Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1901

UoulU Uadn Vtui i H 41 1 i li i l 4t t oi 7 i 4 a UtrMki WmiiIu Otdair Ooada i f 44 tl Ml 7 01 7 1 regeld voortgezet z j het dan si eenigazins beperkt en de b6We ing neemt ook aanmerkelijk al Tcrloopt tot niet De staking der zeelieden te IUtt betoekent ook niet Te l l e jaarlijkicbe vacaitie Tan den president der Kepnbliek die nogal ruim wordt toegemeten loopt de volgesde week at Donderdag moet de beer Loubet weg uit Ksmbouillet Hot tal zich bil do generaals Uartong De Dionne en Laveove alsmede viceadmi raal Lelebvre bepalen met de aittredingen uit hot I egioen van Ker geen enkel bargerlijk lid van den raad der orde volgt hot opzienbarende voorliceld der militairen tegen bet kabinet en de kabinetsraad zal onver wijld tot de benoeming van opvolgers overgaan OBOOT BainiKviK Koning Kd ard schünt een nogal pijnlijken aanval van rheumatiek in de lendenen lumbago gehad te hebben doch boel ernstig was t niet hoewel er vrij drukte over gemaakt is als ware hot levensgevaarlijk Alleen heelt hy zijii jachtpretjes er aan moeten geven en hy moet trissche lucht happen in een rijtuig Uit Kopenhagen werd gemeld dat de koning ongeneeselijk zon wezen DuiT8CHr ikHii De vrijzinnige vroowenvereenlglng heelt niet veel lortnio Nu kon gisteren do congreszitting in het industriegebouw weer niet doorgaan daar de politto verklaarde dat zoo n vergadering minstens één etmaal te voren moet aangemeld worden Jnist hadden de dames aangenomen een motie beduelendo de toekenoing van stemrecht aan vrouwen on zoUs voor verkiesbasrheid scheen de massa voel te gevoelen BINNENLAND Naar aanleiding van het besluit der Staten van Zuidholtand houdende eene algcmeene regeling botretlonde de provinciale snbsidifin aan gemeenten in do verpleogkoston harer armlastige krankzinnigen en idioten ia aan de gemeentebesturen bericht dut voor krankzinnigen v06r 1 Januari 1872 zonder provinciale bijdragen in een gesticht verpleegd ook thans geen provinciaal subsidie wordt verleend In verband met deze regeling worden nllo I Toorachrllton omtrent de uitbetaling van het provinciaal subsidie ingetrokken Den 1 Juli 1902 zal het 60 jaren gelodim liJn dat de Staatscourant vormeldtlo Uet neer is droog Kergister kwamen burgemeester en wethouders dor gemeente Haarlemmermeer dijkgraal on hoemradan van don polder en het bestuur van de aldeeling der HoUandsche Maatschappij van Landbouw urnen Kr is besloten het volgend jaar op den Isten Juli een groote tentoonstelling van landbouw te houden on verschilloude leesteijjkheden daaraan gepaard te doen gaan De dag van de begralenia te Hillegorsberg van luitenant Do Uronwor slachtollor van hot Wloterdleist 1901 02 AanKevangei 1 October W vai Greenwlcl er VD4 OTTIBDiMtte nm Bottaidua Bent Rottndua D t Rottordui U Oapellt Hltawnksrk Hootdneht 1 01 rif i IO i lO OS ll ttlt On 11 1 0 1 0 l li l 0 4 0 4 14 4 1 i U 1 415 4 14 1 01 7 1 1 101 41 47 10 0 lO U lUOl Hillmlti ITMT 1 litrt HprhanalWirija n la 0 a BU 1 WifBM Ub OOUDa DIN 1 H 1 H 1 4I Baud lamk Hoara fwcbug sUai 1 10 Ml 4 11 11 00 IWl l ti 4 M 1 4 00 t Sl 1 40 1 1 1 07 II M 1 01 1 0 1 41 i 04 1 14 mÏ iM IM l lï M Cu lo l lÜl IMl ViV LU 40 1 14 4 11 i M M 7 14 7 41 1 W 1 7 1 41 U ll ongeldk op het Killameymeer is nog iiiat kunnen bepaald worden wegens de veUiormaliteiten verbonden aan de overbrenging van het stollelijk overschot naar Nederland