Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1901

PAxuja No 8618 Zaterdag 28 September 1901 408te Jaargang fiOMCHE eOlRMT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda eit Omstreken lelefooB o ga De Uitgave dezer Courantge chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN TtMoan N a ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADYEETENTIEN iE alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiille Bnreau van A KKIMKMAN ZOülM Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn ADVERTEINTIKN öetronwd J GONDA Je EK l M J DEHKSEltfA die mede namens wederzydsche Familie hun danlc betuigen voor de vele biyken van belangstelling bjj bnn hnweljjk ondervonden Groningen 26 Sept 1901 In een groot gezin wordt GEVRAAÖD voor dadelgk een Keukenmeid Aanmelding s avonds tnsschen S en 9 nar H6tel DE ZALM FLOEEBT SCHIETEN Jongeki die zich wenschen aan te sluiten by de Schietvereeniging GOVBA knnnen zich biertoe aanmelden ybür den Uiden OCTOBJSH o by J L HULLEMAN Tiendeweg C v d POST Turfmarkt en P BOKHOVEN Wz Jaagpad TE KOOP oi TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oüsthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen by IZAAK CATS papier 1 Lange Tiendeweg U 29 Gouda C A V D LOO A HTS voor Zienuw en Zielsziekten aoudsche Singel 51 BOTTMKDAM SPREEKUREN 8 9 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE EEMDEFOTTANTEEE Meu wordt verzocht op t IIIKUH te letten DIT HBT Ma G ZIIH TAK QOBINOHEM Deze THEEËN woi den afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee n een lialf en eén Ned ons met vermelding ran Nommer ei iPrys voorzien van ueveostaand Merk rolgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BREEBAART hz tf O t H to PC rt Paitt Expcller D Tti jau vofdt dit middel mat TemaiMkd suooea Üb piJDstiltMid uvTqnni MaftWMid tena Rbsiuoatiak Jioh t Vwkoodh id pgo in dan IWBwmlru u Haiiiiud ft d l var d t T rtioaw D Mh latte op hat taltfiakimark Inkar in d meaata ipothekan Te lmst r ara ba Uloth Qéban vaa TnyU n BandeiB II Echt Zeeiiwsch Tarwebrood iM eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Stoombootreederij LEI niE 8T Agent C VA DER GKOEF Vest 027 Zaterdagmorgen naar DORDRECHT LEKKEEKERK SCHOONHOVEN VIANEN UTRECHT AMSTERDAM DE ZAANSTREEK ALKMAAR KROMMENIE HAARLEM LEIDEN BODEGRAVEN en alletusscben liggende plaatsen C en Ji KOBTLAND Dir Amsterdam en Schoonhoven TE CiOÜBA op WOENSDAG 16 OCTOBEU a s GrootevrijePaartainarkt op VUIJDAG 18 OCTO EE ilF Op deze markten xal liet Vee eii de Paarden voor de Verlotliis op 10 Oeiober wordeu aangekocbt Het groote aantal zenuwkwalen TM nog daeer phyilailOL rbwldla veldud den door den gewezen OffloUr Tan Öetondbett Dr Roman Wetumam teT Uahofen an barnat op da on dervinding apgedaan In aena GO arlge praktik Ikosr wnaaehlMc T n het aaaBiaiü per dftc wordCB dasrtoa geacUkaentaffaM d r da bnld nnitddellUk aftn Ii t nmiaw catel meden dadd Hat daae tanaaawUaa werden yarkelUk achtttareitde raanl lan Ta ifci a a a a en lij maakte aooreel opgang dat ran een doar dan nltrtader gaaehraTiM waritla OVER ZENUWLIJDEN en BEROEf TE bare voorkOMlaB tn leNUlng binnen katten Iqa readi de Die dmk Tarecbanan ii I lt boekje beTat niet Heen tot kal graata p kllek vnrRttianbare verklaringen omtrent liet weien der nienwere thenptel en da daaraede aelfa lu wanhoviKfl nvsllea vxrkregen nltworklng maar ook vindt men daam wetanaehappalHke varhiiiideUngna iiitdH nu