Goudsche Courant, maandag 23 september 1901

4 M liondk 8 10 6 81 7 18 7 10 8 18 9 07 1 19 10 14 10 69 Oldaw 1 88 Woard 6 41 8 48 8 11 UJ4 Utraikl 8 01 7 114 I U 8 81 8 81 8 10 14 10 49 11 47 ZOO kreeg een intuteriat een levenagevaarIjjken sabelhouw en werden een ander drie vingers afgekapt Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 4 0 30 per tl bg D MiËBIKS Kleiweg E 100 fea che stoomveeyeeij rtenii iek WassckeriJ VAS 11 0PI K1VI1EIMEK W Kmiëfkttitc HottenUim lJebrt vt vr l tit or Z M den Kouuig der Belgen Boofddepót Toor GOUDA d Heer II G T1U ISUUBG Korte Tiendewegf D 7 dpecialittnt Toor het itoonieu eu TurTen van ktl Ueereoen Dftineaffttrderoben alsook alle Kiuder i oed ren 8 ecial iiinchimg voor het atooman tui nctfe niuitela veeren bont eni jjhordanen tafetkleeden enz worden oaar de oiél itl Q tutate methode yfoverfd Echt Zeeiiwsch rarwebroorl M eent d R O A SLÈhT NIEUWE HAVEN 27 nrfrissdai Cmtervnri da and n Dlrect SpoorwegverUodlngen ael GOUDJi Zomerdleist 1901 AangevangeD 1 Mei TUd vai Greeowicb eOUDt SOTTISDlMilaa m B 4 ia 18 18 18 11 88 1 11 8 18 8 80 8 11 8 88 4 89 4 84 8 18 8 84 4 18 7 08 7 18 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 18 18 4111 18 8 1 7 U 7 88 8 81 8 88 08 9 94 88 9 87 10 81 10 88 11 18 door 7 18 8 40 f U oa 7 88 8 80 j f U 18 7 88 8 87 I ll M a as 7 44 I 08 19 48 10 18 10 88 11 89 11 80 t 1 84 f 11 18 10 19 10 80 10 87 7 47 8 07 8 10 8 89 83 10 48 11 08 11 47 T 7 1 48 11 1 7 ia 11 48 f 4 11 4 18 1 89 8 81 4 08 9 1 88 II f 08 1 4 AUms li n S Umn Iskt kijblttlu Oy 4h te iMtt i n Zniag Uaui ï ti Oluaag U UnpA rHwurkilJ tta tow 4a U kl nrkriJgkMr tagaa ikden nvaktpriji B Hollu Mka Spow £ Eitn nppUmnt k wgu l AUm Dlu4l 10 08 lOTTIROlH ÏOOBl lia nm 1 41 f M3 1 84 1 88 1 14 i 4i S it 4 ♦ 8 l SS 1 08 1 09 1 09 1 88 4 08 4 04 y4 4 89 8 18 8 48 8 84 7 01 7 18 l tO 8 4t 9 47 10 09 lO lt 11 04 L Bxtra nppUnntkaw U Vimh I dv W s ai UU 7 88 17 f r 8 41 17 4 48 8 81 8 04 I IB 7 08 7 18 11 4 88 8 89 8 8 48 8 111 a n 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 TMlt ti4 ap 4u iMp ba M mlral wa4 80D01 DEN BaaStlMnnt 9 11 9 11 ia 00 10 1 10 81 11 18 11 18 li t8 11 88 1 18 1 88 ijl tM 4 19 11 08 1 07 U ia 1 18 11 80 l il 9 18 49 10 11 10 48 11 18 11 48 11 48 ll Si 1 17 1 44 M 8 41 1 11 7 19 K a sa 8 17 t 1 88 48 4 11 4 41 8 11 8 48 Ui 8 411 7 7 8 48 Hu 8 88 8 011 01 7 19 7 16 MS 8 68 9 08 1 4110 11 11 18 11 18 11 00 1 10 8 40 1 7 t l H U 4 17 19 8 1 7 01 7 41 7 8 18 9 40 10 11 L I 10 17 1 18 4 48 8 88 al VoorSuTg 18 Zt d J J i o 4 18 a a lo oi SltrirSo Z Z Z Z f 1m1 1 01 10 4 8 10 14 S 8 14 8 18 7 88 7 46 S OS OS 8 80 lO l l in 4 1 1 6M1 Q8 11 84 1 11 8 0 8 14 4 11 l 4 7 06 7 H 8 0 8 88 44 10 10 84 rinlMM op 4 Uop k IM l ek iU worf W H m ik rt i U W M k ul I aa l küjrt 1 U pplu t k jr Boon k k HSTlIDaH rin nm oid 81 8 11 8 K 18 10 10 10 8 11 08 1 10 1 88 1 18 4 07 4 48 1 6 18 8 46 61 10 19 10 80 10 17 11 06 AlMt W 8 01 8 68 St 10 10 11 04 11 48 11 7 l il 2 I 4 114 7 80 6 48 8 44 86 10 8 11 08 11 47 ll Bi Alut G 8 19 9 18 9 8r 10 16 11 10 1081 10 1 18 8 40 4 17 im 4iS 01 tl 10 10 11 16 11 11 11 14 eOI Pl UTBlimT ia nm 18 00 11 11 1 18 1 11 4 11 1 4 