Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1901

niseerd die nn de Cokmbynsche stad Tamaco belegert dat er uit Nicaragna een vrgbaiteraexpeditie op weg is naar Panama en dat er onder de Colnmbgnsche opstandelingen misBcbien meer Venazolaneu z n dan Oolnm In de Indépendance wordt een gesprek meegedeeld dat een der redactie leden had met den in Frankrijlc vertoevenden boer van president Castro en ook bij bield vol dat Venezaela niet In oorlog was met Columbia Van het verhaal van t bombardement van Bio Hacha door de Venezolaansche vloot gelooft hy niets Hg heeft er niets van vernomen van zQn regeering en bovendien is de Venezolaansche vloot met zijn kleine scheepjes niet in staat tot een bombardement Maar daar staat we r tegenover dat een HoUandsche kruiser te Willemstad op Cura ao zon zgn aangekomen met HoUandsche vluchtelingen uit Eio Hacha die verhalen meebrengen van gevechten in en om die stad van 13 en U September welke ten voordeele van de Columbtjnen uitliepen Bovendien zouden den 15en de troepen van de Colnmbtjnscbe liberalen en der Venezolanen een groote nederlaag hebben geleden in de buurt van die stad Z zeggen ook dat die stad niet is gebombardeerd maar wel is een Venezolaansche generaal aan de kust gevangen genomen en daar heengebracht VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo 31 Beurs van Amslerdain Vrkrs Slotkrs 80 96 9 FSJLKKRUK De anarchistische dichter Laurent Tailhade is werkeiyk eergisteruamiddag voor den rechter van instructie verschenen in verband met het gewraakte artikel van ziJn band in d Libertaire waarin hij aanzet tot moord op het gezaghebbende canaille waarmee in de eerste plaats bedoeld waren de czaar president Loubet en de ministers Tailhade heeft erkend de schrijver te zijn van het artil el welks publicatie hy een daad van anarchistische propaganda heette waarvoor bij openl k uitkomt De volgende week zal Tailhade opnieuw voor den rechter verschijnen Dinsdag a B zal het stoffel k overschot van prins Henri van Orleans te Marseille aankomen om Donderdag bijgezet te worden te Dreni in den grafkelder van de familiekapel Heel op t laatst heeft de overste van de Grande Chartreuse de Karthnizers zich toch nog bedacht den bisschop van Grenoble die er zich zoozeer voor geïnteresseerd heeft is kennis gegeven van de bereidwilligheid om aan te honden om de wettelijke machtiging tot verblijf in Frankrijk DuiTSCHIitSD Eergistermiddag heeft de keizer een bezoek gebracht aan Uarienburg waarbij natuurlijk de grootste aandacht werd geschonken aan de vestingwerken en om zes uur reisde hg door naar Oadinnen Een Foolsch student beschuldigd van bijlonderen werkzaamheid als lid van een geheim Poolsch studentengenootschap tegen wien een bevel tot aanhouding was uitgevaardigd heeft zich vrijwillig bij de rechterlijke macht te Posen aangemeld Gemengde Berichten Drie groote bladen te Dresden hebben bun redacteuren der toancieele atdeelingen gedaan moeten geven daar onwederlegbaar gebleken is dat zö zich hebben laten vinden voor onjuiste voorstellingen ten aanzien vau de dnancieele catastrofen van den zomer ItauE Op de noorder tramlijn te Milaan is een werkstaking uitgebroken en wel is de dienst niet geregeld doch de ingenieurs hebben hun diensten verleend on zoo konden er toch eenige treinen loopen rgdt overal rond men kan Uaar dns orenilziet Zoo is het ook met de jnUrouw wierpaard touwtje springt