illediiu blmten die aandezo geneeawijze gewUdiUn aoomede anohrtft vaa tal vaD getoUBi lififtea v n hoogtcepiaatate genBexkundlgQa onder welke a HiiiMra al ér iroraMer tebe ontdekUng ladaan beeft dia na lionderda proebsmingeo thèiii over de rehe an terwijl kIJ Oi mteBschappèUlke kringaB de hoonte balUMJülliaa vekt t blijkt te lijn voer 4a aan aanmrkvalan UJdenda Bunaöbbald Daï geneoawijia ta Reugamont 10 ST ngrebar med dr fnktliiareid omiihtar bh hal kraNk SeiiltatirethDr Cohn U SUtlIn Braitmann rBea Hr arrond arta talSfenRie Dr P ForeitUr genBMhser dtraoteur tnt ktwitaai te Agtn OihatHrath Dr SelMrlai kaatoil SiiteRnla Sad Emt Oartia m 4 dr OB ihB d Bi Br gilvano therapeutlachR InriDhtiag vaar aaawllldara tl Parlji r B St Honart 334 Conui Van Asohtnbaoh mad dr ta Corfu Dr Butliaoh arread erla da Zirfenltt OfearitabiM it Jaohl med dr tl WeBtien Dr C Bongavél ta La FarHèrt Eitre lid wal faa Caaaall Central d hyglèaa at d Baatt In Frankrilk en vele andeiea Aan allen wier aenawKcatcl nfcr nr minder MkByedMin 1 af nu Borennnaada aeimwaahtlglielri lljdan waarvan dskenteekaneu xiju oHroniaeha hoanplln ailaralaa aohela kaof dnijn bleedandrang arootaerlkkaltiaarkeld gajaagdheid ilapelooitiald llahanatllka nraat an onbihagalllke taa tand verder alia auken dia daor beroerte getroffen weiden an nog UJden aan ia gavolgen daarran eoalfl verlaianiingBn envernogBe tot priken rwara tengwal laoelanjk illkkaa atltniaM dw gewHahian ntt vaorldvrande pl n glaatiatljki iwafta varawakklag van gahaugBa ana asiKlJ ola re ander geneeaknnÜga beliandellug geweeat aijn maar door da bftk de middelen la ontbondlngaan w ksvdwaterkanr wrljvea eJeririieeron atoomlool of ceabadea geen geneiing of Ir hebben en ten ilotte eIJ die vr cn sevoclaB T r beraartAt ng of laaiting hnnnar kwaal géTonden arte an4aüloe reden hrtiben wegeiia veriDbiJaaelen ala ilon aanhoudend angitig veaiaa vardoovlng la kat haan baoflalje ml daliatlgliald Ikkarljigefl in donfcar worden vnor de oogan drukkend pf a oader hit vaarheafH hWrb La ÉaaoraR balvoi ia vaa kriaieling In en hit ajapan van hanctea in voitin lan al daa drla catMMiln Tan namawlljdara ala ook aan longe msIDai ll dende aan bltektuoht ir krtohtilooihild aoE an gaaonda iiiri aan Joagi awiOMlfl rilB viel met hat hoofd warknn en Keeitelijke reaotie willen TOOikoiq n wordt ïngend tangeraden iLcb bet boven vermelde weikje aan te aohalTen lietwelk op atnvniga kaïtiloo ia aae var landen wordt door Amaterdsm doer H CLBBAjH dl Co HeÜlgewag 3 Ratterdnm TB vnn aAIVTBlV KOLFP Apothekar Korte Hootktaeg L Utrecht LOBRV A POHTOÏT Ondegraobt blJ da Oaardbmg V m Op de longate brgienniach niedleLuale tentorfiatalllnc ti de l i Weiaaaiaaii iehe Oenaa mÜM int iU Kedlacha JnrU met da Kilrereri HedKnie bakranndl I Geen Kinkhoest neen Inlluenza Om Kinkhoei t Influenza Borsten Keelaandoening binnea den kortst mogeljjlen tvjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlhcht tot de van ends bekende bekroonde en wereldberoemde Superior MiYen Borst lionigExtract iH e L I A M T II E nit de KoninklBke Stoomlabribk DE HONINGBLOEM vaii H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij ïim8 Fatïi C Cor Westhaven 198 Gouda D MIMBIES Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te flouAi A BOUMAN Moordretk PINK8E Nieuwerlerkad 1J 1 A N viN ZESSEN ScAwniooen J Tb TOUKKN Bo t p B V WIJK Oudewafr A SCHEER Haattrecht P W t EDE Wswofer K viUDSE HEIJDEN te Remmjl