Goudsche Courant, maandag 30 september 1901

1 Dinsdag 1 October 1901 o 8610 40ste Jaai gan iOIIIISCHË COIMJVT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I TBkroon N M ADVBKÏENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels èt 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters rden berekend naar plaatsn mte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd l eleroon t At De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Ftestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iran o per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VLTF CENTEN Bargedie nst Gouda Am sterdam Van af 30 lEPT wordt GEEN AAITEEÜENGELD meer geheven Kleine palijes naar tarler pahketpogi worden Toorkomt gasontsnapping ta InchtYermenging De behandeling ran het toeittel Planet is even eenroadig als gemakkeiyk Men behoelt slechts de gevnlde carbidschaal onder den ontvikkelingKcylinder te brengen en het toestel van tjjd tot tyd van versch water te voorzien het onde te laten afloopen en den reiniger ongeveer alle 6 weken opnieaw te verstellen Voor hen die er meer van wenschen te weten doelen w j nog mede dat de maatschappij eene snccursale heeft te Antwerpen bjj den heer Franz Mttller 15 Otto Veniosstraat en dat tot generaal agent voor Nederland is aangesteld de heer J M v d Ven Sauvenr Kortenaerstraat 4 to Rotterdam STADSNIEUWS GOUDA 28 September 1901 Gisterenavond had in de zaal Knnstmin der Sociëteit Ons Genoegen een ledenvergadering plaats van de afd Gouda van de Hollandscha Maatschappij van Landbouw De voorzitter de heer J lireebaart deelde mede dat de heer A J Schilt als secretaris had bedankt dat door het bef tuur genoemde heer verzocht was op zgn besluit terug te komen evenwel zonder goed succes Verder waren ingekomen eenige verslagen en programma s en werd door den heer L de Vries verslag uitgebracht van de 69o iaariyksche algemeene vergadering to OudBeierland Nog werd medegedeeld dat dit jaar een proefveld zal worden gehouden bij van Meijeren in Bilwijk onder Stolwjjk Een langdurige discussie had plaats over wijziging van art 12 van het reglement na twee stemmingen werd het oude artikel van kitt thans vigeerend reglement gehandhaafd Tot bestuursleden werden herkozen de hh J Broebaart Lz en J N Both en in do plaats van den heer A J Schilt de heer H N Valckenior de Greeve Heden nacht ten ongeveer half twee werd de rust der ingezetenen gestoord door de brandklok Een houten woning schuur en hooiberg in den Wintordyk brandde tot don grond toe af De bewoner J Okkerse heeft net moeite zijn eenig kind gered Spuit No 3 gat water do overige uitgerukte spuiten behoefden geen water te geven daar er geen belendende gebouwen in de nabijheid waren die gsvaar liepen Er moet zoo goed als niets gered zijn Eenige kippen en konijnen kwamen in de vlammen om Oiaterenochtend is e n kind van A inde wetering bö de Jan van der Heidenstraat te water geraakt hetwelk door P J van Kersbergen spoedig op het drooge werd gebracht Hedenmorgen ongeveer ten half elf ure is eene Engelsche dame op reis met haar ocht f enoot met haar flets in het water van den urfsingel tegenover do Melkinrichting goreden Door twee knechts dier inrichting de Jong en Hollander gered is zij eerst onder gabracht bij oen der bewoners en daarna in de Melkinrichting waar zij zich van den schrik kon herstellen en hare kleeren in orde brengra Het programma van het orgelconcert in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 1 October 1901 des avonds 7 unr door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Toos Hoog Sopraan den Haag Inidt als volht Praeludinm J S Bach Fuga over den naam B A C H E Schumann 3 a O finstre Nacht J S Buch b Komm Onadenthau J W Franck e Jesus heisst mein Seelenireund J W Franck Fantasie et Fuga J S Bach a Andante S de Lange b Doui Consolations J Lliw 6 Soelenfrieden A Winterberger b Gebet F Hiller c Vator ünser R