Goudsche Courant, maandag 30 september 1901

TIJD VAN GREENWICH Vertrek van Bodegraven Dorp Staüon Eeenw k Aankomst te Gonda a 3 15 3 19 3 43 4 05 h 4 40 4 44 5 08 5 30 c 6 80 5 34 5 58 6 20 d 6 20 6 24 6 48 7 10 7 32 7 36 8 8 22 7 39 7 43 807 8 29 10 10 28 10 60 11 50 11 54 12 18 12 40 122 126 1 50 212 219 2 23 2 47 3 09 5 63 557 621 6 43 7 45 7 498 13 8 35 H 8 34 8 38 9 02 9 24 Vertrek van Gonda Beenwijk a 410 4 32 4 56 5 36 5 58 6 226 26 c 6 30 652 7 16 7 20 8 B7 8 59 9 23 9 27 U22 11 46 11 50 12 40 102 1 26 130 2 25 2 47 311 315 4 80 4 62 5 16 6 20 6 50 7 12 7 36 7 40 8 40 9 02 9 26 9 30 9 10 35 10 67 11 21 Dorp 5 11 26 Boerenjongens en ADVOCAAT Aanbevelend Firma C LOÜKEXS TELEPHOON No 28 S B ZONDAGS is de winkel s morgens tot en s middags van 9 nnr GESLOTEN b ALGEME ENE TRAM MAATSC HAPPIJ Dienstregeling vn Gouda Reeuwijk Bodegraven t vvsva TE GOU DA Groote vrije Veemarkt op WOENSDAG 16 OCTOBEU a s KM Groote vrijePaarileiuDiirkt op VUIJDAG 18 OCTOBEE r i4p Op deze Markten zal liet Vee en 4é Paarden voor de Verloting op 10 October worden aangekocht Laagste prijzen uitsiuitond i Contant VERMOUTH Aanbevelend SLOTEUAKER Co Zuivere Medicinale LEVERTRAAN il 0 30 per Vs bij D AIIEIIII S Kleiweg E 100 C A V D LOO AHTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel ISl ROTTERDAM SPREEKUREN S 9 1 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Directe 8p orwegverblndingen aet GOUDA Zomerdlenst 1901 AangevangeD 1 lUel lyd vai Greenwich SODDA ltOTTISDAM Tnu H 4 U l 1 1 S8 l H 1 18 80 S ll S 68 4 89 4 t4 5 16 1 14 1 18 Ï 08 7 16 7 44 14 17 I M 14 10 1 lt 4l ll fl 1 0 I r 1 01 I 4 J 10 1 1 14 ir 4 11 8 11 8 8 10 80 l ll I 4 18 18 8 41 10 87 lt S4 li 4t 1 80 1 80 8 11 4 08 7 8 8 6 46 39 7 47 8 07 8 6 8 6 9 SS 10 46 11 08 11 47 10 7 7 l 4 11 81 6 80 7 4S 11 48 X S In Cartons £ 25 CBlltS pöI l PoM OVERAL VERKRIJOBAAR SOLO Botlndun B 8 00 9 08 10 08 11 16 4 kümA U m U UaHi ftrtn Vj b tal B f Op d H tniun i n Zondag MuaiUg u Oludag 4ndugi ho ntonrUljBttea voor d 8e kl TArkrygbui t K a ankfllen moktprul B HolUndHlia Spoor L Ritn lapplomeBt bowtli 1 AUeon Diudag a i I I 6 17 i a ii f r 1 41 6 87 4 4B 6 19 g 04 6 89 7 06 7 69 1 81 S 4 68 6 89 r n9 46 6 46 9 68 10 6 66 10 08 1 18 f H 7 46 1 8 9 18 5J r 8 06 4 9 00 9 87 Faooltatiof op 4oB loop kaa Dit goede oude tlek Jicht Verkoad enkel Huisgezinontschen i 1 25 10 08 10 10 10 4 11 68 1 06 18 86 1 0 8 0 8 96 3 06 4 06 4 84 4 69 6 16 6 48 6 84 7 01 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 10 16 aiot gankand woraon R HoUaadaaka apoor l Extra iapplomaathoirija an da Gompagaia dar Wagoaa Lita i X 6 4 6 11 7 S9 8 01 8 88 17 9 18 9 68 10 18 10 48 11 9 8 18 10 08 r r 8 14 Sa 10 17 f 8 88 E E 10 99 6 1 6 49 7 7 8 4S 8 69 9 44 10 19 10 84 10 46 11 16 ll 7 9 81 10 00 10 19 lO IS 11 11 16 11 80 9 47 10 18 10 4 U SB AMKER PA N EXPELLER M X Ham 6 88 6 01 7 08 7 