Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1901

Oanse et Maintien J DE LAUGE Gediplom Dansleeraar TE KAMPEN heeft de eer de geachte familien van Oonda te berichten dat hy MAANDAO ru la Z uur te sproken zal ign voor leerlingen waarvan het lesuur nog niet bekend il Tevens nog voor aangifte van lessen te spreken In de Sociëteit PE REIINIE TE GOUDA Groote vrjje Teeioarkt op WOENSDAG 16 OCTOBER a s BNl l Groote vrijePaarileDniarkt op VEIJDAG 18 OCTOBER MT Op deze Markten aeal bel Vee en èe Paarden voor de Verloting op 10 Oetobeworden aangekoeiit Antl tep lsebe Tandpoeder en Antlseptiseh Mondtlnetuiir ran M ASSütO Xandart f Oranenhagt OVERAL VEBKR1JOBA AB Agent voor Nederland O IJ88EL8TIJN Blanwstraat Gouda BINNENLAND i 8TATEN GENEHAAL T m K K u te u M m K m Zitting van Vrijdag 4 Oct De Kamer heeft opgemaakt de voordracht Toor raadsheer in den Hoogen Haad B j rijtde Ktemming werd eerste candidaat Jhr Mr O y Yan Sifcnderen richter te Oroningen die niet door den Hoogen Haad waa aanbevolen met 4tl van de üOitemmen tegen B9 op Mr H Bianertii vice preaident van bet hol te Leeuwarden Tot tweede candidaat b j tweede stemming gekozen Hr Alph Sa Heu president der rechtbank te Breda met 45 van de S2 temmen tegen 32 op Hr Binnerts Tot dorde candidaat bjl derde stemming ia gekozen Ur J C Baron Baad advocaatgeneraal te Amsterdam met 25 st mmen ifjnde 17 op Mr t Hooit rechter e Arnhem en aii in blanco Tat leden der commissie voor de verzoekschrilten zjjn benoemd de hoeren Do Waal Haleleyt Van Styram Herkelbach Van Asch van Wuck Amorsloort on i ook Du zitLing IS hiermudü gueiudigd Gemengde Berichten dit Weesp wordt aan de N C geschreven Kr i weder eens een bedriegoiyk gebruik gemaakt van nagemaakte bankbiljetten zougenaamde sigarenbons De gemeente ontvanger te Weesp had het driemaandelvksch saUris van den gemeentegeneesheer aan den stadhaisbude ler hand gesteld Deze legde dat geld oonigun tyd In i jn huiskamer op een talel en bracht het later naar zjin bestemming Toen echter de geneesheer het geld nazag bleek dat in plaats van oen bankbiljet van I 100 een sigaronbon voor lÜO sigaren zich onder hot geld bevond Onmiddellijk werd oen onderzoek ingesteld en weldra bleek dat een jongmenach O uit Amsterdam dio veel b j den gemeentebode komt het echte vooreen nageniaakt biljet verwisseld had Procesverbaal is opgemaakt In een coupé iweede klasse van den sneltrein die gisterochtend om balt drie uit Westfalen te Kassei binnenliep is even voorbij het station Mlinchehol een bejaard koopman mot TOül geld bij zich turwijl hy sliep door een gewezen spoorwegbeambte met revolverschoten ernstig aan het hoofd gewond De aangevallene had nog do kracht om aan de noodrem te trekken De roover werd door het personeel van den trein in hechtenis genomen en te Kaasel aan de politie overgeleverd De wonden v n ztjn slachtoffer schijnen niet levensgevaariyk to zyn Te Clermond h errand zoo sohryft de Parysche correspondent van het Hbl maakte Ik een aanteekening betreffende de schooleantines Zooals men weet beeft de Fransche wet op den leerplicht by ongeluk vergeten den voedingapUcht ouk te regelen en daar men begrypt dat het kind alleen van onderwys niet Jian leven zyn in de meeste steden door vrywillige bydrngen gesteund door gemeento Bubsidien sch iiolcantini s geopend waaruit het kind hotzy alleen vood el hetiy ook gedeelteiyk kleeding ontvangt Te Clermond Verrand is het