Goudsche Courant, donderdag 26 september 1901

14949 50 65 72 105 268 93 529 48 676 85 718 73 821 50 909 19 22 1050 90 1202 62 80 1431 1580 1646 99 1793 1925 34 2010 26 57 2127 78 2329 71 2502 2638 5e f 70 1 48 1 64 1 38 8 14 1 46 46 l o lio l L 4 0 6 4 4 4 6 Im 6 48 8 J4 7 6 8 80 8 4 47 lolo 10 15 11 04 i Iitn MppUmi t Wiriii w 4 Oai pH i to Wataiu Llli H A A e riao 5 41 8 87 f 4 45 6 83 6 04 8 8 7 05 7 6 8 81 t H t 8 8 6 8 48 r V 6 10 6 68 loüie U 81 11 46 1 04 10 88 10 8 10 48 10 4 11 58 It O 18 86 üj I H 8 06 a4 ÏM S7 10 01 lOJ hadbtial op lu laar tu HM mk i warln B BalluaiAa Ipoat BOÜDi DBN 10 18 11 18 18 18 18 88 18 66 1 18 1 68 8 81 11 II 1 07 I nu 1 18 4 1 8 10 4 i ll 48 1 1 55 1 8 1 44 J 5 48 6 1 7 8 11 10 00 10 18 8 16 6 4 7 57 10 11 U 6 11 18 00 1 80 40 8 57 4 00 4 6 4 7 54 7 1 7 1 7 6 48 40 10 t t A 10 01 z ijï = = m = O U U A 1 HSTERDAM aiaa lana iouda 8 88 8 11 8 81 9 88 10 80 10 6 18 08 1 10 8 86 8J6 4 071 48 6 6 88 8 48 8 51 lO i 10 80 10 87 11 08 Amat W 8 01 8 68 il 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 86 4 11 4 67 5 80 6 48 6 44 8 86 10 8 S 11 08 11 47 11 5 Amat O I 1 18 87 10 86 11 1 1 08 1 10 8 18 8 40 4 87 5 13 6 46 8 01 68 10 6011 18 11 08 18 14 6 = 6 08 lO tf 8 01 a i 8 14 6 88 7 88 7 48 8 08 08 B S 80 10 11 10 64 ll 6 li 08 1S S8 8 18 8 0 8 14 4 87 4 48 81 5 40 7 06 7 81 8 08 8 88 8 46 10 86 10 64 llC op la loop kaï aiot keai vorlaa i Ruaoaibtlala llliai lo aa Sa Uaiaa aitia Malaa X Balalta aai biget la M aa nppl i a t lH riji V ia HU UU A U r KlUU r viaafana B O 1 8 16 8 1 4 88 6 4 8 80 7 10 7 86 8 16 10 80 UXI BüUUA U raiUU t iaav 10 14 10 6 18 00 18 88 8 16 8 18 4 88 11 IR 81 M 8 40 8 1 6 07 lol 11 47 18 88 1 06 8 08 8 45 6 04 6 84 t B 8 88 kmtt O 6 81 7 15 8 10 8 86 8 18 8 8111 1 18 87 18 6 18 81 8 10 8 84 4 46 8 08 6 81 7 0 8 10 9 85 8 46 llm W 5 84 8 47 7 80 8 85 8 4 8 80 46 11 80 18 48 1 05 8 40 8 88 8 49 5 0 8 81 6 88 7 5 8 86 8 40 10 01 Ifload 7 0 7 81818 8 18 8 8 10 1810 84 18 61 1 86 1 6 8 8 iilB 04 5 47 7 i7 7 64 8 0 8 18 10 8T 11 88 r T riirriT i 4 r i i s i Het z l Toorloopig dagelijks te Beiichtigon iSn van tien v m tot vier n m De begrootingscommisaie uit de Kamer Iiondt zich bezig met een voorstel vanFaure bedoelende verleening van nienwekredieten ter onttrekking van de meisjeBscholen aan het geestelijk gezag en ter wijziging van de seminaria Delcasaé de minister van bnitenland che z ken heeft den wijnbouwers medegedeeld dat hij te bevoegder plaatse pogingen heelt aangewend om de invoerrechten op wijn in Rusland verminderd te krijgen dat evenwel de Eussische regeering alleverdere tarielwijzigingcn heelt geweigerd tenzij er gelijkstaande faciliteiten werdenverschaft aan den uitvoer van graan enlandbouwproducten Het heet dat kardinaal Langënienxaartsbisschop van Reiras van den czaar deAlexauderNewski orde gekregen heelt hetgrootkruis nog wel DUITSCHLISD De redacteur van het anarchistische orgaan Neues Leben Panzer geheeten is biJ de huiszoeking en inbeslagneming van het blad aangehouden Te Munster wordt een persoon uit hetgevolg van den Chineescben boetgezant prins TSchoen verwacht om namens dezeneen krans neder te leggen op het graf vanwjlen den Duitschen gezant te Peking baron Ketteler Te Eken in Noord Sleeswijk is dominéMatthiesen als plaatseiyk inspecteur vanhet onderwjs geschorst op politieke gronden