Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1901

Vrijdag 27 September 1901 o 8617 40ste Jaargang fiOUDSCHE MRMT liiieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrefien Telefoon No n ApVERTENTi N worden geplaatst van 4 6 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de mirld leleriiau Su H9 J e üitga e dezer Courantg eachied dagelijks Biet uitzondertng van Zon en Feestdagen pe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 70 Alzonderlijke NomrtfiM VIJP iCENTEK ADVERTKINTIKN In een groot gezin wordt GEVRAAGD Toor dadelijk een Keukenmeid Aanmelding s aronds tuasehen 8 en 9 unr Hotel DE ZALM lANBEsfpicT Op MAANDAG 30 SEPTEMBER 1901 des voormiddags It uur zal door ondergeteekende namens den Heer P W KAMPHUIZEN te Gooda in het Calé van den Heer A DAM Kleiweg te Gouoi worden aanbesteed Het bouwen van een Pakhuis met Ballenkokerij en bijkomende werken aan de Peperstraat wijk K nr 11 te Gouda Bestek en teekenlng zfln tegen betaling Tan 1 verkrijgbaar ten Kantore van den ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt a J VEDBBBORST Jr Architect PIOBBBTJOIIBTEN Jongelui die zich wenschen aan te sluiten bii de Sehietvereeniging ÖOUDA kunnen zich hiertoe aanmelden v66r den imtn OCTOBER bS J li HÜIiLEMAN Tiendeweg i C v d POST Turtmarkt en P BOKHOVEN Wz Jaagpad Echt Zeeuwsch Tarwebrood t aent de K Q bS A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TE KOOP oJ TE HUUR om llirekt te aanvaarden Ken Heerenhiiis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bö IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van OrJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Telephoonnet Gouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleer en onderhoudgtatis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau I Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar n het Burew ACHTER DE VISCHMABKT TE GOU DA Groote vrjje Veemarkt op V70E1TSDAG 16 OCTOBEU a s GrootevrijePaarleiuDarkt op VEIJDAG 18 OCTOBEU g Op deze Marktea zal het Vee eu dePaarden voor de f erlotliis op 10 Ocloberwordeu aaiigekoeht Geen Kiiikhoesl ieeii Inilueiiza Om Kinkhoest Influenza lACHiiïpiBiyEK c 1 Borsten Keelaandoeniner fe TfrAlKtRLOt mogelflken tijd te doen genezen 1 ® UOOUUUh j onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract 11 E L I 4 N T H E Dit de Koninklijke Stoomtabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HoSeveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOhFf Co Westhavim 198 Gouda D MI E BI ES Kleiweg E loO Gouda E H VAM MILU VeeMal B 126 te Ooudo BOUMAN 3 oor Al PINK8L NuZ Jk rkad J l A N vanZESSRN Sc7 o ao n J Th TOKKEN J3o t op B HEIJDEN te meumijk P d SPtóK Moercarelh D r o SfAU WaMmmvem Wed V HOLST WaddmqJem P A os GilOOT OmUwater D A d JONUH OuJ wat J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Betuchop Antiseptl§eiie Taiidpoeder en Aall§epti§eli Mondtinetuiir van E A8SVXO Tandarts te iravenhage OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda MMMBBgHHHHHi Door Cenanh ItfemMn unbe olen ri v 1TI T r fTllTl Mtl Eer Olplom en Ooud Bekroond F TI 1 PRAEPARATEN VAN I C ttina I at rtplipii mii no t arW IIC i yicX bij Underen li volwassenen ebrekau eautt ilechte otlmrterlng lenuwhooMpIjo ter yenrterklng na ilekte of kraambed koortt en hare gevoleeft OÜINA ILAROCHE FERRUQINEUX in hel bljionder legen BloeiJ eb k Bl rit tht kwalen van Krltlachen ItxR i eni Vertniebaar in flacon 1 1 90 eu 1 Fltral P or aft M n kend aangenaamvanimaak oordajeUjluchg n ClK Cl at W 1 or kinderen wakken en kll raohtl e alellan leer aan te be elen AU an aaknchU drank b toornli