Goudsche Courant, maandag 23 september 1901

Maandag 23 September 1901 40ste Jaargang No 8613 èmk Meuics en Advertentieblad vmr Gouda en Omstreken Tderon No ADVERT E NTIEN worden geplaatst vapIf 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berektiq n ar plaatsmimte itó bizending van Advertentiën tot 1 nur des nüdd TelefMB i M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maaifden is 1 25 franco per port 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN t hebbén laat ziuh lotografccren in de Êfmtogiafitcke HmttUrêckUmg ST Cr3DIO na P V D WAALl ¥ SINGKL 6 1 j Op IIAANDAÖ 30 8KPTKMBKK 1 1 de Toomiddags 11 uar zal door ondergeuekende namen den Heer P W KAMl HinZEN te Gonda in het Café van den Heer A DAM Kleiweg te öocDt worden aanbesteed Het bouwen van een Pakhuis met Ballenkokerij en liijkomendf werken aan de Peperstraaf wijk K nr ll te CJouBA Bestek en teekening zyn tegen betaling Tan t verkrijgbaar ten Kantore van den nndergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J SBDMHHOBST Jr Architect IN HET MA MZI IN iDe Avondster ttJD heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GAvSKACIIIOLS met en onder alvoer van af f 7 SO en hooger GA8FOU lHZE met prima zninige branders QAHOHSAMSS tBJI in rnimo keuze voorhanden Groote Gloelilchtbranders welke 2 KI kaarsen liclitsterktu geven N B Hieuw model geëmailleerde P4XNB1 en KETBLH gwaarborgd giltvry Minzaam aanbevelend M M VAN L00 TELRF 117 0 fittre DE ECHTE LEIDSCHE Wollen Dekens m effen en gelsloemd GEGARANDEERDE KWALITEITEN Schenk L Zn P ÏÏOOPTMAH Zn fELEK 102 BLOEMWERKEN TOor alle gelegenheden EEN ÜBOOTE KEUZE Fan t asie A rtikelen voo handèn 1 Wie werkelijk prys stolt een nBOKLMK Hloemboll n voor Kamer eo Tuin 60UDSCHE MELK INRICHTING aselljk § versch verkrlj§baar Prima kwaliteit TAFKLBOTER uit Gepasteuriseerde Room ekarnd ƒ 1 30 per K G Keiikeiilmter belegen Roomboter 1 40 per K G ISteeds voorradig Prima kwaüteil Goudsehe Kaas van 15 40 Cts per K G Fijne Edammer Kaasjes ± 4 pond f 1 10 per stuk Zeer fijne Roomkaasjes ± 1 K G 80 Cts per stuk H Bovengenoemde inrichting is de eenige in Ooudi welke Boter levert onder Controle van het BOTER CONTROLE STATION TE LEIDEN Bestellingen worden spoedig en geregeld aan hni bezorgd ZONDAG 22 SEPTEMBER EXPOSITIE DEE Nonveauté s voor Najaar en Winter Magazijn De Toekomst IIOOGtSTRAAT A I14 TE GOUDA Groote vrye Teemarkt op WOENSDAG 16 QCTOBEU a s r Ew MevrijePiiarileDDiarkt op VEIJDAG 18 OCTOBER TWvangt Nstaorbotar Q 45 cents per Pond In carioM 22J confe p8r Poni OVBRAL rXBKBIJOBAAB SOLO ff Op deze Blarhteii zal het Vee eii de Paardeu voor de Verloting op tO October worden aaiigekocbt OpenlDare Mcooping op DINSDAG 24 SEPTEMBER 1901 da morgens ten aren aan het lokaal i Peperstraat Wük K No 232 van Inboedel en verdere roerende goederen waaronder 1 eene PIANINO eene partj nienwe FOK NDIZEN en eenig gewerkt GOUD n ZILVEE Daa i te voieo van 9 tot 12 en vaa 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DEOOGLEEVER te Gooda Boerenjongens en ADVOCAAT Aanbevelend Firma C LOUHENS TELEPHOON No 28 y B ZONDAGS is de winkel s morgens tot It en s middags van S nnr GESLOTEN TE KOOP of TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthavcn voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen by IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gonda P P SOOS TIENDEWEG 59 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPEN Slaande Laiii eD Gaoglantaarns Hatoeii en Glazen voor alle Branders GEVEAAGD EEN LOOPJONGEN H ulst k ain p s OUDE GKNEV ER in diverse Terpjkkingen verkrygbaar bjj J ll P BËUDËliËR Hooge Gouiee C g C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten Goadsche Singel 1 BOTTBBDAM SPEEEKUEEN S INBICHTINS yPOR PSYCBOTHERAFI E Telepliooiiiiet GoTida Abonnement 40 per jaar voor peftj ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoudp tis Het net is aangesloten aan het R iks lm commanaalbnrean Op 15 Jnni 124 verkregen abonnemen ten Contracten es voon aarden