Goudsche Courant, maandag 30 september 1901

40ste Jaargang Maandag 30 September 1001 Vereeniging het Botercontröle Station in Zuid HoWand Opgericht door de HoUandsche Maatschappij van Landbouw Goedg ekeurd bij Koninklijk Besluit IMo 8619 1 WBW mmm wmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroim No M ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regol meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte j i I t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd telcroon 8t i De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen n pe pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 i AizonderMjke Nommers VTJF CENTEN De ondergeteekenden verklaren bfj deze dat de ikenden verklaren bö deze dat de A BOS Zmmlamwknt tn Zmd Boüand lid is van de Vereeniging en mitsdien zich gesteld heeft onder contrSle van het Station bovengenoemd Dr H E Th VAN SILLEVOLDT S C KORTEWEG DireeUur SditHuniige vjh Station Alg Secr Penningm BoU Mij van Landboum Het Bestuur der Vereeniging heelt de eer aan bovenstaande verklaring toe te vbegen de volgende mededeelingen De leden hebben geteekend eene gezegelde verklaring waarbij zij zich verbinden o geene andere boter of op boter gelijkende vetwaren te bereiden te doen bereiden voorradig te hebben noch te leveren dan die voldoen aan de omschrijving van Art 1 der Boterwet luidende In den zin dezer Wet is boter het vetartikel waarin geen andere vetbestanddeelen voorkomen dan die van melk afkomstig zijn 4 Ingeval van tekort aan eigen boter geene andere boter aan te koopen dan die waarvan de bereiding staat onder conlróle van het Botercontröle Station in Zuid Holland of van een ander door het Bestuur dezer Vereeniging erkend Controle Station t Hunne fabrieken bereidingsplaatsen magazjnen opslagplaatsen en terreinen zonder eenig voorbehoud toegankelijk te stellen voor de ambtenaren van het Controle Station tot uitoefening van de hun opgedragen controle d Alle afleveringen van boter te voorzien van een wettig gedeponeerd handelsmerk ingeschreven biJ den controlediensten in de boter aangebracht zoodat de herkomst der boter ten allen tgde door t personeel van t ContrOle Station kan wordennagegaan 4 e een bedrag van ten minste één duizend en ten hoogste tien duizend gulden te storten in de kas van t ControleStation bij overtreding der onder o tot d genoemde bepalingen Ingeval van overtreding worden zij tevens als lid derVereeniging geroyeerd het royement wordt ter openbare kemis gebracht Het Controle Station is gevestigd te Leiden op Vreewijk Middenstraat No 23 het staat onder directie van den Heer Dr H E Th vah Sillïvoldt bovengenoemd als eerste controleur is aangesteld de Heer Bakkïr te Leiden die op ongeregelde tijden de fabrieken werkplaatsen magazijnen etc van de leden bezoekt aldaar monsters neemt van de vervaardigde boter en van de Uron stoffen waaruit ze bereid wordt en verder de goheele contrölo uitoefent De monsters zoowel die welke bij de leden als die welke b do koopers worden genomen worden aan t Station door den Directeur Scheiknndigo onderzocht De afnemers die hunne boter betrekken van leden van het Botercontróle Station konnen gratit wtontter laten on4er 0eken Zij hebben hun verlangen daartoe kenbaar te maken aan den Directeur van het Station die het monster laat afhalen Het handelsmerk moet ongeschonden op t monster aanwezig zijn zoodat aan de herkomst der boter niet kan worden getwijfeld Het handelsmerk dat door het lid tiOUÊiaCHK nKIjHIXRtCÊÊTMXt op de boter wordt aangebracht is hiernevens afgedrukt Set Bataur der Vereeniging ihet Botercontróle Station in Zmd Hoüandt J EINKES BORGER Fooraöer A BOS Semtari Uit bovenstaande mededeelingen blijkt ten duidelijkste dat de boter der leden van bet ontröle Station de meest mogelijke waarborgen aanbiedt van te zijn zuivere onvervalschte natuurboter Het Bestnnr der Vereeniging vertrouwt dat de