Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1901

het departemsBt vaa boitenlandsebe zaken dokken en dat heeft zoo drie weken gedunrd met inbegrip Tan nitstapjes Toor particaiier pleizier der heeren naar Eaaen Hamburg Bremen Saarbrftcken enz t Een rtk grondbezitter te Berljn heeft zelfmoord gepleegd nit Trees zich Toor de rechtbank te zullen moeten Terantwoorden wegens het beweren ten aanhoore Tan vele anderen dat de keizer naar z jo meenmg gek is wat in Pruisenland zoo maar niet gezegd mag worden 1 BINNENLAND De Figaro boTatte dezer dagen een artikel van Francis de Croisset over de Koningin Deze beschrijft daarin de indrukken welke hy kreeg van Koningin Wilhelmina bjj de verschillende gelegenliedeu dat hy haar zag Ik heb altyd schrytt hy voor Koningin Wilhelmina een mengsel van bewondering van vnnr en eerbiedige teederheid ondervonden Oeboren in eene stad die Vlaamsch is gebleven voelde ik my aangetrokken tot deze prinses laatste telg van een heldengeslacht hoogste twyg Tan den krachtigen stam der Oranjes dien wy nog sterk vastgeworteld voelden op déi Viaaraschen grond Velen van ons hielden aldas van de dochter der Nassau s met een liefde waarin zich een vage po6zie had gemengd en iets ais een instinct van schoonheid Het eerst zag ik Wilhelmina in de Ardennen waar het prinsesje toen negen jaar ond veertien daag doorbracht met de Koningin Hoeder Toen was zy oen charmante gamine vol leven en Irischheid reeds Koningin door den den blik van hare groote oogen en de bekoring van haar glimlach Daar ginder ver van de etiquette van het Hof van de maarschalken de eorcdames de ministers en de gouvernenrs omringd door een zwerm van kameraden Tan haar loeftyd was Wilhelmina by de genoegens zoo bedryrig en zeker dat wy baar by instinct tot koningin van hot spel zouden hebben doen kiezen De Koningin Moeder liet hare dochter spelen met de meest eenvondigen van ons en ik zag eejis de zoon van een landbouwer zyn boterham van brnin brood soppen in den beker koffie van de erfgename van den troon van Holland Ken paar droppels koffie spatten ep d witte jurk van de prinses Pas op zei Wilhelmina zy is pas nieuw Ik heb haar teruggezien een jaar of zeven geleden in Veere zy trok door Holland te midden van haar geestdriftig volk De KonlnginUoeder stelde aan het land de toekomstige sonvereine voor De stad was Tol feestelijkheid met eerebogen eu vlaggen Toen Wllheimioa in een licht rytuig verscheen spande men de paarden al om haar in triompn tot aan de trappen van het stadhuis te brengen Daar boden knapen en meisjes haar bloemen aan en de burgemeester haalde een papier te voorschyn en begon zyn redevoering te lezen Maar zyn stem haperde het papier viel dit zQne bevende Dtreete SpoorwegverkinilBgei mi GOUDA WiDterdleist 1901 02 ianffevangeD 1 October TUd vai Greenwlcb antID4 IOTTI D4Mri nm B 11 15 11 11 11 11 1 17 i U MO S 4I 4 01 4 SI 4 14 i li 1 14 4 11 7 08 I l 7 44 1 14 i 1 08 ff ff ff ff ff i Ol ff ff ff f ff ff ff ff ff 1 14 ff ff ff 4 14 ff i U ff ff ff ff ff ff ff ff ff l ll ff ff ff 4 1 ff i l8 ff ff ff ff ir ff r l M 1M4 1 10 l ll l ll 4 01 o ff 1 17 i ll 4i 4 89 7 47 1 07 Il i lO ff ff ff ff 7 87 ff S i io ff I IB a ot 4 illwa U 1 h klan Iltn MiMdn y 0 Iw Mav Utht MiitIh aa IHa 4i aimnlw MnrkUiattn nar la U nrbyikw Upa abUi Tmklf ji a OaUuaariM Spar L Zitra niipUouat kiwqi t tUcn DUilcf 0TTltDtK 900BA riaa nnai ff ff ff ff 11 80 ff 1 48 ff ff ff ff 18 81 ff 1 14 ff 10 14 U S1 11 41 18 04 ff 1 81 a ji 4l tO IS ff f ff 10 88 ff ff 10 48 ff 10 4 ll ll 11 04 11 11 1 09 1 09 l ll I O 8 41 4 08 ff 4 41 i IS 1 83 04 1 89 ff ff 4 18 ff ff ff 4 89 ff ff i ff ff 4 48 ff ff i ln ff 8 1 08 M4 4 40 t t 1 48 1 14 1 14 7 01 twilMai