubonderdeproe emfii n tlwiuoTer degeheelewereU Kl ï i T y ï wettBtob pDeU ke krlii n i boonte belenpUJUiif wekt Uveu eene weldud blijkt te tijn roer de eaa leimwlliralen IHdeiide meneofaheld Deie geaeaawIjM ta nlteero den door dan geweien OfBclar T a eaaoadbelt Dr Bomu Walumuv U rUebofaa ea beruroii de on dcrvindlDK opf edun bi eeaa Hoerige pntkUJk D r wawvlilMC T n ha h M Mftl V r lUff w rd n 4iiartoe KM kUia aiUffaa r d barf4 tiMlddaUUk k B aww tfil BiMlecedveld Het deia faBaeawtJae warden verkelUk eaklttereiule raaaltoten wkMM ea atf maakte aooveel opnu dat van een door dea ultrtnder taaabraTea varUe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE lare voorkonlai ea leaeitng binnen feertoB 9d rf eda de Vle drvfe ▼ rechanen Dit boekje bevat niet alleaa mr bet RMte pnkllnk vnriiURDbare vprklariniten nutrect het weien dar iii uwer therapie es da daarmde aaUk la wtttihoi tK K ll ii vitrkregflu n twirkln maar ook vindt mnii daarin wetenaebappelUka Terbini l lln t ii ui de nidiltactio b nd4 H dieeaudeii genecawijce tewlld iiln looiaede £ ebrlft van UI vttu getni ohiiftea ran hooggeplaaUte genBOHkuiidigen onder welke P aeaiera md dr areraeaer to pnirMinlik t Parl i rue HeyfjimaM 0 üumBretier nm r praktleureat lantaahear aan hal kraak lae ifiia farija ir p Terailtar gaaaaahaar dirtelaar a het lioMlt al U Afin fiidatwath Dr Kaherlaa kaateel Betaal iBdCmi Oara a ated 4 Beaeubeir airMta i der alvaao therapeutiaalii InrlehMaa waar laaawUldara ta Pa na Bt Heaar 334 Ceneal van Aiat nbaeh mad dr ta Oorhi Or Baalaeh arrend art da Zlrkalt O takavtl taohl med dr ta Waanan Dr O BoapavDt leU Farrltrt Eurt lldvaa dan Oeatell Cantrel d hv l aa t de tintt In Frankrijk pd vele niideren aanwwMhtlsheld lljdan waarvau dekenteekenea Sljn ahrenlaohe bsefdafja mlgralavfighala keef eiM lleMandra areDla arlkkerbaarMld gfij aBahe d ilaaelaeiheld llobanetrjke earaal en labehaaetlika teelteed verder alle slaken die deor bereerto getroffen waidea ea nog HJden aan de gtvolsen aama teoaU verlaaiailNflan Bnveraieiae tol iprakan ware teagvalnioeiell k aUkkVaUjniaU der lawHehleamet eart iIxnlSM aeilloM rie Charenlea laalttttrath Dr Ca ia ti Slalhit Breiinmaa Md ragana Mlliald M aa eeraa aat vae ea eatantllD vmn m wlü ee I eoE an gesonde lalfi aaa Janie varaohynaelaa ala iiah aakkeadaad aaiattl aaM vardaavtaa la IM ba N kaanelln m aikkerlneea a deakar werden veer de eaflan drakkande p n ader kat vtarkaefi aaWaï U da ai ea kHabellni la en kat lapan ca hBadan aa vaataa aaa al deae drta eatagtfllD vmi aia ook aan Jen a Malalaa Kldaade aaa Maakieokt aa kraehtilooaketi aöE an geso laraoaaa a vaal aiat bat heefa warkaa ea geettalijke reactie wlltaa Toerkoaaaa wordt Matei geraden ilob bat bovMk vamalde werkje aan U aobaffea hetwelk tp UTrag keeMaea aa ftai wordt door AM t rd a do r H TLKBAV Jt Va nf llicaweg a tfoninna r B tmm MAM TRY KOf FF Abstbakdr Korte Hoofktaac 1 ITIreebt I OUHV dk POHTOV OadegraoKt bU de Oaardbdng MT Op da Jonnte hTglanalich medlcluala tentoonitalliaf U da Ur Wa aor da UedLanba JnrU wet da flllvfr a W tUIII hekpaand wmm B f W WW I WI I I Tfiyi ITf f Door Oenaaah algcinean aanbevolen Mat C ra Otploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN r rillftia l af rbr llA deTO tkr chtige nTeritMkendtKINA WUNlegtBfWnktt VgUiim l t IMV i o ei bij kmaciea al volwawenen cbrtk U cetludt alcebU apllBTerttrlnc ienuwlu rdpÜn ter veraterkhiê na ilekle of kraambed koorti en hare gevolgoi