Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1901

408te Jaargang Vrijdag 4 October 1901 No 8613 PENSION enz j Oaosc ct MaiDtien J ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teleroon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des titidd Telerunn o Ut De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fa anco per post 1 70 AJzonderiüke Nomraers VIJF CENTEN met VBIJE K4HEB AAN ËBODËN in en betchaatd gezin Adres Torimarkt H 72 TË KOOP of TE HUUR om direkt te aanvaarden Ken Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de OoBtliaïen voorïien van Gas en Waterleiding Te bevragen bS WAAK CATS papier 1 Langeïiendeweg l 29 Gouda FEANSCKE STOOMVEBVEEIJ X ehemiselii WamhitriJ Ti H OPI KNHEIIIIEK 19 Kruiskade Ootlerdam Gebreveteord door Z M dm Koning der Belgm Boofddep t voor GOUDA de Hoer H O TKIJSBURG Korte Tiendeweg D 7 Bpocnaliteit voor het itoomen en rervoD van 11e Haeren en Dameagardernben alsook alle KinderRoederen Specialfl inrichting voor het itoomen van plncbemantels veeren bont ens Gordgnen tafelkleetbm ent worden naar de uienvite n laatutt methode geverfd Printeips NOUVEAUTÉS W j verzoeken de Dames die ons gCillnatreerd mode album voor hot Wintemel oon noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HM JULES JAUIZOT C M aris Uetiellde wordt dan omgaand gratia en franDO toegezonden Bestellingen van ai 25 trancs vri van alle kosten aan bals met S I verbooging tlèeipeJItle ktntoor te IVeinidMl N Echt Zeeuwsch Tarwebrood t mnt de K O i il A SLEGT NIECWE HAVEN 27 Ondergeteekonde beveelt zich beleeid dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver talelliunen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 U d Apsnlunf vu ca Mihr 4 e Mie iiatll H MéBWhr m t W M Mr 8wwrMl4 Mtky SarM M J DELAME Gediplom Lansleeraar TE KAMPEN heelt do eer de geachte lamiliên van Goad te berichten dat do lessen MAANDAG f OCTOBÉB ïollen aanvangen bftintH Awigifte kan nog dagelSka geschieden aan do SoeieUit DB BEDSIg Begin WINTERDIENST DIllfilDAC 1 OCTOBfiü 1901 j i ii Van Gouda naar Amsterdam te IB ftO in plaats van te 4 nur n m Overigens onveranderd DE DIRECTIE Geen Kinkhoest Geen Inihienza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningp blraien den kortst mogeltjken tgd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlacht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Drumn Borst honig Extraet M E L I A 1 T H E nit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Holleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma wÖhFi TöT Westhaven 198 Ooada D MIMBITBS Kleiweg E loO louda K H VAN MILD Veeratal U 120 te ffourfo A BOUMAN l oor eci PINKaE Nieuuerlirka l IJul A N v4 ZESSEN ScAoobAowm J Th TüttKBN iJojtoop B V WIJK OtuUunlrr A 8CHBËU llaaHrédtt P W T EDE Oud r K viHDia HEIJDEN te Ilenaijk P v d 8PKK Moereapellt O i a STAB Wad Wed V HOLST WaddinQmnn P A UI GROOT Oudewater 0 A o JONÜH OwUwater J P KASTELEIN PoUbrotktrdam Ü BIKKEtt te Bemchop Aotlseptlsclie Tandpoeder en h ADtlseptlscb Mondtluctuur Z van E ASSVTO Tandarts t t Gravenhage OVERAL VERKRIJOBAAB Agont voor Nederland G IJSSELSTLIN Blanwstraat Gonda TE GOUDA Groote vrge Teemrki OT WOENSDAG 15 OCTOBEE a s Groote yrijeharlenmrkl middel tegen held en2 mag iit geen breken In fle et en et hij cnDrogistea m bij CU WeiMACo JOTTEI DAM Dit goede oude Huis ttek Jlekt Yerkoad enkel Huisgoinont Khen A 1 25 HH Apotheker Tc AmBtcrb n v Tuyll ra r op VUIJDAa 18 OCTOBEE i Op deze Marhien aal bet Vee en ePaardeu voor de VerloMiig op 19 October wordeu aangebocbt ANKER PAIN EXPFLLER S = GSEN BETER ADEES voor aUe soorten SCHOENWEEK dan het Sdonlbraliaiiisdi Sdwffl tn UaraiHiia BiJB Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTEE AETIKELEN en OVEESCHOENEN merk DE V EÏOSCHAAL Aanbevelend C SMITS AUe reparatito en aangemeten werk IN HET MAGAZIJN De Avondster zïn heden ONTVANGEN eene fraaie CoUectie GASKACHELS met en zonder aivoer vw