koopers znllen waardeeren zqlk een ernstig streven om eene scheiding te maken tusschen hen die zich aan bovengenoemde strenge controle onderwerpen en hen di van de desbetreffende voorschriften niet gediend zijn s GuAVMHiaK 16 Sept 1901 GOIIDSCHE ÜËLRlKRICHTIiliG gevestigd TURFS INGEL Telefoon 21 Bavenganaemde INRICHTING blijft zich bij voortduring aanbevelen voor de lererinp van I= riMft èu ozï rex TrsLlscla t © 1bv£ RT i S welke door het personeel met de melkwagens tweemaal daags aan huis wordt bezorgd s ZONDAGS alleen s morgens De prijzen zijn van af 1 OCTOBER tot nadere aankondiging VOLLE ZOETE MELK 8 cent per Liter Deze melk wordt direct na ontvangst van onze speciaal daarvoor aangewezen leverancieif jnet de nelkfilUrs van alle onreinheden gezuiverd en daarna over melkkoelers sterk afgekoeld ter verdunrzaming m C CCHI pw u 3 70 9 90 ♦ 10 ♦ t GEROOAIDE JMELK lapte melk ROOM HARlEMELIi OETE ROOM j a g o Rofllerooin ZURE ROOM daags te voren té bestellen Deze melk heeft een bewerking ondergaan waardoor de pathogone bacteriën gedood zijn vervangt de gekookte melk doch mist de kooksmaak LeTering in Literfleaschen 4 Mst per ïesch en in halve fleschjes ii S cent per flesohje a BSTBI3IX ISEEI33DE IvCELIK lO c©aa t per Flesola Deze melk is vah alle ziekte kiemen en bacteriën ontdaan en blijft geruimen tijd goed Voorts bev elt de OOtinSCHB IMKL KINRICH riIie zich aan voor de levering van Prima kwaliteit TAFELBOTER Ji uit gepastenriseerde Room gekarnd f l ftO per K 6 Zfl is dagelijks versch verkrijgbaar en wordt op verlangen in sierlijke Tafelvlootjes geleverd v KKUKKNBOTER tfelegen Roombotei ƒ 1 40 ppr ft STEEDS VOORRADIG t Prima kwaliteit GOtüSCHE KAAS 26 40 cent per l R G Füiie EDAMMER KAA8JE8 pi m 4 pond ƒ 1 10 per stuk Zeer fijne ROOMRAASJES pi m 1 K 80 cent per stuk Onze inriehting ia de eenlge in GOUDA welke aangesloten is bij de Vereeniging BOTEROONTROLE STATION IN ZUID HOLLAND en biedt hare afnemers daardoor de grootst mogelijke waarborg van te leveren PRIMA ZUIVERE ONVERVALSCHTE NATUURBOTER Bestellingen worden spoedige en gfei eg eld aan huis bezorgd en kunnen aan de Wykknechts worden opgegeven Klachten over bediening enz gelieve men direct aan de Directie te richten Gouda Druk van A BErnKMAlf 4 Zn TWEEDE BLAD BINNENLAND De liberale kiesvoreeniging Vooruitgang te Bolsward heeft mr Ph de Kantor te Haarlem candidaat gesteld voor de Tweede Kamer Gemengde Berichten Gisterenavond is in het gehucht Klein Azewijn naby Terborg zekere Vonk door iemand uit Kildor gemeente Bergh Lentink genaamd in zijne woning vermoord Een geld uae8tie schijnt de oorzaak te zjjn De verslagene was tengevolge van een messteek aan den hals terstond dood De dader is oogenblikkelijk in hechtenis genomen N v d D De marechaussee te Maastricht heelt twee personen aldaar aangehouden verdacht van voor ongeveer eene maand op een avond langs den Boulevard en jongen nlishandeld en zjjn meisje geweld aangedaan te hebben Beide gearresteerden waren reeds vroeger aangehouden doch nit gebrek aan bewijs w Ur ïrjgelateo Thans echter schijnt een getuige zich bij de justitie te hebban aangemeld uit wiens verklaring de arresttitie opnieuw is gevolgd Er valt reeds weer een inbraak te Amsterdam te vermelden De heeren Öebr Bakker handelaren in koloniale waren enz hebben een pakhuis aan het Rokin 79 D deuren daarvan zijn met hoornen en veiligheidssloten afgesloten en de ramen van het parterregedeelte van ingemetselde yzeren staven voorzien Het is dns geen gemakkelijk werk om daar in te breken De dieven hebben echter raad geweten Zij zgu tegen het huis opgeklommen tot aan een raam op de eerste étage en hebben daar een ruit ingeslagen daarna het geheele raam opengemaakt en zijn toen binnengestapt Op het kantoor hebben zij eenige schrijfbureaux vernield en alle papieren en boeken over den grond verspreid In het magazijn hebben zij een kist met ingelegde