Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1901

No 8614 Zaterdag 5 October 1901 408te Jaargang 6011MHE COHANT DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoea No at AOVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o 8S De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden js 1 25 franco pef post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN é Antlsepllsehe Tandpoeder en Anligeptlscli MoodtlBctunr Qonda Druk TU A BRINKMAN Zn n vilde daartoe een njtaig dat voor liem reed voorbg maar reed daardoor tegen een bakkerswagen aan met het gevolg dat lig door den schok van zijn wiel en zoo goed als over den wagen heen vloog EmBtig gewond werd de rookelooze opgenomen en naar bet ziekenboiii vervoerd Zijn toestand was niet buiten gevaar De Deenscbe oorlogsmarine beelt een verliet geleden De kanoneerboot M n is eergisteren bü bet proetschieten met brisautgranaten in de Sont in de Incht gevlogen MenscbenlevenB zijn niet te betrearen De bemanning was tijdens de oefeningen met die gevaarlijke ontplofbare stoffen op een ander schip geplaatst van waaruit de ladingen op de Mien met electrische geleidingen werden ontstoken De onvolledigheid der IDngelscbe oorlogsberichten komt door het volgende weer aardig aan den dag De Daily News verneemt nl uit particuliere brieven dat twee en een halve maand geleden een atdeeling van de Middlesex yeomanry onder de oogen van het garnizoen van Herrismith verrast is Zy verloor 64 man van wie 5 sneuvelden de rest gat zich meest over De gevangenen werden spoedig weer losgelaten en daarom heelt men het publiek maar niet met dit geval gemoeid Een houder van aandeelen Norddeutsche Lloyd verontrust over de daling dier effecten heeft aan de directie inlichtingen gevraagd Deze heeft hem de verzekering gegeven dat do toestand der onderneming door en door gezond is en do daling van den koers volstrekt niet rechtvaardigt In het eerste halfjaar waren de inkomsten merkbaar beter dan het vorige jaar het tweede halfjaar zal wegens de flauwe vrachtmarkt minder goede uitkomsten opleveren maar de winst van het geheele jaar zal naar men verwacht met die van het vorigo jaar overeenkomen wanneer zich althans niet geheel onvoorzien bijzonder ongunstige omstandigheden voordoen ült Algiers wordt gemeld dat een ernstig ongeluk heeft plaats gehad aan boord van de torpedoboot 208 op het oogenblik dat de boot deelnam aan de vlootoefeningeu in de baai van Algiers Een stoompijp sprong en vyf matrozen werden afschuwelgk verbrand Voordat de gewonden in het hospitaal konden worden opgenomen was reeds een hunner een bootsman gestorven Een rapport zal aa het departement van marine worden gezonden In Gelsenklrchen en omliggende plaatsen is een zeer ernstige tyfas epidemie uitgebroken Zondagmiddag was de stand van de epidemie de volgende te Qelsenkircben was aangifte gedaan van 108 te Schake van 121 te Rolthausen van 90 te Ueckendorf van 76 te Bismarck van 37 te Hullen van 39 te Bulmke van 34 te Wanne van 49 en te Eivkel van 5 gevallen Maandagochtend was in de laatste 36 uren het aantal ziektegevallen met 200 gestegen De oorzaak moet gezocht worden in besmetting van bet leidingwater Overal komt men bedden te kort De twee ziekenhuizen te Oelsenkir hen zijn propvol en hebben alle andere patientett moeten wegzenden om typhusljjders op te kunnen nemen Overal waar maar bedden kannen staan in gangen en boeken worden typhus lpera verpleegd De