Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1901

sprekiog kansen bl jten daar ze niet aanwezig zgn Geiyk men weet was de heer Ter Laan voornemens voorloopig s Woensdags wanneer er geen school is aan de werkzaambeden der Tweede Kamer deel te nemen Volgens zijne verklaring is hem echter onderhands te kennen gegeven dat bet bijwonen van de vergadering der Kamer zells op zijn viiJen Woensdagmiddag uit zou loopen op nieteervol ontslag Gemengde Berichten Ueu schrijft uit den Haag Het eerste bericht omtrent bet droevige ongeval op het Kill rneymeer overkomen aan den bij de hoogere krggsschool alhier gedetacheerden luitenant M T H de Brouwer van het 4e regiment inianterie werd hier ter stede cergifterennacht ontvangen door een hotelhouder die door bemiddeling van een vakgenoot ter plaatse waar het ongeluk is gebeurd namens de weduwe van den officier telegrafisch het verzoek ontving het gebeurde te berichten aan een hier ter stede wonenden vriend van den omgekomen olflcier die daarop s nachts dadelijk de familieleden is gaan voorbereiden Uit een naderen brief door bedoelden heer ontvangen blgkt hoe het ongeluk zich eigenlijk heeft toegedragen Het jeugdige echtpaar nam deel aan een door Cook georganiseerd tochtje per boot naar Dunloe kaap BiJ hot verlaten van het Lowermeer langs een snellen stroom kwam het bootje in aanraking met de rotsen onder de Old Weirbrug Plotseling sloeg de boot om Vier in do nabijheid zgnde sloeprooiers maakten zich onmiddellijk op tot redding maar ondanks de krachtigste pogingen om het geheele gezelschap behouden aan wal te brengen gelukte het slechts om 9 personen te redden Mevrouw de Brouwer wordt thans iu het Pleasons Hotel te Killarney door een liefdezuster verpleegd Het stoffelijk overschot van luitenant De Brouwer wordt in Nederland begraven en wel te Hillegersberg of te s Uravenhage In het kantoorlokaal van den Hortus Botanicus te Amsterdam hebben inbrekers wederom hun slag geslagen Zg zgn blgkens de voetsporen over de hekkon geklommen die om het gebouw zijn geplaatst hebben toen door middel vau een valscben sleutel een achterdeur geopend en zgn vervolgens binnengedrongen in de kantoren Alles is bier doorsnuffeld een kast geopend en oen houten bus waarin de entreegelden circa f 700 word gestolen Door de politie werd een onderzoek ingesteld en de geledigde bus gevonden waarin door de dieven een dubbeltje was achtergelaten N v N VAN os Z i Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Vaeph on m 3t lieurs van iiistei laiu Vikrs Sletkn 80V 96 Het Handelsblad meldt De inbrekers vormen in Amsterdam het onderwerp Tan den dag Echter zjjn er nog andere indringers tegen wie men op zijn hoede dient te zijn Van verschillende zgden bereiken ons klachten over een tweetal personen die mot groote driestheid in de huizen doordringen egingen van peraoon ignen aa u v n n l i ly Cana lnh mreci SiMKirwegvcrtlnélBgen et GOUDA WlDterdleist 1901 02 AaDKevaegen 1 October Tüd va Greenwkli UlreCle MKirWCS WWU 6 8nnD 0tT KBa l 14 8 17 J 86 14 10 0 10 18 10 4611 81 ft 8nl D 0tTIHDi l nr B H H 188 7 11781 8 81 8 88 08 1 84 88 9 17 10 88 10 1 11 16 18 18 18 68 1 87 8 18 S SO 8 48 4 0 4 89 4 64 6 16 6 84 8 13 7 08 7 88 7 44 8 14 8 17 S SS 1 14 10 09 10 18 10 4611 81 11 S8 1 0 1 I f 6 01 8 84 J 10 1 mi r 10 50 10 87 10 80 10 48 11 08 11 47 Sm H 8 0 Ö ÖS 10 08 11 86 0 6 80 7 1M8 I lllm la 8 Umm llln kgM U Or 4w M s Jli Utlat Umtitf n Diadv MdatgHb ntoutiljitUé oor da Sa kl Ta krü btir tapi ailnlfi militpfua B HolUndaaka Spoor L Biln iniipleineU bawüa 1 lUtei niuda o all 8 84 S 8S41 i 7 47 8 07 8 61 8 69 9 3i 7 S7 8 4 6 01 4 1 6 11 4 84 6 18 1 