al 1 7 50 en hoogar GASFORlIu1ZË1 met prima zuinige branders QAHOBHAMESTES in ruime keuze voorhanden Groote Glueüichtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Sieuu model geimaiUeerdePAySES on KEXBLS gwaarborgd gittvrji Ml Uinzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Tlüiny i Wendwbtliiv in do geheale wereld bekend od 1 geroemd Onovertroffen middel togen UlleRorst honf y te tirI HftarKlf lttea enz Inweudig zoowel als ook uitwendig in bijna uU Eiektogevallen met goetl sovolg I aan te wenden PrUs perflftCOII il per post t l ïö TUeny s Weadwulf bezit een alsnog oa ekflude geneetlcraoht en lieilzame irelking Mukt meertal elke pijnlijke on gevaarvolle operatie f ebool oTorbodig Uet doie lolf word een u Jaar osd ïoor angeneesU k tehoudeu beengezwel m onlauKs een büua fSg laar kankerlUden genezen Brengt genezing en verzaclitlng der pijnen bij ivondeD ontstekingen ens van allerlei aard FrtJs per pot f I BO per post f 1 60 Ceiitrftiil Dopöt voor Nederland Apolboker IIENUI 8iNUEK 4 Eokin 8 Amstenlan Ww gns itftt u bnklli mcii dimt ran di Sehutieiupolluki da A THIBBBÏ in ïr gr d 1 1 UoliitKh Oe terr u h Oelini priiipeiitui te ontbWea ig let Coln l D p t Sud Botia 8 i ut ism Wie Keker syn wu d Eetatg Etkel CMBO te ontvangen tawmen l ld en na vel truebiemingen ia dat baiidel gekomen ander dei naaa dga nitvlndera Dr MlohaeU nrmrdigd p d beat nueUnea ia het enldb raemd tabfclisanMnt van Oebi StffOwmak t Kaaien InlM J pTQie MQf in vinrkanlaa bnma Den KikuIrCacao la mt melk kookt n lanBinam guond draak voor dap geneeabacbtig dtank by gm vm dianhee ileehta tul water te gihndkgn Terkrijgbaar by 4a voonnMl $ ft Apothek r i 6 ura lvMtl m wr ir vMt IMk Mui MottonkMi Amaterdam Kabenlnat 108 V Wie werkelïk pr s stelt IBCEUJK te hebben laat ach iotografeere k H Ugrafitehe UmnttlirUsUmi m P V WAAt n sn GEL sei Gonda Druk van A BEINKMAN 4 Z Bittenlandseh Overzicht Kitchener seinde uit Pretoria Oe nachtelijke aanval van de la Eey op Kekewich kamp te Moedwil der 30en vermeld werd door den 1000 man sterken vijand zeer krachtig uitgevoerd Nu een hevig gevecht o korten alstand dat meer dan twee urrai dsurde werden de Boeren met aanzienljjce verliezen teruggedreven Onze verliezen waren zwaar Twee officieren gesneuveld elt zwaar en drie licht gewond 31 minderen gesneuveld 48 zwaar en 26 licht gewond Alle gewonden worden naar Rustenbnrg overgebracht Behalve de bovengenoemde worden nog 40 gewonden niet nader vermeld naar Bostenburg gebracht Het wordt bevestigd dat de vgand zware verliezen geleden heelt te Itala en Prospect Bet bericht spreekt van 250 gesneuvelde en 300 gewonde Boeren Kolonel Kokewich die op twee plaatsen licht gewond werd meldt mij dat olflcieren en manschappen zich uitstekend gedragen hebben De correspondent der Standard in Transvaal zegt dat groote massa s Brltsche troepen op de noord oosteiyke grens van Natal geconcentreerd worden zoodat er thans weinig govaar bestaat dat Botha een inval in die kolome zou doen Eenigszins in tegenspraak hiermede is het bericht meldende dat een sterke Boeren krijgsmacht een kleine post op Free Hill verrast heeft zijnde dit de plek waar in 1899 het eerste treffen tnsschen Engelschen en Boeren plaats had Indien dit zoo is hebben de Boeren reeds een flkbchen stap in het Natalsche gedaan Opmerkelijk is het dat zü van verschillende zjjden krachtig opdringen Ten eerste in de noordelijke pnnt van Natal die twee jaar geleden het terrein van den oorlog was ten tweede in het oosten aan den kant van Zoeloeland waar de aanval op de forten Itala en Prospect plaats vond Ook van uit de Drakenbergen die den grans tusschen den Vrijstaat en Natal vormen schpen de Boeren aan te komen dringen al bepaalt zich hun werkzaamheid van die zijde nog enkel tot het doen van raids en het afliiden van den vijand Niet alleen het overrompelen van den vrijWilligerspost wordt uit Durban gemeld ook Wordt vernomen dat de Boeren nab