Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1901

40ste elaargan Woensdag 85 September 1001 Mo 8615 mimm mmm I ieutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No fU ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Telefoon Ito SS De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Fe tdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per p st 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN TE ROOP Wegens verplaatsing UIT DE HAND TE KOOP de GEBOUWEN en TliBBEIX det Zeepziederij DE IIAmER a a Oosthaven te Gobda Te bevragen biJ F vah dee STBAATEN Westhaven No 202 Gouda FEANSCHE STOOMVEEVERIJ RN cheiniscüü Wasschcrlj VAM H OPl ElHEIMEU 19 Kruiiknde liotterdam Gebteveteerd door Z M den Konmfi der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer H O TRIJStóHUi Korte Tiende weg D 7 épecmliteit voor het toornen en i Ue eeren en l me garderüben nl ool alle tf r hting oor het U n n n Dlncbe mantels veeren bont era Gordnnen tafelkleeden eni worden uaar d nieuwste en laatste meth ode geverfd tfOB IP DIKE OU DR 2r SCHIEDAMMER GENEVEE Merle i NIGHTOAP VerkrijnbaBr biJ M PEETERS Jz N B A bowijfl van eclitlioul i OKcbet en Icurk BUiüdfl voor rUIFDAM zien van den naam dor Pinu 6niti AW p HOPPE Ondergoteekendo beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Vüor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlpe schotels en alles wat tot het kokbvak behoort desvorlangd mot byievoring van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier We sthaven 128 Echt Zeeiiwscli Tarwebrood tg cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 P Wie werkelijk pr s stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de ttotografiiche UuntHarieUino sT crnDio m P V WAALS Fl SINGEL 661 TE KOOP of TE HUUR OH direkt te aanvaarden Een Heerenhiiis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Gas en Trevrag nböIZAAKCATSeaier Lange Tieudeweg D 29 Gouda TE GOUDA Groote vrjje Vedarki op WOEHSDAG 15 OCTOBER a i KM GrootevrijeFaarilenmrkt op VRIJDAG 18 OCTOBER i IM Op deze Markten zal bet Vee en de Paarden voor de Verloting op 10 October worden aangebocbt Geen Riiilïhoesl Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst 0n Keelaandoeiiing binnen den kortst mogelöken tijd te doen genezen neemt onmiddellBk de toevlucht tot de vfin ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superiot DruiYen Borst ynigExtract üi El L I A 1 T H E nit de KoninkliJkJ Stoomfabriek DE HONINGBLOBM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Twnrww rw WMthaven 198 QoutL D MIEBIES Kleiweg E loO IrWvA TMlD ee ü 4 0U4 0 AN iSE Nüuw rkerka d JJ l A N viS ZESSEN So M Jj if Z IZT r n brCtU l f S A n JVed Tls k r 2t PA u Ö OüT U a D A n JONUB Oude a er J P KASTEUal tPoUbroekerdam D BIKKER tf Benschop D or Oentwh IgctnMn ajLi bevoten flHW Wf nl x VSMet EertDlploma én Ooud Bekroonde V T T J PRAEPARATEN V N IcwaSn van KrUlTchm ledllKl cl V rk ii b r m fl U 4 1 90 ca 1 m it s AA Het rookcneene halve Cigarette II ToMoende ter bestrij Asthma Cigaretten sj j a ndvieat a vMien v Mttat u Joosiei a Ó 8Ó CU 0 86 ZZZ 3 1 J D n UnMC FRUIT PORQATIBF tegen Vtritopplne Aam Tamarinde Bonbons be Ml8ralne Conee tle etc oor looU M ni Salmi ak Pastilles lSy fjar S ïr g ee lUmoplcend vemcB d middel blJ utoentendheUl oMmUni n aeAie e ki i ebaar Wj ƒ 0 20 P = I KRAKPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST koloniale Werving Handgeid bü het aangaan van eene