Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1901

40ste Jaargan r Vrijdag 11 October 1001 o 8619 mmm coirmt IS ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Kil N ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berejiend naar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd l rlervnn Xii M3 j De Uitgave dezter Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franèo per j JM 8t 1 70 1 Afzonderlijke Nommers VLIF CENTEN AOVERTË TIEIN Antoine Frèrel Waltham Internationale Wateh Omega Horloges erkent de bette merken A UITTENBOGAAEL HOELOÖEB OOSTHAVEN 1 Nov in kl gezin govr Dienstbode P G niet jonger dan 26 jaar vroeger gediend kunnende koken en zeUst werken loon f 100 met verhoog en verval wasch bnitenshuis zonder g get niet aanmelden Br Ir lett A K aan WOUTERS Boekh Amsterdam Opeiil are Yerkooping TK GomiA op MAANDAG U OCTOBER 1901 des voormiddags te elf nren in het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van EENIDISENEBF aai hot Agnita of Lombardsche Watertje te Gouda wgk G Nr 96 Terstond te aanvaarden Nr 2 Een Huis en Erf aan de Kleiwegsteeg te Gouda wök N Nr 311 Verhuurd bij de week voor 1 95 Een HUIS W K 11 K P L A A T S EEP on GEOND aan do Vrouwensteeg te Gouda wjjk H Nr 203 Terstond te aanvaarden Breeder bfl biljetten welke even als nadere Inlichtingen te bekomen zijn ten Kantore van Notaris KOEMAN voormeld Zaal HUm Tlll der Sociëteit ONS ÖENOEÖEN ZOSDAO m OCTOBER 1901 TGONESLVOOftSTELLING DOOK BB ROTTEEDAMSCHE TOONEELISTEN RAAT MOSSEL Hist Vaderl Oranje bljjspel in i Tatereelen ENTEÉE Ie Rang 1 O ti 2e Rang 0 50 3e Hang 1 0 30 Leden der Sociëteit gewone korting volgens Eegleraent Jaiwana 8 uur Bureau 7 uur Plaatsen dagel jks te bespreken van 10 1 en van 3 5 uur TJi KOOP oi TE HUUR om direkt te aanvaarden H n lleeienhiiis met een prachtige TUIN aan deOosthaven voorzien van Gas enWaterleiding jmemi Te bevragen b IZAAK CATS papier tig LangeTieudcwog D 29 Gouda Zenuw en Maaglijders wordt Bit overtuiging als een werkelvjke hulp in den nood het boek N ottvang t van ad er briefk rt ordt dt boekje franco per poJt tOTgezonden door BLMtPOKLS BoekU Zaltbommel Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Koninklijke Om Kinkhoest influenza Borst en lioelaaniioening binnen den kortst mogeijken tgd te doen genezen neemt onmiddellflk de toevlucht tot do van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superièr EmivenBorst lionig Extract iH E L I A N T H E Sufii iii uit de Koninklijke Stoomlabriek T E HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK V DEN HAAÖ Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Y5mtrwÖLWF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12 te Goutla A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuu erkerkadlJ d A N van ZESSEN Sc oo n 1 Th TOKKEN flo t p B V WIJK 0 id ai T A SCHEER Hmttrecht P W v EDE Oudewaier h vak dkr HEMDEN te Reeuwijk P v o SPEK MomapeM D v d STAR Waddimmen Wed T HOLST Waddmqavem P A UK G1190T Ouó waUr ü A DB JONOil Ou i r cr J P KASTELEIN PoUhroekerdam D p KER fc BenêHon i m ilntl§cptl§elie Tj ndpoeiif r en Antf8e ll§cli iVioiidtli van E ASSÜTÖ Tanilarta te t krnt lfnlinul OVERAL IeRKBUGBAW Agent voor Nederland G LIS LSÏUN Blaui ptraat Gebrii Stoll Bero s ChoeolMè en Cacao Ommalige door die nieuwste uitvindingen ipmarhinaa gebied verlMttórdtfebrleatwl m lütdhfltend gebrmk vao fijne en fiJBsto gfipndsloflun garandeerei lui erbruiker van Sto werck s Chocolade en Oacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan vien inhoud der tesp