Goudsche Courant, woensdag 25 september 1901

in een concentratiekamp te loopen omdat haar echtgenoot en zonen hnn plicht tegenover hun land blijven vervullen Directe SpoorwegverklDdlDgen met GOUDA Zomerdienst 1901 Aangevaogen 1 Mei TUd vai Greenwlck I 7 11 7 S5 8 II 8 18 08 S4 9 88 9 57 10 35 10 58 11 16 1S 18 19 18 19 58 1 17 S 18 3 S0 3 41 3 58 4 39 4 54 5 16 6 14 1 18 7 08 I S8 1 44 8 14 8 17 t SI 9 14 10 18 1 4 S OI t J 4 10 19 OOCDi ROTTXBDAMTiiie leru E t 9 57 10 35 10 58 11 16 1S 18 19 18 19 58 1 17 9 18 3 30 3 41 3 68 4 39 4 54 5 16 5 14 1 13 7 1 8 1 18 1 44 8 14 8 17 t SI 9 14 10 18 10 45 ll ll 11 01 1 08 6 01 1 94 J 10 19 11 13 t 1 14 4 11 6 11 8 31 10 50 f ll 4 18 5 18 é 8 41 Jl 10 87 11 84 11 44 l SO i 1 39 8 81 4 08 g 5 17 5 8 6 46 8 39 7 47 8 07 8 60 8 69 9 35 10 45 11 08 11 47 ttrdam B 8 09 9 08 10 08 11 95 i 1 08 6 10 w t 7 6 t 11 48 1 AUmb an 1 klMW Extra hü a alaii f Op iMt ttainau ifja ZoiiiUg Maandag an Dinadag MndaagHba rotoarbiljettaa voor de Sa kl Tarknjgbaar tagen ankslan melitpr a E Hollan a Spoor L Eitra raiiplament beargi 1 Alleen Oinidag 7 58 9 10 1 I t I Ondt 1 5 7 11 7 S5 8 11 8 88 9 08 9 14 ICoordmkt door 7 18 1 40 Kieuweiknk 7 18 8 50 I p U 1 5 8 57 = 11 10 ilotlaiduii U 8 16 7 44 9 C8 9 19 9 45 S 10 18 10 58 11 19 ll 0 BoUordamD F 5 54 U 18 Hotttrdam B 8 09 9 01 10 08 11 15 9 OU BA Tiee 11 80 8 17 a V a e ir 5 41 8 17 f w 3 46 4 08 4 46 5 18 6 04 0 89 7 05 7 59 8 11 f 9 38 4 58 8 39 £ 9 46 HUK 6 n 1 6 48 e ff 9 63 t 6 10 6 66 10 08 4 06 4 14 4 59 5 18 5 41 8 14 7 01 7 18 8 10 6 49 9 47 10 09 lO U 11 I4 11 31 11 45 11 04 11 61 1 0 19 16 B Hellandaake apoar 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 laeullatiar o da laop tan niet garetoid arden L Xttn anpplamentbairiia tan de Compagnie der Wagona UlB i 1 5 49 6 11 7 89 8 01 8 31 9 17 9 53 9 58 10 18 10 48 11 8 1 13 10 08 8 14 10 17 8 88 E F 10 19 8 15 8 49 7 67 8 43 8 9 4t 1 1 19 lO M 10 48 11 16 11 57 000D4 UBN HiiSfiae Terea 10 68 11 18 11 1 U 8 19 1 16 1 58 1 11 S 46 4 1911 95 1 07 i z I m 10 46 U sS li 48 11 45 11 56 l M 1 44 l lO 1 48 4 15 4 46 10 00 9 88 9 41 10 98 O o U o i U H T E K D 1 U iee aana iouU 8 16 8 11 8 8S 9 33 10 10 10 59 li Ot 1 10 1 38 8 S6 07 4 43 6 1 16 8 48 9 61 0 19 10 30 1IP 87 11 08 Am t W 8 01 8 68 9 H 10 10 11 04 11 48 11 67 1 57 8 85 4 11 4 67 6 80 6 46 6 44 9 86 10 8 11 08 11 47 11 59 AnutC 8 lil 9 13 9 37 10 15 11 1 1 08 1 10 1 11 8 40 4 17 5 1 S 6 46 6 01 9 tS 10 0 11 18 IMI 11 14 1 40 1 67 4 00 4 16 4 17 5 19 6 11 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 96 4 4S 8 18 9 46 4 68 6 43 10 01 6 10 8 54 10 14 3 09 3 14 4 17 4 41 8 11 6 48 7 06 7 31 8 09 8 13 8 46 10 18 10 64 e itn beulen i J aan a pple ant 01r la aHage 5 8 6 01 7 01 7 19 7 86 8 66 8 66 03 9 44 10 11 11 16 11 85 11 00 1 80 Voorburg 6 81 j 10 17 r 1 88 Zoetejm Zeg 6 61 S ï 10 31 1 60 Zavanli Mo 6 08 P 10 48 1 11 Omuil 8 14 8 1 7 18 7 48 8 03 9 03 9 tl O 80 10 1110 64 11 66 11 3 i i 49 6 30 7 10 7 38 S 38 10 80 11 08 L 7 16 10 46 1 19 8 07 7 38 8 48 10 54 1 45 6 14 7 00 7 64 8 08 69 U H 11 43 11 4 41 6 4 8 S3 7 M 7 6 6 8 49 9 36 10 08 l IS 7 14 9 8 10 16 IMï 46 18 8 H 7 T4 7 7l 9 J9 10 07 10 4 U 4 B 1 0 8 81 f 8 l tO 8 1 9 07 9 89 8 5 6 4 8 44 8 18 8 08 7 114 8 11 8 13 8 6 9 39 10 14 UOOdn Oadaw Woard Ulraekt J a 1 ji K ivs