Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1901

Wierama hen op bat spoor verrolgde hen per fiets en in een bosch nabü Oroesbeek kreeg hij ze in handen Dm nacht van Zondag op Maandag hadden zy in een hotel te Cleve gelogeerd waarna zg besloten waren in een boach te overwinteren waartoe ziJ bereids met bet maken van een bonten hut waren aangevangi n Een byi en ander gereedschap hadden zg te Ngmogen voor dat doel aangekocht Hunne desertie was alzoo van korten dnnr daar zy door de politie aan hunne ouders zynovergegeven Nijm Ct Het thans afgesloten seizoen is voor de badplaats Schevevingen een van de gunstigste der laatste jaren geweest Zeker heeft daartoe in de eerste plaats het buitengewoon mooie weer veel toe bygedragen maar ook de nieawe aantrekkelgkheden hebben vele vreemdelingen en landgenooten naar de badplaats gelokt Vooral in hat volle seizoen was de toeloop ZÓ6 groot dat dnizenden aan de hotels moesten worden afgewezen Van de badinrichting werd een druk gebruik gemaakt Van de opening af tot de slniting werden gebruikt 60 401 baden tegen 61 867 in 1 00 Er worden pogingen aangewend om te verkrggen dat in het Bijksmnaenm een boste van Do Oénestet worde geplaatst In de vergadering der Haagscbe afdeeling van den Protestantenbond werd dit medegedeeld en steun gevraagd Indertyd is melding gemaakt van een con Aict tnsschen den commissaris van politie te Dordrecht den heer Uirich en politie beambten De commissaris zou n 1 geweigerd hebben een proces verbaal ter zake van openbare dronkenschap door de agenten opgemaakt door te zenden en nogal barsch zyn opgetreden toen dezen op handhaving van uet proces verbaal aandrongen De agenten dienden een klacht in tegen hnn chef die by den officier vUn justitie eeb onderzoek beval De instructie in deze zaak is thans naar Het Vad meldt gesloten Bechtsingang is verleend en de zaak is naar de openbare terechtzitting verwezen STADSNIEUWS GOUDA 2 October 1901 Gistermorgen werd op de algemoono begraafplaats ter aarde besteld hpt stoffelijk overschot van den heer P van E8k ia leven onderwyzer aan de 2e burgerschool voor jongens alhier Nadat de lykkist boven do geopende groeve was geplaatst meende de heer Deopold als hoofd der school niet te mogen nalaten een enkel woord te spreken naar aanleidingvan deze treurige plechtigheid ZEd verloor in hem een yverig onderwgzer zgn collega s een trouwen kameraad de kinderen een braven leidsman zgn vrienden oen haileiyken gezelligen vriend en wat zyn moeder in hem verloor neen dat was spreker niet gegeven te vertolken Het is een week geleden zei spreker dat hy voor ons allen nog bestond en heden staan wg aan zyn Ulrecte SpoorwegvecblDdlDgen mt euUOA Wliterdieist 1901 02 AanxevaDgeB 1 October TUd vai Gnottwlcli l nCDl aOTTlIDillTiM raw B B t a a 7117 i a ai a M a oa a a4 a aa a i7 10 8I lo aa ii ia la ia la ia i a i8 a so a aa 4 0a a aa 4 t4 a ia i a4 a is 7 08 7 aa 7 44 a i4 s 17 a ai a u 10 0a 10 1a 10 41 u ii 1 08 t r 0l 8 84 rf lO l 1 14 f 4 18 8 11 t 8 8t C 10 80 1 81 I 4 84 8 18 8 41 J 10 87 w l i so a aa s ai 4 o r 8 87 a aa t u 8 89 7 47 a 07 8 10 8 8a e ai 10 S0 10 48 u oa 11 47 1 88 II lO 7 87 8 48 11 81 1 08 I f S 8 80 f 7 40 f 11 48 I IUm It m 8 m fctn kgWW l Of turn Mm ifja 1m n UmmIh Dluitt riinnh wtwMl 4 tt T krüs r Ugn itilm miKpnii B H lUii8 k Synr L gilra i tl 1 O JH ï a EOTTiaDiM aOBlA i nm 11 