lannaUt iten die veel vertraging ondervinden daar in hot plaatije Killame in Ierland geen gemeentehuu is gevestigd en evenmin een eonünlaat Gemengde Berichten Mevrouw Botha de echtgenoote van den Boeren gencraal is te Amsterdam Aangekomen om zich gedurende eenigen tgd onder geneeskundige behandeling te stellen van dr Van Lier Aan een onder dagteekening van 1 September van den resident van Palembang ontvangen telegram wordt het volgende ontleend Onze vestiging te Moeara Tambesi werd in den avond van 21 ngostns jl gedurende korten tijd licht beschoten overigens hadden in Djambi geen vijanduiykheden plaats Uit Soeroelangoen word op il Augustus met drie compagnieën opgernkt en een punt bezet aan de Slngkoet rivier in den rug der vijandelyke werken welke omgetrokken doch door den vQand niet dadeljjk verlaten werden Ken begin werd gemaakt met den opvoer van vjvres met het oog op een eventueel oprnkken in de richting Tiga Doesoen Ry een verkenning van de vyaodeiyke werken viel een gesneuvelde Djambier in onze handen onzerzgds werden geen verliezi n geleden De weg van Soeroelangoen tot do Singkoet rivier was over een afstand van vier kiloraoters door den vjand versperd door omkapping van zwaar geboomte I i gezondheidstoestand was vry gunstig sedert 26 Augustus waren geen choleragevallcn meer voorgekomen Eon telegram van 2 September meldt dat volgens bericht van den oontrolenr van liawns de vyand zyn stellingen aan de Singkoetrivior hoett verlaten en s nachts door de wildernis is gevlucht De stellingen worden opgeruimd In een Duitsch blad wordt een aardig anerdotiscli gezegde van Kant opgehaald dat welliclit niet diep wysgeerig maar toch wel grappig is Toon oen gesprek zich naar het chapiter der vrouwen wondde zoide Kant 1 0 vruuw moet zyn als de torenklok stipt maar ook niet als de torenklok tiet alles nitkletsen zy moet zyn als do slak huUciyk maar ook niet als do slak niet al haar hebben on houden aan haar lyt hangen De Amerikaansche consul te Cobnrg zendt aan zyn regeering de volgende beschryving van een nieuwe metbode tot het verpakken van boter voor lange reizen Een lichte houten kist ol doos wordt van binnen over bodem en wanden geheel bekleed met gips ter dikte van 61 4 millimeter Daarop worden platen gelogd van gewoon glas die a n de uiteinden mot gegomd papier zyn aaneengehcoht zoadat éen volkomen sluitende doos wordt gevormd 4 41 t 0 04 4 1 1 41 1 01 1 11 I i n 4 I lt 10 it IUm U Umh alM l 0 I S4 700 Il 1 0 10 1 JjMlWW ar M lM ku iM kMl walBL I 10 1 10 11 11 11 ll l l li ll tl 1 07 11 10 lil t 41 10 11 10 41 11 11 11 4 11 41 1 17 ll ll lO M 7 1 I M 41 1 11 Ml t S ul J M a 7 11 o l l M t l 10 14 i ia 11 14 11 47 I U it t It i ii i ii 7 N 10 14 10 4 Directe SpoorwegverUndlngen Mt GOUDA voren met zooveel kraeht ah thans da k zg het christelgk gerelormeerd raadslid den heer Van Iterson die v66r zgne benoeming als schooibestormer gedoodverld was Aan het hoold der school die ajs ondervrgier goed bekend staat de man ii directeur der rgksnormaalleBsen te Katwgk kan het verloopen der school niet geweten worden Tegen zgn persoon is de aanval ook niet gericht de heer C is algemeen geacht en gaat zells vriendschappeiyk om oet zyne christelgke collega s en de predikanten De openbare is een zondenbok Hooge autoriteiten hebben nu te beslissen over haar Maar moeilgk kan men vAór de opheUng zgn op grond dat de 8 leerlingen van katholieke