P v d SPEK Moercapelle U d STAR Waddimièveen Wed T HOLST Waddingmeen P A uu GROOT Oudeaater D DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benediop aRAÜ1 S KAltASINS DU frjntemps NOUVEAUTÉS AVtj verzoeken de Dames die ons geQlostreerd modealbnm voor het Winteraeixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aanvragen aan 11 JULES JiLUZOT AC Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 francs vrg van alle kosten aan huis met 3 verhooging Kéeipeditiekantoor te Rozendaal N It Thiirtj a Wo dnbaliin m de gebeele wereld bekend en geroemd Onovertroffön middel tegen alle Borgt L o II ff Lever Naftffzlekte enz inwemUg oowf i aU Oük uitwendig iii bijna ilU zioktegevalliJU met gued Kevolg laan te wenden l rys per flacon 1 1 per post I Mö Thiirtj s Wondifzalf bezit een alsnog onffeVendo gonceakrachi en betl7 nnio werking Maakt moestnt etke pijnlijke en gevaarvolle operatie ebüül overlwdig Met dexe zalf word eun 14 aar oud voor oii reiie Mli k relHIUtleil lieeilffeznel en nnlauus nou bijaa Zil jiiar kmikerlUüeii ireiiezeu itreust genezing en veriuchting der pgneii bij woudon oiitatekuigoij enz van allerlei aard Prija pel pot f 1 BO per post f 1 00 Centraal Depot voor Nederland Apothok r HKNIU S4NI EUS R kin Amsterdam Waar geen depAt ii beatelle meu diruot ua die Ghutxenajiotbeke ilei A TIllKKttY in PreKTadn bul Kohitach Jeit rrei li Gelieve proipeotua te ontbieiltin bij het Ceutrial HepAt Sander Rokin S Amaterdam Ondergeteekende beveelt xich beleeld dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv erlangd met bfjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend G erard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Wie Keker z n wu d Echte Elkel Cacao te antTUgen tnusengMtald en sa rel prcrfhemiogen 1b den handel gekomeD ander dei ntui de iiitvbidna Dr Hlohaelii vmurdigd p d besti raadibiea i het werald nnnd étabblinenMnt vaa Qebi Stollvwok t Katdm tlicbt Bikel eacao in Tiokmtsii bmoen Oen Xikel CKU la imt mdk gabookt en ungauDM gezond draak Ttor d geljjkach gebruik ean è 2 tlie IepeU m t p Bd r voor een kop Onoolcti Ali geneeaknebtige drank by gmi van diarrhee tlsciita net water t gebniikni Terkrijgbaar b de Tomauafé B Apotfiekan eni p Vt Ka K w IM f UO c 0 0 B ft86Q a ra lvat genvoordif r mt IMw1 land Jullut Mattenkladt Amaterdam Kalycstnüt 103 L mikkdyluttpoMsmUdrinorlbani m vooral damH 1 lOXBKhiwiwidif toil Apvn1uvv i C a WmtrtU twllI Bult ttr M Mm btti Old op nuun tn fftbriekmMTk BulleDlandscli Overzicbt De Bngelscbe militaire autoriteiten in Britsch Indie verkeeren volgens de K ilntBche Zeiting in groote verlegenheid Hat verband van een aanzienlijk deel der Europeesche troepen in dat gewest loopt weldra al e er bestaat geen magel kheid door nieuwen aanvoer uit bet moederland de leegte welke bet vertrek van Vele duizenden niet minder dan 24 000 van de 60 000 man zouden weldra gerepatrieerd moeten worden in de gelederen zal veroorzaken weder aan te vullen De gewone aanvoer van suppletie troepen is sedert lang reeds gestaakt moeten wordeh en men weet niet van waar versche troepen te halen daar Znid Afrika alles verzwelgt Sommige soldaten hebben zich het vorig jaar laten overreden om nog éèn jaar in dienst te biyven maar ook dit nieuwe verband loopt weldra af Nu geven de militaire autoriteiten zich veel moeite om ten minste een deel der manschappen te bewegen eep nieuw zesjarig verband aan te gaan Lte meesten