Radecke 7 Marsch Pontificale J Lemmens No 1 en 5b op verzoek No 3 en 6 voor Zang met Orgelbegeleiding Het bestuur van de atdeeling Gouda van den ChristelijkNationalen Workmansbond heeft op do laatst gebonden vergadering verandering ondergaan en bestaat thans uit de volgende heeren J A de Peer voorzitter Nieuwebaven J Halscher penningmeester Heerenstraat i C J De Groot secretaris Karnemelksloot J de Jong Hz vicevoor ittter A A Signer vica penningmeester 3 h Lateber vice secreUiris W M Elshout en S W Wnlffraat commissarissen Te Utrecht heeft afgelegd het cand geneeak de heer A Overbosch alhier De wielerwedstrijden te Harmeien hadden don volgenden uitslag Spurt race over 900 meters voor amateur Ie Joh Hennevelt te Utrecht 2e H J Groenevold te Woerden 3e D H van Diggelen te Woerden Wedstrijd over 5 kilometer Ie J van Gent te Amsterdam 2e H J Groenevold 3e K E Niekerk te woerden 4e Joh Hennevelt te Utrecht 5e B L de Fiellietar Goethart te Apeldoorn Wedstrijd in het langzaam rijden Ie F de Loos te Boskoop 2e A van Vliet te Woerden 8e C Vlasveld te Utrecht Gisteren is in het arrondissement Rotterdam het faillissement uitgesproken van K Houtman winkelier te Waddingsveen Rechtercomm mr G W baron Van der Feltz cur mr A A M Jïger adv en proc alhier Stolwijk Door het meerendeel dor onderwijzers alhier zjjn adressen verzonden aan Gedeputeerde Staten dezer provincie met verzoek de regeling der jaarwedden niet goed te keuren De mimima toch volgens welke die jaarwedden zijn geregeld ziJn door de Tweede Kamer vastgesteld met het oog op arme gemeenten zoodat ze zelfs voor het kleinste dorp in Drente en de armste gemeente van Friesland moeten gelden Zon men nu durven beweren dat Stolwijk tot een dier twee categoriën moet gebracht worden f WADoraosvEKN AlMor is opgericht eene Democratische Kiesvereeniging Het bestuar bestaat uit de hh J A t d Breggen voorzitter K Kazius secretaris en H v d Berg penningmeester Aanvankelijk tolt de vereeniging een 20 tal leden Bkro Ahbacut In de gewone huishoudelijke vergadering der vereeniging Winterlezingen alhier werd goedgekeurd en vastgesteld de rekening van den penningmeester over het afgeloopen dienstjaar sluitende met een batig saldo van f 16 50Vi In het bestnur werden herkozen de heeren P Hoytema van Kongnenburg J F Mahlstede en D Oskam respectievelijk als voorzitter vice voorz en secr penningm HiiSTRBOHT Donderdag kwam van Gouda uit door deze gemeente een automobiel rijden die in Boozendaal nog al veel last van een groeten hond had Het dier wilde er Inspringen doch nadat hij eens verwijderd was met een stok loste de voerman een Schot alleen om den hond vrees aan te jagen Het heest sprang in het voertuig viel en kwam er onder zoodat het overreden werd en meer dood dan levend bleef liggen Goede Nieuwstijding uit Nijverdal De heer Harmeling te Nijverdal Overijssel deelt ons met groote blijdschap t volgende ntede Mijne dochter was lijdende aan bloedarmoede zware hoofdpijn en hartkloppingen hoegenaamd geen eetlust en een tegenzin in alles Wij hoorde dikwijls door onze buren met zooveel roem over Uwe Pink Pillen spreken dat wjj tot het gebruik ook overgingen en wij betreuren zulks niet want na t gebruik van eenige doezen is mijne dochter een gelieel ander mensch geworden zjj heeft eene gezonde klenr terug gekregu heeft geen hoofdpijn meer en eet met smaak Mijn geluk is niet te beschrijven en zal Uw reddend middel een ieder ten zeerste aanbevelen Dusdanig waren de bijzoaderheden die de Heer Harmeling ons mededeelde Het is zeker dat de Pink Pillen die ontzeggeljjk de beste hersteller van het bloed de krachtigste versterker der spieren ijjn de bloedarmoede ba zjn dochter hebbon doen verdwijnen eveneons ziJn vele Personen genezen door hun geregeld gebruik van bleekzucht neurasthenie rhcumatiek on houpjicht kortom aUe ziekten voortkomende uit een arm of slecht bloed Prjs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozenVerkrijgbaar bQ Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoolddepothonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen poatwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda an omstreken Mj Wolff Co Westhaven 196 Wtuht U evenwel voor de namaakteU vereeha t u tie echte Pink Piütn alleen hij den Heer Snalntiê te Rotterdam of hij de depothoudera die onder de attesten in de couranten zijn aangegeven AUe andere personen vtrkoopen goedkooperezoogenaamde Pink PiUtn zulke ii eltehta om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam op versehitUnde plaatten in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn en hoeglmaamd niet de mtnste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hadden onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der eclUe Pink Pillen weder zijn begonnen Het namaaksel der Pxnk Pillen heeft nog nooit iemand genezen Hiernevens Afbeelding der doos met de echte Pink Pillen m nmimjnm A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou a at Beurs van Ainsterdam Vrkrs 80 911 827 IV 4 l l l 9 9JV 97 4 SHOtkr 95 9 Sl l SS SEPT VlBWLMD Curt Nod W S Vidito di o ditc Sdito dito dito SHoNOja übl Qouill la81 9S 4 ÏTJkLIB laschr vmg L8A3 81 6 OoRTBMB Obl iD papier 1888 I dito in zilrerlSflS 8 POBTOGAI Ottl mot coupon S dito ticket 3 67 8S K 9 104V 80 90 75 418 96V 1 180 l 106 118 18 aniUND Obl Binneixl 18S4 4 dito Oecuui 1880 4 dito bil Rntbs 188U 4 dito bij Hop 1889 VO 4 dito ia goad leeu 18BS 6 dito dito dito 1834 S SpiH B Porpet ichuld 1881 4 TUBKBIJ Gepr Goor leeu 1800 4 Oer leening Berie D Gec leenin aerieO ZoiD AFR Rp T oblf 189 j f HBiioo Ub it 8oh 1890 8 Vbkizubla Obl oabep 1881 4 AviTiBDAM ObÜRatien 1896 8 BoTTBBUAll gted leeu 1894 8 Nbd N Afr HindelBf aand Areodab Tab Mg Certificaten Deli MaatBohappy dito Am Hypotheekb paiidbr 47 Gult Mi der Voratoul aand Or Hypotheekb pandbr 4Vi Kederlaodsche bank aand Ned HandelmaatBoh dito N W 11 Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4i Utr Hypotheekb dito 4i i OonaNB OostHong bank aand ftoaL Hypotheekbank pandb 6 Ambbika Ëqut hy poth paudb 4 Maiw L ö Pr Liwi eert 6 NbO Uoll lJ 8pour w Mg aaud Mij tot Expl T St Spv aand Ned lud Spoorweg m aand OMTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAUTÉ S in en Tailorniadc Coslumes P SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Sept Johannes onders W A P F L de Haan en N Gaarkenken 22 Gerardus onders W van Hoorn en H Bunschoten 22 Anthonius Johannes onders H J Schoonderwoerd en C Bennis 22 Johanna ouders L J Reparon en J van der Linden 23 Leendert Herman ouders L Boot en H Kerkhoven 23 JacobttS ouders L van der Hoeven en E Borat 23 Wilhelmns Adam Anthonius ouders M C F Kabel en M J D Linnemann 24 Alida ouders K Rook en A van der Werff Johan Fredrik ouders P Signer en E van Dam 26 Maarten onders J F H Kiene en M J Boot Willem ouders W van Vliet en H A Zwaaneveld 27 Theodorus Albertus onders T M J Pieterse en H H Groenevold OVERLEDEN 21 Sept W J van Maurik 3 j R Cats wed S de Jong 56 j J Helleman hnisvr van K van Ejjk 78 j 22 A J M van to Wwwendük 3 i C M Lewöt 68 j 83 A Sloof 9 m J Sluijter 20 m G de Bruin 11 m 24 W van Wijk 5 w J Schokker 20 j 25 H A M Jaspers i in 26 C van Vnuren hnisvr van W de Mol 66 j 1 ONDERTROUWD 27 Sept C Ideörnil en N Vos te Rotterdam A J Scheer to Haastrecht en M J van dar Kleyn A J van der Valk en C J Maakamp i Blok en L Klijn W Wildeman te s Hago en E W van Duin GEHUWD 25 Sept G Prince en H J Bik C 3 Holthugsen en H van den Broek AIIVEKTEINTIKIN GEEN BETER ADRES voor alle soorten SCHOENWERK dan het Noordbralianteh Schoes eo laammagaziji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTEB ABTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WeEOSCHAAL Aanbevelend C SMITS AUe reparation en aangemeten werk IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHIOLS met en zonder afvoer van af