Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1901

40ste Jaargimg Donderdag 3 October 1901 No 8613 J ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken üTüitelve dezer Courant geschiedt dagelijk ÉS Mtj ADVERTENTIEN worden geplaatst va met uitzondering van Zon n Feestdagen fHMBl sd V E i m BÊ BPPKj 10 Centen Groote letters worden berekend De prijs per drie maanden l 5 toneo per jf U§f naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Afzonderlüke Nommers VI F CENTBK Gouda AOVERTENTIEN PEi SiO enz met VRIJE KAUEB AANÜEBODEN in ien beschaald f ezin Aders Tnrimarkt H 72 TE KOOP ai TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Gas en Waterleiding ïe bevragen bji IZAAK CATS papier LangeTiendeweg D 29 Qonda Ondergeteekende beveelt zicli belceld aan voor de leveri van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Algook afzonderiyke HchotelB on alles wat tot het koksvak behoort desvarlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cbeiiiiscbr Wnssclierij H OPPEMHEIJIlEll 1 BruUbmle Hottardam öebreveieeid door Z M den Koninf der Belgen EloofddepAt voor GÜUUA de Heer 11 G TItIJSUIIIlG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit roor het tooiiimi en verven van alle lleenn en Ünraeagarderobeu alnook hUa Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomeD van pinchemanteli veeren bont enz Oordgneu tafelkleedea enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd GEEN BETER ADRES voor allo soorten SCHOENWERK dan bel Nwrdbraliaiilscli SrJioeB en LaarzeDinagaziJQ Kleiweg E Sfl tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig allo soorten WXNTKK ARTIKELEN en OVERSOHOËNEN merk DB WKBaSCHAAr A nbBTelend C SMITS AJle reparatiên en aangemeten werk BBT Wie workelp p r ü s stelt een R IEL IJiK te hebben laat ich Jotografeeren in dn f lografiêcke HHUttHuriehUHji STTJHDIO ïa P V D WAALtS Fl SINGEL 661 Echt Zcenwsch Tarwebrooil i oeut de K O A SLEGT uu HU tMiti onscluiUrkitt makkilykiti poetamliUil voor HMn n Toonl duiM u KlilibrKliouwilkr urn NIEUWE HAVEN 27 SÜtoomboot Maatschappij DE VOLIlARDI liG Begin WINTERDIENST niIlSIIAC I OCTOBER 100I Van Gouda naar Anasterdam te 19 50 in plaats van te 4 unr n m Overigens onveranderd DE DIRECTIE Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogel ken töd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en werelrtberoemrle Superior DniivenBorst honig Extract M E L I A N T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK i DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ü te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nimmrkerkad IJeel A N ï N ZESSEN ScAoon iooen J Th TORKBN Bosfoop B V WUK Oudewafr A SCHEER Haattrecht P W ViüVi Oudewater K ïahdbb HEMDEN te Reeuwijk v o 8PKK Moercapelle D v o STAR Waddinaêveen Wed T HOLST Waddwiimem P A uK GIIOÜT OudetmUr D di JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB te Benschop Het groote aantal zenuwkwalen vanten f haofdpMnaf t tdflvoonfn nd kalt6el 6IleaTUlapoplezUa rMBbsro rta tM tr t Mnll nog Bteedi te middelen door de mediiohe wetenictaap aanKewend Sertt aan d a nlenmn tijd kont de t r too lattij door bet gebruik maken raa den eeaTondlirateii vee naaieUlk lansi da hud mm Ungid ebade wereld tAvana een geneeavtjM ia nltgtTon physioloelBctie ontdekkinr daan beeft dïrf na hoöilerde proe emingên tbüiaSver de rerbreld i d terwUl if fii watemohappaUIka kringen de boogata belanntalUng wakl weldaad blltkt te aljn Toor aan