Goudsche Courant, maandag 30 september 1901

Maandag 30 September 1901 408te Jaargang JNo 8619 mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des o id tt Telefoon So aa De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Brandstoffen Verkrijgbaar 1ste qualiteit Grove Kachelkolen 90 et p H L Kng Cokesgekl eD ez 75 groTe 70 Belg AnlkracietttootjiH f 70 j 1 85 é Contant rli thuU TEtEPHOON No 2 Aanbevelend Firma A JONKER en ZONSN GEBB IJSSELSTIJN TE KOOP ol TE HUUR om direkt te aanvaarden l en Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Oas en Waterleiding Te bevragen bij IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gouda aRAKoe iê A aAMma PAJEUJTS friotenips NOUVEAUTÉS Wö verzoeken de Dames die ons geïllnetreerd modéalbnm voor het Wintvriieixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Hl JULES JALUZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranca vr8 van alle kosten aan huis met 5 verhooging Réexpeditie kantoor te Itoiendaitl N 11 Wie eker zyn wu d Eebte Elkel CaCaO te ontrugen taatmen tdd en oa vele prceliieaii i en la den handel gekomen onder des nuia dea uitvinden Dr Mlohaelis vemtidigd op d best machines ia het wereldbentmd MabbliHement vao Oebr £ StoUVMTok t Keolen Itcht Bikel C actio in vInkuitoB bnsun Oen Bikel Okota is rast melk gekookt een angmiam gezonde drank voor dagdijkMsh gebruik een 1 2 thedepeb vaa t poBder voor een kop Chooola Al geneeakraobtige drank by geval van diarrhee aledita met water te gebraiken TerkrUgbuv bjj de Toonuamiti B n Apotheksn ens V Ka V U pweftn e rmrtïM rm SaneiaalTartegenwoonliger vaer Nedariand Jullut Mattenkltdi Amoterdam KalvKstraat 103 ÜOPa PU 1KB OÜDiO ♦ 4 t SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NiaHTOAJ Verkriigbsar bij i M PEETERS Jz N B A Ib bewijs ran eohtheiri n p cachet on kurk ateodi voor CHIEDAM I K t a van Jan naun der Firmn P HOPÏ E Stoomboolreederij LERDIE ST Agent C VA DEB GUOEF Vest 627 Zaterdagmorgen naar DOKDEECHT LEKKEBKEBK SCHOONHOVEN VIANEN UTBECHT AMSTEBDAM DE ZAANSTEEEK ALKMAAB KBOMMENIE HAABLEM LEIDEN BODEGEAyEN en alletusschen liggende plaatsen C en J KOBTLA SD Dir Amsterdam en Schoonhoven PRAEPARATEN VAN Z WUlno I arOCne i v dercn vol tebrek Mn tetlMt iImMb 9 i T riCTlin DUwhooiapUn ter yenltrUng na riekte of krmnbed koorli en h r gevo ee omNAXiiSoCHEyCRRUGraEUX m bet b j ond=r teeen Bloedgebr k BleektucM kwtimVaiö IwtiMlMn leeRgd en Verknjgbw m fl con 4 1 90 en L FiItaI flpgrk voedzaam versterkead aangenaamvantmaak voordeectijkKlieeb Bik 1 IIVCI V infc av kinderen wakken en kUeraehtl e jerteUen leer am te bo velen AU seneeakrachtlge draivk bij stoornissen der spysverterlngaorgancn en dlarrhée ook YootjulgellnBen en kleine kimleren Pnnperljuii V gr ƒ 1 70 t K Kgr 0 0O k K8r 0 S0 i bonen 1 K T 0 80 Chimlsoh Maltrcilltrcar Speciaal voor Kindervoeding MUvere mCIKaUIIVCI Kgr ƒ 0 60 X Kgr O aü Ac tima r ïCrarAÜptn Hetrookeneencthalve Cigarette is voldoende ter beetrij ASinnia VIgarcnen j j j l lj aanvaUen v i Aathma c In M r Jooje t 6 a6en 5 66 Tamarinde Rnnhnrm frwt puroatiep tegen veratoppine A m QalmSalr PacéiltoC algemeen erkend als het BESTE huismiddel JdlIlliaiV rrtatllica t j Hoest Verkondbeld en Keelp n bet Is een siymoploiaend en Tenacbtend middel by ultQemendbeld uitsluitend in □ fieachjes verkrijgbaar Prijs 0 30 per fleschje Sh fratparaltn ram KRACPSUtW ft HOLM te