Goudsche Courant, maandag 23 september 1901

Dinsdag 24 September 1901 o 8614 40ste Jaargang Geen Kinkhoest Geen InHuenz W r Om KinkhoeSl Influenza mmm coirant I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon 8t De Uitgave dezer Courantgeschiedi dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN telefoon No h ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd iTIETJT B A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOUDA Telephoon Ito 91 Beurs van Amsterdam 17 SEPT I Vrkn Slotkr NlM LA D C rt Ned W S lVi SOV 80 l dilo dito dltc 8 96 dito dilo dilo 3 BB Ok g tIoliaiI Obl Ooudl l881 S4 t i lTAl ll Iiia hiijTilig 1888 81 i tll i OoilIK OU in papier 1868 82 dito in iilfer 1868 i 81 81 iiPomruaAL Obl met coupon 8 dilo tiolcet 8 ii a ailH Alll OU Biniienl 18g 4 80 l dilo Seooni 1880 4 96 dilobijJLath8 188 4 Va dito bü Uopi 1889 SO 4 97V dilo in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 5 ürAli ïerpet Khuld 1881 4 67 i TvuiH Oept Conr leen 1890 4 85 dec leening serie D S47 Oec leeuin rieO O ZDm An Bp T oblg 189t i 104 HliIOO Ob ut Sob 1890 6 Tmnuau Obl onbep 1881 4 0 AmilaoAH Obligstien 1896 3 90 BolT DAil Sted leeu 1894 3 88V1 NlD N Afr Handelsr aaud Arendib Tsb Hg Cerlilealen 675 Deli Maatiohappü dito 416 Arn Hypotbeekb pandbr 4V Cult Mij derVorBtenl aand l Gr Hypotlieeltb pandbr 4Vi Kederlindsehe bank aand 194 Ned Handelmaataeb dito K W k Pao Hyp b pandbr 8 98 Bolt Hypotbeekb pandbr ütr Hypotbeekb dito 4V 101 OoaTiNft Ooet Hong bank aand 1 iO lf KuBL Hypotheekbank paadb 6 AmuKA Bqut hy poth pandb 4 Maiw L O Pr Lien eert 6 68 i Ni HoU IJ Spoor w Mü aand 106 Mij tol Eipl T SI Spw aand 112 Jfed Ind Spoorweg m aand 818Vt Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dito dilo 1891 dilo 4 i IlAUlSpoorwl 1887 89A Eobl 8 56 Zuid ltai Spwmij A H obl 8 tt l PoLSN Wryraohau Weenen aand 104Yg ButL Or Buis Spw Mijd obl 4 Baltieche dito aand Faatowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 5 981 Kunk Ok NAzow Sp kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9111 Ahikika Cent Pao Sp Mü obl 5 Ohic 4 North W pr C T aand SIB dilo dito Win 9t Peter obl 7 Uoi j Denver Bio 0r Spm eert T a 40 Vu lUinoii Central obl in goud 4 1021 Louiar k NailiTilli Oer v aand 107 Meiico N Bpw Hij lehyp a 6 105 Mias Kanaaa t 4pCt pref aand l Tork Ontaaio k Weal aand l 36i l enn dto Ohio oblig 6 I g regon Galif Ie hyp in goud 104 4 I Paul Minn k Manit obl Oo Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp 0 5 69 Oanai a Oan South Ghert T aand 64 tlir O Ballw t Na lo h d o O 99 Amaterd Omnibua Mij aand Botterd TramweK Maala aand Nil Stad Amaterdam aand I lOl Blad Botterdam aand 8 108 BlMH Stad Antwerpen 1887 10 1 Blad Bruaael 1886 J a 108 Hon Theiaa BeguUr Oeaelaoh 4 1 19 a Oosnin SlaaUleenig 1860 6 II7I 1 K K Ooat B Cr l880 8 10 SrAHJI Blad Madrid 8 1868 41 NlD Ver B Arb Spoel oort ONTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAÜTÉ S in en Tailormade Costumes D SAMSOM BuDierlijke Stand GEBOREN 18 Sept Christina Albertina Henrietta Maria onders h H A J M Quant en W M C van Baaren 19 Leendert Pieter onders A H Kulik en M Bloot Gijsbertns Bernardns onders B Janmaat en M A Kip Johannes Matthens Eyetardns onders h J Jaspers en B Gijsberts Helena Maria onders N de Jong en M Jansen Josina Pieternella onders A Massaar en C C van Es 20 Sara onders B Gompers en G van Kloeten OVERLEDEN 19 Sept M A Scholten 19 m J cle Jong 18 m 20 C M Holthnijsen 10 d J Boekamp 52 j ONDERTROUWD 20 Sept 0 J van Velzen en C Eenrings P Vergeer en M M Middendorp G Bonter te Boskoop n C L Rond Moordreoht GEBOREN Catharina Qerarda ouders J van Gennep en M C Vermenlen OVERLEDEN J Bikker 3 w ONDERTROUWD J van Jeveren 24 j en A Verwaai 20 j GEHUWD G Steenbergen 28 j en M Boere 30 j BaeuwUk GEBOREN Maria Petronella onders A Kompeer en M den Blanken OVERLEDEN J Smit 7 j AltVEKTEINTIKIN EENieBEFOTVANTEEL Heu woTilt verzocht op t HERE te tetten UIT HET MAOiZIJN TAN M RAVENSWAAY ZONEN eOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer er kPr s voorzien van nerenetaand BMerir volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Wie zeker le n wu d £ oht Eikel Cacao te ntrugvil ttumen gesteld en na vele pr s6iemui en i den handel gekomen nder de num des uitvUders Dr MiohaeliB Tdrrurdigd op d besta machines ia het wereldbsima etabbliaiement vaa Oebr StoUwwok te Keulen iltch J r n2 c jiicllf Cikel Cacao n Tlerkantes bnsaes De Eikel Cacao la raat melk gekookt een aangename gezonde drenk tooi dt gelijkach gebruik een t 2 theelepelB Tan t poeder voor een kop Chooolete Als geneeskracbKgs drank bij geval Tan diarrhee alechta met water te gebruiken Verkrijgbaar b de Toormuunalo H 1 Apothekers eni Prij K V K ptoalbn f 1 80 0 90 a 0 36 QencraalTertegenwoordiger Toer Neder land Julius Mattenkltdt Amüterdam iCalye straat 103 TUtny i Wendnb lsm IQ do geheele wereld bekend od geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst L O n ff L e V e r HaarzlAkten enz inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna lUe ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pr S per flacon t 1 per post f 1 15 TUony s Wondeis lf bezit een alsnog ongekende geaeeskrachi en beilzame werkmg Maakt meestal elke pijnlyke en gevaarvolle operatie geheel oferbodig Met deze zalf werd oen Ujaaroud voor onffeneesUjk gehouden beengezWei en onlangs een bijoa Jaar kankerl jden g enezeu Brengt genezing en Tensachting der pijnen bij wonden ontstekingen ene ran allerlei aard PrüB per pot f 1 50 por poet f 1 60 Centraal Depot vpor Nederland Apotheker HENRI SANDERS Eokin 8 Amsterdam Watr ge n depot is beatellc men direct aan die Schutzeaapotlielce dea k THIKKRY m Pregrada bel lïotitwh Oraterreicli Oeliere proapectoa te ontbieden b j bet Centreal UepAt Sasder Rokin 8 inutudam Hieuw onovertrofleii prof Dr Liebers welbekend UHUW SBACHT fiLÏZIlt CAlleen eoht met Fftbriekinuirk tot Toortdnrende radicale ren zekere genezing van alle zlplfs de meest hardnekkige sien VJ üiekten vooral ontstaan door afdwalingen opieogdigenleeftyd Totale genezing van elke iswaktet Bl e idcht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpön slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione ena uitvoerige proapectassan rrijapCT fewh fl 1 fl 2 fl 8 dubbele flescli n V OentraaljJepöt Matth v d VegtBiZaltbommel Üepota M CliSban Co Rotterdam V Happel s Gravenhage I Halromans de Jong J Czn Rotterdam Wolff b Co doüdti on W iille drogisten Koninklijke Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tfld te doen genez neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende beki oohde eu wereldberoemde Superior Druiven Eorst lionigExtract il E L I A IV T H E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WÓLPF Co Westhaven 198 Gouda Z MIBBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E Nieuuierkerkaid JJeel A N van ZESSEN Schoonhoven J Th TORKEN Boskoop B V WIJK CWetraVr A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oudewater K van Dra HEIJDEN te Reeuwijk P v D SPEK MoercapeUe D v D STAR Waddinijeveen Wed V HOLST Waddinqsaeen P A uk GROOT OudewaUr D A D JONÜH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de 1 maag door het gebruik van slechte moeieljjk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswjjze een maagigden als Mangkatarrh Maagteratnp MaagpIJnen moeteHlke apijitvertering of veralljniing op den hals gehaald hebben zij hiermede ecu goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortrèfleiyke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen ziJn Het is uêeri UltriolTseRs f ruieensoijn IHtl Deze Kruidenwijn is uit voortreffelpe geneeskrachtig bevnndene kruiden met goeden wijn gemaakt en versteekt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het 1 bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Krnidenwflli worden maagkwalen I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znnr in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger i optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen X OfCtnnnïnO onaangename gevolgen