Goudsche Courant, zaterdag 28 september 1901

Voor arme studenten De directie van de keizerlijke schouwburgen te Moskon heeft besloten voortaan studenten aan te nemen als figuranten en hun een roebel per voorstelling te betalen Reeds werden in een andere schouwburg te Moskou studenten gebruikt als figuranten J ö ridder van Bappard en N de Bidder te Groningen Volgens het Dagblad zijn de wachtdiensten op Zondag voor boden en vaste knechts aan het ministerie van waterstaat geheel afgeschaft Naar t Hbl echter verneemt zal die maatregel binnenkort worden uitgestrekt tot alle departementen Gemengde Berichten Een jong en energiek Nederlander is in Amerika ora het leven gekomen De heer Van der Burg Hagenaar van geboorte was chef van Daendels Co te Singapore en vertegenwoordiger aldaar van de Koninklijke Pakctvaart Maatscbappij Hy maakte een reis om de wereld met het oog op verschillende scheepvaartbelangen en ter bestudeering van een nieuwe stoomvaartlijn tusschen San Francisco en Batavia Op 12 September wa hij in gezelschap van den heer Berkhoff consul van Nederland te Chicago dien hij verliot om naar New York te reizen Eenige dagon later echter werd zjjn lijk te Chicago herkend aangespoeld in het meer van Michigan Hartstochtelgk zeiler die hy was had de heer Van der Burg een tochtje gemaakt met een gehuurde boot op het meer en moet toen door een rukwind het leven hebben verloren De boot werd later omgeslagen gevonden Hg droeg telegrammen bij zich waaruit bleek dat de overledene in verband met zyn studiën in onderhandeling was met de bestuurders van verschillende spuorwegmaatschappüen N V d D De hni vrouw van W van Steen te Prinsenhage in voorloopige hechtenis als beschuldigd van vergiftiging barer stiefdochter ia Woensdag van Breda naar sHertogenbosch getransporteerd alwaar zj door deskundigen in observatie zal worden genomen wyi men veronderstelt dat zg ontoerekenbaar te achten is De schipbreuk van de Cobra Visschers in de Washbaai by Yarmouth hebben een gewonden waivisch drgvende gevonden die blgkbaar een hevigen stoot heeft gehad Men meent dat deze waivisch waarschyniyk het voorworp is geweest waarop de torpedovernieler Cobra verleden week is gestooten en verongelukt Oude zeelieden beweren dat deze lezing zeer goed mogeiyk is AI weer een Nadat hg eerst den nacht in het gemeenteijk cachot had doorgebracht is het dit jaar op verzoek afgetreden Wildervanksche gemeenteraadslid d G door de politie als landlooper opgepikt en naar Winschoten gebracht De man was vroeger in goeden doen maar doer den drank aan lager wal geraakt Een voer bieten uit den Uweg te Haarlemmermeer naar den Ringdgk rydende geraakten de paarden van den voerman A Broekhuizen een Hagenaar die tydelgk in dienit was bg den heer H F Bultman aan den Vgfhuizerweg op hol De man viel er af kreeg den wagen over het lichaam en overleed spoedig daarop De pest in Italië In de beide vorige dagen zgn twaalf verdachte pestgevallen geconstateerd bij pakjesdragers te Pnntofranco bg Napels Er zgn krachtige gezondheidsmaatregelen genomen Anti pestsemm is te Rome en te Parijs aangevraagd By een hevig onweer dat Maandagavond boven de Langstraat N Br woedde sloeg de bliksem