1 88 8 40 8 t 8 07 18 31 1 08 8 118 S 4S 6 04 8 14 M ivLG a li 7 16 8 10 8 18 18 t ll n 18 11 17 11 6 1 111 101 84 4i 8 08 8 81 7 0 8 10 88 48 Aw W 8 14 8 47 7 80 8 16 8 46 80 9 48 11 80 11 41 l Ot 1 401 18 1 49 8 0a 8 11 18 8 1 9 40 10 01 Hoiula 7 01 7 111 11 l 19 10 18 10 14 11 61 1 11 7 1 Ml 4 114 14 i 47 7 07 7 4 8 09 9 11 10 17 11 11 Ut UtrMkt 1 11 11 7 47 1 11 9 10 10 04 10 41 ll H 1148 11 01 1 41 8 01 1 1 4 01 Ml 41 8 1J 7 00 7 8 8 4 8 10 08 10 4 Wo l 8 07 8 44 8 0 7 10 17 1U 11 08 ILM J J Z Z 1 Z u Z 1 oïJdl 1 Ï Ól 7 14 MO 0 10 41 11 11 11 11 IlS 11 1 3 4 i H f li 1 18 7 14 7 41 M ijl 10 O7 10 41 U M L BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T Kf K R U K U m B H Zitting van Viijdag 20 Sept IcKelconicn i 1 mededceliog van liet lid den beer Ter Laan dat Lg voorloopig alleen Woensdags namiddags de vergaderingen kan büwonon Ingekomen is het Koninklijk besluit der benoeming van Baron Hackay tot voorxitter I e beer Mackay heelt na door den heer Conrad begroet te üün roet een korte toe praak het praenidiiim aanvaard Na de mededeeling der ingikomen utakken il beiloten tot hervatting van alle werkxaamheden behalve de ingetrokken ontwerpen en de van niet meer aanwezige Kamerleden afkomatige motii n en interpeilaliën Het adrea van antwoord ia in de aldeelingen onderzocht Om hallvier had de aanbieding dor Staatsbegrooting plaats ï e Minister van Financiën hield daarbjj eene toelichtende rede Daarait biykt dat de dienst 1HU9 een overschot van bijna i ton meer oplevert dan bet vorig gaar word bectjierd dat do dienst 1900 in plaats van een vr j belangrijk tekort waarscbunlyk een klein overschot zal geven Tan ö i ton tengevolge van de rnimo opbrengst van alle middelen Omtrent den dienst 1901 valt uit den aard der zaak weinig met zekerheid te zeggen De middelen brachten in de eerste H maanden van het loopende jaar slechts weinig minder op dan gedurende hfitzeltde tydvak van 1900 Uat resultaat is bevredigend omdat het vorig jaar een van groeten voorspoed voor do schatkist was Hen mug aannemen dut de raming voor 1901 zal worden overschreden Toch schijnen de cijlers er op te wijzen dat Of eene zoo abnormaal sterke stijging der middelen als in de laatste jaren het geval was niet moor valt te rekenen Wat nu hot dienstjaar 1902 betreft de middelen zijn geraamd op l 1 002 246 waarvan gewone l l S i 3 i9 120 do uitgaven op I 1ö7 2 ö 180 90 het tekort aldus 1 i 21 0 9 t5 lt0 Do uitgaven en het tekort lijn aanmerkelijk booger dan voor 1901 Uet geraamde tekort ad 1 13 280 936 90 is by den eersten aanblik zeker niet geruststellend maar wordt tot moot gewone verhoudingen teruggebracht indien men bedenkt dat daaronder begrepen is do koopsom dor Nederlandsche gedeelten van de Orand Central Belgelvinen ad f 6 250 000 Voor spoorwegen is een bedrag van i 2 22i 8ir op do begrooting gebracht voor de verlegging van den Maasmond 884 700 Voorts wordt tot de categorie der buitengewone uitgaven gebracht die betreffende den Htaathwogendienst ad f 1 021 000 welke op enkele posten van zeer ondergeschikt belang voor het eerst op de Staatsbegrooting Toorkomen Voegt men do zooeven besproken pqsten byeen dan wordt voor