Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1901

kuhdigeti begeren èat tijn werk een meesterstuk is geweest Toen de rem boven op de hoogte brik n dat hem alle gelegenheid benomen was om een zijweg in te slaan had h j maar één uitweg de poort Doch men stelle zich voor een sterk slingerend rijtuig van groote zwaarte hollerdo van een steile hoogte door het ontbreken van alle remmiddelen niet meer voldoende luisterende naar het stuur en nog zon Willem er in geslaagd ziJn allen te të redden zoo de weg bij den ingang van de poort niet slikkerig was geweest het achterwiel daardoor niet was geslibd en tegen een uitstekenden steen terechtgekomen Alles vloog uit elkaar maar Willem bleef zitten op zijn bok het stuur nog in de hand als een kapitein van een schip dat vergaat op zijn brug Alles vliegt over hem heen de kleine groom eenige meters ver de heeren von Ziegler en van Asbeck stukken wielen alles en hy blijft waar hü is op zgn bok de ketel springt hij blijft Een diep gapende wond in het rechterbeen pn eenigeernstige kneuzingen zijn het loon voor ziji heldenmoed De vreemde attaches hebben samen den chauffeur als blijk van han dankbaarheid voor zefiopoffering een hem zeer welkom geschenk gegeven Willem zal nog gernimen tijd moeten uitrusten eer hy weer oen auto zal kannen besturen Hedenmiddag 2 uur wordt het badseizoen te Scheveningen gesloten en van Dinsdag af zal ook het Kurhaus met al wat daarbg behoort als hotel restauratie Kurhausbar en de boalevard inrichtingen gesloten zyn De door het Arnhemsche Dames comité gehouden Transvaalcollecte heeft ongeveer f 3000 opgebracht In de arbeiderswyk Klarendal werd f 150 gecollecteerd waarby f 70 aan centen Dezer dagen deed het bericht de rondte van den Transvaler dien Blood het gevangenenkamp te Middelburg had laten zien en die zoo aangenaam verrast was over de goede toestanden aldaar t Is mogeiyk dat er iets waar is van dit bericht maar de kampen zyn toch niet overal zoo prachtig Over het concentratiekamp te Potchelstroom zegt iemand die het bezocht heelt Ik bezocht het kamp te Potchefstroom en aanschouwde zeer treurige dingen De gevangenen ontvingen twee pond vleesch per weeü en het vleesch is van zulk slecht soort dat de gevangenen dikwyis weigeren er van te eten Een jongen van 14 jaar stierf en riep stervende Swarts kos Swarts is de naam van den Boerenkoromandant van het kamp Kos beteekent kost voedsel Een meisje stierf drie dagen geleden De gonoesheeren gaven bevel het gezichtje te bedekken de aanblik was te afzichteiyk Het sterven van honger is de vreeselgkste dood die bestaat Ik zag het lykje van het meisje de huid was gedroogd aan de beenderen en den afschnweiyken aanblik van dat kleine gezichtje zal ik nooit vergeten Moge God spoedig helpen 1 Donderdag in den namiddag tusschen 1 en 2 uur is te Vesinet by Parys de 32 ja z 1 48 4 88 8 17 r 1 64 6 41 6 87 1 88 8 14 4 8 48 4 03 4 45 6 88 6 04 8 8 7 08 7 618 81 46 4 58 6 3 1 58 6 8 46 8 08 f 5 10 58 11 58 18 08 18 86 1 0 8 0 8 85 1 08 4 8 1 84 4 6 6 16 5 48 8 84 7 08 7 88 8 80 8 48 47 10 09 10 15 11 04 ff Hdluliika ipo X ïitra inppkianlkivy