vröwillige verbintenis voor iBES ijre Aanbrenggeld TWIHTIG GUL E Men melde zich aan frUwUUgert en IHtmepUehUgenmet P ceito bn den Commandant van het Koloniaal Werdep5t te S r W i olbfl eendM p atVdjjke of Garnizoens Commandanten MmtefUehUgeu onder 4e wapenen i ardfuiSaldtHandgelden werden in M r i i u tr Administratie van het Koloniall Werfdepöt en üfBT QOEDVINDETI der aange Tarhfnne FA MILIËN f OIOS aan hnrine CEEDXTEUREN f lit Totaal f IfggQ ADYEETENTIEE in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau vaa A BKIiSüMAN ZOON IN HET MAGAZIJN De Avondster zyn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van at f f ff o en hooger GASFOK VlZEIV met prima zainiga branders OASOmyAMENTMN in ruime kenze voorhanden Groote Gloelllcbtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte gaven N B Nieuw model geëmailleerde PANNEN en KETELS gwaarborgd giftTiÜ Minzaanv aanbevelend M M VAN LOON TELEP 117 Gasfitter I l III Wie Keker lyn wu a Eolitft Elkel CBeao te ontvangen wamengesteld en na vel pnsbembifen is den handel gekomen onder dei nun dda nitvindwB Dr Miohaeli vemirdigd p de beste machines ia het wereldm roemde ftabbliieement van Gsbt Stoll wck te Kenlen tlKhl Bikel eaeao In TierktnteB bnuen Den Bik l Cacu la met meDc gekookt eene langwiam gezonde dnink voor d gelijkBcb gebruik een t 2 tfaeelepek vaa t posder root een Icop Chooolaü Al geneeakracbtige diank by geval van dlarrhee aleciifa met water 1 lebrafken Terkriigbaar bf Ie Tootiiaaail B Apethaksrs eu f M o 0 90 ÖTÖM flenenalTartlge weordiger vaat Neder Und Julius Mattenkledt Amsterdam Kalve straat IQl TUiny i Wondwbalita in de geheale vrereld bekend en j geroemd Onovertroffen middel togen alle Korst louï lever Haagzlekten enz Inwendig zoowel ala ook uitwendig in bijna iiUe ziektegevallen met goed gevolg laan te wenden PrU perflaCOB t 1 per post f 1 15 TUiny Woadinalf bezit een alsnog ongekende geneeakraoht eu heilzame werking Maakt meeaUl elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheul overbodig Met deze zalf werd een UJaarood VOOr Oll reDeeBU k Cehoadeil be ezwel ea onlansB een b Da 2St ur kankeriyden fenezen Brengt genezing en terwichting der pijnen bij wonden ontstekingen ent ran allerlei aard Prys per pot f l öO par po t f U60 Uentraal Depdt voor Nederland A potheker HENRI SANDBRS Kokin 8 AmAterdun Wur geen depAt ia beitolle men direct un i dieScliuUwnapothe dei A THIERRY m Pregrtót bel RohiUch Oeiterreich Oelieve prMpeetne te ootbiedea b het Centrul DepAt Sander KokiaS AtiteidMn Paiii Expelkr Suïf j B wnlt dit mid M tut nn mii id raoeei all T iMt r imijviaf emewaHl tMMi Bluniia tM Jloli tTwfoBitt eid vim o T kat h bri a ta i t i aft Oiikei ldnJ T l l o i d mMrtaifO li i AmMriiaa Wc TlUUk CMibea vca Taru n aulen r = 1 öopd Druk van A BEÏNKMAN Zn Buiteolaodscb Overzicht Dat de toestand in Znid Atrika ondanks de schijnbaar bemoedigende berichten die Kitchener nu weer eens zendt om den indruk van de nederlagen der Engelschen wat te verzachten dat die toestand nog lang niet is zooals die van een Engelsch standpnnt zou moeten zijn ziet zelfs de Times in Noch door onderhandelingen noch door proclamaties kan de weerstand van de onverzoenlijke OTerbljisels der Boerenstrijdmacht worden gebroken zegt het bladj doch alleen door het nitzenden en onderhouden van een leger dat tegenstand vruchteloos maken zal een leger dat niet alleen door zijn numerike sterkte zal opwegen tegen het voordeel dat de vijand heelt