19 7 86 8 86 8 66 9 08 9 44 10 1111 81 11 86 18 00 l 0 8 40 7 4 00 4 16 4 87 6 19 6 98 7 01 7 41 7 66 t V Xr 6 10 17 l 6 4 48 6 88 Z toB i g 88 g 10 88 1 60 4 88 6 43 Z T nk Mo 6 08 F 10 48 8 01 6 10 6 64 Oouda 6 14 6 88 7 88 7 46 8 08 9 08 9 18 9 80 10 1110 64 1 1 6S 18 08 18 88 8 18 8 09 84 4 J7 4 4 6 91 6 46 7 06 7 81 8 09 8 18 8 FkajtaUaf op daa laop kaa aUt galokoad woriaa i Harmoolkatrolo allaaa la aa o Maa altra katria L Bokalr aoa biljot 1 kl aai inpplaiai S O U U k k M1TERDAH riao tana loudk 6 SS 8 11 8 3S 9 83 10 80 10 69 18 08 1 10 8 38 S K 4 07 4 48 6 9 t 86 8 48 9 61 I0 Ï9 10 80 10 87 11 06 InukW 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 11 48 11 7 1 67 8 8t 4 114 67 80 6 46 6 44 86 10 31 11 08 11 47 11 6 AmstO 19 9 18 9 37 10 86 11 19 1 08 1 10 8 18 8 40 4 87 6 13 t 4 6 01 9 63 10 60 11 16 18 08 18 14 Anti§epti§elie Tandpoeder en Anti6eptl§cli Mondtinctuur van E CA8SVXO Tandarts te t Oravenhage OVERAL VEBKRUQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda ADYEETENTm in aUe CouranteE worden aangenomen door het Advertentie Bureau vao A BUIi liMAIV ZUON S 9 89 laat C 8i 7 16 8 10 16 9 18 9 81 U K 19 87 lt 6 1 81 8 10 9 84 4 46 6 0S 6 81 7 09 1 10 9 96 9 46 loiit W 84 6 47 7 80 8 8S 8 46 9 80 ti 4 11 30 19 48 1 06 8 40 3 88 8 4 01 6 81 6 36 7 86 8 86 9 40 10 01 Qouda 7 08 7 31 8 18 9 1 9 89 10 18 10 84 18 1 1 86 1 6 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 4 8 09 9 18 10 87 11 88 9 8 10 14 10 4 Utrwlkl 18 M 7 47 8 80 10 04 10 41 11 88 11 48 18 08 1 48 8 08 9 19 4 09 4 41 6 48 JS 7 00 7 4 9 S6 Woaxlaa 6 07 8 44 8 09 9 87 10 87 ll 18 06 18 87 4 86 7 84 Oudaw 8 8 17 10 86 1 86 4 88 9 86 Qmda 0 7 84 8 80 06 9 i 10 48 U U 18 11 18 81 18 61 8 1V8 48 4 4 46 S 18 6 18 7 14 7 48 1 89 9 89 10 07 Eergisteren werden vertegenwoordigers van de boedenindostrie gehoord aan het departement van handel over de tarievenwet en vertegenwoordigers van andere takken van industrie zgn voor de naaste dagen aan de beurt alles heel in t geheim oatnnriyk I AOVERTi r TIEIM 1 Heden overleed na een kort 1 1 stondige ziekte in den ouderdom van 1 1 raim 35 jaar mp geliefde eenige 1 1 Zoon 1 FIETfiR VAN RIJK 1 in leven Onderwijzer a d 2e Borger 1 1 school voor jongens alhier 1 1 Wed J VA RIJK 1 1 ZWAHEKBUKQ 1 1 QoDda 28 September 1901 Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 9 October M90Ë AANBESTEDEN De levering en uitdeelingvan p m 100 000 STUKS GOEDE BAGÜEBTURF voor den aanstaanden Win De uitdeelingf daarvan zal g edurende 13 weken 2 maal sweeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van al Uaandag 30 September tot en met Zaterdag 5 October 1901 van des voormiddags 9 tot 12 uren in de Armkamer ter lezing ÖËGËLBËSPËLiNG In de Groote of SI Janskerk op DINSDAG 1 OCTOBER 1901 des avonds 7 nnr door den Heer J H B SPAANDERMAN me welwillende medewerking van MeJBÖrouw TOOS HOOG