ni da Conpagiiia ia WajaM Lil 10 1 U Sl 11 46 18 0410 8 10 18 J I 10 48 8 08 8 84 8 00 8 87 10 08 10 1 Hl 48 rMÜtitUi ap iM lifip ta aUt tattmi ii irdeii 80ÜD4 OBN HAiO l am 8 18 18 18 86 18 J5 1 16 1 63 8 81 8 48 4 1 1 07 1 18 4 60 8 18 8 08 8 13 r 8 87 6 88 6 48 9 11 8l 10 00 11 18 J 11 80 1 88 I 9 88 4 10 88 10 48 1 86 11 48 18 46 18 66 1 S7 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 H 5 8 17 87 97 5i Ï 56 S8 44 lO U U 6 106 18 0 lUO MO 4 00 4 5 4 87 5a 7 1 M 10 Voorburg 6 88 Z Z ios8 lit ïoalatm Z g 6 88 J 8 01 6 10 8 64 l ï i h Mo 8 03 7 jo 10 u 10 64 1165 U 118 18 85 8 18 8 0 3 84 4 17 4 48 5 48 7 05 7 81 8 0 8 88 8 46 10 88 10 S4 T IT il i aucn I w w ƒƒ 10 14 8 88 8 46 I0 8 6 80 8 81 8 7 60 8 18 7 10 14 0 5 I V i Oudaw 6 86 7 1 84 40 8 8 6 07 7 88 8 43 10 54 l J 1 ± M J 7 ïiJ Uï 7 5 8 0 J 1K 11 4 J5 J M ió 18 7 i 5 8 uT8 uTu i M i i deren en dos een onmiddelljke bedreiging Tan don vrede in aMenbaren tgd niet te vreezen ia Door de voltooiing van de nieuwe l nen zal echter Kasland s offensieve kracht in zeer hooge mate worden versterkt Verspreide Berichten Feaskeuk Het heet weer dat koning Kdward van Engeliind in het aanstaande voorjaar enkele weken zon villen komen doorbrengen aan de kast van de Uiddellandsche Zee Generaal Voyron de bevelhebber derFransche Chinaexpeditie is na de soesahder olflcieele begroetingen uit Marseille naar Lavoulte in de Ardennen gereisd omdaar gedurende minstens een maand nit teruBten Het procee van de anarchistische Libertaire waarby betrokken zijn Laurent Tailhade en örandidier is uitgesteld totWoensdag a s over een week op grond vaniet feit dat de eerste te Montfort l Amanrywoont De derde arbeidsraad die voor confectie hoedenvak bloemen en veeren heeft meer genade gevonden in de oogen der paf troons dan de twee eerste van de iSi ingeschreven patroonF hebben er IBO of 47 procent gestemd doch nu lieten de arbeiders zich weer wachten van de 508 ingeschrevenen kwamen er slechts 266 op of 62 procent DuiTSCHLillD Prins Tschoen die zoo aardig smaak begon te krygen in de westersche gewoonten en gebruiken moet plotseling terug naar zyn land en niet eens wordt hem t jd gegund zich te Oenna in te schepen op weg waarheen hg ook nog even Uttnchen zoo bezocht hebben hji scheept zich rechtstreeks in een Dultscbe haven in Do Dnitsche bladen zoeken naar de reden voor den plotselingen terugkeer van den boetgezant naar China Gemeld is dat het bevel nit Peking is verzonden op aandringen van de Dnitsche regeering die vreesde dat de rondreizen van don prins wat al te veel zouden krijgen van een zegetocht en dit niet overeenkomstig den aard van s prinsen zending achtte Echter wordt deze opvatting van andere zvjde tegengesproken Hoe t zl de prins is de dupe BINNENLAND Men meldt uit Schwerin Prins Hendrik der Nederlanden is Donderdagavond op het kasteel Ludwigslust aangekomen waar de groothertog en do overige vorsteiyke personen reeds aanwezig waren Eergisteren heeft Prins Hendrik deelgenomen aan een jachtuitstapje naar Friedrichsmoor Als vermoedelijk a r candidaat voor de Staten van Zuid Holland te Alfen noemt