Zeist MÜH allem nionêtm aijpatlultart m DrogtittH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST I amtirinUC PUIiaOHa t n Mlgralne Coni estlesete vooralookri laMnt r voor kinderen bewijzen de Tamarinde bonbons van KKAËPELIËN HOLM belangrijke diensten P daar de vorm voor het kind begcerl uk en de smaak aangenaam ii Prijs per doosje O QO en O SO M Het groote aantal zenuwkwalen nog ateefla aUs idddaleD door d mêdiuti irstMUohap aansewenl Korat aaa daa nianwtn Üd kant da er Xm dat ilJ door bat atenlk maken vaa dan eaiiTOBdlntan wag naadijk lanc d h d mih pbyalolofftaebe ontdekking eadaui hoeft dia na hondarda proalbemlaian thaju orar da gabaalawarald Terbratdla an terwül aiju wateaaoliapp ka krlngan da hoogata belangatalUng wekt twana een weldaad blijkt te ilJn voer da aan Hnawkwakn lljdenda menaShhald Deis geneeawijM ta nltcaronden door den geweien Offlolar ran Oeiondbelt Dr Soman Welaimu n U VUabofan en bemat op da on dervinding opgedaan Jo tm KMui praktük l o r wMsehlu vaii het h M Mnasal er das WQrdM A mr gMClOktAaUffan d r d tairfd nMlddaligk mh hatamawv KUtel medecedecld Vat dace ganaatwijn werden werkelijk aohitterande reaoltatwi TlrtmfW n Eli maakte aooveal opgang dat van een door dan nitvtadat goaabravu wackj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare vaorkamlai an aaaailnfl binnen keitan tl d reada de Sla dnk varacbewm la Dit boekje bevat niet alleen w het grMta pnV Hek veriUanbare verklarlngeb omtrent hat wexen der nieuwere therapie en de daarmede aelfa In vantaonige gevaUea verkregen nitweriüng maar ook vindt men daarin wetanaoluippalljka tothaudeliugen nïtde neilla heWliul n die aan deze geneeawljae gewlidiijn loomada a ohrlft vaa UI van getal tESOhrlften vau booggeplaatate gaueeRkoadlgen oador welke P Siatère ed r prafaaaar aan de ponyktlnlak ta Pari i ma Ra oeiaeiK 10 etngreber led dr rraklliaarenil flanaaahaar aaa Mt kraak ilanlB Ueht de Charanloa SaallMtirat i Dr Coha ta Staltln aroaimaan med dr arraad arta ta ittUlaaea Dr P Ferattlar geniaahfiBr dlraoteur va kat heapltaal te Agen flahtlaH alk Dr Soharlni kaataal Outaafata geniaahfiBr wSrHMêré SMi coniul vaVAioiieRbH né drïa ÖorfH7Dr BuahBBb arfaad art de ÏIrknItx Obar Btafeiarit J Bhl med dr te Waenen Dr C Bongaval ta La Farrtèra Eura lid vaa daa Oeaiall Canirat d hygltna at da Santé In Fra krl k n valo andaren duraade el B plaataalllka iwakU veriwakklag van galioiiBan ana a die reeda ondar gaaeeakiuidlga behandellog geweent wrijven ieotrlaeere habDen en ten alott veraahiJnHelaB aU ileh aanbeudend aagBlIg v BijB piBaiaeiijia iwaau veriwaaRiag van gaka ugan a behandellug geweest aIJn maar door do bek id middelen ala onthondbigaan a kondwatarknnr r ï ï X ïïiïïi ï ïlk karlnpsn a n donkar Worden vöar da oogaR drukkanda pij ondar Rat vterbooriOBlalBg ia do noren het voaaa jren atoomlool örieebadwlcMn geneilng of ïnl ïnc iTanur kwaal govonden ktta liJ dia vreao c T laBT ar ber rt ndaütoe redaa hebben wogana ilehaanbeudend aagallg yoalaa w BBvlHfj M fcHn booflalli jMt dHtuaglaid Aan allen wier aanawKcatal weer of minder uKcdaan la of aan aoganaMmd ennwaalitlcheld lljdan waarvan dekentaekenen tl n otiraniaaliakaenpl arBlHa aeliala boa dallHl MaadandranB fraola arikkalbaarheld etaagdbiid alapelBoahaid llehamBlIlkB enraaf en nabeliapaH ka latatani varder atlaauken dia door beroert gatroflbn w ide m nog itlden aaa 4a gavolgen