iv HJaT ï t J M ir8 oT io 48 u u ii usi i m i m t C 8 8J 7 15 8 10 8 9 18 9 81 1 15 11 17 H 10 I l 1 10 3 84 4 4S 6 08 8 11 7 09 8 10 9 18 9 48 liMi W 5 84 6 47 7 80 8 15 8 4 9 80 45 11 80 11 4 1 05 1 40 8 18 8 4 6 0D 8 11 6 88 7 15 8 16 9 40 10 01 load 7 0S 7 81 8 18 9 199 1 l 9 18 4 18 4 84 6 47 7 0 7 64 8 0 9 1 10 17 11 18 om de arbeidswetten ook van toepassing te verklaren op de werklieden in de Fransche koloniën ter bereiking waarvan de minister van openbare werken gemengde coramissien zon moeten benoemen ter bestndeering dier wetten Verder werd in verband met het bestaan van twee arbeidsbenrzen te Calais uitgemaakt dat elke stad slechts één arbeidsbeurs mag hebben De uittocht der geestelijke orden uit Frankrijk duurt voort De meeste trekken naar België en enkele naar Nederland Te Troyes is een handelsreiziger uit Conrbevoie aangebonden die in een koJflehnis de moordaanslagen van Caserio en Czolgosz verheerlijkte Er is te Marseille door de rechtbank een onderzoek gelast naar aanleiding van een manifestatie tegen kolonel Conilleau door een troep reservisten onder wie een politieman DurrscHLAKD Het standbeeld van keizerin Frederik als pendant tot dat van keizer Frederik zal te Homburg vermoedelijk onthuld worden in den volgenden zomer op haar stertdag Het benoodigde bedrag is ruimschoots bijeen Prins Tschoen de Chineesche boetgezant die nog een week ongeveer te Berlijn blijft is sinds Zaterdag te Essen en bezocht gisteren en heden de groote Kruppsche labrieken De Berlijnscbe politie heelt in beslag genomen de nummers van het anarchistische orgaan Neues Leben dat weder verschenen is De beslaglegging volgde hoewel aangaande den aanslag op Mac Kinley alleen verklaard werd dat de daad noch goed te keuren noch de bedrijver te gispen was BINNENLAND De heer K Ter Laan is volgens de Deutsche Crt voornemens bg den Minister van Binnenlandsche Zaken in hooger beroep te komen van het besluit van Ged Staten dezer provincie waarbij atwijzend werd beschikt op zjjn verzoek om bij zijn betrekking van hoofd der school het Kamerlidmaatschap te mogen bekleeden Mocht de ministerieele beslissing ongnn stig z n dan staat den heer Ter Laan de gelegenheid open zich tot hooger autoriteit te wenden Als vermoedelijk candidaat voor He plaats ift de Prov Stnten van Zuid Holland voor het hoodkiesdistrict Allen opengevallen door de benoeming van den heer 8 Van Velzen tot lid van de Eerste Kamer wordt genoemd de heer C Van der Linden te Allen Gemengde Berichten Zondagnamiddag te 5 u 45 zag de bemanning van het stoomschip Anglia van de Nederl StoombootMaatij van Londen naar Kotterdam stoomende een boven water die seinen gat De kapitein Den Broeder naderde zooveel mogelijk aan de loelzijde en zag dat de ballon den naam droeg La Patrie terwijl een vlag gezwaaid werd waarop LariUa stond In den mand was een man die Kotterdam Beun w t 8 4E Rottardam D P 8 55 7 45 Rotterdam M 4 41 5 80 8 04 7 11 7 1S Oapalla 4 51 5 41 Klanwnkeik 5 01 5 51 MaordnMht 5 11 8 04 Boada 5 17 8 10 8 16 7 81 7 48 i AUaaa la en la Uaaaa eitra betalen 9 11 9 11 Qoada l Z v nli Jloeio 7 1 Soatamew Zeg 7 89 9 01 aC 1 MM 9 19 met deze vlag zwaaide en op een fluit blies De ballon had een anker uithangen en reddingsboeien bj zicli De hoogte boven water waa 40 voet De luchtschippcr gaf geen