verpleegsters hebben hnar eigen bed aan de zieken afgestaan Verder heeft de bevelhebber van bet 76 legercorps 270 bedden en 100 ledikanten ter beschikking van de ziekenhuizen gestold BttrgarlUke Stand GEBOREN 27 Sept Pleunls ouders P Kerkhoft en N van Bendegom Theodora Stoffellna ouders J van dor Kreko en P 1 Jongerheld 28 Johanna Elizabeth Maria ouders H P Teorlinga en M C M Loomans 29 Johannes Gerrit ouders L Berljin en J M de Wit Maarten ouders J C de Ko ter en J T Reünhont 90 Leendert ouders H Hofstede en M M vanderSluys Isaak ouders M van Hesso en C P Jongerheld Cornelia ouders 8 de Lange en h Laurier Cornells ouders P Laurier en G van dor Wal 1 Oct Maria Adriaaa ouders J Slaman en Ö Koeman OVERLEDEN 28 Sept P van Rijk 35 j W G de Jong 8 j 30 A IJpelaar wed J H van den Bosch 70 j l Oct J Ham 26 d GEHUWD 2 Oct L Ö Krikke en M Begeer P Vergeer ou M M Middendorp ö Bonter en C L Rond BaauwUk GEBOREN Jan ouders J A Verkaik en W Burger Leonardo Adrianus ouders J da Jong en M M van der Heem Cornells ouders D A Buitelaar en U Sehaap Oytbert ouders O Burger en W den Houdyker OVERLEDEN A M Blijleven 3 m M W Koozenboom wed G Nap 58 j GEHUWD H den Hertog en G de Groot H L Nap en J B de Jong AOVËRTENTIEN TE KOOP o TE HUUR om direkt te aanvaarden Ken Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oonthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevrogen bij IZAAK CATS papier LangeTiondeweg D 29 Gouda aitANXMI HAttAUMS I U FrMeips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dame die ons geïllustreerd mode album voor hot Winter eixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IH JULES JALUZOT M Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratU en trntuio toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrq van alle kosten aan huis met S 1 verhooging Réexpeditie kantoor te Koiendul N II Menw onovertroflen BI ft I Prof Dr LlBbüE woUiuktind il A II OW XBAC T ILIZn Il 11 AÜMn echt met rtbrieksmerk l JLi tot Toortdnrettde radioafe en tekere genezing Van alle zeUs de meest hardnekkige xenwv tlekten vooral ontstaan door afdwalingen op jengdigen laeftijd Tolale genezing van elke zwakte 4 M doht Benanwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpgn slechte pgsverteriDg Onvermogen Impoleni PoUntione en Uitvoerige prospootnseen rrijnpor ioioi 1 S dubbele eifli 11 OentraiJ DspSt M tlh v il Vagt ZaUbomraal l fp6tii M Clébw Oo Uolterdam P Hsppiil Oraienhage T lUlmmnns de JouK J Gxt Bottenlam WoUr kCa aaad on bij lUe drogUten FEMSCHE STOOICVEEVEEIJ lil olirniiscbe Wasscherij H OPPEmiiEIMËK Kriitiikmle Botterdatn GebrevetiH r l d Kir K M den Kouing der Belgen i lloofdd t Toor GOUDA de Beer II i THIJSBUlUi Korte Tiendeweg D 7 dpeoinUimt voor het Rtootoen n verren van ê h Ueereu en l ftmeagarderoben alaook alle Kindergoedenin Speciale iDriohtinM voor het itoaiiieB van pUiobemanialH veenin bont ent Gordgnen tatelk eeden ent worden naar de nieuwste en taatote methode sceverld Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t ettU fU KM A SLEGT SIEDWK HAVEN 87 Stoombootreederij LEK Dl EI STi Agent C VA ÜBR GROEF Vest 627 Zaterdagmorgren naar DORDRECHT LEKKERKERK SCHOONHOVEN VIANEN UTRECHT AMSTERDAM DE ZAANSTREEK ALKMAAR KROMMENIE HAARLEM LEIDEN BODEGRAVEN en alle tusschen liggende plaatsen C en J KORTLAND Dir Amsterdam en Schoonhoven BW l WW Ii H llf l Door OcMMh BlfMMm MMbcvotoa lUt EcraDIploma m Ooud Bekroond PRACPARATEN VAN OlltnSI