OUINaXaROCHE PERRUGIMEUX in het bijioudcr tegtn BloedfCbrek BlddkHdlt kwalen van Krltlacben le ftyd ent VerkrJiirbi flacon d 7 LflO ea 1 V tirfiiimC SióSkn oadtaam fcratarkcnd saneaaauu van maak voordaeelijluchgab oik fc llVVI V nV € yoomi voortifÖeren swakken enklleracbtlgegeatellen leeraan tebe Icn Ais leoMtlume flge drAlilc Ujivwniaaeti ler apyaverteriogaorganen en dlarrbd ook voor CbamiKl futvere or inlgdingeit en kleiwe Innderen Pn ptfbuiAS Kgr l 70 H Kgr 0 90 É K Kgr D ÖQ bAMMD H Kgn O M ïtfRiAlIrGIllk At Spwloalvoor IUndervo dlng i yTtCllVaUHWCr Kgr f 0 60 S Ker O Acftima C tCtSkff Ü n Het rookeneenerhalvt Cigarette Uvoldocndt ter b atrfl ga ding van de hcvlfili auinUctt ran Aatfimt ttc dooajet 4 0 80 en f O BO Tflftiarindp Rnnhntm u puroatibf tegen vmtoppim Atm voor Iktnderen bcwijun de Tanurtndt oSöna van KRAEPFI lEN HOLM tielangnjke dteasten daar de vom voor het kind twgedf UJlE en deawaak aangenaam ii Pnji per doo e 0 9O ai 0 60 f impmrmlm Pmm EKACPSUKK HOLM ta 2elat On mtkm w nim ttfm ettfmtlm f fé r p Oe mnam m iaa rffa a H wan n pertrytfhmmt ak Maria jtp thêMm Ni SnvAJta KKAEPEUEN JI HOLM Hófleveranciars ZEIST CkSlImlalral flCHIIfbC algemeen erkend ali iet BESTE hviaalddd Oaii maiV faomiCO t Ho t Verkwidheid ea Kmlp iu het ia lOploMcndi en vtcsat tcod middel b J ultntmandhald wtalaittwt i i varkri gUar Prija 0 80 per flcichjc Echt Zeeiiwsch Tarwebrood M eent de K Q bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie Keker zyn wü d Ecbte Eikel Cacao t ontvangen leumengeateld eo oa vele prisÊieniiiifen is den bandal gekomen nder dea Diam dea oitrindan Dr Hlohaelia nmndigd p d best maeliinea ia liet wenldbe rcemde étabbliifemant van Gebrai StoUwarclc te Keulen tlsclia Bikel Cacao In vierkaDtsn bassen Den Bihl CKBO is met melk gtkookt een aangenan gezande drank voor dagelijksch gebruik een 2 thealep vaa t peeder voor een kop Chocolate Alt geneeakncbtige drank bi gevd van diarrbee slechts met water t gebruiken Yerkrygbaar bij de voomuoati H TiApotbeksra ens p Vt Kfc V K aftpi TIM c 0 90 L ass Otneraalvartegenwoordign voor Hodar and JuHus Mattenklodt Amoterdam Kalvcstraat 108 Tlutny Wo dnbtliu In do geheele wereld bekend es geroemd Oaovertrolfen middel tegen alle Horst Long LeverMaagziekten ens laveu l zoowel alt ook uitweadig ia bijü ill ziektegevalleD met goed ReTolg I aan te wenden Prys per flaCOn 1 1 per post f I IS TUiny s Wo duialf bezit eon alanog ongekende geneeskracht Qu heilzame werking Maakt n eestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel verbodig Met deze zalf frerd een 14 aar oud v or ongeaeosUfk relioudeil beeilj ezwel en onlanjts een byna JOBl jaar kankeriydeu genezen lïrengt genezing ea 1 rerznchtmg der pijnon bg nonden ontstekingeu encl van atlerloi aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dopfit voor Nederland Apotheker lIËAIKi S4NI ERS llokin 8 Amaterdam Waar geendepAt is beetclIemeD direct aan dieSohutUDaitoÜuka dea THIKKRY m Pre a bel KobiUeh Oeaterraiafa Gelieve proapectiu te ontbieden by bet Centraal DepAtiModer RokiD 8 Antatardam Ondergeteekende beveelt zich beleefd voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alz onderlpe schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bylevering van serrieb zilver taJelTinnen enz enz Aanbevajend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 1 Zenuw en ülaaglijders wordt oit overtuiging als een werkei ke ha in den nood het boek aanbevolen Na