Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1901

raen op Mr H Binnerts en 1 stem op Mr G C t Hooft De heer Band bli ft dus als derds candidaat op de voordracht Daarna deelt de voorzitter op eene vraag van den heer blokker mede dat het ontwerp omtrent het hooger beroep in zake ongevalverzekering niet is ingetrokken maar gewijzigd ingediend zal worden De Kamer is nu op reces tot half November Uit goode bron wordt aan het N V d D medegedeeld dat de terraün van invoering der nieuwe Militiewet naar alle waarschijnIgkheid zal worden bepaald op 1 lannari De Kegeeruig zal echter het eerste jaar nog geen gebruik maken van de bij de wet verleende bevoegdheid tot verhooging van het jaariyksch contingent zondat dit voor 1902 niet hooger zal zyn dan 11 000 man evenals vroeger Met do invoering treden evenwol in werking de voornaarasto bcpalirjgen die kenmerkend zgn voor deze wetten Allereerst de inschryvingsplicht waarby niet langer de plaats van vestiging maar alleen en uitsluitend het Nedorlauderscbap als criterium geldt Volgens de nieuwe wet zyn de eenige zoons niet meer vrg en van een oneven aantal zoons is de grootste helft vroeger de kleinste dienstplichtig Volgens den thans bestaanden toestand zou in Maart de lichting der militie van 1895 gepasporteerd worden Volgens de nieuwe wet geschiedt dit echter niet Zy biyft in 1902 als achtste lichting tot dusver waren er telken jare slechts 7 tot de militie behooren om in 1903 ii eerste lichting te vormen van de landweeil waarvan zg aldus den grondslag vormt Naarmate deze van jaar tot jaar wordt aangekweekt vermindert de schuttery Na 1 Januari zullen geen nieuwe schutters meer worden iugeiyfd Do arrondissements rechtbank te Eotterdam heeft ter vervulling der vacature van kantonrechter te Schoonhoven opgemaakt de navolgende alphabetische Ijst van aanhoveling mr L H M van Kruyne griffier bü het kantongerecht te Goor mr T Plet grilüer by het kantongerecht te Sommelsdyk mr N J Wükens ambtenaar van hetopenbaar ministerie by do kantongerechtenin het arrondissement Almelo Stct Men meldt uit Den Haag Naar men verneemt wenscht jhr ïïtt O Q van Swiaderen de eerste candidaat op de voordracht der Tweede ICamer voor lid van den Hoogen Raad voor deze betrekking niet in aanmerking te komen Gemengde Berichten Maandagmiddag om halfvyf by een hovig onweer te Brugge sloeg de bliksem in een der hoofdgebouwen van de Noderlandsche lust en Spiritusfabriok aldaar eigendom der maatschappy te Delft waarvan do heer Van Marken directeur is Het gebouw geraakte in brand on weldra bereikte het vuur een ü r s rwegv W e mVM J f J il J 18 18 IS SS l il a l8 S 80 3 48 4 08 4 39 4 54 5 16 6 14 6 18 7 08 7 86 7 44 8 14 8 17 S 3S 9 11 10 09 10 18 10 45 ll M 4 16 5 11 8 31 5 10 80 10 86 10 56 11 16 11 08 11 18 11 80 Oouda 6 68 7 11 7 86 8 91 8 88 u OS 9 84 9 88 Moordrecht 7 18 40 Mieuwerkark 7 88 8 50 Oipelle 7 86 8 67 6 86 7 44 9 06 9 89 9 45 10 18 10 16 11 89 11 89 864 