Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1901

I l f 1 41 9 30 4 4t 5 19 1 33 8 04 Si 7 05 J iiS tt 4 53 6 39 5 8 48 5 10 8 58 n 5 1 os IM5 l ioo ll ó 4 4 4 4 6 5 i3 5 4 5 5 4 8 84 1M IM 8 5o 3 43 4 10 00 lO U 11 03 i Iitr iippl mmlto iii m Comingiii to Wigniu Lili U 4B THiataUar Of im I p hiijlrtj majr dim B RoUtiubeka ipcr OOUUA UUN 1 63 Ï Jl 3 4 10 18 10 48 ll S $ 4 0 31 7 3 tJl 10 00 10 1 10 4 11 16 11 57 8 15 8 4 7 67 3 48 4 16 4 46 10 88 o o U n k k M S T D R D 1 M rin lau iDudt 16 8 11 8 3 9 33 10 80 10 69 13 08 I IO 1 86 3 36 I 4 07 4 43 6 3 i 36 3 48 61 10 19 10 30 11 06 AnuLW 8 01 8 68 10 10 11 04 13 48 18 7 1 7 8 81 4 1t 4 67 6 S0 5 46 6 44 9 36 10 8 11 08 18 A Mt C 3 19 9 13 9 SI 10 35 11 1 1031 10 3 13 8 40 4 37 6 1 5 45 6 01 iS 10 iO 11 16 18 14 Vmit C 8 7 15 8 10 8 16 18 31 l K 11 87 ll I 1 81 8 10 8 34 4 46 08 6 31 7 09 8 10 9 46 imit W 84 6 47 7 30 8 36 8 45 9 80 9 45 11 80 13 43 1 06 3 40 8 86 3 41 6 0 1 6 31 6 36 7 35 8 85 10 01 liad 7 08 7 31 8 18 9 1 9 8 10 1810 8611 1 l S I I8 8 88 4 18 4 34 6 47 7 07 7 64 8 08 9 18 11 88 i i sr 1 2 i si T r = ïii m JJL i i ï as a va 1 i van Hieawsgierigen gezakt zooi t de toegang verboden is DuiTSOHI llB V De krijgsraad van het eskader te Kiel Wft uitgemaakt dat het een beleediging 1b een ondergeschikte sociaal democraat te noemen De marine luitenant Von Lliwenleld schold deu matroos eerste klasse Feierabend in een oogenWik van drift over smans onbehoorlijk gedrag voor sociaaldemocraat uit en kreeg daarvoor drie dagen kamer arrest Natnarljk kwam de matroos er veel slechter at die kreeg wegens ongehoorzaamheid voor de geheele equipage twee maanden gevangenisttrat Indien de officier de in Duitschland in t leger gebruikelijke lievelingsnamen hondsvot zwgn egel schoft e d gebezigd had zou hij er ongestraft ziJn afgekomen en die titulatuur Igkt toch heel wat erger dan so ciaaldemocraat t Eergisternamiddag heeft de eerste burgemeester van Berlijn Kirchner de leden der magistratuur het Dagelijksch Bestuur b eengeroepen voor een buitengewone zitting waarin hy mededeeling deed van een zoo juist door hem van den opperpresident van Brandenburg Van Bethman Holleveg ontvangen schrijven waarin de kennisgeving dat deze autoriteit weigert het verzoek van het Dagelijksch Bestuur botrekkelp goedkeuring der nieuwe herkiezing van Gustav Kauffmann tot burgemeester van Berlijn door den keizer voor te leggen aan Wilhelm II De opperpresident oordeelt een dergeljk verzoek doelloos daar de keizer reeds eenmaal geweigerd heeft en leukweg stelt de opperpresident de vraag of de stedelyke autoriteiten som ook iets voelen voor dè benoeming van een stedeiyk ambtenaar staatscommissaris ter waarneming van de vacature l eze laatste veelbeteekenende vraag heelt het Dageiyksch Bestuur besloten met neen te beantwoorden zich verdere stappen voorbehoudend BINNENLAND I aar de Kath School verneemt zal de Leerplichtwet gew zigd worden Daartoe zal een commissie worden gevormd bestaande i nit ëen inspecteur twee districts choolopzieners en vier arrondissementsschoolop zieners ten einde do noodige wijzigingen te ovsrwegon Het bestuur van de vereeniging Het botercontröle station in Zuid Holland opgerlclit door de Hollandsche maatschappg van landbouw welk station fe Leiden is gevestigd heeft in een rondschrijven enkale raededeeUngen gedaan waaruit o a bl kt dat de leden der vereeniging eene verzegelde verklaring moeten teekenen waarbij Ü 2 l verbinden Kotteiduu Baan Kottardtm D P Aottsrdam U Oipalle Kiauwerkerk Hoordrwht Sosda 4 4t t iO 04 4 1 1 41 1 01 t tl 11 04 1 17 10 7 3 iU 1 kl 7 13 8 7 8 41 7 8 H o 7 58 l 7 510 08 O IO Souda Zevenh Moero 8Mt me