hebben daar echter weinig lust in en zelfs de buitengewone voordeelen welk men hun voorspiegelt kunnen hen niet verlokken Ingeval zg zich opnieuw verbinden wordt hnn een bijzondere vergoeding van 10 pond sterling beloofd en een verlof van tweg maanden naar Enropa indien zg ook hiervab afzien krggeu zg 6 pond meer Ret zwaartepunt ven den strijd wordt geheel verplaatst naar de Kaapkolonie gelijk in een ftenter telegram uit Matjesfonteig dat de censor liet passeeren erkend werd Ook de Daily Graphic een der felste Jiago bladen schryft De ernstigste berichten nit Zuid Afrika zgn ongetwgfeld die over den toestand in de Kaapkolonie Hoewel alle berichten wordep acbtergehonden blijkt toch dat er reden Js voor de vrees dat de zaak der Boeren in fe Kolonie meer grond wint dan verliest De rondtrekkende Boereucomioando s kunnen vertrouwen op de werkzame vriendschap van de Hollandsche kolonisten in de Kolonie en krijgen voortdurend nieuwe recrnten Onze troepen hebben daarentegen bet nadeel zoo goed als in s vgands land te moeten strgden Deze feiten zgn niet verblijdend maar bet is niet noodig ze te verbloemen Onze voornaamste doch moeilijkste taak moet tbans zijn een genoegzaam aantal soldaten te kunden uitzenden om den strjjd te kunnen volhouden zoolang hij ook moge duren In de Daily Express geelt de nieuwste FEVILLETOX m BB EBRg W 36 Qerftld en Danira dachten niet meer aan leven en dood en ware hun in datzcltde oogenblik een bloedig uiteinde bereid ze loudcn het hebben tegemoet gezien met een onuitsprekelijk geluk in het harl Dank ei Gerald met groote innigheid zonder echter de geliefde uit rijn armen te laten Laat nu gebeuren wat wil ik ben bereid Zijn woorden rie ook Danira tot de werkelijkheid terug iij nchtte zich overeind Je hebt geiyk we moeten de komende gebeurtenissen ahirachten Ik moet weg I Weg in dit oogenbUk nu we elkaar pasteruggevondea hebben Ën ik lou je een gevaarlaten te gemoet gaan dat ik niet met je deelenkan Het meisje maakte zich zacht uit zijn omarming Um J verkeert in govaar Gerald ik niet ik weet in dit rotsenland den weg wel te vinden en l Wom d ik Marot weten te verwijderen hij kan BU in hes dorp zijn Weei niet beJWgMtbef geldt je redding en ik tal dus dubbel voorzichtig zijn Maar voor ik heenga geel me je woord dat je niet van de Wila bron zult wijken dat ge je door Uit noch bedreiging van hier zult laten autoriteit op strategisch gebied dr Conai Doyle ook zgn meening over den toestand in ongeveer denzellden geest als in de St James s Gazette Hü vreest slechts voor den opstand der Kaapkolonie Wanneer de Boeren er in slagen konden de geheele Kolonie in opstand te brengen en wanneer dan De Wet en De la Rey in de Kolonie verschenen zon het ergste te vreezen zijn voor Engeland Blijkens een offlciense mededeeling zal het tekort op de Dnitscbe rgksbegrooting over 1902 1903 in ronde cgfers 100 millioen M bedragen Van een tekort kan trouwens moeilgk gesproken worden want hetgeen er aan inkomsten ontbreekt om de begrooting sluitend te maken wordt uit bgdragen door de Bondstaten aangezuiverd Langs een omweg komt dus het tekort toch voor rekening van de Duitsche belastingbetalers en de geschatte som vau 100 milüoeu M beeft dan ook door geheel Duitschland zekere ongerustheid wakker geroepen Uit de voorloopige berichten dienaangaande moet worden afgeleid dat van bet tekort slechts dertig é veertig millioen door hot aangaan eener leening zullen