DDtvangst ran adres per briefkaart on d t boekje franco per post toegexonden doiM BLOKPO£Zi 8 Boekh Zaltbommei Gk ad Druk van A BRINKMAN Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Builefilitndscli Overzicbt Kitchener seint uit Pretoria dd 19 dezer Twee kanonnen van de Koninklijke Rijdend Artillerie die bij de waterwerken waren achtergelaten met het escorte van een conipagnip bereden infanterie zijn 24 K M ten zuiden van Vlakfqntein omsingeld door een overmacht van den v jand en vermeesterd Ee i luitenant van de artillerie snenvelde Kolonnes zetten den vgand na De verliezenlijst toont aan dat het gevecht van Smats met de lansiers by Klandsrivierpoort nog ernstiger is geweest dan eer gemeld is behalve do ottcieren z jn 30 laociers gesneuveld en 34£ewond De voorgenomen inval van de Boeren i i Natal verwekt éenige onrust in Engelani en de bladen bevatten er tal van geruchten over Men vermoedt dat dé nachtelijke aanvdl op Belfast waarvan lord Kitchener in zijn laatste wekelgksche rapport melding maakte slechts een schjjnaanval was gedaai om de aandacht van de bewegingen der commando s is de richting van Natal af te wenden De samentrekking der Boerenstrgdmacht moet nabij Lake Cbrissie hebben plaats gevonden zij staat onder Louis Botha die naar het heet löOO man een Creusot kanon en een pom pom b j zich heeft In Natal is alles in rep en roer de vrijwilligers en locale troepen z n overhaast te wapen p eroepen Te Pietermaritzbnrg heeft de mobilisatie plaats en men gelooft dat het spoedig in het noorden der kolonie tot e treffen zal komen De militaire overheid wenscht voorloopig geen bijzonderhfden mecle te deelen Ook van uit Durban zijn troepan naar het noorden gezonden Het bericht omtrent de overwinning dar Boeren bjj Jagersdriit zal er wel toe bedragen om de onrust in Natal te vermeerderen Botha is thans weder in het bezit vau kanonnen gekomen behalve die waarvan zoo even sprake was en deze omstandigheid zal dienen om den indruk welke zgn verschijnen maakt te vergrooten Of hg ze gebruiken zal staat echter te betwglelen De Boeren hebben ineer verdriet dan genoegen van hun geschut beldefd en hun tegenwoordige tactiek brengt niet meda on er zich van te bedienen Behalve de 160 manschappen die ziobbg FEVtLLETOX m PB BER gBW 31 Eeo oojpnblik kwam er op het gelaat van het jonge meisje een uitdrukking als n nameloos wee maar zij overwon dadelijk deze zachtere gewaarwording en haar trekken vertoonden weer de vroegere ijsrge koelheid Ik vrees mijnheer von Steinach dat ik u reeds te lang van uw plicht heb teruggehouden Het schijnt dat jk u daartoe moet herinneren U b vermoedehjk hier gekomen me £ hot doel ons dorp met uw manschappen te bezetten We hebben geen wapenen om ons t en de overmacht te verdedigen het huis staat voor u opeol Gerald trad een Khr de terug Deze vlijmende opmerking toonde hem maar al te duidelijk dat iedoe poging tm toenadering zou schipbreuk lijden en oc hij kon ijng koel zijn hardvochtig Kits Ge vergist ii mejuffrouw antwoordde hij Ik kom niet voor dienst aangelegenheden hier Ik Mck een gewonden kameraad die zich hier in iet dorp bevindt en dien ik meende hier in huiste zullen moeten zoeken Misschien kunt n mewel leader inlichten Een gewond officier t Dat is een misveritandl riep het jonge mei e Er boAidt ach geen de Jagersdrift overgaven werden ook vjjf officieren gevangengenomen Daarentegen schijnt majoor Qough ontsnapt te zgn Van nu al schrjift de