en Ier PUj l 8 2 Toor iiiseliïgen en kleine kinderen Fnjs per busi K Kgr ƒ 1 70 D Kgr O MkiHKpr O SO Chemlaell MallrCf iSlrst Sneclaal voor Kindervoeding in buiaen t H Kïr 0 90 aalwa CIKaUllVCr j K8r ƒ q sq i jtgr ƒ O M e4h tn 9 r i a r H n Het rooken eener halve Cigarette 11 mldoendj ter b rljASinina ASininaV lgarenen je havlgiU aanvaUen an Aitlima etc Indoosjes 1 0 HO en 0 1K j 3 TamarSnHfa Rntihnric fruit purgatibf tegen Varitopping a lamarinUC DUnuUUa belen Mlgralne Congeitle8etc vooralooVah1axana oor HaJeren U ijse de Tamarind Bonbo n van KRAEPF UElf S HOLM heUngrijke diensten daar d vorm Toor het kind tegwrl llk en de smaak aangenaam is Pn S per doos 0 90 en ƒ O K Galtvitalr Da ets U AC algemeen erkend als het BESTE huismiddel aalirnaKr aStl lICS 1 II een altlmoploneml en VirsacUtend middel hl uitnemendheid nitsluilend in 1 □ llesdijei verkriJ Bhaar Frij ƒ 0 20 T flescl ije St PrwKanstra nsa IRAiPIUIK a HOllI te Zelat KRAEPELIEN HDLM Hofleveranciers ZEIST y y vi£ii ia TJiz E tT ooedkoopsto en goliedst adres voor Tervoer van Inboedel i H zoowel binnen als buiten de atad met gesloten wagena bij A G RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUe wordt tegen Tranaport aehade venekerd Tlü 7 i WandiTbalifm in do gehoele teld bekend en geroemd OnovortroJen middel teiran alle Vorst Lon Lever naafziekten eaz Inwendig zoowel ala ook uitwendig in bijna ulle ziektegevallen met goed ttevole aan te wonden PrU lerllacaa I 1 per post 1 1 15 Thierry s Woadenalf b zlt eon alsnog ongelceude genaoakraoht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijkeen gevaarvolle operatie geheel oTerbodig Metdeze zalf werd een U Jaar oud voor ongeneesUlkrehonden beeiig ezwel ea onlangs een bijna sSJaar kankerl Jden genezen Brengt genezing enrerzachting der pijnon bij wonden ontatekingen enz van allerlei aard f PrUs per pot i 1 60 per post f 1 60 Centraal Dep6t voor Nederland Apotheker HENRI SANDER Kokm 8 Amsterdam Waftr geen depfit ib beetelle meu direct aan dïeSohutieDapotheks dea A THiRRRY in Pregrada bel Rohitseh Ont rreich Oelieve proBpectus te ontbieden bij het Centrul Oep t Sander Rokin 8 Anuterdam 1£OPj foikb oudk 4i t SCHIEDAMMEB iJpiGwiUB Merk NiaHTOAP ENEVEE Verkrijgbaar bq i M PEETERS Jz N B Ais bevijs ran echtheid ia oaohet en kurk ateeda roor en van den naam der Firma P HOPPE stelt een 9 Wie werkelijk p r y s IIKCELMK te hebben laat zich lotografeeren in de Votografltehe tiun ti richting STTTIDIO m P V D WA4LIS Fl SINGEL 661 Nieuw onovertiotten 1 Prof Dr Liobors wolbekend tSlI1IWSaACBT BI IXS9 Alleen echt met Fabriekamerk tot Toortdarende radicale en tekere geneziDg van alle zelfs de meest hardnekkige senuw tiekteAf vooral ntataan düor afdwaliugea op jeugdigen leeHiJd foCale tfenezing van elke zw te Blee tacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyo sledite spyavertering Onvermogen Impotens Pollatione enz Uitvoerige proapeciuBsen rrij ircr teaoh fl 1 fl 2 fl 8 i dnbUelo fieM li fl 6V Cenlraul Depot Matth v d VeRte Zaltbommol Ücpötü M Gléban Co Rotterdam Y Happel a Gravenhago 1 llalmmans de Jong J Czn Kottardam Wolff b Co Gouda on bii alle drogisten FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IB chemische Wasscherij TAN H OPPENHEIMËK II KriiUhatle Botterdam jrebrereteord duor Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer 11 G TIUJSBIJBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit roor het toornen en rerven van alle Ueerenen Oaraeagarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting roor het itoomen van pinche mautele veeren bont enx Gtordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd WEGENS het vergevorderd Saizoen belangrijk Prijavermindering in het het kilbrabantsdi Sckoen en Laanenmagazijii Kleiweg E 30 tegenover ie Kleiwegateeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Qonda Drak van A BEINKMAN Zn Natio nale M ilitie KENNISaEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goiida doen te weten dat het Registef van Inschrijving met de Alpliabetische Naamlijst van hen die in dit jaar in deze Gemeente voor de MIUTIE zijn ingeschreven van den agn September igoi tot en met den 4n October daaraanvolgende de Zondag uitgezonderd van des voor middags lo tot des namiddags i ure op de Secretarie bovenlokaal afdeeling Mditie der Ge meente voor de belanghebbenden ter lezing is nedergelegd en dat tegen Rogibter en Ujat bezwaar kan worden mgebracht bij den Commissaris der Koningin in deze Provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschnlt vóór of op den 4n October 1901 moeten worden ingeleverd bij den iltirgemeester dezer Gemeente Gouda den 24x1 September 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS L e Secretaris BROUWER Buiteolaudscb Overzicbl Den 21en dezer is eene groote Boerenmacht onder Botha voorbögeketaen nit de richting van de Jagersdrift en heeft den 22en een kamp opgeslagen nabg den Nkandhiherg aan den Transvaalschen kant De voorraad levensmiddelen is te Bloemfontein zeer geslonken on is niet voldoendo voor de behoeften hetgeen zeer groot ongemak oplevert Het vonnis van onherroepelijke verbanning nit ZnidAfrika is nitgesproken tegen 10 Boerenleiders die sedert den 16en dezer gevangen zijn genomen De gezant der Znidafrikaansche Republiek uit Brussel dr Lejds heeft naar ParisNonvelles mededeelt een ernstig protest tegen het leveren van oorlogscontrabande ingediend bjj de Eegeering der OostenrüksehHongaarsohe monarchie In het jongste Blauwboek door de Engelsche regeering uitgegeven wordt openlijk erkend dat de regeering der O H Monarchie aan een Oostenrjjksche firma toegestaan beeft 5 buitengewone gunst aan Engeland een partg zadels te leveren voor de Yeomanry die uitgezonden werden op een tijdstip dat Engeland die hulp hoog noodig had In Januari 1900 waren de paarden even FEVILLETOM 35 En een diepe tucht cmtwrong zich aan sijn borst toen hq hernam Ook ik moest ook ik heb gestreden tegeneen macht welke mijn wil gekluisterd hield maarik haat deze macht niet meer dan u het doet Waartoe dan nog langer tusschen ons de klove der vijandschap welke re ds lang door een betergevoel werd overbrugd om ons nader tot elkaarte brengen Ik heb den kreet gehoord die vanuw lippeq kwain toen ik zoo geheel onverwachtden drempel van uw huis overschreed Het wasmijn naam en die klonk heel andefs dan datharde koele lk moet Danira gaf geen antwoord zq had rich afgewend maar toch kon zijdie oogen en die stem niet ontvluchten Di3zachte fluisterende toon baande zich met onweerstaanbare macht den weg tot haar hart het wadte vergeefs dat zij de handen op haar borstprangde hij vond den toegang toch en zjj hoordehem tusschen het woeden en bruischen van dei stormwind Sedert den dag dat flc uw land van rotsenen kloven betrad stond mij slechts fl beeldvoor den geest had ik maar één enkele gedachte u weer te zien Danira Ik voelde dat wijelkaar nog eenmaal louden ontmoeten t Waarom eens in Oostenrijk gekocht met medeweten van de Eegeering der Monarchie Toen had dr Leyds aan graaf Goluchowsky den minister van buitenlandsche zaken der Monarchie dringend verzocht maatregelen te nemen om aan deze schending van 4e neutraliteitsbegrippen een einde te maken ïooh ging de Eegeering der