vorig jaar in de arboidonwyk KontgléVe een dergeiyke eantine gesticht De gemeenteraad beeft Irs 4400 bestemd om die uetgolegenhoid in te richten en om in het eerste jaa MMH gratis maaltyden te kunnen geven aan kinderen van bohocftigen Zy die minder behoeftig zyu behoovon niet den vollen prys te betalen zy die drie kindoren er heen lenden hebben jtlechts voor twoo te betalen De volle prys is voor een kindermaal 20 ctotimes de leeraren kunnen ook mede aan zitten zy krygen grootere porties on betalen 50 centimes per maaltyd De kinderen die betalen of niet betalon zitton met elkaar aan en weten dit niet eens ran elkaar De inrichting beAaat uit een keuken en een eetzaal op de eerste verdieping dor jongensschool de eetzaal heeft plaats voor B4 kinderen aan 7 tafels voor elk kind is bbhooriyk gedekt mét bord glas mos vork en lepel Aan het be in van elke week bepaalt do maire wat die week zal worden gegeten De kimloren kregen per hoofd en per weok yo gram vleesch 14 0 gram aardappelen 75 gram boouen of erwten 50 gram rilst één ei één sardine S gram kaas 25 I gram brood en i centUiler wyn Bg d ii wgn wordt natunriyk voel water gevoegd Behalve van vleesch eieren sardines en kaa kunnen de kinderen die meer eetlust hebben nog een tweede portie krygen Volgens do statistieken biykt dat 44 pCt der maaltyden gratis zyn verstrekt Men is zoo ingenomen mot do working dezer caii tine bt men ook in andere wgkon iets dergeiyki wil Inrichten en werkeiyk als men nagaat hoeveel goeds met die aOfX francs verricht ia itaat men verbaaid over het vele dat onder verstandig beheer met zoo weinig geld gedaan kan worden In het Militair Wbl ontwikkelt de heer C Th Drenlb sergeant majoor der schnttery te Delft het denkbeeld om een bond op te richten van alle personen die in een f anderen vorm iets aan de schntterg verdienen teneinde tegen 1907 vergoeding te verkrijgen bgwyze van pensioen bg de ophefftng van do schnttery De heer Drenth verkeert in de zalige meening dat de Uegeering tegen de inwilliging van zulk een verzoek geen bezwaar zal hebben Aan de winkeliers die tegen een kleine provisie van rykswcge zich belasten met den verkoop van postzegels cii andere postergbenüodigdhedcii is volgeus De Tgd het verkoopen van prentbriefkaarten verboden De depothunders te Amsterdam ontvingen nl van de directie een schrgven waarin herinnerd wordt aan het vroeger gegeven verbod betreffende den verkoop van andere dan r jks briclkaartlormulieren en waarin er verder op wordt gowcicii dat ook prentbriefkaarten bieronder zgn tiegrepen De depothoaders veelal boekhandelaars of sigarenbandelaars die als ibyzaakje prentbriefkaarten verkoopen mogen dit voortaan niet meer Moen en zelfs niet toelaten dat hun hnisgenooten ze verkoopen In geval van overtreding kan hun bet depothonderschap worden ontnomen Het bericht van het Hbld dat Leidsche grienen schnld zouden bobben aan bat gebeurde in het huis naast het Oafé Nenf te Amsterdam bigkt onjuist te zgn Het Hbld van gisteravond bevat het volgend schrgver van den rector van het Amstordamsche Studentencorps WelEd Qeb Heer Hoe ongaarne ook moet ik u mededeelen dat nw bericht over Leidsche groenen onjuist is aangezien de treurige feiten volstrekt niet gepleegd zyu door die jengdige novitii maar door eenige leden van het A S C Ik behoef u wel niet te verzekeren dat in ons Corps dergelgko baldadigheden ten zeerste betreurd en afgekeurd worden on het