buitengewone altgaven in totaal govonden oon bedrag van 1 10 377 15 Het tekort ad f Ili2 t0 9 r 90 daarmede verminderd biyft een tekort over van f 2835420 90 IntusBcUon leert de ervaring dat tenzyzeor Onda Ifoordrwkt Minwarkark Oapalls tollardua M 8 09 9 08 Sattardtm B Bottardim Beun 41 RotttnUm D P Rotterdam M 4 41 1 10 8 04 7 11 7 11 Sapalla 4 81 i 4l Rlnwaikwk 8 01 8 81 Hoordiackt 8 11 8 04 Soada 8 17 8 10 8 88 7 81 7 48 i AllM ai la Uw uln kttolu 7 48 Oottdl ftavenli Moero SoatanuetZag Toerhaig t Kaï 7 18 8 87 8 41 7 88 8 88 7 ai 9 01 7 88 14 7 88 Oi 19 KotterdimD P bolangryke sappletoire credieten noodig biykt de foitel kc uitgaven biyven beneden de oorspronkelyk geraamde Ken booger citer dan p m f 2OO XJ J0 mag daar echter niet voor worden aangenomen Wanneer dat bedrag der vermoedeiyke besparinijsi reeds wordt afgetrokken van bet geraamde cgfer van I 28354 90 biyft op de gewone nitgaven nog en tekort bestaan van bgna een millioen Het resultaat is te minder bevredigend omdat by de samenstelling der begrooting zeer grooto beperking in het voorstellen van Dieawe niet bepaald verplichte nitgaven is betracht waartoe twee redenen noopten eerstens de stand der financiën De kostbare wettelgke maatregelen onder het vorige Ministerie tot stand gekomen vergen voor 1902 reeds zware offers van de schatkist in het bgzonder de dure onderwgswetten van 19f 0 en 1901 de nieuwe Militiewet en de roekelooze voorschotten voor den aanleg van stoomtramwegen De tweede reden houdt verband met bet feit dat het nieuwe Ministerie eerst onlangs is opgetreden Op de aanvankeiyk ontworpen begrootingeu kwamen tal van nieuwe of verhoogde pobton voor en daaronder lot belangrgke bedragen die voorloopig met werden overgenomen betzg omdat de overtuiging der omvangrykheid dier nitgavenog niet voldoende vaststond hetzt omdat de zaak die het gold rgpore overwegingen vorderde dan de boscbtkbare tgd toeliet Hierop wordt nadruk gelegd niet alleen met het oog op de mogelgkheid dat suppletoire credietaan vrage zullen noodig biyken maar ook omdat zicb laat voorzien dat de behoeften van den dienst vermoodeiyk zullen beletten de thans doorgevoerde beperking van uitgaven in de eerstvolgende dienstjaren in strenge mate te handhaven Under deze omstandigheden kan in het ongedekt tekort van ongeveer 1 millioen op de gewone nitgaven niet berust worden Reeds zgn maatregelen in voorbereiding die al zullen zg op de uitkomsten van 1902 geen invloed moer hebben binnen enkele jaren maar vertrouwd wordt tot herstel van het verbroken evenwicht zullen leiden Het ligt in de bedoeling her tevens te doen strekken om de geldoiyke middelen te verschaffi n noodig ter vorwezenlgking van de hervormingen op wetgevend gebied die in de bedoeling der Uegeering liggen De club van antirevolutionaire kamerleden hoeft zich opnieuw geconstitueerd en tot bestuursleden gekozen de boeren J v Alphen voorzitter 1 H de Waal Maletyt tweede voorzitter jhr mr L H J M van Asch van Wyck penningmeester Jrh Krap secretaris mr H A v d Velde tweede secretaris Hare Majesteit de Koningin heeft gisterochtend om tien uur ontvangen de commissie uit de Eerste Kamer welke Haar kwam