89 8 61 4 08 g 6 87 6 8 6 45 8 89 1 1 E 6 10 1 08 1 14 1 81 1 80 11 08 11 18 = 11 80 10 18 10 88 11 8 11 8 18 84 U l 10 08 11 86 ROTTKaDtM gOUDa Tlaa TOraa 4 18 8 17 ff raaf 8 41 8 80 a a 3 48 4 08 4 46 S 8 6 S3 8 04 8 8 7 06 7 6 9 81a f a 4 63 a a ir 6 S9 raff a 6 a a a 8 48 t t t 6 111 t SS 19 80 18 88 11 81 11 41 18 04 40 9 48 7 88 10 18 10 88 10 88 10 48 10 4 18 47 8 8 a c 8 08 a a f 0 t a o 11 68 tt 08 11 88 1 0 8 0 9 86 M 4 08 4 84 4 i 6 18 6 48 6 64 8 94 7 08 7 88 8 80 8 49 9 47 10 09 10 16 11 08 7 M 8 o 8J4 OTOO 87 10 08 10 1 i 8 84 9 00 v Df IO W0 iw ip I Taailtattai or laof ku iM onlmi watlaa A BoUaMaaka afooi I bin aopplaaaaatkawga tu lo GoapafiU dac Wafoat Uta 10 18 10 48 11 9 OUD t1 68 8 81 6 4 8 81 7 89 18 18 18 85 1 07 1 18 1 18 1 87 10 88 11 18 ll 6 a 11 18 a11 80 l l 7 U8 87 8 41 9 11 11 WMf ll 8 68 10 48 11 16 11 7 8 16 6 49 7 67 8 90 8 48 4 18 e O U I K i M S T r K 0 1 U liaa aana loutla 3 8 11 S Sa S 10 90 10 9 18 08 1 10 8 38 3 98 4 07 4 43 6 8 i 96 8 48 9 61 lO l 10 30 11 08 kiiut W 8 01 8 68 9 9S 10 10 11 04 18 48 18 7 1 7 8 86 4 114 67 S0 6 4S8 44 36 10 Si U 08 19 Amlt O 8 1 13 S1 lO X 11 1 1 OS 1 10 8 19 8 40 4 87 1J 8 48 8 01 8 10 60 11 18 19 14 a i 4 8 00 88 7 10 7 88 J 86 8 07 7 88 8 84 8 35 8 8 7 64 8 08 nt ii r xicu r 18 8 8 16 3 18 4 88 J S9 9 40 8 1 1 08 8 08 8 46 8 M TT in U 10 69 18 00 11 18 11 84 10 4 11 47 18 89 V fca 7 16 8 10 8 18 9 18 81U 18 18 97 18 10 tt II in K SI 1 4 t OS S tl 7 09 1 10 lJV 8 U V iVtl 8 46 9 80 9 4 11 80 18 4 1 0 8 40 8 8 8 4 6 0 8 81 3 l Inud 7 08 7 81 8 18 9 19 9 8 10 18 10 84 18 61 U8 1 68 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 84 8 09 9 18 11 8 1m sT8 ï iï 1 10 14 2L Li iL i 4 8 M7 K ï I 4 7 0 7 1 r r i i 5 r J ij liTu 18 Ü 7 8 4 4 1 1 7 47 4 1 71 4 n 8 48 7 08 7 14 8JI0 VEKSCHEIÜENHEID Een wielrgder kwam Zondagavond met een tamelp groote snelheid van net Vredenbiitg te utrecht de WUlemstraat inrpen deling door een putienlier park ta Luepibnrg geBcboten door den zoon vau den portier nadat de gezant op de vraag wat hg daar kwam doen geantwoord had dat dit den vrager niei8 aanging Wel bleei de Unitsche vertegenwoordiger onbeKchadigd doch hg diende toch zjjn beklag m bij don minister van Buitenlandsche zaken van het hertogdom Ingevolge een interpellatie van ociaal democratl che zijde zal de aangelegenbeid van de Marcbenlontein te Berlyn in bet Friedricbspnrk ter sprake komen in de eerstvolgende gemeenteraadszitting in de hooldBtad Heeft de keizer bensch geprotesteerd V luidt de vraag BINNENLAND De vereeniging Opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen in Zaid Holland heeft aan den minister van binnenlandache zaken een adres gezonden waarin verzocht wordt de herstelling der vroegere bepaling in art aa van bet reglement voor de rijksnormaallessen waardoor lo de toelating tot het examen voor de onderwijzersakte eenigszlns athankelgk biyft van hen aan wie de opleiding ia toevertrouwd en 2o de als dwang bMoelde verplichting om examen te doen nietl wordt opgevat als eene mondigvorklaring der jongelieden die ze nog niet kunnen dragen Aan bet adres is een Memorie van toelichting toegevoegd Aan de inspecteurs van bet lager onderwijs en aan de bestuursleden der znsterverecnigingen in verschillende provinciën is steun verzocht Ue aldeelingen der Tweede Kamer bobW benoemd tot rapporteurs over de Htnatsbegrooting voor l6ü2 Algemeene beschouwingen hooldstukken Huis der Koningin Hooge Htaatscollegtón NaUonale Schuld Onvoorziene nitgaven en Wet op de middelen de beeren Travaglino Nolens de Savornin Lobman de Waal Ualefijt en Lely De heer Ter Laan zet in Het Volk uitvoerig