Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1901

Utreete SpoorwegverUDdtngeii aot GOUDA Winterdleost 1901 02 AasKevftogeo 1 October TUd vai OneDwIck X GODDl ROTTIXD 9 94 9 88 9 67 10 88 10 6 11 18 19 19 18 88 1 17 9 1 06 1 14 1 91 1 80 k U riM rM B B i 18 8 80 3 49 4 09 4 89 4 4 8 4 6 18 7 08 7 96 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 19 10 48 11 91 I 8 94 J 10 19 l 1 8 84 S t l 8e f 4 9 8 18 ft 8 41 J 10 81 1 89 8 1 4 08 2 97 86 8 48 89 7 47 8 07 8 80 8 89 9 8110 80 10 4 11 06 11 47 1 Ooada 1 9 7 11 7 81 1 11 8 88 9 Keordiwkt 7 18 8 40 lljOS Kiaaw k k 7 98 8 80 j 11 18 QmUi 7 88 8 7 I 11 90 ftetterdu U 6 98 7 44 t 9 08 9 19 9 48 10 18 10 16 11 99 11 89 19 84 BstUrduaD F B 84 11 16 Rotterdun B 8 09 9 08 10 08 11 18 4 AlUn 1 M kUM Iltn bijhtUlm Op in trtiam i b Xondng IfaudlR n OiiudH MudugMlu ntoarbUjtttoB Toor d 8 kl wbyghwr togoa Mkaltji TiMktprgi B H ltandMk Spoar £ Riln ii i ilMiHt h wva 1 AUm Din4 aOTTIKOiH SOIIDa ila nra 11 80 11 88 10 18 9 46 10 81 8 89 33 4 8 99 8 88 6 04 1 19 7 08 7 9 J 91 4 8 8 8 1 88 ff 8 I 6 46 ff 9 8 § $ 9 08 ff ff ff 10 ff I 6 1 ff ff 18 08 11 8 19 06 1 9 1 09 8 09 9 88 1 06 4 06 4 94 4 68 16 48 4 6 94 7 09 7 96 8 90 8 49 9 47 10 09 10 1 11 01 m H noMF £ X tr onulMa Btk vit do Ooaooooia itr Womb lit 7 89 8 00 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 4 AÜMk l 8 Uhm utn Wtalu VMtltetH f 4m loop koa slot gOPikuid wor4sa B Holliaiiifco tpoor l litn snpplManitWirgo ftft do Ooapogaia dor WlgOM Llto 00DDt pBN 1 8 9 1 f 4 9 11 9 91 10 00 4 0 18 97 49 8 91 7 99 8 88 ff ff ff ff 18 ff ff ff ff 87 ff ff ff ff 89 48 8 87 1 6 48 7 7 9 48 4 18 4 4 9 88 9 4 10 98 Haca 8 89 8 01 7 09 7 18 7 8 9 03 9 44 10 1111 98 11 1119 00 1 80 9 40 9 7 4 00 4 1 4 87 VoorbMf 81 j 10 17 1 86 4 48 Zoatatm iag 1 1 = 10 81 1 80 4 8 auli Mi 8 08 P 10 48 8 01 8 10 amidl 6 14 6 117 117 418 08 9 08 9 119 80 10 1110 4 11 4 11 03 18 18 1 11 8 09 8 14 4 17 4 41 i ll ff foialtetiot op dóa loop ka atot onkoad wordoa HormoaikotMia lUooa lo oa 9o klOMO oitn kotaloa X Bokaln s O D U k k 1IST91D4II ffai mm loada 8 36 11 8 Si 9J8 10 90 18 9 19 09 1 10 8 88 8 88 4 07 4 43 8 9 8 16 8 48 9 81 10 19 10 80 11 8 4llut W 8 01 8 8 9 1 10 10 11 04 11 48 19 7 1 7 8 9 4 18 4 87 8 80 46 6 44 9 86 10 8 11 08 19 AmitC 8 19 9 18 9 87 10 8 11 1 1 0 1 10 8 18 8 40 4 7 1 4 6 01 9 1110 SO 11 16 19 14 i a 6 I r Dl U TKISUH I vioanm H 6 81 t 4 8 18 9 07 9 89 10 14 10 9 19 00 19 89 9 16 3 18 4 89 8 49 6 00 6 98 7 10 11 16 9 39 7 18 6 48 8 18 11 94 1 40 8 89 6 07 7 88 7 4 8 18 8 88 9 89 10 14 10 49 11 47 19 81 1 06 8 01 3 48 04 6 84 8 S 6 6 7 4 6 18 6 9 7 47 8 98 9 90 10 04 10 41 11 88 19 09 1 48 S Oi 1 19 4 ll 4 41 4 16 1 41 6 3 7 00 7 6 44 8 09 9 87 10 87 11 6 19 97 4 91 7 94 6 8 8 17 10 88 1 88 M T 0 7 84 8 80 11 06 10 4 11 18 19 11 19 1 16 8 40 8 4 4 46 8 18 8 91 6 16 7 14 7 41 t l9 VmibO 6 88 7 18 10 16 9 18 9 81 11 1811 17 18 0 1 111 10 IM 4 4 8 08 6 81 7 09 6 10 9 46 Arnit W 8 84 47 7 80 8 1 8 48 9 80 9 48 11 80 18 48 l Oi 1 40 8 JI8 49 8 06 6 11 6 86 7 18 1 10 01 Uooda 7 01 7 31 11 19 9 19 10 18 10 84 18 1 1 88 1 1 8 88 4 18 4 84 47 7 07 7 4 09 9 11 11 18 centration dn TransraM is van het middagnur at ii alle kiosken te Parijs in beslag genomen als zgnde beleedigend Toor de bevriende mogendheid Kngeland en denzelfde vorst Zaterdag in den voormiddag is teDrenx in het tamiliegral in de kapel bggezet het stoffelijk overschot van prins Henri van Orleans in tegenwoodigheid van de familieleden en tal van royalistische antoriteiten Te Chermont Perrand hebben de trambeambten besloten over te gaan tot de algemeene staking wegens persoonlijke grieven tegen