vruchten geopend en hebben van den inhoud gebruik gemaakt Voorloogig worden een stel kleeren een demisaison koperen schalen van eene weegschaal en een blok met koperen gewichten vermist Of en hoeveel er van de koopwaren gestolen is kan nog niet worden opgegeven Het is weer een brutaal stukje te meer omdat er voor het gebouw dat een hoekhuis is twee lantaarns staan Misschien echter hebben de inbrekers deze eerst uitgedraaid Hbl De Rotterdamsche Tramweg Maatschappjj zal met ingang van 1 October op hare lijnen van het stadsnet te Rotterdam overstapkaartjes invoeren van 10 cent Deze overstapkaartjes zullen op den dag van uitgifte geldig zijn voor een tweeden rit op een der stadslgnen waartoe ook gerekend worden de lijnen Rotterdam Schiedam tot Delishaven en de l n naar Overschie tot de Henlbrug De keuze welken rit men maken wil blijft geheel aan den passagier en het overstapkaartje kan dus ook gebruikt worden ais retourkaartje op dezelfde lijn Te Onde Pekela ontstond braad in een Woonscbip waarin acht kinderen sliepen terwijl de ouders afwezig waren Het ondste det kinderen een ferme knaap van tien jaar blnachte den brand daardoor een groot onheil voorkomende want het schuitje lag op een plaats waar anderen geen taalp kon bie $ 8 Eergi8terenav nd is op het Wandelhoofd te Schevenlngen een proef genomen met een electrische feestverlichting op groote schaal Terwjjl de gewone booglampen werden gedoofd ontbrandden plotseling duizenden gloeilampjes en vormden als het ware een prieel van lichtjes boogsgewijze over de geheele lengte De verlichting slaagde bijzonder De ontwerper was de ingenienr bij de electrische Maatschappt Uaarssen te Maarssen de heer Jos 0 Van Doeren terwijl het electrotechnisch etablissement van den heer Vogels Dolhain voor de uitvoering zorgde Zaterdag en Zondag zal deze proefneming worden herhaald Mocht de directie van de My bet Wandelhoofd besluiten deze feestillnminatie blpvend te behouden aan den tunnel van de eindrotonde en het paviljoen en ook de verlichting van de torens bij den ingang van het Wandelhoofd nog verder worden voortgezet De jongste berichten over den tieataiid van overste Von Zioglor blijven zeer gunstig luiden Volgens de meening van de dokters zal de patient vermoedelijk reeds binnen twee of drie weken in zooverre hersteld zijn dat h i van Maastricht naar Dultschland zal kunnelv worden vervoerd Ben voor apothekers belangrijke vraag is te Rotterdam aanhangig gemaakt Sedert eenigen tijd bestaat er onder de apothekers verschil van meoning over de vraag of een bevoegd apotheker aan het hoofd mag staan van een apotheek waarvan een ander eigenaar is en voor het Ie kantongerecht te Rotterdam heeft nu de heer Wjnberg provisor In een apotheek WestKruiskade waarvan eigenaar is de heer Lansberg apotheker in de Kruisstraat terechtgestaan wegens overschrijding van zijn bevoegdheid Een lid van den Geneeskundigen Raad had in die apotheek een recept laten gereed maken dat in zijn tegenwoordigheid werd klaar gemaakt en hem daarna ter hand gesteld door den heer Wönberg Op de hem gedane vragen antwoordde de heer W niet te zijn eigenaar der zaak maar voor zjjn diensten salaris te ontvangen van en de baten af te dragen aan den eigenaar wat deze erkende Nu rees de vraag tnsschen het O M den eigenadr en den provisor wie eigenaar van de recepten is Het O M meende dat die bij de zaak behooreu wat door de andereu bestreden werd Zelfs zei de provisor dat hj het recht heeft den eigenaar inzage daarvan te weigeren waar de wet duidelgk voorschrijft aan wien wel en wien niet inzage mag gegeven worden hij is de apotheker en wanneer de apotheek in andere handen overgaat dan geeft hj dat met aan den eigenaar van de apotheek maar aan ziJn opvolger en wordt de zaak opgeheven aan den inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht Het O M vooropstellende dat de zaak aanhangig was gemaakt om het