Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1901

o 86ia Donderdag 10 October 190K 408te Jaargang ISientvS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Trlefeoii M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jk Diet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pw drie maanden is 1 25 franco per H t 1 70 Alzonderlijke Nomuiers VIJF CESTEN Telefpo l H ADVEKTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordw terakend naar plaat ruiinte6 Inzending van Advertentiën tot 1 Uur des midd Werkzaam leiteld op den roet van ramomerair der poatergeD ëd telegraphie 1 Oct Te Amersfoort de klerk der posterijen en telegraphic 1ste klaaseJ C honnebom aUaar ta Voonchoteo de klerk der pa teryen en telefp apbie 2de klasse W van Onldener van het telegraalkantoor te s Gravenhage Us Zalt Ilommel i A Wiegel vaa nlenborg en te Lochem A Tan der Walle van Sclieveningen Ingetrokken 1 Oct De verplaatsing van den klerk der posterijen ca telegraphie 2de klasse V W Kunke van Amsterdam telegraa kantoor naar Uolsward Kerrol ontslagen 1 Oct De directenr van het postkantoor to utrecht W J Snellen 1 Jan 1902 De directeur van het postkantoor te Qemiep A L E Sassen Eervol ontslagen op verzoek 1 Oct De klerken der poetergcn en telegraphie 2de klasse H H de Hens te Amsterdam telegraalkantoor i de brlevesgaarder te Nieaweroord D van Uarle 16 üct De klerk der telegraphie 1ste klasse C L Doens te Kaatsheuvel Burgerlijke Stand OEBUREN 6 Oct firegetha Johanna onden T Boere en E C Heerkens Leenderda oaders J de Koster en K 6 E Brenkman 6 Comolisy onders J Kijzer en J Breewel 7 Nlcolaas anders J Swart o U A Bakker OVERLEDEN 4 Oct A ü M Verboal 4 j 6 M M van Vliet 1 m 7 T Amesi 18 m AOVEKTKIMIEIN Zaal HUllSTAlIll der Sociëteit ONB OENOEOEN XONDAO ia OCXOBEB 1901 TOONEBLVOORSTELLING uooa UK Bf TTEnDAMS HE TOONEÜLLSTEN RAAT MOSSEL Hint Vadcrl Draiijo biyspcl in B Talereelen ENTHÉK Ic Ran t fS 2e Hang i M 3e Rang t O S9 Leden der Sociëteit gewone korting volgens Reglement Aanvang 8 uur Bureau 7 uur Plaatsen dageiyks te bespreken van lü 1 en vaa 3 5 uur TE KOOP i t TE HUUK om direkt te aanvaarden Ken Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voortion van Uas en Waterleiding Te bevragen by IZAXK CATS papier LangeTlendeweg D 29 Gtuda LOTEN in het Ondersteuningsfonds ten behoeve van den M BtBil m hvié m KaDttorbedieiideg ii M yn te ei krygen by A BRINKMAN Z k 09mnU per lot jï Trekking 21 Octobef EEHISBSFOTTAKTBEB wardt verK kt ep t MKKK te letlea OIT HST MlSUUM VIK M RAVKN8WAAY UMH OORINOBIM D s THEEËN Wordw afgeleverd in verMgeld palgei vau i f hiPM m tm M en n filed om met vermelding van Nommer er IPrös voortiej van nevenstaaari iMarli volgens de W t gedepo Fneerd Zieh tot de nitvoerinK van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEËBAABT L TE GOU DA Groote yrjje Veemarkt op WOENSDAG 16 OCTOBER a s B Groote vrijePaarleDinarkt op TEIJDAG 18 OCTOBER ÜIT Op deze Alarklen zal bel Vee en de Paarden voor de Verloting op 10 Oeioliej worden aangekocbt Geen Kiiikhoe sl Geen Inünenxal KjoNINiaURE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningr biwicn den kortst mogeiyken tgd te doen genezen neemt onnüddellgk de toevlicht tot de van onds bekendo bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract Hf E L I A ü T II E nit de Koninkiykc Stoomlabriek DE HONINGBLÜEM iaptritt mMSAnm H N VAN SGHAfK C jlUjjlStllAIW DEN HAAG Hofleveranciers 11 v uiJeverancicrs UM HAIMiJ Flaeons 1 70 ets 40 et bij irm WOLfB Co Werthaven 198 Oouda li MIKBIES Kleiweg B 100 louda B 11 VAN MILD Vecrst 1 U 12ü te Gcnda