08 j 11 18 11 80 10 18 10 88 Il aa 11 88 18 84 11 18 10 08 11 88 1 48 f ir 4 88 8 17 I 1 84 ir f I r 1 41 I 8 80 1 88 8 14 8 48 9 48 4 03 4 48 8 88 8 88 8 04 8 88 7 08 7 88 8 81 48 t a r V V 4 88 v f 8 88 ir f 1 88 V f g t t 8 ff V a 8 48 n y 8 08 8 10 8 88 18 80 18 58 U 81 11 48 18 04 8 40 48 7 88 a aa 5 10 18 i ia lo at 10 48 10 49 8 18 8 47 11 88 Itioa 18 88 l Oa a Oe 8 88 l oa 4 0a 4 84 4 88 a ta 8 48 8 84 8 84 7 08 7 88 8 80 8 49 8 47 10 09 10 14 11 08 £ Bttn npplHHMlWwgi fu 8a Oaatf piia te W au UU 7 88 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 18 lIlM l 8 am otr Mda iMrilWK f 8 U tn riit i to 8 wJ B BJIatoH tiwf 8UU Dl D N 1 88 8 81 8 48 5 48 a ai 7 88 10 18 10 48 é 10 88 11 18 18 18 18 88 11 08 1 1 07 11 18 1 18 11 80 f i ia 11 88 11 48 lt 48 1 87 9 11 10 00 10 19 ioIIm 8 18 8 49 7 87 8 80 8 48 4 18 4 48 10 48 ll ia 11 87 9 4 10 88 SOU A 1 MSTaiOlIL Tiaa HM Jogda a sa 8 11 8 31 M 10 80 10 88 18 08 1 10 9 38 8 88 4 07 4 43 8 8 I 88 8 48 8 81 10 19 10 30 11 00 AlutW 8 01 8 88 8 81 10 10 11 04 18 48 18 87 1 87 8 88 4 114 87 8 80 8 40 8 44 8 38 10 3i 11 03 18 ABlt 0 8 19 9 13 9 31 10 88 11 19 108 1 10 9 18 8 40 4 87 8 IJ 8 48 1 8 13 10 80 11 18 18 14 d I UI tl IKCUU r Usfam 10 14 lo aa 18 00 i8 a8 a ia i ia 4 88 8 49 11 18 8 38 11 84 8 40 8 88 8 07 10 49 11 47 18 88 1 08 3 118 3 48 8 04 8 84 8 00 88 7 10 7 38 8 88 10 80 11 08 7 88 10 48 7 8 8 48 10 84 8 38 8 88 7 84 8 08 8 88 11 88 11 43 B imtUO 8 31 7 18 8 10 8 88 8 18 8 11 1 181847 18 I0 8 81 8 10 3 34 4 4i 8 08 8 81 7 09 8 10 9 48 laat W 8 S4 8 47 7 30 8 88 8 41 9 80 V 48 11 80 18 48 1 08 8 40 8 88 3 49 8 00 8 81 8 88 7 88 8 98 10 01 load 1 08 7 81 8 18 9 19 9 88 10 18 18 84 18 8 1 88 1 88 8 88 Ua 4 84 8 47 1 011 84 8 09 8 18 1143 otjr 0a 7 M lil Ja 8 8 10 48 11 13 18 11 iVs 8 18 48 8 84 4 48 8 18 8 88 8 18 1 84 1 48 8 aa 8 38 lO ai 1 48 IIJ BINNENLAND De regeering ontviDg giateren bet volgende omcieele telegram Bij ezcaraie met een compagnie naar Soeroelangoeng in Djambi werd in alle opzicWen medewerlcing van de bevolking ondervonden en geregeld aanraliing met hooiden onderbooden Gezondheid ganetig De afgevaardigde van Hoogezand is naar wil vernemen in hooger beroep gekomen bg de Koningin van de nitspraak van Gedeputeerde Staten van Znid Uolland HiJ zal aan den gemeenteraad van l eltt aanvraag doen om 4 jaar verlof welke door B en W tot daaver zoo hardnekkig zijn geweigerd Het Volk De liberale kieavereenigingen in het district Harlingen hebben tot deflnitiel candidaat voor de Tweede Kamer gekozen mr H Ph De Kauter te Haarlem Qilteren werd ten zijnen hnize te s Gravenbage door en namens de bnrgemeosters in het kiesdistrict Zoetermeer voor de Provinciale Staten van Znid Holland holde gebracht aan den heer mr P L V Blnssé die 36 jaren do belangen van dat district als lid behartigde De heer C L J Bos bnrgeraeester van de hoofdplaats van dat district bracht hem in welgekozen bewoordingen uit allqr naam dank voor het vele goede dat hjj gédnrende dien tijd vo7r bet district tot stand tracht en bood hem nit naam van gezegde heeren en van 18S vrienden en vereerders van alle richtingen en gezindten nit dat district een aandenken aan bestaande in een prachtig bronzen beeld Ie devoir met pièdestal en smaakvol albnm met eene opdracht en de namen der duelnemers Die opdracht Inidt Den HoogEdelGestrongen Heer mr P L F Blnisé lid der