in het huis van een schoenmaker te Elshont by Hensden De kleeren in de kast werden verschroeid en de man die aan tafel zat werd bewusteloos Mathieu Hermans wiens opsporing door de Amsterdamsche politie verzocht wordt blgkens het bericht in de N R Ct is vermoedeiyk te Ngmegen gearresteerd Een politie agent heeft daar namelgk vannacht in een onbewoonden grutterswinkel zekeren Hermans gevat een Belg die daardoor het slot van de buitendeur te verbreken lias binnen gekomen Hij had de geldlade reeds geopend maar leeg gevonden Naar aanleiding van het minder gunstige bericht nit Utrecht over het gebruik van het schietmasker bg het slachten der varkens vestigt men de aandacht op een bericht in de Prov Geld en Ngm Ct van Zaterdag 14 dezer Daarin wordt melding gemaakt van een bezoek door een afgevaardigde van de centrale vereeniging tot bescherming van dieren in Duitschland aan het gemeentelgk slachthuis te Ngmegen gebracht Deze afgevaardigde de heer Kleinschmidt nit Erfut de oudste veearts en de oudste slachthuisdirecteur uit Duitschland uitvinder van het slacbtmasker dat tot bedes algemeen in gebruik was heeft aan de redactie van bovengenoemd blad medegedeeld dat hetverdoo STADSNIEUWS GOUDA 27 September 1901 Als eerste ondérwyzer aan de avondschool voor volwassenen voor den carsus 1901 1902 is aangesteld de heer M den Oudsten alhier Te Utrecht is het prop geneeskundig oramén afgelegd door den heer J C P J Vorster met lof Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk te Barneveld door ds J G Bekking te Krimpen a d Lek Boskoop Alhier is Dinsdag de oudste dochter van de familie W van Egmond waarschynlgk doordat zg over een paar losse steenen struikelde in het water gevallen zonder dat dit door iemand werd opgemerkt Eenigen tgd daarna toen men haar miste en men naar haar ging zoeken vond haar vader zgn dochter dryvende in de nabgzgnde sloot Geneeskundige hulp mocht helaas niet meer baten Directe SpwrwegverMQdingen mi GOUDA Zomerdleist 1901 AaoKev igei 1 Mei TUd vai Greenwich l tl I 117 M 1 11 BS i 08 4 SS lO St lO SB ll lS It lS IS SS 1S S 1 S1 i lS S 80 S IS 8 18 4 89 S4 6 1S I S4 t lS T OS T St M S 14 8 17 I SI i U lO ll IS 41 ll ll IIO LOS I Ml I 4 J lO U 1 06 1 14 1 81 1 80 11 08 U IS ll SO 10 18 lO IS 11 8S 11 S0 11 1610 08 ll SB B ll I o if Jj lj r 1 r J i i i v iT IS S4 18 44 NuuwEBKBEK a d IJsel Beroopon by de Ned Herv Kerk te Gondriaan en Stellendam de heer A Hoogendgk Ez cand alhier BOTTÏÏDiM SODÏi Ti 6 17 B 4I 6 S7 4 4B 8 98 6 04 S SS fi 7 B9S St 4 88 6 S t t 6 46 8 10 9 86 1 1 B4 1 86 8 14 1 4 S 16 1 58 M 1 09 S 8t 1 ii 4 06 1 94 4 B8 B lS B 4S 84 MS 7 86 S SS 8 4 8 9 47 ïsiÓt IS lt 11 L bin uppUmitkwiii ni la CoBp iIa te Wifou UU 9 40 a 48 7 B8 367 StaatB loterij 5e Klasse Trekking van Vrydag 27 Sept No 19869 f 10 000 9810 f 2000 4767 10513 16080 141B7 en 16587 ieder f 1000 6296 9429 10066 en 13084 ieder f 400 8495 10574 11271 14940 17783 en 19053 ieder f 200 2190 5466 10495 11722 13969 14970 15333 15760 16085 16151 18033 18610 en 20612 ieder 1 100 Frgzen van f 70 29 3496 6229 9158 11746 14539 18349 241 3628 6302 9200 48 57 97 311 30 6480 31 84 14640 18585 464 3712 6582 9361 11837 83 18714 510 64 6685 52 