f T iJOon hoogor iASFOU IJI E met prima zuinige branders GASOBNAiaBNTEN in ruime keuze voorhanden Grooti Gludllchtbrandcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieutv model oefmaiUterile PA NS ES en KETMLS gwaarhorgd giftvrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasütter Wtf Wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de Vatografitche UtmMtinrlekUng STTJIDIO Fl SINGEL 661 t£9I Jk F D IKS OODK t 8CHIEDAMMBK Merk NIGHTCAP Verkrügbaar by t M PEETER8 Jz NB hh bewija van eehtheid ii oaehet en kurk ateeda roor lien van den naam der Smas P HOPPE TE KOOP ol TE HUUR om direkt te aanvaarden l en Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bij IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gouda BulleniüBdsch Ovmicbt Een telegram van lord KitchenernitPretoria van Vrijdag meldt dat de colonne van generaal Bruoe Hamilton om negen uur des morgens te Italië is aangekomen en meldt dat de Boeren naar bet noordwesten ziJn getrokken De posten hebben zicU uitstekend verdedigd en den Boeren die met een groote macht aanvielen zwnro verliezen toegebracht Generaal Bruce Hamilton zal trachten den vijand te vinden en hem achtervolgen In antwoord op een brief van den waai nemenden president der Zuidalrikaansche Republiek den heer Schalk Burger waarin de wensch naar vrede wordt uitgesproken heeft lord Kitchener geschreven dat in dezen wensch ook door Engeland wordt gedeeld Lord Kitchener zette verder uiteen dat de verantwoordelijkheid voor den oorlog rust op de Burgers en dat na de inlijving der Republieken die een uitvloeisel was van don oorlog GrootBrittannie niet zijn woord kan breken tegenover de menschen die zich loyaal hebben getoond jegens het nieuwe regime Wat do clementie betreft deze behoort buiten eenige bindende afspraak te worden uitgeoefend Er is een proclamatie uitgevaardigd betreffende don verkbop van eigendommen van burgers welke nog in hot veld zijn overeenkomstig lord Kitchener s vorige proclamatie waarby werd bepaald dat uit de eigendommen van de burgers die na 16 September nog in het veld zoudan blijven de kosten zonden worden bestreden van het onderhond der gezinnen van deze burgers De nieuwe proclamatie behelst bijzonderheden omtrent de wijze van handelen met dergelijke eigendommen en de verdeeling der van deze te heffen kosten Er schgnt iets in de hooge Britache regeeringakiingen te broeden Wat is nog niet duidelijk De eenen zeggen dat lord Kitchener zijn ontslag wil nemen de anderen dat hg er op aandringt om volkomen de vrgehand te worden gelaten om net zooveel te moorden als hem lust In ieder geval loopt het over iets ernstigs want èn Daily News èn Pali Mall Gazette zjjn het er over eens dat de Koning zelf bij het geval is betrokken Geldt het kerkelijk iets bgzonders da zal het wel spibdig blijken Op het oogenblik kan men niets anders doen dan deloopende geruchten vermelden Oorlogsnienw is er niet De Engelscjien schgnen het spoor van Botha kwgt te wezen FEVILLETOJM 3 Ook Jürg was opmerkzaain geworden want hy had eveneens een vreemd geluid vernomen dat echter in het loeien van den storm geheel verloren ging Er verliepen eenige minuten eindelijk ging de bora voor een oogenblik liggen en nu hoorden iij duidelijk op betrekkelijk geringen afstand het geluid van stemmen en naderende schreden vermoedelijk afkomstig van een grooten troep mannen die in aantocht waren Daar cijn ze 1 rei Gerald die in het oc enblik van dreigend gevaar al zijn koelbloedigheiden kalmte had terug bekomen zoodat zijn stemniet de minste opgewondenheid vemed Hier aan mijn zijde Jórg We blijven bij elkaar enïuUen trachten ons zoolang mogelijk staande tehouden We zullen hun tenminste laten zien datlij met mannen te doen hebben die zich nietweerloos zullen laten afmaken Jura voldeed aan het bevel van zijn luitenant n plaatste zich dicht naast hem maar hij kon toch niet nalaten in dit kritieke oogenblik