verkrijgbaU aan het Bnrean ACHTEE DE VISCB MARET Gouda Dmk van A BBIMKUAM Zn TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 21 September 1901 Een paar werklieden van den heer Dessing zag men bedenmorgen op de Kleiweg tegen de palen van d i in aanbonw zgnde teren bezig daarboven de vlag te planten ten bewijzen dat de toren de hoogte bereikt heeft en de voltooüng nadert Blijkens achterstaande advertentie hopen een paar oude lieden den 30n dezer hnnne 50iarige Echtvereeniging te herdenken nl Donwe Lnitjes en Hendrika de Tong wonende Bogen alhier Zooals te begrijpen is kan de man met zijn vrachtenverkpop niet meer zooreel verdienen als vroeger toen nog jongwas en zgn daardoor de inkomsten schaarscher geworden laat ons hopen dat zgne bekenden hen in staat zullen stellen den30n September voor hen een feestdag tedoen zijn Wij vestigen de aandacht o achterstaande advertentie van de orgelbespeling op a s Dinsdag door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van onzen stadgenoot den heer Gerard Giesen bas De goede naam die de beer Giesen op het gebied van zang en de beer Spaanderman op het gebied van orgelspel bdïit belooft ons een nnrtje vol kunstgenot WiJ hopen dat ook dit orgelconcert drnk bezocht zal warden i Ned Opera te Rotterdam Woensdag 25 Sept a 8 Fidelio Gelegenheid tot plaatsbespreking en bet nemen van Couponboekjes Zaterdag 21 Sept s avonds 7 8 Café Schaakbord Het programma van de Orgelbespeling in 4e Groote of St Jansk erk op Dinsdag 24 Sept 1901 des avonds 7 unr door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van den leer Gerard Giesen Bas luidt als volgt Praelndium and Fuge E F G bler Pai Vobiscum Pr Schubert a Eomance w Vienitemps b Deni Consolations J L5w 4 a Des Dichters Letz t t 8 Hed Edv örieg b Talismane E Schumann Prielttdinm J S Bach Arte Nnn Scheint in VoUem Glauze der Eimmel nlt het Oratorium Die SehBpfimg J H dn 7 Fert omte Dr W Tolckmnr a Andante Allegro moderato b Andante een moto è Finale No 8 4 D 6 Toer Zang met Orgelbagaleiding NiKTwntnBK 1 D siL Woensdagavond versaderde de Coöperatieve Vereeniging alhier in het café de Zwaan van den heer 6 van Eeeuwök Nadat de voorzitter de vergadering had geopend werdan de notalen Tan de vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd By monde van den heer D Vis werd vefslag uitgebracht van de vergadering der Coöp Vereeniglngen in ZuldHoUaad gehoBian den Sjllten JnU U la het Poolsehe Koitebiii te BotUrdam ten de teeretaiii In aansluiting van dat venUg nog mededeelde dat de heer Neeb rükdandbonwleeraar te Dordrecht binnenkort nogmaals een zoodanige vergadering nd tielMgeii Beelvten erd o m om de aanbeite it i onder dezelfde voorwawdeB Tan het vorige jaar te doen plaati hebben vuor zoover zij niet veranderd zgn door de Directeuren vnn de Ejjkslandbonwproefstations Staande de vergadering werd besteld 4250 KG murwe Ijjnkoeken 2350 KG Amerik Ignmeel en 83 HL Probsteler haver Snra De ontworpen combinatie der bemaling van de polders Stein en Willens is niet tot stand kunnen komen In eene gehouden Tergalering van stemgereclitigde ingelanden is met eene kleine meerderheid van stemmen besloten daartoe niet over te g an Jammer is het voor ons kostbaar stoomwerktuig dat zelden in werking is en volgens het advies van heeren deskundigen meer Itjdt van het langdurig stilstaan dan door het meerdere gebruik VKKG4DI B19i6ViNDEN SIÏKENTERi4U VEIJDAG 2ü SEP EMBEB 1901 Vervolg Aan de orde De begrooting der gesubsidiSerde instel lingen van weldadigheid voor het jaar 1902 Zonder hooidelyke stemming worden daarop goedgekeurd die van het BargerlBk Anubestuur met een subsidie van f 4750 S8 die van het Isr Armlfestnur met f 365 subsidie die van het St Catharina gasthuis met f 9457 10 subsidie die van bet Ondt Vroawenhuis met f 3898 59 snbsicliu die van het Weesen iElmoesefiershnis met f 658U 51 en jlie van het Bestedelingenhuis met f 1900 39i subsidie Aan de orde Da begrooting der dd Schutterij voor het Ds begrooting is in ontvangst en