beginsel beslist te krijgen omdat in den lateren tgd herhaaldolgk naaml vennootschappen worden opgericht waarvan alleen de directeur als apotheker bevoegd is betoogde dat in bovenbedoeld geval de wet was overtreden en eischte f 1 boete Aan de N R Ct is van Transvaalsche zijde het volgende schrijven toegekomen Op 16 December van het vorige jaar hebben de troepen van Beijers en de laBeybiJ Krogersdorp een gedenkteeken opgericht en daarbij gezworen zich nooit over te geven Zekere Frans Booysen lid van het Middelburger kommando vertelde mij dat hij voor eenigen t d een kindje had verloren dat hij op zijn plaats bij Wijnbank district Middelburg bad begraven Hij had een grafje gemaakt voor zijn kindje en deze Uatste ruil aatB beplant met planten en bloemen en vorder versierd door een hekje Toen nu de Engelschen voor het e n tdoor het district Middelburg trokken of liever gezegd over zijn plaats werd dit grafje door de Engelschen verwoest Doch dit was nog niet genoeg want bij hun terugkeer op 25 Mei werd het l jkje van het Boerenkindje door hen uit het graf genomen en over de plaats geworpen Na de algeheele nederlaag van generaal Clements op 13 December 19QÜ waarbij wiJ 2 kanonnen 700 geweren en 60 wagens met ammunitie en levensmiddelen 1200 beesten n het geheele kamp nimen werden do weinige geneesmiddelen die wij nog hadden ter beschikking gesteld van de Engolsche dokters hun gewonden werden even goed behandeld als de onzen Het eenige verschil dat gemaakt werd was dat de Boerengewonden in tenten de Engelsche gewonden in een Boerenwoning werden gebracht Vraag de Engelschen of zij zulks voor onze menschen zonden doen Bjj dezen slag word l leraeuts gewond een groot aantal officieren gedood en buiten gevecht gesteld Het aantal van onze gesneuvelden was meer dan 20 want wij moesten 3 sterk bezette kopjes nemen de vijand was tweemaal grooter in aantal dan wg on had een aantal stukken geschut en maxims Wy maakten slechts gebruik van het geweer Toch durfde een Engelsche courant mededeelen dat het een prachtige terugtocht was en dat Clements zich uit een slechte positie bijna zonder slag had weten temg te trekken Deze courant vergat evenwel op te sommen de geleden verliezen aan manschappen en wapens Einde April was op de Belvedère nabij Pelgrimsrust een vrouwenkamp door verscheidene kaffers aangevoerd door eenige Engelschen overrompeld Het kamp bestond uit 2 of 3 families die hun vee aldaar oppasten Nadat de kaffers verscheidene onschuldigen gewond hadden namen zy vrouwen en kinderen gevangen en voerden het vee als buit met zich mede Omstreeks 3 uur in den nacht va 9 op 10 Juni II overvielen 400 A 500 zwarten alsmede 14 Engelschen onder bevel van kapitein Francis allen gewapend met Loemetfort en Martin Henry geweren een zekere familie Rudolph Genoemde familie was gekampeerd bij Graakopje op eenige kilometers afstand van het dorp dicht bij den winkel van een Duitscher bijgenaamd Bismarck Zonder zich eenige rekenschap te geven of het strydende Boeren waren openden zg een hevig vuur op twee tenten die deze familie tot schnilplaats dienden De vader 38 jaar ond werd gedood en een jongen van 15 Jaar oud genaamd Jan Jonbert zoon van den mgncommissaris werd aan het rechterbeen gewond eveneens een ander jongmensch van denzellden leeftgd Beiden moesten den kleurlingen om medeiydeu smeeken want zg liepen gevaar door de lanaiers der kleurlingen allen vermoord te worden Na deze schandeiyke daad volbracht te heb ben vertrokken Engelschen en kaffers met een buit van 300 beesten en een aantal schapen Zeer vroeg in den morgen van een en ander in kennis gesteld zgnde liet de heer Barter het lyk kisten en met de familie naar het Royal Hotel brengen waarna het den volgenden dag werd begraven Allen waren verbitterd over dezen moord De moeder biyft achter met veel jonge kinderen Een zeker weinig voorkomende en wel de vermelding waardige