van zjjn bekendheid met het uitgebreide en moeilijke operatieterrein maar dat tevens in elk opzicht beter bewapend beter uitgerust en beter geoe fend moet zijn dan de Boeren Men kan hensch niet zeggen dat de Regeering alles deed wat zij doen kon om in Kichener s hand het meest aldoende wapen te plaatsen Het langdurig uitstel voor het uitzenden van de tweede bezending Yeomanry eu hun volkomen fiasco toen ziJ in Afrika aankwamen toont reeds voldoende dat zij niet haar uiterste krachten heeft ingespannen Maar hoe kan zg dat doen vraagt Charles Williams in de Korning Leader Het departement van oorlog zou graag Kitchener meer mannetjes zenden als het die maar bad maar zg heeft ze niet en kan zelfs de doodén en gewonden niet vervangen De Engelsche werving maakt fiasco de mannetjes bedanken er voor zich in een roemloozen strijd te laten doodschieten of gebruikt te worden als brandstichters en vronwenbeulen Zoo schildert Charles Williams den toestand en Wie nog mocht meenen dat hij wat al te donkere kleuren gebruikt leze nog eens het telegram uit Kaapstad Pas heeft men ons verteld dat de Britsche legerkorpsen in de Kaapkolonie worden aangevuld naarmate er meer Boeren uit de Republieken in de Kolonie vallen maar aan de Mosselbaai moeten reeds matrozen aan land worden gezet om in de versterkingen dienst te doen Niet alleen bewgst dit dat de Britsche legerkorpsen die naar de behoefte worden aangevuld tegenover de enkele stroopende en trekkende benden nog niet eenmaal de hulp der zee soldaten kunnen ontberen er bipt ook nit dat de laatste poging die de Boeren nu in de Kaapkolonie wagen niet is de laatste omdat zg zijn nitgepnt maar om FEVILLETOX m BK BgR GgMf 33 Moeten we hier naar beneden vroeg Jörgop wantrouwenden toon halfluid aan zijn luitenant Die rota hangt voorover als een van onze rijpe druiventrossen Ik denk dat ze ons op den kop zal vallen zoodra wij er onder zijn In dit verwenschte Krivoscié is allea verraderlijk zelts de steeoen Die rots valt niet zei Danira die deze woorden gehoord had Ze hangt daar zoo al vele eeuwen en geen storm kan haar losrukken Volg ons maar gerust Zij was reeds naar beneden gegaan en Gerald volgde haar zonder zich te bezinnen Zij gingen beiden de rotspoort door en Jörg was dus wel verplicht zich bij hen aan te sluiten Hij wierp nog een wantrouwenden blik naar boven want h was nu eenmaal gewoon alles en iedereen hier te lande als een persoonlijken vijand te beschouwen de rotskruin toonde echter bij hooge uitzondering ditmaal geen lust op het hoofd van Jörg neer te storten ze bleet rustig in haar dreigenden toestand De diepte was niet beduidend j na eenige minuten bereikten zij den bodem en stonden nu in een kloot die zich naar boven wijd opende en waarvan de rotspoort den eenigon toegang vormde een reden die men iu Engeland nog maar altijd niet wil inzien in spgt van de vermaningen van Charles Williams en zooveel anderen die het beter met hun land meenen dan de schreeuwers die roepen om meer soldaten en zelf er niet aan denken van hnis te gaan De Koning van Pruisen heeft indertgd het was kort voor zijn jaarlijksche reis naar het Noorden den eersten burgemeester van Berlijn Kirschner een andiëntie geweigerd door den laatste aangevraagd teneinde Wilhelm II over te halen op een reeds vroeger genomen beslissing terug te komen De quaestie liep over den aanleg van een tram die volgens den Koning Unter den Linden zou hebben ontsierd Na Wilhelms terugkomst