Goudsche Courant, woensdag 25 september 1901

40ste Jaargang Donderdag 30 September 1901 INo 8610 mimm mmt jMiatÊtiiitf II Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ieuws en Advertentieblad teleluuu i k De Jitgave dezer Courant gfeschiedt dag e lijk toet uitzondeling van Zon en Feestdagen De Irijs per drie maanden is 1 25 franco p r pdït 1 70 Afzonderlüke Hommers VIJF CENTEK Telefoon N Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van It 5 regels èj50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gwote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ajdvertentiën tot 1 Uut des midd VOORTZETTING DIB Opealjare Verkooping TAS ROERSNDE GOEDEREN ten overstaan van Notaris 6 C FORTUIJN DROOGLEEVER te GOUUA OP Woensdag 25 September 1901 aan het lokaal aan de PEPERSTRAAT te Ooada TEROOP Wegeils TerplaatBing UIT DE HAND TE KOOP it OMBOUWEN eaTliBBMIS der Zeepzièdérij a d Oosth ven te Goüba Te bevragen bö F va dkp Westhaijen No 202 Gonda i j flE IIAMERr IN HET magazijn D Avondster zyn heden ONTVANGEN leeije fraaie I Collectie GASKACHIXS met en zonder atroer van af f i SO en hooger i GA8FOK lJIZE met prima zuinige branders I OAaOBirAlUSNTBN in rnime kenze I voorhanden Groote Gloelllcbtbranilrrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerde PANNBN en KSTBLS gwaarborgd giftvrS Iffazaam aanbevelend N M VAN LOON TEIiEF 117 öasfltter FEMSCHE STOOUYERVEEIJ IN ekeniisohe W sscherij VAN H OPPËIHEIMËK 19 Kruiskade Botteraam Qebrevetoerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepSt voor GOUDA de Heer H G TIUJ8BUlt Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het itoomen en verven van alle Heeren en Dameagarderoben ulaook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het itoomen van plnohe mantelB veeren bout enz Oordgnes tafelkleeden ent worden naar d menwate en laatate methode geverfd TE KOOP ot TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen by IZAiK CATS papier I Lange Tiendeweg D 29 Gouda Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t eent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TE GOUDA I Groote vrp Veemarkt op WOENSDAG 16 OÖTOBEE a s Groot vrijlFaarileDmarkt opilvRIJDJlG 18 OCTQBEÉ § 0 Op èexe Markten xal het Vee en de Paaiden vèor de Verl tlng qp 10 October worjlen aailgeli cht I Het groote aantal ienuj kwalen eioD door ifl medlnihe wetaaaoup aailKewcnd Ban e ertoo dftt ElJ door het ffebniikm eiiTU denjenroBdlKVteaweg i IUkluiiradakïild a pbyilologlieba antdoklcüiK gjiduD TWbntdlii n terwUl MifA irat i iktteBijn voord MIK a HsVeiBD OfAoUr tui OMonAilt i derrtndlaK opgodun In mm M til over d gohsalo wereld t UfflKwel tevenfleeiia enee wjjt Is ultgevoBUI eiwmaiii WTttBhofta en bsniat op da r WkMehfnv vim fa t hi oM é aaiMl£Ue hnA onmUmellUlt n k C lénnw V rkelljksohitWranderMnItat VWl§ MI itvlnder zeaflhreven wïta k T t en beroert m w Uiiiohlpnllikakril nUud Wi kt danAooTdent m kU inukto looTael oviatK dat rtt mQ dbOr deE OV£R ZENjJjWgj JEI Wnn B k T B Ufd reedi e Ue druk v lUkl VPrBtaanbare verklaringBn ontrei tn wanhopige geTBlIen vorkregeu nrtwerWofcHfliBftr h iideünRf n nitda tiK diictinlilnAel die Ka d OKe oekle bevat niet aile IfHeövera tbarapteTeii ik vindt méi daariA ï eciobl pelijke medeafaohrift Tan a madi dr profaiior iheer ihn het kratknd rti 1 iühllniaa i kasiHl Qutenfela lanuwIlfBra ta Par a ril dB Zlrkiilti