Provinciale Staten van ZnidHolland Juli 1885Jnli 1901 on lid van Gedeputeerde Staten sedert 1876 wordt door ingezetenen der gemeenlen uitmakende het kiesdistrict Zoetermeer voor de verkiezing van leden der Provinciale Staten van Zuid Holland uit waardeering en erkentelijkheid zijner trouwe plichtsbetrachting en zijner groote verdiensten voor zjjn distriet aangeboden een bronzon beeld vertolkende de grootsche opvatting van vadorland liefde onwankelbare trouw streng plichtbesef on groote werkkracht geheel zooals een ieder die bil hem kende De achtenswaardige grijsaard dankte diep bewogen voor de ondervonden harteHJkheid aanvaardde gaarne het bewijs van aympatliie eu verklaarde hot district Zoetermeer nooit te zullen vergeten Gemengde Berichten Een tweetal jongéheertjes leerlingen atfn eene bekende inrichting van onderwijs te Nymogen U en 16 jaren oud verlieten Zondagnamiddag heimelijk de ouderlijke woning een briefje achterlatende waarin zij mededeelden naar Parijs te zullen gaan üouda Moordreakt 7 10 Hinwerksrk 7 aa Oaptlla t 7 84 t Rotterdu M a 88 7 44 RoltwdtmD P 8 14 Bothwdua B 8 0B 0 08 140 i B o a aa a 4t 8 41 8 88 7 18 Isttardam Beun RotUidun D F BottarduB U Oipellt Nltuwarkvrk Itoordreelit Soida 1 48 4 48 8 80 8 04 4 88 8 41 8 01 8 81 8 11 8 04 8 1T 8 10 8 88 1 18 8 87 Ml 9 11 1 88 8 88 7 89 9 08 7 88 9 14 7 88 9 08 9 19 9 88 Oosde ZaTenk Moare SoataraiMrZtg Voorbarg MlW i B lioidib 8 80 8 81 1 41 8 16 9 07 J8 Old 8 88 ffowd 8 48 8 48 M UlMokl a 8 7 4 s is 8 88 a ia Itt i Gisterenmorgen omstreeks half acht kwam de te Hatert gestationnoorde veldwachter graf terw zgn moeder thuis ataart naar de plek waar ze hem altgd zag maar belaas nooit meer zal zien De krans dien ik op uw graf neerleg moge een klein bewgs zgn van onze achting en liefde Vergeten znllen wg u niet Slaap zacht Vervolgens werd door een der leerlingen een krans neergelegd uit naam van al de leerlingen der inrichting Dr IJsendyk bracht hulde aan den ontslapene ais onderwyzer en als menach In hem daalde iemand ten grave van wien nog veel goeds tiad mogen verwacht worden Nadat nog een drietal kransen waren aangebracht sprak de heer Triezenberg nog een enkel woord en de vele belangstellenden verlieten den doodenakker aangedaan velen met betraande oogen en bet hartvel medeiyden met de treurende moeder wie op eens lüles ontnomen was Zg moge zachtjes aan troost vinden in de gedachte dat dit jonge leven niet doelloos is voorbggegaan maar dat haar zoon vol liefde en toewgding voor haar ook voor de school waaraan hg verbonden was gewerkt heeft zoo lang bet dag voor hem was Altyd doet zich nog onbegrgpeiyk genoeg het treurige feit voor dat onze orgelconcerten zoo slecht bezocht worden Welbekead is het toch dat de heer Spaanderman ons telkens op nieuw doet hooren wat kunst en vaardigheid vermogen Dit wat het instrumentale gedeelte betreft Het program van gisteravond was er weer op ingericht om Üefhebbers te doen genieten En zeer zeker werd dit genot verhoogd door de enkele zangnnmmers van mej Toos Hoog sopraan den Haag Ook zg had een welgekozen program dat vry goed werd afgewerkt Mej Hoog beschikt over een helder en krachtig geluid dat aan zuiverheid niets te wenschen overlaat Wy hopen dan ook haar nog meermalen te hooren vertrouwende dat studie en oefening haar eenmaal een plaats zullen geven barer waardig Dat de heer Spaanderman