anawkvakn lijdende menaobheid Dean geneeflvUM w iui tviidan door dan geweien OfftoUr Tan OacondiMt Dr Boman Wefaimain ta Tllabofen an barnat op da on dervlndtng spgedun in M K iarige praktik Door vraMcblBf Tan h t h M MawMü per l K wfrd daartM genchlktcvUffaa d r d harfd nnftddallUk Mm h aemm w tei niMtë ed i l Met daia genêoairljaa werdanVerkeUik aohilteraiide raa ton vvrima n kU inaaku aooyeri opgang dat T n e n door dan nitvtader goaekraraa ir rkla OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare vfarkoMlag en RBilng tilnnm kottan UJd raedi de ïle dmk vertiAenen la DIf boekje bent niet allanwr bat gracUpnklink viTittuftiihare verklaringen omtrent het weton der nienwere tberaple en da daarmede aelfa In wMTihoiiigfl Kfivalleii verkregen nitwerking mtar ook vindt men daarin weteneobappalijkfl reriiiLiittnUiiRen ui dA mrttlecbc blnrten dleaau dese geneeiwljte gewüdsUn loomade jftohrlft van tul vuil etul iirliriften van booggeplaatite geneeHkiiDdlgea onder welke f Aialira ir ireruier BH di polykhnlek U Parij rui RBUD nDnl 10 6Ïflii oretier msd dr praktlietrenri ganetlhaer aaa bet kraakilnnloen gettloht de Charinlon SanilMtrath Or Cohn ta Stittln Sroieraann ned ir afraad arti taJöbÜRlta Or P rorflitler BitneethBer dlrBoliur hil hoip tial te AifiJi OohDlMratb Dr SohM lai kaalee atitenraii BadEmi Oar a mid dr DBNHCheer dlrMlSur der palviao therapeutlMke leriohttHD veor leauwfijdari te Parlja ree SI Rgnart 334 Coniul von Aiehenliioli med dr Ie Corfu Dr Buabaeh arroad arte da Zirkniti Obai tahiorit JiDhl med dr te Weonin Or C Sofigavtl ta La Parrièri Eure lid vaa dea Oanull Central d h liaa t da tant In FrankHIk n vele anderen Aan allrn wier KennwBi Htcl neer of minder iisedua la f mb ag B uad nuwnelillsheld llj lon waarvan dekenteekenen siln ofcroaliohe beoHal e MiorUae aohal heefdBl e blaadandraxB iroota prlkkelbaarliald gajaigdb d al a pa lae tb e id labamall ke eimiat an onbabaBtlllka toe tand Terdar alle zieken dia door beroerU getroffen weidan an neg KJden aaa da gevolgen daarna ooala verlammlniin envr aiogan tot aprakan rware tengval Maaltnik illkfcaa atljfhald dar lawrieliten mat nwt eratida pl n plaatialljka iwakta venwatkltg van gahaiigaa awL a al Ale roeda onder gaoaaakondige behandeling geweeat eljn maar door de bekende middelen all enthoudlngèan oa kondwaterkaor wrljveu eleftriaeeren atoomlool o leebadea geen genailng of loai ing hunner kwaal gevoadea hebtieii en ten alotta liJ die vrree KevoeUiiTver beroerte oauÜtM redOB bobben wegena veraohtjnsele ala iieh aanhoudend angitig voalaa vardoevlng la W heef boofditt daltellgliald llkkarljiBan an donker worden voor da oogan drakkanda gijn eadar bat vterkeofd aalalng la da osraa het via an vaa kfiabellng In an bal alapea ven haadap an voalan aan al daie drie eataMarldn ya ttHWliJdiera ali ook aan Jonge meiijaa lijdende aaa bleakiBOht aa krtDbtelooabald ook aa gaaonde taifa aan enga paraontn dia wiet met bal hoofd werkaa en geeatelUki roaotie wlllea Toorkoaoa wordt dringend aangeraden alch bet boven vermelde werkje aan te aobalTen hetwelk op onvTago kottaleoa ea fraesa ver enden wordt door Ameterdaia door SI CI BBAV dk Co Helllgeweg 4S Retterdani F B vnn HAWTBW KOLPr Apothekdr Korte HoohteQ L Vtrceht LOsnv A g OIKTOV Ondegraolit bU de Qaardbmg F SI Op de Jongetn bvglenniach medloinale tentoouotelUng la de r WeluaaaMn aebe eeneaa vUaa oeor ae Bediarbe Jurtj iet de w Uver m Wedatlle brfarenad Gebr Stollwerck s Cho43olade