Okfli iiBll Central d hygihia au getnl achriften v u liooggepla tste cenet knndLiea ouder welke aan I polykllnlek tri Parijs ruo RougemonMO sTetniIrfltier Ihld dr praMlaeerend i llnW otin gettloht dn Charenton Ssnitdti rath Dr Gohnte 8tetHl nt Broiimann med drfa Fereitlar genieiheBr dlr otei r v p het hoiplléal te Kgén Oahelotrath Or s9k Pm DariM med de fleBesihear illrii teiir dar gBivaBO lherapeutlacha Inriohtfng wd t Hsnaré 334 Coniul van Asohenbaoti mad dr te Corfu Dr Buibaol arrant Nit Jechl med dr 1 Wibbbb Dr C BanHveHteLa Farrlöre £ ure lldvaarf HfSantt In FrankHJIt en vele niidereu X I Aan allen wier Kennwseiit l raper of tnlndsr naiis ila ii la ifjlMtu KOC n Miad nnwsebtlKb d lUdan waarvan d kanteekenen fijn oltranliahs hoftHrUip mlgralae aobele boof Dflbehagelllka toir volgen dauvftn DBIHIUK riUBn iMjrnaiu w gewrlOhtBII mst VOdrl antj aa 1 die reoda ondet geneeaknndlga MjB bleadaBdranB areata DrlkkBlkaarh ld gejHa M BlapBlaoBhB dJlohameW ijbala verlamlflg fl oBvermDgen tot Bprakey mara tongval rnoBj j Mweeet zijn maar door dB bekead wrijven eleotriaeeren Btoomlool of teabaden t en genezinK of laali Bverlaainlflgen oBvi da aiin plaatiellikB idelinr Mweeet z M bebben en ten BlotteslJ die vree Bevottlaavovr beroartfli lifBd verdBT alle aiêken dia door beroert troffen weiden m nag HJden aan joala verlaainiflgeii eavermogen tot aprekefi zwara tongval maelBlfjk DikkBn uf enda aiin piaa tHlIjkB iwafte verzwakklli g van palitaBBn bahandeling weeBt zijn maftr door de bekende middeleA ala pntboudtncaenttkBadwatarknjii aa 1 d ala ont hnimar kwaal gevonden vatachijaBelen alB oh Banhaudeod aagitlg vbbIib verdoovin In hat hoafU hoofdarin ml dulieltgMld lat vaorhoon wlalag In da ooran hat voe a dsutoa redes hebben weg ni Ikkerinpen an donker worden vBor de oogan dfafckanda pijn ondai van krlflBelIngln an het ifapen van handen M voeten aan al da e dria oattcoril tlf ook aan jonge nelaleB tl ende aan klaakiirait an kraohtBrDoaheld paraonan dia vaal mat hai haofd warkea en geefltBliJka reactie wlUea voorkomen wordt dringend aa gotwlen Kicb bat boven voimelda werkje awa te acbaffen hetwelk op aaavtage koitalfloa en franae va aden wordt door ADinterdnm doar M CI KBAW 4 r I HeiÜKeweg 43 RoUerdam F E vnn HA VFBV UOI FF Apotbekèr Korte HoofBteeg 1 IIl r ciht LOURV A POItTO V Undegr ctit bij de Qaardbnig F lilt Op de iongate hrgiennia ii medIolnKle rentouiit t 3llini In An l r IWlHninaDn aohe Oeneaa wUh door dB Bedincbe Jnrli mot Kil or n Wolullle l br nn l tlollandsehe Ccmenlsleeiifahriek D VELDHUIS 2 Tie a Txrer sex a d IJsel HEEFT EN HOÜDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ Jiandteékeniiiff jaet roode letters Let vooral op de verkrijgbaar Maatsehapp0 tot JEkeploUaliB van de Ftetorüt Bron Kanttor voor NederUmO Boompje éO BoUerdam A g Patent H Stolleïi UI Hl rm aitlenirimii Fikriiluii ntiietmi niiitrin uiigU J T er grOKse Erfolg i i M Patmit H Stolten amingsn h t Aniau lu r l uOiMmMt w rthlo en Nachahmungm gtgatm Mên kaufi t aiw utatra sUts Bcharfen H StoUttti mjr rwi WH tHraet od In toictm Ütanhtndlunion ëmtn uMttr PUiat fait nebêntMmé uniehMgt W = Prei lUt n uné SSeugniaM intit mt fnm Warnmgi TBAAGT PBIJSOPOA VM fi Openbare Yerkooping TK GOUDA op MAAKDAG u OCTOBER 1901 des voormiddags te elf uren in bet Hotel DE ZALM aan de Mwdit aldaar Ion ovqrataau vanden te Haastrel it