van zgn program afweek en ons als slotnommer de marche funèbre van Ctopin deed hooren zal wel door niemand betreurd geworden zyn Zooals toch de dood in de laatste dagen hier rondwaart is het wel te plaatsen dat men onder den indruk komt en behoefte gevoelt zgn gemoed Incht te geven De cadet voor genie O I aan de HU academie te Breda B D W J van Garderen is voor het herexamen geslaagd en overgegaan naar hel ie studiejaar I i d Beroepen by de Ned Hervormde kerk te Klaaswaal de heer A Hoogendyk Bz cand te Nieuwerkerk aan den IJsel H t 1 8 iia I 4 18 4 88 4 80 8 18 M7 8 08 8 18 t 87 8 88 8 48 8 87 4 88 Stolwuk 30 Sept Vrydag avond hield de heer Okkinga van Arnhem in de vergadering der landbonwvereeniging Stolwyk zyne aangekondigde lezing over meststoffen Jammer dat het aantal belangstellenden niet grooter was want het was voor den landbouwer vooral een zeer leerzame avond Behandeld werden o a de samenstelling van volledige meststoffen bet beendermeel phosphorhoudende meststoffen enz Vooral werd gewaarschuwd Mgek eenzgdiga bemesting Na afioop dor lezing werd door vele aanwezigen gebruik gemaakt van de gelegenheid om tot den spreker vra en t richten INGBZONDSa Gouda 30 Sept 1901 M dt R I Beleafd verzoek ik plaatsing voor onderstaande regelen Het is my waariyk een behoefte eenige beschouwingen te houden over hetgeen den laatsten tgd in de Aid Gouda en Ümstr V d Holl Mg Y Landbouw plaatsgreep Tenteer daar ik meen dat de goede verstandhouding tnsschen Bestuur en Leden die toch zoo zeer gewenscht is in iedere vereeniging ernstig bedreigd wordt Wat toch is het geval Eenige leden waaronder ondergeteekende meenden dat het bestaande Reglement der vereeniging niet aan de eischen voldeed en stelden dientengevolge een reglementswgziging voor in de vorm van een adres a h Bestuur Dit adres was het Bestuur alles behalve welkom Men vond bet oude Regl dat door den voorz jaren geleden was samengesteld goed ja één bestnarsUd noemde het zelfs onfeilbaar Volgens art 28 v h Begl moett echter dit adres behandeld worden en waariyk hot bleek dat het meerendeel der leden eenige wgzigingen gewenscht achtten ja zelfs het Bestuur kon by nader inzien bet bestaande Eegl niet goedkeuren en adviseerde eenige veranderingen daarin te brengen Zie praeadvies v h Bestuur Het kardinale punt der verandering was art 12 Het gold hier samenstelling der commissies van drie personen voor den aankoop van paarden of vee voor een eventueel te houden verloting Het praeadvies v h Bestuur werd verworpen evenals het voorstel van adressanten doch het amendement op het praeadvies voorgesteld door den beer Bgkelgkhulzen werd aangenomen Zoo hadden wy dus een nieuw art 13 gekregen En wat was nu het verschil tnsschen de beide voorstellen Het bestuur wilde de benoeming dier drie leden doen plaats hebben als volgt twee door het bestnnr en één door de leden terwyi bet amendement luidde één te benoemen door het Bestuur en twee door de leden nit de leden Bg beide voorstellen moest één lid v h bestuur in de commissie zitting nemen Zooals gezegd werd het amendement R aangenomen en ziet drie leden v b bestuur de Yoorz de 2e Voorz en de Penm voelden zich hierdoor zoo gekrerkt dat zyonmiddeliyk hnn ontslag indienden In het bestnnr waren alsnn drie vacaturen welke moesten worden aangevuld Ik was inmiddels tot waarn Voorz benoemd en leidde als zoodanig de verg