waria B Balkalaka ifaaff X btia la wl iaMI W irD na la Oaa aiaia 1 Wapaa Uti eoaOAl ll Ml 8 W 10 11 10 18 lUI 1 18 11 14 ff U OI ff ff 1 07 ff 11 1 ff ff 1 18 ff 11 80 ff ff 1 88 10 4 11 81 11 48 IMI 1J7 ff a ia r AW UB i 1 84 tv 10 17 ff t lO E i F loji 7 17 8 48 8 5 4 10 1 10 84 10 4 11 18 ll f J 8 10 S a 4 14 4 41 a aM I U 01 7 i 1 1 1M Ml 08 0 44 10 U 11 81 11 88 11 00 1 10 1 40 8 17 4 00 4 U 4 17 1 1 4 81 7 01 7 41 7 111 TmSwi 1 81 J 10 17 1 84 4 48 4 88 SI lfo 808 P 1 8 01 l le 14 oLb 8 14 M 48 1 08 08 M I 8 10 1110 14 11 1118 08 11 81 l ll 8 0 M4 4 7 4 41 1 81 1 4 7 01 7 81 i l hta laalaa taial aiata mt4aa M HMaaHaMla allaaa la aa la Uaaaa aHw Mal X Bataln aaa Hljat la U O O D U t k II STItDlll riaa tam 4a 4 3 8 11 8 8S S8 10 80 10 1118 01 1 10 S SI Mi 4 07 4 48 8 8 I 8 8 48 l ll 10 19 10 80 U OB AutW 8 01 8 88 9 11 10 10 11 04 18 48 11 47 1 17 tM 4 114 17 1 10 1 48 44 8i 10 3 U OS II AwLO I 19 9 18 9 8 10 81 11 1 1 08 1 10 8 18 1 40 1114 41 8 01 1 18 10 to 11 18 11 14 ü u I Da U raio H r viaancaa B 10 14 l l ti O 1M i U 8 11 448 8 4 M M 7 10 7 8 1 18 1U8 Ml 7 11 IIM 4 8 II O 7 88 1 U l 4 V 11 47 14 8I 1 0 8 08 Ml 1 04 8 84 8 t 7 14 VKat 0 41 7 11 S IO 848 0 181 81 U ll 1147 lil 8 81 U 844 4 41 8 0 4 11 7 09 1 10 1 4 Awt W 1 14 8 47 7 80 S lt I 4S 9 80 k 4i 11 80 11 411 1 4 8 81 3 4 i On 8 11 8 7 84 I li 10 01 loida 7 01 7 811 18 9 1 9 19 10 18 10 14 Uuaekl W 1 47 J 10 04 10 41 11 1 1 l l ll 4 41 4 1 4 Mü 7 00 7 WoaniMi 8 07 44 I U 9 7 10 87 ll ll 1M7 4 il 7 14 Oadaw k l ft 10 8 1 M Ooada 8 44 I U a ka i n 10 8 1 M 4 88 8 tt 7 8 7J4 849 1 4 Ull lUni ll 1 M 4 44 i U Mt 18 744 7 48 ll ben is de aUnuninK ter zake Tu 23 op 28 September gehooden Toor UHleruid toch een OTenrlnning geweeet Van zyn ontwerp tot wettelijlto regeling der werlutakingen hoort men weinig aprekea De oberpreeidont te Beriyn heeft in een achrijren ran den Oden October aan bet llerlijnache magiatraatscollege te kennen gcgcTen dat htj weigert da benoeming Tan den opnieuw Torkozen stadaraad Kaïlnun als tweede borgemeeater der stad aan den Koning ter bekrachtiging roor te dragen De oberpresident stelt daarncrena de rraag ot de toestand bet misschien noodzakelijk maakt een ol anderen atedeiyken ambtenaar ala staatecommlssariB met de tydelgke waarneming Tan het ambt te betamen Het magistraatcollege heelt besloten het BchrgTen aan de raadsleden mede te deelon en heelt de genoemde Traag ontkennend beantwoord Vernpreidf Hcrichtfn FaiUIKBUK De werkstakettde zeelieden te HtTre trachten door Inidrnchtigheid hnn geringheid in aantal te Terbergen doch de beweging Blaat niet in en het Tertrek der achepen heeft geregeld met ToUe bemanningin pUata De hegrootingscommisaie nit de Kamer heeft in beginsel nitgemaakt dat Toortaan geen enkele geestelijke orde meergeld kan trekken nit de begrooting Toor boitenlandache zaken Vice admiraal Poeeh en generaal Moorland komen in den raad der Orde Tan het I iegloen Tan Eer en TóAr Zaterdag moetdie raad veer Toltallig zfjn Voor den rroegeren president Tan den Parljachen gemeenteraad Ronasetle die de ziekenhnizen heeft weten te onttrekken aande leiding der geestelijkheid is te Parijs eergisteren een borstbeeld onthald ie tegenwoordigheid van den Toorzitter Tan den VIgemeenen Uaad der Seine met een deputatie uit den gemeenteraad en den Algemeenen Baad Dironlide heeft des generaals Daronst La VeoTe en Lebolin de Dionne gelakgowenseht met hnn bonding inzake het Legioen van Eer een nogal compromittanteholde Toor de heeren t Oeneraal Voyron d e opperbeTelhebber Tan de Kransche Cliina expedidie is eergisteren met zijn familie wezen Innchen bfj den predldent dor Keimbliok to iiambonillet Ue Intransigoant deelt mede dat