teekenen vin in nood te verkeeren en aangezien de afstand van de kust 30 zeemijlen was en de wind Z O achtte de kapitein de ballon volkomen buiten gevaar en vervolgde zijn koers De ontvanger van het polderdistrict Bommelerwaard boven den MeidiJk in wiens kas dezer dagen een zeer groot tekort ontdekt werd is Zaterdag gevankelijk te Tiel binnecgenbracht De man is 76 jaar oud Het personeel van het Wandelhoold Koningin Wilhelmina te Scheveningen heeft een zeer jongen zeehond gevangen Het beestje wordt in een badkuip met zeewater gekweekt en is al zeer tam In buitenlandsche bladen en vooral in vakbladen wordt hoe langer hoe meer de bouw van een theater voor modelopvoeringen van Wagner s mnziekdrama s te Scheveningen als een beslist feit gemeld Daar in weerwil van de vermelding van deze gerncbten nog niets positiefs daaromtrent ten onzent verluidt moeten wij wel aannemen dat het nog niet verder gekomen is dan een plan Intosschen hopen wij spoedig meer positieve berichten te vernemen want het denkbeeld heelt veel aantrekkelijks De vUla van de familie Von Wied zon zooals men weet daarvoor worden aangekocht Het Internationaal Dames Comité Alcmaria van oordeel zijnde dat geen middel onbeproeld moet worden gelaten om te trachten de vronwen en kinderen in de Zuid af rikaansche concentratiekampen van een wissen dood te redden en aan het onnoeml k lyden een einde te maken heeft besloten eeno smeekbede te overhandigen an H M de Koningin van Engeland en een beroep op haar te doen als vrouw en moeder om iafen invloed aan te wenden bij de regeering om die ongelukkige slachtollers van den oorlog naar neutraal grondgebied te doen overbrengen en den oorlog te voeren naar de regelen van beschaalde natiën Overtuigd van de medewerking barer snb comité s zal zij bovendien een beroep doen op alle Nederlandsche vrouwen om die poging te steunen en zullen eenige invloedrijke dames worden uitgenoodigd als afgevaardigden naar Engeland te gaan om dit smeekschrift aan te bieden Tevens zal zij ook in andere rgken de bestaande comité s opwekken dit voorbeeld te volgen opdat ook van daar uit deputaties zich wenden tot de vrouw die behalve hare vorstelijke kroon tevens de schoone moederkroon draagt moge de eerste haar verplichten het Staatsbeleid harer regeering te steunen de laatste legt haar den plicht op weerlooze vrouwen en kinderen in bescherming te nemen De Haagsche torenwachter besluit zjjn wokeltjkschen briel aan de Middelb Ct met het volgende verhaal 9 48 10 18 10 18 10 S8 10 48 10 49 9 18 9 47 1 99 10 19 R t U 11 1 16 3 1 31 1 40 3 8 08 8 Cl o l D U T 11 00 11 81 10 50 11 18 11 84 11 47 10 14 11 81 1 08 10 49 8 19 4 r 4 4 8 54 4 Zijn de sluiting en opening der Kamers openlijke teekenen dat de politiek wederom hare intrede in onze stad heelt gehouden ook in de bureaux wordt er druk gewerkt De ministers moeten er zich wat men noemt er in werken en dat geelt altp meer arbeid aan de ondergeschikte ambtenaren Vooral aan Koloniën is dit het geval Nu is de persoonsverwisseling aldaar ean zeer markante De heer Cremer was iemand die direct hooldvan nevenzaken kon onderscheiden en dus heel spoedig op de hoogte was van den gang van zaken aan zijn departement Met details liet hij zich niet in Niet alzoo de heer Asch van Wijck Hfl vindt jnist de bijzonderheden de