Zeg Voorburg H g liouda 5 30 Oudew 6 36 Wo rd 6 48 8 48 Ut kl 8 08 7 04 UllMkt Woanba 6 Oidiiw aoida a geene andere boter of op boter gelijkende vetwaren te bereiden te doen bereiden voorradig te hebben noch te leveren dan die vfldoen aan de omschry ving van Art 1 der Boterwet luidende In den zin dezer Wet is boter het vetartikel waarin geen andere vetbestanddeelen voorkomen das die van melk afkomstig ztjn b Ingeval van tekort aan eigen botergeene andere boter aan te koopen dan die waarvan de bereiding staat onder controlevan het botercontrölestation in ZuidHollandof van een ander door het bestuur dezervereeniging erkend contrOlestation c Hunne fabrieken bereidingsplaatsen magazijnen opslagplaatsen en terreinen zonder eenig voorbehoud toegankelijk te stellen voor de ambtenaren van het contrólestation tot nitoefening van de hu opgedragen controle d Alle afleveringen van boter te voorzienvan een wettig gedeponeerd handelsmerk ingeschreven by den controledienst en in deboter aangebracht zoodat de herkomst der boter ten allen tyde door t personeel van t controlestation kan worden nagegaan e Een bedrag van ton minste één duizend en ten hoogste tien duizend guldan te storten in de kas van t Controle station bij overtreding der onder a tot d genoemde bepalingen Ingeval van overtreding worden zy tevens als lid der vereeniging geroyeerd het royement wordt ter openbare kennis gebracht Gemengde Berichten Men meldt uit Purmerend Sedert oen paar weken zyn hior opgestaid in een jzoren kooi ö leeuwen waarmede de kermissen worden bezocht Ben jongmenscli uit Alkmaar verzorgde in denlaatsten tyd deze dieren Toen by gisternaclit een der leeuwen wilde stroelen greephet dier zyn arm en binnen enkele oogenblikken was do ongelukkige een groot deelvan zyn arm kwyt Hy is in het gasthuisopgenomen Zyn toesta id is niet zondergevaar Men meldt aan de N E Ct Op den straatweg tusschen Assen en Rolde heeft een zeer brutale aanranding plaats gehad De voerman Harm Lieben die by avond naar Rolda terugkeerde werd in de duisternis door onbekende personen vaniyn wajen gesleurd en erbarmelyk geschopt en geslagen Hy zon zeker vermoord zyn als niet juist de voerman Van Dyk den weg gepasseerd was die hem byna bewusteloos vond liggen Van de aanrani ers heeft men geen spoor ontdekt De 20 jarige smidsknecht 0 v R kwam gistermorgen in de fabriek van de flfina Gebr Francken op het öoirke te Tilburg met de dryfas in aanraking waardoor hji I eenige malen werd rondgeslingerd met het Ugevolg at hy armen en beenen brak en inwendig zwaar gekneusd werd Na in het gasthuis opgenomen te zyn overleed hy eenige uren later 1 53 11 1 l l 11 15 1 07 11 H 1 18 11 8 10 46 11 36 11 48 U 46 1 37 De verjaardag van president Kroger a s Donderdag zal zoowel in de omgeving van het Staatshoofd te Hilversum als in den kring van de te s öravenhage vertoevende ZuidAirikaansche regeeringspersonen niet officieel gevierd worden met het oog op de voor een feostelyke viering niet geschikt geoordeelde tydsomstandigheden en de zware persoonlgke slagen die den president in den laatsten tyd getroffen hebben Alleen zullen de heeren Wessels en Wolmarans zich Donderdagochtend naar Hilversum begeven om den president geluk te wenschen Dr Leyds de gezant der Z Afr Eepubliek heeft de residentie verlaten Over t verbod aan de depöthouders van de posterflen om prentbriefkaarten te verküopen zegt de Tyd jNatuurlyk heeft de postdirectie het strikte refcht ora haar depöthouders do verplichtingen op te leggen die zy nuttig en voordeelig acht Maar het zou toch niet kwaad zyn als op eenigerlei wyze het motief voor de thans ingevoerde beperking werd aangegeven Dehandel