Bökstten De ini behaalde 87 Brevets als HoneveraMcler 44 Eoro DIplomas gouden enz Medaille een bewijs van uitmuntend fijn labrika t Keeds 18J4 tooef de Accademie national j de Paris I Nous vou déeomon nne HcibcUIe d r premitre elaxiio on oonBlil4ra oii a l TOtre oxoeUente tebrieatlon ds Ohooolat bonbons varies eto sta I IMIwarok e fabrikaat ia verkrijgbaar bij II H Oonflseurs Banketh kk w ena era Qeoeiaalvertegmwoordiger voor i ederl nA Jaliiu Kattenslodt AaMtardam Kalverstraat lOS Het groote aantal zenuwkwalen nu zen fhoofdpUn sf tot d voorafzaanis kSBtcekeneii van poplule li nenb roert Un trotMena noe steedi alle nuddoiBa door de meoiiobo wetwiobRp aanKtrwend B rat aaa d n nieairan tUd kont de er toe dat cij door het f ebniik maken vai den eenvoaOinten weg namelijk langi de hTÜd eona pbyeloloEiacbe ontdekkinES d aQ heeft die na honderd proatneiningen thuu over de gelueleweraUl verbreid u en tervljl ilj u wetenaobaMMllJke kringen de hoogste balangatelUng Tekt tereiu eeae weldaad blijkt te liJn voer de aan iranirkvalon lijdende meniöbfaeld Dece ganeeewljn tm oltgeroBden door den gewexen Oftteler van Oexondbeit Dr BomanWelsimaiQ teVilBhofen en benut op de on derrinding opgedaan In aoM lO artge praktijk Ueor waawefaf van het livoM nmaal perdafr wordendfinrto g Mhlk Bt tr nd rdebnid nialddellUk anh taevaw Ke tel medetedeeld Het deie geaeeairiju werden werkelijk Bohltterende reaultaten varkr en en all maakte aooToel opgasg dal Tan een door den uitvinder geaebroven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlRB en BBKHing binnen korten tl d reedi de ïle dmk verBobeoen 1b Dit boekje bevat niet alleen vor het ratte ptiV Hek verBtaanbare verklaringen omtreat hot wezen der uieawere therapie en d daarmede lelfi in wanhopige eovallett varkregeu ultweiking maar ook vindt men daarin weteuobappelfjke Terbatidelitj nn nitUe niedlaehc bladen die aan deze geneeswljse gewijd sUd aoomede anobrlft van tal van getdi HcliiUtcn van hooggeplaatate goneeitkiiDdigea onder welke P iiilir e4 dr prefeieer ean e polykDniek tn Parlji rua Rougemont 10 SlelnDreber med dr praktliairend geneeBliaer aan hat krankilnnlaen geitloht d Charenton Sanltrittrath Dr Conn te Stetlin Qratimann nad dr arrond arti ta lilhllH BH Dr P Foreitler geneaih ier dlreGteur va hat hoipitaal te Agsn Qehelm ath Dr 8ahar n kaiteel Butenfeli Bad Erna Daraea mad dr neneBihaer dlrbateur der gaivano therapButlaDtt lnHahtla WDOr lenuwlijderB ta Parlji raa 8t Honoré 334 Cpnaul von Asthanbaoh med dr ta Corfu Dr Suabaoti arroad arU de Zirkniti Oberaiabitrit Jechl med dr to Waenen Dr C Bonoevel te La Farrièra Euro lid vaa daa Oeniell Central d hyglina at dB Banté In Frankrijk en vete andeien Aan allen wier Kenawtceatnl meer of min der aanyedaaii af aan sogrenaaiHd nnwaelitiBtield IIJd n waarvan de kenteekenen aljn ohronliah lieanp n mlgralHB aobele heof dpljfl bloadandranfl roate prikkelbaarheid BeIaagdhe A ilapalaothald Uohametllka onrust en gnbahagelijke teaitand verder alle ateken die door beroerte getroffen weiden en nog Uiden aan de gerolgen daarvan lOeali verlanmlnpan onvariaoBan tot aprakan rwara tongval moaladlk BHkkan attJfliBid dar gawrlentan met voort durande p n plaataelljka iwakla vsriwakking van laheugan eni e KiJ ate reeda onder geneeaknndige behandeling geweent zijn maar door de bakende middelen ala onthoudingaen kandwaterknnr tctriBeeren atoomlooi of Eoebaden geen genealng of leniging t nnner kwaal gevonden ten Blottestj die vrrea grevnalanTaar beroert oaoautoe r d B hebben we ei behandeling