91 15165 18851 22 3876 6742 71 12077 15249 18913 43 89 5 99 9442 83 99 19048 664 4042 7015 57 12241 15309 66 701 4341 69 9557 12385 15425 86 867 4477 7103 9638 12410 60 19274 924 4531 7343 45 12574 15648 19301 29 4662 54 9772 12601 72 91 10 16 11 81 ll 4B 18 04 lO SB M 10 88 r J 10 48 8 06 8 84 00 S 10 08 10 11 ia 11 68 li OA 18 11 TKlUtH or in Iwp ku Ut kul wordn JI HallulHkt tfow 18 47 8 88 i l KV 6 S1 7 S9 8 01 8 88 9 1 9 BS 8 86 10 18 10 48 11 9 8 18 M 10 S8 S S4 t 10 17 8 38 E = 10 99 S 4S 8 9 4t 10 19 IO S4 10 46 11 16 11 87 BODDIl UüN H i0 ii 10 19 10 B8 11 18 1S 16 18 86 18 66 U l B ll SB 1 0 11 1 1 18 10 48 il lUS 1S 4B ir S u M4 O Soudi Zarenh Uoen 8o t n t ïeg Voorbarg Hügfc vSXrg B SS j 5i z mJ z j jj z zlüu z fMriUllrf w S T l i l eto l OW W S 1B S 49 7 S7 9 4 lO SS O S u A 1 USTZKOAll fla nm iaudt 6 1S 8 11 S SS SS IS SO 10 88 IS OS 1 10 S S6 8 85 4 07 4 4S B S i 86 S 4S 81 lO iS 10 SO 10 87 ll OS AnuLW S Ol 8 58 9 S 10 10 11 04 18 48 18 87 1 B7 S 8B 4 1I4 67B S0I 466449 SB10 S1 ll OS 11 47 11 89 Aaut 0 8 19 9 1S SI lO SB ll lv Ol DA U rK UHT vie 7 in 7 10 14 10 B9 18 00 18 88 8 1B 8 18 4 8 6 9 6 7 10 7 6 iMJ 1 z J j7 6 07 7 ss lols 11 I B8 IM sioS B 04 T S 7 B4 8 08 kaïkC S Si 7 1B 8 10 S ISt lSS Sl 11 18 IS ST IS BS S S1 8 10 S S4 4 4i 8 06 6 81 7 09 8 10 M 9 46 Alut W S SB 6 47 7 S0 6 96 S 4B SS 48 11 SS IS 4S l SS 8 41 S SI 8 49 B 01 S SI 6 8 7 SB S SB 9 4010 01 4k UU 7 S11 IB 9 S 9 89 lt lS 10 84 18 81 IJS I B S SS 4 1SAWMt Ul 7 84 8 09 S IS 10 97 11 SS 10 14 S Ï isiK i SÏSK Hi i z L zS f £ ÏS S De ntet btj eenige vereeniging aangeslo ten patroons ol werklieden hebben geen stemrecht Door elke tien patroons en door elke vjlen twintig werklieden van denzeUden tak wordt een kiezer aangewezen De werkgevers die de instelling meerendeels laken zanden slechts in drie aldeelingen vertegenwoordigers en dan nog slechts acht die zes leden kozen zoodat dertien patroanszetels in den arbeidsraad voor het bouwvak onbezet bleven terwyi de werklieden vereenigingen zich flink deden gelden Voor den arbeidsraad voor de metaalindustrie is t al even treurig gegaan bb totale onverschilligheid ot eigenlijk onwilligheid der patroons Bij het vertrek van het czarenjacht Htandart eergisteren nit Dninkerken kwam het tot geweldige Russische manijestatiën onder Marseillaisegetoeter en kanongedonder Men meent dat de revue te Béthëny Zaterdag 1 1 is bflgewoond door 190 000 personen als toeschonwers Tal van Fransche orden trekken naar Zwitserland voornamelijk naar de kantons Wallis en Freibnrg öeneraal Voyron zal bg ziJn terngkeer uit China te Marseille verrast worden door tal van eetinvitaties van verschillende vereenigingen o a Van de Dames de la HuUe oftewel vischon groentenvrouwen I BXLOIE De Sociaal democraten te Gent hebben ten aanzien van het vrouwenkiesrecht de verklaring aangenomen dat zi in beginsel wèl voor de verleening van het kiesrecht aan vrouwen zij doch dat eerst met den steun van alle democratische partijen gestreeld m et worden naar het rechtstreeksche algemeene stemrecht voor mannen I Zoo zal het aanstaande congres er ook Wel over denken I Zondag a s heelt te Antwerpen een groote antimilitairlstische betooging