Gleneoejnnction en zelfs bij Elandslaagte zijn geweest Op die wjze wordt reeds een begin gemaakt met het logenstraffen van het door FEUILLETON m B E BER 6BW 41 Die machtige rotspoort welke de natuur zelve Yoor de kloof had opgericht stond er niet meer doch m plaats daarvan werd de mgang versperd door een reusachtigen hoop steenen en rotsblokken De overhangende rotspunt die zich reeda sedert vele eeuwen dreigend over de kloof gewelfd had was eindelijk gevallen de Wila bron had op vreeselqke wijze haar recht op den eeuwigen vrede gehandhaafd Ook de anderen stonden nu overeind doch geen van allen sprak een woord Zwijgend en angstig beschouwden zij den puinhoop der ingestorte rots welke hun aanvoerder had gedood Marco Obrevic lag daaronder begraven alleen zijn hoofd was nog gedeeltelijk zichtbaar maar het was t hoofd van een doode De wilde zonen der bergen waren gehard tegen kUe verschrikkingen en ontberingen van den oorlog lij xagen den dood dagelijks ja ieder uor ouder de ot en maar voor dit teeken des hemels beeBen zij toch het vrceselijke antwoord docv de vermetelheid van hun aanvoerder uitgelokt was ook voor hen gesproken De mannen schaaitle zich om dan jongen Her one tbaxu het hootd via den stam Er werd de Standard uitgesproken vertrouwen Omtrent de aanval op de fortjes in Zoeloeland raakt nog niets naders bekend Te Londen schijnt men niet zeer gesticht te zijn over de wijze waarop het War Office de berichten achterhoudt niemand toch laat zich meer door de leugens omtrent het begraven van honderdtallen Boeren vangen fiit was goed voor twee jaar geleden Thans door de ondervinding al is het nog maar een heel klein weinigje geleerd ziet men dergelijke berichten voor de voorloopere van een catastrofe aan V De reeders te Grimsby hebben arbritage aangenomen de scheidsrechter zal benoomd worden door het ministerie van Koophandel De eer er van komt Lord Yarborough toe Hij confereerde Zaterdag met de visscbers en Maandag met de reeders Het was vooruit al bekend welke voorwaarden hy zon aanbieden Oe visscbers steken in zee tegen het loon en andere voorwaarden door de reeders gesteld Alle quaestios tnsschen werkgevers en werknemers zullen ter beslissing voorgelegd worden aan den SfcheidsrecUter door den minister van koophandel te benoemen 8 Met name de vraag omtrent de inrichting van een centraal bureau van aanmonsterlug Voorloopig teekenen de visscbers de rol ten bureele van het ministerie van koophandel zooals te Huil geschiedt De beslissingen van den scheifprechter krijgen terugwerkende kracht tot den datum waarop de schepen zee kiezen Na de conferentie van Zaterdag met de visscbers over deze voorwaarden twijfelt men niet of zij zullen ze nu ook definitief goedkeuren en dan zijn een bange drie maanden achter den mg De liefdadige genootschappen zullen nu evenwel nog eenigen tjd voort moeten gaan onderstand en hulp te verleenen want v66r de schuiten geheel zeilklaar zijn gaat heel wat tijd verloren t Is nu de vraag of de kolenmijnen rustig zullen blgven en de andere industrieën des lands niet tot grooter uitgaven zullen gedwongen worden door stakingen in de mijnen De sultan is weer koppig geworden Frankrijk wil hem ook zooveel laten betalen en de stumper kin t niet Maandag avond aldus seint do Parijscbe correspondent van de Indépendance meende men in Parijs dat het een korte beraadslaging gehouden en met volko men eenstemmigheid een besluit genomen Na eenige minuten scheidde Stephan zich van zijn kameraden en betrad aan de andere zijde den rand der kloof Daar riep hij eenige Slavische woorden naar beneden Gerald die de taal volkomen machtig was antwoordde evenzoo Daarop gaf de nieuwe aanvoerder het teeken tot vertrek en in somber zwijgen verliet de kleme troep deze noodlottige plek Men kon het lijk van ÜV rco niet medene men want het zou vele uren van mspannenden arbeid gevorderd hebben om de rotsblokken te verwijderen welke zijn lijk bedekten