ouders naar Oegetgeest kunnen gaan De alstand toch is bgna een hall uur de weg is smal en loopt naast de tramign waardoor hy voor de kinderen zeergevaarlyk is neriu wordt de bot r geplaatst in goed waterdicht papier gepakt tot pakken van 5 K O Dan wordt het glazen deksel er op gelegd en zorgvuldig dichtgemaakt met gegomde papieren strooken zoodat er geen lucht kan binnenkomen Over dit deksel wordt dan weder een laag gips van 6 m m gelegd waarna het bonten deksel op de doos wordt gespgkerd Elk van deze kisten moet KX K Ö boter kunnen bevatten Daar gips geen geleider is dringt de warmte niet tot de boter door zoodat deze in goeden toestand bare bestemming bereikt De consul meldt dat uitstekende resultaten verkregen zgn met de verzending van op deze wjze verpakte boter van Melbourne naar Kimber Het moet den Duitschen dokter Koldewey gelnkt zyn te Babyion de troonzaal van Nebnkadnezar te ontdekken Het il een groote zaal 18 meters breed en en 52 meters lang Tegenover de deur is een nis waarin eens de troon der koningen van Babel heelt gestaan Het Iront aan de noordzyde is versierd met kleurige goed bewaard gebleven ornamenten welke voor de kunst geschiedenis van groot belang worden geadit De Duitsche expeditie die onder Koldewey s leiding werkt is daar voorts naby het tegenwoordige dorpje Dschnmdschuma met opgravingen begonnen en daar heelt men reeds een aanmerkeiyk getal beschreven tatclen gevonden met brieven psalmen contracten woordenlgsten enz welke naar men verwacht zullen bgdragen tot meerdere kennis van het Oude Testament Ook zal men eerlang de onderzoekingen op den heuvel Amran ibu Ali weder beginnen en men verwacht dat in dit pantheon der Babylonische hoofdstad onder den grond vele merkwaardige vondsten gedaan zullen worden De Orient Qesellschalt zal ook op de heuvels Faru en Abn Hatab by Nussar opgravingen laten doen waarvan men ook belangryke resultaten verwacht Het eerste nummer verscheen heden van De ware Jacob een humoristisch weekblad dat eiken Zaterdag te Rotterdam zal verscbynen Uitgevers zjn de Nederl Kiosken H te Rotterdam en de Boekdrnkkerg voorheen Henkes Co Volgens de prospectus hoopt De ware Jacob een onafhankelgk oprecht criticna te zyn van al wat critiek verdient in politiek kunst en maatschappeiyk leven Het scherp oog wil hg rondturen berispen waar te berispen valt en goede trouw gelgke eere bewgzen evenals Punch v6ór den Znid Alrikaaaschen oorlog immer getrouw heelt gedaan De correspondent te Leiden van het Handelsblad scbrgft Ruim een kwart eeuw geleden heerschte op onderwysgebied te Rynsburg een zeer byzondere toestand De toenmalige hooldonderwgzer was dikwgls van de noodigo halp verstoken Volgens autoriteiten omdat het hoold zyn personeel niet goed behandelde terwgl het hoold der school beweerde dat de gemeente de hulponderwgzers onvoldoende beloonde Ten einde raad besloot het gemeentebestuur de school in drieën te splitsen en voor ieder een hootdonderwëzer aan te stellen Zoo had Rynsburg toen drie openbare scholen onder één dak Ieder hoold had toon voor zyn rekening ongeveer 100 leerlingen Kolonel Mazimolf de laatste aanvoerder van het zg Hollandorkorps in Transvaal heelt eenige dagen geloden een bezoek gebracht aan de lamilie Wicheriink te Dellt In een der geleverde gevechten werd kolonel MaximoH gewond en werd toen door een der onder hem dienende hoeren Wicheriink buiten de gevecbtslinie gedragen