worden gedekt zoodat de last dien de Bondstaten te dragen zullen krijgen toch nog enorme almetingen zal aannemen Pruisen zal zgn deel van het deficit b trekkelgk licht knnnen betalen De financiën van het koninkrgk ziJn dank zij de zorg en den arbeid van den onlangs overledeii staatsman Von Miquel zeer goed in orde Maar toch mag niet nit het oog worden verloren dat de Pruisische staatsspoorwegen op bet oogenblik niet meer zoo groote baten afwerpen als enkele jaren geleden het geval was Ook Beieren s geldelijke toestand is gunstig en ook daar zal het niet moeilijk vallen de bijdrage op te brengen ofschoon ook bier de spoorwegen ie den laatsten tgd groote uitgaven hebben noodig gemaakt Maar èn Baden én Wurtemberg staan er minder goed voor terwgl vooral de Thiiringsche staten zwaar znlleu worden getroffen Deze toch beschikken over vrg wat minder bronnen van inkomsten dan de overige waarbij og komt dat ban bestuursinrichting ofschoon niet duur vergelijkenderwijs toch meer kost en zwaarder op de flnancieele draagkracht der bevolking drukt dan elders in Duitschland Deie staatjes hebben in den laatsten tgd dan ook herhaaldelijk getracht een w ziging te verkrggen in het rijksflnanciewezen Maar van den rgksdag is in dezen geen krachtige madewerking te verwachten genoemd lichaam zal maar weinig begrootingsposten schrappen verdrijven Hier slleen ben je veilig me je geleider maar ala je een schrede buiten deze rotspoort zet dan ben je beiden verloren De jonge officier keek Danira ongerust en bezorgd aan Hij overdacht dat ze veüig was zelfs bij een ontmoeting met zijn vervolgers niemand vermoedde immers vanwaar ze kwam ot vaarheen ze ging en een voorwendsel zou gemakkelijk te vinden zijn Bleef ze btj hem dan moest ze zijn lot deelen en ze zou waarschijnlijk vallen als eerste offer van de wraak haars volks en toch viel t hem zoo oneindig zwaar zijn pas veroverd geluk nu reeds van zich te laten gaan Ik wijk niet van de Wila bron antwoorddehij Denk je dat ik nu nog zou willen sterven Ik heb nooit zooveel aan het leven gehecht alsthans nu mijne Danira er de prijs van zal zijn en ik zweer het dutu te zuUen verkoopen ikvecht om gehik en toekomst Zijn blik zocht weer den hare en zij ontweek dien niet meer maar die groote donkere oogen rustten met een aonderlinge uitdrukking op zijn geUuU het waa alsot tusschen al het weemoedig teedere ook nog een atraaltje blonk van het geluk dat zoo jubelend uit zijn woorden geklonken had De pr a van je leven I herhaalde hij Ta Gerald dat wil ik zijn met geheel m n hart Ënnu vaaarwel I Vaarwel God geve dat je veilig het fort bereikt ben je eenmaal daar dan zullen mijn kameraden mijn redster weten te beschermen tegen de wraak tiarer Stamgenooten Ut sprak deze woorden op teederen toon maar hy rermoedde niet ho hij haar daarmede trot tot of verlagen want het deficit wordt nieten kei veroorzaakt door de kosten van leger en vloot maar op bgna elk gebied is eeti stijging der uitgaven voelbaar En tevens is er een teruggang ingetreden op de inkomsten nit de invoerrechten en de gewone belastingen Het Berliner Tageblatt komt dan ook eenigszins weemoedig verklaren 0p het gebied der rijksfinanciën zgn op de vette jaren de magere gevolgd Dit behoorde voor de mannen der regeering slechts eeb aansporing te meer te wezen alles te doen wat in hun vermogen licht om voor de Duitsche industrie het afzetgebied te behouden en zooveel mogelijk nit te