j Van de Velnwe meldt men In geen jaren was hét jachtveld zoo ruim voorzien van alle soorten wild als ditmaal Hazen patrgzen faisanten konijnen en ook waterwild worden ruim aangetroffen Het droge voorjaar is daaraan niet weinig bevorderlflk geweest Bijjveel koude of vochtigheid komen de jonge hazen en patrijzen die in nesten vlak op den bodem liggen bij massa s om Handel h er nu alleen nog maar in waterwild di ar de lange jacht riet voor 1 October geopend wordt in En e meeste ien Dat de echte BINNENLAND Uit Delft meldt men Naar men met zekerheid verneemt zal de heer K Tér Laan zjjn ontslag nemen als hoofd der lagere school en van den handelscursus In een buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Gelderland bgeengeroepen ter verkiezing van een lid deriEersto Kamer vacature S M van Wijck word als zoodanig gekozen mr W van feasten Batenburg oud lid der Tweede Kamer met 37 stemmen De overige 20 stemmen werden uitgebracht op jhr G A van Nispen wethouder van Arnhem IX Kgk desnoods naar nieiyeq B doch bewaar uw aandacht voor de pSKt rennen van dames yockey s tweespannen staande er boven op of uit Romeinaohe karren gereden Die rennen zgn aM het woeste rennen van de met vierspajnen goreden karren schenkt n de overti lng d t de bestuurders iets te winnen hd dat ii ook zoo Wie Sn een Weeki rennen wint krijgt extra gage X Ga na anoop den side sho is een ouderwetsche kermis m kermis humbug Zeer amusant Bóhoon ie dezen doorge deel ge en ach uniform i ite para icbtereen jiJ regen jLodewiJk kr stapte t beam te letftaan totf met o ewiik len reus Aartshertog Frans Salvator zoon van keizer Frans Jozef zomer eonigen tp te Ischl bracht heeft met een oud vooïi broken Toen het eens eenige 1 tereen regende verscheen l ij in van overste met een tamoljjk pjluie op de esplanade Driedagi Verscheen de aartshortog met scherm op de vlakte Aartsheri Vic r de broeder van den op een dig het hotel uit toe regenep i wilde weer naar toen hiJ Mrtahertog Fraiis zgn parapijBie op zag wandelvolgde di 1 voorbeeld en liet zIl i cbtigei paiapluie uit het hotek til Öaf OosMpriJkscheofflciereij U Nu Bamum en Bailey te Rotterdam komen en vermoedelijk door veel stadgenooten be zocht zullen worden nemen wj uit het Vaderland over de volgende wenken I Ga vroeg naar Barnum en Bailey Hoevroeger ge gaat hoe meer gelegenheid omop uw gemak de freaks te zien en de dieren in de menagerie Oük is tgdig gaan nojdig om een goedeplaats te hebbeij Eergisteravond wareuj om kwart voor 7 alle 12 000 plaatsen nlverkocht er was geen plaats Udig en iq de mpiiagerie tent was het gedralil soms i el eejg benanwend Ier dat men en vallen in fpe v k vanl Verspreide Bericliten Uit Oldenburg wordt gemeld dat de Griethertog en Groothertogin van Oldenburg met hun dochter op hun eigen stoomjacht een zeereis naar Nederland maken en het vaartuig te Amsterdam of IJmniden zal binnenkomen F en bezoek aan de Koninklijke familie in Den Haag de Groothertogin is de zuster van Z K H Prins Hendrik ligt in het voornemen van het vorstelijk gezelschap Men meldt uit den Haag i Naar wg vernemen i hebben de alhier r sideerende vertegenwoordigers van vreemde mogendheden voor zoover zij lid zjja van J den Permanenten Administratieven Raad van p het Hof van Arbitrage een afdruk ontvan l gen van het aan dien raad gezonden beroep van de zgde der vertegenwoordigers der f Boeren met kennisgeving van wege de