Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1901

So 8611 Woensdag 2 October 1901 40ste Jaargang mmmi mum DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l eleloiiii n M De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met njtzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is p 36 Iranco per po st 70 1 Afzonderlijke Nommers VT IFi CENTEN Telefoon xi H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels èi 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bei ekend njiar plaatsruimte 1 Inzending van At ertentiën tot 1 uur des inidd Hf IV De van ouilgVf 4 bekende ZURE ZULT t is weer verkrijgbaar ba H BRIJÜT LANGE TIENDEWEG D 66 IrMemps NOUVEAUTÉS AVfl verzoeken de Dames die ons geïllostreerd modealbum voor het Wintemei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IH JULES JALDZOT C M arls Hetielide wordt dan omgaand graUH en franco toegoionden Bestellingen van af 2r francs vrjj van alle kosten aan huis raet S vorhooging Réexpeilille kitnloor te Roiendaal N II TE KOOP ot TB HUUU om direkt te aanvaarden Ken lieerenlmis lB t een prachtige TUIN aan de Oosthaven vooraien van Gas en Waterleiding Te bevragen b j IZAAK OATS papier LangeTiondeweg D 29 Gouda FRANSGHE STOOMVEEVEEIJ IN cbeinische Wasscherij TAN Ü OPPK NllËIMËIt 10 KmUkmle Botterilnm Gflbnveteerd door Z M il ii Koniu der Belgoi Hoofddepftt voor OOI DA de Hoer II G TKIJSB ll i Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit voor het itooraeu tn rerveii van alle He r iian Oameignnlerobim aliook alln Kindergoederen Speciale inrichting voor het tocimon an plnuie mantelii veeren bont enz Qordijnen tafelkleeden enr worden uaar dv nienwnte en lantiite methode gevertd Thinry i Wo dnbalsvm ilü Rohoolo worulil bokuriil on f oroiiuid tiiiovorlrotlüii iiiiiUlol togoii ullo Borst Lom lever J IBl r i Inwendig ftoowel iilit ook uiiwoniUtf m bijim all xiektugQvsUQli inet goetl KOvolg i ai t wenden HrOl f r flacou Ift 1 iMsr poit t im beiU ieen nlsiiog onKokuiulo geiieüBkranUt eu heilxamo working Muukt meüstal elke pijnl jkti eu gevunrvoUö oporRtio nelieul oTorbcMUff Mei dezo ziilf wiml om 14 Jaur oad vooron ceReeslljli rehOttdejU beeillCI Xttfl on üulautta eu bgiia HZ faar kmikerlUdcii K iiezen Hninct onezing efi tenacliting tlor pijium by womlon ontstokingoii ouz raa allerlei aard PrtjB per pot f IBO per post f 1 0 Coiitnuil DupAt voor Nodurlnml ApothökiT IIKRIHI S4iÜKKS Hokin 8 Amatördam Wur KMU lq öt il bestellc lunu i ttxt au dia Sehutieuaitathake de A TniKKItï in Pregrad bei llohitwh OMterreich Ofliicve jiruipectui U oDtbiBd bg hit C utrul UepOt bauder fflildtelykatfliKMtaiiUdMTaarUttreii en vooral dainu bq KloAmclioniwtrki 1 de Apprttuur Tsn CII MliMtr 4 s Barlli B itli8tr 14 M i letd co d op Dsam ea ftfarlttkimeik HokiB S Amitwdun Stoomboot Maatschappij DE V OUIAK DLliG Begin WINTEKDIENST IMI1S AG 1 OCTOIIfia lOOi Van Gouda naar Amsterdam te 19 50 in plaats van te 4 uur n m Overigens onveranderd DE DIRECTIE TK GOUDA 6roote vrye Teemarkt op WOEITSDAG 16 OCTOBEE a s BW GrootevrijePaardenmrkt op 7EIJDAG 18 OCTOBEH gip Op leze Afarkicii al hel Vee eu de Paarden voor de Verloting op 10 October worden aangekocht Geen Kinkhoest Geen Inilnenza H ONINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borsten IScelaandoening binnen den kortst mogelpen tjjd te doon genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst honigExtract tl E L I A 1 T II E Koninkiyko Stoomfabriek J E HONINGBLOEM