peweeat rijn maar d iJj i i 4u ji i a t v heb Den vernctaiJnBelen alB iloh aanhoudend Blkkerüiaan en donker warden voor de oogan drukkande iljn ondBf igatid voelen verdooving la bat beefi haordaiia l X ntrhDoN f teg kraBMalooahald aok an gezonde leira aan langB Mat daliallgheid vearhaoN aaliiag la a ooren het vee en lUdara uipar vla krlBBalIng In an hat alapen van handen an voatan aan al deie drie eatagorUn all ook aan loaie melalea llldenda aan bleekiiraht an kraBMalooahald aok an g paraeaea dia vaal net het hoofd warknn en geestelijke reactie willen voorkomen wordt drinnnd aangenidea ciob het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage koateloos an franoo ver lenden wordt door Ainatei daai doer H CLBBAW Co Helligeweg 48 Batt rdam F B van HAHTBN HOLFF Apotheker Korte Hoofateag 1 Vtroeht LOBRV POltTOW Ondagracht bg de Oaardbmg F U Op de jonnte nvglenniaoh medielnale tentoonatelling la de Ikr WelaaaaaBn Bebe w deor da Bediache JtitU aet 4 flSllT rf a BKodanif bakrMind wrijven etectriBeeren atoomlooi GoedkoopBte en aoliedst adres voor Verboer van Inboedel m zoowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens A GRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 Aüeu tmrdt tegen TransportsehaOe verxekerd AIYEETEÏITIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKIi üNiN ZOON Hootdprijb ev 600 000 Mk Henbiedehel gelokdehaod De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoo g tot deelneming inkansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldlotenj waarin i lter 11 Millioen 202 000 Mark len moeten wwdei n deze veel voorde biedende volgens het pll n slechts vat zijn de volgftnde Fgste pnjs is eventueel 00 000 Mark Premie van 1 prijs k l pri s prijs k prijzen k l pTJjs a 1 prijs a prijs a prijzen a 1 pnjs a1 pnjs a l prijs 6 000 M 16 pryz a 10 000 M 000 M 66pnji a 6000 M 1 000 M lOïprijz aiOOOM 000 M IBÖprijz a 2000 M 000 M 4prijz k 1500 M 000 M e iJpnjz a 1000 M 1 000 M 1030 prijzen 800 M 000 M 20pn i n aSBOMj 000 M 77 prijzen a 200 M 000 M S60 3 prijzen k 169 M 000 U ma prijx k 160 Uü 0ÖCM UB lOfiM l088 pryi ii7i 4B 81 al 59 010 prijzeü Ijp ijs in de Ie klas se bedraagt Mark BQ om itijgt m de ïekl to 5 000 M in de 3e in de fie in de 7e van hOO O d Voor IS vastgestt een geheïjl een halt t eenk kwart Be inlij tooVel al aangegeven VQctfiien vahlfj plai ik op lidtre dei I itijgt imde2ekl to t 5 000M m Ooê M in te j e ij It 65000 M p OM M in de i 7B O0t M l 100 00 1 M en ra4 de premj ientJ tot 600 00 Mark j irstftipi ijstr0ldting die officiet lot sleiét s OuU 3 1 lot sleëits Gufe mi lo slechts ÊuldL O 3or de Volgi n M kiasÉ lijst def prfjzeri rwoi officiële trek ingil i apen vap den St it j i ragp gratis verzend i lemdr in de jlotefij ant jin iiddfeUijk nat delpWatb É ha ing Ie officieèlejliliikmi lij C en rerzentUnic Van prÖWl Amij iireot en prompt a dl Ibr de strengste geheimhoudinjpj l esttl l ing kan men eenvoudh pe postwisiel opgeven ook teg J reilttbours i0 Men Wehde i ich düs met de aanvraag om toezen ling vatn loten voor de spoedig plaats hebbende trekking s oo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBEE e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Echt Zeeiiwsch Tarwebrood 1Z cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ORANDS MA ABIM8 DÜ PrMeips NOUVEAUTÉS Wjj verzoeken de Dames die ons geillnstreerd mode albnm voor het Winteriteimen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT C M aris Hetzelfde wordt dan omgaand gratl en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan hnis met B verhooging aéexpedilie kantoor te Uoïendaal N H Gouda Druk van A BRINKMAN ZH l f 1 ki ï is evi g BURGEMEJESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het ie suppletoir Kohier der plaatselijke directe l elasting naar het inkomen m deze Gemeente voor het dienstjaa 1901 door Gedeputeerde Staten van Zuid Hollaiïd goedgekeurd in afschriit gedurende Vijt Maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op ie Secretarie der Gemeentp en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente ontvanger Gouda 10 October 1901 t r Buigeroeester en ethouéeraitroornocmd RJU MARTENS i I e Socretaris ï L ROUWER p B fflteplanfech Ovefzlcliu De krügswet is in de gehee e Kaapkolo njo afgek idigd Lord Kitcheter heeft ten j Hlinste één overwinning behaald en al is het Il I er geen qp den rviand volgens wijsgeefige f I inenschenManners is het moeilijker zvjn vrienj den te overwinnen dan zgn vu aiiden il De Britsche Regeeriug heeft de afkondi ging Tan de krjgswet te Kaapstad beslist niet gewild de Kaapsche regeering heeft er tegen gestreden zoodra het plan werd geopperd en zy hadden er reden toe want hun Vrienden de Jingo s in de kolonie hebben geprotesteerd tegen de nieuwe opoffering die van hen zou worden gevergd Maar lord Kitchener wilde en dreigde met ontslag Koning Edward VII kwam eraan te pas en gaf den veroveraar van Soedan zün zin De Kaapsche ministers moesten naar Pretoria om hun nieuwen meester hulde te bewijzen en ziJn bevelen te vragen Zij zjn teruggekeerd en hebben ze uitgevoerd En zoo is dan lord Kitchener onbeperkt heerscher over alle steden dorpen en velden van ZuidAfrika waar de Boeren niet zijn hij kan naar hartelust verraders en rebellen laten ophangen en hiJ kan alle berichten per telegraaf en per brief aanbonden Hy zal heerschen over zgn groote riJk met wijsheid en beleid en daar zal al den tijd vanziJn beerschappij geen klacht worden gegehoord f De Belgische Kamer kwam gisteren in buitengewone zitting bijeen ter behandeling van de legerwet De Sadeleer presideerde maar er werd gezegd dat hj met November bepaald weg wil De socialisten vroegen onmiddellijke behandeling van de interpellatie over de kolenwerkstaking in welk ge FEVMLLEIOX m BI BlE€ Hg 47 Hij gaf zich moeite ora heel duidelijk te spreken en om des te beter zijn doel te doen begrijpen voegde hij hier en daar een Slavisch woord tusschen dat hielp dan ook want het jonge meisje knikte voortdurend en eindelijk zei ze in een dialect dat alleen voor Jörg verstaanbaar was Weet het al doopen Christin worden i Ja en dan dadelijk trouwen I voegde Jorg er met een bijzondeien nadruk bij ata kon hij daarmede zijne bedoeling duidelijk maken maar Jovica s taalkennis was nog niet tot het begrip trouwen gevorderd zij herhaalde alleen op vragenden toon Christin worden Dat is bijzaak de hoofdzaak is dat we trouwen I riep de ongeduldige vrijer wiens vroomheid op dat punt geen steek hield Meisje om Godswil dat moet je toch begrijpen want daartoe ben je eigenlijk op de wereld gekomen Trouwen bruiloft houden Getrouwd worden 1 Maar met hoeveel klem hij die woorden ook sprak ten laatste kwaad worden zelfs het was alles vergeefsch het jonge meisje keek hem radeloos aan en scheen op het punt in tranen uit te barsten val zij wellicht haar konden doen eindigen Het verzoek werd geweigerd en de behandeling i r interpellatie bepaald op Dinsdag a 5 De werkstaking begint intusschen te verloopen Over de legerhervorraingen voerden eenige heeren het woord Toen de Kamer uiteenging waren