daarvaa ROoalB varianinlnBenf eavarMe n tot Iprakan ra tongval MoajelfJkjIlkJtBnjaliJfhalil Mr lewrtoht vaVkrlaUllBilVaVintalaMn vaiiJiudVRanWa ala ook aan Mia l J n fo u MeakiMht aa kraoMaloBBhaid ooE an g wlUdan v J gofondo lalfB aan joaoe paraoaan dia veel mat het hoofd werksH en geestelijke reactie wUlan voorfamoa wordt dringend aaageradoa f lob het boven vermelde werkja aan te aebaffen hetwelk op aanvraf fcoatalooe sa franao v aondan wordt door Ainaterdani door H CIsBBAM Co Helligaweg 4S Battardam F B jrnnflAIVTBlV KOLf P Aj othekdr orto HooflitMg L Vtreeht liOBRV POHTOW Oudegraoht hlJ da Oaardbrag F XL Op de longate bvgtenniaoh meaicinale tentoonstelling 1b de Ikr WetaaMamn aoho w daar d Hedianlia Jnrl aaet de KlfvpreH atodnAl hnlirennd Ilollaiidsche Ceinenlsleeiifabrielii D VELDHUIS I ZfcTie o ïJT erlsexls a ei I Jsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOEBAAD Ei en Cirkelvormige Btiizen waterdicMe Putten ALIsE SOORTEN TE6EIS KOEDRINKGOTER ENL VKAAQT PBIJSOPOAVS ECHT Xet vooral op de AaacReeteaia jBet roodB ïattsr Oberlahnslein OHteenuRotR vieroKiAB ioti oBtKiMnsm Overal SE ÏÏft vflrkriiflbMr JWaataehmpp0 lot ExpMtaUe van de Fietorüt Bivn Kantoor voor SederianO Bofmpit éOt aèUerOtun Echt Zeeuwsch Tarwebpood 1 cent de K 0 by A SLEGT NIEUAVE HAVEN 27 FEMSCHE STOOMVEBVEEIJ ebeinisehe Wtsscherlj H OPPENHEIMER 19 Kruiskade BotterOam Oebrevetoord door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Haei H G TItIJSBUKG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het atootueu eti verven van alle Heerenen Dameagarderobeu alsook atle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Uminon Van plnche mantels veeren bont enz Gordsnen tafelkleeden eni worden uaar da uieuwate en laatste methode geverfd Meuw onevertroften Ijl ft Prof Dr Liebers volbekend gl B ZEHUW EBACBT 1LIZU Hl II FB AL tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw xiekten vooral ontstaan dbor afdwalingen op jengdigen leeftjjd Totale genezing van elke zwakte Bieeh r itcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maigpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospeckuaaen lrijspcr iosoh fl 1 i 1 dubhelu Mch 0 Oentrail Depót Matth v d Vegto Zaltbommel Dppóts M Oléban t Co Eottordam Happel s Gravenbage T llalmmans de Jong J Oan Botterdam Wolff k Ga flauda on bit alle drogisten IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHIX8e qet en zonder afvoer van al f 7 50enhooger met prima zuinige branders GAaOMNAMMXTMS in mime keoze voorhanden Gruote Gluelllchlbrandcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerde PASS BS en KBXBhS gwaarhargd gittvrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOONs TELEF 117 Gasfitter I TUiRy s WondarbalaiB iB do geheels wereld bekend en geroemd Opovertroffou middel tegen alle Borst Loog Lever Haariiektei eni Inwendig ntoowel als ook uitwendig in bijna all ziektegevaUen mot goed Kevolg laan te wonden Pr S per flacon tl per po8t 1 15 TUnty i Woadanalf bezit een alsnog ongekende geneeskraoht en heibsame werking Maakt meestal elke pijnlijke an gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een UJaaread voor ODKeneMlitk lehoaden beengeiwel en onlangs een kijna est jaar kankeriydeu genezen Brengt genezing en verzaobting der pijnen bij wonden ontatekingen enz van allerlei aard FrUs per pot f 1 60 per post f 1 60 Geatnuil Dep voor