in prentbriefkaarten is van groetenomvang veroorzaakt de postery veel last en moeite en er zyn zelfs redenen van zedelyken aard die het hoogst wensoheiyk maken dat er scherp toezicht op worde gehouden Wil de directie dat althans haar depöthouders het gevaar van misbruik niet helpenvergrooten dan kan dat een reden zgn voorde beperking In de circulaire aan de Arastcrdamsche depöthouders staat dat by ontdekking der overtreding intrekking van hundepot zal worden voorgesteld en ookhebben zy opgeschrikt door de scherpe resolutie na het indienen van hun beklag drie maanden uitstel gekregen van executie omhun voorraad op te mimen Wellicht komt er in dien tyd een nadere vorklaring on weet de hoofd administratie een middel te bedenken om aan den genomen maatregel het karakter te ontnemen van een nuttelooze plagery Ons dunkt dit te meer gewenscht omdat do prentbriefkaarten neven last toch ook een niet onbeduidende opbrengst voor de posteryen leveren maar 66k omdat de depöthouders een z6ó klein bedrag aan het debiet verdienen naar we meenen 1 pCt en dau nog met de verplichting van voornitbetalen dat zy allicht er toe zouden komen voor hun depot to bedanken wat zeker een ongerief voor het publiek zou zyn Men meldt uit Amsterdam In de zaak van den diefstal met inbraak in de diamantslypery des boeren A Dolden in de Prinses Wilhelminastraat zyn thans 5 personen daarvan verdacht in voorloopige hechtenis gebracht Van de vermiste diamanten zyn ongeveer 500 stuks terecht De inbraken te Amsterdam doen daar natuuriyk klagen over do politie Het Hbl doet opmerken dat er 800 agenten zyn waarvan 400 voor den nachtdienst van wie er 200 op straat zyn en 200 in de bureaux en wachthuizen moeten wezen Dat inbrekers in de 3500 straten der stad allicht gelegenheid moeten vinden bun kans waar te nemen als de agenten ergens niet zyn spreekt van zelf Dit zou nog niet eens onmogelyk zyn als er in elke straat voortdurend een agent ware waarvoor er dan s nachts 3500 zouden noodig zyn I verM 4 86 4 50 6 18 5 S I 6 01 P 6 37 4 63 6 8 6 48 6 67 4 1 S 28 10 80 11 08 10 46 8 13 10 64 69 U 3 11 48 7 10 7 33 Ï 36 7 33 7 54 8 08 Do Amerikanen worden een beetje ongé rust over het lot van do zendelinge iej Stone die door een rooverbende is ontvoerd De regeering te Washington heeft langs diplomatieken weg stappen gedaan maar Roosevelt zegt geen fonds te bezitten om deu hoogen l sprys te betalen Nu doet het Amerikaan che zendeling genootschap pogingen om de som byeen te krygen maar de Boelgaarsche bandieten zullen vermoedelgk zoo lang niet willen wachten Niemand weet waar de bende met haar prooi zich bevindt het losgeld moet ergens op Turksch grondgebied neergelegd worden De Boelgaarsche regeering laat officieel verklaren dat haar geheele gebied op de grenzen van Macedonië door gendarmes is afgeloopen die geen spoor van de rooverbende vonden Miss Stone zou een brief aan den gezant der Vereenigde Staten te Konstnntinopel geschreven hebben waarin zy verklaart dat de briganten haar over de bergen i eesleepen en dat het weldra door honger en aandoeningen met baar gedaan zou zyn De volgende gruweiyke geschiedenis wordt door de oude mevrouw Cremer uit den Vrystaat meegedeeld Den 6n Juni vielen de Boeren by Graspan in de nabyheid van Eeitz hot Engelsche transport aan waarby zich mevrouw Cremer bevond on andere vrouwen en kinderen Toen de Ëngelschen eenige gewonden Jiadden en de Boeren al nader kwamen werd den vrouwen en kinderen gelast uit de wagens te kruipen on zich vóór de soldaten te plaatsen en dezen schoten nu onder haar armen door op de naderende Boeren Ook achter mevrouw Cremer stond een soldaat die onder haar arm doorschoot