heeft de heer Kirschner nogmaals een andiëntie aangevraagd om bg den Koning van Pruisen de zienswijze van het Berlijnsche gemeentebestuur te verdedigen Het verzoek van het stedelgk hoofd van Berign is door den Keizer kortweg afgeslagen Koning Wilhelm heeft Kirschner voor de tweede maal niet willen ontvangen De Keizer van Duitschland begaf zich gtatermiddag te paard in de uniform van zgn Russisch grenadiers regiment naar het grensplaatsje Wyschtyten dat den 26en Augustus voor het grootste deel is afgebrand Tot de op het marktplein te hoop geloopen bevolking hield de Keizer een toespraak waarin hij zeide Keizer Nicolaas uw verheven landheer mijn geliefde vriend laat u door mg ziJn hartelijk medegevoelen uitspreken en zendt u door mü vijf duizend roebel GiJ ziet hieruit hoe het oog van nw verheven landheer overal reikt zelfs tot een grensstadje van zgn groot rgk en hoe ziJn goed warm hart klopt voor zgn onderdanen elfs voor de verst verwgderden Geeft dus uiting aan uw dankbaarheid en aan de liefde voor uw Keizer en Vader door met mg te roepen Na sdorowje jewo welitschestwo gossndarja imperatora Nikolai Hoera Feitelijk is er bg het bezoek van den Tzaar in Frankrijk niets nieuws gezegd en blijkt er uit de woorden met hun karakteristieke herhaling van het arnie et allieê van de toespraken indertijd op de Pothau gehouden dat er in den toestand in al die jaren teitelgk geen verandering is gekomen en dat na deze feesten de Enropeesche politieke Hier ruischte ook de bergstroom dien zij reeds van boven gezien hadden zich voortkronkelend langs rotsen en kloven om in de verte eensklaps op onverklaarbare wijze te verdwijnen Danira leunde een oogenblik tegen den rotswand en haalde diep adem Was het door den snellen gang olwel door de opgewondenheid het meisje beeïde over al haar leden en ze scheen werkelijk beboette te hebben aan steun We zijn er zgi ze fluisterend Hier is u in veiligheid Gerald die intusschen de omgeving had opgenomen schudde twijfelend het hopfd Die zekerheid kan slechts zoolang duren tot men ons toevluchtsoord ontdekt en dat zal maar al te spoedig geschieden Obrevic kent deze kloof evengoed als u en zoodra hij het dorp doorzocht heeft zal hij onmiddellijk ons spoor volgen Zeker maar vóór die rotspoort houdt hij halt Het gebied der Wilabron zal hij niet betreden want dan u hq u de hand ter verzoening moeten reiken hier kan geen vijandige hand zich tegen u opheffen Hoe woest en wraakzuchtigN rco ook moge z n h zal t zelfs niet wagen met andere dan vredelievende bedoelingen deze plek te betreden De jonge officier wierp nogmaals een vorschenden blik door de kloof Dus daarom heeft u ons hierheen gevoerd Maar wat is dan wel de geheimzinnige bescherming welke aan deze plaats verbonden is Ik weet het niet Bagc traditie bijgeloof hebben waarschijnlijk voor ondenkbare tijden den vredetban gesticht om bet even hij bestaat verhondmg precies dezelfde zijn als daarvoor TennHnste voor zoover in t openbaar is geblekdl Omtrent de langdurige gesprekken door don czaar en Loabet mef elkaar en met de leidende staatslieden gehouden is niets beke id wat t besprokene betreft Wel wordt algemeen gezegd dat de verhoudingen zeer hartelijk waren zooals ook van den czaar werd opgemerkt dat hg ongedwongener on minder terughondend was dan bg het vorige bezoek De besprekingen van de feesten en toosten in de Enropeesche pers vormen een jubelkoor voor den vrede t Is bi allen de erkenning van de