is daarom dat ik u ook ten spoedigste officieel deze recti catie doe toekomen omdat het niet aan zou gaan anderen enbilIgk zwart te maken maar tevens bmdat ik meen dat de daden van enkel dgen niet aan een grootor geheel dat ze integendeel ten zeerste laakt kannen aangerekend worden Met verschuldigde hoogachting heb ik da eer te zyn Uw dw dr J A TAN HAMEL I 8 8 A Rector Men meldt uit s Hertogenbosch By de middagvoorstelling van het circus Uarnuin en Bailey had gister een ongeluk pbats dat ernstige gevolgen had kuunen hebben By t begin der voorstelling zakte onder een luid gekraak een deel der zitplaatsen van den laagsten rang inéén ten gevolge van het verschuiven der schragen in den lossen zandgrond Oelakkig kwnm bet publiek er al roet eenige schrammen en lichte kwetsuren dit gedeelte van deu oircns werd terstond uutrnimd Woensdagavond omstreeks negen uur vervoegden zich twee net gekleede vrouwen by den dierenhandelaar Bulters Spuistraat 23 te Amsterdam met een zeer lief puckbondje om dit te verkoopen Na loven ni bieden werd het dier verkocht en opgeborgen Véór dat de koopman betaalde vroeg hy hut adres voor t geval hot hondje mocht ontsnappen Juffrouw was Se vraag mag ik nw adres F Ik woon in de Kamemelkbunrt den naam van de straat ben ik vergeten maar t is buiten de Haarlemmerpoort Hiermee was de k opman niet tevreden en hy vroeg toon aan de tweede dami Waar woont u dan juffrouw f In de Muiderpoort of daar m debuurt noem maar eens zoo een sUaat op ik ben mgn adres glad vergeten Daar de dames volstrekt geen jnist adres wilden opgeven ook niet gediend waren met het aanbod den hond aan haar huis te laten beulen zoo was 4e koopman verplicht do politie er mee in kwnis te stellen en daar zy aan den agent van politie ook bewuerden hun huis kwyt te zgn zoo arriveerden zy al heel spoedig aan de Oudebrug politie buroan waar aan deze verdwaalde schapen wel do weg zal geweten worden Puckje wacht inmiddels bg den koopman op zyn baas want ook bg is zgn huis kwyt vertelt t ienw8 Bg het houden van een dryijacbt in een bosch te Tourneppe naby Brussel is in het kreupelhout een lyk gevonden of liever een geraamte ant bet vleesch was van de beenderen gevallen en atgeknaagd door insecten Het lyk was geheel gekleed Het ontvleeach de hoofd wat van den romp gescheiden en lag eenige meters verder De doktoren verklaren dat bet Igk waarschgnlgk dat van een jongen man reeds 2 jaar in het kreupelhout moet hebben gelegen Bg hM Igk vond men een geopend dolkmes dat in een bebloed stnk van een zakdoek was gewikkeld Men meent dat men hier te doen heeft met een misdaad Toen men het lyk wiUe vervoeren vielende beenderen uit elkaar ea men moest zein een zak wegbrengen De Brusselsehe Petit Blen verneemt dat bg de legeroefeningen in Portugal ernstige ongeregeldheden hebben plaats gehad De oefeningen waren zeer onvoldoende voorbereid ei de troepen waren bovenmatig vermoeid toen er nog eene wapenschouwing moest plaats hebben voor den Koning Genige uren voor de wapenschouwing zgn de soldaten aan het muiten gegaan en weigerden zg nog langer op de been te blgven De wapenschouwing kon niet doorgaan Om den schgn te redden is daarop rondverteld dat de Koning zelf van de revue had afgezien omdat hg onnoodige vermoeienissen aan de troepen wilde besparen maar de ware toedracht is bekend geworden De minister van oorlog die boos is over eenige bevelen die door den Koning buiten zyn