den directeur De sociaal democratische leider en talentvolle woordvoerder Janrès die in 1898 niet in de Kamer herkozen is zal zich l yde aanstaande algemeene verkiezingen weder oandidaat stellen voor het tweede district van Albi waar hg t moest afleggentegen markies De Solages Ter herinnering aan het czarenbezoekaan Duinkerken Reims en Complégne laatde minister van oorlog aan de nationaledrukkerij een boek drukken bevattende eenoverzicht van alle regimenten welke aande revue hebben deelgenomen alsmede aanteekeningen aangaande de steden en de monumenten door de hooge gasten van de Republiek bezocht DuITSOHLiND Zaterdag heeft Bebel in het sociaal democratisch congres te Lubeck voorgesteld een motie waarin de verwachting wordt uitgesproken dat sociaal democratische afgevaardigden bij stemmingen in Bijks of Landdagen zich niet in tegenspraak zullen brengen met het partg program en met de beginselen van den proletaristischen klassenstrijd en in het bijzonder tegen de geheele begrooting zullen stemmen Slechti bij uitzondering in noodzakelijke gevallen en uit door bijzondere omstandigheden geboden beweegredenen kan voor de begrooting worden gestemd De motie ging er met groote meerderheid ongewijzigd door Het volgend congres wordt te Mttnchen gehouden Het anarchistische orgaan Nenes Leben is zoowaar weer verschenen onder leiding van den weder in vrjjheid gesteldenredacteur Pauzer BINNENLAND Bij het departement van oorlog is in bewerking een legerorganisatie zoo als die by geheele doorvoering der wet van 1901 zal moeten worden ingericht Bij het ontwerpen daarvan wordt de wjjze overwogenen vastgesteld hoe die organisatie door hetachtereenvolgens oprichten van nieuwe onderdeelen het best geleidelijk zal kunnenworden tot stand gebracht D Da directie der Opera te Amsterdam stelt in dik seizoen in uitzicht Floris V van Hol Darthula van Van MiUigen en Don juicbot van Beyerlé 6 4 6 88 7 18 Kottwdam Beun RotUidam D P aoUerdun U 4 49 8 80 8 04 7 48 4 8 8 41 8 01 8 81 8 11 6 04 8 17 6 10 6 B8 OapelU NUuweikwk Moordrsekt Bsid 1 1 8 87 8 41 7 98 8 88 7 39 9 09 7 88 9 14 7 1 9 08 9 19 Ooofta üeTuk HMio SoatarmearZeg Yoorbarg Hag uoadK 90 Uttdaw 88 Waard 48 Utnekl 6 08 Uliaekt Waaidaa 07 Oudaw 88 Ooiida 8 48 Volgens het W v M is het bericht dat in de binnen en bnitenlandsche bladen is rond gegaan omtrent het stichten van een Bayreuth Schouwburg te Scheveningen zooals wg reeds vermoedden geheel uit de lucht gegrepen Gemeng de Berichten Naar Reuter seint voer Op het Villarneymeer in lerlane een boot die zeven toeristen vervoerde en een equipage van 5 man telde tegen de brug de boot sloeg om en twee man der equipage en de kapitein Debrener officier van het Nederlandsche leger verdronken De laatste was op zgn huwelgksreis Naar alle waarschijniykheid is in dit bericht sprake van den eerste luitenant U T H de Brouwer van het 4e rog infanterie gedetacheerd bg de hoogere krggsschool Na zgn stttdién aan de Militaire Academie te hebben volbracht werd hy den 23en Juli 1894 benoemd tot tweede luitenant hg het 4e reg infanterie en 20 Februari 1699 bevorderd tot eerste lnitenant Sedert 1 Nov 1900 was luitenant De Brouwer getetacheerd bg de hoogere krygsschool Hg was geboren in 1873 Men meldt uit Den Haag De Haagsche politie heeft thans de hand gelegd op een tweede inbrekersbende die in de laatste weken de stad onveilig maakte Werd voor eenige dagen gemeld dat een man en vrouw als verdachten aan de justitie zgn overgeleverd Zaterdag jl werd als vermoedeiyke hoofddader van verschillende inbraken zekere L gepakt toen hg van een reisje naar Bsigifi terugkwam waar i van het gestolen goed