ii voorzitter den minister van bnitenlandsch t zaken dat het voornemen bestaat dit stuk in de eerstvolgende samenkomst ter tafe te breiKen Van eene bgeenroeping der leden van dien permanenten raad is echter vooralsnog niets bekend De leden van de Znid Afrikaanscbe deputatie de hoeren Fischer Wessels en Uit Utrecht meldt men De Grondwettige Kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Wijk bij Duurstede stelde in hare alhier gehouden vergadering candidaat voor de Tweede Kamer jhr mr J G Bidder van Kappard raplnB v stAat btnds II Let op a t in itiba reJIfen circns alles even kaldi en i egelmatig gmtt Toestellenzakken en veïdwgnen b na ZoJKner dat menhet merkt Dé vangnetten itai een oogwenk fdank ziJ het ra de stalknechten ih ignen lis echter iönbad in in MaL Lunnen zren pd aan OoslenrgUohe inde hun yerblgf MKd ten vfn patapluié jbig i ideif saboM verschiji It dtJaruit jvirklaa zynl kdtt worjdtl en men ppt mag M id 4 ln slMUt flieeU Elen AmMcaansch M d4i7 w4rld deelt mee dllt een zekérei mmhei PjJvan beroep dramatisch schrgver dé stad Binssel in de grootste opwinding hbelt gebèaeht door met een struisvogel te gaan Wandelen Opstoppingen van rgtuigen gedrang en ongelujcken oi der de nieuwsgierigen waren er t gevolg van De heer P liet zich interviewen over zjjn struis en deelde nog mee dat zyn vogel uit de Kaap kwam en hem overal op zyn reis door Enrqpa volgde Eindelgk liet de heer P nog bekend maken dat de struisvogel die Brussel zou in opSehndding bad gebracht zou optreden in een dramatisch stuk waarvan hy de sehryver was en dat op t oogenbhk te Newyork werd gerepeteerd Natuurlgk gaan nu tal van Brusselaars naar Newyork om het stuk van mynheer P toe te juichen Enkele onderwijzers in de omstreken van Oadzand Zeeuwsch Vlaanderen die voor t oogenblik zonder betrekking zgn zyn thans tegen een weekloon van ongeveer f 18 voor de suikerb eten campagne als wegers aangesteld toe om g gaUruiï te iii echte gewoonte wff otfici t tyr als patien aan den in in Probeè niet alles teffiijk te zienli Dat gaat eenioudig niet En Set is bok nieü noodig De dBesanur nummers zjin in de rieS arena é volkomen dezelfde Uek ziet de da mes en hfeeren voltigeeren yookeyrgden allee 4 of mét z n beiden schoolrgdsters die eenl enkel jjaard of een tandem beWnren het i is in dej drie arena s vdlkomei Igelijk Jl Aaat n niet afleijden door de clowns V die in Be renbaan zwermen en urappen yerkoopen j Ze zijn aardig J vooral die met hungedreasl erde varkeps Waarop zj wedrennenhouden Ol de cllwns met hun orkest vanvalsche instrnmenten Dat is lUerdolst Enmisschien is het zoo erg niet wanneer gedaardoor de toeren van een Japanschenjongleur mist Merk op dat zoowel de equilibristenop de podiums als die in de lucht aan toestellen werken de sterkste toeren verrichten die ooit zgn gezien Nooit mislukt eriets dat is het allermooiste Let vooral op den man die in eenbal naar boven rolt en weer naar beneden op een spiraalvormig toestel Dat is pyramidaal 1 Houdt uw hart niet vast als do meneer op z n flets langs een steile ladder van uit de nok van den circus naar beneden holt spottend met alle natuurwetten Hü zit zoo vast op z n machine als gij op uw klopitool of bank Maar n wonder is het toch dat hg het er zonder halsbreken afbrengt Kyk vooral goed naar de gedresseerde olifanten die het eerst komen enhondt een oogje op den beer die met de elegance van een balletteuse