breiden Slechts als handel en iudustrio bloeien vloeien de belastingbronnen rijkelijk I Czolgosz is veroordeeld door middel Van electriciteit ter dood te worden gebracht in de week van 28 October Alle pogingen van de politie te Chicago om de sporen te vinden van een samenzwering dio daar tegen Mac Kinley s leven gasi eed zou zgn hebben tot dusver gefaald Berst werden een negental anarchisten weer op vrije voeten gesteld daarna ook Emma doldman die door Czolgosz zelf in verband n t de beweegreden tot zi n daad genoemd w B maar aan wie blijkbaar geenerlei recht tfeekBche Medeplichtigheid ten laste gelegd kon worden Natuurlgk bewg st het mislukken van het onderzoek der politie geenszins dat er geen komplot bestaan heeft Er zijn wel aanwijzingen voor het tegendeel Daaronder schijnt tot dusver de inhechtenisneming van Saftig te St Louis die beweert met Czolgosz E Goldman en Harrigan het plan tot vermoording van den President gevormd te hebben van weinig belang zulke geschiedenisjes komen iedere geruchtmakende misdaad voor maar blijken gewoonlp op niets te berusten Maar deskundigen ziJn dadelijk van oordeel geweest dat de omstandigheden waaronder Czolgosz denaanslag volbracht het feit d t hij met zgn in een doek gewikkelde hand ongehinderd tot vlak voor den President kon doordringen zonder de aandacht der veiligheidspolitie te trekken het bestaan van medeplichtigen en dus van een komplot waarschijnlijk maken Ook is ter terechtzitting te Buffalo gebleken dat Czolgosz zes weken lang in een der bnitenwpen van Buffalo gewoond heeft zonder iets nit te voeren en dat hem gezonden werd over de post Johann Most de redacteur van bet orgaan der Duitsche anarchisten in Amerika de Freiheit is gelgk men weet weer in hech tenis genomen en zal er vermoedelijk min in het diepste van haar hart dat nog steeds een raadsel voor hem bleef Danira schrikte op als had men haar een beleediging tn het gelaat geslingerd haar wilde natuur scheen zich weer te zullen doen gelden doch het was maar één enkel oogenblik want zy wist zich dadelgk met geweld te bedwingen Ik heb hun bescherming niet noodig evenmin All ik de wraak mijner stamgenooten vrees Nog eens Gerald vaarwel Hij trok haar nogmaals aan zijn borst hij hoor de niet eens al den weemoed in deze afscheidswoorden hij hoorde enkel de eindelooze teederheid telke hem in Danïra nogzoo vreemd was Zij liet hem nauwlijks een minuut tot afscheid toen rukte tij zich los als vreesde zij dat een langer samenzijn noodlottig zou kunnen worden Hy zag hoe rij zich over de bron heen booz en zacht de lippen bewoog als wilde rij den geliefde in haar heilige bescherming aanbevelen da4rop liep zij snel naar boven en verdween in de donkere rotspoort Aan den rand der kloot gekomen bleef Danira Staan Slechts een enkele minuut rust na dezen rtommen pijnigen strijd Zij all n wist wat deze cheiding beduidde Gerald mocht niet vermoeden dat het een alscheid voor eeuwig was want dan tou hij haar zeker niet van zijn zijde hebben laten vertrekken Hij kende troti alles Danira Hersovac nog niet Wel was zij van haar volk vervreemd wel had zij zich losgemaakt van zijn zeden en levensopvattingen maar de machtige stem des bloeds was nog niet tot zwijgen gebracht zij noemde datgene wat lij op het punt itond te doen met het vreeielijke der gemakkelijk afkomen dan zgn kornuiten elders Most en Czolgosz hebban wel is waar voor zooveel men kan nagaan elkaar niet gekend