gehouden in de Harmonie die ten doel bad in de vacaturen te voorzien X a ia Sr 9 88 H ♦ 9 88 10 08 10 88 9 48 10 81 4 L 8 01 8 88 8 17 9 83 8 88 8 18 e 10 08 8 84 i 10 17 8 88 E B10 88 8 48 8 69 9 44 10 19 10 84 Of de bonding van den afgetreden voorz van dit oogenblik aan al of niet korrekt was zal ik aan het oordeel van de lezers overlaten Bjj de lezing dor netalen iSt m naarwaarheid opgemaakt verslag va e zeerwoelige verg in O Ö gaven maakte de afgetreden Voorz twee aanmerkingen waarvan de eerste niet de moeite waard is vermeld te worden docb de weede niet meer of minder behelsde dan dat de redactie van het amendement R verdraaid in de notulen was gebracht en wel zoodanig dat het nu iets anders behelsde dan aanvaakeiyk was voorgesteld Ik was destgds Secretaris enheb het amend R juist opgenomen zpoals dat In de verg gebracht is De met mg aangebleven bestuursleden verzekerden my ook dat ze geen onjuistheid konden konstateeren terwgl een der afgetreden bestnars leden mg peréoonlgk verklaarde dat genoemd amendenent korrekt in de notulen stond Het springt hier sterk ln het oog dat in de verg in O G v n welke do bewuste notulen ihet verslag waren de voorz de heer Breebaart wel schriftelijke indiening vroeg van een vqoretel mondeling gedaan betreffendehet disponlbtl stellen van gelden tot Onderzoek van lynkoekau doch van het amende ment B werd fèm schrifl lgke indiening gevraagd Wart dit totl gedaan dhi ware meeningverschü uitgesloten geweest In de reeds genoemde verg in de Harmonie werd besloten de nOtoled aan te honden tot de volg verg en dan tevens art 12 opnieuw in behandeling te nemen Dat hier de meest mogelijke tegemoetkoming tegenover de afgetredeA voorz was betracjit zal feker niemand ontkennen Tot benoeming Van drie leden v h Bestuur werd nu overgegaan en alle drie heete die ontslag genomen hadden werden opnieuwgekozen i Twee nan en de benoeming direjtt aan docb stel UT voor myne verbazing toen de heer Breebaart zegt de benoeming el te willen aanvaarden doch er de conditie bg maakt dat dan alle reeds vastgestelde Regl wyzigineen te niet gedaan moeten worden dns OOK die welke en door het Bestnnr en door de Leden gezamenlgk waren goedge kenrd en vastgesteld r I Hoe gaarne de verg de heer Breebaart weer hls president zag optreden met dit voorstel werd toch wel wat al te veel van de vriondeiykheidgevereed en in korte kernachtige woorden werd dan ook door een der leden gOt d dat hier een onmogeiykheid gevergd werd en toen daardoor zoo zei spreker zon geraken tot den toestand dat men eerst eenBestuur had te kiezen en dan zou moeten vragen welk reglement willen de heeren hebbent De verg gaf onbewimpeld haar instemming met deze woorden te kennen Enfin later heeft de heer Breebaart toch de benoeming aangenomen en trad in de ftiatsi gebonden verg 27 dezer in O G als voorz op 1 Ieder weldenkend menech zon na meenen dat de notulen aangehouden op de vorige verg nn opnieuw zonden behandeld worden Niets daarvan Het bestuur stelt dood leuk voor de bewuste notulen gewijzigd goed te keuren zonder iemand mede te deelen waarin de wijziging bestand ja zelfs eenige leden t h Bestnnr verkeerde nog in l et duister fienaangaande Zoo zagen wö dns notulen Welks inhoud oor alle gewone leden en eenige ledenvan Ut Besttinr een raadsel was oedgetêurilU Op het protest hiertegen werd geen acht geslagen Onze voAazing