goeden sier had gemaakt Onze recherche was hem in België reeds op het spoor en nam o a te Antwerpen gestolen gouden voorwerpen in beslag door L aldaar verkocht terwyi bleek dat de vrouw die L gedeeltelgk op zyn reisje had gezelschap gehouden in logementen te Antwerpen met de gestolen gouden sieraden had gepronkt Een vierde medeplichtige is gisterochtend aangehouden en naar het huis van bewaring overgebracht De politie is overtuigd thans in handen te hebben de daders van de inbraken op de Hoefkade de Beestenmarkt GrootHerto ginnelaan Ook hier ter stede en te Rotterdam werd veel van t gestelene by opkoopers in beslag genomen terwgl in L s woning bg openbreking van het privaat ook nog eenige gestolen voorwerpen werden gevonden De cadet v S der Koninklgke Militaire Academie uit den Haag die met verlof te Dieren was hield zich Zaterdag bezig met het schieten met een pistool Toen hij het wapen neerlegde ging t ai en trol hem in het hoofd Hg was terstond dood 9 40 9 48 11 81 11 4 11 04 9 18 9 47 10 16 10 18 10 88 10 43 10 49 10 19 10 9 11 18 ff ll ff ff 11 16 19 16 19 ff 1 07 1 18 11 80 1 88 10 48 U 8 11 48 19 4 1 87 9 Dinsdag 8 October zal voor de rechtbank te Amsterdam een aanvang worden gemaakt met de behandeling der zaak tegen Bruggink en Schlette beschuldigd van het vervaardigen te Amsterdam en het uitgeven in verschillende gemeenten in Nederland van valsche bankbiljetten van f 40 Een groot aantal personen nit Amsterdam Rotterdam s Oraveohage en Utrecht zullen als getuigen worden gehoord terwgl de hoeren Knscfaedè uit Haarlem en de secretaris der Nederlandsche Bank omtrent de technische vervaardiging en het gehalte der biljetten als deskundigen van advies zullen dienen Een brntale diefstal werd gister gepleegd bg den rgwielhersteller 0 K te Winterswgk Op klaarlichten dag werd hem nit de werkplaats een fiets ontstolen De marechaussee die een gverig onderzoek naar den dader instelt heeft geen spoor van hem knnnen ontdekken Sisteren is te Bajonne het aangekondigde stierengevecht gehouden waarbg de picadores in plaats van op paarden in een automobiel zaten De auto die gebruikt werd was gepantserd en had 12 paardekrachten vermogen Lang voor het uur van aanvang was de arena overstroomd met een ontzaglgke menigte Prachtig weder begunstigde de onttroning van het paard in deze dramatische zuidelgke sport Naast den chauffeur zat in de automobiel een picadore Zoodra alles gereed was werd de stier losgelaten doch toen hy het steunen van de auto hoorde ging het dier op de vlucht onder het luid gelach van het publiek In weerwil van alle pogingen kon men er den stier niet toebrengen de auto aan te vallen Telkens stoof hy terug als hg het tuftuf hoorde Ten slotte trachtte hg met een sprong over de barrière weg te komen en daarmee li p dit komische stierengevecht af Eene dame pit Amsterdam die Zaterdagmiddag in een hotel te Brussel haren intrek nam bemerkte toen zg van eene wandeling terugkwam dat haar koffer was opengebroken en daaruit een haudtaschje vermist werd inhoudende voor eene waarde van 5000 francs aan juweelen Wederom zyn in den afgeloopen nacht te Amsterdam de inbrekers aan het werk geweest Thans hadden zg als terrein voor hun operatien gekozen het perceel Stadhouderskade 152 waarvan de bewoners nog buiten zyn De inbrgkers behoefden hier niet te breken Met een valschen slentel werd de linnenkast geopend en daarin vonden de dieven het sleutelmandje van de vrouw des huizes Door deze vond zagen zy dus plotseling alle deuren voor zich geopend Meegenomen werd het aanwezige goud en zilverwerk Van de brandkast die trouwens toch geen geldswaarde bevatte werd het slot