BINNENLAND STATEN GENEUAAL T Hf K B O K U ji m B m Zitting van Dinsdag 24 Sept De heer De Boer heeft na uitlegging der belofte zitting genomen ï ti Ml 80 8 04 f U 7 184 88 5 41 5 01 5 51 f f 5 11 8 04 f 5 17 8 10 8 86 7 8 7 48 Kotteidui Beun Rotlaidnn D f Bottardun U OapelU NlemreikMk Iloordnokl Boada AUm 1 n U titr lutri Bij het debat over de algemeene strekking van het adres van antwoord meende de heer Helsdingen dat het adres vaa is en enkel een belecldheidsbetuiging Daarvoor was géw aldeelingionderzoek noodig Het adres glijdt heen over in de Troonrede genoemde onderwerpen Hy betwist de mededeeling der Troonrede dat er veel reden van dank is voor den algemeenen toestand Er is reden tot bezorgdheid De bevolkings statistiek leert de grootere sterfte en de mindere geboorten in 1900 Werkloosheid in de bouwvakken en meer landverhuizing wgzen ook op een minder gnnstigen toestand Ook wijst hij op de crisis der diamantwerkers de crisis der metaalindustrie den achteruitgang derteitielarbeiders De openbaar geworden schreiende nood waarvan Minister Kuyper vroeger gewaagde bestaat nig De hypothecaire schuld in Gelderland is zeer toegenomen en de landarbeiders krijgen 50 cent tot oen gulden daags En zoo is het elders eveneens Hij geeft uit Het Volk opgaven van lage loonen Si vele bodrSven ofschoon de behoeften der arbeiders groot zgn Toch wil de Regeering een invoerrecht gaan heffen van de zwaar 7 18 8 87 8 41 8 11 J I 8 6 7 89 U8 7 58 9 14 7 68 8 08 1 8 Qouda ZaTWk lloen SoetarmeerZeg Voorburg Haga W X iHaga 5 88 6 01 7 08 7 1 7 6 8 86 8J6 0I Voorburg 5 88 i j i 07 7 88 7 50 8 18 uoadiu 5 80 6 81 Üudaw 6 85 Woard 5 48 8 48 Utia At 8 08 7 4 8 88 8 88 8 68 8 8 Utraolll Woardan Oudaw Qoada 8 41 Zeranh Mo 8 08 P önuda a hailtoUaC op gedrukte arbeiders Dat wekt groote bezorgdheid De laatste dubbeltjes zullen uit de zakken der werklieden gepompt worden voor sociale ontwerpen maar ook voor snelvunrkanonnen 1 Hij bestrijdt de algemeene strekking en verzekert dat de socialistische party den strijd voor Algemeen kiesrecht zal voortzetten De heer Mees herinnert aan de gewoonte met het oog op het komende begrootingadehat bil het adres niet den algemeenen toestand te bespreken Op practisehe gronden zullen hij en enkele zijner vrienden zich yan politieke beschouwingen onthouden De heer Drncker betreurt het zwijgen der Troonrede over het algemeen kiesrecht H j en zijn vrienden zullen daarvoor blijven strijden Do houding der vrijzinnige democraten tegenover de regeering behoud hij zich voor Ook hy zal het debat tot de staatsbegrooting uitstellen Minister Kuyper neemt er acte van dat het niet de bedoeling ia nu eene verklaring der Regeering over het kiesrecht uit te lokken Wat de rode van den heer Helsdingen betreft er staat niet in de Troonrede dat de toestand der arbeiders in alle opzichten tot dank stemt Er wordt niet enkel gesproken van arbeiders en niet van algemeene tevredenheid De Regeering wil de ware toestanden niet verbloemen maar trachten slechte toestanden te verbeteren zooals de Regeering in de Troonrede heeft gezegd den nationalen arbeid te willen bevorderen waarvan de heer Helsdingen geen nota pam Overigens sprak de Troonrede een oordeel uit over den generalen toestand vergeljkenderwüze met andere landen en dan mag ons volk gelukkig heeten al ware het alleen om de groote