en Cacao Ikumtópü dooT tie nieuwste uitTitidinfren op machinHal göbiod Terb terd fkbrl atlfl w mtatuitead gobruik van fijn ea fijnsto grendstoffoii parandeerei Ja rbruikür van Stollwerck s Chocolade ec Cacao cun unbevewQiivsnrUig f ibiikaat nauwkeurig beant raonlei la aan ien inhoud dor rap Elükfitten Ut irma boimalde 87 Wn vots als HofleversHcler 44 £ urt I tploma g gouden enz Medailles t n bflwijs lau lütaiuuUmd lijn fctrika it K 0 la 187 sihreef do Accaüemie national de Pariii HouB VOU8 d teomons une n ni d r première claMHe an considArattoii Aa votra exoellenbe tbbrleatloa ds Ohoocd t bonbons varies sto eto tailwarok e lalrdiast ia Terkr bur bij U H Cunfiseort Bsnketbakken eni u Oenewslvertogonwoordiger Toor lïederlaitd JfuUu Xattentlodt AaatenUm KajTWstnut 10 ADYEETENTIÏïf in aUe Couranten worden aangenomen door het AdYerAegiUc Bgu eaii van A BKINKNAN ZOON oRAims HASAnMa nv NOUVEAUTÉS wy verzoeken de Bames die ons ge ülastreerd modealbnm voor het Wintergeileoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IH JEESJALUZOT AC Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Bestellingen van al 25 francs vr i van alle kosten aan hnis met 5 verhooging Iléexpeditie kiiiitoor te Kozendul N It Tliienj i Weadirbaliia in do gelieele wereld bekend 6d geroomd Onovertroffen middel tegen alle Horst Long iever Haagzlekten enz Inwendig J zoowel alB ook uitwendig tn bijna Mie ziektegerallon mot goed gevolg aan te wenden PtU per flacoi i 1 per post 1 1 16 TUetry i I Woadinolf bezit eon alsnog oagekemle geneeskracltt eu heilzame werking Maakt meestal elke pynlyke en gernarvoUe operatie golieel orerbodig A i leze zalf werd een U Jaar oud voor onipeneeslljk rebOUllen beenirezwel en ontaufta eea Mjim S2 faar kankerlUdcii icenezeir ürengt genezing en verzactiting der pijnon bij wonden ontatekingen imz nn allerlei aard Prys per pot f 150 por post f I ÖO Centraal üopot voor Nodorlnndt Apatbekei IIENBI SiNHEKS Bokin 8 Amatenlam Wstr geen depdt u beitoUfl meD direct un die Sofautunipotheka dei A THIK BBÏ m Pregrtdi bel UohitKb Oe Urreieh Gelieve proipeetai te oatbjedeD by liet CentriiMlepflt Sander Rokin S Amsterdun IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van af f 7 50 en hooger met prima zuinige branders QASOBSAMENTEN in ruime keuze voorhanden Gruote Gloeillchtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geSmaUleerde PANNES en KEXBLS gwaarborgd giftvrtj Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter VAN RlOMMESTEIN S corner ONSCHADEU PELDOOBN HOLLAND Nieuw onovertroflen Prof Dr Lieber welbekend IlllVt SBACBT BLIZn Ulleen eebt nut Fabriekwerk tot Yoortdoreude radioale n lekere genezing van alle lelft de meett hardnekkige zenuw tiekten vooral ontatatn door afdwalingen op jeugdigen leeftyd rotsle genezing van elke zwakte Blaak ttichi Benauwdheid Boofdpgn Migraine Hartklopping Maagpga I slechte spygvertering Onvermogen Impotent Follntione eoz Uitvoerige prospeotuBsen iTrtjarcr feuli fl l t S 6 3V dubbele flasi b l 6 Centraol DepSt Matth v d Vegte ZïUbomjnel Uepats M Cl ban k Co Botterdam F Happel s Gravenbago Hallnmau de Jong Ctn Kotterdan Wolir k Oa Ooadi on bü alle diogiéteti Druk vaa A BBINKICAN k Zn BulteDlandscb Overzicbt De St James s Gazette zegt dat er nieawe groote versterkingen naar Znid Alrika znllen gezonden worden Het gerucht wil dat i regimenten militietroepen opnieuw zullen opgeroepen worden Volgons een ander gerucht zullen misschien enkele troepon