kleine zaken erg interessant Als illustratie van deze ministerieele neiging hoorde ik een dezer dagen o m het volgende vertellen Eenigen tiJd geleden werd Z Ex een stuk aangeboden alkomstig van de afdeeliug militaire zaken Hij verdiepte zich dermate daarin dat het voorzien van een lang apostil van de hand van den minister het cabinet van Z Ex verliet Aldus kwam het docnment in handen van de betrokken raadadviseur die het zijn plicht achtte met de meyte bescheidenheid in margine op te merken dat de behandeling van dergelijke ondergeschikte onderwerpen niet des ministers was als zijnde te onbeteekenend P Waarop naar men mjl uit uitnemende bron mededeelt Zijn Ex de diepzinnigwijsgeerige opmerking maakte dat schijnbaar onbeteekende zaken schrik niet lezer diep ingrijpende gevolgen in de toekomst kunnen hebben Thans wordt het stuk door de ambtenaren als een fetisoh beschouwd verrijkt als het is en met het gevleugeld ministerieel woord én met des raadadvi seur s zeer juiste aanteekening Hoewel deze kostelijke geschiedenis een zeer groote mate van verbreidheid heeft zal ik maar niet verder uit de school klappen wat er bij koloniën onder het nieuwe régime al zoo meer plaats grijpt Het zou dan weer een indiscretie heeten en voor die aantijging ben ik nu zoo bang geworden dat ik het er ditmaal met dit eene zaakje bij zal laten Als dr Knyper het eens allemaal precies wist zeide mijn zegsman en bij sloeg daarbj de handen van verbazing in elkander dan 4 13 1 1 64 1 86 1 14 1 45 18 1 58 1 03 1 09 M 0 11 38 4 50 6 18 5 01 5 18 6 17 5 81 5 48 Nabij Turnseverin in Rumenië is zooals reeds gemeld een vreeselijk spoorwegongeluk gebeurd Vijf minuten nadat van het station Palota een sneltrein was vertrokken vertrok van hetzelfde station een petroleumtrein bestaande nit 16 volle waggons Daar de rem van den petroleumtrein onklaar raakte en de weg sterk helt begon de trein voortdurend sneller te rollen en reed bii een bocht In den sneltrein die tengevolge van een valsch onveilig signaal had gestopt Alle waggons van den sneltrein en die van den goederentrein derailleerden Door den schok en het breken der waggons stortte de petroleum zich over den weg uit en raakte door vuur uit de locomotief in brand Beide treinen en een groot deel van den weg vormden één groote vuurzee Slechts 6 personen bleven ongedeerd 40 personen kwamen in de vlammen om en 6 werden ernstig gekwetst Een gedeelte van de mail kon gered worden De schade wordt op millioen kronen geschat Hoe t zeer wel mogelp is dat iemand een broer heeft gehad die 150 jaren vóór hem is gestorven verklaarde onlangs een getuige voor den Engelschen rechter Mijn vader zei bil trouwde toen hij 19 jaar was Nog hetzelfde jaar kreeg hij een zoon die echter na eenig weken stierf alsook zijn vrouw Htj bleef wedi naar tot zijn 75e jaar Toen trouwde hj en kreeg nog een zoon dat was ik Ik beu nu 94 jaar en daar ik 56 jaren na den dood van miJn broer geboren ben is dat juist 150 jaren geleden In het stadsziekenhuis bij InnsbrUck heeft men een akelige vondst gedaan In een hoek van den zeer ruimen zolder stond een koffer Op een goeden dag Het de directrico dien door den smid opensteken en toen vond men er tot aller schrik een tot mummie verdroogd li k in De doode bleek te z jn de sinds zes jaren verdwenen Maria