van ïwSCHAlKkC isn HAA6 H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hoflevoranciors Flacons f 1 70 fits 40 et bij Finna WOLF i C Co Westhaven 198 Oomta D MIKBIES Kleiweg E loO lotida E H VAN MILD Veerstal B 120 te i m la A BOUMAN Moordredu l INKSE Nimmrkerkad IJsel A N vio ZESBEN Sc wmi wMn J Tii ÏORKEN Brwiwp B V WIJK OwüwalT A SUHEEtt llaaitrtcllt P W y EDE Oudemater K va DDK HEIJDEN te Hemmjk P v d SPEK Moercapelk D v o STAR Waddingsmn Wed HOLST WaOtlinqmem P A uk GROOT OudewaUr D A na JONÜH huhwattr J P KASTELBIN PoUiroehrdam D BIKKER te Beimhop Xet vooral op de ECHT tiandteeHteitinff met rood Ï0ttOT9 JOberiahnstein ailtCCTEUROSR VICTOHUBROM OBeRlAHHSWH Maatsehapp toê XbsploUaHe twn de FMorta Bron Kantnor voor üfederlanA Boampie éO BoUerdam ADYEETENTIEN in aUe Couranten aang enoraen door het Advevl uy Bureau vau i BUh RMAN ZO I Echt Zeeiiwsch Tarwebrood M eent de K O bö A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlfjke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Kleniv ODorertroSen i Frof Dr Liübers welbekoiid jSBlilIWKBACar BLIZIB Alleen echt met FtbrfckBioerk tot voortdareude radicale en sekere geoezing vau alle telia de meest hardnekkige senuw tfiekterif vooral ontataan door afdwatiiigefl op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte iïleeh i acht Benauwdheid Hoofdpflu Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte Bpysvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen Trijarcr Ifiwh 8 1 fl 2 fl S dubhela fleach 11 CV Gentroil DepÖt Mattli v d Vegte ZaUbommel l epüti M üluban Co Uottordam V llappel a Gravenlmge I llalinmans de Jong J Czn Botterdam Wolff Se Oo Gouda on bü bUo drogisten Wie zeker 2 n wu da Eofatgl lÜKel CttCAO te ostrangen tuamen gesteld en oa rele prwbiemingen in ddn 1 banddl gekomm onder dea num des iiitvmdera Dr BflohoeliB Terrurdigd 1 op d beat machines la faet wereldb 1 roBinde étabblissement Tan Gebr Btoll1 rerok te Keulen ettehs tDpTQte tielIf Bikel eaeao in vierkanten biuaen Den Eikt4 0acaa Is met melk gdtookt eene ungename gezonde dnrnk T09r iêr I gelgkach gebruik een i 2 theelefidi nn I t poeder voor een kop Chooiltte JU I geneeskracbtige drank b geval van f diarrhee skniita met water te ebioiksn Terkr jgbaiur bJJ de voomiiaiMi H Ti Apotbekers ens Kb Vt Kfc f ftn J t jso ZtM aai Oenoraalvertieenweordiger oer HMw land Julius MattMfcIsdl Amnterdam Kalveistraat 103 9 m SCHIEDAMMER GEUEVEE Merks NIGBLTOAP M PEETERS Jz kU bewijs van eokthsid ii eaohet en kurk steeds voorsien van den naam der Pinni P HOFF3B Zenuw en Maagflijders vordt ait overtuigiag als oen vrerkelyke hnlf in den nood het boek aanbevolen Nn ontvangst van adres per briefkaart vt ordt dit boekje frftnco per post toegezonden door BLOEFOEIi S Bo kh Zsltbommel öoada Druk van A BRINKMAN Zn InRïCH I INGKN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VBROORZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwel Brengen ter algeineene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A j J Vos te ioud a om vergunning tot plaatsing van een gasmotor ten l ehoeve zyner fabriek van papierwaren in het perceel gelegen aan de Turfmarkt wijk H No 108 Kadastraal bekend Stctie B No 1663 Dat op Dinsdag den 15 October 1901 des namiddags ten i b ure op het Raadhuis gelegenheid IS om beswaren tegen de gevraagflle vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór diea dqg op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen scUnfbiren kan worden kennis genomen Gouda den 1 October 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ïr l W 1 Buitenkindsch Overzicbi Nadere telegrammen nit Dnrban geven bizondcrheden over de aanvallen der Boeren op de forten Itala en Prospect waardoor er een geheel ander licht over d gebeurtenissen valt Er blijkt nit dat de Engelschon Zaterdag terng zjn getrokken op fort Prospect nadat zjj to Itala een zeer twijfelachtige in ieder geval kostbare overwinning hadden behaatd die meer heeft van een ramp voor de Engelschon Immers wordt erkend dat het verlies aan Engelsche zijde bij Itala ongeveer 120 aan dooden gewonden en vermisten heeft bedragen terwijl de werkelijk geleden verliezen zeker wel veel grooter znllen blpen te zijn De correspondent van Central News te Durban schildert het gevecht om Itala als een van de bloedigste en wanhopigste gevechten uit den geheelen oorlog af Louis BotUa voerde zelf ie Boeren hiJ den aanval aan De Boeren streden verwoed en dapper Du cbrrespondent aeint nóg dat Engelscie verkenners langs de Vaal rivier in de ricl ting van Vrede oenige sterke Boerenafdeelingen hebben ontmoet die bezig waren zich bij Kobertsdrift samen te trekken blijkbaar op marsch naar de Drakensbergen De Westminster Gazette dringt aan op openbaarmaking van den brief van Schalk Burger van 5 September alleen het antwoord van Kitchener op dien brief is tot nu toe bekend gemaakt Blijkbaar zegt het blad FEUMLLE iOX 39 Dajiira kende haar stamgenooten en vöör alles kende zi Marco Obreric zij wist dat hij het spoor van den vijand niet meer zou verliezen al zou hij het ook niet wa n de geheiligde plek te betreden Nog had hij zich niet vörstout dit te doen maar nu scheen zijn bandelóoze tpoestc natuur alle betere gevoelen te verstikken Er was blijkbaar bij de mannen een oneenig hejd ontstaan blijkens de ruwe stemmen welke zich lieten hooren en waarbij die van Marco boven alles uitklonk Hij stond te midden zijner kame raden die hij allen in grootte overtrof en zijn houding w trotsch en uitdagend als stond hij op t punt zijn wil met de wapens in de hand door te zetten Stephali Hersovac trachtte vergeefs den vrede te herstellen Laat hem begaan riep hij Marco dreigt alleen maar doch hq zal die bedreiging niet volvoeren Je zult de bron niet ontwijden Marco D e twee daar bitinen linnen ons niet ontloopen maar we moeten wachten tot zoolang Wachten I riep de aanvoerder op een tocwi welke maar Ie duidelijk den storm verried die in zijn binnenste bruiste Wachten we al niet sinds middernacht De hel moge hem het geheim dezer bron verraden hebben maar ze kennen het I heeft Schalk Burger in zijn brief zekere vrcdcsvoorstellen gedaan welke het Engelsche publiek het recht heeft te vernemen De Westminster Gazette zon het onverantwoordeluk vinden indien het later eens mocht bljjkon dat de Engelscho regeering Schalk Burgers voorstellen had afgewezen alleen omdat z j een eisch tot amnestie voor de Ka pscbe opstandelingen bevatten Het sociaal democratische congres te Lübeck heeft zich bezig gehouden inet het optreden der partij i Parlementen Wurm afgevaardigde voor don Rijksdag keurde het af dat er in do Landdagen van Baden on Weimar voor de begrooting was gestemd HiJ achtte dit in trijd met do sociaal democratische beginselen en met het a b c van do politieke democratie waartoe men komt Bebel stelde een motie voor waarin de verwachting wordt uitgesproken dat de sociaal democratische afgevaardigden