had echter nog niet haar ppnnt berejkt Met het Opnieuw in bfhapdoUng nemen Vtn art 12 werd wat m i gehee bnittnj 4a oMe wa vporglistald de geheale reji lHjzigfhg weer te niet te doei en wel om t dat hat nn niet op de agenda stond hiervoor en volgende verg af te wachten Toen ik protesteerde werd mg medegedeeld dtt wanneer het voorstel ondersteund werd de zaak op de volgende verg zou behan i d ld worden I Dit wis toch wat a te gek maar mm Beheen tot eiken prgs den sttji tegen d9 ed8 vastgestelde wgzigingen opnien ta dllen aanbinden 1 Een nitweg was Sier eiAter diet moeiiykj Ik steldo n L precies het tegendeel voor vaij hetgeen de eerste spreker had te berde ge bracht dit werd ook ondersteund en hetging nu toch moeilgk een zaak wel en mei to behandelen op een zelfde verg Bleek bet dus nn voor de derde maal tgdens de regl herziening een onmogelgk beid het oude regl te handhaven het oud art 12 zou men niet laten schieten datzoj en moest men behouden tot eiken prjjs Welnu men heeft het behouden i Dat Dud art 18 vallen ton als r oveij gestend was te byia zek r Om dit te ver hoeden werd over het oud art 12 in hel geheel niet gesprokeh Ik verzocht het amen demoDt R m zgsde van de verste 8tr k king het eerst in stemming te brengen Da voorz deed anders on bracht eerst het preal advies in stemming dit werd verworpen Aama ktinib bit anandeiMnt S in stenminfl en wordt ook verworpen met 30 tegen 31 stemmen Onmiddelgk hierop verrastte on de voorz door de lakonische medcdeeling dat art 12 nu aangenomen was f Aangenomen rdns zander stemming zonder discusi ie tfigen dan wii van adressanten tegen ket ifj eadvies v h Bestunrsfn tegep den wfi van de meerderheid der leden u Zou de Afd door dergelgke handelwgze niet meer es baad zgn i n gebaat f Wordt op deze wgze eeii hechte band gevormd tnsschen de Leden en het Bestnnr f Kan op die manier van krachtig samenwerken sprake z jn f Waarlgk wanneer de gewone leden tot niets in staat worden geacht dan tot betaling der contributie dan kon men de leden vergaderingen beter geheel achterwege latent Ü H de R dankend voor de opname teeken ik Hoogachtend 5 A J SCHILT P Si Wanneer iamand net mij van opinie mocht vorschillen ben ik gaarne bereid van dupliek te dienen en mgn beweringen met bewgzen te staven Op ongeteekende of onder psendoniem geschreven stukken zal ik echter iHrt ntwbordeA A S 367 Staats oterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 2 Oct No 20272 f 16000 1 848 en 17156 ieder f lOOü 1771 5241 14567 16091 18511 en 19974 ieder f 400 7755 13178 13827 en20441 iederf 200 695 1137 1571 2852 8084 11456 11743 12013 en 20906 ieder f 100 JPryzan van t 70 14 2928 6462 9970 12833 15960 18234 93 63 6528 10001 68 16006 ISSW 172 68 6639 52 95 31 28 203 3045 82 10187 13077 86 55 317 3118 6725 88 13272 16271 84 95 3207 6858 10246 13382 91 92 532 35 6954 71 94 16456 18421 460 41 7060 10307 13489 16556 18552 650 8847 76 87 13612 67 68 71 3436 84 60 69 72 18794 80 81 7411 80 13714 16646 18823 7Ü0 3 520 40 10416 21 47 33 811 4 7646 41 89 74 19034 903 69 93 10518 47 16741 67 18 3780 7623 10756 66 60 19106 59 3836 7847 10805 13855 16818 19314 1344 36 8056 17 13960 38 44 1428 39 91 10915 78 17095 19409 30 3994 92 11007 14002 17150 19 63 4063 8304 59 20 61 44 77 4272 8 99 14108 86 68 1573 4345 25 11210 39 17292 87 1602 4456 8410 17 14269 17302 19580 1880 97 72 11313 94 