I 9kV t P ilen ettlcr chtl eenvent rkeiultKnfA WQllte sffwalrtt SgUKII fci gi VVIIC joo i bi kinderen U yoIwummü f br kaSQ tiM t itceMt ipUfTMTtcrlnr wnuwboofdphii ter Ttrtterkiag na tlckte ctf kraambed koortiw bare gsvi gtn QUINA LAROCHE PCRRUQINEUX m het bijionder teeen Bloedcibrck BlwkMctU kwalen tm KrttiKben leaft d cm Verkrijgbnr m Akcom i 3 00 en l f StrAla Jlftgn TO dsaam Ter tcrkend aaiiccaaamvuiiinuk Toor UecUpudiC b vÜc 1 Ti ioon voor kinderen wakken en kUerichtif e eeateUeo eer an te b Telen Als aoaeafcracbUn drank bij atoomtisen der pljaTerterlncaorganen ea arrbia ook foor luigelingm en kleine lunderen Prm per bui i Kgr ƒ 1 70 i l r 0 9Q 4 H Kp 0 öO ChamlMb MfkltrcIlllrAr Speciaal voor KiaderTOedloK In boMMi ft K Kgr O 0O ulTere iTlClliami CI Kgr O BO H Kgr 0 86 Ac4lima f lflrsifAifAn Het rooken eener holve DcuetU U Totdoend ter beitrll V 7 dine v o de hcTifiti aattvaUen vaa AMhma etc Indooqei ft Ö 8Ö en O Ö HHI beien Migraine ConceitilïS yoonüJSiïfiiaxani voor kinderen bewljien de Tamarinde BonBona van KRAEFELIEN dt HOLM belengnjVe dieniten 4aar de vona voor het kind begewl ijk en de ameak aangenaam ii Pn i per dookje ƒ 0 80 en 0 60 QjllttlSalr l flC lllAC algemeen erkend al het BESTE buUmiddel Verkoudheid en Keelpljn het ii een lUmoploaacnd en TersaehTënd middel bij uitnemendheid uitaluitead ia □ fictujcs terkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per fleschje 3 fi oMors M MM KRAKPCUEN ROUf U Zeist m mtitm f9ar i m pam tUqmtfin tfoorap Om naam M MamdlêaJcêmtHff n rtrÈff ftaar h Oa mmI KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao XkatmtJA door de nieuwste uitrindingen op machÏDaal gebied Terfettcrde kbrlNtto uitahdteod gftbruik van fijne un fijnste grondHtofTeu garundoereL iw erbruilcer Tan Siollwarck s Chocolade en Cacao een aanbeveieaawfiartlig fitbrikaat nauwkeurig beantwoordurtde aan vien inhoud dir reap Stilifltten Ik triua behaalde 87 Brevets als HoflevefaMcier 44 £ ore Dlploma 8 gouden enz Medalllri een bewijs an uitmuntend fijn bbrika tt K d 1874 schreef de Accademie natiwial de l aria Moua voos déwirnona mie Rvteills Vur ynnilira elame en o niald r i laa u Totiv exoelleaba tebilefttioii da Obooolat bonbona varièa eto ato Mtliwirsk e iabnkaat ia verkrijgbaar bij H H ConfiseQr Banketbakkan ent ma OeiMBMlvtrtegenwoordiger voor Kederlaad Jdiu Kattenmlodt m iiüterdam Ealrerstraat lOt nu eenvflbooraiiliB af tot e Toerafnande keatMkenen Tan apopltzla hwaanlwcaert taa tro ta ewwtiog rteeda alle ndddalen dMi de mêaiaohe wetenschap aangewend Sent aan daa nlenwan tild koM dteer toa dat alj door het gekmlk nuken vaa d n eoBTonalntenveg naMolUk langa da kul eiM pbralolorUeba ontdekking gedaan heeft die na bondarde preebieailBten thana orer de gehaalaveiaiaTarbretdla an tanrijl i wetenaehapmiljka kringaa oa hoonta bela gataUlng wakt toraM aeaa weldaad blijkt te liJn voer da aan aanawkwaleo lljdenda menaöbhald Daa genaaawjjia ta ItgaTO don door dan geweaea OfS d r Taa Gaaondhalt Dr Boman Wetaamaiv ta Tllibefan an barnat ap ia on dervindtng opgedaan In aoM lO arlge jiaktt k lk r WAaaebluTAM hot k M Het groote aantal zenuwkwalen ittoiHJk mam k mnmw per 4nc wordon daRrt a geaaklkteato A 4 t do 1ibI4 tel aaotfottcdoold Hot Aaaa go aaöwl ao vardon workalllk aaklltaiand on all maakte aooTeel opgau dat van oen dOM daa nltrlBdar gaaehwran wartla OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE karo voerkOMlof aa aeaailai