A BOUMAN Moordrecht VltimK Nimmrktrka d IJul A N N ZESHEN ScAoonAouen J Til TOUKKN Bojinop B V WIJK hidnmtrr A S niKlStt Haaitreeht I W t EDE Oudncoter K tak dis HEIJDEN te Remvryk P r o HPKK MotnaptlU D t d BTAR Waddamttmen Wed f HOLST Wnddmqmem P A us OflOOT OuitmaUr D ds JONUH OwUmater 1 P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER to Brnxhop fll WP P W I I l WW II F l f i W yi fB D ar Oii m t h alfeniMn unbcvoicn M l e r Dlploin w Ooud Bekroonde fltnil l arAI H tkrachtlKeflii verttcrkend XfNA W tegcntwtktt f VgUIHg fc g WVII w de e u ïc lw stnen gebrek ter eetluil ilechte i pUtverterlnc Mttuwlicwfilptln ter vereterklng na riekte of kraambed koortaen hare Bevolken Oi iNA LAiROCHE PBRRUGmEUX in het lijioodcr tenen Bloed etirek Blnksudlt kwaltn vsa Krltlacben 4e AUd ene Vcrkri i baH n Het ona a 1 80 eo X VS I If filaf 0 f vo dMam veraterkend aangenaam van imaak toor ilaeelijkacb geb ntk e vnoial vi ir kinderen iwakken tti kllerachtlge geatellen teer aan te b vdcn AU CDacakrachilge drank bij atooralaaen tcr aplJsvcrterlnsaoTKanen en dlarrbtt ook tulgeUnt en en kleine kinderen Pnii per 1 U A S Kt T 1 70 i j Kt T 0 t 9a JiKgr 0 K TfOtï CtHnnlMh lulvcre PRAEPARATEN VAN JVlclkSUikcr P KlndervcwUaK Jn bunen i S Kgr 0 00 ƒ O BO M KgT ƒ liet rooken eentr halve Cigarette ia Toldoendt ter baatri dLag van de bcvigatt aanvallen van Aathms etc In l jIJÉen Asthma Ci dooqct 0 80 en Tamarinde Bonbons S gLa ng c ya ST ff voor kinderen Ww jien de Tanurtrult BonbODt nn KKAKPFLIEN HOI UUngnike diensten dur de ▼ wrm voor bet lund b w H t tn de tin mk Mnfn am i Pnji per lo 0 90 m ƒ 0 60 CA fM alf P e4illAC algemeen rhend kit hft BküTU hutimlddel aOilil o 1 Hoe Verkoudheid en KnlpUa 4 ei U nuIPELISH Ir MOLH U Zetat At atlm M jUvmtttn wftm ttf dl mimm m karndtrnk m ing m ftrèriffèmÊm Hf ét KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ümoploMtnd tn Tenaetttcnd middel by uftDtmeodbcld mülmtend ia chju verkïijfibtir Priji 0 20 per flcKhje iSS Patent H Stollen tuMdimt moMti Kunriiii riimuii Warnung r roaae Brfoti Htt wMn falmtl H moUtm trruifgui M AHlêat raeiaa i a wi are AJtam ADVMTMT IM in aHe Couranten worden aangfenomen door het Adverleatle Burean vao A BKii KMAN ZOON ORANIM UAaASXMS DO PriDtemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons gelllnstreerd mode albara voor lut WinUmMxoen noch niet ontvangen bebben dit te willen aanvragen aan IN MES JALUZOT C Paris Hetzellde vrotdt dan omgaand graHB en franco toegezonden Bestellingen van ai 25 francs vrg van alle kosten aan hnis met B t verkooging Réexpeditie kutoor te ReiciduI N K Wie ekor zijn wU d Eebta Elkel CllCaO te ontvangen taearaengesteld en na vela proebiemingen tat den handel gekomen onder dem naam dei mtvindera Dr Miohaelia vwvitniifd p i beste machines in het wereldbareemd étabblisiement vaa Oebi Btollp w rok t Keulen fltelM J rT121cfeteIïf Cikel eacao n vlerkanten bnnen Deie Eiktil Cacaa ia met melk fdtookt een asngenama gezonde drank v or dagelijksch gebruik een t 2 thed ds van t KBd Ton een kop Cboodate Ala ceaeeakraebtige drank bi nvil van diarrhee aleoiita met water ttïpbmlken Verkrijgbaar by de TtignniiS B Apotheksrt eni Prii ÜJ U tteritniiss f 130 c 90 0 0136 Oeneraalvirt geDweordiger vwr Sedtr land JuRus Matttnkltdt Amoterdam Ealveistraat 103 IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN oene Iraaie Collectie GASKACHELS root en zonder afvoer van af f T SO en hooger GASFUH 11IZE met prima zuinige branders dASOBNAMBNTBN in ruime keoze voorhanden Groote Gloelllchtbraiiders welke 200 kaarsen lichtaterkta geven N B