nog een laatste ichietgebedje op te zenden tot zijn beschermheilige St Joris I Ik heb me nooit veel met biddenmgeUten en ik heb me no j altijd zelf weten tehelpen maar hier gaat dat met meer U weet ik De berichten omtrent het aanvallen van twee fortjes op de grenzen van Zoeloeland is enkel merkwaardig doordien het particnliere bericht nit Dnrban veel minder overdreven is dan dat van lord Kitchener Het omgekeerde was anders regel Van veel beteekenis scbgnt het gevecht waarbij doEngelschen slechts een doode en negen gekwetsten hadden niet geweest te zgn De aangevallenen beweren natuurliik dat de strgdmacbt die zij afgeslagen hebben aanzienlgk was onder Botha zelf stond en groote verliezen leed Het geheele geval zal wol hierop neerkomen dat de bezetting der fortjes door troepjes Boeren beschoten is Welke Botha s plannen zijn valt niet te raden Of hg werkelijk van plan is om Natal binnen te vallen Wij betwglelen het Daartoe zijn thans te veel Britscho troepen op de grens vereenigd Wellicht is hij thans op weg naar een streek die door de troepenzendingen naar Natal van Britten gezuiverd is en trekt hij op een ander doel los Het moet ongetwijfeld in het belang der Boeren zijn om de Engelschen telkens tot groote troopenbewegingen te noodzaken Al brengen jsij zelven geen belangrijke slagen toe al is het direct voordeel niet zichtbaar toch storen zij het geheele plan der Engelschen en verhinderen zy hem om zich rustig te Johannesburg te vestigm D6 bekende correspondent van de Daily Telegraph ging naar Newcastle om te zien hoe de zaken in Natal staan Op weg daarheen werd iiij opgehouden door een ongeluk met een trein met troepen de locomotief on veertien wagens ontspoorden Zes soldaten werden gedood zes en dertig werden gewond Dit ongeluk door de Boeren berokkend was reeds bekend maar de verliezen waren verzwegen Te Newcastle was het heel druk In den omtrek zwerven van tjjd tot tijd Boeren rond die nit het Drakensgebergte komen en den Mauser onder de overjas verbergen zoodat ze den indrnk maken van vreedzame burgers Ten slotte vertelt do correspondent dat Botha stellingen maakt bg Scheeper s Nek in de nabgheid van Nqoetoe Over de nederlaag van majoor Gongh wordt nog medegedeeld dat 400 Boeren van een afstand van honderd yard de Britsche colonne chargeerden Zij vielen in de flank en verzekerden zich dadelgk het bezit van twee kanonnen en een maxim die tot dubverjiog niet onder de Britsche verliezen zijn vermeld De Boeren ontnamen den Britseben officieren hun jassen en schoenen zelfs majoor Gongh werden schoenen en helm ontnomen zoodat ben nooit een snuggere bol geweest behalve in het vechten maar dat heb ik ook van St Joris U hebt oCFK altijd met het zwaard weten om te gaan vooral als het op den draak los moest Help ons nu een beetje met het vechten of liever doe het voor ons want alleen kunnen we t met klaarspelen En als u nu heelemaal niet wilt geef ons dan tenminste een zalig uiteinde en erbarm u dan ook over dat arme heidenkind over Jovica en w rgi dat rij gedoopt wordt zoodat ze ook eenmaal bij ons in den hemel komt Amen I Jovica aan haar was de laatste gedachte van den jongen Tyroler gewijd zij kwam nog aan het zalige uiteinde en hij wilde tenminste nog de geruststeilmg hebben dat ze eenmaal in den hemel zou komen Ben je klaar vroeg Gerald die geen oogenblik den ingang der kloof uit het oog had verloren maar toch het geprevel van zijn oppassergehoord had Jórg richtte zich vastberaden op Tot uw orders luitenant Het gebed is atgeloopen nu gaat het er op los en ik denk datik mijn schutspatroon geen schan fe zal aandoen De beide mannen stonden zij aan zij tot den strijd gereed do wapens stevig in de handen geklemd voorbereid op een aanval welke hun nog de iKwp op een eerlijken soldaten dood liet want als het hier tot een strijd kwam dan waren zij ook verloren De eene minuut verliep echter na de andere zonder dat er een aanval