daarvan als V crowUpP Ug benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wijdert door een zuchten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend j ziekelijke toestand in KRUIDEN VIJN wekt de verzwakte levenskrachtei op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering t prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke aUeaten en dankbetuigingen bewijxen dit Bl KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen è PI 1 50 en 2 1 in de Apotheken van Gouds Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOÜFP Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwfln tegen qrigineele prjzen naar alle plaatsen van Nederland Voor n ama ak wordt gewaarschuwd Hen verbjie niislttiunii WP Huberl Ullrlcli sclte Kruidenw i Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zgn bestanddeelen zijn UaiagOp wiin 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roede wijn 240 0 Atlas beasensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaauwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen j worden vermengd iss N Patent H Stollen mtiietur Dointrin luWtk Bit Br nam FUritlini Wiarnu Der grosat MSrfoli o umere PtU eta H StóUen emngen hét Mau iw werthioton Üachahmungen gei t M Man kmifa Mur M mr utet Mcharftm H Stollen Kir rm uM diraot odêt In nlc Mf ikmhuiiilunéen Orntn BBtêr PUkat firk MbtnittiHMJ auê ehingt lil ADYEETEITlEïf in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentie Bureaa vad A BKINÜNiN ZOON BulleolaRdscli Overzicbt De Tiaar en president Lonbet hebben Vrijdagavond voar bet diner weer een lang onderhond gehtdu et gesprek duurde een sur Toen de Ta rzjjn vertrekken binnenging liet hü DelcaiCé bü zich roepen en zeide hem hoeveel genoegen de Keizerin en bil in de soiree hadden gehad evenals trouwens in de geheele reis Lamsdorf en Delcassé hebban in den loop van den ochtend nog een onderhoud gehad D revue te Betheny is Zaterdag gehouden overeenkomstig het program Zg eindigde kwartier voor elven De Keizer wien een geleide van Arabische opperhoofden voorafging inspecteerde de troepen uit China Generaal Andrë bood de Keizerin een miker kostbare bloemen aan nit naam Tan het leger Een talrijke menigte uitte geestdriftige juicbkreten Men riep Leve Rusland 1 Leve de Tsaar Leve de Tsaritsa De Keizer nam vervolgens met de Keizerin Loubet Deschanel generaal André Failliires Waldeck e a op de trnbine plaats ea to n begon het deflié der troepen Aan het dejeuner na de revue nam President Lonbet te midden van een indrukwekkende stilte het woord en sprak Sire terirbl ik nit naam van de Fransche Republiek Uwe Uajesteit en de Keizerin dank voor uw beider tegenwoordigheid bij de opwekkende tafereelen van deze laatste dagen denk ik terug aan de groote politieke gebeurtenissen die haar vooraf zijn gegaan en die bun geheel han beteekenis verleenen Voorbereid en gesloten door nw verheven vader en door Camot en plechtig verkondigd aan boord van de Potlwn door Uwe Majesteit en Félix Fanre i ft het bondgenootschap tnsschen Bnawlld en Frankrijk tijd gehad zgn karakter t bevestigen en vrucht te dragen Terwijl niets meer kon doen twijfelen aan de werkelgke vredelievende gedachte die er aan ten grondslag ligt zal ook niemand meer kannen miskennen hoezeer het heeft medegewerkt tot handha ving van het evenwicht tnsschen de Europeesche Mogendheden en hoezeer het een noodzakelgke voorwaarde is Toor een vrede die om vrnchtbaar te wezen niet twijfelachtig kon blijven Het bondgenootschap heeft zich ontwikkeld met de wapens beweging en de quaesties die zgn gerezen hebben het waakzaam en vastbesloten gevonden en gezien dat het zijn eigen belangen met die van het algemeen in de wereld verzoende Het was gematigd omdat het sterk was en van den beginne aan nit op oplossingen die gerech FEVILLETOX m 0BJBR6BB Zij voleindigde niet doch zij rilde over haar gapsche lichaam en beide mannen kenden de wijie van oorlo ioeien hunner rganden voldoende om die beweging van altchuw van het jonge mei e te verklaren Om t even we zullen