Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1901

No 86ie Dinsdag 8 October 1901 408te Jaargang IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMoM S M De Uitgave dezer Courant geodiiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TeMlMi Me ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regpela k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tQoadkoopite en lolledii adrea voor Vervoer van Inboedel loowel binnen als bniten de stad metgulotpn wageas A CJRAVESÏ KIJN Lange Tiendeweg aj dttmi ror t têfm Xran poi lltm a lii n f ANTOINi FEKEES WALTHAM INTEHSATIONALE WATCH OMEGA Horloges erlient de beite merken A ÏÏITTENBOGAABD HOELOüER 008THAVEN Openbare Yerkooping tr COU A op MAANDAG U O C T O B E H 1901 des voonniddagii te elf nren in het Hotel I K ZALM aan de Markt aldaar ton over ta van don te Haastrecht gereütlgden Notari J KOEMAN TUI Nr 1 EEN BUIS EN ESF aau het Agnita of lionbardiicho Watertje te Gondu wijk G Terstond te aanvaarden Nr 2 Een Huis en Erf aan de Kleiwegsteeg te Gouda wiJk N Nr 311 Verhnnrd bij de week voor 1 1 95 3 Een HUIS W E K K P Ij A A T S KBK en OBOND aan de Vronwenstecg te Gonda wtjk H Nr 203 Terstond te aanvaarden Breeder bfj biljetten welke even als nadere inlichtingen te bekomen zijn ton Kantore van Notaris KOEMAN voormeld vmm mmM De btnoodigdheden p 5 ii 1 liter heerlijke Vriiclileii Limonade te maken als fc KAMBOOS CITKOEN Kï H8KN ananas en sinaasappel ün verkrijgbaar in Plaoons met gebmiksaanwijting van 25 en 10 Cent hij J VAN OIJE K liEtWEG No 2 O EENISDErOT TAN THEE en wentt venocht op t MERK t lettrn niT HIT MiauuK v M KAVKNSWAAYZO KW OORINOBBH ÜM TUKKEN wordan afgeleverd in veriogelde pakje van viy luw ên n hall en em Ntd m Diet vermeldinfi van Noninier er tPrS voorr ien van nevonstaam IMerk volgens le Wet gedepo neerd Zich tot de itvoerinif van ge Mirde orders awibevelenJo i C BlJf Toothecn 1 BKEEBAAKT I Gez MICHAEL beridilen de O N T V A N G S T der Japonstoffen Kleiweg E 66 GOUDSCHE MELK 1NR1CHTIN6 gevestigd TURFiSINGKL TELEFOON 21 Bovengenoemde Inricliting blijft zich bij voortduring aantevelenvoor Ie fevering van Prima Onvervalschte Melk VOLLE ZüETK MELK 8 ceot per LiterGKHOOMDE MKLR TapCe Helk 4 ROOM RABNEMELR 3 Dagelijks versch verkrijgbaar Prima k valileit TAFELBOTER uit Gepasteuriseerde Room gekarnd 1 50 per K G Keiikeiiboter belegen Uoomboler 1 40 per K U Steeds voorhanden Prima kwalileil ioudsche Kaas 86 40 ets per K G Fijne Edammer Kaasjes ± 4 ponii I IO per stuk Zeer fijne Uoomkaasjes + 1 K G 80 ets per stuk On B inrichting is de eenige in Gocn welke Boter levert onder Controle van het Botercontröle Station in Zuid Holland Bestellingen worden spoedig en geregeld aan hnis bezorgd R 0 iE NUAARS OPRIIMING van ar MAAIVnAC 7 OCTOBfiR e de overige dagen der vreek GEBRs DE RAADT mim WAT EMiEMS miSCEAPPlJ ieatK nneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER De DmcUuT D C W VAN DER LAAK FrMemps NOUVEAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons gelllnstreerd modealbnm voor het Wintertelnoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II mESJiLDZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratU en traneo toegezonden Bestellingen van ai 25 Irancs vrjj van alle kosten aan hnis met S I verhooging Réeipeditie luntoor te Koieidatl N I Onderrokken Bovenrokken groote keuze en wijde modellen Onderlijtjes zonder mouwen korte mouwen halve mouwen lang e mouwen diverse kwaliteiten Y SCHENK A Z On rgeteekeode beveelt zich beleefd dan voor Me levering van DEiEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alionderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvrlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 IN HEÏ MAQAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene Iraaie CoUeetJe GASKACHELS met en zonder aivoer j an at 1 7 SO en hooger ga8Fok iiizë v met prima zninige branders GASORmAMENISS in ruime keoze voorhanden Groote Giüelllchtbrandfrs welke 200 knarsen lichtfterkte geven N B Sieuu model geëmailleerde PAUS BK en KETELS gwaarborgd giltvrü Uinzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfit ter TE KOOP of TE HUUR om dirokt te aanvaarden Een Heerenhiiis met een prachtige TUIN aan de OoBthaven voorzien vap Gas en Waterleiding Te bevragen bj IZAAK CATS papier LangeTiendeweg D 29 Gouda Gonda Drak vaa A BBINKIUN Zn BullcDlaodscli Overzicbt De Britsche lord kanselier heeft in een te Sheffield nitgesproken rede het bestaan van meeningsverschil tuaschen de regeering en lord Kitchener ontkend Hij zeide het te betrenren dat de pers bet ministerie critiseert aangezien die critieken de Boeren in bun verzet aanmoedigen De aartsbisschop van York meent zich ook met de politiek te moeten bemoeien Uy spoort de Britten aau om een bede en verontmoedigingsdag te honden en wijst er wel eenigszins naïef op dat de Boeren reeds zulk een bededag hebben gebonden en daar nn de vrnchten van plukken Verootmoedigen de Britten zich thans ook dan zon de krjgskans zich waarecbjjnlük weder te hunnen voordeele keeren Indien de Britten zich werkeljjk verootmoedigen dan zon de oorlog dunkt ons Inderdaad niet lang meer duren Haar hy zon dan eindigen op een andere wtjze dan de aartsbisschop zich wel voorstelt Een verootmoediging anders dan met de lippen valt vooralsnog niet van de groote massa der Britten te verwachten Ën o dergeiyke comcdievertooningen kan nooit groote zegen rusten De verkiezingen voor de Hongaarscbe Kamer zollen ondanks verliezen die de liberale partij leed haar toch een aanzienlijke meerderheid geven in de nieuwe vertegenwoordiging Zooals reeds gemeld heeft de ministerpresident Koloman von Szell willen breken met het stelsel van offlcieele candidatnren De vertegenwoordiging kan eerst de afspiegeling zijn van het volk indien de verkiezingen volkomen vrij zjjn van elke offlcieele inmenging Aan dit begrip heeft de Hongaarscbe Regeering ditmaal bg de verkiezingen streng vastgehouden De partijen stellen hun candidaten de Begeering en de locale autoriteiten hielden zich er geheel buiten Het gevolg daarvan is geweest dat een paar dozijn zetels die tot nog toe steeds door liberale leden bezet waren aan de oppositiepartijen toevielen en dat een aantal fracties in de nieuwe Hongaarscbe Kamer zullen vertegenwoordigd z n Haar de appositie zal toch niet meer dan Vi der zetels in het Parlement verkrijgen De verliezen die de liberale partg leed komen hoofdzakelfk op rekening van de rechterzijde der partij de oude veteraan Koloman von Tisza die 20 jaren lang hetzelfde district FEVILLEIOX m P g BgR OBW 44 Er kkndt een hartstochtelijke teederhnd uit deic vraAg en de bhk zijner jonge vrouw gaf hem daarop hst antwoord Eerst na een korte poos xei se heel xacbt Je vilt dus het oüdalijke huis niet weer betreden Wi je nog niet eenmaal trai ten persoonlijk je moeder Neen vfel Gerald haar met beslistheid inde redt Ztj weigert je te xisn en ik blijt diuook ran haar verwijderd Ik weet wat ik mijnvrouw schuldig ben het asteel Steinach ontvangtjc als lijn jeugdige meesteres ofwel bet liet mijook niet meer binnen xijn muren Ik met bo lgoed welke vijandige invloeden daarginds tegen ons werkzaam iijn mijn moeder moge streng en trotsch zjja deie grensentooze hardheid jegenshaar eenigen soon en lieveling ligt niet in naarkarakter dat is alleen Ark r wtrk I Je weet ik heb hem na oase verloving gesdmven openhartig zonder eenige terughouding maar met aldtn eerbied dien een zoon aan zijn vader nrachuldigd is Hij verwaardigde sch niet eens mijn briet te beantwoorden