Monarchie voort de neutraliteit te schenden Thans heeft dr Leyds in een schrijven aan de Eegeering te Weenen opnieuw krachtig geprotesteerd wijzende op het door Engeland erkende feit van de levering der zadels De gezant derZ A Eepubliek dringt er op aan ditmaal eenig antwoord te ontvangen op het protest en eveneens op de protesten vroeger reeds bij do Eegeering der Monarchie ingediend tegen het leveren van paarden en van kaniinuen aan Engeland waarop die Eegeering tot nog toe zich niet verwaardigd heeft te antwoorden Waarschijnlijk heeft de Eegeering der Monarchie het nog steeds te druk met haar eigen binnenlandsche aangelegenhedi n om zich met deze diplomatieke juaeatie ernstig te bemoeien Want do strp tusschen Tsjechen on Dhitschers duurt maar steeds voort En de tegenwoordige ministerpresident in Oostenrijk baron Yon Koerber is de zaak allang moe naar de Wiener Volks Ztg meldt HiJ ziet uit naar iemand aan wien hij de zaak kan overdragen In den Eijksraad zijn wederom allerlei moeilijkheden gerezen en indien minister Von Koeber er in slaagt de overeenkomst met Hongarije en de handelsverdragen tot stand te brengen dan beschouwt hij ijn zending als geëindigd en wil hij gaarne zijn plaats aan anderen afstaan De Frausche bladen kunnen nog niet geheel en al zwijgen over de gevolgen van het bezoek van den Tsaar De Gaulois neemt onder reserve een gedeelte van een artikel nit de Wiener AUgemeine Ztg betreffende de voorwaarden der Fransch Russische alliantie over die volgens dat blad een zuiver defensief karakter draagt Het tractaat bevat de voorwaarde dat in t geval van een aanval de verbondenen elkander te hulp zullen snellen met al bun strijdmachten maar er is hoegenaamd geen melding gemaakt van een Staat van wien een aanval verwacht zou kannen worden en bovendien is er ook geen tijdsduur vastgesteld Het docuihent zelf is maar zeer kort en in weinig artikelen opgesteld Evenals bij het tractaat dat de termen be vat van het Oostenrijksch Duitscb verbonj liet u ook indertijd die botschap voor mij achter toen u des nachts ddirlucht genomen had i U wilde mijne verachting niet meenemen alleen de mijne niet terwijl u ieder ander oordeel trotseerde Die woorden stonden mij dag en nacht voor den geest zij klonken mij telkens door de ziel zij hebben over mijn lot beali t Het was een afscheid fluisterde het mei emet halt verstikte stem Ik dacht u nooit meer tezullen terugzien en het was uw verloofde wie ikverzocht u dit afscheidswoord over te brengen Edith is mijn verloofde niet meer zei dejonge officier op somberen toon Danira schrikte en keek den jongen man met angstige verbazing aan Uw verloolde niet meer I Om s hemels wilfwat is er gebeurd Heeft u den band verbroken Niet ik Edith heelt t gedaan en nu voel ikeerst hoe groot gelijk ze daarin had Die anderszoo lachende en onlwvangen kinderoogen hebbendiep in mijn ziel gekeken j ij raadden wat ik toenzelf nog niet wist of niet wilde weten Wel heefthaar Vader mij toegestaan terug te keeren als ikmij aan dien droom zou kannen onttrekken Maar ik kon niet en nu bij alles wat me heiligen dierbaar is nu wil ik ook niet meer Watis toch wel de werkelijkheid het geluk van engeheel leven vergeleken bij den droom van eenenkele minuut die me misschien het leven zalkosten Maar ik beklaag me niet meer over den list welke mij hierheen gelokt heetf hïj was oorzaak dat ik u terugzag en dat is niet te duur gekocht met het doodsgevaar dat me nu omringt niet te duur il ook bepaald dat geen der verbondenen een ai Z09derli ken vrede met den aanvaller mag sluiten öelijk de Duitsche pers Is de Oostenr jkache zeer