11 67 85 4771 96 11442 14364 27 19758 1912 5020 8504 87 14490 17488 20006 5152 8601 Ï1601 14523 17541 27 65 8703 80 14794 67 2011884 76 8805 11789 14873 17681 26 2077 5418 8922 11928 14915 17775 37 2184 34 9020 12061 15031 76 20212 53 96 29 12126 15107 88 20311 2224 5770 9147 12205 15234 17811 20403 66 5838 9213 53 15304 38 59 88 9980 69 12305 26 94 20643 2496 6067 73 12426 16480 17933 20878 2695 6121 9390 36 15539 18058 20926 2884 6256 9536 47 15719 68 72 2915 6398 87 91 15804 18140 78 18 6486 9643 12660 69 5e Klasse 10 Lgst 20572 m z 20592 en 15646 m z 15446 1 70 GEVONDEN VOOBWHEPEN In de maand September 1901 zijn de navolgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het Bwceas van Politie alhier 1 zilveren broche imitatie Zeeuwsche koopjes 1 zakme j 1 pjiar glacé handschoenen 1 pqrtemonnaie Üondende 5 lombardbriefjes en eenig geld 1 linnen monsterzakje Voorts zgn te bevragen 1 geit bg D Brein Weeserf 142 1 sleuteltje by A van Wichen Gouwe 25 1 zilveren armbandje by N Laleber Lemdslsteeg 184 1 kinderboezelaar by M van Aalst Wgdstraat 169 1 paar witte dameshandschoenen by J Nieuwenhnizen Raam Oranjehof 325 1 goud oorknspjo bj Schouten Gooianverwelledgk 10 1 koperen gewicht onsX bij E Heg Tuinftraat 3Ö4 1 ring met vjf sleutels bg A W v d Heg Veerstal 191 drie boratels by G de Jong Tarkensmarkt 237 1 voetkussen bg J Leeflang Kattensingel 124 1 zilveren oorring bg L Horneman Kamemelksloot 204 0 37 gulden bg P Bond Zengestra 90 1 boezelaar bg M Ment Kamemelksloot 444 1 fantasie broche met steentjes pg P Boot Lombardsteeg 92 drie kistenimet ledige besebuitbussen bg C P Lugnanlurg Tnrfsingei 1 30 1 duimstok bg J UBbel Veorstal 127 1 gutta pereba bal van een fleishoam bg A Bruynel Gouwe 227 1 borstriA bg 1 Vetb Boscbweg 559 1 knipmes bj ft Bru np Bli ekorssingel 328 1 zilveren i iigné bg G Geerlfngs Tmnstraat 282 1 blikken étui inljoadcnde een magneet en stalen penne bg T Brflgnel Gouwe 227 1 gon en oorbel fig P Abbema Achter de Vischmarkt 141 1 zilveren armband bg A Verhoef Spieringstraat 147 1 rozenkrans bg J Wejk Peperstraat 78 1 gouden oorbel met rooden steentjes bg L W V d Brook Raam 439 1 gulden bg F Bnpch Markt 60 1 hen bg J Zoetem m CapeUe a d IJsel 1 sleutel bg W Verbeg Boelekade 107 1 bloedkoralen armband met gouden slot bg B C W Begeer Oosthaven 44 ea 1 gulden bg W de Beger Robaarsteeg 133 De Commissaris van Politie get W VAK GABDEBEN Qduda 1 October 190L II 1 1 I 1 IJl i M é fl VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vtkrs 80V 99 1V y 94 l 971 97 a Slotkra 8U 98V 1 OCT 81 s SlMlLiND 0 rt No l W 8 aV dito dito dllc Bdito dito dito 8 Hoiiai Obl Oouill 1881 98 4 TA1 ÏI laiohigving l8Sa 81 5 OoaTiNit Obl m papier 1888 8 dito in Eilver 1888 5 PoaTVOAL 01 1 mot oounoD 3 dito tiolel 3 V 88 104V 80 90 878 415 l 94 9 y lOl 180 n 106 ua 818V 9 mf i o 11 818 140V ♦ O 1081 107 108 ttmuND Obl Biananl 1894 4 diio Oeoona 1860 4 dito bij Kothl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ID jfoad teeu 1888 fl dito dilo dito 1884 5 tlMHJl Piir et aobuJd 1881 4 rumtliJ Gopr CouT loou 1890 4 Qo lüening serie D Gao teonin aerieC ZüiDAFB Bp T obig lS9y R Ulnoo Üb it 8ch 1890 8 VlXEzeiu Obl onbep 1881 4 iti iTUDiii Obligatiea 1895 8 BorriiDiil 9l6d leeu 1894 9 Kbd N Afr Htndaiav aund Aiuudib Tab t Cartifioateo l eIi Maataohappij dito Am Hypotheekb pandbt 4l Oult Mij der Voriteo