vechten 1 zei Gerald met kracht Vooruit Jörg naar buiten 1 Daarkunnen we ona vrijer bewegen en misschien gelukt het ons nog den terugweg te vinden Hij wendde zich naar de deur maar Danira trad hem in den weg Onmogelijk I O gaat een keren dood tegemoet Marco is niet gewoon iets tialf te doen hij weet in elk geval reeds dat u in den valitrikgeloopen is en hij heeft u den weg naar allexijden afgesneden Er is maar 6én uitweg om ute ledden voorloopig althans Za liep door de kamer opende haastig en zacht de deur van het aangrenzende vertrek waarin haar choonzuster sliep en luisterde eeaige oogenblikken De regelmatige rustige ademhaling der slapende vrouw bewees dat zij niets van de komst der belde mannen bemerkt had bovendien hel gieren van den wind buiten had het gevoerde onderhoud geheel overstemd Danira sloot even acht weei de deur en keerde naar Oerald terug tigheid en menscheiykheid ingeven Nieuwebeweging t Het goed dat het heeft ledaan is een onderpand voor hetgeen hetmog zal doen en met dit volledige vertrouwen hef ik na een vereerende herinnering gewijd te hebben aan de edele stichters van het werk waarvan deze dag de heerljjke wgdiog aanschouwt mijn glas op den roem en het geluk van Uwe Majesteit de Keizerii en de geheele Keizerlijke familie en op de grootheid en welvaart van het bevriende en verbonden Rusland Loubet sprak zgn toast met eenige ontroering uit welke alle gasten voor hem innam en die nog toenam toen de Tsaar het volgende antwoord voorlas Mijnheer de President 1 Op het oogenblik waarop wiJ Frankrgk gaan verlaten waar Wg wederom een zoo hartelijk onthaal hebben ontvangen stellen wij er prgs op n uitdrukking te geven van Onzen oprechten dank en levendige ontroering Wg zullen voor immer de Keizerin en ik een waardevolle gedachtenis houden aan deze weinige dagen zoo vol van indrukken die diep in ons gemoed gegrift staan en Wg zullen voortgaan van verre zoowel als van nabij deel te nemen in al wat het bevriende Frakrgk betreft De banden die onze landen vereenigen zijn zooeven nog vaster aangehaald en hebben een nieuwe heiliging ontvangen door de bewgzen van wederkeerige sympathie die hier zoo welsprekend zijn geopenbaard en zoo welsprekend zgn geopenbaard en zoo warmen weerklank in Rusland hebben gevonden Beweging Het nauwe verbond van twee groote mogendheden die met de meest vredelievende bedoelingen zgn bezield en die al weten zij hare rechten te doen eerbiedigen niet zoeken eenige inbreuk te maken op die van andere is een kostbare factor om de geheele menschheid gerust te stellen Nieuwe beweging Ik drink op den voorspoed van Frankrijk onzen vriend en bondgenoot op het dappere leger en de schoone vloot van Frankrijk Laat mg op nieuw al miJn dank tegenover n herhalen en mijn glas te uwer eere opheffen Bravo s de muziek speelt de Marseillaise De Tsaar en de Tsaritsa zijn om 4 uur naar Pagny vertrokken Op het oogenblik waarop de Tsaar de grens overging heeft hy aan den president der Republiek het volgende telegram gericht Pagny a d Moezel 9 40 u s avonds Onder den beerlijken indruk van de enkele dagen in Frankrijk doorgebracht stellen Wg de Keizerin en ik er prijs op n opnieuw uitdrukkmg te geven van de levendige ge Wilt u me volgen en op me vertrouwen onvoorwaardelijk vertrouwen Gerald s blik ontmoette dien van het jpnge meisje dat eenige oogenbUkken te voren nogSjaet zulk een onbuigzame trots tegenover hem gestian had en als geheel veranderd scheen door het bc wustzijn van het gevaar dat hem dreigde Hij zag de smeekende uitdrukking in haar groote donkere oogen en tusschen vijandigheid en doodsangst viel er als een heldere zomiestraal lichtend in de ziel van den jongen man nij wist nu wien deze angst gold Ik volg u al ware het tot in den dood I zei hij haar de hand toestekend Luitenant I riep Jörg buiten zich zelven want hij was overtuigd dat dit blinde vertrouwen zijn luitenant onmiddelijk ten verderve zou voeren Je zwijgt en gehoorzaamt beval Gerald Overigens wd ik je niet dwingen mij te volgen blijf hier als je