De Standaard mr Van Dobben de Bruyn burgemeester van Hazerswoude BattardUB Baun 7 45 Lira V 4 48 6 o 4 ii ü Oapalla 4 Kiauwarktrk 6 01 5 61 Uoorilraekt ll f B da i AU a U 8 klMa mtw WHl a 7 18 8 87 8 41 1 18 8 68 7 i w u 7 68 14 T t8 08 l Qouda ZeTaah Moaia aoatara e rZag Voorburg Haga Kaar wï vernemen is bjj het Departement van Binnenlandsche Zaken in bewerking een gebeele herziening van de Kon besluiten van 1861 en 1862 met de daarmede in verband staande wijzigingen en aanvuUingsbcsluiten en de bj een en ander gevoegde modellen betreffende de tegenwoordige militiewet ten einde die in èén besluit samen te vatten met bijvoeging van de nieuwe modellen vereischt voor de uitvoering der wet van ii Juni 1901 Stbl no 169 Het plan bestaat de gewijzigde militiewet zoo mogelijk met 1 Januari a s in werking te brengen H M de Koningin moeder is Zaterdag van Soestdiik naar het Loo vertrokken waar H M denkt te vertoeven tot omstreeks ualf October H M arriveerde te 3 17 uur aan het station Apeldoorn en werd door de Koningin aan den trein afgehaald A s Maandag zal de Vorstin voor een d ig naar Keulen vertrekken met de bedoeling om daar H M de koningin van Roemenie te ontmoeten s avonds koert H M dan naar het Loo terug Geineng de Berichten Üo lijfarts Lapponi van paus Leo XIII heeft bekend gemaakt dat de geruchten omtrent een ongesteldheid des Pausen van allen grond ontbloot zjjn De Paus is gezond en houdt zij h als altijd met iyo gewone doen en laten bezig Alleen is hjj hoogbejaard en op Z jn leeftijd 92 jaren is het natuurlijk dat behoefte aan absolute rast zich doet gevoelen In verband met het bericht dat mr Veegens als medewerker van het Volksblad zal optreden deelt men ons mede dat het plan met Januari e k een partijorgaan als dagblad te doen verschijnen door het bestuur van den Vrijz Dem Bond ernstig wordt overwogen Niet onwaarschijnlijk is het dat het Volksblad daartoe in handen dier partij overgaat Donderdagmiddag werd de commissaris van politie te Zwolle gewaar dat een Duitscher die Woensdag over t Katerveer was gegaan aldaar een tamelijk goed rijwiel vgor f 12 50 zou hebben verkocht Daar zulks hem verdacht voorkwam werd een rechercheur op onderzoek uitgezonden om het signalement van dien Duitscher op te nemen Het bleek dat bij in de richting van Harden igk was gegaan om te trachten dienst te nemen Daar hij aldaar niet kon worden aangenomen werd hij eergisteren herwaarts teruggezonden Hij werd hier dadelijk herkend als de persoon die Woensdag bedoeld rijwiel had verkocht en bekende dat een drietal dagen vroeger in Dnitschland te hebben ontvreemd hetwelk na telegrafisch onderzoek bleek waarheid te zijn Hö is daarop naar het huis van arrest overgebracht daar zijn uitlevering vermoedelgk aangevraagd zal worden Zw Ct 8 8 3 1S 8 47 ap iM l l ht 10 1 lo 58 11 1 n 85 De chauffeur van de automobiel die te Vttlkenberg is verongelukt wordt door de Limb Koerier een held genoemd Des rige vrouw van een beairt t8xij het stadhuls Soyer genaamd die een drank en kruidenierswinkel houdt tydens de afwezigheid van haar echtgenoot vermoord Men vond juffrouw Soyer