danst Aardigworstelt hg met zijn baas Bewonder de dame die in haarbuggy gezeten het 8ere ros een aantalsmaakvolle danspassen laat uitvoeren Zij Overal in de Zwitsersche Alpen viel in de icht te Posen aangemeio i Ill II II I I I I I II I il II iri 8 97Ï8V8 r l8V 8 0 M 8 58 4 89 4 64 6 1 5 84 5 18 7 08 7 96 7 4 8 14 8 17 14 IJ 1 H i o r ill f 8 2 10 1 I I t I 1 88 7 11 7 88 8 81 8 88 9 08 9 84 9 88 9 57 10 85 10 56 11 15dool 7 18 8 40 11 08 7 88 8 50 f 11 18 18 7 44 I 9 06 9 89 9 45 10 18 10 66 11 19 11 808 54 11 1 Osada Uoordrwikt Xirawerkerk Cp ll tott idui M tottordimD F Kotttrdim B Directe SpoorwegverMndlngen met GOUDA Zomerdlesst 1901 Aaogevangen 1 Siel T d vaa Greenwich 8 09 9 08 10 08 11 95 06 a J UUn la u U Umb Iltn 5gbrtil ii 0 Iw tniiin ajn Zoid Huiidid n Oinriig sdugMli ntoubiljgtteii TOr d kl relkiTJgbut tag akalan raah prül ff Haltaidnlia Spoai I Bilr lapiilamait kawui R0TTBEDiM 9OOB4 riaa Tarn 4 13 olj 11 80 11 88 EottenUmWr J Sj t irM 8 0M4 7 U i lUjff 1 am la Utaia aitoi latalaa 7 68 9 0 9 48 n i6 lo ln 10 88 10 48 11 49 FaaiübUa af la laap kai aiat gaiakaad oordai 10 19 S 39 9 18 9 47 7 46 11 81 11 46 18 04 r 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 d L 8 01 8 8i 9 17 9 53 l 6 18 M 10 08 8 84 i 10 17 10 18 10 48 11 1 10 58 11 18 ll 6 a 11 18 a 11 80 10 48 11 85 11 48 18 45 11 56 l S Usll O l i 09i 86 S6 4 0 6 4 1 4 4 5 5 5 4 6 94 08 7 1 8 0 8 4 9 4 10 0 lO U 11 04 R HalU ladu y Cjg J wl C f8 11 18 11 86 11 56 1 16 1 68 1 81 8 46 4 19 4 60 6 18 5 49 81 7 89 9 11 9 81 lO OO 1 07 tf f 7 16 8 87 8 41 7 88 7 8 7 58 9 14 7 58 9 08 9 19 Qoudi ZeTuh Uooro Boatermear ZaK Vootbaig 4145 5 1 5 48 8 18 6 49 7 57 8 48 iXi 4t 11 19 lö si 10 46 11 16 11 57 s i i c = 10 9 1 44 1 10 1 48 4 15 9 88 9 49 10 18 0 o U U k k MSTERD4II tiaa tana inuiU 8 6 8 11 8 8 9 38 10 10 10 69 18 08 I IO 1 88 8 16 I 4 07 4 43 6 1 t 1 8 48 9 61 10 19 1 SO 10 87 11 08 knut W 8 01 8 S8 9 SI 10 10 11 04 18 48 11 57 1 67 8 16 4 1I S7 6 80 S 466 44g S5 10 Si 11 08 11 47 11 59 lAmiLC 8 1 9 18 9 87 10 15 11 1 1 08 Uo 1 19 8 40 4 1T 5 l 5 45 6 01 9 8 lO tO 11 18 18 08 18 14 Voorbalg 5 I d 10 8 1 60 J J JJ lO U d d 5 80 8 81 7 8 7 50 8 W 9 7 IE IS iJJ ii iü 5 n ï Zo tMm Zeg 8 58 w a 1 01 il J o a it in J 10 64 V rt O 6 8 7 15 8 10 9 18 9 81 l U 18 87 11 50 I i n 10 8 8 4 45 06 6 11 7 09 8 10 9 15 9 48 km W 5 84 6 47 7 80 S Vaiofoè 9 40 8 18 8 49 5 00 6 11 6 86 7 15 8 15 9 40 10 01 fl d 1 08 7 81 8 18 9 19 9 19 I I iV ll 3 18 4 18 4 84 8 47 7 07 7 54 8 09 9 11 10 17 11 8 11 48 = IM IS i i J A t I A H t ff u Utteokt 8 18 6 81 7 47 8 8S 9 10 10 1 4 10 41 11 8 1148 18 01 1 48 S OS 3 19 4 1 4 41 5 48 6 5S 7 00 7 66 8 49 9 36 10 U8 10 48 WogHaa 07 8 44 8 09 9 87 10 87 11 56 19 06 11 87 4 15 7 14 9 18 10 16 H OJ Oudaw 8 8 17 10 85 1 S5 4 88 9 88 Qoadl 1 41 7 01 TJ4 MO 0 M 10 48 11 18 11 11 18 11 18 51 8 K 8 40 S 54 4 4 5 18 1 7 14 7 41 8 19 9 89 10 07 10 48 U IS laatste dagen ontzagiyk veel sneeuw De Dngelberger alpen dragen evenals het gebeele TBdi en Gl rnischgebied sedert verscheiden dagen een schitterend wit sneeuwkleed In het Qotthardgébergte sneeuwt t sedert eenige eken z66 aanhoudend dat het hospitaal de l sneeuwploeg welken laat om de verbindiBj met Airoio en Apderraatt open te honden Het gevolg dat de temperatuur in hetAlpengebied aaimerkeiyk gedaald Is en deanders tot Octowr nog goed bezochte hotelsin de bergen nn f eds bgna overal l