Holzmanu die daar als krankzinnige verpleegd wetd Zy was menschenschuw en heeft zich waarschijnlijk in den koffer verstopt het deksel tiat van zelf sloot heeft de ongelukkige levend begraven Indertp werd naar de plotseling verdwenene veel gezocht maar vruchteloos Poslerijeii en Telegrapblc Bü het laatst gehouden examen voor het telegranfradicaal zijn geslaagd de directeur van het postkantoor te Kerkraede B van der Linden de commiezen der posterijen J H T Pfaff te Nijmegen en F Sinninghe te Groningen de klerken der posterijen en telegraphie J J H Almerig A B Barkey mej H E Snoek H Nota J K Amelsberg mej H M A van Diggelen C Geus W Kruyt K T Beetstra K J Neven mej G C des Bonvrie mej C J Hindorf A Kremer H Koens C G P Dietz Eemmert de Boer P H C van der Woerd F Molenaar B F de HossoD J H Duitgenis M Knot C H Bosch H de Vries J C Hoekzema J C Derksen mej F J van Houten en W Lucas te Amsterdam W J Pijselman J Zeevaarder mej C W J ger H G W M Hoskam G de Kiddet E J Sonneveldt H Kuylenbnrg W J P Buys J H de van Waal P van West J N Weeda T P E Sperna Weiland en C S Chrisstoffels te Eotterdam J 1 van der Veen te de Bilt T Knipor te Amersfoort mej F de Vos C Tnyn en T L A van den Bogaard te s Gravenhage J H Halm te Zeist M Dik te Emmen J Dommorholt en B do Groot te Zwolle J Veringa te Sneek B H Blommers te Werkendam A N Visser te Leiden mej C L van Gondriaan te Hengeloo H W E Van Sonderen te Kerkraede P H van Baasbank en C Pel te Arijhera mej W Tongeler te Schiedam J L M Boot te Bruinisse C A van den Berge te Middelharnis C A Schrijver te Breukelen en H Koning te Nijmegen Bevorderd 16 Sept Tot klerk der posterijen en tule graphic 1ste klasse de klerk 2de klasse C Tuyn te s Gravenhage telegraafkan toor l 9 11 lO iS 9 48 lO S Benoemd 16 Sept Tot commies der posterijen en tele graphie 4de klasse de surnumerairs der posterijen en telegraphie J Wessels Boer te Winschoten J van der Bend ten spoorwegpostkantore no 1 te Amsterdam A J van Drunen te Hengeloo Fokke Bakker te Groningen postkantoor en mej J H Hofs te Gouda 1 Oct Tot brievengaarder te Zflldijk I Kimm en te Oostwolde Oldambt J Haan Verplaatst 16 Sept De klerken der posterijen en telegraphie 2de klasie D C Bergman naar het bïposten telegraafkantoor Haarlemmerplein te Amsterdam en mej C L van Gondriaan naar Hengelo beiden van het hoofdtelegraalkantoor te Amsterdam 1 Oct De klerken der posterijen en telegraphie 1ste klasse E de Vries van Enschede naar Scheveningen en E J van Veldhuyzen van Zevenaar naar Groenloo de klerk der posterijen 1ste klasse B Hondelink van Groenloo naar Amersfoort de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse J L F Sieburgh van Rotterdam telegraafkantoor naar Delfzjl W C Ligtvoet van Amsterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage telegraafkantoor P H van Baasbank van Arnhem postkantoor naar Enschede en C W Pnnke van Amsterdam telegraafkantoor naar Bolsward de adsistent mej H Polak van Delfzijl naar Assen 1 Dec De klerk der telegraphie 2de klasse mej M J L C Fano van Amsterdam naar utrecht De commies der posterijen en telegraphie 4de klasse S W Weisfelt zal rang nemen onmiddellijk na den commies der posterijen en telegraphie 4de klasse W Schoo Eervol ontslagen op verzoek 1 Jan 1902 De adsistent P Hoekstra te Dokkum Het hnlpkautoor der