w n moeten gegeven zyn zal naar het heet ontslag nemen DE INDIESSE JONGEN IV DOOK PAUL DU LOUVHE t Is m n doel niet in dit opstel de echte Indiesse jongen op te hemelen hem in n gunstigtir daglicht te stellen dan de Hollandse jongen M n plan is slechts enkele in t oog vallende verschillen die men bg deze soorten waarneemt aan te stippen En wat ligt meer voor de hand dan t verschil in gelaatskleur De gelaatskleur och ja hoe wekt deze by menigeen die nooit verder geweest is dan ons klein Qouda de lust tot spot op Kaik es n bruine I Kaik 08 n zwarte nikker I We zullen ons natuurlik niet bezighouden met nu die kleine Nederlandertjos Nederlands te leren voornamelik op het gebied van pleonasmen AUeen wil k nog zeggen dat men by ons in Indië niet zoo dom verbaasd staat to kgken wanneer er n blanke komt jsélfs niet in t kleinste dorp en ge behoeft volstrekt niet te vrezen dat ze u daar ontvangen zullen met uitroepen als Kaik es n bleekueus I Kaik es n blanke witkop Ziet ge die bruintjea daar weten t al héél gauw dat die blanken doodgewone mensen zyn evenals zy En als gg blanke kinderen datzelfde ook van ons zeggen dan konden we beter met elkaar opschieten Nu niet I Maar dat gaat heel moeilik wanneer men zich verbeeld de wereld gezien te hebben als men Gouda uitgelopen heeft en by Stolwykersluis Veer terug keert Laten we hierover maar niet verder sproken en liever nagaan welke andere verschillen men waarneemt en wat zoal de oorzaken knnnen zyn van die verschillen dat de Indiosse longen zo geheel anders is dan z n Hollandse kameraad t Klimaat oefent wel de grootste invloed uit op de mens In Indié is t Zomer altgd en eeuWig Zomer dür kent men geen vier jaargetyden Hagel ia daar niet bekend saeeu evenmin Maar wél weet de Indiesse jongen u te zeggen wat tis om by negentig graden in de schaduw op straat te yu de stralen van de Indiesse zon ikn op z n gelaat te voelen braden I I Het is dan ook geen wonder dat men in I znlk n hitte weinig lust gevoelt om zich in I t zweet te lopen vandaar de gang die den Indiesse kenmerkt langzaam afgemeten I zonder levendigheid I t Eerste wat hy dan ook opmerkt wanneer I hg ii Europa is is dat haastige lopen soms zelfs overdreven haastig alsof men achter1 volgd wordt alsof er iets verschrikkeliks I is dat men haastil ontvluchten wil En dan lacht hy op t zien van al die I trippelende huppelende jialf springende I dames hy ia gewoon aan die kalme sleI pende gaAg den Indiesse dame eigen Een I gang die aan sommigen soms iets vorsteliks I iets statigs en toch veel bevalligheid ge ft I aan dis kleine tjne en tengere Indiesse I dochteren Een eenden gang noemen vele I Hollanders hem I Zie nu eensl Moet k de Hollanders ook I nog lessen geven in aéstetiek moet k I leren voelen wat majesteit wat majeaI tuena betekent r I De ware eenden gang trof k véöral in I Europa aan Kgk om u heen en oordeel I elfï En toch niettegénsUaiide dit uiterlike bewgs van kalmte van flegmatiame heeft de Indiesse jongen n sterk opbruisend karakter Een echt kruidje roer me niet soms Z n gevoeligheid strekt zich zeer veruit n vry goed musiekus is haast elke Indiesse jongen piano gitaar en viool ziJn voor hem de meest geliefkoosde muziek initmraenten Om t Indiesse natuurschoon dat reeds bg duizenden vreemdelingen de bewondering heeft opgewekt n schoonheid waarviB ge i nooit n idee kunt vormen waaoeer ge nooit Indië gezien hebt voor die toverachtige