Dpor het vuur der Boeren vielen 8 vrouwen en en 2 kinderen Toen de Boeren dit zagen hielden zy met schieten op zy brulden als wilde dieren vlogen met de kolven der geweren op den kring der Engelschen in en sloegen de Tommies dood Toch waren vöór dien tyd wel een twintigtal Boeren door de Engelscbe soldaten doodgeschoten De Boeren wilde de wagens met de vrouwen medenemen maar zy zagen dat een grooto Engelsche macht in aantocht was en stelden zich tevreden met de trokossei weg te voeren De wagens waarop zich de vrouwen en kinderen bevonden lieten zy verder ongedeerd de anderen verbrandden zy In het handgemeen tusschen Engelschen en Boeren viel aan Engelscbe zyde Gerardus Muller een Vrgstater die den Blngelschen als gids had gediend on sneuvelden aan Boerenzy e zyn beide broeders1 Men schryft uit Zniddorpe aan de Vlissinger Cl g 4 53 10 08 i l 8 01 3 31 9 17 9 53 8 58 8 18 10 08 8 34 1 ii n 8 38 E F 10 8 8 43 8 4t 10 1 10 34 1 Twee douanen te Selzatte vervolgden dezer dagen een zestal voesmokkelaars die vier koeien met zich voerden Geen uitkomst meer ziende sprongen de mannen in het kanaal en trokken de koeien mee te water in de hoop aan genen kant van het kanaal aan de handen der douanen te kunnen ontsnappen Ongelukkigerwyze waren hun touwen niet lang genoeg om op deze plaats waar het kanaal van Ter Neuzen naar Gent reeds verbreed is met succes de koeien aan den overkant op het droge te brengen Do smokkelaars moesten twee der f koeien loslaten die daarna terugzwommen naar den kant waar de douanen stonden Twee smokkelaars die niet voldoende zwemmen konden hadden zich aan den staarf dezer koeien vastgehouden en moesten nu wilden ze niet in handen der douanen vallen den staart loslaten Op het punt van te verdrinken werden ze nog bytyds door hm makkers die met 2 koeien aan den overkant gearriveerd waren gered 2 koeien vielen direct m handen der douanen terwyl de afadere twee den volgenden dag te Gent in beslag genomen zyn Daar de smokkelaars bekend zijn is van eea en ander proces verbaal opgemaakt De toestand van de gasblazers in de Rynprovincie en Hannover moet na een mislukte werkstaking die pas is bygelegd troosteloos zyn De sociaal democratische pers erkent zelve in een oproeping dat de ellende onder de stakers onbeschryfelyk is De weerstandskas van de werklieden is leeg en kan dus niets meer uitkeeren Eerst over een dag of acht krygen de glasblazers hun eerste loon weer in handen daar het aansteken van de ovens met do grootste omzichtigheid moet gebeuren en t geheele bedryf pas op 10 October kan hervat worden De werklieden hebben hun meeste huisraad verkocht velen hébben hun woningen moeten ontruimen en een groot aantal hebben geen vooruitzicht nog van dit jaar werk te krygen Te Gerresheim worden 100 blazers met meer aangenomen Te Nienburg wachten er 200 op werk Uit alle hemelstreken komen berichten van zware stormen Op de Noordzee moet het Zondagnacht geducht gespookt hebben het telegrapbisch verkeer in West Europa heeft tal van vertragingen ondervonden Te Frankfurt a M heeft de storm Zondagavond met buitengewone kracht huis gehouden Op de Kaiserstrasse is een rytnig met vier personen omver geworpen In het hotel Bristol aan het stationsplein werden door den wind twee groote ruiten ingedrukt marmeren tafeltjes werden omvergeworpen en de zware gaskronen dreigden door het geweld van den storm afgerukt te zuilen worden tot men er injslaagde de rolblinden neer te laten waardoor verdere verwoestingen werden voorkomen echler was van bet glaswerk eu bet porcelein in het buffet reeds een aanmerkelyke hoeveelheid op den grond geslingerd en gebroken STADSNIEUWS GOUDA 9 October 