achter do toonb op den rug op den grond liggen halverwege met het lichaam onder de toonbank Zü vu dood Het Ijk lag in een bloedplus Haat gelaat was zwart haar oogen stonden star on om den mond was een trek vm vreeseIgken angst zichtbaar Haar keel was tot op den slokdarm doorgesneden met een mes dat bebloed op de toonbank werd gevonden on dat een lemmet van 20 c M lengte heeft Toon men het lyk vond lag het dochtertje van de vermoorde in haar wiegje te schreien Uit een door de justitie ingesteld onderzoek bleek dat een bedrag van 850 francs dat bewaard werd in een niet gesloten kistje in een kast gestolen was Het kistje werd op en bed gevonden In do kamer waren geen sporen van een worsteling te zien alle meubelen stonden op hun plaats Twee landloopers die s middags by Soyer brood en kaas hadden gekocht werden spoedig als verdacht den moord te hebhen gepleegd gearresteerd doch spoedig weer in vryheid gesteld toen zy bun alibi hadden bewezen Zooals men weet is Gibraltar het eenige punt van Europa w iar nog apen in t wild leven en deze kleine kolonie wordt er met veel zorg beschermd De Engelsche zoiiloog Sklater heeft in 1900 ter plaatse een onderzoek ingesteld en vond dat de dieren die op de hooge en weinig toegankelgke gedeelten van het rotsgebergte leefden in de laatste jaren aanmerkoiyk in aantal waren toegenomen en nu wel een 130 stuks telden Toen lig s avonds eens naar t signaalstation ned op den top zag hg herhaaldeli k kleine troepjes die vrg tam waren en hem zonder vrees tot op weinige passen lieten naderen Kapitein Ingle eld die de dieren twee jaren lang had kunnen waarnemen vertelde hem dat zg meestal troepen van meer dan 15 stuks vormen maar hy zag er toch nooit meer dan 29 samen Dit zjjn families die bestaan uit een oad mannetje verscheidene wgfjes en een aantal jongen van verschillenden leeftgd De jragen worden geboren in t voorjaar worden door do moeders eenige weken aan de borst en dan op den rug gedragen De apen zetten bg t zoeken van eten en t graven van wortelen een achildwaoht uit die hen door een soort van geblaf waarschuwt Kapitein Ingleflield zelf werd door de apen nooit aangevallen al kwamen ook de oude mannetjes dikwgls grynzend dicht op hem at Daarentegen werd zgn hond tweemalen aangevallen en als hg met zyn hond bergaf ging gebeurde t dikwyis dat de apen boven op een plaats wachtten en hen wanneer zg onderlnngs kwamen met een hagel van steenen begroetten waarby soms stukken waren zoo groot als een kokosnoot De apen genieten de byzondere bescherming van de Engelsche autoriteiten maar daar zy soms in de tuinen erge verwoestingen aanrichtten moest men de bezitters vrgheid laten om ze dood te schieten TUd ut tireenvicli 88 48 9 58 10 08 In den tuin van jhr L J Quario van üfford te s Gravenhage staat een zonne i L i 4l 8 11 7 8 f T 67 8 01 8 88 8 17 88 58 10 18 10 48 11 8 8 13 r 10 08 8 84 fa 10 17 8 88 e F 10 89 8 43 8 9 V 44 10 19 10 84 10 48 11 16 U 67 8 16 8 4 S o o U A i MSTBaDAM ria Kia iau U 8 11 8 3 9 38 10 80 10 5 18 08 1 10 8 38 8 85 4 07 4 48 6 8 I 86 8 48 61 O l 10 80 10 37 11 08 Amal W 8 01 8 68 88 10 10 11 