posterjen te Dirksland wordt met ingang van 1 October a s opgeheven en vervangen door een postkantoor in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor STADSNIEUWS GOUDA 24 September 1901 In eene gisterenavond gehouden vergadering van de leden der Sociëteit Ons Genoegen werden tot eere leden benoemd dehh H Jager en A van Veen Tot bestuursleden werden gekozen in de plaats van de hh H Jager A van Veen en C IJsselstiJn die bedankt hadden de hh C van Veen Az A Steensma en J L van Ejk De afdeeliug Gouda en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw gial op Vrpag 27 September 1901 des avonds leven uur in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen te Gouda eene vergadering van de leden houden waarin o a aan de orde zijn Ingekomen stukken Artikel 12 van het reglement Verslag van de Algemeene Vergaderingte OudBejerland Verkiezing van drie leden voor hetBestuur in de plaats van den heer Schilt die tiedankt heeft en voor de hoeren J Breebaart en J N Both die 31 Decembera s moeten altreden en weder herkiesbaarzijn Aan de universiteit te Leiden is het prop examen godgeleerdheid afgelegd door den heer G H van Reedt Dortland het candidaats examen godgeleerdheid tweede gedeelte door den heer H G Schim van der Loeff G Lzn In de groote internationale korpskegei wedstrpen van Maïpo te Rotterdam behaalde Harmonie I alhier de 3e prijs benevens nog de negenpriJB en de zevenprijs Alle Negen I de 11e prgs en Alle Negen n de 20e prijs Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappij Datum 19 September 1901 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 165 vervloeiende kiemeu 35 soorten 4 ziektekiemen geene Opmerkiugeu goed w g Dr H J VA tHOFF Vanwege de Rotterdamsche Cricketbond speelde Zondag alhier Hermes Olympia Beide elftallen waren zeer onvolledig Hermes ging eerst in en scoorde 27 Daarna Olympia 62 In de tweede innings bracht Hermes het slechts tot 17 waardoor Olympia won met innings en 8 nms liXKXEBXSBK De atdeeling van tAlgem Nederl jïVerklieden Verbond alhier besloot de uitkeering van t Ziekenfonds 66k te doen plaats hebben bü ongevallen voor zoover ze niet aan eigen schuld ziJn te wijten In plaats van den vertrekkenden voorzitter den heer Ligthart Schenk werd de heer J Neef gekozen en in diens plaats tot bestuurslid de heer Johs Boon 367 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 24 Sept No 2380 8447 9456 16998 en 18113 ieder f 1000 No 5569 10065 14933 en 18804 ieder f 400 No 1379 6382 en 16866 ieder f 200 4476 5342 8957 9876 15136 17082 17867 en 19769 ieder f 100 Prijzen van f 70 45 2504 5683 9030 12117 14941 17996 52 2627 5749 9297 12216 16010 18208 57 42 6814 9317 32 64 18696 85 2755 5953 9655 49 16399 18758 164 3007 6158 9603 65 15440 18813 97 3181 81 48 12344 52 86 248 3216 6241 9702 12850 86 92 66 32 76 9864 13262 15812 98 438 63 6485 9918 13307 81 18911 652 3 549 6569 32 13 83 19003 702 3636 84 10061 54 16238 19172 14 48 6632 67 13420 16346 19232 829 70 6959 10164 13515 16623 19306 905 8886 98 83 64 73 63 31 3934 7122 10450 13691 16777 19416 1006 4008 7290 71 14008 82 19843 68 4161 7439 10717 25 16842 19924 1107 4328 7518 10884 81 16952 20112 93 35 69 10906 86 17125 75 1203 38 7613 48 14195 17328 20210 61 4557 7773 55 14393 31 80 1335 4684 86 10027 14413 17430 20847 92 4702 