nog 42 sprekers ingeschreven Men denkt dat het eind zal zijn dat er aan den tegenstanders der wet rechts nog enkele coitcessies zullen Worden gedaan ten opzichtfe van den diensttijd en het cijfer der lichting en het ontwerpidaarna zal worden aangenomen door de geheele rechterzijde tegen de linker I Pe concessies door Öroot Britannië aan de Vereenigde Staten gedaan zjjn indien de tekst van het nieuwe HayPauneefotetrac taat gelijk die door de Daily Chronicle gegeven wordt het oude ClaytonBulwer tractaat dit de verhouding tusschen beide thnden in Midden Amerika regelde vervallen verklaard Gelijk men weot hadden de Amerikaansche senatoren toen het eerste Hay Panncefofeverdrag bjj den senaat in behandeling kwam sterk op die vervallenverklaring aangedrongen en zelfs voorgesteld dat de Vereenigde Staten zonder nader overleg met Engeland daartoe zouden overgaan liermede wordt de laatste schijn van invloed die aan Engeland in Midden Amerika was behonden gebleven weggevaagd De neutraliteit van het te graven kanaal wordt in het nieuwe tractaat wel is waar gewaarborgd doch alleen in tp van vrede hetgeen van de bepaling vrijwel een wassen neus maakt De Vereenigde Staten zorgen voor de veiligheid en de verdediging van het kanaal zij zelven hebben te beslissen wanneer de belangen daarvan of hnn eigen belangen bedreigd worden eu een ophefüng dier neutraliteit wenscheljjk is Het eenige voordeel aan Engeland door het nieuwe tractaat gewaarborgd is de zekerheid dat zijn schepen niet op anderen voet dan de Amerikaansche schepen zullen behandeld worden De Engelsche bladen toonen zich noch bijster ingenomen noch teleurgesteld Zjj vinden het enkel gelnkkig dat op deze wijze een twistappel uit den weg wordt geruimd Engeland had toch geen plannen meer ten opzichte van Midden Amerika en heeft nooit bezwaar gehad tegen de vervallenverklaring van het Olayton Bulwertractaat het verzette zich enkel tegen de bruuske en onbeleefde wgze waarop de Senaat die wilde doen plaats vinden De Daily Chronicle waagt de opmerking dat het nieuwe ontwerp traotaat het kanaal eigenlijk tot een Amerikaanschen Zij begrijpt t werkelijk niet zei Jörg op wanhopigen toon Ik moet t haar duidelijkeraan t verstand zien te brengen En alsoi hij plotseling eene ingeving kreeg omarmde hij plotseling zp beschermehnge en drukte haar een hartelijke kus op de lippen Merkwaardig nu scheen Jovica opeens de bedoeling van Jörg te raden Wel schrok zij eerst een oogenblik bij dien kus maar zij verzette er zich in t geheel niet tegen ze vleide zich tegen den jongen man aan en keek met van geluk stralende oogen tot hem op terwijl ze zacht en op teederen toon het woord herhaalde dat Jorg zooveel hootdbreken gekost had Goddank Eindelijk heeft ze t begrepen was ik maar vroeger op de gedachte gekomen zei hij met zcUvoldoenmg en hij voegde er op verklarenden toon bij terwijl hij de nieuwe leermethode welke proctondervindelijk zoo goed gebleken was nog verscheidene malen herhaalde Zie je zoo doet men als men getrouwd is en ook al vroeger Het onderscheid is alleen dat vóór die tyd een eerwaarde geestelijke zich er mede bemoeit en het verbiedt later echter heeft hij niets meer te verbieden en geeft er zijn zegen nog bij op den koop toe Kom nu eens met me mee naar den luitenant en zijn vrouw zij moeten het eerst weten dat de zaak tusschen ons in orde is en dat we gaan trouwen Jovica zeg dat woord nog eens Het klinkt zoo aardig als jij t zoo onbeholpen uitspreekt En Jovica wier begrip zich op verwonderlijk vlugge wijze ontwikkelde