aaod fl Or Hypolhooïb pandbr 4Vi d rlandaoho baii asod Ned Haudelmaataoh aito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbeejcb paadbr 4i ütr Hypotliookb dito 4i i OoMTBNR OMt HoDg baak aaud BvsL HypotheakbaQk paudb 5 1041 101 1011 1081 l l 1171 108 41V g regon Calif Ie hyp in goud t FauL Hiao t jtlaail obl Oa Pao Hoef lijn ohtig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OaNAOa Oan South Ohort r aand Vim 0 Sallw k Na lo h d o o Anssterd Omnibua Mg a nd ONTVANGEN eene groote Gollectio NOUVEAI TÈ S in en Tailoroiadc CotflufiK s D SA 1S I 9 POSTKANTOOR TE QOVdI LIJST van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorendc hnipkantoron ter post bezorgd welke gedurende do 26 helft der maand September 1901 wegens onbekendheid van do geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Wed Bezemer Gonderak J J Andreoli Haag Riggenior Nopliojou Rotterdam S Th Van der Willik ScheveningMt T Overvliet Vianen Bart Van der Houwen RÏlttetdam Van der Wal Boskoop 0 van Erkel Gonda A Veldhuizen Haag Sendling Hoorn P J Schnurbiers Hoogheide bsrob D Young Londen ua M Jochim Gouda Jeanne Oomens C Sybanga i iLeoawarden id id m c henneqÓin Rechtszaken Door de Arrondias a eats BMhtbask te Rotterdam werden gister o a do vSlJende vonnissen gewezen i i J n j G S huisvrouw tan P V 26 jaar zonder beroep te Waddingsveen wegens diefstal van melk tot 14 dagen gevangenisstraf J S 23 jaar los werkman en A Z 32 jaar koopman in pluimgedierte beiden to Rotterdam wegens diefstal van gouden te Capelle a d IJsel ieder tot drie weken gevangenisstraf E H 54 jaar sjouwer te Gonda wegens verxet tegen do politie tot t 10 boete subs 10 dagen hechtenis M F 30 jaar sjouwer te Gouda wegens mishandeling tot f 8 boete subs 8 dagen becbtenia Nog werd geeisoht 14 Dagen gevangenisstraf voor C B 57 jaar werkman en koopman zonder bekende woonplaats niet verschenen die op 15 December 1898 te Haastrecht in dronkenschap verzet zou hebben gepleegd tegen de rgksveldwachters A v ürakel en J v Spanje maand gevangenisstraf voor B v E 22 jaar los werkman te Lekkorkeek die iu den naeht van 21 op op 22 Jnli den veldwachter fy i A Vg e nigs gevoeliga alagsn togen het hoofd zou hebben gegeven 1 5 Boete subs 5 dag§n hechtenis voorH H 18 joar polderwerker to Hoogvliet die op 3 Augustus II J Langstraat zou hebben mishandeld Uitspraken over 8 dogen I ii i 1 VERSCHEIDENHEID Door het nationaal congres van de Belgische mgnwerkers is eene motie aangenomen waarin de houding door de mynwerkers aangenomen wordt goedgekeurd en aan dezen geldeiyke stonn wordt beloofd tevens wordt echter betreurd dat een voorstel is gedaan om de aigemeene werkstaking uf te kou gon Ondanks de inmiddels plaats gohaiTuobbende afkondiging word oergistoren in allo kologmgnen gewerkt Alloen in die van üugrée tJeraing en SI NicoWi warjn en aantal mgnwerkers afwezig Het rgaOs de 4ïed Vereeniging van spooren tramwegpersoneel meldt dat na pnbliceering in het blad viin de met de voorschrilten strydige rusttgden te üorinchem en Roosendaal aan het eerste station is meegedeeld dat het wogpersoneA voortaan kon rekenen op 26 gelüel vijje dagen per jaar en aan het tweede station do assistenten ladingraeesters en aanteekcnaarswcger direct hun behooriyfce vrje dagen en mettyden gekregen hebben ADVKIITENTIKN Gez MICHAEL Serichten do ONTVANClST dèr JaponstoffeiT Kleiweg E 66