7801 11205 14 32 57 1501 4877 41 31 67 57 20566 1686 5037 7903 72 14502 17653 20637 1869 5129 63 76 14607 96 69 1953 94 8007 88 27 17637 64 2063 5292 80 11310 14789 39 20764 2232 5833 8323 11660 14808 17717 87 68 35 97 61 9 74 20880 2411 5502 8785 11853 31 17987 20900 26 54 8908 12097 14924 5367 INOEZONDBN M de R Mag ik door middel van uw blad hen die met het toezicht op de openbare zedelijkheid te dezer atede belast z jn er attent op maken dat een beetje scherper toezicht in deze niet ongewenscht zou zjn 1 Ik zag ten minste voor een der winkelraraen op den Korten Tiendeweg van die zoogenaamde aanzichtskaarten hangen die m i den toets niet kunnen doorstaan en ik geloof ook dat ze in een andere plaats zeker al wel op hooger last verwperd zouden zijn Met dank voor de verleende ruimte Uw dienaar W VERSCHEIDENHEID Toen miss Hobhouse haar rapport over de vrouwen en kinderkampen in Znid Afrika openbaar maakte bezweek zelfs het Engelsche Ministerie voor den kreet van verontwaardiging die in Groot Britannie opging en minister St John Brodrick schreef den 27n Juni aan miss Hobhouse o m het volgende Wij hebben lord Roberts als ons inzicht medegedeeld dat elke vrouw die hiervoor in aanmerking komt om naar vrienden of verwanten in de Kaap te kunnen gaan toestemming zoude krijgen daarheen te vertrekken indien hiertegen geen militair bezwaar is Miss Hobhouse die het militaire bestuur in Zuid Afrika had leeren kennen antwoordde zeer ter snede op deze beperkende bepaling De zinsnede indien hiertegen geen militair bezwaar is komt mij die de werking van de krggswet gezien beeft voor een beperking te vormen der toestemming die haar waardeloos zal maken Hoe juist miss Hobhouse gezien heeft blijkt uit onderstaand briefje Departement van Koloniën Pieter Maritzburg 176 1901 No 4769 01 Mevrouw Ik heb de eer n te berichten in varband met uwe aanvrage dat de militaire autoriteiten het boter oordeelen dat mevrouw R Moolman voorloopig te Volksrust blijft aangezien haar echtgenoot en 2 zonen nog op commando zijn Ik heb de eer te zgn mevrouw Uw dw dr w g C Bird Eerste Onder Secretaris Aan Mevrouw L L N5I Sunnyside Greytown De militaire bezwaren tegen het laten gaan naar vrienden of verwanten in de Kolonie zijn dus 0 a de aanwezigheid op commando van man of zoon Een vrouw wordt dus gedwongen al de grootere doodsgevaren Naar gemeld wordt zal de jonge Alfonso van Spanje bii gelegenheid van zijn meerderjatigverklaring in Mei van het volgend jaar een reis door de verschillende Europeesclie staten maken teneinde zichzelf aan de verschillende hoven voor te stellen De Folies Bergères te Antwerpen bij het station is Zaterdag nacht geheel in vlammen opgegaan De brand brak een half nur na afloop der voorstelling uit en nam weldra zulk een omvang aan dat aan blusschen niet te denken viel Een artist vaè het gezelschap die eenige partituren wilde redden werd zwaar gewond Een zekere Stephen Schuiten ambtenaar der Standard Bank te Louroc o Marquez werd indertp dooi do Engelschen doodgeschoten op grond dat hü een bode der Boeren was Het aldaar verschonende blad 0 Porituguez meldt nu daaromtrent het volgende Uit zekere bron weten we dat deze jonge man door de Boeren is gewroken De twee Engelsche ofücieren die hem doodelijk verwondden werden op hun beurt door de Boeren