plaats welke tevens gelden moet als protest tegen het legerhervormingaplan De berichten omtrent de gedeeltelijke stakingen in enkele kolenmiinen te Charleroi en te Seraing Iniden niet bijster geruststellend en er wordt door enkele groepen krachtig geijv d voor de algemeene staking BIN NENLAND Men verwacht dat met het aldeelingsonderzoek van de begrootingen enz in de Tweedt Kamer twee zittingweken zullen gemoeid zjjn Het voornemen is op een dezer dagen een openbare vergadering te houden tot bet opmaken der voordracht voor hot lidmaatschap van den Koogen Baad Na afloop van de werkzaamheden in de sectMn gaat de Kamer uiteen vermoedelijk tot omstreek hall November Gisteren zgn olflcieel candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer district WiJkbiJ Dunrstede de heeren mr Ooudi 8 40 S IO S I7 Ct S 4t dooi 7 18 7 18 7 S8 S SB 7 44 XooidiaeU Kiauwnkak Oapalla ftotterdui M RotterdamD P Rottndua B 7 4B 4 4S B 0 8 04 7 11 7 4 68 B 41 f 5 01 6 B1 B ll 6 04 B 17 10 B SB 7 SS 7 4S Betterdun Beun Rotttrdui D F Botterdus U Oapalli NLowwkerk UaordnoM Boida AUm 1 U haln 7 16 S S7 8 41 9 11 1 18 S BS 7 81 9 08 7 B8 9 14 7 88 9 08 9 19 SB a 9 89 I S8 7 B0 8 16 9 07 U iod 8 S0 6 S1 Oudaw SB IVoerd B 4S 48 Utiwkt 6 08 7 114 S SS 8 SB 8 88 S 8 11 9 81 10 00 ven der varkens door middel van het schietmasker zooals hg dat te Nijmegen had gezien zyn volle bewondering en sympathie had en dat hg op de in December te honden algemeene vergadering te Leipzig het voorstel zon doen om deze methode ook in Duitschland in te voeren Een ernstig ongeluk heeft gisterochtend plaats gehad op het Waterlooplein te Amsterdam Twee schildersknechts Mulderen Doornenburg genaamd moesten den gevel schilderen en badden daartoe een zgn Botterdamschen steiger aan de dakgoot bevestigd Vermoedelijk heeft die bevestiging niet voldoende plaats gehad want eenige oogenblikken later vielen beide mannen daarmede op straat Een hunner Mulder bleef op de plaats dood Doorenburg moest in bedenkelijken toestand per brancard naar het gasthuis worden gebracht Voor den krijgsraad te Nantes is behandeld de zaak tegen den kanonnier Colgis die beschuldigd werd opzettelgk brand te hebben gesticht in een boerderg waarin zich een 40tal van zgn kameraden bevonden De beklaagde ontkende beslist het hem ten laste gelegde De voornaamste getuige i charge was de kanonnier Pigrée die op den zolder sliep waar de brand uitbrak Hg beweerde Colgis twee lucifers te hebben zien aanstrgken Colgis had ze op een bos hooi gelegd en daarop de vlucht genomen Het openbaar ministerie eischte de doodstraf De verdediger trachtte aan te toonen dat Pigrée in de duisternis en slaperig als hg was den man niet heeft kunnen herkennen die de lucifers aanstak Ging onlangs in deAmsterdamsche bladen een arts te keer iegen t odeurtje in de publieke vermakëlgkheidzaal thans schrytt een parfumliefhebber Deze heer geeft zelf toe dat de lucht van een opeengepakte menschenmassa door uitwaseming van natte kleeren door het gas enz onaangenaam is welnu daar waar dit t geval is geloof ik dat velen met rog dan maar liever odeur zullen rulken dan bovenstaande luchtjes En wat het schadelgke betreft Daargelaten dat in