wandeling is onlangs volbracht door een Dnitsch officier commandant Bauer die na den oorlog in China alleen vergezeld door zjn ordonnans te voet naar Berlgn teruggekeerd is Hg heeft juist 3 maanden en 7 dagen noodig gehad om door Mardajoerye Rusland en een gedeelte van Duitsohland te Berlgn temg te zyn Keizer Wilhelm zal den wandelaar dezer dagen ontvangen De Berl Morgenzeit vertelt dat de bekende AmsterdamBChe hoold rethercheur Batelt toen de Dnitsche Kroonprins daar was dezen geen oogenblik uit het oog vei loor zelfs niet in het drukst van de Kalverstraat Toch werd dat niet opgemerkt door oningewgden want Batelt was als een achainel oud vrouwtje die wel een aalmoes aannam verkleed i i i t t 1 ff Daar er in de Friesche gemeente Opsterlaiïd arme ouders zg n die hnnne schoolkinderen uit valsche schaamte niet laten profiteeren van de voeding en kleeding waarvoor door het gemeentebestunr een post op de begrooting is gebracht hebben welgestelde ouders besloten om hun eigen kindertn daarvan te laten proftteeren natuurlgk tegen betaling Men hoopt daardoor de armu ouders te overtuigen dat het volstrekt geen schande is als hunne schoolkinderen van de gemeente voeding en gekleed worden Op die manier krygen zoowel arme als welgestelde kinderen te gelijk een boterham ACETYLEE CiAS Sedert de wetenschap het middel uitvond om calciumcarbid dat de eigenschap heeft van met water in verbinding gebracht een sterk lichtgevend gas acetyleen gas te ontwikkelen op goedkoops wjze voort te brongen heeft de industrie er zich op toegelegd toestellen te tabriceoren om het acetyleen gas aan verlichtings en vorwarminga doeleinden dienstbaar te maken Zoolang men echter het wezen der gasvorming van calcium carbid nog niot volkomen kende was het te begrypen dat de aanvankelgk gefabriceerde toestellen niot aan de billgkerwys te stellen eischen omtrent samenstelling veiligheid en behandeling voldeden hetgeen oorzaak werd van verschillende ongelukken die het acetyleen gas in discrediet brachten Autoriteiten en brandassuranti n vond daarin aanleiding zoodanige bezwarende bepalingen te maken dat het gebruik van acetyleen gas daardoor nagenoeg on iogelg c werd gemaakt Toch heeft het acetyleen gas met name voor plaatsen waar geen openbare steenkolen gasfabrieken aanwezig zyn ecu groote toekomst en is dit gas zelve men vorlieze dit vooral niet uit het oog niet meer en niet minder gevaarlgk dan gewoon steenkolengas De lichtsterkte ia circa IG maal grooter dan die van steenkolengas en dit in aanmerking genomen komt het gebruik daarvan ook belangryk voordeeliger uit dan van steenkolen gas Geen wonder dns dat de fabrikanten er op uit zyn de toestellen tot ontwikkeling van acetyleen gas te verbeteren en zoodanig te wgzigen dat het gevaor voor ontploffingen daarbg uitgesloten ia Hierin i het acetyleen werk te Heilbronn uitmuntend geslaagd Deze maatschappy fabriceert sedert eenige jaren een toestel dat door zyn soliditeit en eenvoudigheid alle waarborgen voor veiligheid en juiste behandeling oplevert Men heeft in het belang der zekere behandeling en voortbrenging van zuiver gas byzonder daarop gelet acetyleen luchtvrg en koud te ontwikkelen iets dat slechts mogeiyk is wanneer het calcium carbid in een daarmede in verhouding staande hoeveilheid water gebracht en het toestel niet geopend wordt zoodat het acetyleen gas rechtstreeks door het water in het gasroservoir wordt geleid Op deze wgze is alle gasverliea onmogeiyk gemaakt en een volledig gebruik van het calcium carbid verzekerd Van groot belang is het ook dat het calcium carbid vrg in het water hangt en niet in zgn eigen afval rust Daar het calcium carbid gsmakkelgk uit het water kun verwgderd worden is het mogelijk de gasohtwikkeling te stoppen zonder het toestel af te stellen en de luchtvrye reiniging van het toestel zonder welke de luchtvrye glis ontwikkeling in zekere mate o mogeiyk zoude