vryheid De Minister wijst verder op den sterken groei der Nederlanders grooter lengtemaat grootor inleg der rökapostspaarbanken meer afgeloste panden grooter invoer klimming der rechten en accgnzen vermeerderde atoomschepen en op de rustige ordeiyke wgze der verkiezingen De bedoeling is niet allereerst de arbeiders te drukken door invoerrechten De uitbreiding der militaire uitgaven betreurt de regeering maar zoolang Nederland een zelfstandig volk wil biyven moet het middelen tot verdediging hebben De heer Schaepman verdedigde den vorm van het adrea van Antwoord en betoogde dat het adrea noodig is om de mogeiykheid van een zeUatandig adres niet uit te sluiten By de begrooting zullen de RoomschKatho lieken van hunne meening doen biyken Do heer Helsdingen constateert dat al de Troonrede niet overnieuwetoeatanden spraekt maar over voorafgaande die dan bestonden onder de regeering der liberalen en dan verandering onnoodig zou geweest zijn Overigens biyft hg het recht der arbeiders op een menschwaardig bestaan handhaven Nog releveert hg het zwggen der Troonrede over Zuid Alrika on het onrecht aan de Boeren aangedaan wat hg toeschrgft aan het gevoel onzer zwakheid tegenover den groeten vertrapper der volkenrechten Maar waartoe dan snelvunrkanonoen t 10 17 10 8 lO tf Min Kuyper constateert dat de socialisten by de stembus ook de liberakn scherp hebben gehekeld Deze regeering erkent vele goede voorafgaande Kabinetten en zelve zal hij voorstellen doen die liberalen zeker zul len kniHien steunen De dank in de Troonrede gold niet vorige Kabinetten maar aan Ood De Grondwet verplicht tot verdediging van het Land en zedelgk onverantwoordelijk ware het troepen nit te zenden die niet de beste wapenen hebben Zoo iets dan leert de strgd in ZuidAIrika dat al moet men vergaan een ondergaan met eere een volk past dat zgn verleden kent De algemeene strekking van het adres ia goedgekeurd By de paragraaf over het Bnitenland vroeg de heer Verhey of het de befloeling was in uitzicht te stellen zekere actie van de Regeering of van anderen die voldoening kon schenken aan de wenschen van het volk inzake ZuidAlrika Minister Kuyper antwoordde dat zoodanige bedoeling niet in deze woorden uitgesproken was De Regeering critieeert niet wat de vorige Begeering deed of naliet maar aanvaardde den toestand gelgk die was Een phrase als der vorige Regeering betcekende niets als die niet in daden kan omgezet worden De heer Borgeaius protesteerde tegen die blaam op het vorig kabinet geworpen dat juist hier ia toegejuicht wegens zgn houding in zake Znid Afrika Hy acht de quaestie beter geschikt voor schrifteiyke behandeling Minister Knyper eveneens doch hg constateert volstrekt niet gezegd te hebben dat de regeering nooit iets ten gunste der Boeren zou doen Paragraaf 2 wordt goedgekeurd 6g paragraaf 3 protesteert de heer Van Kol tegen de Koloniale politiek der Regeering en het doorzetten van den oorlog in Atjeh door Dr Kuyper en zgn christeiyke partggenooten De min Knyper betoogt dat de troepen worden ingekrompen en de toestand in Atjeh vooruitgaat Niemand zou anders kunnen handelen als thans gedaan wordt ook de beer Van Kol niet De overige paragrafen worden goedgekeurd en het adres vastgesteld dat door eene Commissie met den Voorz aan de Koningin zal aangeboden worden Dinsdag sectie onderzoek der Indische