het verloop der hem betredende qnaestie uiteen Hg verklaart dat daarbii geen sprake is van een gunst maar van een zuivere rechts ijuucBtie Waar door menig gemeentebestuur zoo schrijtt bij de socialisten biJ verscbillendo gelegenheden getrapt werden omdat ze socialist waren is hot mij een genoegen te kunnen verklaren dat hiervan te Delft geen sprake is Ja nog sterker als het er om ging oen gunst uit te doelen dan zouden B en W van Dellt daartoe gaarne bereid lijn Maai zij achten elke regeling wuarby mi mogelp zon worden aan de workzaamIteden der Kamer deel te nemen nadoolig in liet belang van bet Delftscbe onderwijs Zij willen in geen enkele schikking treden n zoo hebben we hier bet eerste geval waarbij uitgemaakt moet worden ol aan een gemeenteambtenaar het recht om zitting te nemen mag worden geweigerd Oouda MoorirMM Siauwmknk OapalU KaHtrdui U Rott6rd mQ P Rottardun B 8 40 8 10 I 8 17 oe 46 7 18 7 88 7 88 86 7 44 8 41 68 7 x aottndiffl Beun RotUnUm D P Botterdua M Japalle NLuwnkerk Hoordrnkl ttoada 7 41 4 48 6 80 8 04 4 88 4l I Ol 8 61 8 11 8 04 f 8 17 8 10 8 88 d illaaa 1 oi a Uaaaa alt Qoad Zeveak llMt ao t iii rZ g Voorburg Km a 8 89 i 07 toad 1 8 81 7 41 8 18 Oadtw 6 86 Wnrd 48 8 48 8 18 Ulltelll 8 08 7 4 S 18 8 8 VttMht WMrdW Oadffw Ooada 0ok hot zuivere geval omdat alle overwegingen van peraoonlpen aard buiten bo De één is eei koopmu in politoer De man treedt zoodra de meid heeft opengedaan binnen en volgt baar op den voet als zg den bezoeker bij mevrouw gaat aandienen HiJ staat dan al in de kamer vóór men het weet Het groote woordenrgkheid beveelt hg zichzelf en zijn artikel aan en hjj is wonder wel gesorteerd in visitekaartjes met goedklinkende namen Hij weet door zün driest optreden de dames geheel vanstreek te brengen en is niet weg te krggen alvorens zij een dozijn fieschjes politoer dat uit spiritu water en en kleurstotie bestaat voor grof geld hebben gekocht De min weet precies wanneer de heer des huizes nit is liefst slaat hg zjjn slag in huisboudcntjes van Jonggehuwden waar hg de meeste kans heelt in mevrouw een onervarene te vinden ZiJn voorkomen is fatsoenlgk hij spreekt met Dnitsch accent De tweede maakt er werk van op soortgelijke wijze aan den kost te komen Hü weigert de kamer te verlaten indien men hem niet eenig geld heeft ter hand gesteld Daar zijn voorkomen ook gunstig is laat gewoonlijk de meid hem binnen HJ heeft dan gelegenheid zgn bedelpartij voor te dragen en vertoont brieven met aanbevelmgen vanwege den secretaris der Koningin jhr Van der Staal welker echtheid moeilgk is na te gaan Te Loenbont aan de Belgische grens is eergisteren een automobiel in volle vaart tegen een boom gereden De automobiel vloog aau stukken terwijl de toeristen een beer en dame nit Brussel doodelijk gewond werden Men meldt nit Mgmegen van Houten die onlangs van zich deed spi eken door zijne ontvlnchting uit de strafgevangenis te Arnhem is gisteren hier gearresteerd terwgl hg een kermistent mee hielp opbouwen HiJ had zich bij een kormistroep verbonden onder den naam Klein doch een politieagent die met Van Houten milicien was geweest herkende hem De Stichtsche Ct schrijft 1 48 1 64 1 88 8 14 i 45 48 1 68 8 08 U A A 0 oa vena 4 1 4 86 4 60 8 1 6 97 ► 6 08 SP a 8 6 87 a 4 48 4 68 89 8 48 8 67 DEN 8 48 ff 8 88 10 80 11 08 10 48 10 64 11 88 11 481 8 48 Hoe vreeselijk de kanker van het drinken aan onze volkswelvaart knaagt kan blijken uit de volgende cijfers ontleend aan de statistieke opgaven van bet jaar 1900 In dit jaar bedroeg bet gebruik aan gedistilleerd in onze provincie niet minder dan 9 27 L per hoofd vrouwen en kinderen dus medegerekend Alleen