eg sta n daar het verblijf thans weinig sahgenaamsheeft i Ën dat na een voortdurend regen itigenzomer een extra slecht jaar voor Zwitserland f jUen meldt ons uit s Hage i Wie te Rotterdam wil gaan zien de Bamum en Baileij voorstellingen doet het best om niet plaatsen van f 0 60 of f 1 25 die niet te bespreken zgn te gaan Uespreken of tej laten bespr ken maar te nemen plajatsen van f 2 die wèl te bespreken z a Plaatsen van f 0 60 enhooger tot en mdt f 3 zijn wat inrichting van zitten betnft precies dezelfden houten klep eltjes Hein en smal gesproken plaatsen tiozen gaat niet alle kaartjes met rei Ik en nummer voorzien worden voor de it uitgegeven Een circusplan bestaat t laat men althans niet zien Zoo kan gebeuren dat mep even als schryve 8 welig hoog en afi elig slecht zit op latöen van f 3 en Mms heel lie t la j it komt op plaatsen van f 2 Als bn de Duitsche jongens dip de plaat n iwjj n vraagtJonJ betere plaatsen tsjten plu dan krggt men ze dadelgk Uitne lende plaatsen bespfoken of niet tegen 10 30 Verhoogi g n n dan zy die primitief recht kregen di fjplaatsen d or bespreking de jouj Ttep ze praten en pruttelen en de Boepièrs eindigen met andere plaatsen van lel pinder gehalte zich te laten welgeJ Hen Op do waag istjlfc moeite waard ci cas te gaan zien f antwoord ik och ja maftr niet isi groote kosten er voor tf olaken Hier heb ik de voorstellingen drie maal gezien en steeds dezelfde toeren zien uitvoeren Ik zou haast zeggen by Carré oi Schumann ziet men precies dezelfde toerea en niet minder mooi uitgevoerd Het eenige wat bepaald zéér mooi is by de Barnum en Bailey voorstelUng is het laatste nnmmer de wedrennen te paard en met zegekar Vraagt men verder is nwè meening niet in volslagen stryd met de buitengewoon opwindende voorstelling der opvoeringen in de Hawsche Conranten f dan antwoord ik onmid k ja maar voeg er aan toe de conrantenbnreanx worden afgereden en atgesDWekt om opwindende berichten in de couranten te plaatsen echt Amerikaansch Vrykaarten op de allerbeste plaatsen worden met kwistige hand gegeven en het publiek wier verwachting zéér hoog gespannen was verlaat min of meer epgtig en teleurgesteld het circus Z6ó ging het hier te sHage Ken houde met het bovenstaande rekening alvorens men naar Botterdam reist om daar de voormelde uitvoeringen te gaan zien Men meldt uit Haarlem Gisternacht is ingebroken in het kantoor van de firma Kleinman en Co op het Spaarne De dieven zgn met een valsche sleutel f Innengekomen hebben eveneens de deur der brandkast met een valsche sleutel opengemaakt toen het binnenste geforceerd en en groot bedrag aan g ld gestolen Dit den Haag meldt men In den afgeloopen nacht is er diefstal gepleegd op het kantoor van comptabiliteit van de stoomtram den HaagScheveningen der H IJ S M Het bureau is gelegen aan het eind van het perron van het HoUandsche spoorstation alhier Qisteroehtend vond men den brandkast geopend niet met geweld doch met den alentel die op de kast past Een bedrag van f 300 wordt vermist De politie is met het feit in kennis gesteld Totdusver van de dader of daders geen spoor Een groot deel der bewoners van Hoevelaken in Gelderland is sinds eenigen tgd zeer gebeten op den landbouwer H v M die tevens oudste wethouder of zooals men het daar noemt onderburgemeester der gemeente is U nn heeft een twintigjarige dochter die verkeering aanknoopte met een boerenzoon Q G tegen die