atdeelingen uit Indi6 naar Afrika worden gestuurd Er is opnieuw pest uitgebroken op het Kaapsche schiereiland Drie inboorlingen te Uaitjand Itfjn de eerste slachtoffers V De clericale en nationalistische Fransche kranten z n weer erg boos op de Regeering óm de uitlegging door deze gegeven aan een tweetal bepalingen an de wet op de congregaties Art 18 n de wet bepaalt dat geen erkende congregatie zonder bijzondere toestemming van den Eaad van state een nieuwe nederzetting kan stichten en art 22 voegt daarby dat voor de stichting van eenige inrichting een verzoek moet worden ingediend om toestemming Nn beschouwt de regeering alle geestelyke inrichtingen en in het bijzonder de scholen die wel feeds bestaan maar nog geen speciale machtiging of erkenning hebben als voor de wet niet bestaande en verlangt z j dat elk van deze et Toorgeschieven verzoek zal indienen Door deze opvatting worden vooral de geestelijke scholen getroffen aangezien de Éaad van state sedert 1886 onveranderlp alle Terzoeken oip erkenning der scholen hoeft afgewezen Daar iutusschen de sameubtelliug van den Raad geen ingrijpende veranderingen heeft ondergaan achten de geestelgke orden het bestaan hunner spholen ernstig bedreigd V Op Donderdag den 3en dezer expireert de termijn waarbinnen de geestelijke vereenigingen zich te gedragen hebben naar de bepalingen van de wet op de vereeuigingen 100 zij Frankrijk niet willen verlaten Er zïn in Frankryk 152 congregaties van mannen en 1511 van vrouwen De ïei$pa zegt dat er tot gister maar 46 aanvragen van de eerste soort van congregaties zijn ingekomen en verneemt uit Irun aan de Spaanscfae grens dat aldaar en te Oerbère meermalen per dag leden van mannelijke en vrouwelijke congregaties doortrekken De manneö dragen meestal burgerkleeding de vrouwen haar ordekleed Zü begeven zich naar kloosters der ordea waartoe z behoeden of naar nieuwe etablissementen die door FEVtLLETOM 40 ===== Hij kwam recht op de mannen af en bereikt hen eindelijk hijgend en bijija geheel buiten adem Marco Obrevic neem je in acht I bracht hij er met veel moeite tlit Er zijn soldaten m aantocht Ze aijn wel dubbel zoo sterk als ij hier 7e zoeken hem den vreemden officier en ook u Allen maakten bij dit onverwachte bericht een beweging van schrik Marco echter nep op driftigen toon je lieg I ze kunoen nog geen bericht hebben ze denken dat het dorp door hun mannen bezet ia Zijn ze daarginds Neen ze tyokken voorbij zonder halt te houden zelfs zonder te vragen Ze trekken op naar de Wila bron ik heb hen duidelijk dezen naam booren uitspreken Dal is verraad Van wie weten ze dat hijdaar ia Zi moeten gelooven dat hij zich in t dorp bevindt Wie heeft hun die boodschap dan gebracht Dat is voorloopig hetzelfde viel Stephan zijn vfiend in de rede Je hoort het zij zijn dubbel zoo sterk in aantal als wij Hier kunnen we den strijd met aanvaarden dat zou ons noodlottig z n Voorwaarts dus loo lang het nog aankoop in hun handen zijn gekomen De Belgische blades melden dagelijks dat r congregaties zich op Belgisch grondgebied vestigen en ook van Italië en Zwitserland komen berichten die doen zien dat de Fransche congregaties liever naar den vreemd gaan dan zich te onderwerpen aan de wetsbepalingen die te haren opzichte in het leven geroepen zijn Ook naar het eiland Jeijiey w keu congregaties uit zooals b v de zusters Carmelieten maar haar verschiining op het eiland brengt daar eigenaardige toestanden teweeg De bevolking