afgeschroefd evenwel zonder dat de dieven daardoor toegang kregen tot hot binnenste der kast In den nacht van Zaterdag op Zondag werd ingebroken in het huidenpakhuis van den heer v Ronweren Dgkstraat 46 De dieven verschaften zich toegang door uitsnydeu van een ruit 10 90 7 87 7 46 4 98 1 48 1 4 1 86 1 14 1 45 1 88 3 48 4 08 H A Q vioo 4 19 4 98 4 9 18 9 4010 80 9 46 10 08 10 14 48 10 86 10 8 nt kowiji 6 19 6 11 7 01 7 41 7 8 18 6 41 6 4 46 7 0 7 11 Uljot lo kl 1 1 09 1 18 8 ooa lapploiai 10 80 11 06 10 46 10 4 11 99 11 48 7 86 6 16 48 8 08 a 9 10 08 18 46 10 96 11 07 8 49 9 38 9 18 9 18 9 89 lO OT 10 49 11 98 Een twintigtal huiden werden meegenomen Hbl Men schrijft it Oud B le irf an Oe N R C In den laatsten tyd is men ia deze gemeente vooral des Zaterdags en dgg z dagsavonds voortdurend getuige van verregaande dronkenschap bg eenige en steeds dezelfde personen Ook Zaterdigavoni omstreeks 11 nar was èën dier persoaen hi z6ö verregaanden staat van dronkenschap dat de politie hem verscheiden malen doch te vergeefs aanmaande naar hnis t gaan Het spectakel moede dat de dronkaard maakte wilden de beide politieagenten door twee nachtwakers ondersteund hem naar boven d i in den tronk brengen doch plotseling begon de gearresteerde die io kennelgken staat voor geen klein gerucht vervaard is zich hevig te verzetten Door enkele omstanders geholpen wist hg zich los te mkken en kon toen opnieuw beginnen Niettegenstaande de politie zelfs van haar wapen gebruik maakte was zy geheel machteloos en werd zelfs mishandeld Naar men verneemt zal van een en ander proces verbaal worden opgemaakt De familie Scholten die onlangs Doesburg en andere plaatsen met een bezoek vereerde en daardoor de belangstelling niet alleen van de politie maar van alle medelydende gemoederen gaande maakte door de natuurgetrouwe toevallen waarvan mama zich bediende om aan geld te komen deze interessante familie heeft ook te Zutphen haar biyden intocht gehouden maar zonderling genoeg heeft het publiek er zeer weinig van bemerkt De politie overlaadde nl het doorluchtigegezelschap met zooveel kleine attenties escorteerde het zoo beleefd omringde de familiemet zooveel zorgen was z60 bg de handom de dame tegen alle aanvallen van haarkwaal te beschermen dat de familie erwerkelgk verlegen mee werd en eindigdemet de equipage te gelde te maken waarnade mannelgke helft van het gezelschap dentocht door ans land voortzette de dame inkwestie te Zutphen achterlatende zondergeld en zonder toevallen Z Ct Oe vereeniging tot bevordering van den Nederlandschen export te s Oravenhage heeft besloten vooralsnog niet over te gaan tot de samenstelling van een nieuw bestunr wegens het vertrouweiyke karakter dat den dienst van het Centraal Bureau steeds gekenmerkt heeft en waaraan een groot deel der in de vereeniging vroeger voorgekomen moeilgkheden toegeschreven werden De verhouding der vereeniging tot de diplomatieke en consulaire ambtenaren en tot die instellingen en lichamen welke bg het internationale handelsverkeer betrokken zyn doch voornameiyk de uitgebreide en zeer vertrouwelgke correspondentie met de leden zelf maakt het onmogeiyk om leden van een bestunr dat gevormd is uit ooncurreerende elementen van de gewisselde stukken kennis te laten nemen 11 81 11 48 8 48 9 19 6 17 8 80 9 86 9 46 9 8 i L 01 8 31 17 9 8 9 6 10 18 10 48 11 99 8 18 10 08 8 91 J 10 17 8 88 C 10 99 8 43 9 9 44 10 19 10 84 10 46 11 16 11 7 De heer van der Chys aan wien na het overlgden van Mr Mulder oprichter der vereeniging onbeperkte volmacht werd verleend tot reorganisatie en die zich sedert dien tyd menigmaal in het beheer onderscheiden