maar kort voor den aanslag was er in de Freiheit nog een artikel verschenen waarin de koningsmoord opgehemeld werd Czolgosz kta dat gelezen hebben en de mogelykheld bestond dns dat de schrijver van het artikel deel had aan de beweegreden tot de misdaad Natuurlijk zon geen rechtbank ter wereld Most op dezen grond als njedfpliohtige veroordeelen maar in den staat New York waar hü woont kan eenvoudige aanstichting tot moord iemand in de gevangenis brengen wat in den staat Illinois niet het geval is zoodat Emma Goldman op vrge voeten blgft terwgl Most denkelijk een maand of wat zal doorbrengen op het eiland Blackwell dat hjj overigens al van vroeger keulj De Daily News bevat een artikel van een militairen criticus over den toestand in ZuidAfrlka waarin h j op vgf punten wjjst lo dat de Regeering een verkeerde voorstelling gaf van de ongevallen met de Lovat s Scouts met het 17e regiment lanciers en met Murray dit allen welberaden aanvallen der Boeren op sterke Engelsoho stellingen waren 2o dat onder dertig schermutselingen eenen twintig Boerenaanvallen waren waarbij de Engelschen tot een verdedigende stelling werden gedwongen 3o en 4o dat de Boeren een groot aantal geweren en ammnnitie buit maakten bij Jamestown van Rhijnsdorp Aberdeen en bij de gevangenneming der bereden troepen van majoor Gough 5o dat French niet in staat is het cordon getrokken om den spoorweg in de Kaapkolonie voor doorbreken te behoeden Verspreide Beric hten Fbanksuk De eerste verkiezingen voor de door den socisal democratischen minister van handel Millerand bij besluit ingestelde arbeidsraden die naar de industrie vakken in vijf groepen verdeeld zjn hebben nu plaats gevonden In de eerste plaats moesten gekozen worden de vertegenwoordigers voor den arbeidsraad van het bouwvak verdeeld in zeven onderaldeelingen die elk van zes tot twaalf leden tellen werkgevers zoowel als werknemers te verkiezen door de patroons vereenigingen de vakvereenigingen en het werklieden scheidsgereoht van de betrokken aldeeling woord f verraad Zij wilde de vreemde tïoepen te hulp roepen en wanneer Marco standhield en Kij zou stand houden dan zou er een bloedbad volgen en dat aUes terwille van dien een die niet sterven mocht die niet sterven zou ook al moest lijn leven met den hoogsten prijs betaald worden Van het oogenblik dat Danira wist dat deze redding in haar handen lag in haar handen alleen bleef er voor haar geen keus over Zij moest I Het was een noodzakelijkheid waarvoor zij zich willooa boog maar te leven met de herinnering aan datgene wat gebeurd was n gelukkig te zijn aan de zijde van den geliefde deze gedachte kwam niet in de ziel van het jonge meiiye op De doVhter van het vroegere stamhoofd kon het verraad plegen maar z kon het ook boeten Als Gerald gered en in veiligheid was dan zou zij terugkeeren naar haar broeder en naar Marco het hoofd van den stam en zij zou hem alles bekennen Dan wachtte haar de dood lij wist het maar des te beter want daarmede zou aan dien eeuwigdurenden strijd tusschen geboorte en opvoeding voor altijd een einde gemaakt zijn Zij wierp nog een blik in de diepte der kloof waar het water der Wila bron glinsterde in den maneschijn Geheimzinnig uit c n rots ond geboren trad die stroom slechts éénmaal te voorschijn in het licht om dan weer in onderaardsche kloven en spelonken te verdwijnen j en toch wta zijn korte loop een zegen voor ieder die hem naderde IVordt titrvtigd