maar hij schreef dadelijk aan mijn moeder en stelde haar de zaakvoor naar zqn opvatting Zij kreeg door zijnt i narhfnko m st het eente bericht nog TöórdiUm vertegenwoordigde zag zich verdrongen door een jung en onbeltend aanhanger der Kossttthpartij En naast hem zgn nog vele oudliberalen op het slagveld gebleven De liberale partg treedt wel verzwakt maar tevens verjongd uit den strijd te voorschijn Dit beeft minister Von Szell tenminste met zjjn nieuwe verkiezingsleuze bereikt dat de conservatieve elementen der liberale partij zgn gevallen en dat naar de Voss Ztg bet uitdrukt de ballast die de vrjjheid van bewoging belemmerde over boord geworpen is en dat nieuwe jonge krachten in de bemanning van het schip van Staat opgenomen zijn De Neue Freie Presse wijdt een zeer waardeerend hoofdartikel aan den gevallen Hongaarachen staatsman Koloman van Tisza Under de nog levende Hongaarscbe staatslieden is r geen die op zoo langen en vruchtbaren politieken arbeid kan terugblikken als Tisza de onde generaal Zgn schranderheid is spreekwoordelijk geworden de autoriteit die men hem in parlementaire en politieke vraagstukken toekende wal onbetwist het vertrouwen dat men hem tgdens zijn bewind bewees schier onbeperkt Kaleman von Tisza was do eigonigko stichter der liberale partij in Hongarijo over welke groote gaven hg wel moest beschikken kan blijken nit het feit dat bij vijftien jaren achtereen ministerpresident heeft kunnen zjjn de langste regeeringsperiode die Hongarije na het herstel van de Grondwet heeft gekend Tisza was een macht in den staat en bleef het ook na zijn aftreden als premier zoo goed als Bismarck in Dnitschland Als redder van de Hongaarscbe financiën en als onverschrokken strijder voor de liberale grondbeginselen heeft bij genoegzaam kunnen toonen hoezeer hiJ die gedurende veertig jaren onafgebroken zitting had in het Parlement daar op zgn plaats was Tisza is gevallen in het district Groszwardein dat hjj 20 jaren in den Rijksdag bad vertegenwoordigd en hjj viel als het slachtoffer der verbonden clericale partijen die lel op den liberaal gebeten waren Ook is bet niet onwaarscbijnliik dat de tegenwoordige ministerpresident Von Szell het z ne tot de nederlaag heeft bijgedragen Want al is het verdwijnen van Tisza een slag voor de liberale partg zoo was de immer strijdvaardige oud premier voor zijn opvolger wel eens wat lastig ZiJn intranslgante bonding tegen de agrariscbgezinde fractie der liberale partij n zjjn oppositie tegen de regeeringsvoorstellen inzake het z g Incomptabilit tsgesetz heeft Von Szell iHÏef haar in handen kwam en hoe dat bericht geluid moet hebben dat kon ik uit haar antwoord afleiden Sedert Arlow weer in t land ia heeft hy het vuurde aangestookt en dat heeft eindelijk tot een openlijke breuk geleid Zijn haat kan ik terd agen zei Danir wier oogen nog steeds onafgewend op het kom mandantshuia gericht waren Ik heb uit vrijebwil zijn lieveüngswtnsch vernietigd en hij heeftstMds een zekere antipathie jegens mij gevoed maar dat ook Ëdith zich onverzoenlijk van mijafwendt dat meende ik niet zoo gemakkelijk tekunnen verkroppen Zij weet uit mijn briet waaren onder welke omstandigheden wij elkaar gevonden hebben zij weet dat alleen het doodsgevaar mij in je armen gevoerd heeft Ik heb haarniets verzwegen en haar met al de teederheideener liefhebbende vHendtot gesmeekt mjj te willen vergeven zoo ik baar verdriet mocht hebben aangedaan maat zè heeft mij ook met geenenkden regel geanrWdi rd Dat zal de ovcnte haar wel verbodenhebben Edith laat zich niets verbieden Zij is gewoon de stem van haar haat te gehoorzamen en Ü weet steeds haar wil door te zetten b haarvader Hïul ze mij willen schrijven dan zou tgebeurd zijn ondanks iederen vreemden invloed maar zij kan