Nieuw moiM geèmatUe de PASyBS en KETELS gwaarborgd giltvrij Minzaam aanbevelend N IH VAN LOON TELER in Gasfitter ThiiRy i Weainbtlifm vin lo goUeele worelil bekeiul oo geroemd OnovertrofToa midiiol tegea alle Borst Long Lever aafzlekten e Inwendig il troowel ata ook uitwendig in bijna iiUa riektegerallen met goed gevolg aan te wenden l rU per fliwoa 1 per post I 1 15 N TVLntft WondintU bezit een alanog ongekende genoeakracbt en tieilzame werking Maakt nïeeatal elke pijd ks en geraarvoHe operatie gebeel overliodig Mat j deze rjilf werd een u ur Old veor ongeneeSÜk tehonden keengezwel en onlanga een b jns tt laar kankerlUden genezen Brengt genenng ea veruebUng der pijnen bij wonden ontatekingeo eni van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland thoker BEKBI S tKDEB $ Bokin 8 AmatenUn I Lr gen dap t ia keMelle nea dirMt aan die Setmtxeoapotlieka im II TainUIT ia Prefaedi M bkitaeli 0 t niet aelin ataneetu Ie atli ilea b j kat Caatiaal Oeiilt Sander ïakial Gonda Druk van A BRINKMAN Zn InKK tITINORN WELKE BEVAAR SCHADK OF HINDKK KUNI4KN VKUKIKZIKEN BURGEMKESTER en WETHOUDERS vaoGouda Gelet op ie arU 6 en 7 der Hlnderwei Brengen ter algeineene kennis dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek ntet bijlagen van J G vun Hofwegen te Gouda om vergunning tot oprichting eener Blikalagenj en Verlakkerij in het perceel gelegen aan de Aaltje Baksteeg wijk C No 196 Kadastraal bekend Sectie Ü No 1107 Dat op Dinsdag den 22 October 1901 des namuidags ten 3 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergt nntng in te brengen en dat gedurende drie dagen vö6r diem dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den tj ten October 1901 Uurgemeeüter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER iNKICHTINIiRM WKT Kt ORVAAK SCUADX OF HIMDEK KUNNRK VKKOORZAKKIf BUROEMEbSTKK en WKTHOUDEHS vao ll0uda f Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten j Dat zij vergunning hebben verleend aan P W KampKnixen en zijne rechtverkrijgenden tot het hemteyen tjjner door brand verwoeate bailenkokerij en koffiebranderij in het perceel gelegen aan de l eperslraat wijk K no It katlaHtraal bekend sectie p no 3131 Gouda den 9 October l ïi Omg tfgemeester en Wethouder voornoerod R L MARTENg Dp Secretaris BROUW RR Bulleiilandsch Overzicht Üo Daily Express schryit Er i weinig niesi ii nit Zoid Afrika Niet dut er niets te vermelden valt majir zooals altyd wanneer een j roote slag ophanden is laatr de perscensor ziek gelden In weerwil van het aitbiyren van tolegraSsch nieaws vernemen wj dat belangrijke krjjgsverrichtingen aan den gang zgn in het gebied van Transvaal dat zi b uitstrekt van Vrpeid naar het westen tot de grens van Zoeloe land Het plan is een omsingelende beweging nit te voeren om Botha s FEViLLEIOX Met het oog op de vijandige Miindheid welke Stephan Hersovac tegenover deze verbintenis tponde kon n zuster niet langer in zijn huis kijven en evenmin kon zij raijnheer Gerald als xijn vcrioolde volfjcn Daarom alleen voltrok ik het huwelijk en ik deed het met de hoop t het me nog zou gelukken de moeder er gun K voor te stemmen Maar jij moogt in geheel oog niet trouwen zonder de toestemming van je 04tders en dat je daarop nooit ofte nimmer behoeft te rekenen dat weet je eyen goe alt ik Ze zvUen eenvoudii gelooven dat ge je verstand vertoren hebt Ja dat heb ik vroeger ook wel eens gedacht antwoordïle Jörg met onverstoorbare kalmte mafr ik ben toch al heel gauw tot andere gedachten gekomen Ik heb t u vroeger al eens gezegd eenraCarde dat volk daarginds gaat met alleHei faekseogespuis