Temps in haar blad van gisteren kan er niets gebeuren in Europa en daarbuiten zonder dat Frankrijk en Rusland hun woordje daarin hebbon mcegesproken en door oen bewonderenswaardige overeenstemming die gevestigd is op de wederzijdsche toegevendheid van onveranderlüko vriendschap is dat woord altg d hetzelfde En daarom brengen do toasten en redevoeringen die bg het Tsarenbezoek ziJn afgestaken geen nieuws Rnsland en Klankrijk begrijpen elkaar zonder veel te spreken De toosten die Donderdag zgn gewisseld na afloop van do legeroeleningcn hebben al evenmin stof tot commentaar opgeleverd als de toespraken bij de ontmoeting te Duinkerken s Keizers bezoek geldt ditmaal in hoofdzaak leger eU vlooot Do vloot is te Duinkerken aanschouwd en hoewel zij door het slechte weer al heel weinig kon uitrichten en het sloteffect dor ondorzeoérs zelfe geheel moest wegblgven door don Keizer hemelhoog om hare voortreffelijke eigenschappen geprezen eergistcr heeft de Tsaar de groote legeroefoningen bijgewoond en aan het eiud zgn bewondering voor hot leger van den bondgenoot kenbaar gemaakt Do angsten van nationalisten dat de Tsaar wegens de ontreddering van leger en vloot waarvan het tegenwóordigo rainisterio do schuld zou dragen langzamerhand van het bondgenootschap genoeg zou krijgen knnnen dns nu voor goed worden opgeborgen De Tsaar Ueeft het nu zelf gezegd De legeroefeningon hebben hem persoonlijk van de volmai theid van het Fransche leger overtuigd En de Tsaar heeft in hot veld zgn oogen den kost gegeven Met generaal Brngère reed hg de troepen langs dan hier dan daar Het eene oogenblik van den weg afgaande galoppeerde h j dwars door de velden op een escadron of bataillon aan dat h j van nabij wenschte in werking te zien een oogenblik stil dan weer plotseling rechtsomkeert en enkele minuten later overviel hg een batterij artillerie die in rook gebald niet vermoedde zelfs dat de Tsaar zoo dicht in hare nabpeid Was B i het fort van Fresnes werd een tijdje halt gehouden De Tsaritsa president Loubet en het verdere gevolg waren daar ook gekomen om een van de hoofdmomenten de verovering van het lort bij te wonep Ten slotte de eindaanval op het fort Berm het laatste dat nog moest worden genomen om Reims te doen vallen 90 000 man met enkel Oostenrijker meer hier Maar onze troepen hebben toch dezen morgen het dorp bereikt Daaromtrent hebben we leer nauwkeurige gegevens ontvangen Zeker maar nauwfqks een uur later brakenze weer op on rerder te trekken En de gewonde Ze hebben picmand achter gelaten ze hadden zeil in t geheel geen gewonde bij zich Overtuig u maar zelf er bevmdt zich niemandder uwen in het dorp Op dit oogenblik werd de deur geopend en Jürg verscheen maar gedachtig aan het bevel van zijn luitenant bleet hij in onderdanige houding op den drempel staan maakte het militair saluut en zei toen Luitenant il wilde u maar even komenzeggen dat de gnchiedeniB me hoe langer hoebedei elijker voorkomt In het heele dorp isgeen schildwacht te vinden en eyenmin heb ikeen van onze kameraden gezien Die schurk vaneen gids heeft zich uit de voeten gemaakt on hierirt huis hij wierp een aliesbahalve vriendehjken blik op Oanir hier zal die duivelsche hekscherf wel in vollen gang srjn nd me niet meerweg luitenant het is béter daf we met z n beidenzijn als de nood aan den man komt Danira maakte plotseling een beweging vanBchnk en ze vkrp een aoptigen blik op Gerald terwijl ze hérlMide Met z n Deiden i om Godswil