04 18 48 18JI7 1 57 8 85 4 11 4 57 6 80 5 48 6 44 9 86 10 3 11 08 11 47 11 5 Am t C 8 19 9 18 8T 10 8 ll lill 08 1 10 8 19 8 40 4 87 6 li 6 46 8 91 58 10 50 11 18 18 08 18 14 l a 6 81 7 15 8 10 8 Ï8 9 13 81 1 18 18 87 18 5 8 8 8 10 8 84 4 45 8 08 6 81 7 0 8 10 8 86 48 laut W 6 84 6 47 7 80 8 86 8 45 80 9 48 11 80 18 48 1 05 8i4 8 88 8 48 6 0 6 81 8 88 7 85 8 86 40 10 01 1m l 7 08 7 818 18 9 19 10 1810 8418 61 1 88 5 3 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 9 1 10 87 11 88 bloemplant met een tiental zgscheaten waarvan een paar een reusachtige hoogte verkregen Ër zgn er van bgna 4 meter hoogte en een zelfs van 4 30 M in stadstuinen waar dikvIJlB door bouwen en sloepen de grond nogal kalkrgk is verkrijgt de zonnebloem meermalen een hoogte van 3 i 4 meter maar een hoogte van 4 30 M zagen we nog nimmer bereikt STADSNIEUWS GOUDA 30 September 1901 Gisteren bad het jaarlgksch concours plaats van de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht Dit concours werd op bescheiden voet gegeven omdat de Vereeniging een volgend jaar haar 35 jarig bestaan hoopt te vieren en er dan een grooter wedstrgd zal plaats hebben De uitslag is aldus I Personeele wedstrgd Ie prgs K W Stecher met 65 p salonlamp 2e J Phefler met 54 p theetafel 3e H V Wyngaatden met 54 p beeld met klok 4e P Brakel met 53 p negerjongen 5e A L J Breebaart met 53 p luxe tafeltje 6e J P Mul met 52 p barometer 7e A van Kersen met 52 p theeblad 8e J J P den Boer met 52 p jardiniere 9e J Wernink met 52 p portret van H M de Koningin 10e Tb Binnendgk met 50 p buste 11e J van Os met 50 p 2 wandtegcls 12e L Bisschop met 49 p etAi met theelepels 13e P J Biezenaar met 48 p inktkoker 14e J G V d Lnbbe met 48 p 2 wondtegels 18e A van Reedt Dortland met 47 p klokje 16e C A Groenendal met 47 p advo 17e H Ggzenij met 46 p 2 busten 18e J van Oye met 46 p voorsngmes en vork 19e W Sliedrecht met 46 p coupe 20e J Schenk met 43 p iuktstel 21e M van Leeuwen met 43 p sigarendoos 22e J J van Bemrael met 43 p geschilderd wandbord II Wedstryd Vrye Baan a 3 Schots Ie prys J J P den Boer met 35 punten 2er H van Wijngaarden met 34 p 3e A van Kersen met 34 p Rozenprys H van Wgngnarden met 8 rozen b 5 Schot Ie prys A van Reedt Dortland met 57 p 2e H van Wgngnarden met 56 p 3e J J P den Boer met 56 p Rozenprys A van Reedt Dortland met 4 rozen na loting met H van Wgngaarden die ook 4 rozen had c Cylinder Ie prgs 0 M van Wgngaarden met 67 p na loting 2e J M de Weger met 57 p 3e J P Mul met 57 p l Bozenprijs J P Mul met 9 rozen d Buks Ie prgs C A Groenendal met 96 punten 2e A v n Kersen met 93 p Be C M van Wgngaarden met 90 p Rozenprys H van Wyngaarden met 9 rozen In het café Het Schaakbord werden des avonds de prgzeta uitgereikt door den heer A van Reedt Dortland vice voorzitter van Burgerplicht Nog geruimen tyd bleef men gezellig bijeen Heden werd door den Heer H J Nederhorst Jr architect alhier namens den Heer P W Kamphuizen in het Café van den Heer A Dam aanbwteed Het bouwen van een pakhuis met ballenkokery en komende werken aan de Peperstraat K or 11 te Gouda Ingescuroven werd door Pakhuis