om en vooral de vrouwen Daai ik wÜ zeggen mevrouw von Steinach heeK hetbü aftijn luitenant geprobeerd en Jovica bij mij en ik ben er even ver mee gekomen als mijnheer Gerald Maar zoo heel venKhrikkelijk bdtebek serij toch ook f iet en het heil der ziel kan er volstrekt niet door in gevaar komeA als een eer waarde geestel er a n tegen over uilipreektf leger in te slniten zooals gedaan werd met Cronjé te Paardeberg en met generaal Prinsloo in het district Bracdwaterbekken Ettelijke colonnes zijn tan het werk en het aantal generaals dat hen aanvoert is een bewijs dat men veel verwacht van de beweging ienotaal Lyttelton voert het opperbevel terwijl de generaals Walter Kit chener BraceHumilton en üartnell en kolonel Campbell aan het hoofd van troepen staan die deel nemen aan de gecoBbiueerde beweging In Engeland groeit de ontevredenheid over den oorlog die door deze Uegeering wordt gevoerd aan De concervatieve bladen schreonwen nu even hard als de gewone Jingopers In de Times verwijt Oibson Bowles in scherpe woorden de egeering haar ongeschiktheid om vrede te maken iiaar nalatigheid haar slapheid De fopten van de Kegeering worden opgesomd en dej premier met de andere Mtnistem aangevallen die zoo leest men rostig naar buiten gaan die sedert Augustas ondanks de dagelijks toenemende gevaren eo moeilijkheden niet hebben vergaderd en do leiding der aangelegenlieden maar overlaten aan hun ondergeschikten Gewezen wordt op het voorbeeld van Palmerston die tijdens den Krtmoorlog zelfs in de vacantiemaanden in September October en November niet minder dan vg zittingen van den ministerraad per maand hield üit kan een kwaad ding worden Tegenover de scherpe kritiek staat slechts oen enkele verdediging van de regeering on dat is er nog oen verdediging naar Lord Ilalsbnry d lord kanselier heeft zelfs in een toespraak durven volhouden dat de regeering wel degelijk in haar recht was toen ze zei dat de oorlog nit was Het is mogelijk dat or nu nog een sooit oorlog gevoerd wordt maar is het oorlog t Wanneer de hoofdsteden van een land in de handen vau den vijand zjjn en eveneens de Ignen van communicatie dan is het oijns inziens geen groote onwaarheid om te zeggen dat de oorlog feitelijk afgeloopen is Terecht merkt de Westminster Oazette op at die voorwaarden voldoende zjjn tot beëindiging vos den oorlog tnsschen twee gelijke naties waarvan de overwinnaar weef terugtrekt maar hier geldt teen veroverings zooatb ik dat gisteren in de kerk ieb bijgewoond Maar ik herhaal je dat t hier een heel ander geval is De vrouw van Oerald behoort toteen eeheel anderen volksstam maar tevens tot een der eerste familittn van dien stam cd de opvoeding welke zij in bet huis van den kommandantontvangen heett gevoegd bij haar persoonlijkheid geeft haar alle aanspraak op de positie welke zijeeomaal aan de zijde van haar man zal innemen Jovica daamtegen is een kmd van arme herHers ze is nog niet jeens Christin heeft no hoegenaamd geen begnp van onze taal en onze zedenen zal er zich misschien nooit geheel mee kun nen vereenigen e zult toch zelf moet n inziendat ge met zulk een meisje moeilyk bij je vaderen moeder op de Moosbacher hoeve kunt aankomen Ik zie heelemaal mets in aMeen dat ik Jovica hebben moet Dat gaat nu eenmaal niet anders en krggen zat ik haar ook daarover maakik me in t geheel niet bezorgd En als je oud s nu eens den oofpehoorzamen zoon onterven i Gerald von Steinach is onder alle omstandigheden erfgenaam der vaderlijke goederen waarvan hij trouwens reeds bezit genomen Iweft maar je vader kan tk elk geval nog met zijn hoeveen zyn