in de provincie Groningen word nog meer gedrongen n l 10 21 L per hoofd maar anders geniet ons gewest de treurige eer dat het bovenaan staat op do l st Daar deze provincie in 1900 pi m 251 000 inwoners telde geeft dit een gebrnik van 2 U05 L gedistilleerd van 50 pCt waarvan de verkoopwaarde veilig mag gesteld worden op ruim 2Vi raillioen gulden Vjjf en twintig ton gouds werd dus in één jaar tgds alleen in onze provincie opgedronken Van hoeveel beteekenii dit voor de volkswelvaart is kan het best blijken wanneer men naast deze cijfers stelt die van de Kgkspostspaarbank Over 1900 werd in ons gewest ingelogd oen bedrag van f2 201 119 en teruggevraagd f 1 964 256 zoodat in het geheel f 236 868 meer werd ingelegd dan teruggenomen Vgf en twintig ton dus ver kwist aan sterken drank en nog geen 2 i ton bespaard En wie brengt onder citers het kwaad dat door het drinken bovendien werd gesticht f Men schrijft uit Haarlem u Dinsdagavond te 11 uur is in de Bakkerstraat een hevige brand uitgebroken in een hooiberg toebehoorende aan den landbouwer Meylink De berg stond tusschen een in aanbouw zijnd nieuw blok buizen een boerderij en een reeds bestaand blok van alle zoowat een twee drie meter verwgderd en daar de hoeveelheid niet minder bedroeg dan 60 000 kg was het gevaar dus groot Toch gelukte het de brandweer met zeven spuiten den brand tot den hooiberg te beperken doch daarvan is dan ook niets meer goed Vermoeden bestaat dat hier kwaadwilhgbeid in het spel is want van broeien is te zien aan wat uit den berg komt geen sprake geweest Ter versterking van het vermoeden wordt beweerd dat de brand is ontstaan op een meter van den grond al De eigenaar was hoewel laag verzekerd De politie onderzoekt de zaak Ken der hoeren van Barnum en Bailey vertelde aan een verslaggever der N R Ct Wy hebben een zevenhonderd arbeiders voor t grootste deel Amerikanen maar voorts mannen van alle naties uit bgna alle plaatsen waar wij vertooningen hebben gegeven Bg aanstelling wordt voor ieder oen pagina in het register geopend waar zijn nummer naam en verdere bjZonderheden worden ingeschreven Maar die namen kunnen wij natusrlgk niot allemaal onthouden Daarom noemen wü en de kameraden hen gewoonlijk bg deii naam van de stad waar wij hen hebben opgepikt Weenen Hamburger Elberf elder Eén arbeider is er en hg doet uitstekend zgn plicht met wien niemand spreekt en die niemand verstaat Hg is een Serviër uiterst traag in t loeren van de talen om hem heen maar hiJ weet zgn taak en doet die dagelijks zwggend Dan zgn er een dertig Hongaren die alleen maar onder elkaar kunnen spreken secretaris van het persdeperteraent is echter ook een Hongaar die hun kan mededeelen wat er van hen verlangd wordt Ken treffend geval van die nameloosheid hadden we onlangs in Duitschand gehad Daar viel bg t afbreken de middelste spil van de groote tent op twee werklieden de een werd gedood de ander zwaar gewond En niemand de werklieden ook niet wist de namen van onze kameraden Wat te doen t Heel bot personeel werd by elkaar geroepen met het register in de hand riop de directeur de nummers af en tweemaal bleef bet present nit Dat waren dna de nummers van de beide mannen Zoo vonden wg hun namen De één was echter een Hongaar de ander een Duitscher Zelfs de landgenooten konden hen niet uit elkander Toen moesten wg den zwaar gewonde opwekken uit zyn bezwgraing om zgn taal te boeren Dnitsch I De doeden was dus de Hongaar X 9 18 ff ff IMS 9 48 1K81 S 9 88 ff ff 4 ff f 9 88 ff 10 08 d I 8 01 8 8 9 17 6S 6 1J 10 08 8 84 1 10 17 E = 10 8 48 a 4l in l 10 84 Wat er aan de grens van Zooloeland bg de forten Itala en Prospect is