vele gezinnen van heeren doctoren odeurs te vinden zgn vind ik dat het erg lang gednurd heeft alvorens men tot die wetenschap is gekomen daar de volkeren der oudheid zooals men in vele boeken kan lezen zich feeds duizenden jaren geleden parfumeerden met welriekende oliën Sinds dien tyd is men odenr blijven gebruiken en thans in 1901 is het zoo maar in eens ongezond Dat er misschien zwakke menschen zg n die hoofdpyn van odenr krggen enz is nog volstrekt geen bewgs dat het gebmik van odeur voor iedereen schadelgk is Ik word byv bg de lucht van iodoform min of meer onpasselgk maar zeg daarom niet dat jodoform schadeiyk is 4 11 4 18 4 SS 18 S0 IS S8 S 4B OS 4 19 4 80 B 18 6 08 t B IS t B S7 t B S 4 48 ll OS 8 86 10 80 fo 46 6 48 10 54 5 II S8 Nog enkele byzonderheden over dit treffen dat als een bliksemstraal dan pratten waan der Engelschen vernietigd heeft Ma joor Gough werd op zgn nunch een hoeve gewaar Hg vermoedde dat er Boeren in verborgen waren en nam de hoeve onder granaatïuur De Boeren vlogen uit het huis De Engelschen snelden in den stormpas vooruit maar een verschrlkkelgk geweervuur van de omliggende kopjes bracht hen tot staan Het was een algemeene slachting niet ongelgk aan die van Magersfontein Majoor Gough die doorging voor een ondernemend en energiek aanvoerder werd gevangen genomen maar slaagde er in te ontkomen bg het vallen van de daistemis Slechts 25 van zyn manschapgen waren even gelukkig Kan een nederlaag beslissender zyn Zooals men weet heeft Botha zyue gevangenen losgelaten Wy in Holland betreuren altyd die gebruikeiyke handelwyze van de Boeren Waarom de gevangenen niet als gyzelaars gebonden P zeggen wg Maar laat ons stuurlieden aan wal die wg zgn niet critiseeron De Boer weet wat hg doet Generaal Lyttleton die onvermgdeiyk weldra aan Both slag moet leveren meldt dat de bg Utrecht gewonde en gevangen genomen Engelschen zich op weg naar Vryheid bevinden i Aan de Berkelbode ontleent d Zntph Ct het volgende Er wordt nit Apeldoorn een verhaal meegedeeld dat l aast niet te gelooven is Er wordt gemeld dat een brigadier der marechaussee uit Harskamp in gezelschap van eenige officieren uit Ede in een rytnig gezeten twee boerenmeisjes zou bewogen hebben in dat rytnig plaats te nemen zeggende dat ze naar buis zonden gebracht worden Maar het rytnig reed door naar Otterloo naar Hoenderloo naar de Woeste Hoeveen eindelgk naar Arnhem waar de brigadier en zyn vrienden met de deerns uitgingen tot in den nacht waarna men weer wegreed en om 4 uur te Harskamp aankwam Als het verhaal in hoofdzaak waar is wordt een streng onderzoek vereischt Er wordt in het verhaal telkens gesproken van onschuldige boerenmeisjes Met onze kennis van land en volk en met het oog op t geen gebeurd zou zgn hechten we aan die onschuldig verklaring slechts een betrekkeIgke waarde Maar als de meisjes zgn gelokt door den brigadier der maréchaussé ia er een zeer ernstig en strafbaar feit gepleegd zooveel te zwaarder omdat de man der wet geroepen was geweest een dergelgke verlokking indien ze in zyn tegenwoordigheid hadd plaats gehad streng tegen te gaan De Loc van 21 Angnstss beriekt Uit goede bron vernemen wy dat op dit oogenblik de stand van