gevcstigden Notaris j koemAn Nr 1 aau liet Agnita t LoinbardsclieWatertje te Gdntfa j wp p Nr 96 I Terstond te aanvaarden r Een Huis en Erf aan de Kleiwqgsteeg te Goada I i wfllcN Nr Sl Vérlinnrd bij de i eek Voor 1 1 95 J Een puis W ERKPLA ATS El F enGEOND aaii de VroufvansteegtelGonda w4 H Nr 203 jre stond te aanvmdp i reeder b Ijetten w llie eVen als iiad reiclitingen tallekoraen ign ten Klntore vantaris KOEMN voormeld men wordt veriocüt ep t IHERK te lustten UIT ijlBT MaJJizDN Vilt li lUVÉNSWAAY ZONEIV GORIBjfHEM I Deze T EËN worden itfgelererd in rörzegelde pakjes an m twee en een half en een JNed on met vermelding van mmex ec Prgff voorzien van nBvenstaaxid Merk volgenH de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoermg Van g Berde orders aaubevelende J C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz TVle zeker ijn wu d Ecbt Elkel Cacao te ontvangen letamengesteld n na vele prcefnemingen In den bandel gekomen onder des naam dea uitvinders Dr Mioh elia vervaardigd op d bcBt machines in het wereldberoemde étabblieaement van Qebr Btollvarck te Keulen tltchs Bikcl eaeao in vlerkanten bnsaen Dece Eikel Ctcao ia met meft gekookt een aangename gezond diank vaor dar gelijkach gebruik een H 2 thedepdi van t poeder voor een koji ChOooUt Ala geneeakracbtige drank by geval van diarrhee alechta met vrater t gebruiken Verkrijgbaar bij de voonuuari H 1 Apotheksra ens ViKft K praftuijea f 1 80 c 0 90 o a35 Ganeraalvertegenwoordiger voor Hedarland Julius Mattenklodi Amiïterdam Kah cistraal 103 Thitiry WoodnbalteB in do geheele wereld betend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle U 0 r 8 1 L 0 n K li e V e r Haagziekten enz Inwendig zoowel alB ook uitwendig in bijna ulle ziektegevallen met oed gevolg 11 aan te wenden PrUslper flacon J ll per post I llüj TUsnj i Wo dsfulf bezit een alsnog oagekeade geaeeskraoht en heilzame werking Maakt meestal olke pijnlijke en ger jirvolle operatie geheel OTerbodig Met deze zalf werd een U jaar oud voor onjceneeslljk reliouden beeusezwel on onlange een byns as jaar hankeriyden gewezen Brengt genezing en verzaohting der pijiten bij wonden ontatekingeii enz van allerlei aard Prijs per pot f IGO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEKRl SANDERS Eokin S Amsterdam Ww geen Aenti i beatelle men direct aan die Schutienapotheke dei A THIKKRY in Pregnda bel Bobltich OeBtcneich OetieTe proBpeetus te oatbleden bü but Centml DepM Sandw Hokin 8 Amiterdam öoaöa Dnifc vaq A BEÏNKMArN 4 Zn é ÉtcnIaBdscli Overalcht KUly Eipres acht h t vol8t ekt niet meer ntfSlig bet feit te verbloemèn dat de HoUandscdie Alrikaander bevolking van de Kaapkolonie feiteiyk in opstand is Het blad publiceert een brief uit Kaapstad tan 1 September waai in dit volkomen wordt erkend Milner dlioet nu n aar nttmaken ot h j niet voor éelgeheele kolome de krügawet zal alkocdjgén Be betrekkingeu tassehen de Ëngelscbi regeering en bet ministerie der KaapkoUiue zijn zeer gespannen De stadswacht van Kaapstad heelt bevel ontvangen haar geweren en ammunitie in te leveren j 1 naar men denkt omdat de militaire antoritdten met het oog op de uitbreiding vun deii opstand meenen dat het niet goed is geweren te laten in handen van menschen die wellicht niet loyaal zgn Ue Boeren zgn in de Kaapkolonie reeds tot bezniden Worcester opgernkt en in Stellenbosch staat een afdeeling