andere bezittingen doen wat hij wil en aUik hem goed ken dan tal h je niets geven alsge je niet naar zijn wü gedraagt En wat dan f Dan Iwt ik de hoeve en ütn iceheeUm rommel in den steek 1 verkhurde Jdrg hiu cftiekkig Jovica is me veel meer waard dan de heele Moosi bacher beerlijlcheid De luitenant heeft er in tgeheel niets tegen dat ik bij hem i t dat weet oorlog en dan is t niet voldoende de hoofdsteden en spoorwegen te bezetten Haar toch al weet de rogeering al heel weinig steekhondends tot haar verdediging n te voeren er ia weinig voomitaicht op haar val Als ie weer geld vraagt wordt t haar door de regeeringspartj toegekend MisKhien wordt iemand als Brodrick nit bet ministerie gezet maar de hoofdpersonen biyren want er is niemand onder de tegenstanden die boog genoeg staat om als leider van al de ontevreden groepen op te treden en de te verbinden tot een krachtige oppositie De Ëngelsclie bladen beoordeelcn de gevolgen van het overlijden van den emir van Afghanistan op zeer verschillende wijze De ministerieele bladen doen alsof zij genistgesteld jn do tt de bepalingen die AbdnrRahisan voor lijndood gemaakt heelt eh duor het karakter van don troonsopvolger dii een verstandig flink en alleszins voor de rBgoe ing geschikt vorJl boet te zjjn die zeker de voetstappen van zijn vader zal drukken Wat Rusland b etrell beweert de ministerieele pers niet te geloovon dat Unsland van de crisis gebruik zou maken in zjjn igea belang alleen reeds tnndat Knsland niet zou kunnen doen het heeft zijn waden vol in Mant joert e en binnenlands Bovendien heeft de regeering te Petersburg herhaaldelijk en met nadruk verzekerd dia ziJ zich gebonden achtte door de belofte dir zü in I87 aflegde toen zij verklaarde dat A tghaoistan buiten den Bassischen invloedskring in Midden Azié lag De liberale pers is echter niet ft gerust Zoo zegt de Daily News in een hoofdartikel dat de toestand in Afghanistan niet vat dien aard is dat troepen nit Indie naar ZuidAfrika gezonden kannen worden De correspondent van de Standard te Odessa seint dat de Rns ische minister vau oorlog Koerapotkin een inspectiereis gaat ondernemen door Midden AziC en dat de minister daar veel waarde aan hecht Ook acht men iu politieke en militaire kringen in Rusland de beschikkingen door Koerapfttkin in Aiie getroffen thans voltooid De Kassische strijdmacht In Midden Aziè saamgetrokken moet een geduchte sterkte hebben alleen in Koesj zouden 40 000 man liggen De deflniUeve ultalag dar verkiezing in Baden moet nog een tijd op zich laten wachten daar voorloopig jiaide verschillende kiezers z n aangewezen dia in ieder dis ik maar al te goed en dan heett zijn vrouw in Jovica een lanogenoote die haar betrr begroot dan een vreerade t Ia me volle ernst eerwaarde ik zou afstand van de erlenis doen als ik Jovica ervoor zou moeten laten loopen l Pater Leonhard begon werkelijk in te zien dat het Volkomen ernstig was en hij kende het stijlhoofdig karakter van zijn biechteling voldoende om te weten dat JÖrg zich door ernstige oneenigheid met zijn ouders niet zou laten weerhouden tijn wil door te zetten Voor het oogenblik echter werd h j in zijn gesprek on ierbroken daar een der officieren den pater naderde en verzocht ni et hem mede te gaan naar het oordek De patec voldeed aan het verzoek dooh heengaande voegde y 8 og ernstig toe We zullen elkaar nog wel eens nader spreken Jorg echter leunde met zelfbewuste trots teoen de verschansing bracht de rechterhand boven rle oogen en keek over het ansche dek om te tien waar Jovica zielKbevond De jonge Slavische was Aiaar Danira gegaan