de minis terpresident Waldeck Boaaseatt rrtj ernstig ongesteld is en een deel van den winter te Nizza zal moeten doorbrengen DlllIBCHIilSB Prlna Tschoen de liineeBche boetgezant heeft naar na bekend wordt op kontou van keizer en riJk geleeld met zijn groote gevolg tgdens ztjn verbiijl in Duitachland Tijdens de manoenvrea en tijdens de laatste dagen te Berlijn was de missie de gast dos keizers die ook de reiskosten droeg naar Danttig doch van Bazel naar Berlijn moetit I t I l Ooada Uoeidneht iCteawetkaik Oapelt tettirdi BaltardamDc Kottndsm I M 7 11 7 11 l ll I M 1 01 t4 O 0 17 10 10 1 nekt f 7 1 a 40 ll a atkaik 7 j ll l 7 f Ml t 11 00 U il 7 44 tM M 10 11 10 00 U U auaD F I 11 1 lam B 1 01 0 01 U OI U H ii bi aiiÉii uiIm Im fw Ju u uubA h 1 a i a i iB 1 40 9 it 4T f i lattardaaBmn 7 18 RottwdaB D P ff ff ff ff ffKottwdaa M 4 41 iO 4 04 7 1 7 41 Oapalla 4 41 4 41 Hinraksik 1 01 l ll i Uoatdiwht i U 4 14 t 1 17 8 10 i 7 H t M l t 1 00 0 87 IMI 10 1 i AUffM la k Vmm ffltta Mala ftfflUaiK if 4h laaf aM l ll Ml 10 00 Oonda KiTaak lli e 7 1 1 17 8 41 7 11 I II Teerhurg Uaga 7 81 9 08 7 81 0 14 7 881 08 l ll jr 80 4 Uoada I t0 Ml 7 41 18 1 17 Oaiaw I ir wdi 1 4 M 8 1 UMekl M 7 04 UI Mi I8 0 18 0 49 10 18 handen hg bied versteld staan met tranen in de oogen Toen in eene opwelling heaft de kleine prinses plotseling den grusaard omhelsd Donderende toejuichingen klonken Iedereen lachte en weende tegeiyk en ik ook heb toen geroepen Leve de Koningin In September 1898 de inhuldiging in de Nieuwe Kerk Het binnenkomen van de Koningin terwyi het orgel speelde Wat was het meisje gegroeid Dat was niet meer de lochlustige gamine zooals ik haar kende in de Ardennen dat was niet meer het Prinsesje in kaar Friesch costunm Dat was een majestueuse eu gratiOToIle jonge dame recht op onder haren sleependen mantel en onder bet diadeem dat schitterde in het schitterende goud van de haren Dat was reeds een Koningin Enkele dagen geleden toen zy voor da eerste maal met den Prins gemaal de zitting van de Staten generaai heeft geopend zag ik de Koningin van Holland weer Het huweiyk heeft haar niet veranderd zy heeft nog altyd hetzelfde fiere figuur Wilhelmina kwam van Het Loo waar zy hare vacantie doorbrengt Het kasteel is modern het ia nauwelgks honderd jaar oud Maar het park is wgdsch Ken park dat zieh ontrolt in groene velden van dat groen dat eigen is aan Holland minder helder dan het Fransche gazon een satynglanzend groen ais een streeling een licht en levendig gras van de zachtheid van dons Hier on daar weit het park op tot een bouquet van heesters TerzilTert zich in beelden die de regen of de dauw doen glinsteren hult zich in een staalblauwen vgver waarop een droomende zwaan met gladde veeren de bals onbeweeglgk als een pronte stuk van porcelein Bloemen daizende bloemen geuren in deze vochtige tuinen De Koningin die in de stad nooit te voet gaat dwaalt daar in haar park aan den arm van haren gemaal zonder handschoenen vaak zonder hoed bet haar beschermd met een lichte parasol Gemengde Berichten De Scheveningscbe brandweer was gisteravond nog bezig met het spniten op de vlam die nog steeds opsteeg uit de ruïne van Rademaker s chocoladefabriek Heel wat drukte eergisteren in de Kalverstraat by de Taksteeg te Amsterdam In het sigarenmagazyn van de firma Van H es Kalverstraat hingen sedert eenige dagen eenige sloten geëtaleerd met eene gedrnkte vermelding er naast dat de boeienkoning Cirnoc overwien wg reeds een en ander mededeelden de geëtaleerde sloten niet had kunnen verbreken Omstreeks 2 nnr kwam een vreemdeling in den winkel fcinnenstappen en kocht voor een zeker bedrag aan sigaren Hg knoopte een gesprek aan met den heer Van Hees Jr