schone kleuren aoo t uitspansel bekommert hy zich niet meer Eiken dag zendt de zon hare verzengende stralen naar beneden kwistig wegstrooiend overal haar vloed van zonnegoud eiken dag gaat zonsondergang gepaard met de schoonste kleurschakeringen aan de hemel eiken avond ia de hemel helder blauw en bezaaid met duizenden sterren de Indieaae jongen is gewoon dageliks deze schoonheden te zien hy leeft in natuurschoon hy voelt er niets meer voor Maar des te hógar zal hy die schoonheden waarderen des te meer zal hg inzien dat de Indiesse natunr enig schoon en groots is wanneer hy zich buiten Indië in Europa byvoorbeeld bevindt Ook de vermaken verschillen Hier in Nederland treden de Engelse spelen meer op den voorgrond Football Lawn Tennis en Cricket zjjn hier wel de meest geliefkoosde spelen Ook in India zgn deze spelen zeer goed bekend maar de Indiesse jongen geeft de voorkeur aan paardrgden zwemmen jagen en roeien Het is immers de natuur die hen uitnodigt die nattturlike sport te beoefenen Het is voor de Indiesse jongen een waar genot na n warme dag n bad te kunnen nemen niet in n badkuip maar in de rivier héél ver buiten de stad of in n zwembassin waar hg kan spartelen waar hy kan zwemmen naar hartelust ongestoord en ongezien Heel gevaarloos is dat badeu in de rivier niet vooral niet buiten de stad waar ze in haar vaart nog niet door dammen of sinizen eenigazins gestuit wordt want draaikolken plotselinge verdiepingen en stroomversnellingen komen er véél voor Het is daarom den ongeoefende zwemmer geraden om zich nooit in die rivieren te baden al weet hy zich in n stroohiloze zwembassin n weinig boven water te honden Men kan voor hem geen beerliker geschenk bedenken dan n Winchester jachtgeweer of n tot jachtgeweer gemetamorfoseerd Beanmontgewoer on ten slotte neemt hetroeien de vterde plaats in op het programzyner genoegens t Qewoonlik heeff deze laatste soort van genoegens des avonds plaats bg helder maanlicht Het klubje bestaat dan uit vier i vyf jongelieden allen gewapend met de onmisbare gitaar en viool of fluit voorzien van drink en eetwaar en aldus voorzien van de pic nic benoodigdheden begeeft men zich op weg om eerst na een roeitochtje van drie vier uren soms nog veel langer weer Jiuiswaarts te keren In de grote stilte klinkt hun enaren mnziek niet onaardig integendeel ze klinken zeer lief die zachte tonen van sentimenteele liederen die door t regelmatig plassen van de spanen n raeiankoiiese tint over zich krggen Melankolies zyn de liederen en melankolies is gewoonlik ook de Indiesse jongen Welk n kontrast vormt z n Hollandse kameraad die vrolike levenslustige soms zelfs k te Inidructtige borst En toch moogt ge niet denken dat ile Indiesse jongen afkerig is van alle vrollkheid I STADSNIEUWS GOUDA 6 October ISOl Naar wy vernemen zal met 1 Mei 1902 de pacht der buffetten van de Sociëteit Ons Qenoegen eindigen en bet Bestuur eene inschryving voer eene nieuwe verpachting binnenkort openstellen wy maken onze lezers attent op de verloting ten behoeve van het ondersteiningstonds van den Nationalen Bond van Handels delsen Kantoorbedienden in Nederland De trekking zal plaats hebben op 21 October a s Meer dan 1100 prijzen zyn voor dei verloting geschonken de loten evenwal goon niet vlug genoeg De prgs van f 0 50 zal toch zeker geen beletsel zyn als men weet dat men daarby een liefdadig doel helpt bevorderen De Korporaals öymnutisk en