by stemmingen in Ejjks of Landdagen zich niet in tegenspraak zullen brengen met het partijprogram en met de beginselen van denproletaristisohen klassenstrp en in het bij zonder tegen de geheeie begrooting zullen stemmen Slechts bü nitzonderingf in nood zakelijke gevallen en door omstandigheden geboden beweegredenen kon voor de be grooting worden gestemd Bebel en Blos zetten niteen dut men niet meer als vroeger alles beslist kon voorschrijven maar de weg voor uitzonderingsgevallen moest worden opengelaten Singer achtte de bijvoeging met gewenscht hij wilde een volstrekt verbod Hij had echter weldra spijt van zijn opmerking want de afgevaardigde Ehrhardt nit Ludwigshaven verweet hem onder teokenen van instemming dat hij voor de credieten tot bestrijding van de kosten van het bezoek van Keizer Franz Joseph aan Duitschland heeft gestemd De motie van Bebel werd natuurlijk aangenomen Nu de kamer van afgevaardigden binnenkort haar zittingen zal hervatten houdt de regeering zich weder b zig met den tijdelijk nfgebrokeiv arbeid betreflende de wet op de arlr ider8ponsioenen Tengevolge van de aanneming van een nationalistische motie is omtrent het wetsontwerp een referendum nitgc schreven waaraan de regóering echter vijandig gezind was Het was haar niet onbekend dat de meerderheid der vakvereenigingen van werkgevers tegen het ontwerp gekant was omdat het berust op de gedwongen verzekering der arbeiders De vakvereenigingen van arbeiders echter waren wei zij moeten het kennen Zij zijn door list noch betlreiging te bewegen uit hun Bchuilplaats te voorschijn te komen Moeten we misbchien dagen lang wachten tot de honger hen eindelijk verdrijft of tot men op het lort hun alwezigheid herwerkten men hen komt bewijtUn 1 £ n wat dan F Dan heett de Wila bron hen beschermd enwe moeten er ons bij neerleggen zei een der mannen een oude met sneeuwwitte haren maar meteen krachtige nog niet gebogen gestalte Nooit nep Marco woest Eer zal ik hem opdeze zeltde plaats neerslaan opk al zou t m tenverderve voeren Maanden lang heb ik hem gezocht maar altijd is hij mij ontloopen Nu eindelijk heb ik hem in mijn nacht en ik zal mijnhand niet laten rusten voordat lij rood gekleurdis met zijn bloed Ik heb t gezworen en ik zalmijn eed houden Geen vrede kan er bestaanvoor den man die tnijn vader en uw aanvoerderden dood bracht De Wila bron beschermt iedereen zonderuitzondering hernam dezelfde grijsaard met nadruk Terug Marco Onzinnige Je zult onheilbrengen over jczdven en ons allen als je denvrede ban verbreekt Dacht je fioms zei Marco met een honendgelach dat ik niet mans genoeg ben om het alleenmet die twee daar klaar te spelen Blijf maargerost hier 1 Ik zal de zaak geheel alleen voormijn rekening nemen Maak plaats Stephan ikwil in de kïdofl Een dreigend gemompel verhief zich van alle zijden tegen den jeugdigen aanvoerder De man nig mgenomen met de leeftpsgrens waarop de pensionneering verleend zou worden en nog minder met het bijdragen van de arbeiders zelf in het op te richten fonds De uitslag van het referendum is nu bekend en heeft de bezorgdheid der regeoring geheel gerechtvaardigd Wanneer ook al zeer weinig vakvereenigingen van werkgevers zich de moeite hebben gegeven om eett vragenlijst van den minister van koophandel te beantwoorden hebben ziJ zich bijna dan eenstemmig tegen de invoering van de ontworpen wet verklaard zoodat wanneer de industrie alleen over het al dan niet aannemen van het ontwerp had te