sprak het nieuw aan riffpMMM a waterweg maakt en juist die bepalingen omtrent een ophefSng der neutraliteit in tp van oorlog bevat welke destgds door den Senaat ingelascht het lord Lansdowne onmogelijk maakte om het eerste tractaat te onderteekenen Aangezien alles wat de Senaat in het tractaat gewijzigd wenschte te zien ook is veranderd zal bedoeld lichaam oak wel geen b zouder bezwaar maken öm het ontwerp goed te keuren Engelajid heeft op ieder betwist punt toegegeven lender eenige compensatie te verkrijgen Oit Simla wordt gemeld dat Habibnllahkhan de van God beminde de oudste zoon van den overleden Emir Abdoer Rhaman tot Emir van Afghanistan is uitgeroepen HabibuUah wordt ons beschreven als een man van 30 jaren die reeds zeer veel ondervinding heeft opgedaan doordat zyn vader hem herhaaldelijk het bewind over provincies van zjn rjjk opdroeg HahibuUah is geboren te Samarkand in 1872 Seeds op 16 jarigen leeftijd in 1888 tijdens den strgd van Ahdoer Ehamto met Ishakkhain werd HabibuUah gedurende de afwezigheid van z jn vader met het Regentschap belast en de Emir getuigde toen van zp zoon Ik zag dat hü het land zoo verstandig en beleidvol had bestuurd en zoo geheel in overeenstemming met rajjn wenschen dat ik hem twee mijner ridderordes toekende een voor uitstekende diensten in het bewind en de tweede wegens betoonde dapperheid hij het onderdrukken van een opstand door onze eigen troepen begonnen Hij toonde grooten moed bij die gelegenheid en reed geheel alleen tusschen de oproermakers zonder de minste vrees te toonen Sedert dien tp werd HabibuUah geheel als troonopvolger behandeld Abdoer Rhaman belastte hem met het houden van den openbaren durbau en gaf zp andereu zonen bevel HabibuUah wekelps een ceremonieel bezoek te brengen Bovendien droeg de Emir zp zoon allerlei hooge betrekkingen op De nieuwe Emir is met zeven vrouwen gehuwd en heeft reeds nu een groote nakomelingschap De eenige vrees die de Engelsche bladen koesterden ondanks den goeden afloop van de troonopvolging in Afghanistan is voor de intriges van Ishak khan den man die altoos tegen den Emir in opstand is geweest Hjj is nog steeds vluchteling op Russisch grondgebied en heeft in Afghanistan nogal wat aanhang geleerde woord inderdaad tot groote tevredenheidvan haar leermeester en toekomstigen echtgenoot De stoomboot had intusschen haar weg vervolgd en naderde nu den uitgang der baai Gerald en Danua wierpen nog eenmaal een blik terug op het langzaam verdwijnende tatereel Zacht wiegde de golven trillend en lichtend in den helderen zonneschijn Heel ver aan den oever lag Cattaro met zijn witte huizen beheerscht door het slot met zijn indrukwekkende torens En onmiddellijk daar achter rezen de donkere bergen op wier onregelmatige toppen en kruinen zich dezen morgen baadden in het volle zonnelicht Nu passeerde het schip de engte welke de baai met de zee verbond en een half uur later zagen Gerald en Danha niets meer dan water en lucht en heel in de verte een blauwachtige grijze lijn de kust van het geheimzinnige land waar beiden het geluk hadden gevonden en bevochten NEGENDE HOOFDSTUK De zeetocht was vlug en voorspoedig geweest en na een kort oponthoud in Triest bracht de spoortrein het regiment terug in do vaderlandsche bergen en in zijn garnizoen de hootdstad van ZuidTirol In de stad heerschte een opgewekte drukte want alles was komen toeloopen om de terugkeerenden te begroeten die daar ginds aan de verre grenzen des ryks zulke moeilijke dagen doorleefd hadden maar nu met eer en roem beladen