Schermvereeniging Excelsior alhier heeft besloten eene nitvoering te geven op Zondag 26 October a s in de zool Kunstmin der Sociëteit Ons Qenoegen Voor introductie wende men zich tot H H Leden De 2e loit J H vaa dea oiadesdyk He te van het 4e reg inf te Gouda is bg het 1 reg veet 8Tt te Utreeht gedetacheerd tot het volgen van een cursus in de bediening van het vettinggeachut RzEi wm De collecte voor de scholen met dea Bgbel heeft in deze gerauente mitsgaders B enwgksche brug Middelburg en Slnipwlk opgebracht f 61 45 St s Eergister morgen reed de landbonwer J de R naar Gouda By den landbonwor Jae de i stond een wagen aan den dyk waarvoor het paard zich zoo beangst maakte dat het van den weg ging en met alles onder tas deo dgk terecht kwam De dochter had zich nogal bezeerd zoodat zg geneeskundige hulp ging inroepen doch van de boter en de eieren kwam Weinig terecht atiSTRECHT Gedurende het 3e kwartaal 1901 zyn door het telefoonkantoor alhier ontvangen 123 en verzonden 142 berichten Van af lanuari tot heden bedroeg het totaal 412 en 330 berickUq HeeHijk vtrfrisscM Consarviarf dahandwi Eergieter nacht by het nitdoen der lantarens hoorde de lantaarnopsteker dat men bezig was de eenden van den landbouwer B te stroopen Onmiddeligk ging hg den eigenaar wekken zoodat daardoor diefstal voorkomen werd Volstns den hedendssgsclien stand der wetenschap is Odol mriemzvyng van midentandea Alleen sfht 1q sms pahgnrflacgns De wederwaardigheden der vrouw De rol die de vrouw in bet leven speelt is de schoonste en de edelste Haar werk ia bgna goddelgk daar zg schept Zy voedt vervolgens met haar melk gevormd door het zuiverste van haar bloed hen die op hon beurt het ras moeten vereeuwigen Opdat de nakomelingschap sterk zg is bet noodzak iyk dat de vronw zelve gezond en krachtig zy Maar helaas I Het is slechts te zeker dat de conditées van het leven vooral in de groote steden tot dat doel niet gunstig zyn Is bet grootste gedeelte der vrouwen niet ziekelgk f Zien wg er niet alle dagen waarvan de organen der moederschap zyn aangetast Als jong meisje heeft zg een arm bloed gehad hare vorming is lastig geweest en maandeiyksche toringen zgn door deze zwakte van het bloed ontstaan Vrouw geworden zynde is bare eerste bevalling plecht geweest en hare gezondheid is veranderd Indien z in den beginne haar bloed verrykt had indien zjj zich door een krachtige hersteller versterkt bod had de bevalling geen sporen nagelaten Maar ik moet het zeggen het is nimmer te laat èr met kracht tegen in te gaan Men kent heden ten dage de waarde der Pink pillen van Dr Williama om de geschokte gezondheid der vrouw te herstellen die door ziekten haar geslacht eigen is aangetast Men moet niet aarzelen ze te gebruiken Zy zullen de werkingen herstellen en regelen Elke verzwakte bloedarmoedige bleekzuchtige zelfs aan rhenmatiek lydende vrouw moet er gebruik van maken Want de Pink pillen Bja een machtige hersteller van het bloed versterker der zenuwen lEen treffend schryven ontvingen wy van den heer Chr van der Bnrght Mr Timmerman te Dintelooid Noordbrabant omtrent de toestand van mgne vrouw kan ik Unlet anders melden als dat de Pink pillen van Dr Williams nitatekend bobben gewerkt met dat gevolg dct het naast God het behoud is van haar leven en gezondheid Aan onze venliggever verhaalde de patiënte zelve by zyn bnoek dat zg sedert 15 jaren Igdende was geweest aan hevige waterzucht van lieverlede was