de cholera te Semarang zeer gunstig is In de laatste drie dagen zgn bg het politiekantoor geen rapporten van de stadsgeneesheeren ontvangen betreffende choleragevallen by inlanders De Europeetche patiënten aan die ziekte een daae een jong meisje en eenige kindertjes zyn zooals wg met genoegen vernemen allen hersteld De gouverneur van Atjeh generaal J B van Hentsz schynt niet altyd even sterk op het gebied der bepalingen waar 9 1S 10 8 9 46 10 S 9 46 = 9 BS 10 08 I aan hg als civiel gouverneur van Atjeh ge bonden is wel vergeeflyk by de bergen en bergao van bepalingen daaromtrent zegt het Bat Nbl Zoo verleende hg kortei tyd geleden een onder zgn bevelen dienenf anbtttaar indien wy ons niet vergissen iemand van de gouvemements marine eei verlof wegens ziekte naar Europa een recht dat alleen de regeering toekomt De regeering keurde echter by gonvernementsbesluit deze afwgking goed Nu k ett toet onlangs naar men ons uit Buitenzorg schrgtt generaal van Hentsz den heeren A F Scheuer en J A de Balbian Verster vergunning verleend tot mynbouwkundige onderzoekingen in een deel van zgn gewest daarmede eveneens een informaliteit plegende daar de hoofden van gewestelgk bestuur gehouden zgn bg hen ingekomen desbetreffende aanvragen te behandelen langs don omslachtigen weg residentiekantoor hoofdbureau van het mnnwezen departement van Onderwys Eeredienst en Nyverheid en weer terug Het betrokken departement gehoord het betrokken onderdeel van het departement in casa het mgnwezen kwam tegen deze informaliteit op en wendde zich tot den Gouverneur Generaal met het gemotiveerd voorstel om den gouverneur van Atjeh last te geven tot intrekking van de door hem eigener autoriteit verleende vergunning tot mynbouwkundig onderzoek In den gewonen loop van zaken zou dit voorstel geheel naar den regel zeker in goede aarde zgn gevallen Maar ten opzichte van den gouverneur van Atj h mocht wel van den regel worden afgeweken Dies luidde het antwoord dat de Gouverneur Generaal zich niet kon vereenigen met het voorstel De beslissing van generaal van Heutsz blgft dus gehandhaafd Naar verluidt zou het by den Hoogen Baad thans ingediende verzoek om revisie van den bekenden de Jongb bewerende onschuldig te zyn aan den moord op het knaapje Boogaardt door den veroordeelde in den loop der volgende maand worden ingetrokken om te worden vervangen door een nienw verzoekschrift van dezelfde strekking door tusBchenkomst van een gemaehtigde ingediend Daar de veroordeelde zjne zaak voor den Hoogen Raad wilde doen bepleiten was dit noodzakelgk daar in een revisiezaab persooniyk van een veroordeelde uitgaande geen rechtsgeleerde raadsman voor ons hoogste Bechtscollege kan optreden indien geen nader onderzoek bevolen wordt Met het oog hierop werd op verzoek a deu veroordeelde de behandeling van n verzoek voor onbepaalden tgd uitgesteld Als gemachtigde zou thans vermoedelgk optreden mr P J Troelstra advocaat te Haarlem wy lestn in de Nieuwe Arnh Ct De Boter van Willem van Santen Jaczn Kyswyksche Weg Den Haag De bekenden Boterwetontduiker Willem van Santen Jaczn geeft het nog niet op Hy verzendt thans eeue circulaire van den volgenden inhond Do op 1 April 1901 in