heeft zal als Voorzitter Directeur aan het hoofd der vereeniging blgvon en de werkwamhedeii leiden van haar CentraalBureau elke voornameiyk bestaan uit Het door toezending van algemeenezoowel als van bgzondere berichten zooveelluugelgk geregeld op de hoogte honden barer leden van de voor hunnen export behingryke gegevens het op verzoek van een of meer harerleden instellen van onderzoekingen naar demogelgkheid tot plaatsing van een bepaald irtikel op bnitenlandsche markten benevensliet inwinnen en verstrekken van alle daarmede verband houdende inlichtingen den leden behulpzaam te zgn by hetvestigen van agentschappen in den vreemde het zoo mogeiyk byeenbrengen en bnitcnlands tentoonstellen van collecties monsters van voortbrengselen herkomstig vanNederland en van de Eeloniën alsmede hottentoonstellen van moustercollecties van bnitenlandsche nyverheid hiet te lande het aanleggen van eene verzamelingbescheiden op dgn export handel betrekkinghebbende handelsarchief het bevorderen van de stichting ep vancorrespondentschappen en correspondeerendecomitës ter bevordering van den exporthandel het verleenen van bemiddeling by geschillen tusschen leden der vereeniging en bonne handelsbetrekkingen De inwoners van Bergen weten allen aan te wyzen het terrein bekend als het Rnsbisoh Kerkhof vroeger behoorde dit terrein onder de domeinen van Nassau Wier familieleden in de grafkelders der dorpskerk begraven zyn In het voorjaar van 1899 kwam luitenantKolonel von Mttller militair attaché bg do legation van Rnsland alhier en te Brussel op de hoogte van dit feit in September van dat jaar zon het een eeuw geleden zgn dat de Russische krggslieden daar bnn graf vonden De hoer von Mttller vatte toen het plan op dit feit aan de vergetelheid te ontrukken door de stichting van een gedenkteeken ter berinnering aan de Russische krygers gevallen in den slag bg Bergen in September 1799 De familie van Reenen te Bergen aan wie het Russische kerkhof behoorde stond rnim BOO vlerk meters af aan hot Rusrasche gouvernement Michel T Philips beeldhouwer te s GraVenhage maakte het ontwerp aarvan de uitvoering dit jaar tot stand kwam Het monument bestaat uit een eenvoudig rotsblok Van grijs rood Zweedsch graniet in welks vooVvlak zyn gebeiteld in RussisOhe letters de Wooiden Eeuwige herinnering aan de Russische krggers gevallen in de slagen bg Bergen op 8 en 19 September 1799 Bbven 1 ih dit rotsblok geplaatst een wit marmer Russisch krnis De granietrots met het kruis staap op een verheven klein terrein in den vorm van een grafheuvel Het monument wordt beschermd door zes zware granietsteenen palen aan elkaar verbonden door bronzen schalmkettingen Het boschachtig terrein is herichapen in een klein park Gister had de onthulling plaats Ter bywoning van die plechtigheid vertrokken gisterochtend uit s Uravenhage verschillende autoriteiten naar Bergen o a de gezant van Rusland de heer de Struve z yn seéretaris de heer de Berends en de attaché Gambs voorts de militaire attaches van Engeland en Frankryk generaal Laman Trip adjudant van de Koningin en overste Koolemans en kapitein A Doorman de vertegenwoordigers van den minister van Oorlog lu het Rijksmuseum te Amsterdam is sedert eenige dagen te zien een als grafmonument bedoeld gedenkteeken voor koning Willem I afkomstig uit een kasteel bg Aken dat aan de familie d Oultremont beeft behoort Het monument is vervaardigd in 1847 door den destyds vermaarde Belgischen beeldhouwer Guillaume Geefs op last van de weduwe van den koning gravin d OÖltremont Het bestaat nit oen wit marmeren groep op hardsteenen voetstuk aan de Toorzgde van dit voetstuk is een marmeren