begrooting De heeren Kolkman en Borgeaius zyn benoemd tot ledeu der hnishoudelgke Commissie de heeren PgnackerHordgk Schaepman en Lohman tot leden der commissie van de stenografie Gemengde Bericbten Onze correspondent te Batavia seint ona onder dagteekening van giater Den 2lsten dezer vertrok overate Chriatan van Tiga Doesoen en nam Loeboe Greaam den zetel van den opstand Aan onzezyde w rden 1 mindere gedood en 5 gewond Do vgand liet 20 dooden achter Velehooiden gaven zich over N R Ct TTT 4 50 6 18 6 08 5 18 I 5 87 6 88 5 48 8 46 4 IB 8 48 4 16 4 45 6 80 7 10 7 86 8 16 10 80 7 86 10 46 7 88 8 48 10 54 7 00 1 54 8 08 8 6 11 88 11 48 Men seinde gisteravond uit Maastricht Jhr van Asbeck kapitein van den generalen stal is na afloop der manoeuvres met eenige buitenlandsche militaire attaches per antomobiel naar Valkenburg gereden waar het voertuig tegen een steenen poort stootte en omsloeg Jhr van Asbeck bekwam e schedelbrenk en is stervende De Duitsche attaché overste von Siegler werd zwaar gekwetst en is in Calvariënberg opgenomen De heeren von Muller Russisch en Klehshadt Noorsch attaché zgn licht en ds ehatteur is zwaar verwond Dezer dagen werden vijf jongelieden uit Lindau die met een zeiljacht een tochtje deden op het meer van Constass door een wervelwind overvallen Voor het de bemanning van eene in de bnurt varende stoomboot gelukte hnlp te verleenen wierp een heftige windstoot het zeiljacht omver en de vgf jonge mannen vonden in het onstuimige water den dood Te Amersfoort dreigden dezer dagen dearbeiders by de lossing van schepen de zoogenaamde koppelgasten welke naam isontleend aan de kade die Koppel heet met werkstaking daarbg gebruik makendevan de gunstige gelegenheid dat een grootaantal schepen geladen + oor den wallagen Zy verlangden verhooging van loon De tweehandelsflrma s die bg deze zaak voornamoIgk betrokken waren hebben toegegeven namelgk de Iheer Van VoUenhoven onvoorwaardeiyk de heer Gerritsen voorloopig Thans zgn de werklieden voornemens ookpogingen te doen om te bereiken dat degedwongen winkelnering voor de sjouwersbg een bekend schuitenvoerder aldaar wordeopgeheven HM Om meer waarborg te hebben dat de keuring van vee en vleeach aan deakundigen toevertrouwd wordt heeft de Oostenrgkache regeering besloten dat aan de veeartsengkundige hoogeschool te Weenen cursussen zullen gegeven worden in vleeschkenring voor artsen en veeartsen Ook zullen tot dien cnrsns andere personen met de vleeschkeiiring belast toegelaten kunnen worden Na afloop van den cursus wordt een examen afgenomen en kan door geëxamineerde een diploma als keurmeester van vee en vleesch worden uitgereikt De jongste gebeurtenissen te Moesj in Armenië hebben den mogendheden wederom aanleiding gegeven by de Porto te protesteeren tegen de onderdrukking der Christenen De Sultan ontving eerst den Russischen gezant die zich beklaagde dat de aan hem gedane beloften omtrent het herstellen van de orde in ond Serviö nog altgd niet zgn nagekomen en hoorde daarop de vertoogen van den Engelschen gezant over dezelfde zaak aan Of het iets geholpen heeft wordt niet gemeld Wel hoort men sedert zes weken geen berichten uit Sassoen evenmin uit Armenië De stad is omsingeld door tien bataljons Turksche troepen en de staat van beleg ia afgekondigd 10 83 8 46 10 81 Sr 86 8 46 f 8 58 10 08 8 01 8 8 17 68 58 