werking getredeii herziene boterwet heelt bepaald dat alle gemêleerde boter gemerkt of gestempeld moet worden met het woord Margarine zoowel op de binnenste als buitenste verpakking Aangezien de door mg gefabriceerde Mélange van uitstekende kwaliteit is zooals bygaande circulaire 1 aangeeft zoo vermeen ik te mogen opmerken het woord Margarine hier niets ter zake doet terwgl niet n mjner afnemers zich aan dat woordlaten gelegen liggen overtuigd als zy zj immer puike waar te ontvangen En om nn geen zware boete te beloopen wyk ik geen haarbreed van de wetsbepaBflgal I 1 De hier bedoelde drcnlaire is dif waarin zyne Margarine als fijne geurige Deutsche Eoombotar wordt vermeldt Vermitkeiyk door hare brutaliteit is de zinsnede ïoo vermeen ik te mogen opmerken het woord Margarine hier niets ter zake doet Het doet hier alles ter zake Het is de afgedwongen bekentenis dat wat als fijne geurige Boter wordt aanbevolen en vei kocht Margarine is niets dan Margarine of wellicht vermengd met wat botervet De prys van Boter is f 1 10 die van Margarine f 0 63 De heer Willem van Santin levert zyn fijne geurige boter die volgens de wet als Margarine moet verkocht worden omdat zy Margarine en geen boter is vo r mim f 1 10 Dat is hy verkoopt Margarine voor den prgs van Boter Wind en weder dienende zal de Fraasche Inchtschipper Henri de la Vaulx met zfin reisgenoot Castillon de Saint Victor 30 Sept of begin Oct a s zgn overtocht over de Hiddellandsche zee in zyn luchtbaalon Le Héditerranéen beginnen van Toulon lita 19404 93 19585 19646 19806 71 75 20001 97 20121 20476 20663 20601 20786 20813 91 20911 16710 59 80 15821 16078 16186 16422 68 16632 16737 16828 17041 17237 78 17604 19 18072 1822 7983 8062 67 8106 22 8384 8438 8654 88 8647 8711 45 72 99 8962 9012 36 9104 101Q5 96 10252 10301 10448 10681 10815 24 92 11011 11163 11386 11512 39 77 99 11644 47 73 13035 45 73 13133 92 13254 13373 13445 13522 13644 72 13746 13898 13971 14194 14345 14534 1047 90 80 97 1302 4779 71 4901 1424 5034 1613 5132 30 87 33 5272 1627 5472 1834 5538 67 51 1962 6606 2251 41 2361 5724 2407 62 2595 89 2762 6800 3112 5919 38 6080 iTIETJT77 B Um i IITHÖFI A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelephooH Xo 31 Beurs van Amsterdam Slotkrs 80 BV 91 S6 SEPT I Vrkrs WlllIH AllD C rt Ned W 8 l 80V dilo dito dltc 8 96 dito dito dito S BV Hollsji übl Gottdl 1881 98 4 9 lTALII ItiMhigTiilg 1868 81 6 911 Oom Obl in ptpier 1868 B SJi i 81 dito in nl erlSSi B 811 PoamoAL Obl met coupon S dilo ticket 8 84 dmuHD Obl Binnanl 1894 4 Vi dito Oeoons 1880 4 6Vi dilo bij Bolhl 1889 4 71 dilo bij Uopu 1889 90 4 97 dito in goud Uen 1883 6 dito dito dito 18S4 5 iPAHJ Parpi t ohuia 1881 4 671 TnHBU Qapr OonT loon 1890 4 86 Oer lueniog Miie D 94 V Gecleenin aerieC 96 ioiDAn Ep T oblg 189 5 1041 BXIOo Ob itSeh 1890 6 1 VnUDlLA Obl onbep 1681 4 80 Jlvinuiui Obligatieu 1896 8 90 BonilDAH Stad laan 1894 8 881 SlB N A r Handelij and Arand b T b Mü Certi o tBn 676 Dali Uutaabappij dito 41B Atu Hypotbaekb pindbr 41 Nad Handalmaatach dito N W k Pao Hyp b pandbr S V Bott Hypothaakb pandbr 4 ütt Uypolheekb dito 41 101 OoariHl Ooat Hong bank aand 1 ISOl KuaL Hypotheekbank paodb 61 A A EquI