aanbieden het adres van antwoord van iat lichaam op de Troonrede Der commissie werd loowel by het vertrek van het Binnenhof als by aankomst aan het paleis op de gebruikeiyke wyze militaire eer bewezen 1 08 1 14 1 11 i ao 11 84 11 44 11 11 8 8 9 18 9 47 Het eerste bolangrgk wetsvoorstel van de nieuwe regeering is uitgegaan van het departement van koloniën Hat ontwerp reeds in de toelichting der Indische bsgrooting voor 1902 aangekondigd om de nitvoerrechten op koffie en indigo op te heffen heeft de Tweede Kamer reeds bereikt D6ie hoog noodige maatregel vroeger reeds op de suiker toegepast lag ook in de voornemens van den vorigen minister van külonién den heer Cremer geiyk zgn opvolger in de toelichting te verstaan geeft Op grond van Indische adviezen acht de tegenwoordige minister geen langer uitstel geraden Uit de toelichting van het ontwerp bigkt tevens dat ook de Minister en de Indische regeering nog andere maatregelen noodig achten om de particuliere kofïecnltunr in Ned Indie staande te honden O a is de door ons gewenschte verlaging der spoorwegtarieven in toepassing gebracht Gemeng de Belichten Was sergeant Le Rntte en ook sedertenkele dagen korporaal Simons beiden tegelgk met korporaal Baye uit Geertruidenberg gedeserteerd met het doel zich by deBtrgdende Boeren in Zuid Afrika te voegen reeds teruggekeerd na te hebben ondervonden dat hun voornemen onuitvoerbaar was eergisteren is ook laatstgenoemde weer in t land aangekomen en heeft hg zich terbeschikking van de militaire antoriteit gesteld zoodat hg voor den krggsraad zal hebben terecht te staan Men meldt nit Vianen De Lek is voortdurend wassende Gistermiddag 6 nnr bedroeg de waterstand 3 70 M f A P De steiger is gedeeltelgk ondergezet De kribben in de rivier zgn reeds onder gezet terwyi de binnenvelden met overstrooming worden bedreigd Het water staat langs den Veerschen dam Bg den kastelein Van Klaveren aan de Nieuwe Meer te Haarlemmermeer is door onbekenden des nachts eene vreemdsoortige inbraak gepleegt Ër ia echter niets vermist Alleen hebben zo eene kruik petroleum genomen die in het benedenhuis stond en zyn daarmee naar den zolder gegaan waarna ze al het houtwerk met petroleum hebben bestreken vermoedeiyk met bet doel het huis in brand te steken wat echter mislukt ia De politie doet onderzo ek O H C We hebben vroeger gemeld hoe door de jnstitte te Heerenveen eene instructie was ingesteld tegen den heer L bestudrslid der hr Hist kieSToreeniging te Jonrc verdacht dat by by de Kamerverkiezing in het district Schoterland het geheim der stemming zou hebben geschonden in het stembureau te Joure Wy vernemen dat het onderzoek geene motieven heeft geleverd voor eene gerecbtelyke vervolging Te Katwyk keerde Maandag van de haringvisscherg terug de bom Katwgk a Zee XIV schipper C Kuyt 6z 8 01 8 11 8 18 V V 8 17 8 88 8 48 8 8 10 8 10 I 4 80 8 18 8 01 8 11 a 8 10 8 18 10 80 ii oa 10 48 8 48 10 84 9 11 11 11 48 7 ia 7 18 7 4 8 01 7 00 Daar het vaartuig op de bank bleef staan konden de mannen die te paard een Ign van de bommen afhalen het niet bereiken De zee was vry omstoimig en de zwaargeladen bom liep dus gevaar dvan te slaan an ig den grond te