uitgaaf f 4138 50 met een subsidie der gemeente van f 4082 43 De heer van Galon M do Voorzitter ik zou willen voorstellen volgnummer 30 dezer begrooting met 1 200 te verminderen mijne bedoeling is die concerten in het Hontmansplantsoen te doen vervallen een paar malen ben ik medegegaan met dezen post omdat die tent d a r staat maar bjj die uitvoeringen niettegenstaande de uitmuntende politiemaatregelen gaat het daar zeer wanordeltik toe zoodat het publiek van die muziek niet kan proflteeren De Voorzitter De heer van Galen stelt dus voor volgn 30 te verminderen met f200 De beer Noothoven van Goor Het spijt miJ dat de heer van Galen van houding veranderd is het kan zeer goed zgn dat het daar nog niet zoo ordelijk is als men zon wenschen ik ben van gevoelen dat muziek het volk i eredelt en dat wij de hoop mogen koesteren dat wanneer die concerten blüven het wel ordelp zal worden Het voorstel van den beer van Galen wordt in stemming gebracibt en aangenomen met 9 togen 6 stemmen Voor stemmen de bh Lager Muijlwijk de Lang Krook Deeaiag Vingerling Donker Engels en van Galen Tegen stemmen de hb Herman van de Velde Nederhoret Nwrthoven vsiU Goor Prince en Scheltema i Aan de orde 1 Het voorstel tot het Vwjfeenen van gedeeltelpe ontheffing of teruggaat van aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1901 Ing St No 72 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1 01 Ing St No 79 Worden zonder hoofdelpe stemming goedAan de orde De ontwerp reroTdaning regelende de betoldifing van het onderwjfiend personeel aan de lagere scholen der gemeente Ing St No 69 De heer van de Velde M de Voorzitter met leer veel genoegen heb ik deze ontwerprerordeidng begroet evenwel ia er nog eene onbilJIkheid in die in de oud verordening ook Was en die ik nu gaarne zou zien hersteld Ik acht het eene onbUliikheid dat een onderwijzer d ie in twee of drie talen onderricht moet geven daarvoor maar fl5Ü ont Bigt terwijl een onderwijzer die in een taalj onderricht geeft daarvoor f 100 WJt vanfti ik zon willen voorstellen dat een onderwijzer die drie talen moet onderwijlen daafVoor f 200 kreeg on een onderwijzer die twee talon onderwijst f 150 De heer Engels Ik kan over het algemeeh mü zeer go d vereenigen met het voofitel van B en W alleen met att 7 kan ik Dij niet vereenigen de kweekelingen op de openbare scholen krijgen een toelage zou er nu guen regeling te treffen zgn lat die van de bgzondero scholen dat ook genoten De heer Noothoven van Goor Ik vind do opmerking van den beer van ds Velde zeor waar en omtrent do opmerkingen Van den heer Engels geloot ik niet dat de wet uns toelaat eeuo subsidie te geven De Ter hiliendo artikelen worden daarop artikelsgewgs in behandeibtg genomen Artt 1 4 worden vastgesteld Art 5 De in artikel 3 genoemde jaarwedde der onderwijzers en onderwijieresien wordt verhoogd a met J 2 X wanneer zg den rang van hMtdonderwgzer of boofdonderwgzeres be ïittenj b met I 150 wanneer zg worden belast mot het onderwijs in twee of drie vreemde talon c met f 150 wanneer zjj worden belast met hot onderwijs op de borhalingsscholen enJde avondschool voor volwassenen gednrende ten4ioogste twee honderd lesuren per jaar en met f 0 75 voor ieder lesuur daarboven d met f VM wanneer zj worden belast met het onderwijs In ééne vreemde taalof het handteekenen e met f 50 wanneer zg worden belast met het onderwijs in de wiskunde ol de gymnastiek De jaarwedde der onderwijzers die den leeftijd van acht en twintig jaren bereikt hebben en gehuwd zgn of weduwnaar zijnde kinderen beneden 20 jaren te hunnen laste hebben wordt bij wgze van tegemoetkoming in de haishunr verhoogd met f 75 De jaarwedde der onderwijzeressen wordt verhoogd met f 100 wanneer zy worden belast met het onderwijs in de handwerken buiten de schooluren De heer Noothoven van Goor De heer van de Velde heeft het onbiUijke aangetoond van dit artikel maar ik moet dien hoer opmerken dat voor den In en 2n onderwijzer waarop hij het oog had eene bjjzon dere regeling was