Turflobds MassaE Sliedrecht f6798 f781 f6579 A Grendel en Co 6125 735 5860 C Zaal 5858 58 i Faag Hi 6012 821 5833 P Krnït 4880 898 5778 P G BooBendaal 4914 664 5568 J de Jong 4793 780 5480 J M Endenburg 1886 654 6440 J E V Dongeny Bolding 4740 660 6400 W Bokhoven 6398 H Hoogendoorn 4602 693 6296 i de Brugn 4630 610 5240 Wed H Groe nendaal 4488 95 730 60 6219 66 C V d Kug 4660 534 6194 J H de Wilde 4569 a 620 6189 J Slegt 4586 570 5166 W A Verhruggen 4498 648 6146 C W den Hoed 4420 620 5040 J J Dnijm 4383 617 5000 C F Tholens 4283 558 4841 In plaats van No 7 Marche Fontiflcolezal op het orgel concert in de Groote Kerkmorgen worden uitgevoerd een treurmarschvan Fr Chopin 3 Boskoop In de Septembervergadering van de Pomologische Vereeniging alhier werd door den voorzitter o a medegedeeld dat hem een betrouwbaar middel aan de hand was gedaan tegen luis op planten Dat middel i als volgt 1 kilo Quassia amarum wordt gedurende li uur gekookt in een gesloten ketel daarna wordt toegevoegd 1 kilo groene zeep opgelost in 30 40 liter water Men doe er zg n voordeel mee 367 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Maandag 30 Sopt No 17881 f 1500 3446 en 16705 ieder f 1000 2001 en 17036 ieder f 400 5823 6418 16879 en 18078 ieder f 200 1207 1496 2611 5528 114554 13095 1 3260 13761 13930 14001 14035 15174 18407 en 18623 ieder 1 100 Prgzen van f 70 101 2836 6088 10102 13908 16131 18375 209 3077 6192 7 34 16223 91 337 3378 6410 96 55 62 18501 91 3497 6508 10236 57 16315 10 668 3595 17 83 14311 25 37 767 3622 6614 10324 31 71 62 814 3708 6764 10691 14406 87 18613 979 3983 7070 99 11 16433 85 1000 4004 72 10768 60 37 18921 19 96 7169 91 69 48 19085 72 4155 7208 10922 83 83 191141130 66 56 98 14637 98 192291391 4299 76 11349 98 16507 19360 1425 4302 7431 64 14631 33 61 49 26 97 11420 74 64 19531 76 67 7812 36 85 16636 19630 1500 4468 7823 11548 14721 16709 46 10 4506 8031 11639 14963 16810 66 24 4687 8182 11801 72 16928 19701 44 4708 8396 81 85 17017 5 47 82 8419 11981 99 17104 38 1608 4800 99 12147 15041 80 49 26 11 8684 12370 15122 18201 19847 73 16 8654 12435 45 38 199711756 4909 86 12647 16209 84 200781800 72 8801 12736 47 70 20248 44 97 2 48 74 1734Ü 2Ü366 1908 6176 8973 65 15372 51 87 38 5222 9027 77 88 17436 20423 2128 5302 9119 82 89 78 25 67 6644 9439 12819 91 17663 51 81 5654 75 38 15660 17819 20522 2215 5726 9610 81 15716 35 36 17 5804 58 13008 16832 88 40 87 30 70 94 15920 99 95 2323 44 9046 13306 74 18060 20817 70 6027 70 13476 16016 18334 39 2541 30 9929 13596 99 6220949 2684 41 10090 13888 5e Klasse 8e Lyst No 13971 z 10971 f 70 VERSCHEIDENHEID Naar Het Vad verneemt is eerstdaags het praeadvies van B en W te verwachten op de verschillende adressen waarbg verzocht wordt het spel op de wandelpier te Scheveningen te verbieden B en W zullen den raad voorstellen om in deze aangelegenheid een beslissing van den rechter uit te lokken Door een onvergeeflgke lichtvaardigheid is teCaldas da Reinha de geliefkoosde badplaats in Portugal waar ook de op Portugeesch gebied gevangen Transvalers met hun gezinnen gemteineerd zgn een ernstig ongeluk gebeurd