1901 VEEGADERINGvanden GEMEENTERAAD op Vrydag 11 October 1901 s namiddags U uie Aan de orde De rekening van het Stedeiy k Mnsehmvan Oudheden dienst 1900 Di begrqoting voor 1902 van het ge meentepensioenfonds De begrootingen voor 1902 van het Hoffman s Gesticht en van de Volksgaarkeuken Het voorstel tot wyziging der gemeentobegrooting voor 1901 Ing St No 88 Het afwyzend preadvies op het verzoekvan P de Jong om de visscherij in de wateren der gemeente te mogen pachten Ing St No 84 Eet voorstel tot verkoop van een stukjegrond aan het Hoogheemraadschap Rynland Ing St No 87 Het voorstel tot uitbreiding van het personeel der Tweede Burgerschool voor jongens met een onderwyzer Ing St No 81 De ontwerp instructie voor de gemeentevroedvronwen Ing St No 89 De reclames tegen aanslagen van het mitiel kohier der plaatseiyke directebelasting naar het inkomen dienst 1901 By Kon besl zyn benoemd by het wapen der infanterie tot tweede luitenant by het 8e regiment de sergeant J L A Kremer van het 4d8 regiment bS het personeel der militaire administratie tot tweede luitenant kwartiermeester bg het 4de regiment infanterie de sergeant M J Arentshorst van het Iste regiment infanterie bfj het 6de regiment infanterie de sergeant H van de Erve van het 4de regiment infanterie bg het personeel der militaire administratie van het leger in Nederlandsch Indie tot tweede luitenantkwartiermeester de sergeant Q J Bloem van het 4de Gisteren is door burgemeester en wethouders van Rotterdam ten raadhuize aldaar aanbesteed Het maken van de reederybrng met aansluitende kaaien vleugelmuren benevens het sloopen van de groote draaibrng De 17 volgende biljetten kwamen in H VBB Dongon f 135 900 J J Kooymani f 136 445 D J van Riemsdyk f 136 499 J H van Hoven f 137 000 aUen te Dordrecht A Heskemans 1 141 650 J H Stel wagen f 141 940 beiden te Rotterdam Bruno Groenewegen f 143 880 A Boogerd 1145 000 beiden te Haarlem E Wienhoven te Schiedam f 146 700 J J Honotra te Bergen op Zoom f 153 000 A Langejan f 153 150 G Key f 153 300 beiden te Rotterdam W A Verbruggen te Waddinxveen en J J Duim te Gouda f 155 787 C de Groot Az t Gorinchem f 156 730 F van Balen Gzn te Ouderyn by Utrecht f 159 800 A Prins te Sliedrecht en F J van Zyi te Rotterdam f 168 480 en A van der Meyden Azn te Sliedrecht f 179 300 De luit generaal van Kesteren inspecteur der inf heeft het voornemen te kennen gegeven tegen 1 Mei den dienst met pensioen te verlaten Aangenomen het beroep bg de Ned Herv Kerk te Soesterberg door den heer J A Radix cand te Woerden Ook te Nieuwerkerk a d LTsel is het herhalingsonderwgs voor jongens en meisjes geregeld De hoofden van de beide scholen zgn met de leiding belast terwgl voor elke school nog benoemd zgn één onderwyzer en één onderwyzeres De meisjes ontvangen onderwys 4 uur per week van October tot en met Maart en de jongens 6 uur per week i van Nov tot en met Februari Polsbroek ITot predikant by de Ned Herv gemeente alhier is beroepen Ds H Snel te Dirksland HiiSTRECHT Het 9 jaKg zoontje van den hotelhouder BI reed met zgn bok langs het Vlietjo Het dier schrok voor een hond nam een sprong on alles ging te water Gelukkig zag de zoon van den landbouwer V het ongeval d deiyk vloog hy er heen en na eenige oogenblikkon had hg het geluk den echten Hollandsclien jongen die in t water nog ora zyn bokje riep op t droge te brangen Stein In het jaar 1419 vergunde heer Jan Basterd van Blois aan de Eegüliere Kanunnikken verlof om in zyne heerlykheid het land van Stein een klooster te bonwen De pastoor Hugo Ellink der Kerke van Haastrecht onder wiens parochie het zoude getimmerd worden gaf daarvoor ook zyne toestemming De eerste stit