doodgeschoten die onmiddellijk wisten wie aan de daad schuldig waren De persoon die ons inlichtte en die dadeljke informatie dienaangaande heeft bezeten blijft nadrukkelijk verklaren dat Schulze op Portugeesch gebied aangevallen en neergeschoten is geworden Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 801 8 95 s 96V 9Bl 8 9 8 s 2 s IV SlVie 14 8 j 6 A 87V 36 S Vi 26 104 4 j 80 90 676 416 21 SEPT NiMULiND Üarl Nod W S l i dilo di o dllc 8 dito dito dito 3 KoHiial übl Gouill 1881 98 4 lTALlB la30hr Tmg 1861 81 6 Opaiajm Obl m p piorl888 6 dito in züv rlSSS 6 PoaTQQAL 01 1 nii ooupoii 8 dito ticket 3 RtliLiLllD Obl BmiieDl 1894 4 dito docoas 1880 4 ditobiiRothB 1889 4dito bij Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 3PA Perpet aohnld 1881 4 Tmiiu Gepr CouT leea 1890 4 Gec leening serie B Gecleenin BOrieO 194 96y 101 IIOI I 88 106 111 118V ZijB AiK Kp T oblg 189 5 l iioo Ob it Soh 1890 8 VlKBzuaiA Obl onbep 1881 4 AMaTSïDiM Obligntien 1896 3 RöTTiiDAM Sled leen 1894 3 NlD N Afr HandelBv and Arondah T b Mij Oerlilioateu Deli Maat8ohappij dito Aru Hypotbeekb pandbr 4Vi Calt Mü der Voratenl and Gr Hypotbeekb pandbr 4Vi Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaatseh dito N W U Pao Hyp b pandbr 81 Bott Hypotbeekb pandbr 4 i wUtt Hypotbeekb dito 4Vi OpaTBMa OüBt HoQg bank aand Blj8L Hypotheekbank paadb 6 AmaiKA Ëqut hy poth pandb 4 Maxtf L G Pi Lien eert N aD HoU IJ Spoor w Mij annd Mij tot Eip 8t Spw aand Ned Ind Spoorweg m sand Ned Zsid Afi Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4V IlALuSpoorwl 1887 89AEobl a 66 59 104 1 881 104V 69 84 99 101 lOS 1011 103V ll l 117 101 411 Z id Ital Spwmij A H obl s PoLFN WarBchau Weenen aand Bnal Gr Susa i HIK VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tetephoan to 3i Veemarkt te Rotterdaio Dinsdag 24 September 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vmirkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 28 2de kwaliteit 24 3de kwaliteit 2 1 ceht per halt Kl Stieren en graskalveren goed aangevoerd Handel voor alles matig letb muider ni pnjs goede melkkoeien duur ONTVANGEN eene groote Collectie NOnVEAUÏÉ S in en f Tailormade Costumes D SAMSOM AIIVEIITEINTIEN In een groot geiin wordt QEV AAODvoor dadelp een Keukenmeid Aann elding s aTonds tnaschen 8 en 9 nnrHotel DE ZALM Teleptoonnet GoTida Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K AL t Aanleg en onderhoutlgrati U aangesloten aan het Eyki Inter commonaalburean Op 15 Juni 121 verkregen ationnepienten Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau AfiHTEE DE VISCHMAEKT Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor d levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desVorlangd mot bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend i Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 C A V D LOO AKTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 31 ROTTERDAM SPREEKUREN S t INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Pain ExpeiUr SS Duüg jau ordt dit middel met Temsmnd Bucoes ali ptjutiUnide mwrijTiDg tl t Jioli tTrfo dh eid wn lidu Dit b Ji M I S I ook leden Tertnrawen iea lette ep liet timeknnerk lukeil Ad l a6 T6o i50o dofl JB d meeeia epoUiekell Te imeterdUi M tno Oé ben Tin TllyU ea SuiderB ii tl laAtii Vittnliam 1 t