plaat aangebracht waarop het Nederlandsche wapen is gebeeldhouwd gehouden door twee zwevende engelen op de platen die links en rechts nog moeten worden aangebracht zyn opschriften gebeiteld De groep vertoont den koning oud van dagen en met een eenigszins zwevend en blik als het ware de eeuwigheid in ziende Hg rust met den linkerarm op een mooi gebeeldhouwden leeuw wiens linker voorklanw een rgksappel vasthoudt De koning draagt een hermeiynen mantel de rechterhand houdt den scepter de kroon ligt aan zgn voeten Het is een groep die als geheel mooi van Ign is terwyi ook het gezicht van den vorst goed gebeeldhouwd is maar de geheele voorstelling ds symboliek ook van den ko ning rustende op den leeuw is toch blgkbaar afkomstig uit oen tgdperk dat een anderen smaak huldigde dan het onze zegt het Hbl De ondergang der openbare school Uit Rgnsburg waar één openbare en twee bgzondere scholen bestaan wordt aan het Hbl het volgende geschreven In den gemeenteraad alhier vraagt de voorzitter of nog iemand het woord verlangt naar aanleiding der begrooting De heer 1 van Iterson heeft bezwaar tegen den post Openbaar onderwys Ofschoon de voorzitter opmerkt dat de wet verplicht voor voldoend lager onderwgs te zorgen en er dus niets tegen te doen is stelt deze heer voor den post voor het openbaar onderwgs in zgn geheel van de begrooting te schrappen Hy beweert dat men ergens in Friesland drie achtereenvolgende jaren dien post ook heeft geschrapt en ten slotte zgn zin van Gedepnt Staten heeft verkregen Het voorstel in stemming gebracht wordt met op één na algemeene stemmen die van den voorzitter aangenomen zoodat alle posten voor het openbaar lager onderwgs van de begrooting worden geschrapt Hierop verklaarde do voorzitter dat hg volgens art 70 der Gemeentewet en op grond van art 16 der wet op bet Lager Onderwijs dit besluit niet zal uitvoeren en hiervan kennis zal geven aan Ged Staten Of het zal baten f Ged Staten van Zuid Holland zullen niet ongaarne zien dat de openbare school wordt opgeheven en wanneer het maar eenigszins door den wettelgken beugel kan zullen ze het besluit niet vernietigen En van de regeering is in dezen ook al niet veel te wachten Wie weet of straks in andere gemeenteraden geen soortgeiyke besluiten worden genomen STADSNIEUWS GOUDA 1 October 1901 Ten Raadhnize dezer gemeente werd beden middag aanbesteed de levering van de bcnoodigde steenkolen Ingeschreven werd door Haa dkolen Kachelkolen C M Klegweg 9 49 P de Vroedt 9 11 90 A Jonker Zn 9 90 13 34 J do Koster 10 25 13 De laatste wedstrgd in dit seizoen voor de R C B competitie werd eergisteren op het schuttersveld te Rotterdam gehouden tusschen Olympia Gonda en Victoria II Beider elftallen waren onvolledig Victoria Il bracht slechts een zevental spelers in het veld Olympia won met 10 wickets Olympia 51 en 6 voor geen wicket Victoria II26 en 30 De eindstand van deze competitie is als volgt gesp gew gel vcrl oautal p gem 18 1 80 18 1 80 12 1 20 6 60 4 40 2 20 1 Hermes Schied 10 2 Olympia Gouda 10 Volharding g 10 Achilles 10 Victoria H 10 Combinatie 10 HermoB en Olympia zouden ten slotte nog een beslissingswedstrgd voor het kampioenschap op onzydig terrein moeten spelen doeh aangezien de Schiedammers niet meer over een elftal knnnen beschikken besloot het bestuur van den R O B aan beide vereeoigingen een zilveren medaille uit te reiken De vgl eerste spelers van de Igst der gemiddelden zgn voor het batten totaal 108 batsmen aantal aantal innlngB not oat xani geniid 238 39 67 61 20 33 118 19 67 98 19 60 146 18 25 J F van Bngsen Hermes W Dirkzwager R S P Schuil Victoria II 7 Joh Goedhart Victoria n 6 