De heer W was later gevangen genomen en naar St Helena gevoerd Zgn lamilie wendde zich toen tot den kolonel met verzoek om tot zgn invryheidstelling te willen meewerken Kolonel MaximoH kwam dat nu periooniyk aan de lamilie beloven Van gemoedsbezwaren tegen dit onderwys was geen sprake totdat een Christeiyke School opgericht werd Toen verlieten een aantal leerlingen de scholen Een der hooiden werd wegens hoogen leeltgd geponsionneerd een tweede zocht een betrekking bg het onderwya te Leiden de derde het tegenwoordig hoold bloei alleen over Hy had toen nog ruim 70 leerlingen Toen er naast de Ohristeiyke school op Ned Hervormden grondslag nog een andere op Christeiyk Oerelormeerden grondslag verrees had oen tweede aderlating plaats Weldra bleven behalve de kinderen van het hoold zeil alleen kinderen van de weinige Roomsch Katholieke ouders van het dorp over Een concierge van een huis in de rus des Orraeaui te Pargs heelt met zgn vrouw een van de bewoners den heer Tablet gedood Laatstgenoemde kwam des avonds thuis en schynt zich boos te hebben gemaakt op den concierge Men weet zegt de Temps dat sommige concierges honderdduizend middelen hebben om de bewoners te plagen Toen nu voor betrekkeiyk korten tgd in het naburige Oegstgcest een Roomsch Katholieke school werd gesticht werden alweer leerlingen onttrokken zoodat eindelgk het ongeluksgetal 11 overbleel f 1 4 lOJI 17 1 41 O 4 41 i Mi S9 04 s ei 4 11 f I t 4 sr n f 10 01 7 M 1 Toen begon men in het dorp reeds de doodklok over de school te luiden Het is dan ook niet de eerste maal dat een aanval op de school wordt gedaan Maar nooit te Ba as riH I 4 1 4J6 4 41 4 11 lO U 10 41 ILIK t 4 il 7 1 4 10 i U t l7 1 01 i U t f 7 i l 1 41 i i7 1 01 1 11 f 17 il 8 11 10 0 1 14 i 10 17 10 1 1 11 E 10 4 Ui 4 7 17 1 41 l i 4 in l 10 14 BO O U i il H H T I K D a M ria nm ld I 3i I U 1 11 IS 10 10 lO i 11 011 10 M Ml 4 07 4 41 i 1 l It 1 41 ll lO illOtO 11 01 AluLW 01 S ll tt 10 10 11 04 11 41 11 17 1 17 S li 4 11 4 1 t l0 t 4l e 44 Si 10 t 11 01 11 B S II 7 10 7 Jt I lt 10 10 7 W 10 4 7 11 1 41 10 14 It 7 14 1 01 S i 11 11 jr 1 11 10 01 ilUuUX tl 11 1 1 10 ll lv 1 011 10 1 1 1 40 4 17 11 i 4i 1 01 il lO iO 11 11 11 14 11 0 IMS lsit 0 t ll 7 U 1 10 1 1J JI M V ll 17 11 1 1 11 1 10 1II 4 41 t O t 11 7 0 l le 4t IAk W 1 14 t 47 7 W I lt t 4S 10 l 4 lUO IMI l Oi 1 40 l tt 9 4 1 041 11 11 7 11 A l 10 01 OaaiU 7 01 7 11 t ll S I 1 É1 I U il IM Ml 4 11 4 14 1 47 7 07 7 14 LOll ll li at er precies is voorgevallen weet men nog niet maar de concierge werd woedend over de verwgten an den heer Tablet pakte hem bee terwyl zgn vronw met een ftok op Tablet los sloeg die eindelgk bewusteloos op den grond viel Ze lieten hem liggen maar toen hy weer bgkwam en naar zgn kamer trachtte to gaan loste de concierge ie revolverschoten op hem waarvan vier hem doodelgk treilen Het gevaarlgke echtpaar is tn hechtenis genomen In het logement Het Anker te Deventer stapte een deltig heerschap ai die iets gebnükte en tegen 7 uur eten bestelde Hy gul zich uit voor den heer C ae Koning Tilly iabrikant van Haarlemmerolie te Haarlem en was ia het bezit van een respectabel aantal attesten een lange lyst van depAthouders enz In het hotel De Keizer stonden zjn koliers terwyi twee reistasschen in het calé Jeukes berustten Het zal zoo ongeveer hall zes in den namiddag geweest zyn toen hy in t calé Jeukes den heer Ij een vroegeren klant