voorgevallen weten we niet precies Dat er hevig gevochten is blijkt git do zware verliezen die de Engelscheu hebben geleden on die opgeven voor de Boeren Central News zegt dan ook dat de aanval op en de verdediging van fort Itala verleden week in de herinnering zal blgven voortleven als een der meest wanhopige en bloedige botsingen in den Zuldafrikaanschen oorlog daar het verlies aan menschenlevens voor de Engekchen veel grooter is geweest dan eerst gedacht was Dan geeft de berichtgever het volgende verhaal van den strgd Het fort ligt op de helling van een berg en de Boeren kwamen dicht bg voor zg hun aanval ontwikkMden Generaal Louis Botha leidde den aanval met groote bekwaamheid en trad zeer onverhoeds op Ofschoon de Britsche verdedigingsmacht ietwat verrast was door den plotselingen aanval en de Boeren bgna tien tegen eén telden vocht het garnizoen met de grootste dapperheid en sloeg het den vgand af Majoor Chapman van de Dublin fuseliers voerde hot bevel over de bezetting en dezo officier heelt van generaal Brnce Hamilton den hoogsten lof geoogst voor zgn dappero en hardnekkige verdediging Majoor Chapman zegt dat de Boeren 1500 man telden en dat zg erkennen 19 gesneuvelden bg den aanval to hebben gekregen Hnn verlies was zonder twglol veel zwaarder daar kaffers verzekeren dat zg Donderdag 26 September den geheebn da dooden en gewonden wegdroegen toen zg in noordoobtelgke richting terugtrokken biykbaar het kleine fort feitelijk onneembaar achtende Het Eflgelsche garnizoen leed zwaar Bekend is dat ecii officier luitenant Kanc van het South Lancashire regiment en 1 1 man gesneuveld zgn In t geheel werden 118 man buiten gevecht gosteld en men vreest dat latere berichten dit aantal nog grooter zullen maken Bovendien verloren zg een aantal kaffers en vele paarden en muilen De Boeren vochten met de jrootste verwpedheid en schenen vast besloten door te breken en hun hival in Zoeloeland te volvoeren maar de verdediging der fürtaii Itala en Prospect schgnt Botha s planueu geheel in de war gestuurd te hebben Een eigenaardig incident bg Botha s inval brengt op treffende wgze de loyaliteit der Zoelochoofden aan t licht Botha tracliltp den kapitein Mamyima om te koojieii om de Bieren van ign welwillende neutraliteit te doen genieten zoo al uiet om daadweikel en bgstand te krggen door dt ii huofil man al hot vee terug te geven dat ij van z stam geroofd hadden Botha s dooi wa gemakkelgk toegang tot Zoeloeland Ie ri gem maar Mamyima wees Botha s aanbel met verontwaardiging van de hand en Ug zoHil hot vee aan den Boerenkrtniin iii lant generaal terug met de n odedoeling dat hg loyaal aan den koning van Hngeland zoa blgven en Boeren zou bevechten als zg lu zijn gebied vielen Mamyiraa s handelwijze schgnt dea te opmerkeiyker wanneer men bedenkt dat het vee dat bg terugzond in werkelgkUoid het eigendom van zgn eigen volk was Nobele kaffers toch I NAAR OÜDEWATER DOOR PAÜL DU LOUVRE We gingen vol moed en vreugd terwgl de natuur om ons heen weende terwyi do wind hare tranen ons in t gezicht joeg We gingen flink gehuld in onze regenmantels in kalmen draf de stad nit nagestaard door nieuwsgierigen alsof ze zeggen wilden waar gaat dat heen dat vrolik lachend troepje lachend door de tranen der natuur Y Naar Oudewater menschen waar ter gelegenheid eener veetentoonstelling ringrgderg wordt gehouden 1 En dat met zulk weer P We kunnen er tegen we zgn immers jong en te vroolgk gestemd om nog te letten op de grgze lucht boven en de schuin neer vallende stralen om ons Neen ik kgk naast me naar myn buurvronwtje in haren grgzen regenmantel naar mgn bnurvrouwtje dat dapper lacht