hl unes karton tl A reedi de Vlo ènk ▼ araohonon la dl boekje bevat nlot aUeea ar bat giaata y b Uek veretaanbare Torklarlngea oaitrenS hot woimi dar niauworo therapK en do daanaada aelfa ia wanhopige nrallon vorkregoD ultwerklogv naar ook vindt omo daaHo wetaaaohappriijho var hHUdeltugen aiïde mvdlaehe kinden dteaandexe geneeiwljte gewUdiUn loomodo onelöirt vaa tal van getnizaobrlfteti van booggeplaatate geaeeeknndigea onder welke f Éèaièro nad dr artraaeer aan i pelykDnlu ti Parlji n Reeiemoal tO t tula rebtf aod ér paktliaareat laaaeabaer aaa bat kraak ilanlaia iMtlabt e Cheraiilea KaalUlttratb Dr Oalia ta Btailla froiMNaa nad dr arraad arte ta JÜHaiea ïrt Dr P Foraaller leeaeriiier dtraaUer vaa bet hoipltaal la A i lebiMvatli Or lelwrtag kaataal Ittaah Ba4 Eim DarMt aed r a e ahaeMkMtaw aar lalvaae llierapaMtlaehe l eH rt M af aar MaawHMart ta Parlti rae 11 Haaf rd W Caaeiri vh Aaebaekaah m i dr e Oarni Dr laakaak arraod arta d IM Obar lakianl Jaebl Bi ri dr U Waeaaa Dr C aatavat tela f arrive Eara U aa daa Oaaaa Olatral dlqiiltai 1 do taati la Fraakrllfc en vele anderon Aan allen wier aowMwseaiol Meer f nindor wavo4aata lau f raotatlcliold lUd M vaarnn dekantaekeaesilJn ehra teehalMall dl Bi raiaa ekaleb arM r blaadaadraH r atetrlUilfeaar ieli i4aaidbaM ila etoatJieM lriMMri U aaraat as aakahaiaH kt etaal vardar alle awken dia door beroerte getraiba x ooala vardar alle abken dia door beroerte getraiba weidan a aatÜJdM aan i iftTtügaB taamn variaaHalaioa eavaraaita tet frafcea iwera taaival aieaMqb ilKkan at fhaM dM hMMmaa aM aart e lila plaataillkt twekta vtnwakklai vaa iakeate eu aiail Ue raëib iniar gaaaeabMdlio wtUTon bebben c bohandelliig gawaeit at a naar door da balunda n l d d aUa au aathandlHBanaakandwatartwif 1 eloetTtseeren itoomloel of aaabaftan aaa goaaaliül UaJilag mmmt kMMl gairoMah en tan iiottoall die vrooa volo w r fc orow d enltHtaa rate Mbbw yageaa veraehilualen alii itm aaahaadeel aa atl oalaa ardaavtai la lat haafl baanëEi aMt dahaijaild WkkariawB oa oekir rdaa veer da aaffa drafckaada Ma oader iet aattoafd aaWag k da aaraa batwae aa vaa krieaoHai la aa tat alapM vaa baadea aa vaataa aaa al daaa drie aatagaella Mi HManrlUtNra alk ook aaa leaie MalM ll eade aaa bleeknebt aa kraaMilaeabaM oE aa giaaali aaire aaa leaia mtaaaa la wol ml bol koefd irkie en gooataUjka raaatle wUlaa vnubma wordt dviagaad aaa garndaa aioh bot bovan Tomolda werkje aaa ta aehatba hetwelk f aaivtaga kaatalaoa aaffaaaa varBOadaa wordt deor Aaiatarilaaa daar M CLKBAH db O Betlteweg dk Vtroobt I OBRY dk P RTN I Oidagraetal W da Oaardbrag r 7 Ito 4e lennta bvgtennlaeh aiedl nale toatoonataUlnglia da Dr Walaawam aeba flaaaafc aiarooaf hwbn m Ingla da Dr Wall laAlo hoüMaai So 4e lennta bvgtennlaeh aiedl MUToroa i 1 on tt CABSVTO Tmidart te t Oravenhafe OVERAI VaBKIUJQBA AB Agent vsmr Nederland G IJSSEL8TIJN Blanwstraat Gonda éear da Hodiaeho Jaiij aaad PAAKDËNFORKERU BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de Minister van Waterstaat Hanikl en Nijverheid heeft bepaald dat de gewone rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten van ten minste 3 Vb j u t oud in hetni aar van 1901 voor Ï uid Hollaad gehouden BuUcn worden te I eiden op 8 October Dordrecht t 29 Rotterdam 30 Heenvliet 31 t t Dirksland i November Daarbij wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op den inhoud van art 5 van het Konmkhjk besluit van 14 Augustus 1901 