maar dit gesprek vlotte niet erg omdat de jonge man in den winkel den vreemdeling niet goed verstond 7 41 M8 4 10 18 M7 1 49 S ll 7 19 1 01 ff ff ff ff 1 11 ff ff ff 1 17 ff ff ff ffl ll 1 41 8 17 8 11 4 4 10 4 11 4 18 41 7 11 a l8 1 40 10 8W 1 4 10 01 10 14 41 10 1 10 18 U OI 10 80 10 48 10 14 ll ll 1 48 8 08 s 19 11 48 0 4 144 9 i 8 10 07 10 48 1148 10 08 1M8 10 1 11 07 Deze vertrok maar kwam daarna terug met iemand die als tolk fungeerde kocht weer eene partg sigaren en sigaretten en vroeg eindeiyk de goAaiwide sloten eens te zien Toen hg ze gezien bad verklaarde de bezoeker de boeienkoning Oirnoe 8r tezyiL wierp toornig de sloten weg gooide een deel Tan de geeti eerde sigaren door den wiikel en Teroorzaalte eene zeer groote volksv zameling Het bleek dat de bedoelde slola hem op eene avondvoorstelling in het cirtn Carré waren aangedaan en dat ÜJ de sIoIk niet had kunnen verbreken maar toch iH den ketting waaraan de sloten waren it vestigd was losgekomen in dit geval de hoofdzaak De boeienkoning echter verkondigde luid dat hy toch nit de hem aangelegde sloteg had los kunnen komen en beloofde binnenkort te zullen toonen dat hy ook deze siotea zon kunnen verbreken Zeer opgewonden vervolgde de boeienkoning na den winkelier te hebben betaald zgn weg maar nog lang bleef het erg druk in den omtrek 1 mi Uit Liverpool wordt gemeld dat een ve eoniging van Britsche tabaksfabrikanten onder den naam Imperial Tobacco Uaoafacturers Company of Great Britain aid Ireland beschikkmde over een kapitaal van 144 4 160 millioen golden isopgeria t om aaneensluiting te verkrygen van do Britsche fabrikanten tegen de dreigende Amerikaansche mededinging De Aurania met 1000 Boerengevangenon uit Znid Alrika is te Bombay aangekomen Het schip had ongeveer 70 gevallen van mazelen aan boord en de ontscheping der gevangenen is daarom uitgesteld Op do place de la Trinité te Parys is Zaterdagavond tegen 10 uur terwjl er veel raenschen liepen een helsche machine ontploft met groot geweld Een voorbyganger werd gewond en eeaige materieële schade aangericht Op de plaats waar deontplot flng had plaats gehad was een gat fan 40 M diepte in het trottoir geslagen en in hal rond lagen yzeren splinters spgkers staUuo koper en zink enz verspreid Van den dader is niets bekend Niemaad heeft de bom zien neerleggen Hen meent dat zy is weggeworpen door iemand die een aanslag wilde plegen daarin verhinderd ia en zich genoodza jiit lioett gezien ie weg to werpen Zaterdag in den namiddag is aan het station te Bilboo de stoomketel van de locomotief van een trein die op het pnnt was te vertrekken gesprongen De locomotief en eeaige wagons werden verbryzeld Het lyk van den machinist is nog niet gevonden De stoker werd ouder de machine verpletterd Twee stationschefs zgn ernstig gewond De muur van een hnis nabg don spoorweg stortte in De overbiyfselen der wagoni werden geweldig ver weggeslingerd 1 17 1 81 1 14 10 01 lO ll 10 4i M 1 14 J ff ff 10 19 ff ff 1 81 Z ff ff 10 80 ff 41 X ff ff l I il 8 19 9 8S 10 80 10 44 11 08 11 47 ff ff ff ff ff 11 11 11 41 1 4 i X 0 18 5 4 1 J 17 r ff 80 ff ff 7 01 7 118 11 1 8 ff ff ff R 48 ff ff i M8 ff ff 10 08 7 88 l iO 8 41 9 47 10 09 lO lb 11 01 1 41 10 18 10 41 ns 1 01 I SI 9 17 9 18 l i 1 18 M 10 01 In de Staatscourant no 222 stonleode statuten te lezen van een nieuw opgerietite vereeniging De Augurkenbond Bid en Werk te Ter Aar Deze bond heeft ten doei door eendrachtig samen te werken onder Ooda zegen t n behoeve en voor rekening vu da individneele leden het verbouwen van aagu ken Is Ter AMX te bevorderen en voor de tuinders meer productief te maken o a door de angnrkea hetxg groen ol ingemaakt tegen zoo hoog mogelgke pryzen