Engelschen gereed daar men elk oogenblik een aanval verwacht Zells werd een deputatie nit Ondtshoorn die zich ter begroeting van den hertog van üornwalis naar Mosselbaai begeven had op de terugreis door Scheepers gevangengenomen De wagens en paarden der deputatie werden buit verklaard en de leden waaronder zich de burgemeester van Oudtshoorn bevond werden later in vrijheid gesteld Zoo is naar een Engelsch blad meldt de toestand in de Kaapkolonie En heel schitterend is die voor de toekomst van Engeland s raprematie in Zuid Alrika niet Se Fransche Kamers zullen waarschünl jk tegen 22 October weder worden bvjeengeroepen De definitieve vaststelling van den dag zal echter nog ervan afhangen of de begrootingscommissie voor dien dag met haar werk zal kunnen gereed komen De regeering is van plan dan aan de Kamer te verzoeken evenals voor de vacantia op eenige dagen der week twee vergaderingen te houden één voor behandeling der begrooting en de ander voor het wetsontwerp op de arbeiderspensioenén en dat op de koopvaardijvloot Dit laatste ontwerp wordt als zeer dringend beschreven ten einde tot vermindering der premièn te komen die 27 millioen pee jaar opslokken Het tweede Tsarenbezoek aan Frankr k behoort tot de geschiedenis en de Tsaar FEVILLETOX m BE BiRëswr 34 En men vermoedt daar nieta van het gevaarwaarin u verkeert Integendeel men zal ons volkomen veiligwanen Het plan was zoo atschnwelijk slim overlegd Een stervend kameraad die me met eenlaatste ojKlracht wilde belasten zijn brieventaschals overtuigingssmfc een nauwkeurige beschrijTÏngvan het dorp dat wij nog door onze troepenmeenden beJct te vinden t is all zeerteckenend voot het sluw overlej waarmede Obreïic te werk gegaan is mannelijker zou het echtergeweest zijn als hij me openlijk bestreed en danzou ik hem niet ontvlucht zijn Hij gal er echterde voorkeur aan als een sluipmoordenaar te handelen hoewel hij zich krijgsman en u aanvoerdernoemt Er kwam een donkere schaduw op Danira s voorhoofd doch sij schudde zacht het hoofd U rekent met uw begrippen van eer Hierzijn die echter anders hier rekent men alleen dedaiyl met bespiegelingen daarover houdt menzich niet qp Joan Obrevic is door uw hand gevallen en de zoon moet hem wreken zöO wil hetde wet van onzen stam Op welke wijze hij zijnwraak lal kunnen volvoeren daarnaar vraagt Marco niet kan hy zqn vijand niet in een open heeft an Zfln voornemen getrouw dat bezoek het karakter gegevfen van een hulde aan het leger en de vloot van de nation amie ei alliée dat met het z jne stellig in staat moet wezen den vrede in Europa te handhaven Iedereen in Frankrijk ia gelukkig met het gunstig verloop der feestelijkheden alleen zijn de Parijzenaars zeer gebelgd dat de Tsaar hen veronachtzaamd heeft ij beweren dat als hij dan toch niet binnen hun muren wilde komen dank zij de regeeringsbemoeienis dat men hen dan had behoor n te waarschuwen Neen zegt Hai dui in den Matin er was geen reden om te waarschnypen als de Tsaar niet kwam doch alleen in het tegenovergestelde geval Als gast der Fransche regeering kon d Tsaa onmogelijk een uitnoodiging aannemen van een derden persoon al was die dan de maire van een stad van bijna drie millioen inwoners en zullts te meer niet wijl den Tsaar een programma was voorgelegd na kennisneming waarvan hij te verstaan gaf dat hij alleen kwam ter wille van heileger en de vloot Het leit