10 18 10 48 ll O 8 18 10 08 8 8 fc 10 17 8 88 K P 10 8 48 8 i 44 10 1 10 84 10 48 11 16 11 57 Een hevige brand is eergistermiddag uitgebroken in een groote zagerg en opslagplaats van hout te Kallundborg op het Deensche eiland Seeland Het vuur aangewakkerd door een hevigen wind tastte een paar uren later ook verscheidene huizen aan die geheel werden vernield De brand breidde zich voortdurend nit Om 3 uur in den middag was de telefonische en telegrafische verbinding met Kopenhagen verbroken Toen stond ook het station in brand Weer een ontploffing In een fabriek van chemische BtoHen in de rne des Francs Bourgeois te Pargs heelt eergistermorgen een hevige ontploffing plaats gehad Een pakbuieknecht die met een lamp in de kelders was gegaan heelt de ontploffing veroorzaakt Men vermoedt dat de kelders met gas gevuld waren dat zich had ontwikkeld uit onvoldoende gesloten vaten ether en benzine De geheele fabriek is uitgebrand De knecht is met ernstige brandwonden naar het hospitaal gebracht Zyn toeaUnd is hopelooa De burgemeester van Warnsveld heelt de tegen Zondag 29 dezer uitgeschreven wieletwedstrgden op den weg Warnsveld Lochem verboden Het gerucht als zouden geen wedstrgden meer mogen worden gebonden is echter onjuist de bedoeling van den burgemeester is alleen dat zo niet op een Zondag mogen plaats vinden Een poatkas bestolen Nadat de kassier der postergen Verwgen te Aken met verlol was gegaan ontdekte men dat de postkas leeg was en een bedrag van 20 000 mark ontbrak Verwegen is op de vlucht Op zyn aanhouding is een belooning gezet Biykens het Koloniaal Verslag is in 1900 de bevolking van Suriname met 1896 zielen vermeerderd Er kwamen 3070 personen onder wie 1876 Ned Indischo immigranten in de kolonie aan en 1560 vertrokken onder wie 42 Ned Indische en 225 BritschIndische immigranten Rust en orde werden in 1900 in de kolonie niet gestoord In Mei dreigde de rust in het district Boven Para gestoord te worden doordien de bewoners van den grond Vier Kinderen aan den eenen kant en die van de gronden Hannover en La Prospérité aan den anderen kant wegens het losbreken van een oude veete met elkaar in twist geraakten Met eeni o verwondingen liep t echter al en do politie aanraerkelgk versterkt kou weldra onder leiding van deu districtscommissaris de rust volledig herstellen Van 29 Maart tot 1 April 1901 werd te Paramaribo de tweede periodieke tentoonstelling gehouden van landbouw en veeteelt die echter voor wat de aidoeling Landbouw aanging een slectit soizoen trol Dientengevolge werd slechts een beperkte hoeveelheid producten ingezonden De kwaliteit daarvan was evenwel over het algemeen beter dan op do eerste tentoonatelling 1898 De seizoenen waren evenals in 1899 ook in 1900 niet normaal In het vorige verslag werd reeds medegedeeld dat da langdurige droogte die byna het geheele jaar 1899 heerachte eerst in 1900 voor regen plaats maakte zoodat de kleine regentyd van het laatat van 1899 en in het begin van 1900 eigenlgk wegbleel Dit laatste was vrgwel ook het aeval met den kleinen regentgd van 1900 1901 want de groote droge tgd van 1900 die in November voor regen moest plaats maken duurde nog tot in de eorate maanden van 1901 voort tot groot nadeel vooral van de goud en balata exploitatie De cacao cultuur was wat de opbrengst betreft in 1900 zeer slecht Verkregen werd 2 