Door de grijze morgenicheraering trok bet troepje Oostenrijksche soldaten voorwaarts die van het tort waren afgezonden ter bevrijding van Gerald en Jörg Ook pater Leonhard had zich bij ben aansloten toen hij hoorde wiens redding het gold en moedig trok hij op met den troepdoor storm en nevel Het begon langzamerhand licht te worden zoodat men geleidelijk den ganschen omtrek kón onderscheien En heel in de verte zagen zij Stephan en cijn sumgcnooten in een bergkloot verdwenen We zullen toch niet te laat komen P I zei de officier die ovet de afdeeling het kommando voerde Daa r trekt de vijand reeds at Ais ze hun bloedig werk maar niet reeds volbracht hebben Dat verhoede God I riep de pater We zijn op de aangeduide plaats aangekomen maaf ik zie de rotipoort niet welke Danira ons beschreven geeohil ftlB bügelegd kon worden beschouwd Men scheen tot overeenBtemming te zyn gekomen over de scUuldvordering van Lorando en de regeering had aan den saltan de volgende vyl panten aangeboden die de voorwaarden vormden voor een verzoening lo De beer Constans zou te Constantinopol terug komen tot aan de Dardanellen vergezeld door Fransche kraisers 2o De Forte zon openlyk hnlde betuigen aan de Franache vlag op t oogenblik dat deze opnieuw op het gezantschapsgebonw werd 3o De Porte zon den Ohaldeeschen patriarch erkennen 4o De schadevergoedingen sedert lang verschuldigd aan verschillende Franache spoorwegen zonden eindelp geregeld worden 5o Eveneens sou do kwestie geregeld worden van de Franache scholen in Palestina Over de goedkenring van het verdrag van Bardo betreffende het protectoraat van Frankrjjk over Tunis werd niet gerept daar Frankrp van meening is dat de sultan geen verdrag heeft goed te keuren dat hem niet aangaat Maar ook zonder dat is t wenscbiystjo van Frankrijk vrij lang In Parüa scheen men echter optimistisch gestemd te zgn en H was dos een tegenvaller toen de Porte Dinsdagmorgsn de boodschap stuurde dat de sultan er niet in toestemde In otficieele kringen woedt beweerd dat men nu met kracht zal optreden nog altgd een vage aitdrakking in de diplomatie Kr wordt wel gemeld dat bet eskader van de Middellandsclie zee te Tonlon is aangekomen en oamiddeli jk met haar uitrusting begonnen hoewel nog niets bekend is van de bevelen voor de plaats van bestemming Tevens zegt de correspondent van de Indépendance dat er door Frankrgk een nota aan de andere mogendheden is gezonden met de vraag welke houding men zal moeten aannemen als de onlpsten in Armenië voortduren Dit zou wel eens tot zeer ernstige dingen kuQftfiB leiden V Uit Madrid wordt aan de Temps geseind dat de meeningen Wer verdeeld zyn over de vraag of bot voor agasta en zjjne liberale regeering mogelgk zal bljjken te zgn den tegenstand dien conservatieven en clericalen meenen by het Vatikaan en in de hooge regeeringpkringen tot uiting te kunnen laten komen te breken De clericalen en conservatieven zijn van oordeel macht genoeg te kunnen uitoefenen om bet besluit over de congregaties te doen opscliorten zelfs om de wet van 1887 op de vereenigingen geheel heefl daar ligt alleen een hoop steenen en rots blokken Zouden we on vergist hebben Daarvan zullen we ons spoedig genoeg kunnen overtuigen Voorwaarts laten we de kloof onderzoeken We moeten onze kameraden vinden levend of dood Met versnelden paa ging het nu voorwaarts maar voordat het nog mogelijk was een bUk in de kloof te werpen riep men zoo luid mogelijk de namen der vermisten Mijnheer von Stemach Gerald klonk het tegelijkertijd van de lippen des officiers en van den geestelijke en Bartel dte er zich ook bij bevond en niet meer dacht aan de liefdevolle terechtwijzing van sgn vriend en landgenoot nep daartusschen op jammerenden loon Jörg I Jörg Moosbacher Hier is Jörg klonk de stem van den jongen Tyroler die zooeven uit de kloot te voorschijn getreden waa En hier is ook mijn luitenant irisch en gezond God zegen je vrienden Ik wist hetwel