dat Nicolaas n een dergelijke beteakenis aan zfln bezoek wilde gehecht zien was weliswaar bijzonder vleiend voor de regeering die met het stadsbestuur te Parijs op niet al te goeden voet staat bet i een triomf door die regeeriag op den nationalistiscben tegenstand bebaaU maar houdt daarom nog geen beleediging voorde goede gemeente der Seinestad in Nicolaas II heeft volgens den Matin geen rekening gehouden met de wenschen van eenige woelgeesten door hen heeft hjj zich niet als troef tegen de regeering laten uitspelen maar die komen dan ook niet in aanmerking De ministers van oorlog en van marine hebbeu van den President ieder een brief ontvangen vol tevredenheidsbetnigingen die zvj plichtmatig aan bun ondergeschikten hebben overgebracht En generaal André de door de nationalistische pers zoozeer gesmade minister van oorlog heeft de eer gehad na afloop van de revue te Béthény zich tot tweemalen toe de band door den Tsaar zelf te voelen drukken Het is echter best mogelijk dat het wegblijven uit Parijs als de regeering het had kunnen voorkomen een bepaalde fout is geweest natuurlijk niet door den Tsaar maar door die regeering begaan De troef ware nog beter tegen de nationalisten uitgespeeld als de Tsaar wel de hoofdstad had bezocht Als zeUs een ernstig blftd als de Temps meldt dat tengevolge van t niet komen te Parjjs een ministerieele crisis waarschijnlijk op handen is gaat men bedenken dat het dan toch eenig gevolg zal hebben Paria n est ce pas l jk gevecht treffen dan neemt hij eenvoudig een list te baat Ik heb den eed gehoord dien hij heeft gezworen op dien morgen toen we na onze vlucht wederom de bergenvan onzen geboortegrond betraden en hij zal dien eed houden zelfs ten koste van zijn leven Dairom juist is u hier ook maar voor het oogenblik veilig Ik ken Marco al zal hij t niet wagen de Wila bron binnen te dringen hij zal den ingang bewaken hij zal u zoolang belegeren tot u emdelijk een wanhopigen uitval zoudt wagen om dan onherroepelijk in zijn handen te vallen Uw manschappen moeten tot lederen prijs met uw toestand in kennis gesteld worden Dat is onmogelijk Wie zou een dergelijkeboodschap op zich willen nemen Ik Wat n zoudt Ik wil niets half doen en uw redding is nogmaar half volbracht als er geen hulp vfn buitenkomt opdagen Maar ik moet wachten tot Marco weer in het dorp is hij zal daar iedere hut iedereklooi onderzoeken en intusschen win ik tijd omte gaan Nooit riep Gerald Dat zal ik niet toestaan U zoudt Obrevic kunnen ontmoetten en ook ikken hem Raadt ot vermoedt hij zelfs maar watu wilt doen dan zal hy u zonder eenigen aarzeling dooden Dat zal hij antwoordde Danira koel endaarin zou hij gelijk hebben Danira Als Marco het verraad met den dood straft dan is dat zijn volle recht Ik roep den vijandter hulp om ter wille van een vijand dat ia c est la France en een France waarmede de regeeriug moet rekenschap honden waht door haar niet door la province worden de regeeriii en gemaakt en omvergeworpen Voor het gevoel van kracht en de aann tiging der agrariërs in Duitschland levert 4e z g melkoorlog die in de rijkshoofdstad is verklaard en den 15en October zal beginnen een leerrijk voorbeeld Onder het voorwendsel dat de Berlijners een goede en TSOr de gezendhnd niet schadelijke melk 1 m iaten verkrijgen hebben zich ouder leiding T den conservatieven afgevaardigde Eing de landbouwers uit