verloving verzette de vader van het meisje zich ten leerste en gat aan zyn dochter duchtig zün minoegen over haar handeling te kennen En toen nu bet meisje geen gevolg wilde geven aan het verlangen van den vader om de betrekkingen met G op wien niets valt te zeggen af te breken verwgderde hy haar van het dorp en bracht haar bü familie te Westbroek onder dak Die maatregel bleek spoedig niet afdoende te zgn want met instemming van het bedoelde familielid bracht G geregeld aldaar bezoeken aan zyn meisje De oude heer dit vernemende haalde zgn docliter weer terug en hield haar na ruim acht dagen in zgn woning opgesloten Dit welkte den toorikder dorpsbewoners en dezen ghven lucht aan hun ergernis door het huis Vgn v U te bombardeeren met steenen en e glasrniten in te werpen De politie maakte een einde aan de ongeregeldheden en maakte tegen zekeren B proces verbaal op Het huis van v M die nn zgn dochter naar elders heeft gebracht wordt steeds door politie bewaakt De verongelukte Engelsche torpedovernieler Cobra was ol moest zgn het snelst vSartnig ter wereld De Cobra zoowel als haar eveneens reeds vergaan zusterschip Visper was een turbineboot met vier sohoorsteenen vier turbines en acht schroeven De Cobra koi i tot 35 knoopen maken Zg was geboni d door Armstrong en op weg van Newifastle naar Portsmouth waar zg Woensdag dooii de admiraliteit in ontvangst zou worden geinomen Aan boord bevonden zich ook ingenieurs en werklieden van Armstrong en Pkrstns Turbine Comp In het geheel zgn 67 der opvarenden omgekomen 25 ligken zyn reeds gevonden ente Yarmouth aangebracht evenals een leegettbotVan de Cobra l ij Het ïlngelsche oorlogsschip Alarm dat r uitgezonden om te trachten de Cobra naderenj is zonder daarin geslaagd te izyn te Grftnsby aangekomen De zee was zóó ontstuiiiig dat de Alarm het verongelukte schip niet kbf bereiken De Cobra is doormidden gebroken Het ichip is gezonkien in 14 vademen watqr fj Alle verhalen der 12 overlevenden uit de Ijreeselgke catastrofe komeurhierin overeen diat na de stranding de tuchi uitstekend geÜandbaafd bleef liuitenant Bosworth Smith die het bevel voerde op de Cobra stierf op zgn post Nadat hg de weinige bevejen had gegeven die noodzakelgk waren stond hg op de brug en wachtte er den dood af dien hg onvermgdeiyk wist De hoofdmachinist Percy die naast hem stond op de brug tot het laatste oogenblik sprong tgdig in zee en werd opgepikt door de boot Men meent dat onmiddellgk na het zinken van de Cobra een ontploffing aan boord heeft plaats gehad Men maakt dat op nit de wonden op de gevonden Igken De Zutph Ct meldt Doesburg heeft de eer genoten bezocht te werden door de familie H Scholten meneer mevrouw en 2 kinderen benevens 2 allerliefste hondjes gespannen voor de equipage van Hunne Edelen Dit is het gezelschap dat door middel van valsche toevallen en echte brutaliteit de plaateen waar bet doortrekt tyranniseert Zg hebben te Wolvega Heerenveen en Leeuwarden dat spelletje gespeeld Thans was Doesbnrg aan de beurt De vrouw begon met een toeval midden op straat terwyi zg het kleinste kind op den arm had Geen van beiden bezeerden zich Pe vrouw werd in de Wgkverpleging opgenomen daar gedurende een uurtje behandeld en vervolgens ontslagen met een flinke portie brood en éèn gld aan geld Het tweede toeval had in de Hoogstraat plaats De vronw werd in een schuur gedragen en de dokter ontboden die het in elk geval