t nooit verbeten dat ik haar je liefde ontnomen heb ik begrgp dat zeer goed Gerald zweeg hij wilde bet niet erkennen hoe zwaar de onverzoenlijkheid zijner moeder en die van Edith op hem drukte zij wierp een donkere vkk op bet gidak der jonggehumlen heel wat moeite en hoofdbreken gekost maar toch de liberale partg zonder Tisza is de liberale partjj niet meer Wel hebbeu de verkiezingen de regeering een meerderheid gegeven waarmee zij regeeren kan maar er zijn genoeg wolken aan de lucht die op Itrjjd duiden strgd waarbij bet gemis van de hilp van Tisza door de regeering zéér zal gevoeld worden Daarbij i Von Szell zooaU reeds meermalen bleek licht geneigd om tarnen te gaan met groepen en die ook hl het liberale partgverbaud op te nemtn welke op den duur een verzwakking en een pr s geven van de streng liberale beginselen zou kunnen doen verwachten Daartegen zon de persoonlgkhold van Tisza steeds een waarborg zjjn geweest en ook OW die reden is ziJn niet horkiezing een ramp voor het liberalisme in Üosteurijk Koning Christiaan van Denemarken heeft Zaterdag in persoon den Kgksdag geopend met een troonrede waarin er de aandacht op werd gevestigd dat het nieuwe ministerie was benoemd overeenkomstig den wenscb van de meerderheid van het volk en dns de Begeering was opgedragen aan mannen die het vertroawen van het volk genieten Daardoor hoopt de Koning nader te komon tot het groote doel naar buiten de zolfitandlgheid van bet Bijk en een vriendschappelijke verBtandhendlng met de mogendheden te bandnaven naar binnen de burgerl ke en staatkundige vrPeid te ontwikkelen het geestelijk en economisch leven van het volk op te wekken Aangekondigd werden wetsontwerpen tot verbetering van de rechtspraak en van de landsverdediging een doelmatige verdeeling van de lasten benevens voorstellen tot ontwikkeling van het economisch en godsdienstig leven en van de gemeentelijke autonomie Op dit oogenblik hebben 61 Fransche congregatiën van mannen het vereenlgingsrecbt aangevraagd voor 2001 etablissementen en 532 congregatiën van vrouwen voor 6777 etablissementen Eerst op Dinsdag den 8en a s zal het parket handelend beginnen op te treden tegen die congregatiën die zonder aanvragen ingediend te hebben in gemeenschap bleven vooitbestaan Het is echter te voorzien dat bet gerecht zeer weinig moeite zal hebben Het moorendeel der orden die geen vereenigingsrecht aanvroegen heeft zich bereids verspreid en er is op dit oogenblik geen enkel grensstation in Frankrijk dat niet dagelijks congregatieleden naar t buitenland ziet gaan Het geaprek der oïTicieren werd intusschen een wemig luidruchtiger en luitenant Salten die gelukkig weer bij rijn kameraden was teruggekeerd voerde daarbij het hoogste woord Gerald is toch eigenlijk de verstandigste van ons allen geweest zei hij schertsend ij heef uit den veldtocht een benijdenswaardig aandenkenmMgeoomen Hij zal met zijn gemaakte knjgsbuit opsien wekken in het garnizoen en als men w twelke romantiscfw geschiedenis daaraan verbonden is Jij hebt in elk geval ook een rol in dienroman gespeeld viel een der andere officierenhem lachend in de rede De g tolcn brievenusch tenminste Ja die verwenschte herdersjongen dte zich zoo gedienstig toonde en als spion werd uitgezonden ontstal ze my en bracht ze haastig aan zijn heer en me ter Met de brieven en aanteekeningen konden ze wel niets aanvangen maar de brieventasch zelve moest hem als middel dienen om Geraki in een hinderlaag te lokken Als het plan gelukt was souden we een dapper kameraad minder hebben en Kijk daar komt het jonge paarde I Ztet eens mijne neeren hoe bekoorlffk mevrouw von Steinach er uit ziet in den glans der morgenzon I Ik blijf er bij Gerald neemt het beste van den veldtocht mee naar huis De andere officieren