raken De benanning rchter wist raad Aan boord bevond zich een hondje dat met een dni touw om het Igf gebonden in zeegeworp g werd Het diertje zwom fiiak door de brding heen en bereikte het strand Aan bet touw werd nu een Igngebond en daarmee weer de kabel waarmee hvaartuig kon vastgezet worden De politie beeft een fotograaf die een uar voor den moordaanslag op de tentoonstellinc te Buffalo voor de kinematograaf opnemi gen deed van den president en zgn omgM ving zyn platen opgeSischt om te zien of er onder do gezichten van de menigte ook bekende anarchisten voorkomen en zoodoende misschien medeplichtigen van Czolgosz ta ontdekken Thans nu de tgd voor het oogsten van de druiven is gekomen zgn vele eigenaars van wingerden teleurgesteld Ook dit jaar even als de twee voorgaande heeft de scbintmelziekte bekend onder den naam van lodinm Tbukerei veel kwaad gedaan en de vrucht geheel doen bederven Als een afdoend middel wordt aanbevolen in het bagin des jaars nadat de snoei is verriqbt al da takken van de losse schors te ontdoen daarna in te smeeren met een mengsel vaa kalk zwavel groene zeep en koemest By ondervinding is gebleken dat de aanwending van dit middel zoo noodig na ëéna herhaling de gevreesde ziekte geheel doet verdwynen Wy lezen in het Hbl De oorlog wordt al sinds lang gavoerff uitsluitend op Engeland s kosten Van sisheepers wordt verhaald dat hg in een dorp il de Kaapkolonie al de voorraden van bet mi litair magazgn opcommandeorde Den lourier gaf hy de waarde der goederen in goid terug Misschien zeide hg tot hem zoadt g y moeite hebbeu van de Britsche Begeenng schadeloosstelling te krggen voor ketgaes ik opgecommandeerd heb en daarom geef ik u bet geld Het komt op hetzelfde neer want Boereu en Britten putten nu het geld om den oorlog voort te zotten nit de dezelfde schatkist De oorlog kost ons niets Het geld dat ik geef vermeesterde ikopEngalschen Do paarden waarop mgn mannen rgden werden op dezelfde manier verkregen en elk geweer dat wg gebruiken is van een Britsch soldaat genomen Het zal my benieuwen hoe long ze het uithouden Zoolang alle Boeren nog niet gedood of gevangen genomen zgn zullen zg hun wapenvoorraad bigven betrekken nit de arsenalen van Woolwich en zal men geen reden kunnen bedenken waarom er een eind zou komen aan dezen oorlog 8 84 8 8 é 41 2 X li f 10 1 4 10 81 t f 9 81 9 48 9 68 10 08 i l 8 01 8 11 9 17 9 81 1 88 8 18 10 08 8 14 i 10 17 E F 10 1 8 i 9 44 10 1 10 84 10 18 10 48 11J 10 48 11 18 11 7 De groote Zwitsersche zgn met zooveel verbeeldingskracht eovoerd dat bg enkele gelegenheden bloed heeft gavloed Te SchUpfen bg Bern werd by eet cavalerieaanval een infanterist omver ger den en gedood en een dragonder viel met paard en al ondersteboven en brak den nek Voetvolk en paardenvolk geraakten telkens handgemeen en sloegen er dan maar op los Volgens den hedeniaagsdm stand der watenschap is Odol pft ondBrvindBli iklieUKste middel mr de mzorgii van mond en fmlen Alleen sM m 9SSë Pal en flacon8 Qit is te lang lijden Zolks was da klacht die de Heer G J ten Harkei Mr Kleermaker te Goor onop boudelgk herhaalde en werkeiyk ze was aKgrond In zgn plaats had ik honderd maal Set