doch werd na eenige oogenblikken met een opdracht weer naar de kajuit gezonden Zij verrneed angstvallig het achterdek van het schip te betreden en ging met een treurig gelaat de trap af naar benden Nauwlijks echter was sij in den saton gekomen waar zich op dat oogenblik niemand bevond ot er stormde ieu naar beneden en Jörg stond ptotseling wéér in levendev lijve voor haar Jovica s gelaat verhelderde onmiddellijk bijdez verichijning maar kon toch niet nalaten een bezorgden bUk op de trap te werpen terwijl se angstic noeg trict de tgeaH ke afgevaardigden zullen moeten kieien Daar natuurlijk de politieke klenr der gekoienen geen twijfel kan opleveren en het bekend ia hoe en op wien z j hun stem snllen oitbrangen kan de samenstelling der nog te verkiezen wetgevende vergadering met volkomen nauwkeurigheid worden gegeven De Tweede Ktmor zal dan bestaan uit iö nationaal liberalen 2 2 leden van het centrum 1 socik l democrateu 5 leden der Duitsche volksparty 2 vrijiinnigen 1 conservatief 1 anniemiet en 1 lid van den Boerenboad Vergelekaa by de ameMtelling der aftredende Kamer ia dna in de partijyerhoudiogen maar zeor weinig veranderd De nationaal liberalen zullen 2 zetels winnen terwijl èn de conservatieven en de sociaal democraten er een verliezen Er zal geen enkele party zyn die over de meerderheid beschikt maar minstens twee troepen zullen zich moeten aaneensluiten Hoogitwaanohyniyk zullen hot wol niet de aationaalUberalen en de mannen van het eentrnm lyn dto gezamsoiyk gaouregeeren Want de vyandige wgze waarop ly bij deze verkiezingen tagenover elkander itMden beeft by beide partyen veel kwaad bloed gezet Vewpreide B richten Funun lie maand September heelt ook al geen verbetering gebracht in de flnanciün des lands er ia aan belastingen en indirecte Inkomsten alweer 20 0H2 300 fr minder ontvangen dan begroot was en De opbrengt der eerste negen maanden vap 1901 biytt 1B7 qiilioen terng in vergelyklng met dezelfde periode van 19U0 en HH mlllioen ten aanzien van de begrootiog 40 mlllioen alleen uit de iiikar D sociaal danoerMt Sembtt zal in de Kamer ter gelegenheid van de interpellatie over generaal Davoost s terugtroding als groutkansolior van bot Ijcgioen van Eer eeDTondigweg voorstellen afschaffing van de orde De vloer van de groote feestzaal van het kasteel te Compiigne waarin het galadiner heeft plaats gevonden bg het bezoek van den czaar is door den enormen toeloop Pater I eonhard Die ia boven op het dek I viel Jörg haardadelijk in de rede En al sou hij ook komen dan was het nog nieu Ik heb hem zooevenoctegd hoe t tutidwa ons staat maar toen viet t me ifi dat ik nog io t geheel niet met je gesproken heb Jovica Gevraagd nuxt je toch eenmaal worden dus Om kort Be gaan ik wil met je trouwen Wil je mij hebben Dit korte en Ixindtgc huwelijksaanzoek stiet op een onverwachten hJiulerpaal Jovica wist volstrekt niet wat het wooni trouwen beduidde Zij herhaalde het met eenzonderlinge uitspraak maar op een toon waaruitduideli k viel at te leiden dat zij er oiet het minste begrip aan verbond O ja flat begrijpt te ook met zei Jörg metecnige verlegenheid want hM rerd hem hu voorde eerste maal duidelijk hoe ver zijn bescherme linge en aanstaande verlootde nog in de beschaving ten achter was P u vervolgde hij dan moet ze t maarleeren Kom hier Jovica en luister eens goed naar me We zijn gisteren in de kerk geweest en hebben daar gecien boe de luitenant en tijn vrouw in den trouw veHxmden werden Wij tweeen zullen ook naar de kerk gaan en Pater I onhard zal ons evenxoo aan eUuar verbinden Begrijp je dat iVordt vtrvolgd