Brandenburg tot een 1 tg Melkcentrale vereenigd Hygiënische grtnden worden zooals gezegd is op den voorgrond geschoven daarnaast echter en dat is bet hoofddoel zullen daardoor de handelaars gedwongen worden van de melkprodioenten de melk tot een prjjs van 13 a pfg jftt liter in plaats van H tot 12 pfg zooals tot dusver te betrekken De handelaars weigeren dit omdat zij daardoor gedwongen onjen worden van hun kant den melkprös van 18 op 20 pfg te verhoogen en aan de andere zijde weigeren de verbruikers voor bon melk meer te betalen dan tot nu Zg ijbben daartoe b de enorme stgging van ate vroegere prijzen der levensmiddelen ook M recht Zoo hebben de verbruikers en handelaars zieb feréenigd om tegenover de i agrariërs front te maken De handalaars willen trachten de melk mijlen ver buiten Berlijn langs den spooi eg te verkregen en de verbruikers worden in volksvergaderingen nitgenoodigd om zich liever het genot van melk eenige weken te ontzeggen dan den agrariërs toe te geven Deze hebben zich groote onkosten op den hals gehaald em inn wil door te zetten Hun Melkcentrale betrekt van de aangesloten landbouwers dagelijks 420 000 liter melk en het resultaat van den strijd hangt alleen daarvan af of het gelukken zal dit gezamenlSk melkqnantum in don vorm van melk of zuivelproducten in Berlijn van de hand te zetten Is het den handelaars gelukt voor voldoenden afzet te zorgen zoo zal de Uelkcentrala zeer spoedig Adq struif moeten opgeven valt het anders uit zoo overwinnen de agrariërs en zij zullen dan o ok den melkprijs nai r goeddunken in de hoogte drijven Want niet de zorg voor het welzijn der BerItjnsche melkverhruikers schrijft het doen an laten der agrariërs voor dooh de zorg van een prijsverhooging In een Ircnlaire die tegen hun wensch openbaar ia geworden hebben zij ook reeds aangekondigd dat wanueer maar eerst de melkprijs gestegen is verraad ik weet het En waarom redt u me dan tot zulk een prijs vroeg de jonge officier do oogen strak op haargericht houdend Omdat ik moet I Deze woorden klonken niet helder maar scherp en bitter Er lag daarin iets als een trotsch verzet tegen de macht welke met den wil ook haar geheele wezen in kluisters had geslagen kluisters welke zij vloekte op hetzelfde oogenblik dat zij ze gewillig aanvaardde Zij had den vreemdeling den vijand bij deze geheUigde bron gebracht om hem te redden hoewel zij wist dat een dergelijke redding als verraad en ontwijding zou worden aangemerkt zij was bereid alles voor hem op te offeren en toch wendde zij zich op hetzelfde oogenblik bijna vijandig ai van hem en zijn liefde De bora vermocht niet tot fe de diepte der klooi door te dringen maar des te wilder en onstuimiger woedde hij daar boven op de rotsen als wU hij haar toppen verbrijzelen De oude sage vertellen dat in zulke stormachtige nachten de geesten op de aarde neerdalen van alle verslagenen wier bloed eenmaal op dez grond gevloeid heelt en het was werkelijk alsof een heirleger van geesten daar boven in de lucht streed en in razendï vlucht voortjoeg Daartusschen klonk het ahi uit duizend stemmen honend dreigend sissend dooreen en ten laatste losten al die stemmen zich op in een wild bruisende melodie een triumflied dat slechts van verderf en vernieting zong Waarvan hadden zij ook anders kunnen getui gen in dit hind waar de menschen even hard en men ook met de prijsverhooging