Staatsblad No 204 ter uitvoering van de artt 8 iij 13 iq en II van de wet op de Paardentokkeri 1901 luidende als volgt lJe eigenaar of houder die een hengst ter keuring wenacht aan te bieden is verplicht daarvan ten minste 3 weken vóór de keunng vrachtvnj eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der betrokken provinciale regelingscommisBie et opgave van a Naam en wqonplaats van den eigenaar en houder b Xaaro ouddrdom ras kleur en bijzondere kenteekeoen van den hengst benevens indien dexe in een stamboek is ingeschreven stamboek en dtamboeknummer c Zoo mogelijk afstamming van den hengst oowel van vaders als van n3oeder ijde en naam en woonplaats van den fokker Een hengst na bovenvermelden termijn aangegeven wordt van de keunng uitgesloten tenzij de Commissie geen beswaar tot toelating heelt en de eigenaar of houder vóór den dag der keurmg eene som van lo oo bij voornoemden Secretaris stort InschrijvingsbUjetten voor de keuringen zullen op vrachtvr e schriftelijke en onderteekende aanvragen aan eigenaren en houders van hen ten door den Secretaris de r provinciale regelingscommissie den heer J H van der Torren te Gouda verstrekt worden Gouda den 3en October 1901 burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzlcbt De Londensctae correspondent van de jMaaclieBter Guardian deelt mede dat er groot gebrek aan officieren in Znid Afrika begint te komen B sommige cavalerieregimenten zijn nog slechts 2 o 3 kapiteins Een der belangrgkste cavalerieregimenten heelt nog slechts 5 officieren Het Ministerie van Oorlog is volkomen van dit bezwaar FEVILLETOX m P E BIR SBïff 4a Zij zal binnen het uur vernemen dat er volstrekt geen bloed vergoten is behalve dat van hem die zichzelven den dpod heett aangedaan door zijn hemeltergende halsstarrigheid het was een gods oordeel dat hij over zichzelven heeft uitgesproken Eerwaarde u is te laat gekomen om den doode den laatsten troost te geven Hij stierf zonder zich met zichzelven en zijn God te hebben verzoend De priester strdtte de armen ten hemel en fluisterde Müner is de wratkl zoo e i de Heer Ik wil vtfgeven ACHTSTE HOOFDSTUK De strijd in de bergen was ten einde de laatste wanhopige tegenstand dien Marco aan het hoold van zijn stam geboden had was met zijn dood gebroken Steplün Uersovac was niet de man die een reeds verloren zaak ten koste van zijn eigen ondei ang zou doorzetten hem ontbrak behalve d fierheid en onbuigzaamheid van ka rakter ook de wilskracht van zijn voorgan r H was werkelijk op het tort en had de hem geitóde voorwurden ftangenomen en daarmede doordrongen maar ziet geen kans in Engeland of in IndiS officieren te krijgen en Kitchener weigert de onrjjile prodncton van de drilscholen aan te nemen in denzelfden geest laat de correspondent van de Frankf Zeit te Kaapstad zich uit Hji schrijft De Engelschen verkeeren in een toestand van allertrenrigste hulpeloosheid De bladen vermelden voortdurend de bewegingen van de Boerencommando s de bevolking zelf voor zoover ze loyaal is en dit is nog vrij sterk het geval verraadt de rondzwervende commando s gedurig maar nooit zijn Britsche troepen ter plaatse om de Boeren te grepen De Engelschen hebben den spoorweg en de telegraaf in hun betit zoodat een snelle concentratie van hnn troepen gemakkelgk uit te voeren zon zijn Hun onbekwaamheid is des te opvallender nu sedert geruimen tijd generaal French de bekwaamste van alle Britsche aanvoerders in de kolonie