183 018 KG tegen 3 969 945 KG in 1899 en 2 706 338 in 1898 welk laatste jaar op 1900 na het slechtste productiejaar voor cacao in de laatste zes jaren was De marktprga bleef echter het geheele jaar gnnatig De auikercultuur leverde in 1900 vooral door uitbreiding van de aanplantingen belangrilk meer op dan in 1899 Uit het Koloniaal veralag van 1900 der kolonie Curasao biykt dat de bevolking op 1 Tanuari 1901 bestond nit 52 301 zielen De orde en mat bleven ongestoord De gezondheidstoestand was niet bgzonder gunstig Voortdurend kwamen er gevallen voor van tyfeuse koortsen Op Bonaire was de gezondheidstoeatand in de eerste helft van het jaar zeer ongunstig In do tweede helft kwam daarin eenige verbetering Ook op Saba Aruba eu St Enstatius was de gezondheidstoestand niet gunstig Viel al niet te roemen op een groote verbetering in den handelstoestand der kolonie toch mag ook niet van achteruitgang worden gewaagd Naar men verzekert van zeer betrouwbare zyde wordt hot volgende kenachetsende geval verhaald V or eenige weken werd te Leioester een officieel maal aangeboden aan de officieren en manschappen van een uit Zuid Afrika teruggekeerd regiment Onder de eersten bevond zich zekere kapitein H drie weken voor zgn vertrek naar Transvaal getrouwd en die thans met zgne ouders het maal bywoonde Er werden natuiulïk redevoeringen uitge sproken en kapitein H wilde op zgne beurt eenige woorden zeggen toen tot groote verwondering der genoodigden de helft dor manschappen van tafel opstond en de zaal verliet de andere helft de woorden des kapiteins met oorverdoovend geflnit begroette Dit wekte natuurlgk groote opschudding de vrouw en de moeder van den heer H begonnen te schreien en de laatste maakte zich zoo spoedig mogeiyk uit de voeten Als de reden van het onbegrgpelyk gedrag der soldaten wordt het volgende medegedeeld Toen het regiment zich nog in ZuidAlrika bevond werd kapitein H met zgne compagnie naar eene algelegen plaats in Transvaal gezonden Het was zeer heet en de manschappen leden hevigen dorst Na lang zoeken ontdekte men eindelgk water maar nauweiyks voldoende om eene gewone knip hall te vullen Niettemin verheugde zich iedereen daar men nu toch deu brandenden dorst een weinig zon kunnen lesschen Maar de vreugde der manschappen waa van korten duur Er kwam bevel het water naar kapitein H te brongen daar deze een bad wenschte te nemen I Men deed hem opmerken dat zyne onderhoorigon hgn van dorst vergingen maar niets hielp voor alle antwoord ontvang men Bah zy moeten daar tegen kunnon en indien zy waariyk znlken dorst hebben welnu laten ze dan myn badwater drinken wanneer ik er mede godaan heb Gelukkig voor den kapitein werd zgne aldeeling spoedig daarna afgelost en kwam er drank en eetwaren in voldoende hoeveelheden Alhoewel de soldaten hunnen kapitein eenen hevigen haat toedroegen wachtten zg zich wel aan hunne gevoelens lucht te geven zoolang y in Zuid Alrika onder de krggswet stonden maar nu was de gelegenheid te schoon om eens te toonen hoe zy over hem dachten Een 6 jarig meisje te Rheden wilde nog onder een paard doorloopen vóór het aantrok maar struikelde en kreeg een rad van den zwaar geladen wagon over het hoofdje Do kleine was onmidSellgk dood Gisteren had zich voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden een zickonvoi pleger beklaagd dat het aan zgn