gerust wat betreft de staatkundige portee der toosten te Béthény uitgesproken maar ook alleen omdat daarin imlke stellige betuigingen van vrede worden gegeven In zijn résumé van het oordeel der Oostenrijksche pers zegt de Times corres Jent te Weenen dat door de FranschRus Bsche alliantie liet zwaartepunt van het Europeèsch ovenwicht verplaatst is Vroeger lag dat in het drievoudig verbond maar dat spoedt ten einde en zijne bepalingen en voorwaarden zj n verouderd Bovendien hebben de drie mogendheden die het stoten ieder voor zich te lijden gehad en Ipen zij nog aan oorzaken die de banden die haar met de beide anderen verbinden losser doen worden Het oeconomisch vrjyigstuk beheeracht op dit moment alles Is Oostenrijk inwendig verdeeld door de tweedracht tusschen het Czechiseh en het Duitsch element Duitsch land heeft te worstelen met het egoïsme der agrariërs en Italië met de ontevredenheid onder zijn bevolking Beide laatstgenoemde landen zien nu hun oeconomisch belang bedreigd door do protectioneele tarieven van Von Btilow en iedereen Weet dat de toeBadej ing tusschen Frankrijk en Italic weinig diewilig is oin de waarde van bet drievoudig verbond te verhoogen Zelfs een der warmste voorstanders van dat verbond de HongaarscUe staatsman graaf Albert Appiony verklaarde dat het belang van het drievoudig verbond geleden had door Duitschlands handelspolitiek Mogen staatslieden gelooven dat het verbond zijn waarde behoudt de groote massa is van een ander oordeel en hoe minder wrijving er bestaat tusschen Frankrijk en Kusland hoe meer gevaar er bestaat voor een ondermijning van de basis waarop de Triple alliantie steunt De Enssische pers bespreekt de jongste gebeurtenissen in Frankrijk op denzelfden toon als voorheen Vrede wordt er gevraagd welnu dan meent het kussische volk ook geen oorlog en de Novosti actit het noodig dat door handelsverdragen de vriendschappelijke verhoudingen tusschen Rusland en Duitschland nader bevestigd worden Er is verder geen blad in het geheele Tsarenrijk dat wenscht de alliance door de Fransche natie misbruikt te zien als een revanche wapen tegen Dnitschland V De Turksche minister van buitenlandscht betaald zelfs met den dood Het was werkelijk Gerald von Steinach v n wiens lippen deze woorden kwamen de koelbloedige vastberaden jonge man met zijn koude oc en die niet kon liethebben Het was nu als een gloeiende stroom welke uit zijn hart zich met geweld een weg baande tot dat van Danira en qok zij kon niet langer den hartstocht keeren welke haar trachtte te veroveren Zij week dan ook niet meer terug toen hij haar voor den tweede maal naderde en haar hand die hij gegrepen had trilde in de zijne Misschien breng ik u den dood 1 zei ze fluisterend en in den toon har stem lag een diepeweemoed Het is nu eenmaal mijn bestemmingonheil te brengen hier zoowel als daar Ware ik vroeger gegaan slechts eenïge weken vroeger dan zouden wij elkaar niet gezien hebben en u zoudt gelukkig geworden zijn aan de zijde van Edith Ik weet het dat zij zich achter luimen en grillen verschanst doch haar hart behoort den man dien men haar als echtgenoot bestemd heeft Het was de eerste ernstige gewaarwording haars levens het ontwaken uit een kinderlijken droom Nu ondervindt zij ook het eerste bittere verdriet door mij En toch is zij het eenige wezen dat ik ooit heb liefgehad Zij wilde het haar hand ontrukken doch vergeel hij liet die niet los en hij boog zich tot baar zöó dicht dat zijn adem haar gelaat beroerde terwyl hij fluisterend sprak Het ee nige wezen Danira zal dit uur onseindelijk niet eens de waarheid brengen i Wieweet hoe