hterophouwer en Prior van dit klooster Emmaus genaamd was Jacobus Gyraadi gest tn 1443 Hetzelve was aan den rechteroever van de Usel een uur gaans van der Goude schuins over Haastrecht naar beneder gelegen In den jare 1549 den 16 Juli geraakte dit klooster in brand t zy door moedwil of t zy door achteloosheid van een monnik Het klooster werd na den brand niet herbouwd op die plaats werd een hofstede Klooster genaamd gesticht die Moriyk opgetimmerd en beplant was Ten lï flten van het Steynsche klooster was vro f ifcne brouwery ook thans is daar eeneJNBaede die thans nog den naam draagt Vm de Klooster brouwery Volgens een ffud verlyboek door van t Ond Munster Kapittel gegeven aan de stad Gouda wprdt o ider meer andere bedingen en gelast dat allte diegene die van de vrijheid der stede van der Goude tot het klooster in den Lande v tn Stein gelegen toe tappen kannen uithangen of drinkers zetten om bier te verkoopen zullen daarvoor exyns geven en betalen der Stede van der Goude Volgens eene opene brief 26 Dec 1436 waren de regnleeren van Stein verplicht op St Bavoos dag den beer Van Stein twee loot zilver te geven en voor hem twee paar zwanen te houden waarby de regulieren toegestaan werd ook twee paar oude doch ongekroonde voor hun gebruik te voegen Ook liet hg hen toe eene vrye watergang in de rivier In het begin van dit jaar was de eigenaresse Douairière Jhr Bouwens van Horssen geh Van den Broeke genoodzaakt het door onderdom vervallen deftige en ouderwetsche gebouw waarachtiM en annex lich bevond een woonhuis en toestalling af te breken en een nieuw te stichten Velen zullen zich den voorgevel van het gebouw herinneren met zgn v f groote ramen voorzien van mooie paarsche ruitjes die van voren gezien eei eigenaardig gezicht opleverden en ook haar voordeur met haar hoog bordes De oprijlaan die nu met populieren is bepoot gaf voor korte jaren aan het geheel een eigenaardig gezicht toen zy met zware linden en iepen was beplant die eveneens als het gebouw door ouderdom vervallen moesten gerooid worden In het nieuwe gebouw hoofdzakelgk m modernen stgl opgetroffen met uitzondering van de kruisramen de siej linden en sierankers die aan het geheel o n eigenaardig en oud idee geven heeft men het inwendige gemeend naast doelmatigheid een oud karakter te geven Dat men hierin uitstekend geslaagd is daarvan getuigt iedereen die in de gelegenheid waOi te bezien Een tamiliekamer met eikeUtvften betim mering moer en kinderbalkjes schoorsteen eiken vloer is geheel van het hout van het oude gebouw afkomstig gemaakt terwyi daarin zich bevindt het kinderstoeltje van den gro oten Erasmus De kaaskamer het woonhuis en de gang zyn geheel in oudHollandschen styi betimmerd en geschilderd S C Lekmekïrk Alhier is op brutale wgze ingebroken bg P v d W Terwyl de man s middags in het land was en de vrouw een middagdutje deed heeft iemand het raam opgeschoveü eene kast opengebroken en twee portemonaales met pi m f 9 weggenomen De politie doet gverlge nasporingen 3iTIETJT rE A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou Xo 3i Beurs van Amsterdam 8 OCT I Vrkrs Slotkr SlMtui D Oart Nod W 8 81 SOV 80 dilo dito dllc 8 96 i 961 dito dito dito 3 95l S MolISiI ÜU Oouill l8819S4 99 TJJ lQBchruriDg 1868 81 6 1 Oll g OoiTlKLObl in papier 1888 6 83 dito in Eilïerl888 I U j 81 PoiiTUOAL O il mot coupon 3 dito ticViit 24 8i Illisl iKD Obl Blnnenl 1894 4 60ll j duo öeoon 1880 4 96Vi dito bij RolliB 1889 4 971 dito bij Hop 1889 90 4 971 j dito m nonil ieou 1888 6 riltn ihlo illto I8S4 5 C dpAWJE Porpul Bcbultl 1881 4 j 671 ruHKKlJ Gepr Conv leuu 1890 4 85 Gai leening Borio D 1 Vj Oec leouin BerieC O jg Stil Ar