beslissen dit hiJ voorbaat reeds zou veroordeeld wezen De landbouwsyndicaten nemen evenwel tegenover het wetsontwerp een meer welwillende houding aan maar do gunstige adviezen die het referendum van hUn zijde heeft opgebracht bedragen hoogstens 2 4 3 procent Zulks wil evenwel nog niet zeggen dat de wet onvoorwaardelijk door de kamer zal verworpen worden maar het is niet te bezien dat men met haar behandeling gereed zal komen van af het tijdstip van het weder bijeonkonfen der kamer tot in Mei 1902 Do kamer zit nog overkropt met bezigheden waarbij zeer belangrijke wetsontwerpen afdoening vragen Hot is dus waarschijnlijk dat zj evenals bfl de behandeling van de twet op de vereenigingen twee malen per dag zal zitting honden De Parijsche kamer van koophandel heeft Zaterdag haar advies over het wetsontwerp uitgebracht maar dat luidt niet onvoorwaardelijk gunstig voor het ontwerp en verwijst naar de Belgische wet mot welke als basis men in Frankrijk het ontwerp behoorde te wijzigen De rapporteur prees die wet zeer omdat zij aan de maatschappijen tot onderlinge levensverzekering de oplossing van t vraagstuk der arbeiders pensionneering overliet De kamer sprak den wensch nit dat Millorand ziJn ontwerp in dien geest zon doen veranderen 1 Een oorlog dia uit is heeft soms negeen taai leven Wif zien dat ook weer op de Filippijnen waar de Amerikanen zicu een half jaar geleden al overtuigd hielden dat het verzet der Filipino s tegen de hun opgedrongen Amerikaansche weldaden zoo goed als gebroken was na de gevangenaeming van Aguinaldo Uit het uitvoerige relaas over het avontuur van generaal Funston dat wij dezer dagen meedeelden volgde duidelijk genoeg dat de Filippijnsche opperbevelhebber inderdaad door verraad en list in handen nen waren hem gevolgd met de grootste geestdrift toen hij vertrok om den vijand te vernietigen De vreemde officier had het hoold van den stam gedood zij waren dus allen verplicht dien dood te wreken in de eerste plaats de zoon des gevallenen Dit waS een noodzakelijke plicht welke naar hun rechtsbegrip moest vervuld worden En allen hadden zonder eenig geraoedsbezwaar de hand geleend tolfc de lifit welke üerald in een hinderlaag zou lokken en evenmin zou men er bezwaar in zien hem met een tienyoudige Overmacht te overvallen Danira had de waarheid gezegd hier gold alleen de daad hoe en onder welke omstandigheden zij voltrokken werd daarover bekommerde zich niemand Maar nu waa het een ander geval een eeuwenoude heilige traditie welke iedereen steeds had gaéerbiedicd moest worden ontwijd en daartegen verzette zich het bijgeloot dat bij dergelijke natuurvolken sterker is dan de godsdienst De Wila bron was op geheimzinnige wijze verbonden met al de sagen des lands waartoe zij behoorde deze te ontheiligen zott gelijk btaan raet ongeluk over land en volk te brengen Alleen een karakter als dat van Marco hetwelk buiten zijn eigen wil geen andere wet erkende zou het durven wagen zich daartegen te verzetten maar dit zou een hevigen tegenstand van de zijde zijner gezell n uitgelokt hebben en zij zouden zijn noodlottig plan met geweld trachten te verbinderen Zij omringden hem en versperden hem den weg naar de kloof de wapens flikkerden in do morgenschemering nu het scheen als zou de strijd op bloedige wjJRC beifischt worden Maar eensklaps zijner vijanden viel dat hij dus niet opzettelijk in de val liep om er maar een eind aan te maken en de zaak van zijn volk aan zijn eigen belang