afstammende van Hugenoten heeft groot bezwaar tegen de vestiging der nonnen en het Engelsche bestuur vreest daardoor een overheersching van Gallische gevoelens te üen ontstaan die ten slotte nadeelig voor Engeland zon kunnen werken V Het gemeentebestuur van £ arlün heejtt om zijn goed recht aan tq toouen de briefwisseling met de overheid in zake do kruising van de Linden openbaar gemaakt Daaruit blijkt dat de president van politie zelf de overbrugging door middel van een viaduct had voorgesteld met de bgvoeging dat ook ter allerhoogste plaatse een dergelijke oplossing aan de bahd was godaan De gemeente kon dus met het volle recht aannemen dat haar plan de goedkeuring van den Keizer zon wegdragen In eaü brief vatii den opperburgemeesttÉ Kirschner aan den president van politie van 4 Juli was op zeer overtuigende wijze uiteengezet om welke technische redenen het onmogei k zou ziJn den tramweg onder de straat door te leiden Om uit de diepte weer aan de oppervlakte te komen zou het namelyk noodig geweest zp een geleidelijk oploopende uitmonding te maken die ten noorden van de Linden alleen in de Nenstadtische Kirchgasse kon gemaakt worden Maar de e uitmonding zou bijna de geheele breedte van de straat innemen zoodat aan weerskanten slechts zeer kleine trottoirs over konden blijven en er in het geheel geen rijweg meer zon zjjn Tevens zou alle rijtuigverkeer door de Mittel en Dorothoenstrasse naar het station in de Friedriohstras e geheel afgesneden worden Uit de openbaarmaking van deze voor den Keizer zeer onaangename briefwisseling valt op te maken dat de gemeente niet van zins is zich gedwee te schikken Het is onverklaarbaar wie den Keizer overreed kan hebben van het eerste plan tot overbrugging van de Linden dat hü zelf had aanbevolen terug te komen om daarvoor een onuitvoerbaar ontwerp in de plaats te stellen Want men kan toch redelijkerwijs niet veronder tijd is I En hen daar beneden laten ontvluchten hernam Obrevic Neen eerst wd ik met hen afrekenen en ik wü weten wic ons verraden heeft Spreek knaap bon jii t geweest Heb jij den vijand op ons afgezonden i Antwoord ot je beat des doods Hi had met ruwe hand den herdersknaap aangegrepen en schudde hem door elkaar als wilde hij onmiddellijk zijn bedreiging ten uitvoer bren gen de knaap zonk op de knieén Heer ik heb alleen gedaan wat u me bevolen heeft mets meer heb gewacht tot ik de vreemdelingen in het huis van Stephan Hersovac had zien verdwijnen Er was daar niemand anders dan zijn vrouw en Danira Danira I herhaalde Marco op somberen onheilspeUeidec toon Zij was verdwenen toen wy er aankwamen Waar kou ze zijn Marco neem een besluit I drong Stephan ongeduldig aan De troepen zijn bij het dorp binnen een halt uur kunnen ze hier zijn Latenwe opbreken Obrevic luisterde niet hij stond onbeweeglijk de oogen op den grond gericht ftls broeide zijn geest over een vreeselijke gedachte Het instinct der jaloezie bracht hem op het rechte spoor en plotseling ging het hem als een lichtstraal door net hoofd hlj had de Waarheid geraden Nu ken ik den verrader riep hij in de hevigste opwinding Danira Daarom ver bfeokte zi en sidderde hiatat toen ik zwoer den dood van mijn vader dp Gerald von Steinach te niUn wieken Zij wil hem reddm deincodi door W1 III i ii Luju m III IMJIJ n LI I l ll U stellen dat de Keizer in deze en andere aangelegenheden de gemeente den voet dwars zet oadat de raad zich niet heelt willen verenigen met de zienswijze van Z M dat