plaats had De ingang tot de kloot was open en onbewaakt en de vervolgers waren nu in de onmiddellijke nabijheid ervan gekomen Men Koorde tusschen het looien van den atorm duidelijk hun stemmen de ongelukkige bevelhebber barrevoets 26 mglen ver moest gaan naar De Jager s Drift BS de Britsche verliezen in dit gevecht moeten nog gevoegd worden negen vermisten die nog niet zgn opgegeven Hit de ofücieele opgaaf van sterfte in de vluchtelingenkampen in Znid 4 frika blgkt dat in Transvaal van 58 615 blanken in die maand 1231 stierven waarvan 1014 kinderen terwgl in den Vrijstaat van 43 622 kampbewoners 622 omkwamen waarwan 510 kinderen Van de Kaffers in de kampen i2 ü00 stierven er 567 In de groote kampen heersohen een ernstige mazolen epidemie V De oneenigheid tusschen den Duitbchen keizer en de stad Berlgn heeft weer nienw voedsel gekregen De keizer hoeft zgn goedkeuring tot plaatsing van drie fonteinbeelden in het park Frieiirichshaien geweigerd en in eon door hem zelf geredigeerd schrijven geeft bjj daarvoor als reden eenige bezwaren op van knnststandpunt De drie beelden waren ontworpen door den stadabonw meester Hoffmann en stelden voor Dootnroüsje Sneeuwwitje en Rubeznhl De keizer had ze gezien op een tentoonstelling Natnarigk rgat nu dadeljjk weer do vraag of de keizer eaflig wettelijk recht heelt om aan zich zelf de beslissing to houden over 4 plaatsing van beelden en bouwwerken in een stadspark Bg sommige andere monumenten o a het Waldeck monuraent op hot vroegere kerkhof is zelfs niet de toestemming van den keizer gevraagd Wil de keizer echter voortaan dat recht uitoefenen dan zal hij daardoor opnieuw in ströd komen met den stadsraad van Berlijn die na do geschiedenis met den onder bnrgeraeoster en met den verboden tramweg over de Sieges Allee niet zoo welwillend gestemd is Er is dan ook in de pers reeds menig hartig woordje gezegd De National Zeitnng mag nn wel jammeren dat t conflict zoo te betreuren is en dat t beste zou zgn als de stadsraad maar berouwvol toegaf doch de stadsraad luistert er niet naar en de radicale bladen verletten er zich tegen dat do architectonische ontwikkeling van Berlijn zou afhangen van éen mensch die niets is dan een dilettant zooals de Berliner Zeitnng het uitdrukt Toevallig spreekt de Temps ook van dilettantisme in een artikel over de tram wegkwestie De ontwikkeling van Berlijn is niet tegen te houden betoogt het blad Esthetisch zal niemand do tramwagena verdedigen maar daar schuilt de kwestie niet Zg ligt geheel in het cünflict tusschen het algemeen nut en de overwegingen van het die zich luid en heftig verhieven doch niemand vertoonde zich niemand overschreed den ingang der door de volks traditie geheiligde plaats Een lang kwartier een eeuwigheid schijnende verliep m deze zonderlinge kalmte Nu en dan vertoonden zich boven aan den rand der kloot eenige gestalten die zich donker en scherp tegen den helderen sterrenhemel afteekenden het waren mannen die blijkbaar een blik in de diepte wilden werpen Hunne wapenen blonken in het maanlicht maar geen schot werd gelost Eindelijk verdwenen zij weer dreigender en woester verhief zich toen het geluid van door elkaar schreeuwende stemmen t Is zonderling fluisterde Gerald Ze wagenhet werkelijk niet de bron te naderen Daniraheeft gelijk de traditie wordt in eere gehouden zelfs tegenover een vijand ik zou het nietgelooid hebben Luitenant mij begint de geschiedenis te vervelen I verklaard Jörg Daar staan wij nu al sedert een half uur gereed om ons heel gemoedelijkte laten vermoorden en nu gebeurt er in tgeheel mets Dat is bepaald hekserij dat volkis anders bang voor dood noch duivel en nudurven ze niet eens bij bet water dezer bron tekomen Welnu dan blijven we onder de bescherming van dat water Je hebt de waarschuwinggehoord geen enkele stap buiten deze rotsen I Wat ze ook doen mogen wat er ook gebeurenmoge wij wijken ntet van deze bron