huiswaarts keerden Aan het station en in diens onmiddellijke omgeving wachtte een vroolijk opgewonden De Times acht het gelnkkig dat het bestuur van Engelsch Indië op het oogenblik in handen is van een man als lord Curzon of Kedleston die zoo volkomen bekend is met land en volk van Afghanistan En daarom hoopt het blad dat Engeland biJ het steunen van den wettigen erfgenaam de maatregelen zal nemen noodig om geheel in overeenstemming met de inzichten van lord Curzon de rust en den vrede in Vtghanistan te bewaren Verspreide Berichten Feanreuk De 21 jarige winkelbediende Apdré Grnchet die 21 Sept II toen de president der Kepnblieken voorbijreed Weg met Loubetr riep en vóór dien den president belachelijk had gemaakt is door de Seine rechtbank veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf onder toepassing van de wetBérenger Aan de rechtbank te Alencjon was eergisteren geen enkel advocaat verschenen omte pleiten ter zake van welke staking degewone zitting niet kou plaats vinden Te Montceau les Mines moet weer iets broeien reden waarom allerwege de troepen gereedgehouden worden en geen verloven worden gegeven De begrootingsoommissie uit de Kamer heeft de begrooting van eeredienst inbehandeling genomen en zich verklaardvoor de afschaffing van deze begrooting De regeering wordt in verband metde mindere opbrengst der directe belastingen dan in 1900 en dan begroot was door alleoppositiebladen aangevallen de algemeene politiek der regeeriug is er de oorzaak vanen het tekort komt beslist voor rekeningder werkstakingen waardoor handel en nijverheid ernstige verliezen Ipen terwijl de concessién aan de sociaal democraten aanhet overige schuld zpl Max Regis de Jodenhater heeft zpkefstemmetje weer eens geducht doen gelden in de gewone zitting van den Algemeenen Raad van Algiers Max vroeg densenator Gerente rekenschap wegens eenaantal krantenartikelen waarbg hij natuurlek schreeuwde en gesticuleerde als eenstadsomroeper of een amateurtoonlelspelerin t begin van diens roemvoUe carrière wat den heer Gerente echter zijn waardigheid niet deed verliezen menigte op den trein die hetregiment meebracht en vooral het landvolk iHWen omtrek was in grooten getale toegestroomd Er was nauwlijks een boerentamilie uren in t rond die niet een zoon broer of anderen bloedverwant onder de Keizerlijke Jagers telde en wien men bij zijn behouden terugkomst een hartelijke welkom in het vaderland wilde toeroepen Eindelijk verkondigden eenige vreugdeschoten in de verte het naderen van den trein die onder luid gejubel en feestelijk gezwaai met vaandels en banifren het station binnenreed De waggons werden geopend en de gansche schaar huiswaarts keerende overstroomde het perron waar alleen de gemeentelijke autoriteiten en voorname ingezetenen waren toegelaten geworden Nadat de eerste storm der oiScieele en meer vertrouwelijke begroeting voorbij was trachtte Gerald von Steinach die zijn jonge vrouw aan zijn arm leidde dpor de opeengepakte menigte heen te dringen Ook hij had menig bekend gezicht gezien menige hartelijk toegestoken hand gedrukt vele gelukwenschen ontvangen want het bericht van zijn huwelijk was ook tot zijn garnizoen doorgedrongen toch bleef het voor hem slechts eeue begroeting van vreemden De armen die hem bij zijn vertrek met zooveel tecderheid omvat hielden strekte zich nu bij zijn terugkeer niet teeder naar hem uit geene moeder wachtte om hem in het vaderland te verwelkomen en toch hield hij zielsveel van zijne moeder voor wie hij tot nu toe alles geweest was Vordt virvolfd