mijnheer vonSteinach a is toch hier aan t hoofd van uw troep U heeft in ieder geval toch voldoende r j 120 batterijen namen aan den aanval deel De Tsaar was verrukt h j prees de infanterie b j roomde do cavalerie en toondo zelfs zooveel belangstelling voor de artilleria dat hg zich een nieuw stuk liet voorrgdon on haarfijn verklaren De Tsaritsa fotografeertde inmiddels het groepje Na afloop van do legeroefening bezoek aan Reims en de kathedraal waarover Reuter reeds heeft geseind De dag van gister werd te Compi gno vooreen groot godeelto aan de politiek gewgd DeTsaar zou er met president Lonbet over spreken en graaf Lamsdorf zon het er mulDeleassü over hebben Met oon buitengewone deelneming is in alls landoa der geheele beschaafde wereld de teraardobestolliiig van president Mc Kinley Donderdag in gedachte gehouden In tal van landen buiten AmeriU hebben plechtige kerkdiensten plaats gehad Vooral in Londen was de deelneming zeer groot Er werden o a diensten gehouden in do Westminster Abdii in de St Paul s Kathedraal en elders en ook de leden van do Elfectenbears hadden een lijkdienst doen houden in do St Lawrence kerk In llanton zelf maakte de plechtigheid diepen indruk Voor hot vertrek van den begralenisstoct had een korte Igkdlenst plaats in Mc Kinley s huis in tegonwoordigbcid dor verwanten van don overleden president Do weduwe laisterde aan de halfgeopende deur van de nabijzijndo kamer Te een uur ging de stoet naar de Episcopale Methodistenkerk waartoe Mc Kinley behoorde De kist was geheel bedekt door bloemen Een eerewacht schreed aan beidd zijden van den Iijkwag n de generaals rechts de admiraals links Do wagen werd getrokken door zwarte paarden mot groote zwarte pluimen het lichaam bedekt door zwarte rouwklotden B i elk paard liep oen soldaat In den stoet bevonden zich o a president Roosevelt de ministers en talrijke hooggeplaatste personen detachementen veteranen van het groote leger der republiek de nationale garde van Ohio tairpe delogatien van maatschappelgke organisaties dta vereenigingen en nit de handelswereld Daarna volgde de plechtige Igkdienst Het zenuwgestel van mevrouw Mc Kinley schpt sterk te zp aangetast Z j was ook niet in staat den kerkdienst b j te wonen hi Neen ik ben alleen met Jorg zooals u iet Het jonge meisje wenl doodsbleek En u waagt zich op rkze wijze m een vij andelijke streek t Ën dat in den nacht i Ma ar dat is onzinnige vermetelheid Ik dacht onze mannen hier te vinden en de boodschap welke ik ontving luidde zoo dringend Wie bracht u die boodschap Werd u alleen hier ontboden Waar bleef uw gids HeettuniiJTtB verdachts onderweg opgemerkt Deze vragen volgden elkaar zonder tusschen poozen op terwijl zich op het getaat van Danira steeds meer angst en ontzetting teekenden Toen begon Gerald eindelijk zelf ook het ernstige van den toestand in te zien Zijn hand greep onwillekeurig naar het gevest van zijn sabel terwijl hij antwoordde Het verzoek geldt mij alleen en ik zou ook alleen gekomen zijn als Jörg er met op hadaangedrodgen mij te vergezellen We hadden onderweg geen enkelen aanval te doorstaan geenenkole ontmoeting welke ons verontrustte alteen het raadselachtige verdwijnen van onzen gids kiram ons verdacht oor En toch had hij me dingen ter hand gesteld waanloor ztjn persoon eit kwaliteit mij z fcr geloofwaardig voorkwamen het WM een bricventasch bevattende centge papieren en bescheiden welke mijn kameraad toe r behoorden Dat be jst