Sopraan Den Haag PROGRAMMA S tevens bewijzen van toegang zijn togen betaling van 10 cent verkrijgbaar bij den Boekhandelaar J VAN BENTUM ZOON en bi den Koster BOORZUUR BIJ WOLFF en Co asndi i M T ll 1M l tl OS 14 MDoidiMU door 7 11 40 Üinwnkark i 1 i Onpalla i 1 aotleldui M it T U Ct 9 M D M HsttordunD F l tt Sotteidtn Beun i f RotUrdun S F Aottardun U 4 41 t lO 6 04 I U 7 81 CnalU 4 6t 1 41 Hlnvwknk t Ol 1 61 Hoordnckt 6 116 04 Boida l ll 1 10 l i Ulm lo oa Uino ba botalu Gouda 7 16 8 87 8 41 9 11 Zannk UMie f 88 8 68 7 8 9 08 Voorburg 7 9 14 H t 7 68 0 9 1 9 88 i 9 07 Uoada 1 80 6 81 1 88 7 60 8 16 üudaw 8 Woatd 1 48 6 48 8 18 Ulnakt 6 08 7 04 S U 6 88 8 Westhaven 198 iVotarls MOIVTlJIll ie GOUDA zal op DINSDAG 1 OCTOBER 1901 bij veiling en op DINSDAG 8 OCTOBER limïfy 1901 bg afslag beide dagen des voormiddags ten tl nre in het Kofflehnis van den Heer G H VERMEULEN a d Bmg te Waddiniveen pnbliek veilen en verkoopen HET PAND ingericht tot MAHUFACXVBESWIS KEL mot SCHUUR ERE TUIN en GROND en VRIJEN POORT staande en gelegen aan de Noordkade naby de Waddinzveenscbe Brug te V addinxveon kadaster sectie B no 1425 groot 3 Aren 30 centiaren Aanvaarding 15 October 1901 Betaling der kooppenningen 1 November 1901 Nadere inlichtingen geeft Notaris MONTIJN voornoemd Breeder by biljetten PLOBEBT SCniETEK Jongeini die zich wenschen aan te sluiten bg de Schietvereeniging GOUDA kunnen zich hiertoe aanmelden vdór den 13tlen OCTOBER a bfl J L HÜLLEMAN Tiendeweg C v d POST Turfmarkt en P BOKHOVEN Wï Jaagpad H H BAEETEAEKEBi EEN BEDIENDE GEVRAAGD goed kunnende St Nicolaas sngden liefst voor direct J A VERHOEFF HOOGSTRAAT P HOOFTMAN Zn a o cj ID A TELEF 102 BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden EEN GROOTE KEUZE Fantasie Artikelen voorhanden t7 10 96 lO St ll lS 11 08 U U ll iO 10 18 lO tt ll i ll SO U U 1 61 i og K0TTXKDAM 90DB1 Tioa 19 80 18 88 1 4 1 64 I SI S 14 9 46 46 1 68 1 08 9 40 9 48 11 81 11 46 19 04 9 47 10 16 lO lt 10 88 10 48 lUoeiiibollen voor Kamer en Tuin OOnOl DUN HAAOviae oraa 11 18 18 16 18 16 18 S6 1 16 1 68 8 81 9 46 4 19 4 60 6 18 1 07 08 1 18 I 1 18 BK 1 88 a f a a 6 87 11 48 18 4 18 66 1 87 1 44 8 10 8 48 4 16 4 46 81 6 48 18 40 10 86 R 6 90 OUD 4 U T X C U r tiaa niaa 18 00 18 88 8 16 8 18 4 88 i 4 J SJ 1 40 8 1 18 88 1 06 8 08 9 4S 6 04 T 9 46 10 01 10 14 41 10 16 10 64 latkavyi 7 10 7 86 1 16 7 86 7 93 8 49 7 64 8 08 6 10 14 10 60 11 16 11 94 11 47 10 80 ll Ot 10 46 6 07 6 84 7 00 10 64 11 89 11 48 10 08 10 46 10 86 11 07 10 48 11 88 Telepliooimet Gouda Aangesloten Onder Tel No 94 A C A HOFFMAN Arts Homoeopatisch geneesheer Heet en Verloskundige Bleekerssingel 300 SOOS P P TIENDEWEG 59 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPEN Slaande Lanipeii Ganglanlaans Hatoeu eu Glazen voor alle Branders PETROLEUM KACHELS GEVRAAGD EEN LOOPJO GKN 1 iMilhlMIMilSI 3 3 1 axaa eh