Nederland Apotheker HENRI SitllDERH Rokin S Amsterdam Wssr geen depAt is bestelle men dirwt ssn dieSehntseiispoUieke les i THIERRV n Pieirads hel Bohltseb Oestenreieh Gelieve prespaetiu te entUeilen Vi het Caitrasl Ilep t Sender Gonda Dmk van A BEINKMAN Zn Beku 8 Inisterdun Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD UlilteolaDdscb Overzicht De volgende zjjn de namen der Boerenleiders die voor goed nit Znid Afrika zijn verbannen Botha gewezen landdrost van Pretoria de veldcometten Botha Hugo Nienwhondt Dupleasis de kapiteins Olivier Coetzeo Koos Krnger de adjudant Van der Linde Eenter a Agentschap verneemt dat het bericht door de Daily News gister openbaar gemaakt betreffende een ontslag aanvraag van Kitchener geheel ongegrond is In de laatste editie deelt de Pali Mall mede i it vertronwbare bron te hebben vernomen dat Kitchener van meening dat zyn handen min of meer gebonden z jn daar het hem lUet veroorloofd is elke redelgke poging te beproeven om den oorlog te beëindigen ernstig over het houdbare van z n positie nadenkt Hü wenscht de doodstraf voor de rebellen In stee van korte gevangenisstraffen die de rebellie slechts aanmoedigen Hy heeft meer geharde troepen noodig en afkondiging van do kr jgswet te Kaapstad en elders Do Pali Mall voegt hieraan toe dat do Koning eergisteren een lang en ernstig onderhond vet Brodrick hoeft gehad over den staat van zaken te velde en ook over aanwerving en de yeomanry Er wordt te verstaan gegeven dat verreikende hervormingen in het leger weldra zullen worden aangekondigd Het werk van het oogenblik is de voorbereiding van groote versterkingen voor het geval dat die noodig zgn Het oorlogsnienws nit Znid Afrika is weer niet veel Groote overwinningen zooals de Boeren dezer dagen behaalden kan men bg de ongelijkheid der machtsverhoudingen niet eiken dag verwachten De algemeene toestand wordt steeds ellendiger In de beide Bepnblieken heerscht sedert i dezer do mnderpest en in de Engelache kranten leest men wel dat men door krachtige maatregelen de uitbreiding heeft weten te beperken maar wat zijn tegenwoordig Engelsche kranten Hoe kan men in znlk een oorlogsland krachtige maatregelen nemen De proviandeermg van het Engelsche legef zal nn met nog meer moeilpheden te kampen hebben De Engelschen gaan intusschen voort met FEUILLETOX m PB BSR ggW 37 Ook hier had hij een kortstondig geluk gegeven dat even slechts opflikkerend met scheiding en dood zou eindigen maar het woog op tegen een geheel leven Nog steeds woedden die onzichtbare heirlegers van geiten door de lucht nog altijd klonken die geheimzinnige stemmen honend en dreigend naar beneden ala het woeste lied van verdert en vernietiging Danira was vertrouwd met de sagen van naar geboortegrond zij verstond die dreigende geluiden van den storm en als antwoord richtte zij het hoofd omhoog Vergeels prevelde zij Ik laat me niet meer terughouden I Als ik het verraad pleeg dan heb ik ook zelf het oordeel daarover uitge sproken en Marco zal mijn vonnis zondereenige aarzeling voltrekken ook al zou God zeil van den hemel op de aard nederdalen om genade en vergeving te verkondigen Jij zult gered worden Gerald ik zal zijn wat ik belootd heb de prijs vati je leven I 2ii aanvaardde den tocht en door storm en wind ijïde zij voort k de door het maanHcht beschenen TotaenwUdemia tot redding van dengeliefile hun onzinnige