op te offeren gelijk sommigen niet onwaarschijnlijk hadden geacht In elk geval moet het verzet der I Filipino s tengevolge van Aguinaldo a verdwijnen een gedachten knak gekregen hebben maar dat de Amerikanen nog geen vrijspel hebben bleek nit een rapport van eenigen tijd geleden en blijkt nn weer nit een ernstige nederlaag de Amerikaansche troepen op Sumar toegebracht Samar is het grootste en ooitelijkste vande groep kleine eilanden die door Lnzonten noordon en Mindanao ten zuiden ingesloten wordt De Amerikanen hebben Jaarnog nooit vasten voet gekregen en in delaatste maanden scheen de toestand er voorhen niet op verbeterd te zgn Thans komthet bericht dat Zaterdag oen compagnieinfanterie in haar kamp terwijl de mannenaan het ontbijt waren door een overmacht van jOpstandelingen overvallen is Hetgebaarde in den omtrek van Bnlangia Vm de Ameriknansche troepen ontsnapten erslechts 24 do overigen een kleine vpig moeten gesneuveld zijn en van de overlevenden ziJn er U gewond Op 20 na zijnalle geweren patronen en mondbehodtea in s viands handen gevallen Uit de omstandigheid dat van geen gevangenneming gesproken wordt zon then opmaken dat de aanvallers wilden waren althans geen vijanden van gelijke beschaving als de Filipino s van Luzon die hun vijanden zachtmoedig plegen te behandelen Op don stand van zaken op Luzon zal overigens deze nederlaag van de Amerikanen misschien miar weinig invloed hebben de betrekkingen tusschi n Filipino s en de Verschillende eilanden zijn tamelijk los Verspreide Berichtend I Ht Bv FUNKBUK 1 Uit Cayenne wordt gemeld het overijlden op de Iles de SnIut van Salson den bedtüver van den aanslag op het leven van den shah van PerziP te Parijs in het vorige jaar die den tienden November I l verotTrdeold is tot levenslangen dwangarbeid en dns acht maanden gevangen heeft gezeten Het Zaterdagmorgen uitgegeven nummer van het Parjjsche geïllustreerde satirieke blad l Assiette au Benrre gewijd aan don oorlog in Zuid Afrika en bevattende nitsiuitend werk van den machtigen teekenaar Je n Vèber onder den titel Les camps de recoft len n ItSCTd trad Stephan Herdovac weer in hun midden riep zich aan de zijde van iijn vriend plaatM Maakt vrede Moet ona eigen bloed vloeienterwiHe van een vreemde een vijand Blijf tertig Marco je weet niet wat je doet En hij Het erzacht op volgen zoodat alleen Obrevic hem konverstaan Je wilt ons morgen nog eenmaal aanvoentntot den strijd Geen enkele onzer mannen zal Jevolgen als Je op deze plek bloed vergoten Étlthebben Je iult gevloekt zijn en iedereen zal zidhvan je aïwenden Hij had hftt juiste middel aangewend om zijn vriend tot rede te brengen Deze liet een hdlt onderdrukten uitroep van woede hooren en klemde de tanden op elkaar maar hij deed geen enkeie poging meer om de kloof binnen te dringen Hij wist maar al te goed dat zijn ontmoedigde lAotk gedunde troep met wien hij nog een laatsten wanhopigen aanval op den vijand wilde doen reeds langen tijd tot onderwerping overhelde Nog dwong zijn persoonlijk overwicht de ander Érheri te volgen maar he t zou met deze macht gedaan zijn al8 hij werkelijk de eeuwenoude traditie zoi verloochenen en deze geheiligde plek betrtdcii met de gedachte aan wraik Plotseling kwam uit de richting van het dorp een gestalte blijkbaar een knaap nog haasti toegeloopen Het waa de herdersknaap dien men uitgezonden had om Gerald het valsche bericht over te brengen dat door den aanvoerder ge maakt was Wordt vervolgd