J Samsom Olympia 8 en voor het bowlen totaal 41 bowlers aantal ovns wiek rans gem L W V Ryn V Alkemade Olympia 95V 46 164 3 57 D Vorster Olympia 69 37 136 3 68 J F van Bngsen Hermes 76 28 106 3 79 4 A L J Breebaart Olympia 64V 29 112 3 86 5 W Dirkzwager Hermes 35 10 53 5 80 De battingmedaille beste average valt dus ten deel aan den heer J F van Bngsen en de dito bowling medaille aan den heer L W van Bgn van AJkemade De af deeling Zuid Holland van den Nederlandschen Bond van gemeente ambtenaren hield Zondag in het hotel De Zalm alhier een algemeene vergadering welke vrjj goed bezocht was üit de mededeeling van den voorzitter bleek dat sedert de vorige vergadering 46 personen zich als lid van de afdeeling badden dpen inschrgven zoodat de afdeeling Öians 133 leden telt De heeren P M van Nierop en A P Tolk werden tot bestnnrsleden herkozen De heer A Varossiean leidde het onderwerp in de jaarwedden van de ambtenaren ter secretarie ten platten lande waarmode deze veel instemming inoogstte Na uitvoerige bespreking van dat onderwerp werd door den heer Visser vanAarlanderveed de volgende motie ingediend De vergadermg der afdeeling Znid Holland van den Bond van gemeente ambtenaren besluit bet hoofdbestuur van genoemden Bond te verzoeken met spoed by de hooge regeering stappen te doen om een wgziging der salorisregeling van ambtenaren ter secretarie te verkrygen welke motie by acclamatie werd aangenomen Nadat enkele onderwerpen van verschillenden aard waren besproken werd besloten de volgende algemeene vergadering te Leiden te honden Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand September het volgende resultaat 10 Sept 6 permang kalicus per 1000 cc Bg den gehouden eere wedstrgd uitgeschreven door de kegelclub Maipo te Rotterdam werd de 4de eere prgs gewonnen door de kegelclub Harmonie alhier In den personeelen wedstrgd behaalde de heer N A v d Ree de 12de prys Alfbs 30 September De gemeenteraad besloot heden tot bet aanleggen van oen drinkwaterleiding Zoodra dat besluit bekend was worden iu de kom der gemeente de vlaggen uitgestoken 367 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 1 Oct No 13169 f 25000 11338 f 1000 797 6812 72 i2 en 9701 ieder f 400 1651 8000 13938 15342 en 19718 ieder f 200 1993 3647 4688 5517 6525 9767 11500 11937 13006 18129 en 19834 ieder t i 1 Prijzen van 1 7 24 3002 6560 9195 12652 15887 18687 173 3312 93 9271 12717 15980 18731 261 46 6706 9438 13134 16015 18903 411 3606 11 9547 70 68 66 79 9 62 9680 72 81 19026 607 3758 72 9743 13379 16100 44 23 68 7219 9861 13416 32 19194 677 3895 7405 10018 28 35 19410 786 3930 16 28 63 16218 24 812 4044 7528 49 13583 76 59 958 82 7627 10206 13646 82 19665 91 4142 72 51 58 98 96 1131 4202 7743 10442 99 16367 19716 55 97 7954 10718 13742 16466 19870 72 4351 99 10820 82 16634 19909 53 8008 10991 13816 82 20036 1218 4405 46 11164 13939 16884 76 65 94 85 14013 16958 20111 1381 4547 8133 11291 52 76 29 1619 67 47 11342 14189 17063 40 67 4612 8379 50 96 86 60 99 4863 87 51 14439 17183 20326 1623 81 99 57 14689 17219 29 28 4930 8405 11426 14745 46 30 49 56 78 59 56 17321 45 82 5021 8524 86 62 22 20419 1703 39 71 11689 14840 17443 38 70 67 8629 11631 45 89 20510 73 61 62 73 15075 17526 72 1818 5100 8754 89 15164 48 79 2028 5210 60 11870 15285 14926 20611 32 60 8817 11930 15525 18007 69 69 5579 52 85 66 65 80 2159 6013 67 86 82 18168 20742 2308 6167 8946 12064 15646 18238 20863 19 6253 9043 12149 15763 18381 77 2599 70 9109 12200 97 18405 20980 2626 6316 65 33 15858 18638 50 2936 17 71 12446 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i October 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ie kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarltoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ifl kwaliteit 28 ade kwaliteit 24 3de kwaliteit 2 j cent per halt KL Stieren en grasicalveren goed aangevoerd Handel voor alles matig iets minder in prijs goede melkkoeien duur VERSCHEIDENHEID Op de Ign tusschen Haarlem en Helder zyn proeven genomen met spoorwegrgwielen Deze rywielen lyn door ie U 8 M in dienst gestold voor Igninspeotenrs en opzichters voor het naden der spoorwegen Het voertuig bestaat uit twee naast elkander geplaatste rywielen waarvan de wielen van iizer zyn en juist tnsschen de rails passen Het kan ook door één man bereden en ge makkelgk van de rails genomen Worden Te Glasgow heeft de Russische ingenieurprof Timonof op het congres van ingenieur het plan ontvouwd van een waterweg welkede Oostzee met de Witte Zee zal verbinden Voor Rusland zou daarin het groote voordeelzgn gelegen dat zgn Oostzee vloot in betrekkelgk korten tyd zonder deSonttepasseeren in do Noordzee en den AtlantischenOceaan kon komen en tevens zou NoordRusland tot grooter ontwikkeling gebrachtworden iT nniimnnorPAurin A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 JOUDA Teiephoou Mo af Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 80 80 l 98 v 9 V l s 81 l 94 60 8V mm 67 88 V JS 8 104 mi 80 90 mê 88 U 67 418 80 SEPT yKDiu A N U rt Ned W S iVi ditü di o ditc 8 dito dito dito S HoHOAKaObl Goud 1881 984 TAXiB InftohrijriDg 1862 61 K OoaTEHï Obl in pKpi r 1868 I dito ÏQ BilrflTl868 ft PORTUSAL Old mot DOUpOD 8 dito tfoket 8 RDBLA NU Obl BiDneol 1894 4 dito GecoM 1880 4 dLtobijBothg l8S9 4 dito by Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 tjpAMJB Perpet schuld 1881 4 TuRKBW Gepr CooT leen 1890 4 Gei ieening wrie D Geo leenin serieO Zuiu Ara Rp v ob 189t i UKiioo Ob vuSch 1890 8 ViNszuiu Obl oabep 1881 4 AvsTKBOAM ObligatifiD 1898 8 BoTTlKDAH Stad leeu 1894 8 NiD N Afr HsudeUr Und ArondBb Tab My Oerlifioiten Deli Mutsehappij dilo Am HypotheelcD pandW i f OuU Mq derVoriteQK aand Gr Hf potheekb paadbr 4V Nederlandauhe baak und Ned Handel maaticb dito N W k Eac Hyp b pandbr 8 Rott Hypotbeekb pandbi 4 a loiV 190 Utr Uypotbeolcb dito 4V OoBTiNH OjitHong bank aand BosL Hypotheekbank pandb B Ahkbika Kqut hy potn pandb 4 68 106 Ut 18 Maxw L G Pr Lien oert 6 N D HoU IJ Spour w Mij aaDd Mi tot Expi V Bt Spw aand Ned lud Spoorweg m lasd Ned Zuid Afr Bpm aaud fl B 104 dito dito dito 1891 dito 4V iTALIlSpoorwl 1887 89Afiobl 8 Zuid Itai Spwoiij A H obt 8 Pol Wariohau Weenra und i Kva Gr Ruaa dpir M jd obl 4 BaltiBohe dito und I Putowa dito und B 98 100 ll Iwang Oombr dito aand Kurvk Üh Azovr Sp kap übl 4 dito dito obliti 4 AMiaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 91 mm 140 mm ♦ 0 109 107 108 Mm 86 104 r V e 4 i 4 9 mm É lOlV t 10 108 108 l l 117 109 1 Chifl North W pr Cv aand dito dito Win 9t Peter obt 7 Denrer k Bio Gr Spm eert T a lUinoia Central obl tu goud 4 LouiiT k NaibviUt Oer r und Mexico N Spw Mij Ie hj 6 Hiia Kanau T 4pCt pref aaod N YorkOnUiiofcWeat aand Penn dto Ohio oblig B Qregon Calif e hyp in goud Ht Paul Mimi k Manit obl Uu Pac Hoofifjn ob lg 0 Jt S ONTVANGEN eene groote Collectie NOOVEAUTÉ S in Tailonnade Costumes dito dito Lino Col la hyp O 5 Cahaiia Can South Ohert f und ViK G Rallw k Na lo h d o O AiDflterd Omnibua Mij aand j Botterd Tram we Maata und Nbd Stad Amsterdam aand S Sud Boiterdam und 8 BiLOii Stad Antwerpen 1887 l i Stad Brusael 1886 87 1 Hoye Theisfl Begullr Geaelsoh 4 OoiTlHft Staatileonig I860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid S 1868 Nbi Vir Bet Ajb Spoel oort