wilt Ik ga met u meê luitenaqt I zei de trouweknaap wiens genegenheid voor den officier tochnog grooter was dan zijn bijgeloof Waar u blijft daar blijf ik ook en als u het nu eenmaal nietlaten kunt recht op den heksenketel toe te gaan in Godsnaam 1 Ik ga met u mee I Gerald onderzocht nog eenmaal zijn pistolen en daarop traden zij naar buiten Het was alsof den jongen officier een zucht van verlichting ontsnapte toen hij zich weer in de frisschc buitenlucht bevond de benauwde verstikkende atmosfeer der kamer achter zich latend Hier kwam hem storm en nacht tegemoet en iedere schrede bracht hem vorder tot het doodsgevaar Maar hij voelens die ons bj het verlaten van den Franschen bodem bezig houden Diep bewogen verzoeken Wg u onzen oprechten dank te aanvaarden en daarvan de tolk te willen zijn bij allen die met roerende hartelijkheid deel hebhen geha d aan de huldebewijzen waarvan Wg het voorwerp zgn geweest Het is tot de Fransche natie die zoozeer bemind en op prg s wordt gestold door Rusland dat Wil onzen oprechten dank brengen terwgl Wij daarbj onze innigste wenschen voor haar welzijn voegen De Tsaar heeft aan Waldeck Rousseau verzocht 100 000 franken nit te deelen onder de armen van Pargs 15 000 te Duinkerken 15 000 te Compiègne 15 000 to Reims en 5000 aan de slachtoffers van ontploffing te Rapanlt hg Tours De Keizer liet aan generaal André en aan de generaals Bruyère Négrier en Dechesne het grootkruis van de Alexander Nefsky orde overhandigen De commandanten der legercorpsen krijgen het grootkruis van den Witten Adelaar de divisie ereneraals de orde van de Heilige Anna eerste klasse de brigadegeneraals do orde van Stanislas tweede klasse de chefs van den staf der cornson de Heilige Anna tweede klasse Verscleidene andere onderscheidingen zijn gegeven aan officieren en ook aan soldaten die in China heÜen gediend en de revue hebben meegeuakkt Het bezoek der Russische sonvereinen is dns gelnkkig afgeloopen zonder een enkel betreurenswaardig incident De toosten aan het banket te Bethény uitgesproken legden wel nadruk op het vredelievend en krachtig karakter van het nauwe verbond tusschen de beide itpden maar behelsden slechts weinig omtr Dl den belangrijken politieken arbeid die giKtwen is tot stand gebracht tusschen deniMifer den president en de beide regeeringép in de kalme en zonnige stilte van het kasteel te Compiègpe waar men veilig was voor alle onbeseheidenheden Kitchener meldt van gisteren dat kolonel Williams bijna het geheele commando van lïoch overmeesterde ten westen van Adenburg Edenbnrg P hg maakte 55 gevangenen en nam den geheelen trein Benson nam het Carolina commando gevangen bestaande uit 54 man onder wie P Botha en maakte 48 wagens buit Kritzinger heeft bij een poging om de Oranje rivier over te komen het kamp van Lovats scouts bestormd Hg slaagde er niet in de rivier over te komen maar Lovats scouts leden zware verliezen kolonel Murray en kapitein Murray behooren onder de g voclde de hand van Danira in de zijne voor den eersten keer en zoo gmgen zij opwaarts naar den rand der bergkloof ZESDE HOOFDSTUK Zij waren bijna een hall uur voorwaarts geloopen in dezelfde richting tegenoversteld aan die vanwaar Gerald en Jörg gekomen waren Danira liep vooraan en de beide mannen volgden doch er werd slechts nu en dan een enkel woord gesproken want alle drie hadden moeite zich op te werken tegen den storm die met iedere minuut heviger werd Dit was geen storm zooals zij dien kenden in de bergen van hun land met jagende wolken nevel en regenvlagen welke de aarde in een Sluier hulden waarbij de bergen schudden de boomen kraakten en de ganschc natunr in een woesten chaos scheen veranderd te worden Hier werd de helderheid van den hemel door geen enkel wolkje verbroken de sterren fonkelden met een helderen glans de maan wierp haar zilveren schijnsel over de rotsachtige hoogvlakte In een eindelooze verte strekte zich deze zee van rotsen mt f gespleten en gekloofd in alle richtingen maar het d£ke maanlicht en de diepe donkere schaduwen