en beschermend hare parapluie boven mgn hoofd houdt ik kgk vó ir me naar het paard dat lustig voorttrappelt En zoo reden we voort totdat eindelgk het helsche rollen der wielen op de ongelgke straatsteenen en het harde metaal klinkende geluid der beslagen boeven oj de keien opbielden en het zachte wiel gernisch en den gedempten hoefslag op den zandigen Haastrechtschen dyk ons veel aangenamer in de ooren klonken De dnüe stadslucht had plaats gemaakt voor de frisscbe bnitenlncht En vergezeld van regeu en wind reden we Instigjes door op den loogen dgk dje gr s wegslingerde tusschen zoomen van groen Veel genieten van de omgevmg konden we niet daar de witachtige Tegenmassa oqs belette ver te kunnen zien en daar ikzeU op moest pn8en dat ik met mgn koat bare vracht niet van den dgk afrolde We reden Haastrecht buiaen en onder de opmerkingen dor bewoners dat mot naar Ouwewater of ze goan noar de ringrajeraai reden we Haastrecht weer nit en vervielen weer in die eentoonigheid van regen wind en niets zien Wat heerschte er een drukte in do nauwe straten van Oudewater geene luidruchtige drukte integendeel opn prettig gevoel van feestvierenden die zich naar het feestterrein begaven waar tegen half drie de ringrgderg zou plaats hebben t Was ruim twee uur toon we voor het Hotel DoelenHnitstapten om een weinig nit te rusten om straks met frisschen moed weer te beginnen De boerejongens smaakten uje goed in dat nattige weer do gember bpnbona van mijn bnurvrouwtje sloeg ik niet f evenmin weigerde ik de chocolaadjes van mgne andere tochtgenooten on zoo brachien we het half uurtje door in gezellig knabbelen en babbelen totdat het klokje v in gehoorzaamheid half drie sl eg We stonden op en betaalden i onze vertering Mgn dogcart en dè tilbury der béiden andere tochtgenooten stonden weer gereed ons te ontvangen De drukte voor het hotel was groot want hier moesten de deelnemers zicb Veroenigen om dan gezameniyk in optocht uaar bet feestterrein te rgden Het werd echter kwart vó6r drie voordat alles geregeld was en de stoet zich in beweging kon stellen onder de tonen van Sousa s CadettenMarsch der muzikanten ilie voorop gingen direct gevolgd door dea wagen waarin de feestcommissie zat En zoo reden we stapvoets door een haag van huizen en nieuwsgierigen door Oudewater Het was over den tgd toen we de plaath onzer bestemming bereikten waar de lage breedgetajÉ boomon ons een weinig voor don rogei eschutten De muzikanten namen plaats m het voor hen bestemde tentje terwgl de doölnomcrs lan zaam op het feestterrein rondroden Telkens en telkens kwamen er tilburies en dogcarta aangereden Eindelgk dan toeh kwam het oogenbli k dat het getal voltallig was de laatste tilbury droeg het nummer 66 j r word balt gecomm in leerd Nog even eene spannende stilte stootend onderbroken door de verwenschingon van oen terrein bewaker die wanhopige pogingen in het werk stelde om de jongens te beletten over de heining te klimmen Men zag eene witte vlag wapperen onmiddellgk daarna volgde ook eene roodo dit na Dit was het teeken van den aanvang en uiotdig en geregeld ging men er op los De pogingen van mgn bnurvrouwtje om den houten pen in don ring te steken mislukten de ring bleef hardnekkig hangen Maar ook dit ongelukje was niet in staat de vroolgkheid te verdrgven want we lachten en keuvelden weer even gezellig als te voren En na den vierden rit moesten we heen en reden weer naar de plaats van afrit om onder het beschermende dak van het Hotel Doelen even uit te rusten om daarna in een poficrtjeskraam op de markt ons te goed to doen aan warme poffertles die wel niet bepaald op de tong smolten maar ons toch