bestaan vervloekt dat my zoo had doen den en my zoo lang dit wondervolla geneesmiddel onbekend gelaten had dat my geheel en al genezen beeft Ik was zoo zeide hg gedurende lange jaren door eene maagaandoening aangetast die mg gedurende dien tgd eene ware marteling deed ondergaan Het was mg onmogelgk het minste voedsel te gebruiïfti zonder hevige pynen of benauwdheden te hebben die bet bewgs waren eener moeieiyke spysvertering Ik was natunrlgk door dezen toestand zeer verzwakt en kon geene verbetering vinden ondanks al de geneenmiddelen die ik gebruikte al de behandelingen die ik volgde Eindeiyk kwam ik er toe om met de Pink PiUen te beginnen en zulks had een volkomon sncces want ik heb mgne pgnen lian verdwynen myn eetlust zien terugkomen en de spysvertering had op regelmatige wgze plaats Ik ben thans geheel genezen Als spierversterker en als hernienwer van het bloed moeten de Pink Pillen by voorkeur boven elk ander geneesmiddel genomen worden want zg herstellen de goede werking der maag en der ingewanden versterken het liohaamsgeatel De mannen vermoeid door overdreven arbeid of andere oorzaken vinden door de Pink Pillen hunne lichameiyke en moreele kracht terug de vrouwen die door het moederschap verzwakt zyn zullen sterk worden en zullen aan hunne zuigelingen een gedeelte hunner levenskracht geven De grgsaards zelfs die de Pink Pillen gebruiken zullen door hen een tweede jeugd bekomen Prys f 1 75 de doos f9 per 6 doozen Verkrggbaar by Snabilië Steiger 27 Rotter dam hoofddepothouder voor Nedeland en Apotheken Franco toezending tegen post wissel Ook acht verkrijgbaar voor Gouda an omstreken bg WoLff Co Westhaven 198 AOVERTEINTIEN Op MAANDAG 30 SEPTEMBER a s hopen zoo de Heer nU onze geliefde Ouders DOOWC LOITJSB EH HKNDBIKA DE JONQ hun Jarige Echt ereeaigiiig te herdenken ffwuie dankbarf Kinderen Behuwd Klein en Aehterkteinkinderen GouBA 22 September 1901 e Heer en Mevrouw W POHTUIJNiÏGLEEVER WiiLMo te Stockholm en hun dank voor de vele blijken vanlatelling en deelneming bg de geboorteTtn hiq Zoon ontvangen 18 Saptamber 1901 i Faillissement ran den boedel van wijlen H H THUSSEN De eerste uitdeelingslgst in bovengenoemd faillissement is ter Griffie van de Arrondis sementRechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gonda gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen te bigven liggen ter inzage van de Creditenren Do Curator Mr M M SCHIM viï dïr LOEFF Advocaat en Procureur Gouda 21 September 1901 CnmS IN lOEFBESLAI DER Hollandsche W van Laodboow Afdeeling GOUDA en Omstreken Zg die wenschen deel te nemen aan den Curguii in het Hoefbealng worden verzocht zich aan te melden in het GEBOUW DER BlIHGERAV0NÜ SCH00L óp da Houtmansgracbt te GOUDA op Maandag i t Sept as des namiddags ton drie uur Namens het Bestnar J N BOTH waarn Secretaris notaris iVIOnTlaRM te GOUDA zal op MAANDAG 23 SEPTKMBKR 1901 v m 11 uur in bet Hotel 1 k i AAuw a d Markt publiek veilen en verkoopen Perc I HETMlf EU mU en het pml on den ijTmul daarvoor en tlaarnevtne staande en gelegen hoek Oude Gouvie en Draafpad 8 no 103 te Gouda verhuurd ♦ voor f 2 05 per week Perc 2 staande on gelegen Achter de Viscbmarkt