vonnissen om de Boerenin hun overtuiging te sterken vrü of dood De Daily News heeft weer een scherpartikel tegen die in elk geval barhaarschemethode De domste man zegt het blad zou toch moeten begrijpen dat zulk een kinderachtige en schandel jke wraakoefening opdappere vijanden de Boeren te velde nieuwenmoed zal geven Het is werkelp de moeite waard te lozen wat de Engelschen in de Kaapkolonie hebben gedaan om de menschen van Hollandsche afkomst te verbitteren en als het ware tot opstand te dwingen Officieren hebben voor deze Hollandsche boeren die trouw waren aan hun Koningin wier portret zjj b jna allen in hunne huizen haddon hangen die de politiek van president Krnger voor een groet deel afkeurden die terwjl zij do meerderheid hadden in het Kaapsche parlement Engeland een oorlogsschip ten geschenke boden alle wetten en wettelijke waarborgen op zij gezet En de Kaapsche regeerii schijnt de Engelsche hierop dan ook reeds te hebben gewezen als de oorzaak van den opstand De militairen begonnen met ieder die van Hollandsche afkomst was als een rebel of rtbellenvriend te beschouwen Deze menschen werden buitengesloten toen er plaatseljke verdedigingskorpen worden opgericht Toen sommigen later werd gevraagd toch toe te treden weigerden ziJ natuurlijk Daarna werden proclamaties uitgevaardigd die alle kolonisten van Hollandsche afkomst bevalen hunne hoeven niet te verlaten tenzij om voedsel te koopen of om een dokter ol een advocaat te raadplegen Zjj kwamen daarvoor naar de steden en werden toch gevangen gezet zonder eenige reden Bn ala zij later werden losgelaten werd niet de minste verklaring gegeven In de kampen zoogenaamd gevormd om te beletten dat de paarden van de kolonisten door de Boeren werden geroofd stierven die dieren uit gebrek aan water en voedsel bjj tientallen Van de overblijvenden requireerde een remonteofficier de beste en betaalde nanwelöks een pond per stuk Een boer die 50 muildieren bezat waarvoor hij zelf gemiddeld dertig pond had betaald kon tien pond krijgen of niets Zulke voorbeelden kunnen met massa s worden aangehaald En dan verwondert men zich er in Engeland over dat die menschen zich aansluiten bjj de Boeren 1 1 I In het begin van de volgende maand zul ZEVENDE HOOFDSTUK De beide mannen waren nu alleen in de kloot maar het oog van den jongen officier was nog altijd gericht op het punt waar Danira verdwenen was Hij lette er niet op dat Jörg van het rotsblok naar beneden klauterde en aan zijn zijde kwam eerst toen deze met een diepen zucht zijn aanwezigheid deed bemerken werd hij opmerkzaam en vroeg Wat heb je Jorg De jonge soldaat bracht de hand aan zijn kepi en zei Luitenant ik wilde zoo vrij zijn u te zeggen hooren kon ik niets daar boven maarik heb toch de heele geschiedenis gezien Werkelijk Nu dat is niet meer te veranderen al was je tegenwoordigheid ook mindergewenscht voor me Ik was je werkelijk al heefómaal vergeten Dat geloof ik 1 zei Jórg met een tweeden nog droeviger zucht U was zelfs alles vergeten Als intusschen heel Krivoscïe ons op den halsgevallen was ik geloof dat u er mets van gemerkt zoudt hebben Maar ik heb tenminste dewacht gehouden en daarbij onophoudelijk voorhet heil uwer ziel gebeden maar het heeft nietsgeholpen Dat is braaf van je verklaarde Gerald overmoedig in zijn onuitsprekelijk geluk dat hemboven alle zorgen en gevaren verhief Ik had erzeü geen tijd voor