Rp oblR 189 104 lÖiloo Ob it Sob 1890 8 I V nisuiu Obl onliep 1831 4 80 AwBTKaOAH Obhgation 1896 3 90 ItoTTllDAX Sted leen 1394 8 881 ViD N Ah H ndelB aand 6 i 106 118 818 104 98 101 108 Biwiï Stad Antwerpen 1887 8 101 108 ll l 117 108 41 ArondBb Tab My Cortifloaton 676 DeliMaatBchappij dito 416 Am Hypotheekb pandbr 4Vb Stad Bruaael 1886 S J HoMa TheiBB Bogullr OeBolaoh 4 OoniVR Staatileenig 1860 5 K IC Ooit B Cr l880 8 SpiNJB Stad Madrid 8 1J63 Nm Ver Bei Aib Spoel aart ONTVANGEN eene groote Collectie NODVEAUTÉ S in en Tailormade Costumes D SAM80M Rechtszaken üa vroeger als timmermansknecht in dienst te zyn geweest by de scheepmakersiirma Gebrs Duivendgk te Gouderak voor wier rekening en in wier opdracht hg gewoon was meermalen goederen te halen hy den gzerhandelaar P Maree te Gouda had S L T 39 jaar timmermauikneoht te öonda zich op den 6den Augustus tot tweemaal toe vervoegd in diens winkel Den eersten keer had hy gesproken met den zoon aan wien hy had gevraagd om 3 kamerdeursloten 12 scharnieren en 2 inlaatschniven welke voorwerpen hg ook had gekregen Den tweeden keer had hg gesproken met een winkelbediende en van dezen desgevraagd ontvangen 20 scharnieren 2 gros houtschroeven en 2 kastsloten Aan beiden had hg ïich voorgedaan als nog in dienst van gemelde firma en de goederen voor haar rekening gevraagd De ontvangen goederen waren door hem ten eigen bate verkocht Ter zake van beide oplichtingen gister voor de arrondissementsrechtbank te Eotterdara gedagvaard was beklaagde niet verschenen zoodat verstek tegen hem werd verleend Reeds vroeger bleek hy met de justitie kennis gemaakt te hebben op grond waarvan zgne veroordeeling werd gevraagd tot 9 maanden gevangenisstraf 367 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag 9 Oct No 2501 f 1500 1217 3008 10452 13986 16292 en 19486 ieder f 1000 Ko 2940 7859 8719 en 9113 ieder f 400 5910 7149 10211 15324 ee 20228 ieder f 200 No 1240 3122 6591 6988 9366 9575 13127 14105 14576 15332 en 16677 ieder f 100 Pryzen van f 70 7 8951 6913 10109 13191 15640 18688 61 4052 7041 70 13219 44 18606 110 4172 82 74 81 89 74 4269 7127 10340 13344 15775 18726 4342 44 10479 13418 15882 18874 365 4404 66 10502 13539 15981 78487 25 7364 10639 74 93 19079 545 4500 7482 10708 13629 16140 19247 655 4706 7645 10827 85 16206 19831 768 14 7812 39 13704 61 80 70 4824 8017 79 13907 16390 86 1147 32 22 10924 10 16467 19420 87 42 76 72 86 16728 58 1239 4994 96 11012 14112 32 19577 96 5014 8234 11346 14220 16967 91 1456 6197 8318 85 58 17062 19715 1532 5239 34 11805 89 17123 19826 1706 81 8409 9 14321 17217 19904 38 5520 14 77 14410 17355 20086 72 46 88 11924 58 68 20116 1801 5604 8660 38 14678 17474 61 33 17 89 44 87 17645 20275 1900 50 90 64 14943 86 20370 2110 5702 8781 12028 16022 94 20400 20 48 8863 50 33 17747 8 2375 74 84 61 38 17861 73 91 6899 8925 12128 87 70 20581 2464 5961 27 81 15101 17925 98 2806 6294 44 12266 31 84 20628 46 6311 96 12388 97 18044 53 88 85 9008 93 15867 76 20713 2928 6469 9226 12514 16482 18118 20858 3026 6500 9498 92 16609 18216 68 43 11 9696 12808 26 57 20977 3168 59 9727 86 28 18370 4744 68 6837 76 5e Klasse 14e Lyst No 13471 m z 18671 f70 VERSCHEIDENHEID Zondagavond by ruw weer en hooge zee kwamen in de haven te Edam aan Schipper H Gringhuis thuisbehoorende te Wildervank met zgne vrouw en een zoontje van 8 jaar Het tjalkschip Dankbaarheid het eigendom van Gringhuis was in de Zuiderzee gezonken in een jol hadden zy het lyf in haast moeten bergen waren toen opgenomen door de sleepboot Tromp en te Edam afgezet Hot schip had One lading suikerbieten in voor eene fabriek in Noord Brabant De oorzaak van de ramp ib niet bekend