getroffen De heer van de Velde De Iste onderwBzer waar ik het oog op heb gaat maar f 76 vooruit voor huishuur De heer Donker M Je Voorzitter de onderwijzer die belast met het geven van les in drie vreemde talen gesehiedt dat buiten de scboolnren P De heer Noothoven v n Goor deelde mede dat dit niet geschied Art 5 wordt gewgzigd in dier voege dat een onderwijzer die drie talen onderwgst l 200 meer krijgt voor twee talen f 150 Art 5 en 6 worden daarop Vastgesteld Art 7 Op voorstel van het hoofd dersobool kan door Burgemeester en Wethouder eene toelage v n f 50 s jaars voor Ieder worden toegekend ten behoeve van één kweekeling op elk der Tweede Burgerscholen ten behoeve van twee kweekelingen op elk der Eerste Burgerscholen en ten behoeve van drie kweekelingen op elk der scholen vpor gewoon lager onderwijs De heer Mnijlwgk kon met dit artikel niet medegaan et is eene onbillijkheid in het geldt hier de opleiding van eene zekere richting die door allen moet worden betaald gelijkheid voor het onderwS moet Toor allien De h er Noothoven van Ooor Wat de heer Halflwijk wU m door de wM niet worden toegestaan die kweekeliigen doen zoovele kleine diensten aan het hoofd der school en voor de school dat het onbillijk zun zijn dit bedrag niet meer voor do kweekeiiugen uit te trokken Vroeger wa het bedrag veel hooger De heer van de Velde Ik begrïp de motieven niet waarop de heer Mutlwijk het voorstel bestrijdt hg wil Int uitbreiden maar is er te eu omdat do kweekelingen dor b j ondoro scholen hot niet mogen hebben De boer Unglwijk De gemeenteraad mag het niet geven aan het bijzonder onderwijs waarom moet men het dan geven aan het openbaar onderwijs De hoei Noothoven van Goor Worden die kweekelingen bg bet bg onder onderwijs dan niet betaald ik ben daar met zoo van op de hoogte bjj bet openbaar onderwijs beslist de schoolopziener tot de toelating en op voordracht van het hoofd der tchool kan een subsidie aan een kweekeling worden tSegestaan D heer Engels zon voorstemmen in de stellige verwachting dat hot dag bestuur zal trachten tegemoet te komen aan het bijzonder onderwijs De heer Vingerling zou tegenstemmen omdat het principe hier den doorslag moet geven het bijzonder onderwijs werd vroeger niet geduld er mqet golgkstelling komen on dat zal zoo lang niet meer verre zyn D heer van de Velde merkte op dat het geen zaak van principe is en wat de gelijkstelling betreft wij hebben geen wenk te geven aan de regeering De heeren de Lang Oeasing van Galen en Mnyiwgk voeren nog even hetftatrd over dit artikel V Hot artikef wordt tn stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 7 stemmen Voor stemmen de hb Herman van de Velde Nederhirst Engel Noothoven van Goor Prince en Scheltenu Tegen de hb Luger HUyiwyk de Lang Krook Dessingt Vingerling Donker en van Jalen Aan de orde Het Ie suppletoir kohier van aanslagen in de plaatseiyke direète belasting naar het inkomen dienst 1901 Wordt in besloten zitting behandeld Na heropening wordt medegedeeld dat het kohier i vastgesteld en de vergadering daarop gesloten VEHSOHEIUENHEID In Frankfort elders komt dat natuurlek niet voor trekken de draaiorgelmannen bet ophalen van geld uit tot eenzeer groeten kring tot waar hun spel in t geheel niet moer gehoord wordt De politie noemt dat bedelarij en nu is onlangs om drauiorgelspeler door het kantongerecht wegens bedelarg veroordeeld tot een hechtenis van één dag In hooger beroep gegaan werd hy doos de rechtbank vrygeSproken Deze nam aan dat de tonen van een draaiorgel nog te boeren zgn op een afstandvan 200 metors V De ongelukkige luchtvaardtr is Santos Damont Toep hy eergisteren te Pttrys proeven nam met zgn bestuurbaren luchtballon overkwam hem betzelfde ongeval als bü een vorige gelegenheid Zgn ballon raakte weer verward in de hoornen en ditmual brak hot schuitje in tweefin Wonder boven wonder kwam de aeronant er heelhsids at Nabg Tours is eergiaterraorgen om half vyt een buekmitfabriek in de Iqiht gevlogen Er zgn elf dooden en elf gewoMen