vervolgde hij schertsend daarik mij zooals je hebt gezien in dien tusschentijdlub verloofd len de nieuwe verkiezingen in Hongarije plaats hebben en als byzonderheid worttt voor deze verkiezingen aangekondigd dat er nK btj geknoeid zal worden dank z j een t tal nieuwe wetten Dat is ook werkelijk voor een Hongaarsche verkiezing iets byzonders Men kan zich die niet voorstellen schryit de FrajUcfurter Zoitung zonder geweldenarijen bloedvergieten Vervalsching der kiezerslijsten enz Dat er op kosten van do candidaten gegeten en gedronken werd spreekt van zeil ook dat er geld werd uitgedeeld Kiezers die een of anderen candidaat tegenwerkten werden in hechtenis genomen onverschillig voor wat tot de verkiezing voorby was Maakte een heel dorp oppositie dan brak er op den verkiezingsdag toevallig een brand it dien de inwoners moesten bïusschen zoodat ze niet naar de stembus konden gaan t Is ook voorgekomen dat de brug over een rivier afgebroken werd zoodat de kiezers er niet over konden oï te laat kwamen Dat was allemaal sedert onheuglijke tgden gewoonte geworden en er was niets tegen te doen want de gekozenen beslisten by meerderheid over de geldigheid der verkiezing en bijgevolg werden de regeeringsmaunen steeds toegelaten Natuurlijk kostten de verkiezingen veel geld aan de candidaten en daarvoor zochis de meesten schadeloosstelling door als ze verkozen waren hun polltieken invloed te verkoopen aan flnancieele of industrieele ondernemingen Er was wel een comptabiliteitswet maar de bepalingen daarvan waren zoo vaag en de commissie voor comptabiteit handhaafde zich zóo slecht dat hat halve parlement verdacht werd flnantieel afhankelijk te zijn De twee jaar geleden aan da regeering gekomen minister Czell is er in geslaagd twee Over den uitslag is nog weinig te zeggen maar de liberale meerderheid die tot na toe over drie vierden der stemmen beschikken kon heeft een kwaad geweten en vreest voor succes van de zoolang onderdrukte oppositie die eigenlijk nooit heeft kannen toonen hoe sterk ze ia Mijnheer Gerald I Jörg vergat in zijn rertwijteling zelfs een eerbied jegens zijn ofdcter n wil je zeggen t Is zeker iets ongewoons aen is niet altijd in de gelegenheid tyd en Mijnheer Gerard om s hemels wil maardat is verschrikkelijk Zich in het aangezicht van den dood teverloven maar menplaats te kiezen Zoo had J6rg het juist niet gemeend hy vond het feit op zich zelf al vreeselijk en hij hernam met een gelaatsuitdrukking welke meer bij een begrafenis dan voor een gelukwensch paste j Dat heb ik al lang geweten Eergisteren nogheb ik aan pater Leonhard gezegd Let eens op eerwaarde zei ik dat geeft een ongeluk En als het gebeurt dan komt heel Tyrol in repen roer Welnu laat het zijn gang gaan I En mevrouH uw moeder zal het niet overleven zoo vervolgde Jórg zijn sombere voorspellingen Mijn moeder zei Gerald die plotseling ernstig geworden was Ja met haar zal ik een zwarenstrijd hebben maar om het even hij moet gestreden worden Geen woord verder Jörg I zei hij toen zijn oppasser wilde spreken Je weet ik laatveel over mijn kant gaan zoodra het mezelvenbetreft maar hier houdt mijn geduld op Je hebtvan dit oogenbhk af Danha Bersovac als mijntoekomstige gemalin te beschouwen onthoad ditwel en richt je daarnaar Nu misschien worden we vóór dien tijd noggeiden doodgeskgen t beweerde Jürg op een toon VerspreiJe Berichten n i ii i