te verkoopen De Controleur Toegt hieraan toe Men ziet dat t christeiyk ministerie reeds zjjn Trachten begint te dragen al zgn t dan nog maar augurken Op een landgenoot den heer Lodewgk van Westrum koopman te Dresden is een moordaanslag gepleegd terwgl hg in den trein naar Berl te slapen lag Zyn aanTaller had zich eerst met hem onderbonden en zich toen quasi ter mstc gelegd om spoedig daarop een revolver te voorschgn te halen en op den slapenden reismakker aan te leggen Het schot op den slaap gericht drong echter niet door den schedel heen de getroffene hoewel gewond sprong overeind en wist na een bardnekkigen strgd zgn tegenstander onder de knie te krggen en het noodsignaU te doen werken Het treinpersoneol snelde toe en bond den moordenaar een Tier entwiutig jarig ontslagen soldaat De wond Tan den getroffene is niet ernstig In den nacht Tan Zaterdag op Zondag ia te Amsterdam eene zeldzame brutale inbraak gepleegd Het Hblad vernam de volgende byzonderheden In de Prinses Wilhehilinastraat een der dwarsstraten aan den Haarlemmerweg tegenover de gemecntelgke gasfabriek staan nog slechts enkele perceeion In een daarvan is gevestigd de diamantslgperg van den heer A Delden De macliinist Geenemans kwam gisterochtend vroeg iu de fabriek om iets na te zien en was daarbg vergezeld van zyn hond Toen Gleenemsns op het kantoor kwam zag hy plotseling zyn hond verdwynen in een brandkelder die gesloten was geweest met een bouten an met een gzeren hiik Begrypende dat er was ingebroken riep liij den daar snrveiileerenden waker van een in aanbouw zgnd perceel maar deze had niets gezien niets gehoord Politie werd van het geval in kennis gesteld en een onderzoek In loco ingesteld Qeenemans was zoo ontsteld dat by er niet eens aan dacht zyn hond te redden die in den brandkelder in het water lag Toen de politie waa gekomen werd een onderzoek ingesteld en bleek het volgende De dieven het moeten er velen zyn geweest zyn aan het perceel dat het boekhnis vormt over een houten hek op het land afgedaald Van daar zgn zg op bet dak van de machinekamer geklommen vanwaar zy aan de achterzyde een raam kouden verbrgzelen Eenmaal binnen zgnde is er brutaal buis gehouden De heer Delden had naar hy nogal meende gezorgd voor buitengewoon aolide sluiting voor een veiligheidskinis onder den grond met geheime sluiting die in dit geval beslist moet zgn afgekneust op het terrein zelf Het moet dus iemand zyn geweest vertrouwd met de inrichting Eenmaal hg de daar geborgen diamanten ongeveer duizend stuks hadden de roevers vry spel Van zeldzame vakkennis getuigt hoe de diamanten die nog op de doppen zaten werden afgerukt de andere partgtjes zgn bigkbaar netjes saamgcpakt en opgeborgen Men heeft althans van bindgaren en papier gebruik gemaakt Vermoedeiyk badden de heeren allen tgd want ook is een bezoek gebracht aan het kantoor waar alles doorzocht werd maar waar niet veel te stelen was In verband met hetgeen was beTonden werd door den commissaria van politie in ds betrokken aectie den heer Fnndter een onderzoek ingesteld met het resultaat dat reeds een van de Termoedeiyke schuldigen is opgespoord Door twee rechercheifrs werd Zondagmiddag een bewoner van den Zeedgk zekere B een werkman aangebonden Deze B heeft bg zyne kameraden deu bynaara van De Berenbgter De Berenbyter is overgebracht naar het politiebureel Oudebmgsteeg maar voor het bureel rukte hy zich los en vluchtte bet Damrak op Nu ontstond een wilde jachten men bad het geluk op de hoogte van de Vronwensteeg den man weer te grijpen Toen Berenbyter was opgesloten ging men oekrn op het Damrak of hy ook iets had weggeworpra in zyn vlucht Een pakje werd S vonden dat bg onderzoek bleek diamanten bevatten