is en de verdediging zelf regelt en bestuurt Ook hebben de Engelschen geen gebrek aan paarden sedert ze alles wat de kolonie aan paarden bezit hebben ingedreven Maar met de soldaten is het ellendig gesteld ze zijn bovenmenschelijk overwerkt en ten gevolge van de gebrekkige militaire opleiding niet opgewassen tegen hun taak En nog veelorger is het met de lagere officieren gesteld UU gebrek aan werkelijk opgeleide officieren ziJn de plaatsen bezet door ten eenemale ontoereikende krachten die dikwijls niet de geringste militaire kennis hebben De krygswet geeft hnn een onbeperkte macht die meestal misbruikt wordt zoodat door overmoed en hardheid rebellen worden gekweekt De provincialen van de Jezuïetenorde hebben een gezamenlöke verklaring uitgegeven waarin verdedigd wordt waarom deze orde er niet toe over is gegaan de bij de wet op de concregaties voorgeschreven bewilliging aan te vragen De reden ligt schrijven zij alleen in de strekking van de wet die een nitzondecingswet is en ons aantast in onze meest essentieele rechten die wiJ als vrije mannen als burgers als katholieken als geestelijken hebben en die ons treffende de onver jaarbare rechten der Kerk schendt Die wet is niet anders dan een schrede vooruit in den oorlog die tegen de Kerk gevoerd wordt Door de bewilliging aan te vragen zou de orde bare rechten haar onafhankelgkheid en haar waar tSgheid opofferen Tusschen Turkije en Frankrijk biyft hat al kon de opstand voor zoover du gebied betreft als geëindigd beschouwd worden Er verliepen echter nog weken en maanden voordat de troepen weer naar hun land terugkeerden en het regiment van Gerald was een t r laatste Hij moest eenigen tijd vóór de inscheping in Cattaro blijven maar den jongen ofAcier werd een pijnlijke ontmoeting bespaard Overste Arlow en zijn dochter bevonden zich niet meer in de stad De kommandant had gedurende den geheelen opstand in zijn moeitevolle en verantwoordelijke positie zooveel beleid en energie getoond dat de erkenning zijner verdiensten niet uitbleet Hij werd met behoorlijke bevordering van zijn postontheven en hem werd het kommando opgedragen in een der Oostenrijksche hoofdsteden Het was reeds sedert lang zijn hartewensdi geweest de ver afgelegen vestiog in Dalmatié te verwisselen met een der garnizoensplaatsen van zijn land en het was aan zijn persoonlijken invloed toe te schrijven dat het vertrek al heel spoedig na zijnbenoeming plaats had De nieuwe kommandantbetrok zijn standplaats te Cattaro vroeger dan hij werd verwacht en dadelgk daarop verliet zijnvoorganger de stad zoodat deze reeds vertrokkenwas nog vóórdat GeraWs regiment te Cattaro aankwam De jonge otfider had een moeilijken tijd achter den rug een strijd van vele maanden met alles wat zich tegen zijn liefde verzette hij had haar in den volsten zm des woords moeten bevechten maar hij wiit de rechten te handhaven welke hij in de ure dët doodsgevaar had verkregen I LI L jBnanMHKiBV iBBB va tijd nog op den ouden voet van misverstand en eindelooze onderhandelingen Had men eea oogeublik verwacht dat de zaak uit de wereld zou zijn als de betaling der sohuld vorderingLorando geregeld zou zijn dan is mw alweer teleurgesteld In 1897 eischte Frankrijk uit dien hoofde van de Porte een bedrag van 345 duizend Torksche ponden en het handhaafd dien eisch ook nu terwijl de Porte beproeft daarop af te dingen en door betaling van 210 duizend ponden de aangelegenheid voor goed te