van boter en andere zuivelproducten zal volgen 6e Berljjnsche verbruikers zgn aldus gewaarschuwd en men vraagt zich al of zij flnk genoeg zullen zijn om op de aanbiSding der Melkcentrale niet in te gaan welke de melk tot een goedkooperen prijs dan vroeger aanbiedt om als zij eenmaal den verkoop geheel tot zich getrokken heeft de prijzen te doen stijgen Eergisteren is het proces tegen Czolgosz den moordenaar van president Mao Kinley te Buffalo aangevangen Hot gerechtsgebouw wordt streng bewaakt Czolgosz is door een onderaardsche gang uit de gevangenis naar het gerechtsgebouw overgebracht Een der verdedigers van den beklaagde zeide in een toespraak tot het hof dat de verdedigers tot voornaamste taak hebben er voor te zorgen dat het openbaar ministerie nauwkeurig allo door de wet voorgeschreven vormen in acht neemt Men zegt dat de verdedigers zich er toe bepalen zullen ontoerekenbaarheld te pleiten Het scheikundig en bacteriologisch onderzoek heeft geen spoor van vergift in do wond aan het licht gebracht Bü het proces tegen Czolgosz heeft een van de Verdedigers van den beklaagde aan dr Manu de erkenning ontlokt dat de lijkschouwing aan het licht had gebracht dat Mc Kinley in eenigszihs verzwakten toestand verkeerd had tengevolge van harden arbeid Dit was ongetwgfeld van eenigen invloed geweest op den afloop De geneeskundige wetenschap bezat geen middelen die hem hadden kunnen behouden Andere getuigen verhaalden bekende feiten in verband met het schieten het vatten en het ondervragen van den moordenaar Een getuige verklaarde dat Czolgosz gezegd had dat elke koning keizer president of ander staatshoofd een tiran was en uit den weg geruimd diende te worden De beklaagde scheen innerlijk kalm te zijn De jury heeft Czolgosz schuldig verklaard aan moord met voorbedachten rade welke beslissing volgens de Amerikaansche wet alectrocutie meebrengt De rechter heeft medegedeeld dat het vonnis Donderdag zal verkondigd worden Ver si rei le Berichten Fbankeuk Zondag is bet kasteel te Compiègoe bezocht door tachtig duizend nieuwsgierigen onbarmhartig waren als de rotsen waarop zij leefden even koud en gevoelloos als de natuur welke haar onigafp Hier gold alleen de strijd als redmiddel tegen eiken dwang een bloedige strijd tegen wetten en zeden Zoo was het van den aanvang af geweest zoo was het ook nog heden ten dage en wanneer de geesten der sage werkelijk daar op de wieken van den storm voortjaagden dan bestreden zij elkaar nog m den dood En midden in deze wereld van eindeloözen strijd lag de Wila bron als symbool van den vrede Welke gebeurtenis aan deze plaats die hoogere wijding gegeven had dat Wist niemand want zij verloor zich in den nacht van het grijze verleden maar deze heibge pUats werd in eere gehouden met die onverbreekbare trouw waarmede alle natuurvolken aan hunne overleveringen gehecht zijn Misschien was het t volksinstinct zelt dat eenmaal deze grens stelde tegen eigen willekeur en woestheid om althans één plaats te hebben waar de vrede zoa geëerbiedigd worden hoe t ook zg de traditie werd in eere gehouden en de ruwe zonen der bergen bogen eerbiedig btj de nadering dezer plaats welke zij nog nimmer met vijandige liedüelingen betreden hadden Na eenige oogenblikken den blik op Danira s schoon gelaat te hebben gevestigd gehouden herhaalde Gerald haar laatste woord U moest zegt u mr U vtrv0lfj l