schenen allen dezelfde meening te zijn toegedaan want toen Gerald nu met zgn vrouw naderde putten zij zich uit in beleefdheden en attentitin tegenover de laatste en het Jeugdige echtpaar werd dadelijk het middelpunt van den kring dte hen voonerat geheel in beslag Het gerecht zal dns alleen nog maar hebben zorg te dragen voor de liquidatie der goederen aan de gemeenschap toebohoorendo op de wiJze zooals bjj de wet is bepaald Het Chineesche Hof acht eindelijk de troepen van de Ënropeesohe barbaren ver genoeg weg om naar Peking terug ta keeren Uen iden dezer of kort daarna zal de reii van Si Ngan Fon aanvangen Het zal een stoet zjjn van verscheidene dnlzenden personen en 1300 voertuigen De ambtenaren der steden die gepasseerd worden zullen te zorgen hebben voor de levensmiddelen en voor de versiering der paleizen waarin het hot een onderdak zal vinden Een keizerlijk edict gelast aan ds ambtenaren om te betalen voor al de te leveren levensmiddelen Een ander edict gelast aan Li Hung Chang in zijn hoedanigheid als gonvernenr van de provincie Tchl Li om 700 000 taëls te leenen in de andere provincies ten behoeve van de reiskosten van bet hof Deze reis zal mli at na twee maanden duren Er zijn ambtenazen die denken dat de keizerin den keizer naar Peking zal sturen maar dat zy zelf den winter zal doorbrengen te Ki Ynen Fou daar zjj vreest voor een terugkeer der Kuropeesche troepen Betreffende de talrijke hervormings edikten onlangs door de regeering nitgevaardlf d verzekerde volgens Kenter prins Tsjin aan een buitenlandsch ambtenaar dat do keizerinweduwe en de keizer het oons waren over do noodzakelijkheid van een verandering van het Chineesche regeeringssystoem Zoodra het hof terug zal zjjn zal men de uitvoering dier edicten ter hand nemen Zonder twijfel voegt t bericht er aan teo is de drang naar hervormingen in de hoogste klassen sterker dan ooit te voren Verspreide Berichten Fbaxkruk De rechtbank te Uarseille heeft eergisteren uitspraak gedaan in de aak der leden van het stakiugscomité der bootwerkers beschuldigd van verduistering der onderstenningsgelden van overal toegezonden Deco mitéledon in quaestie zyn schuldig bevonden aan het hun ten laste gelegde en veroordeeld van twee weken tot één maand gevangenisstraf en gezamenlijk in de kosten van het geding De tramdienst te Bordeaux wordt ondanks de gedeelteiyke staking der beambten ge nAm Je dien tuuchentijd had Jörg in de kajuit Jovica gevonden en kwam nu met haar naar boven HfJ bracht haar naar het achterdek maar bleef op een behoorlijken afstand van de kameraden die zich daar bevonden en ook geen enkele poging deden om hen te storen want zij wisten bij ondervinding dat Jürg wat zijn beschermelinge betreft hMt prikkelbaar was en dat t voor hem maar een kteiniKheid was de heele kompagnie door elkaar te ranselen als men hem maar een enkel woord te veel zet Op dit oogenblik echter toonde hij zulk een waarmge houding als ware hij pater I eonhard in eigen persoon en even plechtig was de toon zijner stem toen hij begon Kijk je geboortegrond nu nog maar eens aan Jovica want je liet hem voor den laatsten keer t Is wel een godvrr eten land dat KrivosciO en we danken alle heiligen dat we er gelukkig wedr uit zijn maar het is toch altijd Je vaderland en dat moet men toch respecteeren Jovica keek naar de bergen in de verte omdat JOrg daarheen wees maar van hetgefen hij sprak verstond ze maar zeer weinig en de scheidyig van het land harer vaderen scheen haar niet zoo bijzonder zwaar te vallen wkai zij zag er heel vergenoegd uit hoewel zij wist dat het schip haar naar een ver afgelegen land bracht We gaan nu naar Tirol vervolgde Jöfg naar het bterl e Tirol en dat is heel teti anders dan die woestijn van steenen en rotsen Wordt vtrp9igd i