smaakte na dat rgden en loopen Het was zes uur toen we er aan dachten huiswaarts te Jceeren en welgemoed plasten we weer door den regen naar de Doelen terug waar we de paarden lieten optuigen en inspannen en na een armzalig stukje kaars in het hotel te hebben opgediept namen we afscheid van de stad waar we toch een genoegelgkeu dag hadden doorgebracht We gingen weer heen zonder teleurgesteldte zgn dat we geen eersten prgs van f 60 zelfs niet dien van f 5 hadden gewonnen En het duurde niet lang of we reden weer opden dgk die ons naar Oonda voerde üitkgken was echter wel do boodschap want de avond spreidde wjjd uit zgno reuzenvlengelen der duisternis terwgl het wazigwitte van den regen dien de wind ons tegen het gezicht joeg het nitkykeu moeiiyk maakte welke moeilgkheid nog verergerd werd door het telkens verdraaien van onze eenige lanlantaarn die onvermoeid wipte en danste in den veel te wgden ring en ons nü eens den zwarten rug toekeerde din weer haar lachend lichtend aangezicht naar ons toedraaide Maar het ging toeh en zoo goed zelfs dat we verbaasd stonden te kgken toen de lichten van Stolwykersluis oo plotseling opdoken uit de zwarte massa van geboomte En geen tien minuten later rolden de beide karretjes weer door de straten van öouda dat als gewoonlgk in kalme eentoonigheid gedompeld wa Mina iiiiiiBiiiM STADSNIEUWS GODDA 3 October 1 01 Blgkens bg den Kaad van State afd voor de geschillen van bebtuur ingekomen Kon besluit is ongegrond verklaard het beroep van het E K Parochiaal Kerkbestuur te Waddiniveen tegen de beslissing van öedep Staten van Zuid Holland tot afwgzing van het verzoek om rgkssubsidie over 1900 voor de bgzondere lagere school aan de Znidkade te Waddiniveen van genoemd kerkbestuur Ned Opera Rotterdam Zondag 6 October a s Troubadour Gelegenheid tot plaatsbespreking en bet nemen van Couponboekjes Donderdag 3 Oct van s avonds 7 8 uur in het Café Schaakbord jnmi iiiiiiH 80V l 6 l 82V IV 84 l 971 81 j ï OCT IlDUUND Uurt Ked W S 9 Vi dito dt o dllc 8 ilito dito dito S lloKOa OH GouJl 188 l y 8 4 tTiu Inliilirijriii l86881 5 Ooansa Ubl m papier 1868 4 dito iu E Ivor 1868 PoKTUOAL Obl mot coupon S dito tiokot 8 7V 86 6 1041 1 80 90 88V 076 416 aosLillD Obl Binnenl 1894 4 duo Hocon 1880 4 dito bli Botlil 18S9 4 dito bli Hop 1889 90 4 dito m ifoud leon 1888 Hihto iliUl dito 1684 6 JPAHJB Porpot s buld 1881 4 TuRKilJ Gspr Cuur luoo 18 0 4 Go loeuing aerio P Gec looiiin aerisC ZujuArK Rp a obift 18 SUmioo Ub it 8oh 1890 8 VnrUDlu Obl onbep 1881 4 AWSTMDJIH Obligation 18VS 8 I BoTTIIStH Sted loeu 1894 3 lNlD N Air Hiudelav aaiid AroniiHb THb My Curtiüoatou DellMaauchappij dito i 1 9 1 101 90 68 108 lU 18 6 69 104V 981 100 Ara Uypothoekb paijdbr 4 Oult Mij dor Voratönl Band s Or Uvpolbeekb paiidbr 4ViNedorlaiidecho baak aaod yed Knndolmaataoh ditoN W k Pao Hjp b pandbr 3 Rott Hypotlioekb pandbr 4i Utr Uypothookb dito 4 OoSTxtnt Oost Hong baak aaml Knal Hypatheokbaak paadb 6 AmSrika Kqnt by poth pandb 4 Hut L o Pi Lien oait 6 NlD Holl U 8paor Mij aand Hg tot Bipl v 8t Bpw aandKed Iitd Spoorweg nt aand Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dllo 4 i Italfl Spoorwl 1887 89ABobl aZuid llal Spwmg A H obl 3 PoLFK Waraohau Woonen aaüd Emi Or KuM 8pw Miid 0bl 4 Balliaoho Hito aand Faalowa dito aand 6 lirang Dombr dito aand 6 Kurak Cb Azo r 8p kap obl tdito dito obliit 4 I Akcbika Coot Pao Sp Mij obl 6 Chio I Norib W gr Cr aand 916 dito dito Win 9t Poter obl 7 140 D n or t Bio Or Spm oert T a 40 VulUinoii Central obl in goad 4 1031 LoaUv k Naihiilli Ooi r aaqd 107 MoiiM N Spw M loliyp a 106 Mila Kan aar 4pCt praira nd N Toik Ontaaio k Woit