Er zoa een godsdienstig feest worden gegeven waarheen duizenden opgingen Boven op een omnibus zaten 37 menschen die stukken vuurwerk sommige met dynamiet vermengd hadden meegenomen om het s avonds af te steken Toen de omnibus het feestterrein bereikte werd eeu daverende uitbarsting gehoord De omnibus werd verbryzeld 10 passagiers op de plaats gedood de anderen eq eenige omstanders doodeiyk getroffen Het hoofd van een der doeden werd 50 meter ver geslingerd en kwam te land in den schoot van een dame die op bet grol ziat In de vergadering van Dnitsche natuurkundigen en artsen welke deze week te Hamburg is gehoaden heeft prof Simon van Giittingen een proef getoond welke algemeen opzien heeft gewekt en wellicht zeer belangrgke toepassingen kan vinden Op het dak van een der gymnasia was een electrische booglamp geplaatst die haar licht naar alle richtingen kon doen schijnen Dat licht werd door een Jjréuien reflector gericht op het dak van het aboratorium voor natuurkunde op een kilofceter afstand Daar werd het door een hollen spiegel opgevangen en teruggekaatst op een element van selenium waaraan een telephoondraad was verbonden Zoodra nu op het i fét iA gymnasinm tagen de booglamp werd gesproken waarbg de luctittrillingen dan op het electrisch licht inwerkten zonder dat zulks achtel voor het oog waarneembaar was bleek het selenium voor die lichtwgzigingen z66 gevoelig te zgn dat bet door de daaraan verbonden telephoon de op een kilometer afstand gesproken woorden duideiyk overbracht Hierin had men dus een nieuwe wgze van telephoneeren zonder draad voor zich welke wellicht eenmaal in de practyk groot nut zal stichten innnrrAijiJlJ A VAN OS 4z j Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA TelephooH ¥ 1Ê Beurs van Amsterdam Slotkra 80 961 6 SEPT I Vrkra SH a L o Cart Ned W S 8V1 801 dito di o dllc 8 96 dito dito dito 3 96 HoHGltiübl Gouai 1881 98 4 TAUB Iiiaohr Tmg 1869 81 5 911 OoHI Obl m papier 1868 5 82 i 81 l dito io iiWerl868 5 U t PoaTUS l Obl mot coupoü 8 dito ticket 8 84 85 841 1041 80 90 676 416 194 961 ISO 68 108 118 818V ll au IAllll Obl Biiin nl l894 4 O dito Gecona I88O 4 SS i ditobijEolha 1889 4 71 dito bij Hop 1889 90 4 1 97 dito ia goad leen 1888 6 j dito dito dito 1884 5 lPAilJ Ferpet lobuld 1881 4 ruuiiJ aepr Conr leen 1890 4 Qec leenlDg aerie D Geo leemn aeneO iuiD Ara Kp T oblg 189 5 illuoo Ob it 8oh 1890 8 I ytaaiuiU Obl onbep 1881 4 T DAV OUigstien 1896 3 I aoTTianAK Stod leen 1894 S StD N Afr Handels aand Arendab Tab Mu CertiaoBten DeliMaatsehappü d o Am Hypotheelb pandbr 4 OnltMq der Voraleol aand 1 Qr Hypothoekb pandbr 4 Kederlaiidache baak aand Ned Handelmaataoli dito N W k Pao Hjp b pandbr 81 Eolt Hypolheekb pandbr 4i l Utr Hypotboekb dito 4 f oaT8Na Ooat Hong bank aand I USL Hypotlieekbank pandb 1 iHiaiKA £ qut hy poth pandb 4 Maiv L O Pr Lien oerl 6 D HoU IJ apoor r Mü aand Mij tot Eipl V St Spw aand l Ned Ind Spoorweg m aand Ned iuii Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 IIAUlSpoorol 1887 8 A Eobl 8 66 Zuidlul Spwmji A H obl 8 59 POLIW Waraohau Weenen aand 104V auaL Or Buae Spw Hijd abl 