ontmoette die onlangs 72 fleschjes van hem gekocht had De geleverde waar scheen echter niets met de oprechte Haarlemmerolie gemeen te hebben dan de naam althans onze doltige sinjeur was op hernieuwing van kennismaking in reiatiën niet gesteld en deed alsol hy L niet kende Deze zag daarentegen onmiddeliyk wien hy tegenover zich had en sommeerde hem zyne leverantie terug te nemen ol anders bewyzen over te leggen dat hy werkeiyk C de Koning Tilly was De fabrikant deed vergeeische moeite om zoodinig bewys te voorschgn te halen en trachtte zich nit de klem te redden door het café te verlaten Zgn kwelgeest volgde hem echter op een afstand de Holstraat door over de Groote Poot en het iroote Kerkhof in bet calé terug Nu aan den heer Klonwenberg verzocht te hebbon aan den anderen meneer te zeggen dat hy naar het station ging pakte hg zyn biezen opnienw gevolgd door L Overal waar eerstgenoemde beproefde zaken te doen was L ook aanwezig Zóó ging het in de richting van het station H 8 M Intnsschen hadden eenige jongens opgemerkt dat er iets byzonders gaande was zoadat het tweetal spoedig geëscorteerd werd door een steeds aangroeiende hoop nieuwsgierigen n de psendofabrikant bescherming moest zoeken hg de politie Ten einde raad giA meneer naar bet station en op bet perron L voorzag zich van een perronkaart en deed onzen zakenman uitgeleide tot den trein van 8 uur 45 hem in do vichting Apeldoorn wogvoer e In het Anker heelt men tevergoefs met het ten op den gast gewacht Omtrent den brand in de chocoladefabriek van Sademaker te Scheveningen verneemt men nader het volgende Qisteren Zondag voormiddag kon nog niet met de minste zekerheid vermeid worden omtrent de oorzaak van de ramp Als naar gewoonte had Zaterdagavond omstreeks halfzeven iemand van het personeel met een lantaarn de ronde gedaan door alle labriekslokalen Deze werkman en ook koetsiers die later in den avond hunne paarden in een aangrenzend gebouw hadden gestald hadden niets bemerkt Eerst tegen hall elf werden aan den Z W vlengel van de labriek vlammen waargenomen en toen korten tgd daarna de brandweer ter plaatse verscheen stond dit gedeelte van het iabrieksgebonw reeds in lichte laaie Met kracht werd toen hst binsschingswerk aangevangen Twee stoomspuiten en één uit Scheveningen 10 slangen op de waterleiding en 2 handspmten wierpen onder leiding van den commandant jhr Wichers en dèn onder commandant Van Witsenburg enorme watermassa s in de vuurzee Eerst toen men ver genoeg langb de kantoorvertrekkon die o a gespaard bleven in de iabriek kon doordringen kon met meer socees het vuur bestreden worden Op een oogenblik omstreeks middernacht stonden zeven vertrekken o a de machinekamer en bat voorraadmagazyn in hellen gloed Omstreeks dienzelfden tyd stortte de groote stoommachine omlaag zj ligt thans vernield onder het puin van de neergevallen mtren Het teloor gaan van deze machine wordt welhaast t meest betreurd want t gemis durviln doet bet bedrgf dadeiyk stilstaan Hoewel het vuur evoed door allerhande Ucbt brandbare stoffen links en rechts om zieh heen woedde en stenir vond in den vry sterken wind slaagde de brandweer er toch ia den brand te beperken tot den Z W vleogel niettegenstaande de hoog opgaande vlammen reeds langs een trap den N W vleugel hadden bereikt Het ergst hebben ketelhnis machinekamer en voorraadstapels geleden Qiatermorgen 11 uur werd nog steeds met twee stralen