noodig achtte de vrouw niet op den grond te laten liggen Nn kwam de equipage met de twee hondjes voor en de vrouw werd naar een logement vervoerd waar zg van politiewege van voedsel werd voorzien Maar inmiddels had de politie verdenking gekregen De beide personen werden op het bureau ontboden en daar bleek inderdaad dat ig dezelfde komedie ook elders hadden vertoond zy vertrokken nu met een ongemakkelgken uitbrander maar kwamen een oogenblik later teru met de hondenkar Het voertuig hield stil Voor het bureau een peluw werd er nitgegooid de zieke vrouw ging er op liggen en zie nu maar dat je ze wegkrygt dachten beiden Het einde was dat de man aanbood het schandaal een einde te doen nemen als men hem f 2 gaf Be burgemeester liet hem 1 1 ter hand stellen de vronw werd weer opgeladen en Doesburg was blij toon het dit nobele tweetal weer kwgt was Intuhschen maakte de telefoon hunne nadering bekend aan de gemeentebesturen van Koppel en Doetinchem die zich dus op de nadering der bende kunnen voorbereiden STADSNIEUWS GOUDA 23 September 1 01 Voor de vanwege de afdeeling Gouda der der HoUandsche Maatschappg van Landbouw te houden cursus in Eoelbealag hebben zich 20 personen aangemeld De lessen zullen Zaterdag 28 Sept een aanvang nemen Naar wg vernemen zal een subsidie aande provincie Znid HoUand worden aangevraagd voor bekei ing van den grintweg tubschen Bergschenhoek en Berkel en Rodenrgs die nn altgd in een slechten toestand verkeert E Nbl NiBtrwBRKEEK Boroepeu bg de Ned Herv Kerk te Znidzande de heer A P van der Vlucht cand alhier WouEDEM Beroepen bg de Ned Hery Kerk te Montfoort da J Kalkman alhier ini nTiiimrmcirranDin 81 SEPT I 801 96 9 8 91 82 8iy 24 8 8 9 97 MuiulkKD Gort Ned W 3 l idito di o dltc 8 k dito dito dito 8 81 UoHui übl Goudl 1881 93 4 tTAm lD9clirijTing 1863 81 6 OODTISI OU m papier 1S68 5 dito in zilver 1868 6PoBTDSAL Obl met coupon 3 dito ticket S 67 85 941 S6 104y 80 90 96V lOlV HOI ïüUAKD Obl Binnenl 1894 4 dito Gecon 1880 4 dito bij Eothe 1889 4 dito bü HopL 1889 90 4 dito in ffoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spamje Perpet actiuld 1881 4 Iu llliJ Gepr Cour loon 1890 4 Ger leening serie D Ge clcenin serie C ZulD AFKEp v oblg 189 i 5 Ullllco üb liLBoh 1890 6 riXBOlu Obl onbep 1881 4 STIBDAH Obligstien 1895 3 BOTTBIOAM Bted leen 1894 3 NlD N Afc mW lBv and Arendsb Tab Mij Öoitificaten Deli Hsatsohappjj dito Am Hypotheekb pandbr 41 Cult A ij derVorBtont aand s Gr Hypotheekb pandbr 4t j Kederlandsehe bank Nod HandelmmUoh dito N W Ir Pao Hyp b pandbr 8 Jlotl Hypotteekb pandbr 4 i Utr Hypolbeekb dito 4 OoSTimi OoslHong bank aand RüsL Uypotheekbauk paodb Equt hy poth pandb 4 Maiw L G Pr Lien eert 6 68 SsD HoU IJ 8poor w Mii aand 106 Mij tot Eipl T St Spw aand 112 Ned Ind Spoorweg m aand 18 Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 IlAUiSpoorul 1887 89A Bobl 8 66 Zuid It l SpwmiJ AH obl Si 69 PoiM Warsohau Weencn aand 1041 ausL Gr Russ Spw Mijd obl 4 Baliisohe dito aand j Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand S 98V KurBk 0ti AM 8p k p obl 4 100 dito dito oblig 4 9 Amsmka Cent Pao Sp Mij obl 5 Otio Il Nortb W pr 0 T aand 815 dito dito Win 8t Poter obl 7 1407 Denver 11 Eio Gr Spm eert T ♦ O Ulinois Central obl in gond 4 I 102V Louis il Na lijilli Oer t aand 107 Mexico N Spw Mg lehyp a 6i 105 Miss Kansas t 4pCt pref S4nd N Tork Onlasio 11 West aand l 36 Pens dto Ohio