Pkankrijk Eergistermorgon zijn te Marseille generaal Voyron en het Chineesche expeditiekorps geland en het begon met een hartelijke begroeting van den bevelhebber door zjjn familie terwijl de menigte al maar Leve Voyron 1 Leve het leger schreeuwde Dan kwam de officieelighoid aan t woord Eerst in den persoon van kolonel Syvestre namens den president der Republiek dan in den persoon van den minister van marine De Lanessan namens de regeering met breedheid van woorden ter eore van leger en vloot waarop generaal Voyron bescheidenlijk oordeelde dat zijn manschappen ruimschoots recht iiebben op waardeering en dat do Franscbe admiraal 6ók ziJn deel wel mag hebbon Dan ging t langs de en haie opgestelde troepen ia optocht naar de prefectuur met vele autoriteiten en daarbij werd opgemerkt de afwezigheid van den sociaalde mocratischen burgemeester van Marseille die juist v6 ir een paar dagen zoo uiterst noodig weg moest om te gaan jagen terwgl do eerste wethouder in zijn plaats betoogde lat het nu maar te hopen was dat ia de toekomst de regeeriagen strijd tusschen de volkeren zullen weten te vermijden om alle kracht fe kunnen geven aan de werken der beschaving en des vredes Do volgende week zullen zich negen loden van het stakingscomité te Marseille te verantwoorden hebbon wegens onderschepping van ondersteuningsgelden Het heet dat de minister van handel voornemens is de niet door de patroons in de arbeidsraden bezette zetels open te laten en de raden die om de twee jaar vernieuwd worden eenvoudig zoo op te laten treden DUITBCHLAMD De sociaal democratische agitatrice mevr Rasa Laxenburg is op aanklacht wegens beleediging van den minister van eeredieust door de rechtbank te Posen veroordeeld tot honderd mark boéto de eisch was drie maanden gevangenisstraf Bij bacteriologisch onderzoek van tjt leidingwater te Bocham zijn typh is baoillen len gevonden Door de politie autoriteiten m de industrieele districten van Saksen is het gebruik van het Tsjechisch en het Poolsch in openbare vergaderingen verboden alsoi hem dit althans eenigeq troost kon geven Ik geleof t nog niet dat deze heksenbron een middel tegen het doodslaan is en als de vijanden het werkelijk niet doen dan zal er die verwenachte rots wel voor zorgen die daar boven in de lucht hangt Ze heeft al geschud straks toen de bora opeens weer hard begon te stormen dat heb ik heel duidelijk gemerkt Ze heeft me bepaald toegeknikt als wilde zij zeggen Wacht maar nu val ik je op den kop Hij keek naar boven en Gerald s blik volgde de aangeduide richting Het zilveren maanlicht overstroomde het donkere gesteente zonder het licht te kunnen geven Somber en dreigend als een reusachtige schaduw hing de rots over den ingang der kloof en het schijnselder maan bracht zulk een gezichtsbedrog teweeg dat het ook den jongen officier toescheen alsof de kruis der rots inderdaad eenigszins gedaald en de opening kleiner geworden was Hij schudde echter afwerend met het hoofd Dwaasheid Je hebt t gehoord dia rots hangt al eeuwen lang zoo voorover Ze heeft nog geheel andere stormen doorstaan dan die van vandaag de ergste bora vermag niet dit harde gesteente zeUa maar te verwrikken Maar we hebben hier in elk geval de beste plaats ter verdedigmg Wc zijn m den rug gedekt en kunnen het naderefi van den vijand StU 1 Wat is dat Hoor je niets De beide mannen luisterden aandachtig Wordt vervolgd