beëindigen Er is zelfs gemeld geworden dat de Porte de voorstellen der Fransche regeering zou aangenomen hebben wat nu evenwel onjuist blijkt te wezen Men kan het over de zaak niet eens worden on de onderhandelingen zijn weder afgebroken In den l anschen piiuisterraad zgn de meeningen aangaande de nu te volgen gedragslijn zeer verdeeld Eenige ministers willen aan de Porte nog nadere voorstellen doen andere zg n voor een dadelgk optreden met machtsvertoon Het schijnt dat de voorstanders van het laatste de meerderheid vormen want een eskader in de Middellandsche zee wordt in gereedheid gebracht om waarschijnlijk binnenkort naar Konstantinopel onder stoom te gaaiv EAi der kleine Fransche bladen bevatte dezer dagen het bericht dat de Snltan al sinds geruimon tjjd in het geheim fondsen had bijeengegaard om een oorlogsschat te vormen daar hü verwachtte dat te avond of morgen er toch een conflict met een der Westersche mogendheden zou plaats vinden Uit mededeelingen door den consul van Venezuela gedaan b kt dat de berichten over de verwikkelingen tusschen dien staat en Columbia in de Amerikaansche bladen zoo al niet geheel bezijden de waarheid dau toch teer overdreven zjjn Venezuela wil geen oorlog voeren met Columbia want Venezuela is een volkomen vredelievende Staat zegt de consul Er bestaan wel verwikkelingen maar die zijn van zeer weinig beteekenis In Columbia is een revolutie uitgebroken om de clericale Regeering te vervangen door een liberaal bewind In Venezuela niet bjj de Kegeerin maar bij het volk vinden die pogmgen der Colnmbische liberalen stena Ten einde het invoeren van wapenen en het trekken van Venezuelanen over de grenzen van Columbia te beletten heeft de Regeering te Bogota langs de grenzen troepen opgesteld en in antwoord daarop heeft de Begeering van Venezuela ook van haar zpe Hij had Danira teruggezien toen de troepen vaif de Wila bron in bet rp terugkeerden om daar na een moeilyken marsch van verscheidene uren een weinig rust te vinden En hier wachtte hem no een zware strijd om namelijk het meisje tot zwijgen te bewegen zy was vastbesloten haar stamgenooten te belunnen wat zij gedaan wie hen verraden had Hoewel vrede en verzoening in t verschiet waren zou zij haar leven toch geen uur zeker geweest zijn na zulk een bekentenis maar de bloedige gebeurtenis welke Marco Übrevic het leven gekost had sprak ook hier haar beslissend woord en boog den onverzetteltjken wil van het jonge meisje En het was de geliefde die haar met de teederste woorden overtuigde dat zoo hier door hare schuld geen bloed vergoten was ook geen zoenoffer vereUcht werd Wel verhieven zich van alle zijden hinderpalen en beletselen te jen de mogelijkheid eeiier vereenigmg de nog uiterlijk bestaande band tusschen Gerald en zijn verloofde de te verwachten tegenstand zijner moeder de strijd met Stephan dte het zeker niet leidelgk zou aanzien dat zijn zuster een vreemde volgde maar dat vermocht niet den moed en de vothardmg van den jongen officier te v pminderen sedert Danira hem haar woord gegeten had de zijne te tullen worden Het was dan ook met een zwaar hart dat hq haar achterliet in het huis van haar broer lat voor het oogenbliV haar eenige toevlucht was In de vreeselijke verwarring onoer Marco s troep nadat deze verklaard had ten koste van alles zijn wraak op Gerald von Steinach te zullen volvoeren waren de laatste woorden waarmede dese Danira troeped gezonden naar de grenzen Dit