water gegWen op enorme smenlende cacaoen chocolade massa s welke om gevaar te voorkomen buiten het fabrieksgebouw werden gebracht Anurantie dekt de schade waaremtrent Mtton nog niets met eenige zekerheid kon worden medegedeeld maar die toch globaal op circa 2 ton gouds woldt geschat Dit hoog schadecgfer wordt zooalt do directeur verzekerde evenwel nog overtroffen door de aanzienlgke indirecte schade ten gevolge van het stilstaan van het bedrgf waardoor belangryke leveringen niet kunnen doorgaan Door het stilstaan van het bedrgl zyn ook plotseling bgna 100 werklieden zonder arbeid Tegen heden Maandag is door aandeelhouders in de vennootsihap in overleg met den directeur den heer Rademaker een vergadering belegd ten einde maatregelen te berv men om het personeel voorloopig met t eon ól ander aan het werk te houden De voorgevel van de labriek doet weinig vermoeden dat inwendig de vlamnfen zoo hevig hebben gewoed Ook e labrieksschoorsteen is overeind gebleven Moch naar t oorrdoel van deskundigen zal de schoorsteen vernieuwd moeten worden Er was juist met het oog op de St Nico laas Kerstmis en Nieuwjaar oen groote voorraad chocolade en cacao aanwezig waarvan door water en vuur weinig is overgebleven Qedurende een groot gedeelte van den nacht vertoelden op het terrein van don brand de burgemeester de hooldcommissaris en de commissarissen van politie te SchevO ningen zoomede de in het dorp wonendeledon van den Gemeqpteraad van wie o a de heer Van der Toom een perceel bewoont bgna onmiddelgk grenzende aan Rademaker s iabriek De taak van de politie om ruim baan te bonden werd vergemakkelgkt door dien het jrabliek zich ook voor eigen veiligheid vanwege den vonkenregen aan de overzgde van de kade had geschaard Ëen brandweerman en een persoon van het Scheveniogscho vrgwillige brandweerkorps hebben hg het binsschingswerk eenige lichte verwondingen bekomen De boeken der vennootschap werden nog tgdig door den boekhonder gered Niettegenstaande het slechte weder gingen gisteren velen naar Scheveningen om een kgkje te nemon op de plaats van den brand De toegangen tot de kade waaraan de inrichting gelegen is zgn met getimmerten aigesloten De heer R van Zinderen Bakker te Kortezwaag wethouder der gemeente Opsterland deelt in het Sociaal Weekblad mede dat er niets waar is van htt bericht dat de welgestelde ouders in die gemeente tegen betaling hunne kinderen van scboolvoeding en schoolkleeding zouden laten gebraikmaken om veor de kinderen van de onvermogenden de z g n schande er van weg te nemen Wol heelt de heer van Zinderen Bakker in eene openbare vergadering te Heerenveenmedegedeeld dat ïndertgd in 1894 teKortezwaag ook aan de kinderen van een paarmeergegoede ouders tegen betaling op schooleen boterham gegeven werd om voor armekinderen de z g n schande ervan weg tenemen De regeling der scboolvoeding en kleeding gaat in i gemeente Opsterland geheel en al volgens het wetteiyk voorschrilt De heer Van Zinderen Bakker deelt daarover nog het volgende mede De voeding die wordt verstrekt bestaat uitsluitend in boterhammen gewoonlgk besmeerd met varkensreuzel Op het meerendeel onzer scholen namen deel van alle kinderen voor denmiddagschalttyd om de verre alstanden die ze anders viermaal daags zouden hebben at te leggen toch een paar boterhammen mee en wie ze niet heeft worden ze op de meest 1 kiescho wgze verstrekt door bet hoold der school gemeenlgk