scluild te wgten is dat op 8 Mei jl in een sanatorium voor zenuwiyders te Scheveniugen een 70 iarig patient overleden ia door aan dioii patient een kop thee of gl is melk toe te dienen waarin op do gis door beklaagde een dosis plantaardig vorgil was gedaan zonder een geneeskundige daaromtrent te raadplegen Bekl stond in de tweede plaats terecht wegens het buiten noodzakelgkheid uitoeienen van de geneeskunde door het toedienen van Duboisine Bekl erkende den patient een dosis Duboisine gegeven te hebben in een kop thee ol melk Bg het toedienen heelt bekl geen maatglas gebruikt De patient is onder hevige benauwdheden en brakingen gestorven Daarop gewezen erkende bekl dat het zeer onvoorzichtig van hem was geweest op de gis oen dosis Duboisine toe te dienen Bg het getuigenverhoor verklaarde de commissaris van politie Olivier nog dat bekl tegenover hem had ontkend den patient Duboisine te hebben toegediend Bekl had zells gezegd dat er tgdens de behandeling van dien patient geen Duboisine in het Sanatorium aanwezig was terwgl later een fleschje met dat vocht in de verplegingsinrichting in beslag was genomen Bekl beweerde van zgne ontkentenis zich niets meer te herinneren Drie arbeiders gedood Doordat het eergistermiddag te Saint Etienne plotseling hard begon te regenen zochten eenige werklieden een schuilplaats ouder een afdak Plotseling stortte dat afdak in 2 Mannen bleven op de plaats dood een derde werd gewond STADSNIEUWS GOUDA 25 September 1901 In eene gisterenavond gehouden vergadering van de IJsclub Gonda zyn tot bestuurders gekozen de hh Dr J C Schoneveld van der Cloet L Noothoven van Goor Jhr H A Moger H J Nederhorst Jr P Kennen C Lion C Valkenier do Grefe en N A de Jonokheere Jongelieden die zich willen aansluiten hy de Schietvereeniging Gouda ten doel hebbende het flobert schieten knnnen zich aanmelden voor 13 October a s Vpor verdere bgzonderheden zie men hterstaande advertentie Haastreobt De winterlandbouwcursus alhier wordt weder begonnen Tot directeur is benoemd de heer A Kars van Goudriaan en tot onderwyzers de heeren Mogendorf van Schoonhoven en De Jong alhier Donderdagavond 7 uur zal de eorate samenkomst plaats hebhen RE8DWUK Bg gemeente raadsbesluit is aan de aldeeling Roeuwyk en omstreken van de ZuidHoUandsche Vereeniging Het Groene Kruis tot wederopzegging toegestaan naar aanwgzing van B en W de verplegingsartikelen der aldeeling te bergen in het lokaal bestemd voor ziekenverpleging gelegen aan den straatweg Gouda Bodegraven iTIETJ T E MJiiK i A IS VAN ïilSIÖiS OS Az Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou Xo 3i Beurs van Amsterdam Slotkrs 80 6V 9 Vs Vihrs 80V nil Vs 8 IV 81 ii 84 60 96 7 7Va 14 SEPT Nm EL iio Cart Nad W 8 V dito di o dltc 8 dito dito dito 8 HoNSia Ubl Qoutll 1881 93 4 II41u lQ oljriJTmg 1868 81 6 OoBTSNB OU in papier 1888 6 dito in silver 1868 6 PoaTUOii OU mol coupon 8 dito tiokel 8 67 V 85 6 104V 80 90 88V 676 416 194 8e V 101 ISOl 6 l 108 69 1041 881 100 ssy 104 89 84 9 li lOlV lOS s 10 i 1081 IH l 1171 108 41 aoiLAHD OU Binnenl 1894 4 dito Geoona 1880 4 dilo bij Botlil 1889 4 dito bij Hopu 1889 0 4 dito m goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 ypAMJS Fcrpet achuld 1881 4 TuiKsij Gapr Oonv leen 1890 4j Ooc loening aetie D Oeo leenin serie 0 ZmBAFE Sp ï oblg 189 6 Mailoo Ob U Bob 1890 6 VmziiH A