Dat dit door B is weggeworpen mag men hieruit afleiden dat hst werd gevonden op de hoogte van de plaats i waar Ui werd aangehouden Wog ia er vermoeden op een tweeden verdachte Natuuriyk wordt door de politie het onderzoek met den meeaten gver voortgezet Nader vemeent men liog dat de heer Delden Terzekerd is tegea inbraak Betreurenswaardig i deze diefstal ook Toor de werklieden i daar er slechts èéi ateentje in de aiypery b aebtorgebleven gedwongen werkataking hebben waa men ge B D 60 jons ijeleden nog woon in rond cyter te zeggen dat der bevolking van Nederland dus 40 pCt Roomschkatholiek was De B K Tgd doet nu opmerken dat dit percentage in 1869 was gedaald tot 35 ÏCt en dat terwgl in de jaren 1869 1899 de bevolking toenam met 12 k 13 pCt het getal katholieken vermeerderde met 10 ik 12 pCt D w z terwgl de bevolking toenam van 1000 tot 1425 vermeerderde het getal katholieken daarin begrepen van 350 tot 480 Het percentage ia dus nu 33 of ruim Vi Een verschil ten nadeele der katholieken is derhalve blgven bestaan doch het verschil in de toeneming van het totaal is meer dan de helft kleiner geworden Welke zgn de oorzaken van die minder snelle toeneming der katholieke bevolking Volgens de Tyd lo dat vooral bg de vlottende beTolking onzer groote steden voortdurend een getal personen voor de Kerk verloren gaan 3o de mbidere welvaart der katholieke provincièn Brabant en Limburg 3o het ceUbaat der R K geeateiykheid en vooral de tairyke kioosterbevolking die geschat wordt op 11 150 religieuzen en 16 500 kloosterlingen waarby komt het personeel der wereldlgke geestelykheid van veel meer dan 2000 personen zoodat ruim 1 pCt van de katholieke bevolking om redenen van godsdienstigen aard den maagdelgken staat heeft omhelsd een percentage groot genoeg om op den aanwas der bevolking een merkbaren invloed nit te oefenen Dat niettemin bet verschil in anelheid van vermeerdering steeds afneemt schrijft de Tgd hieraan toe dat de katholieken langzamerhand wat welvaart betreft met hun overige landgenooten op geiyke hoogte komen en dat bet neo malthusianisme by hen minder ingang vindt Men schrgft nit utrecht Zoodra de stadsdienst der paardentramiyn Utrochtde Bilt Zeist in exploitatie komt verraoedeiyk 1 November a B zal de Utrechtache iam Maatschappy die zich met de exploitatie van dat gedeelte der Ign heeft belast passepartouts nitgeven op die ign en op al hare overige ignen tegen den prys van t 0 121 en recht gevende tot het doen van een rit heen en terug of een rit over twee Ignen naar keuze op den dag van afgifte Een 35tai nieuwe paarden allen van Ardenner ras zgn deze week aangekomen en in de nieuwe stallen ondergebracht De rails tot aansluiting van die stallen aan het einde der Willem Barentszstrsat gelegen met de Biltstraat zyn reeds gelegd torwyi begin volgende week met het loggenvan dubbel spoor voor de Ign Centraalsta tionWillem Barentszstraat een aauTang zalworden gemaakt Tnsschen een winkeijnftnmw ên een kantoorbediende te Brussel die geruimen tgd omgang met elkaar gehad hadden was sedert korten tgd de goede verstandhouding verbroken De jonge man trok zich dit zeer aan en na herhaalde malen zonder resultaat te hebben getracht de vriendschap te herstellen bestoot hy tot een gewelddaad Haar op een avond afwachtend viel hy zyn geliefde aan en bracbt haar met een groeten slentel zulke verwomdingeu toe dat zy bewusteloos ineenzakte Daarna nam hy de vlucht en den volgenden morgen werd zyn lyk uit een kanaal opgehaald o In het Fransehe station Auch ia een trehi bestaande uit beeatenwagenar in Tolle vaart op een personentrein geloopen tengevolge van een defect aan de rem Ér werden B reizigers vry ernstig gekwetst Eenige diereu