geholpen door zyn vronw ol een der onderwyzeressen Onder de benaming kleeding wordt bet meest uitgegeven aan klompen n enkelen keer ook n paar kousen ol sokken n broek ol n boezelaar hoogst zeldzaam Zoo vaak burgemeester en wethouders dit verlangen en In elk geval na afloop vap het winterseizoen leggen de hooiden der schqlen over een lyst hunner uitgaven gestaald door quitantiën van frokken winkeliers en bak ers die h benoodigde hebben geleverd onderv zers worden voor deze hunne fiiet betaald en verklaren over talgemeen dat de genomen maatregel uitstekend bevalt 01 het ook beter is in zeer groote scholen en met een vrg arme bevolking zooals te Boete en eldsrs de boterhammen voeding te vervangen door het verschaflen van soep oi i iets dorgelgks is door den raad reeds overwogen evenals het voorstel om de schoolhooldeu te laten bgstaan door de in elk dorp gevestigde vrbuwencommissiën tot het nazien der op school gegeven handwerklessen aan hieisjes maar de meerdere omslag die daarvan onvermgdeiyk het gevolg zou worden heelt dep raad doen besluiten voorshand daar nog niet mee te beginnen Voor het overige zijn er zeker weibige zoo groote gemeenten in ons land als de onze waar scboolvoeding en kleedbg vMr de wet daarvoor de deur openz te zoo veelzydig en zoo dikwyis is toegepast als hier en wie weet wat wj dienaangaande weten hg monde van hooiden en verdere onderwgzers die voor jaren reeds dit stelsel wisten toe te passen dat nl de invallende winter en het daaruit ontstane gebrek de scholen deed ontvolken maar plotseling de lokalen weer gevuld werden als bekend werd dat er door den meester een boterham werd gegeven kan aan het nut van een dergelgke maatregel niet meer twglelen en dat vooral niet nu de güt niet meer gaat door de handen van den arravoogd maar na neer wordt beschouwd als leermiddel STADSNIEUWS GOUDA 7 October lïOl De heer H L Eras heelt bedankt alsbestuurslid der aid Gouda van den Nederl E K Volksbond G N All bestuurslid der B K Kiesvereenigingte Gouda heelt de Weleerw heer D F W Hchot zgn ontslag genomen Q N In zake de Duitsche tarielwet zyn naar het Weekblad voor Bloembollencnituur meldt door den Bond van Bloembollenhandelaren nadere inlichtingen ontvangen waaruit biykt dat de Duitsche vakvereenigingon zelvenby den Bondsraad en verdere regeeringsolleges met klem hebben aangodrongen op vrydom van hivoerrechten voor bloembollen ingeval de algesneden bloemen onbejast mochten biyven Onder deze omstandigheden heelt de Bond van Bioembollenhandelaren gemeend te moeten allien van zgn voornemen om in navolging van het Boskoopsche handohcomité zich rechtstreeks tot den Duitschen Bondsraad te wenden daar hot standpunt der Duitsche belanghebbenden volkomen overeenkomt mot dat van de bloembollen exporteurs en een actie uitgaande van de Duitsche tuinbouwers zelven uitteraard meer jnvloed heelt dan eene van buitenaf 367 StaatB loteriJ 6e Klasse Trekking van Maandag 7 Oct No 870 8619 11492 13634 14959 en 15310 ieder f 1000 No 1346 2106 3640 4892 7170 14042 es 18194 ieder f 400 No 4327 7657 7892 9858 12757 en 19595 ieder 1 200 o 1389 2962 5 553 10134 10754 10885 18830 en 14011 ieder I 100 Pnjzen van 1 70 4 2891 5943 9249 12621 1 5610 18958 121 3204 80 60 58 11 19058 24 12 6010 9332 12701 16608 19233 284 83 11 9823 20 16789 84 318 86 6127 31 12809 16917 55 439 3604 70 92 30 16056 86 55 24 6223 9788 13026 64 19808 621 8710 6310 98 43 