het begonnen met de opzwelling der voeten en beeneo De eetlust was slecht aa koa alleea de apyavettering regelen met eenige Seevuline pillen Bovendien teisterden haar maagkrampen steken in de zgde van tgd tot tgd kortademig flauwten slechte slaap akelige droomen voortdurend kond gevoel in de knieën ziehier in korte woorden waar aan ik sedert 15 jaren nb eene martelares geleden heb en thans gevoel ik mg gelgk mgn man geschreven heeft wg zgn den uitvinder duizend maal dankbaar en ü kunt het gerust bekend maken want ik begon reeds aan den toekomst te wanhopen Prgs 1 1 75 de dous f9 per B doezen Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothoBder vogr Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Gonda en omstreken bg Wolck Co Westhaven 198 A VAN os i z I Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoou X 3t Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Oct Pieter ouders H Zeltenrgch en A Kranendonk 2 Adriana Anthonetta ouders P van Hesse en S C Pontbma 4 Willemina Susanna ouders M Schriek en M J Spieringshoek OVERLEDEN 2 Oct M A Lafeber 62 j 4 W van VUet 8 d ONTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAUTÉ S in Tailoriuade Costumes D SAMSQM VERSOHEIDENHEID 23 Negers die beschuldigd werden van aanranding van een blanke vrouw zyn door q en grooto monigto met geweld uit de gevangenis te Hebbyville in den Amerikaanschen staat Kentucky gesleurd en gelyncht Bg het doen van opmeUngen aan een hoogoven nabU Charleroi die gerepareerd moest worden ontstond plotseling een scheur in een buis waardoor het gesmolten gzcr Wordt gevoerd Het gloeiend metaal spoot met een dikke straal tegen ocn ingenieur wierp hem op den grond en stroomde over hem heen Toen de ongelukkige werd weggetrokken was hy dood Het lichaam was onherkenbaar verminkt AÖVERTKlNriKN ïe Utrecht overleed heden qdbq Moeder Vronwe J BEGRit Weduwe van Da J C vi EETEN Me P L ViB EETEN Ch J e Tin EETEN Da Mak Gouda 5 October 1901 P P SOOS TIENDEWEG 5 ONTVANGEN een praéhtige Collectie HANGLAMPEN yasnit Lampeg Gangblaanis Katoen en Glaasen voor alle Branders PETROLEUn KACHELS GEVRAAGD EEN LOOPJO VGHiN voor Jongens in a 11 e M a ten ta MMiir arU e Cfeeetol met en maméer Êiraag lllanebe§ler Blousen en Broeken LAAGSTE PRIJZEN k CONTANT Magazijn de Toekomst BoagilraaU H4 J B J ÏÜUTI Telephooiiiiet Gouia Abonnement f 40 per jaar or perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoudgratis Het net is aangesloten aan bet Ryks Intercommonaalbureau Op 15 September 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Nieuwe Zending MEISJES JONGENS DAMES en HEEREN Parapluies van de Bjnste tot de goedkoopste soorten Yraofi ulcM endingen Magazijn De Toekomst Hoogstraat A 114 Dit goede oude Huisttek Jlehl Vcrkoi enkel Huisgezin ont schen i 1 25 75 J B J KORTE P HOOPTMAir Zn TËLEF 102 i BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden EEN GROOTE KEUZE Fantasie A r tikelen voorhanden Kloenibolieo voor Kamer en TuIb C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten tioudsche 8ingel 51 HOIIJBRDAM SPREEKUREN It t IHRICHTBG VOOR FSYGHOTHERAPIE LOTEN in bet Ondersteuningsfonds ten behoeve van den M M m Hamleb KagUoryieiiden in Ned zyn te verkrygen bg A BRINKMAN Zn k 80 omU per lot Trekking 21 October V Wie werkeiyk prys stelt een HBCIBLMK te hebben laat zich fotografecren in de r $mgra ttclte MmmêUmriekUmg STTTDIO m P V D WAALS t £ t FI 8IN0EL 661 s