hr poth pandb 4 104V Maiw L e Ft Lien oart 6 6tl ïfiD Holl IJ Spoor ir Mii aan 106 Mü tot Eipl SI Spw aand 119Ned Ind Spoorweg m aaad SI8I Ned Zuid Ah Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 IlAUl Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 66 ZaidItal 8pwniy A H obl S B9 PoLitN Waraohau Waenen aand BnaL Or Kuaa 1 1041 69 64 9 lOlV 108 io r Faaiowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand B Kuak Ch Azov Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahiuu Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio Il North W pr Cv aand 81B dito dito Win 8t Peter obl 7 I 140 Denver h Bio Oi Spm oart T a 40 lUinoU Centtal obl in goud 4 I 1091 Loniar fc NaakiiUl Oer r aand 107 Mmiao N 8p Mu la kyp a 6 106 Miaa Kanaaa r 4pCt pief aand N Tork Ontaaio k Waal aand 36 Fann dto Obio oblig 6 ntagon Oalif Ie hyp in goud 81 FanL Uinn k Maail obl Oli Fao Hoofijjn ob ig 6 dito dito Lina Col Ie hyp O B Canada Can South Ohert T aand VlK C K llw fcNa lch a a O Amaterd Omnibui Mij aand Stad Bruaael 1886 i i lOSV ii Vi 1171 108 411 Hoxe Thaiaa Begnllr Qaeelaoh 4 Ooann StaaUlaenig 1860 f K K Ooat B Ct l8S0 8 Sfah Blad Madrid S 1168 Km Var BafcAvb Spoel ett ONTVANGEN eene groote Collectie NOOVEAÜTÉ S in CaU X ES en Tailormade Costumes v VERSCHEIDENHEID In een dorp by Frankfort is de vorige week de dorpsklok stil blgven staan door eer zeer zeldzame oorzaak Een duif die a avonds laat opgejaagd was had zich op den kleinen wgzer neergezet om uit te rusten De groote wgzer zette intosschen zyn rondgang voort en zoo raakte de duif tusschen de beide wgzers beklemd s Morgens zagen de inwoners haar doodgedrukt tusschen de wgzers dio zelf niet verder hadden kunnen gaan AOVERTKNTIEN DANKBETUIGING De ondergeteekende betuigt hierdoor zyn weigemeenden dank aan Heeren Directeuren Beambten en Vrouwenperaoneol der Eogneerkamer van de Koninklgke Fabriek De Stearine Kaarsenfabriek Gouda voor de bigken van belangstelling hem ter gelegenheid van zgn 25 jarig jubileum aan bovengenoemde fabriek aangeboden C J VAK DIB WANT Gouda 27 September 1901 PENSION enz AANGEBODEN in een net gezin Adres Turfmarkt H 72 Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor porceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoudgratis Het het is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 16 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT C A V D LOO AHTB voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 31 ROTTBBDAja SPREEKUREN S 1 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partyen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met byieveriag van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Paiii Expeller SS s Daitiijaa vai iUlidddal mat lai i a ii awii anooaa ala pjjaatUlawla tatnÜTiai aauawaad iMaa Ekan a Hsiamd t ldal Taidiacldaal ï l ook ia Tartnawen jCan latte 5t Vkat bbriakamalk ktix AiA 76a an 60 e da in i maaata apotliekan Ta ijnaterdam Wi ülotk Oéban van TnyU m Bandera 3kll UlllI tl l Zenu w en Maag lijdcrs wordt nit overtuiging ala een werkelghe hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart wordt dit boekje franco per poat toegezonden door BLOKFOSL8 Boekh Zaltbommel