Ml bcrgkloven vertoonden nog steeds een doodsche en aamheid Hier ruischte geen bosch ritselde geen blaadje in den wind Ue storm woedde in de lucht en raasde over de aard als waren alle geesten des verderts losgelaten zwoegend door de ruimte om hun offer te zoeken maar hun kracht werd snonvelden De Boeren maakten zich meester van een kanon maar de Engelschen heroverden het na een kranig gevecht De Ifrijgsgevangenen gemaakt in hot gevecht van Gongh bj Utrecht zijn weer los Do Britsche verliezen bjj Vlakfontein waren 6 gesneuvelden 23 gewonden en 105 gevangenon die echter weer losgelaten zgn De Wostm Gazette klaagt over alle ongelukken die in deze Septembermaand weder over Engeland worden uitgestort De sfijP tusschen kapitaal en arbeid woedt heftig te Grimsby op zee is de Cobra de nieuwe torpedojager vergaan en het grootste deel der bemanning vond den dood in de golven en uit ZuidAfrika komt het eene bericht van een regrettable incident na het andere om te doen zien dat Engelands overmachtig leger na een strgd van twee jaren nog niet in staat geweest is den ontembaren moed on de onuitroeibare vrgbeidsliefde der Boeren te dooden En de eenige les die Engeland nit al die gebeurtenissen trekken kan is deze dat met papieren proclamaties een vrg volk niet onderworpen wordt on dat een oorlog zich niet laat uitmaken op commando zelfs van een zoo hooggeplaatst persoon als zijne Eiccellentie de Engelsche minister van koloniën Joseph Chamberlain Er zullen andere maatregelen noodigzijn dan redevoeringen in het Parlement en proclamaties van Kitchener Maar welke f Niemand weet het De legermacht van Kitchener eens zoo onzaggeljk groot on sterk is ingeschromp Id en verminderd Nieuwe manschappen kunnen niet moer worden uitgezonden De regeering van Colnmbia heeft als een schooljongen die t aan vader zal zeggen wanneer bjj door andere jongens aangevallen wordt de regeeringen van de omliggende Staten gewaarschuwd oen beroep te zullen doen op de bestaande tractaten met andere woorden de interventie van de Vereenigde Staten té zullen inroepen als de omstandigheden het eischen Columbia zit er ook tusschen ais iemand die aldoor van achteren schoppen krggt terwijl alle omstanders zich onSchnIdig verklaren Venezuela Nicaragua en Ecuador zijn nog altijd niet in oorlog met Colnmbia De president van Ecuador heeft zelfs aan zgn gezant te Washington geseind dat hg zich strikt onzgdig houdt Maar dat neemt niet weg dat er in zijn republiek een vrgbuiters expeditie is georga gebroken en vernietigd tegen die doodc rotsgesteenten die niet te bewegen en niet te verbryzelen waren Er lag iets angstigs iets gruwelüks in die onbeweeglijke rust te midden van het woeden der stortnen het was al of de gansche natuur in een doodslaap lag waaruit niets haar kon doen ontwaken Hoe wild en woest de bora ook gierde de natuur gaf geen antwoord zij bleet verzonken in haar onverstaanbare rust En verder ging het door storm en maneschijn steeds verder in dej eenzame wildernis Het scheen den belden mannen toe als waren zij reeds lang van de goede richting afgedwaald als waren zij in deze woestermj onherroepelijk verloren maar Danira schreed zonder eenige aarzeling voorwaarts zich geen enkele maal in den weg vergissend Emdelijk bleef zij staan en keerde zich om We hebben het doel bereikt zei ze in de diepte wijzend Daar is de Wilabron Ook Gerald was blqven staan om adem te scheppen en zijn blik volgde de aangeduide richting De bodem daalde hier plotseling en hij zag aan zijn voeten eene kloof welke door een groote ver vooruitspringende rots als door een poort wertl afgesloten Het was een zonderling rotsgevaarta breed en hoog oprijzend aan den bovenkant grilKg gespleten De top der rots boog zóó ver en z6ö diep over dat het scheen alsof hij ieder oogen blik m de diepte zou neerstorten Aan gene zijde der poort echter scheen de kloof zich wijder te openen want men zag het iiiaaoli9ht ich weerspiegelen in een bergstroompje dat zacht kabbe lend zijn heldere wateren voortstuwde fï ordt vervolgd