s 1 1 3 1 1 1 l ti 1 1 1 n A Ji 1 1 S ca 1 1 xa j L © L CT 1 OD o 1 f g 1 nsS 55 O 1 O 1 w u SS ë 1 1 wu LiJ V ë r si J H 3 i 1 ZUtVSR WOLLIH H IIDIRKLHOIIIQ n sJ i 1 oc 1 o s 1 ia De bve Win ell = 1 Markt A 66 GOUDA s 1 C L B BANTZmfl RJ Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlpe schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bfllevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen l l 10 11 46 Cuisinier Westhaven 128 Alléén des Dinsdags gedurende de maand April 1902 van 1 October 1901 31 Maart 1902 Maandags en Dinsdags i Donderdags f Maandags Alle dagen behalve Maandag Alléén des Zondags en gedurende de maand October 1901 ook des Maandags STOOMTRAM Gonda llaastreelit llekeDdorp Oudewaler Dienstregeling aanvangende 1 Octo ber 1901 VEETEEK van GOUDA naar OUDEWATEK 4 55 6 7 16 8 45 11 12 55 3 40 6 05 8 30 a a a VEETEER van OUDEWATER naar GOUDA 6 10 7 10 8 10 55 12 05 2 05 4 45 7 10 9 30 Bovendien bvj tooneelvoorstellingen in de Sociëteit Ons Genoegen te GotJDi van GOUDA naar HAASTEECHT 10 85 De met a gemerkte trammen loepen alleen Donderdags TMD YAW REEMWICII m i I per CARTON van l s K e per CARTON van Mi K e VAN DEN BERGH S yiTELLo de Delft aoeakoopcr aan RoomDoter WACHT U VOOR NAMAAKSELSü HOOFDPRIJS frs 500 000 Op 1 OCTOBER trekken de TVRKSCHE LOTEN met hoofdprijzen van frs 300 000 25 000 10 000 2000 1260 en honderden anderen van frs 1000 en minder minste prgs frs 400 De winner van de hoofdprijs kan in plaats van geld ook krijgen EEN MOOIE EENTENIERSWONING met FEAAIE TUIN EEN EQUIPAGE met 2 PAABDEN en bovendien 20 GULDEN PEE WEEK LEVENSLANG Zoolang de voorraad strekt zgn voor deze trekking verkrijgbaar en worden na ontvangst van postwissel verzonden MBKÊjK MMUrUBBMiBlUl 9 00 mMKiFB tjoo door J VAN OIJE RIelweg o 2 te Gouda Ooedkoopste en soliedst adres voor Vervoer vaa Inboedel zoowel binnen als buiten de stad mét gesloten wagetfi S A G RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUm wordt tegen Trontpertaehade venekerd Transvaal Limonade ia de lilMOIfADB die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare yne geur en heerlijke pitOge emaak het meest zal gedronken worden Iedereen probaere ze Alleen verkrïgbaar te GOUDA in Siroop en Kogelflesschen b P HUIJTBRfiCHT Zeufsstraat S5 HH Apothekers Te Amsterban v TuyU F M meiiTER frintemps NOUVEAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons geillnstreerd modoalbnm voor het lf nter i oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JULES JALDZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand graXia en franco toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrj van alle kosten aan huis met 5 verhooging cn O ÉlAltlCAHNK t Tervangt Batuurboter Q I Rèèxpeditie icaDtoor te Rozendul N It 1 iddel tegen Bheamaheid enz mag in geen breken In flesen 50 et bij n Drogisten dam bij Clé Weisz Co ROTTERDAM