vreedzame beteekenis van het bezoek die den hoofdtoon vormt Alleen in de Fransche pers klinken dissonnaaten voornamelgk uit den hoek van de nolionalistische schreeuwers Ze hebben ook zoo lang op een kans gehoopt maar telkei s bleek t ministerie gepantserd tegen hun fanvallen Eindelijk echter kwam er een Swetsbaie plek bloot Waarom is de czaar niet naar Parijs gekomen f Dat is de schuld van Waldcck Rousseau die op dio manier de nationalisten heeft willen straffenl Te wapen I Hoor Paul Déronlede van uit zgn ballingschap te k er gaan in de Drapeau Alles wat mg hoeft getroffen hoeft nooit een enkele klacht over mijn lippen doen komen een enkele kreet een enkel gemor Maar het Atj wuriergk lettdat die U Rdelagen een slag in t gezicht geven in zgn hoofdstad Pransohen van Parijs als gij heden niet in ontelbare massa s aan den voet van den Leeuw van Belfort protesteert tegen zooveel verdrukking tegen zooveel smaad tegen zooveel beleediging dan zal het niet mg zelf zijn dien ik beklaag maar n Parga zou Pargs niet meer zgn Maar ik geloof in u Gjj zult Parijs zgn Vive la France Vive 1 Alsace Lorraine I Vive la Eépublique Pargs heeft zich echter niet Pargs getoond De met zooveel lawaai bijeengeroepen protestsamenkomst bg den Loenw van Belfort was een groote mislukking Er waren ter nauwernood 300 personen Toespraken werden niet gehouden Toch hebben de nationalisten met hun geschreeuw het zoover gebracht diit zelfs de bedachtzame Temps melding maakt van geruchten van een ministerieele crisis over t niet komen van den czaar naar Pargs Er wordt echter weinig waarde aan t gerucht gehecht Nog zij gemeld dat de czaar na t revuedejeuner den president van den Parijschen municipalen raad in audiëntie heeft ontvangen om diens hulde hetuiging namens Parijs te aanvaarden De czaar zei o a dat het hem speet ditmaal niet te Pargs te hebben kunnen nog tot op den huidigen dag in zijne volle kracht Ik kende reeds in mijn kinderjaren de Wila bron en haar macht over den vrede Later toen ik ver van mijn geboortegrond leefde kwam nu en dan nog de herinnering in mijn geest op als een halt vei ten sage welke alleen tot de sprookjeswereld behoorde Sedert ik ben teruggekeerd weet ik dat dit sprookje een reddende waarheid m zich bevat De bron is geheiligd meer nog dan de grond van welken tempel ook Hier is zelfs de moordenaar de verrader veilig hier moet zelfs de bloedwraak wijken die vreeselijke wet van onzon stam Nog heeft niemand het gewaagd dezen vredeban te verstoren en wanneer een van ons het beproefde hij ware gevloekt bij al zijn stamgenooten I En u deukt dat deze vredeban zelfs den vreemdeling den vijand zal beschermen Ja Dit antwoord klonk met zooveel beslistheid dat Gerald geen enkele tegenwerping meer maakte hoewel hij nog twijfelde Een raadsel meer in dit geheimzinnige land zei hij langzaam Laten we afwachten welke oplossing zich voor ons zal voordoen We zijn verraderlijk in een hinderlaag gelokt we staan vermoedelijk alleen tegenover een groote overmacht in zulk geval is het toch zeker geen lafheid zich aan een dergelijke bescherming toe te vertrouwen Hij keek om naar Jorg die de ssaak dadelijk van de practische zijde had opgevat en intusschen de gansche kloot nauwkeurig had onderzocht Daar hjj niets verdachts vond was hij op een groot rotsblok geklauterd en had daar post gevat waar komen omdat zgn bezoek speciaal het leger en de vloot gold Parijs heelt Loubet bij zjju terugkomst al daar een ontzaglijke