korten tijd ik nog te leven heb I Ik zaken Tewflk pacha heeft aan den achtergebleven zaakgelastigde Bapst van het Fransche gezantschap te Gonstantinopel den dank der Turksche regeering doen toekomen voor de goedkeuring door Frankrijk vandeoveraenkomst met Tabini Toch zou volgens den correspondent der Frankfurter Zeitung de saltan den 19en dezer nog stappen hebben gedaan om interventie van Rusland te verkrijgen De oorzaak van deze poging zon gelegen zijn in de vrees van den sultan dat Frankrijk nog andere voorwaarden zou stellen vóór t geschil als geëindigd is beschouwd Onder die nieuwe voorwaarden kon dan ook wel eens behooren de eisch tot erkenning van het verdrag met Tnnis van 1880 Turkse heeft dat verdrag nog altijd niet willen erkennen en telkens zijn daardoor kleine wrijvingen ontstaan omdat Turkije de te Gonstantinopel komende Tunesiers nog als Turksche onderdanen wil behandelen Rusland heeft echter naar de correspondent verneemt het verzoek om interventie afgewezen Hoe zal t met de financiën van Turkijegaan nu er weer zooveel van de inkomstenafgaat voor de vorderingen van Tubini enwaarschijnlijk ook voor LorandoVI De toestand is nu zoo slecht met de Snanciën datde wissels van het ministerie van financiënop de administratie der douane te Gonstantinopel ten bedrage van 76 000 Turksche P ten gunste van den dienst der openbare scholduiet betaald zfjn wegens gebrek aan geld I I I I I I 1 Verspreide Berichten FUANKBUK Opnieuw zijn Lourent Tailhade en Qimdidier respectievelijk als verantwoordelijk redacteur en uitgever van het anarchistische orgaan Le Libertaire welk blad den vijftienden dezer een heftig en oprniend artikel bevatte voor den rechter van instructie geweest en opnieuw verklaarden beiden elk voor zijn deel de volle verantw ordeliJkheid te aanvaarden voor het gewraakte artikel Zoo heeft dan de rechter de zaak verwezen naar de correotioneele rechtbank eu aan t eind dor volgende w eek zal de negende kamer zieh met hen bezighouden Waarschijnlijk zal de kanselier van het Legioen van Eer generaal Davout li Auerstodt vervaugen worden dopr deu exgen verneur van Parjjs generaal Florontin De burgemeester van Bijsel heeft In een schrijven aan den prefect van het noordprdepartemept bet recht en de bevoegdheid ontzegd zich te bemoeien met de afwezig geloot niet dat Obrevic zich door de heilige tra ditie dezer plaats zal laten weerfiouden zijn wraakte volvoeren en fk ben er dan ook geheel opvoorbereid als ijn oflfer te vallen Maar éénmaalnog moet ik mijn naam van je lippen hooren zooals me deze eens tegenklonk dat verzoekmoogt ge me niet weigeren Wanneer deze lippen zelts nu ill het aangezicht van den dood koel en trotsch de bekentenis terughouden welkeik zoo gaarne hoorde goed ik verlang zooveelniet Maar zeg me nog één keer den naam zooals mijn moeder mij noemde Zeg nüfi één enkelen keer Gerald r Zijn stem beefde van hartstochtelijke aandoening Doch zijn smeeken scheen vergeels tezijn want Danira bleet nog eenige seconden lar gin haar zwijgende roerloosheid volharden Eindelijk wendde zij hem langzaam het gelaat toe enhaar oog verloor zich in het zgne GeraK Het was maar een enkel woord maar daarin lag alles de zoo vurig veflungde bekentenis eeuer eindelooze lieide een grenzeloos geluk dat zich in dat ééne woord uitjubelde terwijl Gerald de innig gelielde aan zijn borat drukte Boven hen woedde de storm en de somber vleugelen van het doodsgevaar z Vèefden om hun hoofden maar uit storm en gevaren rees een zaligheid op waarin iedere herinnering aan hel verleden iedere sombere gedachte aan de toekomst verdween Wfirdt ttrvolgd