vooraleer erhulp komt opdagen als er hulp komt De laatste woorden klonken somber en weitejend de Jooge officier dacht aan alle mogelijke dilettantisme Het is hard voor het volk om te zien dat men hen een snel en wejnig kostbaar vervoermiddel ontneemt terwille van de govoeligheid van enkele verfijnden Mag men de berichten gdooven dan is het merkwaardigste practische resultaat van het bezoek van keizer Nicolaas aan Frankrijk hot feit dat allo maatregelen zjjn getroffen op een begin van uitvoering te geven aan den aanleg van een Russische spoorlijn die voor den Franschen bondgenoot van het allerhoogste strategisch belang is De onderhandelingen over den aanleg van deze Ijjn zjjn reeds begonnen tgdens de aanwezigheid van den chef van den Franschen generalen staf generaal Pendézeo te Petersburg in het voorjaar van 1901 on zgn voltooid bij hot later bezoek van minister Delcaasé aan het Russische hof Men zogt dat de aanleg van dezen spoorweg de conditia sine pna non is geweest voor verdere geldleeuingen door Rusland in Frankrijk te plaatsen welke bewering een deel der Duitsche pers aanleiding geeft om zeer scherp te zeggen dat Frankrijk gebruik hoeft gemaakt van Rualand s geldnood om voor zich een voordeel af te dwingen Dit voordeel ia een groote spoorwegiyn die zal worden ingeschoven tuaachen de grooto lijnen van Petersburg en van Moskou naar Warschau on zal loopon van Bogoloje naar Siedde De Ijjn wordt ongeveer duizend kilometer lang en zal geheel van dubbel spoor worden voorzien De nienwe Ijjn loopt van de lijn Petersburg Moskou bg Bogoloje over Liva naar Soidcle aan de lijn Brest Litowsk Warschau en sluit daar aan bij do Trans Europeeache lijn naar Brost Zg moet dns dienen tot ontlasting van de hoofdlgnen Petersburg Wilnn Warschau en Moskou Smolensk Warschau die tot dusver de transporten van troepen naar Dnitschland moesten bezorgen Het voordeel voor Frankrijk ia hierin gelegen dat het kleine aantal van de grooto lijnen naar de Weatelgke grens van Rusland een snellen opmarsch van de Rnssisobe troepen onmogelijk maakt en dat zich dus in geval van nood het feit zou kunnen voordoen dat Frankrijk te lang moest wachten op de toegezegde Ruaaische hulp Het Berl Tageblatt acht het streven dat nit het behaalde voordeel apreekt van te grooter belang omdat Rnsland zich in don laataten tgd zeer heeft gehaast met den aanleg van de strategische Ign Losojawa Kieff Kowel die voor den opmarsch tegen Oostenrijk moet dienen maar voegt er dadelgk bjj dat de voltooiing van deze en de nienw ontworpen lijn nog wel eenige jaren zal vor hinderpalen welke Danira op haar w eg zou kunnen ontmoeten Jórg zei echter op bemoedigenden toon De kameraden zullen ons niet in deo steek laten en Sint Jon ook niet Hij zal wel hebben ingezien dat hij eerlijke en fatsoenlijke Tirolers tegen dat moordenaarsgespuïs moet helpen ket zou ook jammer wezen voor ons betden luitenant Ik heb nog volstrekt geen haas t om dood te gaan want ik vind dat het met vijftig jaren nog vroeg genoeg is Met deze woorden ging Jörg heel gen 0aüelijk tegen den rotswand staan leunen nadenkende over het heerlijke leventje dat hij nog zou kunnen leiden over de vreugde die Jovica zou ondervinden als hij levend en gezond weer in het fort terujjkwara Hij kwam ten slotte tot het resultaat dat een dergelijke aardbche ontmoeting toch verreweg de voorkeur verdiende boven en vederzien in den hemel hetgeen hem bovendien nog zeer twijfelachtig voorkwam met het oog op den heidenschen toestand zijner beschermelinge Het eene uur verliep na het andere de nacht begon langzamerhand voor de morgenscheraering plaats maken de sterren verbleekten en verdwenen een voor een en ook de bora had meer en meer zijn kracht verloren zoodat het M heen dat de storm spoedig geheel zou bedaard ztjn Voor de kloot der Wila bron hadden zich Ge raid s vervolgers gelegerd wachtende mot een taai geduld uren lang iVffrdt vervolgd c