aaad 86 Fenn dto Ohio oblig Qiegon Calif Ie hyp in goiid 104Va8t Paul Hinn kSlMiit obl Un Fac Hoof Ign ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 89 OaKADA Can South Obert T aUd 84 Vin 0 Ballw k Na lo b d c O 99 Amsterd Omnibui Hij aaqd Eoltoid rrannre Maal a nd NlD Stad Amitordam aand I 101 8tad Botterdara aand S 10 BlMIl Stad Antwerpen 1817 I 10 l Stad Bruaiel 1888 i 1081 Hoüo Tb6l a Kegulll Ooaolaoh 4 1 1 OuitlKa Slaatalaenig 1880 6 nV K K OlMt B Cr lS80 8 108 Spaw a dMadrid 3 U 8 4IV4 Nai r BT Avh Spoel oort ONTVANGEN eene groote Collectie NOUVEAIJTÉ S in en Tailormade Costumes D SAM80M 367 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking Van Donderdag 3 Oct No 4211 f 50 000 17369 f 6000 6428 7116 15082en 19769 Ieder f 1000 8413 f 200 327 506 2689 3676 7414 1443 7536 7639 9809 f 100 Prjzen van f 70 201 3198 5698 9210 11667 14760 18Ö67 315 3227 5894 96 11727 14880 90 29 3331 5909 9537 61 14965 18202 85 3404 54 38 11815 15023 18336 408 40 6171 9816 12139 24 47 502 54 no 73 90 34 18438 58 3 58 7 98 81 12246 15112 18563 60 3633 370 6208 9764 95 54 99 665 6312 10017 12330 15282 18630 729 16 66 39 49 16687 68 826 17 6409 10103 67 16717 18909 87 3812 40 4 12554 15994 19015 1138 38 47 10237 12698 16073 41 1281 3926 6629 57 12713 16177 19151 1324 64 6786 64 1 2806 16273 52 76 99 6819 68 44 16319 19291 1436 4060 62 87 45 59 19328 1737 64 70 88 12924 16401 19474 54 4164 77 94 30 16596 84 1849 4252 6930 10346 40 16708 19632 83 78 7017 10457 13039 22 94 1933 4349 7132 10589 13144 29 19662 43 97 7253 10711 60 78 19703 2022 4400 77 42 13246 80 0 90 22 7365 80 13300 16848 19896 1363 19 7534 10808 13421 16944 19986 2436 54 7603 48 13567 78 92 2603 4 595 93 49 90 17153 20031 59 4630 7760 60 13617 82 20153 82 46 22 10983 63 17343 67 2675 4756 79 11055 13889 45 20304 2811 4829 8005 92 13922 17424 20417 21 5068 8135 11399 14010 fl 44 92 5108 92 11424 41 73 20594 2995 5278 8428 45 50 17832 20786 3029 84 8540 52 14217 17923 20917 36 5411 8610 11542 14470 45 64 3171 6633 8717 11607 14659 18026 76 92 9167 35 73 62 78 M AKKTUERICHTÜM öouda 3 October 1901 Ciranen Btj kleinen aanvoer w iren prijzen vast verandering Alleen Bonte Amenkaanbche Maii iets lager Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 50 i 7 75 Mindere dito 7 A 7 35 Afwijkende ƒ 650 i ƒ 6 75 Polder 6 90 i 7 35 RoggeZeeuwache 5 50 i 5 75 Polder ƒ 4 90 il 5 20 BmtenUindsche per 70 K 1I0 4 3 $ A 4 75 Gerst Winter 4 50 k ƒ 4 75 dito Zomer 44a i 470 dito Chevallicr 5 35 i 5 75 Haver per heel 3 ii i 50 per 100 Kilo 7 k f 7 50 Hennepzaad Inlandsche 9 4 9iS0i Buitenlandsrhe ƒ 7i i 71 5 Kanariezaad i 8 Koolzaad 9 75 k Erwten K oolterwten 9 35 i 10 Niet kookende k f Buitenlandsche voererwten jier 80 Küo 0 40 a 6 50 Booiien Bruine buonen ƒ 8 i 9 35 Witte bü9nen i Paiardeboon n 6 75 i 7 Duivcboonen 7 5o i 7 75 MaU per 100 Kilo llontc Amerikaanxhe 6 90 i 7 10 Foxaniiyi k f Cinquantine 7 i 7 25 Vebmakkt Melkvee red aanvoer handel en prijzen 6auw Vette varkenu weinig aanvoer handel vrij wel 31 k 25 ct per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug to a 31 ct per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel raatig 1 10 kf i 6o per week Vette Schapen redel aanvoer handel matig 18 ai Lammeren red aanvoer handel matig f i f 17 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel flauw 5 4 7 Graskalveren groote aanvoer handel flauw 30 A 60 Fokkalveren 8 A 13 Kaas aangevoerd 71 partijen handel vrij wel ie kwal 37 4 19 ade kwal 23 j a6 Zwaardere hooger in pnja Noord Hollands he 30 Boter red aanvoer handel zeer afloopend Goeboter 1 45 k f 1 55 Wciboter 1 20 k 1 35 ï ECL A MIE