dat Je ons niet in den steek zoudt laten Kn de eerwaarde pater is er ook bij God zegene u eerwaarde Hij klauterde zoo gauw mogelijk tegen de rotshelling op en achter hem veracheen nu ook Gerald door allen met stormachtig gejuich begroet Toen ontstond er een waar kruisvuur van vragen ophelderingen en berichten Maar terwijl Gerald zijn kameraden en pater Leonhard een uitvoeng verhaal deed omtrent zijn lotgenooten nam Jorg zijn landgenoot bij den arm en vroeg hem op dringenden toon BorteU iü komt van bet fort hoe maakt in onbruik te doen vallen De groote strüd tusschen liberalen en clericalen sal waarschijnlijk voor de troonsbestüging van den jongen koning in 1902 plaats hebben Verspreide Berichten Fbamkhijk De stakende trambeambten te Clermontr Ferrand gaan tot gewelddadigheden over een officier der gendarmes die de lui aanmaande tot rust werd mishandeld coodat de politie hem moest te hulp komen Uitgesloten uit de sociaaldemocratischepartij zjjn door den Socialistenbond ran Oher de afgevaardigde Breton en hot lid ran den Algemeenen Raad van Bourges Cougny Generaal Uavouat moet niet verbaasd zQn geweest over zijn ontslag als grootkanselier van het Legioen van Eer de zaakDe Lur Saluces heeft den doorslag gegevendat erkennen ook de generaals Xjaveuvé en De Dionne die bovendien ter openbare kenjQia brengen dat zij met hun uittreding uit het Legioen van Eer geenszins willen protesteeren tegen den nieuwbenoemden generaal Florentin doch alleen solidair willen blijven met generaal Davoust Van nationalistische zgde is gemeld dat ook de overige militaire Itfden van den raad der orde zullen uittreden alook het Aca demiolid Pruidhommo on reeds worden bij name genoemd generaal Hartnng en viceadmiraal Lefebvre oud minister van marine Het parket heeft besloten een vervolging in te stellen tegen den gérant van het satirieke weekblad L Asaiette aa Beurro en tegen den teekenaar Jean Veber den bewerker van het Boerennummer dat Zaterdag allerwegen in beslag ia genomen en waarop ook in België op laat van de juatitic de band is gelegd terw l er d volgende week een Duitache editie van verschijnt onder den titel Das Blutbuch vonTransvaal biJ de ultgeversflrma van Lu8tige Blfttter te Berlin DUITSOULAND De verantwoordelyke redacteur van het te Stuttgart verschijnende blad Der Beobacher het lid van don Wartembergachen Landdag Schmidt zal door den rechtbank ter verantwoording worden geroepen wegens beleediglng der Daitsche troepen in China Ondertnascben heeft de schrijver van bet gewraakte artikel zich óók bekend gemaakt Op den Duitschen ministerresident te Luxemburg Von Tschiraky is op een wan Jovica het Ook pater Leonhard had een detgelljke onder vragtng te doorstaan Gerald nam de eerste de beste gelegenheid te baat om den geestelijke even apart te nemen en toen vroe hij op onrustigeH bezorgden toon Waar is Danira Is zij in t fort achtergebleven Neen zij is naar het dorp teruggekeerd nadat ze ons den weg gewezen had Zij wilde geen getuige zijn van den strijd die te voorzien wab Gerald het komt me zoo voor dat ze een noodlottig plan met zich meedroeg Zij wilde er geen enkel woord over los laten maar ik vrees dat iX haar stamgenooten zat bekennen wat ze gedaan heeft En dan is ze verloren Nu niet meer zei de jonge officier een l weging onderdrukkend De strijd is ten einde de vrede zal spoedig hersteld zijn Stephan Hersovac heett mij bij t vertrek toegeroepen dat hij morgen met een zijner mannen op liet lort zal verschijnen om de onderhandelingen te openen Ik geloof dat hij persoonlijk dit reeds lang wilde maar de invloed van Marco ObrevKf schijnt hem tot nu toe te hebben tegengehouden God ztj dank I Dan kan en zal hij op zijn zuster de daad niet wreken welke de onmiddelUjkc aanleiding zal ztjn tot dien vrede maar nu wilde Üanira zich nóg met onder onze bescherming stellen Ik denk dat t nu wel zal doen zei Gerald met een hoopvolle uitdrukking in de oogen Wordt vtrvoigd