4 Baltiaohe dito aand FaalowB dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 981 Knrak Ch Amw Sp kap obl 4 100 dito dito obliR 4 1 9 Amiiiixa Cent Fan Sp Mij obl 5 Ohio fc North W pr O T aand 816 dito dito Win 8t Poter obl 7 1401 Denver k Bio Sr Spm eert v a 40 lliinoil Central obl in gond 4 lOS f Louiay k Kaahvilli Oer y aand 107 Meiioo N 8p Mi lo kyp 6 106 Hi8a Kan aBT 4pOl pref aand N York Ontaaio k Weat aand 86 Penn dto Ohio oblig 6 P regon Oalif lo hyp in goud 104V l Paul Minn t Maait obl ün Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 69 OaHada Oan South Chert T aand 64 ViK G Ballw k Na lo h d e O Amaterd Omnibua Mij aand Kotterd TramvevMaaia aand lu Stad Amaturdam aand I inlV 8ud Hoitarlam aand 8 10 laion Stail Ant erpon 18i7 10 Sad Bruaaul 1888 2 lOS luso Theiu Regullr G aelach 4 1 lH i DATlKa Staataleenig 1860 5 1171 K K Oo t B Cr l880 8 108 Ska Stad Madrid 8 1888 411 N D Var Bal A Tb Spoel eert ONTVANGEN eene groote Collectie NÜÜVEAÜTÉ S in Ca E=BS en Tailorraade Costumes D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 30 September 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 33 3e kwaliteit aS cent per hslf Kilo 1 Vette Kalveren ïedd aanvoer je kwaliteit 27 ade kwaliteit 25 3de kwaliteit 22 ccitt per hailt KI Vette Varkeus red iangevoerd ie kwaliteit 25 2e kwaliteit 24 3e kwaliteit 22 cent per half KI Schapen en lammeren oed aangevoerd Vette koeien vlug overigens pnjshoudend AOVERTENTIEiN Faillissement FOLDERVAART Bg beschikking van den Heer Rechtercommissaris in het failUssemont van P POLDERVAART is bspaald 1 dat de indiening der schttldvordoringen aan den curator moet plaats hebben vóór 20 OCTOBER a B 2 dat de verificatie vergadering zal worden gehouden op ZATERDAG 9 NOVEMBER a s des voormiddags te 10 uur in het Paleis van lustitie aan den Noordsingel to Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM vas der LOEPF advocaatprocureur Gouda Op ITo 20 59 en 98 zgn de prgzen gevallen bg de SPBBlFMBLOTIN6 van TESSELSCHADE Gouda 30 September 1901 PEl SIO eoz met VRIJE KAMER AANGEBODEN in een beschaafd f ezin Adres Turfmarkt H 72 C A V D LOO A HTS voor Zenu w en Zielsziekten Cioudsche Singel Si ROTTERDAM SPREEKUREN S 0 t IMRICHTING VOQB PSYCHOTHEBAPlEa IN HET MAGAZIJN jDe Avondster zgn heden ONTVANGEN eene IraaioCollectie GASKACHELS met en zonder afvoer van af f 7 SO en hooger G 8FOK UIZE met prima zuinige branders QAHORNAMMJITEN in ruime keuze voorhanden Gruüte Glueilicbtbrandfirs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmaUleerile PANNEN on KETELS gwaarborgd giftvrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOONa öaefitter TELEP 117 VAN RlOMMESTEIiV S JIT I i i ii i iij u r r r voli oioen ON SCHADE HIK APELDOORNHOLLAND SEMDEFOTTMTHEE Heu wordt verzocht op t HEUK te letten UIT HET Ma ou ijn tan M ttAVKNSWAAY ZONEN QORINCHBM Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vijr ttoee en een half en een Ned one I met vermelding van Nommer er PcBl voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitroering von geeerde order aanbevelend 1 C BIJL voorheen J BRKÉfiAAil Lz