Is alles Ook de berichten over de banken io Veneinela worden door den consul tegengesproken De bronnen waarnit al deze verhalen voortkomen zjn steeds van Amerikaansche oorsprong Wjj ontleenden reeds enkele malen berichten over verwikkelingen in Zuid Amerika aan de New York Herald De consul schrijft die toe aan de zncht der Veroenlgde Staten om zich meester te maken van den Isthmus Daartoe wil de groote Republiek oneenigheid zaaien tusschen do beide ZuidAmerikaansche staten ten einde n troebelwater te kunnen visschen Doch op welk punt de beide Republieken ook gescheiden mogen zijn op één punt zijn zij eenstemmig in hun haat tegen d Veroenlgde Staten Verspreide Berichten FS4NKRUK Te H vre dreigt een staking onder de zeelieden wegens inkrimping van personeel door een der stoomvaartmaatschappijen De PariJ8c ie prefect van politie Lépine heeft een wedstrgd uitgeachreven voor apeelgoed an z oofesaamde articles de Faris van vijf centimes tot drie francs tegen Kerstmis en Nieuwjaar Alleen nieuwigheden worden toegelaten en het doel is deOnitsche producten van de boulevaids te verdrijven De staking der trambeambten te Cler montFerrand is alweer uit de negen ontslagenen worden door de maatschappij weer aangenomen doch overigens blijft alles by t on e DniTSOHUKn Da gedeeltelijke vernieuwing ran de Kamer van Algevaardigden van Saksen onder de nieuwe kieswet ter voorkoming van een sociaaldemocratische meerderheid i angonomen i heeft geleid tot de uitwerping van de vier laatste sociaal democratische afgeva rdigddn terwijl de liberalen ook ettelijke zetels yerliezen Het nieuwe lichaam zal ongeveer testig conservatieven tellen tegen zeventien liberalen een resultaat dat velen doet vreezen voor reactionaire maatregelen zoodat een nationaal liberaal reeds verklaard heeft dat de wet gemaakt was tot nitwerping der sociaal democraten en dat men dus nu maar weer tot een vryzinniger systeem moest terugkeeren I van yerraad beschuldigd had niet gehoord of althans niet begrepen geworden behalve door Stephan en deze ha4 het verstandiger geoordeeld te zwijgen Hij wilde een daad vergeten welke hij toch met meer het recht had te straffen nu hij zichzelf aan den vijand had onderworpen Marco Obrevic zou met ijzeren consequentie zelfs de geliefde zijn vrouw hebben opgeofferd na zttlk een ontdekking doch Stephan had in dat opzicht een geheel ander karakter Hij wildizijn zuster niet zien vallen door de handen zijner stamgenooten ea bij wist dat z verloren was zoo zij zelfs maar onder verdenking van verraad stond Hjj gaf zich den sch n te gelooven wat men hem en zijn geleiders op het fort mededeelde om Danira tegen de wraak harer stamgenooten te beschermen Men vertelde hem dat die afdeeling zonder eenig vermoeden omtrent het lot van Ge raid alleen was uitgerukt om den vijand te zoeken ijriens aanwezigheid in die richting werd veronder teldj en men was ten hoogste verrast toen men den jongen officier op dien weg vond Met deze verklaring vergenoegden zich de zonen der bergen die niet gewoon waren lang na te deuken over iets dat toch met meer te herroepen was Dat vermeende toeval kwam hun zette voor de bevestiging te zijn van het oordeet dat over hun iunvoerdor was uitgesproken omdat hjj t gewaag had een iKÜige overteverine des voIIes te Bchendtn Er werd geen enkele verdenking tegen DanirB geopperd eerst in het scheidens uur vernam fitephan uit baar eigen mond wat voor hem geen Igeheim meer was