moeaten worden afgemaakt Door H M de Koningin is benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde 4de kl N E Blommers uit Roermond wegens zgn gedrag by de verdediging van het bivak Tjot Pi Noord in Atjeh i Het waa in den nacht Tan 11 op 12 Februari 1900 omstreeks 4 uur dat Blommers en drie andere fuseliers onder commando van luitenant Mathyssen op alatanden van circa 75 M ala schildwachten werden uitgezet ter bewaking van het bivak Tjot PL De colonne waarvan zy deel uitmaakten was onder commando van kapitein Schwartz uitgerukt Plotseling werd Blommers op zeer korten afstand de nacht was pikdonker door een bende van circa 25 man gewapend met donderbuksen en trompgewcren vreeseiyk bestookt Een der eerste schoten trof hem m de linkerknie tengevolge waarvan hg viel Dit belette hem echter met zich te verdedigen en by liet dapper zyn geweer spreken Een tweede kogel maakte vervolgens zyn rechterbeen onbruikbaar Doch ook deze tweede wonde vermocht niet den dappere van zgn plicht tt te brenljen Toen hulp kwam opdagen koos de iénde met achterhiting van twee dooden Aet hazenpad zyn kameraden Tonden Blomnura alt geput en badend in zgn bloed op den grond l gen echter steeds vurend in de richting Tan den vgand De gevolgen van deze wonden zgn niet uitgebleven B is sedert geg geerd en loopt mank Zyn benoeming tot Ridder is dus wol verdiend inETJTXTXS Aa VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA feleph mm ag Beurs van linsterdam Slftkra O i Vikra 7 OCT KznaiUN o Uart Nad W 3 8 80i dtio di o dllc 8 9i diu dito dilo 8 ll u Hoil ia Ubl Saadl 1111 984 I9 lTUlI Ilileliru uit 1881 11 t Ooann Obl ln paplar 1181 i lil IV 4 dito ia lUnillal 1 U PoiTOau Obl met ooupoa 8 dito tiolnl 8 84 RnuKD OM Binual l894 4 80 Vii dito Omodb 1810 4 9 V dilobliEothl 1889 4 97V dito by UoDü 1889 90 4 97 dito ia goud Imd IIIS 4 dil dito dito 1814 i llMlin P t Wt Hiliuld laai 4 7V TniiM aept Coor leaa 1190 4 81 0 o loeoing aaiia D 84 V Oao leaQiQ aeriaO l4 i ZoiB AMSp T oblg 1891 i 1041 UlIlco Ub i t geli 1890 8 Vuninu Obl onbep 1881 4 80 AviTISDU ObhgatUa 1891 8 I 90 BoniSDAII Stad leeu 1894 8 tV Nis N Atr Hindalar aaiid Arimdili Tab Hlj Certitiiatao 71 DeU Maataohappij dito 1 418 Ara Hypotbeekb paadbr 4V Cult Mij derVortt Dl aaBd a Or Hypothflokb paodbr 4Vi Nederlandaohe bank aaad 194 Ned Haodelmaataob dito N W k Fao Ujrp b paadbr I 98Vi lott Hypothaakb piadbr 4 Ulr Hypotbeakb dito ifl lO a Oonisi Ooat Hoag baak aand 180 Sm Hjtpothoekbaak paodb AniiKi BquI brpotb paudb 4 Maiw h O Pr Liw osrt 8 8l Nan Holl lJ Spoor w Uy aaad 101 Mij tot Kipl T Bt Spw aaad 118 FaLiM WarHUn Weanaa aaad 104 i Sl iL 0r KnBS apw MiJd obl 4 Baltiaohe dito aaad Faatowa dito aand i Ivaag Dombr dito aaad I IVi Conk Cb AioiT 8p kap obl 4 l o dito dito oblig i li AnsanA Gent Fae Sp My obl i Ohio k Nortb W pr O T aand l Ui dito dito Win at Petar obl 7 140 Daarar fc Bio Jr Spm aart v a 40 lUiaoia Oeatral obl ia goud 4 1 lOIV LoaiaT fcNaabiimOerr aaed 107 Mexico N Spw Ui Ie kyp 1 Oi Mila Kanaaa t 4p0t prif aaad N Tork Oalaaio t WmI aaad 8 Penn dto Ohio oblig 0 l OregoD Calif la hyp ia goed I04V4 8t Paal Mian k ifaait obl UD Faa Hoofiya obUg dito dito Uao OoL la hyp 01 89 Oax Da Oan South Ohait r aaad 84 Tm p Ballw k Na Ie h d e O 09 Amaterd Omnibui My aaod otterd TramweK Uaata BaDd NlD Btad Amaterdam aaad I lOl Stad Botterdam aaad 8 lOï Bu aii 8tadAntwarpea 1887 81 10l Stad rami 1888 8 lOOt Hom TheiiaBeiallraeaelffoh a ll Vu Oortin Sta taleaiit 1880 i 117 IC K Ooat B Or ia 0 8 108 Suxn Btad Madrid 8 88 41 NiD Ver Bal ATb 8poal eert ONTVANGEN eene groote Collectie NOUVEAUTÉ S in Waiia JSjS en Til lorngade Costumes I SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinidag October 190L Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijien waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a e kwaliteit ig cent p i half Kilo Magere Qsaen Melkvee en Vaorkoeieo goed aangeroerd Vette Kalveren redel ajl oer lekyaliteit 38 ide kwaliteit 6 jde kwaliteit ai cent per hall 1 1 Stienn en graaulveren goed aangevoerd De handel waa in alle worten vee willig pri noodend 367 Staats loteriJ e Klaaaa Trekking van Dinsdag 8 Oct No 20683 I 1500 6076 5829 9162 I4Ï11 en 20196 loder f 1000 400 aS Sh 8288 10123 12027 16144 en 16744 ieder f 200 No 1715 2949 4419 4H27 5191 6609 7809 8048 9710 10698 11646 156711611 en 19178 ieder t 100 Pryzen van t 70 54 2264 69 2341 117 51 27 59 63 2401 348 46 443 2510 69 21 588 2666 779 2745 864 69 81 2817 902 S3 1001 60 49 2924 89 3088 1175 51 88 3214 1245 33W 1830 40 1589 3486 1677 3716 90 64 1786 77 1995 3855 2020 4024 46 4104 2136 4282 45 88 76 93 2200 4461 60 4632 4834 4933 99 5110 5276 6358 6454 5608 5603 5722 90 5864 5942 6182 6258 6424 6 570 6749 6866 7001 71 24 59 72 7228 7333 7413 94 7524 42 7792 7962 8116 14075 14207 58 14408 14784 14820 65 15026 17447 61 17668 17745 66 16981 18272 92 8269 10800 8316 11029 8480 30 8680 11196 8869 U807 8916 67 9017 92 16240 18475 44 18606 15322 18693 31 1878344 1882884 18963 15414 19012 67 19189 77 94 16807 19437 16721 19516 32 26 40 29 68 19616 82 19831 16170 19949 1Ö4U 20090 38 20124 75 61 16549 20315 83 2045516788 9416817 30812 98 80978 83 11435 9123 U605 9254 11716 78 11866 m Ti J2 27 1§414 42 9404 12515 12628 9545 74 9739 12703 9853 12827 74 57 9955 12901 13063 13168 10081 13471 10194 91 10524 99 82 13563 10618 1396U 67 14019 PostcrUen en Telegraplil c Vacante directiea f Po tka MAr te Qennep Jaarwedao f 1400 en vrije woning Pensioensgrondslag f 1660 Borgtocht f 8253 re el Postkantoor te Utrecht Jaarwedde f 3700 en vry woning Pensioensgrondslag f 4200 Borgtocht f 20OÜO re el Sollicitaties in te zenden T66r26Qet a a Benoemd 1 Oct Tot adapirant ingenieur der telegraphie met plaatsing te s GraTonbage Jhr W M de Brauw eu H de Vorat tet 2de klerk by het Hoofdbeatuur D Oonma 16 Oct Tot brioTOngaarder te Lamawaarde J E Miriman thana po8tbode te Kuittaart Bevorderd 1 Oct Tot klerk der poateryen en tele grapbie late klasse de klerken 2de klaaae H A Doewes te Veendam en E P Goudachaal te Doetinchem Verplaatat 1 Oct De klerken der poateryen en telegraphic 2de klasae O J Sella naar ZwoUe poatkantoor H Nota naar Boliward beiden ran Amaterdam telegraafkantoor H Tan Dyk van Zwolle postkantoor naar Amaterdam telegraafkantoor A Pyselman naar Ciilonborg J A van den Tempel naar het bypoat en telegraafkanteoi Katendrechf te Botterdam C 8 Chriatoflela naar lelden allen van Rotterdam telegraafkantoor en mej C E Koui van het bypoat en telegraafkantoor Katendrecht te Rotterdam naar Zevenaar 16 Oct De commiezen der poateryen 2de klaaae H J Lettink van Utrecht naar Amsterdam H ¥ de Bruyn Tengbergon van Rotterdam naar Utrecht en C Smith Jan van Ter Neuzen naar Rotterdam de klerk der posteryen en telegraphic lite klaaae J C Woatora van iJmiiden naar Velaen de klark der poateryen late klaaae J M Huratie van Velaen naar Amaterdam telegraaikantÉlr de klerkeigSMer poater an en telegraphle 2de klaaae H Hol naar IJmuiden A J Jacoba naar Rozendaal telegraalkantoor beiden van Amaterdam telegraafkantoor T Bwart van Rozendaal telegraafkanteor naar Amaterdam tagraalksntoor mej A Doedena tio Zavoiaar naar Eibergen ea W Etaen van Habwgen naar Zevenaar j de brievengaaTder J Clorautl vanBaarloo naar Helenaveen 1 Nov De klerken dtr poateryen en t4egraphie 2de klasse A Korteweg van Elat naar Tegelen en A L Lybaart van Tegelen naar Eist