ovatie bereid De czaar en de czarina zijn van de revue naar Kiel gespoord waar hun dochtertjes ook waren en samen zijn ze naar Petersburg voortgereisd President Roosevelt moet in den eersten kabinetsraad waarvan hg het voorzitterschap waarnam een buitengemeen gnnstigen indruk gemaakt hebben Hy had op alle aanhangige vraagstukken reeds zoo n goeden kijk verzekert men dat de ministers verbaasd waren over de vlugheid waarmode hij tot het hart der kwestie doordrong De leden van het kabinet spraken na afloop van de bijeenkomst opnieuw hun vertrouwen uit in den l resident die zeker de voetstappen van Mac Kinley zal drukken Dit laatste wordt ook opgemaakt uit kleinigheden zoo dat Roosevelt den particulieren secretaris van Mac Kinley Cortelyon als zijn eigen secretaris heeft overgenomen In denzelfden trant luidt het verslag van een onderhoud dat een correspondent dor Daily Chronicle te Washington met een boezemvriend van president Roosevelt zegt gehad te hebben ten aanzien der houding van den nieuwen Pre sideiit tegenover Engeland en Ie Boeren President Roosevelt s houding tegenover Engeland en zgn bnitenlandsche politiek in het algemeen zullen even waardig betamelijk en loyaal zjjn als die van Mac Kinley Tot zooeer de zegsman van do Daily Chronicle Zal Roosevelt inderdaad een houding aannemen dien in Engeland en in een groot deel van Amerika zelf natuurlijk uitbundig geprezen zou worden maar overigens in de wereld een diepe teleurstelling zou teweegbrengen f Het moet erkend worden dat de eerste maatregelen van den nieuwen President tegen alle verwachting in weinig goeds voorspellen maar het lijkt ons nog te vroeg om te oordeelen Voorshands hebben wg nog eenige hoop dat in t bijzonder wat betreft do verscheping van oorlogsbehoeften uit de neutrale Amerikaansche havens naar Zuid Afrika president Roosevelt een behoorlijker opvatting hebben zal van het begrip onzgdigheid dan zgn voorganger Verspreide Berichten Pr ankhijK Op het congres der arbeidsbeurzen te Nizza is de wenschelgkheid uitgesproken hij tegelijkertijd den ingang der kloof en zijn luitenant in het oog kon houden want hij vreesde nog altijd den een ot andtren streek van Danira s hekserij Hij kon echter daar boven niets verstaan van hetgeen die twee samen spraken Want hun woorden werden door den hevigen wind overstemd maar hij kon hen tenminste beschouwen en hy bleef dus vast en onverschrokken op zijn post staan bereid zich als man en soldaat te cn den naderenden vij and te verdedigen en tegelijkertijd zijn luitenant ter hulp te komen met zijn ganschen voorraad christelijkheid oo deze soms in den rug door den boozen geest mocht aangevallen worden De brave kerel vreesde dood nog duivel Gerald was op Danira toegetreden die nog steeds tegen den rotswand stond geleund zij week echter terug Kr lag een stomme maar zoo besliste afwijzing in deze beweging dat hij t niet waagde haar nog dichter te naderen De redding welke zij hem had toegezegd scheen den afstand tusschen hen nog grooter te maken hij voelde dat en hij week terug terwijl hij een verwijtenden blik op haar wierp Danira zag dat niet ot wilde het niet zien hoewel het maanlicht zoo helder mogelijk op beider gelaat viel Haastig als wilde zij daarmede ieder teederder woord voorkomen vroeg ze hem Waar bevinden zich uw mannen Op het fort Wq keerden na den uitval van dezen morgen daarheen weer terug tegelijk met de kameraden die we ter hnlp gesneld waren Wordt vet voigd