I no 138 te Gouda vrg van hupr Te Aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 15 October 1901 Nadere inlichtingen geeft Notaris MONTIJN voornoemd Breeder by biljetten OEGELBESPELING op DINSDAG 24 SEPTEMBER des avonds 7 nnr in de Groote of St Janskerk door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van den HeerGEBAftD GIESEN Bas PROGRAMMA S tevens bewyzen van toegang zgn tagon betaling van 10 cfnt verkrijgbaar by den Boekhandelaar J VAN BENTUM i ZOON en bfj den Koster Ondergeteekende bev oelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrUtngd met bglevering van servies zilver oHinnen enz enz Aanbevelend Geraxd Pinksen Ouisinier Westhaven 128 Met 1 NOVEMBER wordt een flMikeiDIEIfSTBOBE gevraagd Jby H BBUNT Spekslager h Tiendeweg AANBESTEDING STEEl IiOLE volgens monsters l B dienste der gemeente GOUDA op DINSDAG 1 OCTOBER 1901 des namiddags ten luit twee ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie TE KOOP Wegens verplaatsing UIT DE HAND TE KOOP de OMBOUWSSen TF SKBiy der Zeepziederij DE IIAlieR a d Oosthaven te Gouda Te bevragen bg F va bek STRAATEN Westhaven No 202 Gouda mm rsAKscE By genoegzame deelname denkt de ondergeteekende te GOUDA a H buti ouduMrkM n nakkelyksKpoManiUcMvoarHMMt tn vooral damu tn Klodtf Mhauwill I U ie AMMuur TUI C M UWu k U VKJ Btrlli M Slr 14 Men ItlU o MUJtü op num n ftbrltkiRurk Virkryltur ky HMm Wtaktltan la MdMndrt KlwIarM MflanrH tt m 8 MntM Ht kr W larMMM AratM een CUHSV8 te houden voor cerstbo ginuenden voor meergevorderden voor conversatie voor litteratuur voor acto I O en voor acto M O A Brievi n franco aan het adres van 8 H VAN I KKR I ooraioa Franscb M O Gedempte Glashaven 23 Katlegtlam Daiise gt llaintieu J DE LANGE Gediplom Dansleöraar TE KAMPEN heeft de eer do geachte farailiën van Gouda te boricbton dat do lessen MAANDAG 7 OCTOBER zullen aanvangen Aangifte kan nog dagelgks geschieden aan de Sociëteit p 5 KBONIE iildcl ivniu Khfniuii beld 1112 tiiag ui ncvn brckvn In Irs tl 50 t inj Dn giBten iMJ V é tlek Jicht Vnrkoud enkemHi8Ki ïinontichcn A ƒ i 25 75 IIH Apothfkt Te Aiiistci bnn v Tuyll RAD mcaTEiL iCi ROTTER DAM Buitendien op D i n 8 d a g 24 Sopt a s te sproken in do Sociëteit DE REUNIE van f9 9 uur ANKER PAIN EXPELLER HOOFDPRIJS frs 500 000 Op 2 OCTOBBS trekken de TVBK8CB1S LOIES met boofdprgzen van frs 300 000 26 000 10 000 2000 1250 en honderden anderen van Iri 1000 en minderminste prgs frs 400 De winner van de hoofdprys kan in plaats van geld ook krijgen EEN MOOIE RENTENIEK8W0NING met FÊAAIE TUIN EEN ÉljUIPAGE met 2 PAARDEN en bovendien 20 GULDEN PE WEEK LEVENSLANG s Zoolang de voorraad strekt zyn voor deie trekking vcrkrygbaar en wor i n na ontvangst van postwissel verzonden rnxmijK MMSIBBBIjBm voor o tojtr tJtm 4oor J VAi OIJE Kleiweg o 2 t GOUDA Aolisepdsclie Tandpoeder en Anli§ep l6cli iloiidtlncluur van E CASaVTO mndaH te Orapenhage OVERAL VSRERUOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda Vl£JEllEI XJXZ En T Qoe k 4ftopite en oliedd adre voor Vervoer wan Inboedel ioowbI binnll ali bniten de iM met gesloten wagens bs A GRAVE BTEIJN Lange Tiendeweg 39 AtU word ttgan TrantporUêehads V0raek0rd