Kaaf f manu geen waardig tweede burgemeester voor Berlijn zou kunnen zijn Nog steeds is de oorlog tusschen Columbia en Venezuela niet ofüoleel uitgebroken al is ook op het schiereiland Guajinv in den omtrek van Eio Hacha reeds hevig gevochten en volgens de Amerikaansche berichten hebben de Veneznclanen én de met hun verbonden Colambischo opstandelingen in die gevechten do nederlaag geleden Thans wordt gemeld dat gister de offlcieele oorlogsverklaring zou worden gedaah De New York Herald zegt dat de beide Staten on veur bankroet z a In Bogota de hoofdstad van Columbia is de Bank Credito Antiqueno den 2ö September gesloten de andere bankinstellingen hadden dit voorbeeld gevolgd omdat z j niet geneigd waren aan den eisch van gouverneur Concha te voldoen en een ooriogsleening van 300 000 Pesos in gou4 van den Staat over te nemen Concha dreigde toen de Banken met sluiting indien z j z jn eisch niet wilden inwilligen maar zj voorkwamen hem en sloten zelf hunne kantoren Enkele banken zijn later weder geopend maar de gedwongen leening namen S 4ii t Ook in Venezuela is het zoo gegaan Voor enkele dagen deelden wij reeds mede dat de regoering van Venezuela de Handelsbank te Caracas wilde noodzaken een gedwongen ooriogsleening van twoe milioen dollar te sluiten De Handelsbank te Caracas is een Amerikaansche instelling wier beambten en aandeelhonders onderdanen der Vereenigde Staten zijn Toen nu president Castro bü de weigering om de gedwongen leening over te nemen dreigde de concessie der Bank te zullen intrekken droeg president Roosevelt den gevolmachtigde der regeering van de V S te Caracas op te zorgen dat de rechten der Amerikanen niet op onwettige wijze werden benadeeld Eon later bericht meldt dat de ftinken en kooplieden te Caracas gedwongen zijn groote bedragen te storten voor de Maar hoe het met dien Zuid Amerikaanecben oorlog gaan zal waar beide oorlogvoerendon reeds nu gebrek hebben aan de zenuw van don oorlog is voor elkeen een raadsel verraadl maar het gelukt haar niet Eerst zal hiJ door mijn hand vallen en dan zij die ons aan den vijand verkodit heelt I Terugtrekken Opbreken i I Nooit II We blijven en wachten den vijand at Het was een onzinnig voornemen met zulk een kleinen troep den strijd te willen aanbinden tegen een dubbele overmacht van den vijand dat kon aUeen op een zekere nederlaag uitloopen Dat voelden al die mannen en daarom weigerden ziJ hun aanvoerder te gehoorzamen Ongeduldig on woedend eiscbten zij dat men zou aftrekken van alle zijden klonk het geroep opbreken doch vergeels Obrevic weigerde het lievel daartoe te geven Sedert hij in Gerald zijn medeminnaar had erkend vroeg hij er niet meer naar of hij zich zelven en al zijn kameraden tot een zeker verderf zou leiden zijn tot waanzin geprikkelde haat kende techts een enkele gedachte zich te wreken Waagt gij t met met mij tand te houden riep hij lalaards Ik weet al lang wat gij m t schild voert Gaat dan maar onderhandelen met onze vijanden onderwerpt u aan hen u blijf I Uit den wég Stephan Uit den weg zeg ik je I Houd me niet tegen of gij valt het eerst Hij zwaaide dreigend zijn mes en Stephan week terug Hij kende deze blinde woede welke wiend noch vijand onderscheiden kon en ook de anderen kenden hun aanvoerder Niemand trad hem meer m den weg alleen de oude man met zijn zdverwitte haren liet nogmaals met flikkerende oogen zijn waarschuwende stem booren Marco Obrevic pas op I 13e WlU bron duldt geen wraak en geen