oblig 6 I g ngon Calif Ie lyp in goud 104 t Paul Minn h Manit obl On Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Lino Col Ie kyp O 6 9 Oanaoa Can Soulk Cliert y aaod 64 VlH C Eall Il Na lo k d o O 99 Amsterd Omnibus My aand ïottord Tramwog Maati aand Hid Stad Amsterdam aand I 101 Stad Botterdam aand 3 10S7 BlLSii Stad Antwerpen 1887 8 1011 1031 l l 117 101 11 Stad Bruasel 1886 i Ko 8 Thoisa Eogullr Goselsoh 4 OoaTim Staatsleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sfahii Stad Madrid 3 1868 NlD Vep Bai Avb SpooL eert ONTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAÜTÉ S in en Tailormade Costumes D SAMSOM Z3ECL A 3id B Veemarkt te Eotterdam Maandag 23 September igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 27 2de kwaliteit 25 3de kwaliteit 2 1 cent per half K 1 Vette Varkens red aangevoerd ie kwaliteit 25 2e kwaliteit 34V 3e kwaliteit 22 cent per half KI Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel voor alles redelijk prijshoudend VERSCHEIDENHEID De Middelb Ct meldt Toen uit ons bulletin van Donderdagavond jl bleek dat de Boeren bg Utrecht waren stormde een gedienstige geest in onze stad een meisje van buitm ontzet de kamer van haar heer en moebter binnen Mgnheer mgnheer nu zgn de Boeren albil Utrecht Nu kunnen ze toch elk oogenblikhier komen Historisch De milioenen nagelaten door den Amerikaanschen spoorwegkoning C P Huntington hebbon tot groote oneenigheid onder de erfgenamen aanleiding gegeven Aan de aangenomen dochter van den overledene prinses Clara van Hatzfeld Wildenburg gemalin van den oudsten zoon van den Duitschen gezant to Londen was in het testament een millioen dollars toegebracht Maar nU uit San Francisco de woonplaats der Huntingtons gemeld wordt maakt zg op nog een millioen uit de nalatenschap aanspraak De voornaamste erfgenamen de weduwe en de neef van den erflater willen van dezen ei ch niets weten en beweren dat prinses Hatzfeld haar adoptie door Huntington niet kan bewyzen op dezen grond vreezen zg niet voor een proces Het blgkt nu dat de ontploffing in de buskruitfabriek nabg Tours ernstiger in haar gevolgen is geweest dan aanvankelgk werd gemeendr Ër werden 20 werklieden gekwetst van wie er sedert 17 in het hospitaal zgn overleden onder hevige pguen 3 arbeiders liggen nog in het hospitaal de doktoren hebben hoop op hun herstel AOVËRTËf TIElN Telephooiinet G oiida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoudgratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommnnaalbureau Op 16 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT C A V D LOO AHTS voor Zenu v en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOTTMBDAM SPREEKUREN 8 0 19 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Nieuw ouovertroftcn Prof Dr Liebers welbolcend Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortduren de radicale en m zekere genezing van alle zelfa HlVg de meest hardnekkige xenuw kBI ftiektetif vooral ontataaa duor 39 afdwalingen op je ngdigen leeftyd TöGale genezing van elke zw ie üleeb mcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apyaverteriog Onvermogen Impotenz PoUutione eaz Uitvoerige prospectussen Prijs per fleach fl 1 fl 2 fl S i dubbelo floscii fl 6Vi Centraal Dep3t Matth v d Vegte Zaltbommol Depots M Cléban 8e Co RoUerdiim F Hftppel s GraTcnhage T ll lmiaans de Jong J Ozo Kottonlam Wolff Co Oouda on bii alle drog isten