16229 50 806 31 40 9826 13124 16940 19559 10 59 6402 9961 13218 85 74 73 93 6508 10126 82 17060 80 85 3852 99 10318 77 17114 19644 916 56 6813 25 11513 24 19731 43 3949 21 90 51 17205 35 SS 4031 47 10426 13636 17329 200OO 1083 65 6752 64 61 17495 U 1104 68 6860 10503 13727 17584 88 67 87 6947 42 18800 17622 96 73 4433 7042 11133 13985 17704 2f 283 1230 55 7240 61 48 16 20336 1419 71 7303 11296 14121 23 37 97 80 7412 11803 14251 27 49 1688 4718 60 52 64 17843 20443 1812 4820 7504 89 92 17962 45 1910 4982 7922 11423 14337 18018 56 30 6000 8153 11546 38 18176 66 2 60 93 86 43 13324 81 5279 8274 11604 53 82 20543 98 5398 8422 83 14604 18446 50 95 5427 8507 99 14778 52 78 2297 62 82 11882 14851 72 20613 2443 2600 92 8716 11919 97 85 97 6519 8824 12094 15149 88 20821 11 23 8923 12156 66 18698 49 81 85 91 62 15 1 18715 72 2672 5868 9084 12221 15846 32 20908 2707 95 9189 71 15403 18825 16 19 96 9218 12311 27 82 28 5e KUsse 12 Lyst No 7603 ffl ji 6703 170 1 Veemarkt te Rotterdam Maandag October 1901 Jette Omen en Koeien goede aanvoer prijieii Hfcn voor ie kwaliteit jj ae kwal 31 3e kwaliteit 18 cent per half Kilo Vette Kalveren redeL aaovoer ie kwaliteit j8 jAe kwaliteit 6 jde kwaliteit aa cent per hall H Vette Varken red aMevoerd ie kwaliteit as ae kwaliteit 14 3e kwi t ai cent per half KL Schapen en lamaKren goed aangevoerd Handel voor allea ftafligi prijihoudend X3z cxy ix£S Odot JiSffli MM illT A VAN OS 4z Md Taniettr Kleiweg E 73 GOUDA Telepkm m X aÊ Beurs van Ainslerdam sioun lO a i Vikrs 10 ie lil ly 14 eo i v l I OCT NisaausD Üart Nad W S 1 J dito dlio dlic 1 dito dito dilo 3 Moxsia Obl Oaadl 1II1 4 IVAUB InMhruTiDglsel Sl I OoiTna Obl ia papier li l idits in iilTailllt iPoanaiL Obl met ooapon I dito tiokal I V 81 ie 1041 10 0 y 171 411 IV 101 1101 fl lOt lil lUV 104 ltnuiio Okl BiiD l ll 4 4 dito Oaoona 1110 4 diU bij Botha 1189 4 dito bil Hop llt 0 4 dito ia goud Ia i IIIS dito dito dilo 1114 iürAKia Perpol aokald lltl 4 roaasi Oapt CoDT laaa IMO 4 Oaa laai ingaariaD Oao laeain a n9C iniDAn Hp T obig list I Uaiioo Ub II Sod IttO tVuaiOiU Obl onbop Uil 4 UanaDjJi Obligalian lt l I llonialiiill Slad laau 1114 I SsD N Air lUadali aaiid Araadib Tab Mi Oartitoataii DoliHaataehappg dilo Ara Hrpolliaakb paodbr 4 i Oalt Mg der Voralanl aaad a Qr Hypolbeakb puidbr 4 Nadarlaudaaha baak aaod Nod Haiidalmaal ob 4ila N W k Pao Hyp b pudbr Il Bott Hypolbaelib pandbr 4V Utr Hvpolheakb ditol 4VJ OomlHE Uoat HoDK baak aaad RuaL HjrpothaokbaDli pandb I KUMtKL Kqui bT polk paodb 4 Haiw L O Pi Litn oatt t MSD Holl IJ lSpooi w Mij aaad Hij lot Kipl T 8t Spw asD Had Ind Bpoorwa m aaad Nad Zuid Afr Bpm aand I dilo dilo dilo 1I 1 duo 41 1 IIAUaSpoorwl 18i l AKobl lZBid tlal Spwni A H obl l PoL ll Waraobau Weanen aaad ao L Or Ruaa 10Ó Ill 140 40 101 107 101 f 111 löt e 14 lOlV 10 ion 101 11 I17 l 101 41 € Faalowa dilo aand 5 Iwanl Donbr dite aaad I Kuralf Oh Aiow 8p kap obl 4 dtto dito oblia 4 VuaiiA Oant Pao Sp Uy obl i Chit k Nortb W pr 0 v aand ONTVANGEN eene groote Collectie MODVEAUTÉ S In Tailormade Costumes D SAM OM VEK8CHEIDENHEID De echtelieden Dnrbi hu dochter en de grootmoeder van deze ie te Vincennes wonen hebben Vrydagnacht geprobeerd zich door kolendamp van het leven te beroVen De buren die gesteun hoorden braken de deur open De dochter en de grootmoeder waren toen reeds overleden Dd wanhoopsdaad wordt toegeschreven aan groote arntpede