bloed I X 1 11 11 fllil Vtospreide Berichti Fhaskkuk In verband met het ontslag van geporaal Davoust hertog van Auerstadt als grootkanselier van het Legioen van Eer on diens vervanging door generaal Florentinn hebben de generaals Leblin de Dionne en Lavottve hun ontslag als lid van het Legioen aangeboden aan de regeering biJ wtjzo van protest tegen het ontslag in quaestie Deze generaals hebben zich biJ de Dreyftszaak geheel gesteld aan den kant van de vganden van licht en waarheid als hoedanig ze gemeene zaak maakten met een Qense Marcier De BoisdefIre enz Dat is dus weer een nienw verzet van legeraanvoerders tegen de rogeeriag en tegen den titularis van oorlog generaal Andre in het bijzonder een reeg teeken I De czaar hoeft nameiw ziohzelven en zijn vrouw een som van 15 000 fr doen toekomen aan den prefect van Harue voor Ie armen van Reims In de verschillende kolendistricten heeft het referendum aangaande de algemeene staking tot dusver een enorme meerderheid opgeleverd ten gunste van de staking aan te gaan den oeraten November indien dan nog niet verkregen is van de regeering de wetteljke invoering van den werkdag van M W uBJUMBdoon n a iauiara Mik twee francs per dag na 25 jaar arbeid DüITSCHIiAND Generaal veldmaarscUalk Von Waldorsee komt Zaterdag a s te Hannover aan mot zön vrouw en Zondag vindt er een huldiging vin den ei opperbovelhebbor plaats door militaire vereeuigingen ten getale van 73 terwijl de véldmaanchalk later een feestelijke samenkomst zal bijwonen OOSTBSKUK HONaAJUJK Te Lemberg hebben het gemeenteraadslid dr Ligien en de burgemeester Malacbowski om een incident tgdens de raadszitting geduelleerd op de sabel waarbijde dokter aan oor en rechterhand licht doburgemeester aan t hoofd ernstig gewondwerd en waarna ds heenn zich weer metelkaar verzoenden Onri Zaterdagavond werd het station van de Duitsche Basol miasie bü Piangthong in hotnoordoosten van de provincie Kwantung aangevallen eti in brand gestoken De zendelingen ontkwamen ongedeerd Men gelooft dat de overval hot werk is van den Triadbond Büzonderheden ontbreken 1 w T w i i I Ui a i iiiim Marco liet een snijdenden lach booren Welnu laat ze mij dan tegenhouden m mijn wraak En wanneer de God daarboven zelf van den hemel daalde dan zou hy me niet kunnen belatten mijn eed te houden Het waren ongeveer dezellde woorden die anira eenige uren te voren op deze zelfde ijftts had gesproken maar wat toen een kreePNran doodelgken angst geweest was werd hier een woeste uittdrting van den hemel Marco richtte Jiet trotsche hootd op naar de zich meer en meer verhelderende lucht als wilde bij den hemel deze uitdaging in het aangezicht slingeren en met hooa i Gn wapen betrad hij de rotspoort 1 jrfTL lTil aata van den eeuwigen vrede over ora nog eenmaal zijn machtige sleed door eou hevigen schok den frek dreunen Wedero i gierde en zwoegde bet door de lucht als waren alle geesten des onheils losgelaten De minnen hadden zich ter aarde geworpen óm het geweld van denstoot te ontgaan evenals de herdersknaap die zich angstig achter de anderen verborg Plotseling begon de bodem te trUlen en te schudden onder hen en boven hen klonk een geluid als van rollenden donder Het was een kraken en scheuren en breken als stortte de geheele kloof in een daarop volgde een diepe angstwekkende stilte Stephan was de eerste die zich weet oprichtte maar zijn donker gebruind gelaat werd vaalbleek toen hij den blik om zjch heen wendde I Wordt virvtlgd f