OU onbep 1881 4 AwsTiaoAK OUigatien 1896 8 BoTTlUDAH Stad leeu 1894 8 Nio K Afr UinJelB sand Arendsb Tnb M Certifloaten DeliMaataobanpg dito A rii Uypotheekb pandbr 4Vt ONTVANGEir eene grooto Collectie NOÜVEAÜTÉ S in Ca r ES I en Tailormade Costumes D SAMSOM Se Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Woensdag 25 Sept No 14059 f 100 000 6613 159S8 en 16179 ieder f 1009 1074 3655 4571 10899 11615 16379 16471 17677 en 19160 ieijer f 400 10623 en 14668 ieder f 200 2240 5107 6307 8794 8821 13098 16518 18944 en 19129 ieder f 100 Prgzen van f 70 2652 5720 9131 12192 15270 18100 64 67 9307 12243 15895 1 2797 5977 47 12494 15435 18230 2813 6132 57 12606 38 18365 28 6465 9491 83 15630 18490 47 82 9750 12872 42 18513 61 6601 95 12964 84 18721 69 6845 9807 87 16649 44 2921 7047 65 13217 15742 69 98 62 96 35 15956 92 3020 7163 10060 45 16027 18946 23 7217 10163 13372 46 19000 3109 72 10394 13411 84 24 47 7346 10475 37 90 27 8319 95 10514 13688 16156 72 3456 7424 10694 13712 16200 19242 75 60 10701 13811 69 61 3511 7527 7 33 80 19305 3692 90 29 48 16311 19 564 3966 7638 83 13912 97 19631 73 42 10886 66 16636 19854 98 7738 11028 61 16713 57 4017 7932 76 14103 23 19942 46 8140 11181 14271 73 68 4134 63 11216 14712 16961 88 85 8206 36 15 1 7012 20047 4298 8307 58 46 48 20107 4666 ii 59 76 17142 20208 4709 36 11447 86 17214 36 94 8418 m 14832 82 20344 4864 8638 11677 35 71 20480 68 83 93 14932 17349 20528 66 8638 11732 35 74 74 4962 8828 11863 97 17617 20654 5204 92 96 16028 93 20814 6319 94 11966 96 17929 86 78 8949 12000 16173 66 20943 5614 65 31 95 18095 Klasse 6e Lgst No 8680 B z 8089 Rechtszaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stonden gisteren o a terecht G S hsisvronw P V 26 jaar zonder beroep te Waddinxveen Zg bekende in den ochtend van 26 Juli uit een der bussen op den wagen die door het dorp kwam met melk afkomstig uit de labriek van melkproducten te Gouda een steenen kan met n elk gevuld te hebben Juist toen zg zich wilde verwyderen kwam de veldwachter die de kan met melk in beslag nam Van een oogenblik dat de wagen stil stond om het paard voeder te geven had zy gebruik gemaakt om de melk weg te nemen Zg bleek dit meermalen gedaan te hebben en beweerde de melk te hebben genomen ten behoeve van haar ziek kind dat veel melk noodig had Eisch 14 dagen gevangenisstraf Op den 26 Juli waren J S 23 jaar los werkm en A Z 32 jaar koopman in pluimvee beiden wonende te Rotterdam werkzaam in den Prins Alexander polder onder Capelle aan den IJsel toen zg in de Nieuwerkerksche tocht eene oude eend met tien jongen zagen zwemmen De lust kwam toen bg hen op zich die eenden toe te eigenen In een zak gedaan hadden zy ze toen medegenomen doch later waren zy door deu veldwachter er mede aangehouden Voor ieder werd 3 weken gevangenisstral geeiacht Amaterdam 24 September 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank ziin in de week geëindigd 24 Septemter door tusachenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen 3è pCt oblig Gemeente Breda leening 1886 96 pCt Opr aand Maats tot exploitatie der f 40 600 62 pCt 67 92 90 76 Suikerfabriek Kalibagor Aand Bouwonderneming Willemspark Mynbouw Mg Lebong Soelft 2 pCt oblig Stadachouwbnrg Aand Nederlandsche fabriek van Werktuigen en SpoorwegMaterieel Serie B Nederl Scheepvaart Maats Leeuwarder Waterl Maats