niets die tasch kan hem ontstolen geworden zijn Ik verklaar U dat de heele geschtedenis een verzineel iSf alleen bedacht om u hierfieen te lokken Maar wie kan er belang io hebben mij Verspreide Berichten FlUKKBUK In verband met de opneming van een opruiend artikel tegen den czaar is door do l argsehe politio bniszooking gedaan in het redactirbureau van het anarchistische blad Libertaire waarbj het gekomen is tot inbeslagneming van vele papieren en tot arrestatie van den verantwoordelijken redacteur Urandidier Tegen don schrper van hot gewraakte artikel Maandag 11 gepubliceerd en nanzottond tot vorstenmoord onder do heftigste torraoa mot verheffing van mannen als t aserio tot bolden is een bevel tot aanhouding uitgevaardigd en dio schrper is de bekende anarchistische dicater Laurent Tailhado Het heet dat Tailhade dn plaat heeft gepoetst om to ontkomen aan de straf gesteld op provocatie tot moord waartegen bedreigd wordt gevangenisstraf van drie tot twaalf maanden plus 100 k 2000 ft boete De geestelpen van de Oranda Chartreuse de vervaardigers van de ftjno likeur bekend bij alle smullers die t betalen kunnen I hebben nn deflnitiol besloten zich niette bulgen voor de wet welke aanhoudingom toelating by do rogeering voorschrift ende nittocht is dus niet te vermijden Het congres der nationale arbeiderspartij te Houbaii heeft ten slotte de wenscheiykheid nitgesproken tot opheffing vando permanente legers en tot algemeene bewapening dor natie Voorts werd uitgemaakt dat steeds en onder alle omstandigheden op het terrein van den klassostrp moet worden gebleven en dat er geenverschil moet worden gemaakt of de tegenstanders zijn Katholieken of Protestanten semieten of anti semieten vrijmetselaars ofvrijdenkers volkomen vrijmaking moeiboven en vóór alles gaan I DulTSCUlJLRU De groote keizermanoenvrès die zoo deerIp verregend z jn waardoor dt toebereidselen van velo maanden ganschelp misluktzijn hebben eergisteren een einde genomenvoor den keizer de keizerin prins EitelFriedrich en prins Tschoen waarna onmiddellijk oen aanvang werd gemaakt met hetvertrek der uitgepntte soldaten naar hungarnizoenen terwijl des avonds prins l schoente Dantzig deelnam tan het maal aan boordvan do Hohenzollern als gast van denkeizer en de keizerin Danira liet hem niet uitspreken doch viel hem hartsfochtelijk in de rede Vraagt u dat nog J larco Obrevic heeft uw doodi gezworen I Hij zal woord houden Uis verloren I De jonge officier vtrbleekte deze woorilen strU den hem plotseling bet vreeselijkc gevaar voor oogen waarin hij zich voortdurend bevond Jörg echter zei met een soort van gemoedelijken angst Heb ik t niet vooruit gezegd Nu zitten wein een muizenvaL Gerald had maar een minuut noodig om zich te herstellen hij richtte zich 9p en nu steeg het vlammende rood der woede naar zijn gelaat Wat een afschuwlijke valstrik Welnu dan n oeten we ons verdedigen tot onzen laatsiendruppel bloed We zullen on leven duu verknopen Jörg het zal dien sluipmoordenaar nietzoo gemakkelijk vallen ons neer te vellen Een paar van hen neem ik voor mijn rekening I nep Jörg die nu ook zijn drift nleil Unger beheersclün kon Laat se maar komen dat moordenaarsgespuis Mijn luitenant en ik westaan de heele bende Neen neen viel Danira hem in de rede Elke tegenstand zou hier vergeefs zijn Als Marco komt don koipt hl met ftn ticnvouiltge overmacht en dan is er van strijd geen sprake Men zal u nMrKhietm overrompelen en dan de levenden