11 16 8 09 9 08 10 119 11 96 4 All l U Ixt biiboUUn a Op dau trsinsn tijn Zondag Miaadtg en DiiudaK ndaigwlia rotowhiljetten voor ds Se kl rkrijglMW tagon enkelen vraolitpriji ff llollaadielia Spoor i Ritra Ba iplaineat beWija 1 AUeaii Di B4a 9 67 1 14 i ai LBO 4 84 6 18 8 41 J 3 61 4 08 6 87 6 36 S 46 6 39 7 47 8 07 8 51 8 59 9 3 B IO 7 37 45 5 80 7 46 18 84 l f ROTTBRDill SODDl liaa vena H o 4 83 6 17 6 41 6 80 i ts 1 1 3 4 45 6 88 5 33 6 04 6 89 7 06 7 69 8 81 9 88 4 63 6 S f 2 9 46 5 F ff 6 46 jr 9 58 r 5 111 6 56 10 08 4 l6 4 84 4i69 5 16 5 13 5 64 6 84 7 08 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 lO U 11 08 9 0 U 48 7 58 11 31 ll tS 12 04 16 I0 S3 10 4 lO l 8 39 3 7 89 8 06 8 84 97oO 9 87 10 08 10 19 n 58l 06 11 86 i ruw 5 Tjw i j L i OOÜDA OEN 1 58 2 91 3 46 10 18 10 48 11 8ti 5 49 6 91 7 89 18 16 19 55 1 07 1 18 1 88 10 19 10 58 11 18 11 96 11 16 U SO 8 11 9 81 10 00 10 4 11 16 11 57 8 15 6 4 7 57 9 41 1Ó 98 l i Ü S6 ll 48 18 45 1 87 9 80 8 48 4 15 4 4 5 BOUD A i V S r B R O A M viae veiBB ud 6 6 8 11 8 5S 9 98 10 90 10 69 19 08 1 10 8 88 8 85 4 07 4 43 5 2 i 26 8 48 9 51 I0 i9 10 80 11 0 Amst W 8 01 8 6S 9 84 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 8 25 1 4 67 5 30 t 46 6 44 9 85 10 8 1 08 18 lAmaUC 8 1 9 18 9 8T 10 95 11 1 108 I ID 8 11 8 40 4 87 1 S 46 6 01 9 8 10 lO 11 16 19 14 lea veria 4 38 6 49 O A U I K tl 8 38 9 15 U 2w3i 9 40 3 9 1 06 8 03 3 4S 18 00 10 69 11 16 11 24 11 47 VTial 8 1 1S 8 10 ♦ 9 18 9 81 1 18 19 17 11 60 2 9 1 S IO 8 8 1 4 45 0 6 11 09 8 10 9 4 lAma W 6 84 6 47 7 80 8 85 8 4 9 80 u 46 11 80 11 411 01 9 Hl S H 3 4 I 5 01 6 91 6 88 7 16 8 16 10 01 1 1 1 7 Ui 7 81 8 18 9 19 9 99 11 18 10 8 11 61 1 18 69 8 88 4 18 4 84 6 47 1 07 1 54 8 09 9 11 11 98 6 07 94 6 5 04 9 39 10 14 10 49 M d 5 48 Si 1 00 IM 8 4 9 36 10 08 10 4 7 84 9 8 IQ M H T 7T4 7 41 9 9 s9 10 07 1041 1 9S I 48 i li l 3 19 4 2 4 41 4 60 4 2 4 33 1 1 S 40 3 54 4 46 18 MS l 6 61 7 41 8 88 9 90 10 04 10 41 11 8 18 02 Ulitohl l V BI 10 97 11 55 U 27 boerde 6 01 6 44 8 09 9 7 1 7 t2 i DüITSCHLiKD Keizer Wilhelm schijnt weer een beetje beter gemutst te Wezen op het jachtpliit Hobertttsstock heelt hg tusscher twee jachtpartyen in in tegenwoordigheid vun den btj alle FraiBÏHche staatsministers als bietebottw bekend staanden cbel van het civiele kabinet Von Lucanns den eerstebnrge meester van Berlijn Kirsohner en denstadsarchiti et Hoftmann ontvangen een geweldige gebeurtenis met vèr slrokkende gevolgen willicht voor Berlijn Te Berlijn heerscht nn reeds werkeloosheid op groote schaal tal van iudnstrieén kwijnen binnenlanS BjTATEN OENJiUAAL V ir K B u K H j m e n Zitting van Woensdag 9 Oct De heer Mr N do Ridder neemt vuor Wijk bij Duurstede zitting De voorzitter zegt in hoofdzaak het volgende Bij de op 4 October jl opgemaakte voordraoht van drie candidaten voor de benoeming van een lid van den Uoogen Baad is bil de stemming voor den derden candidaat door ons en in de eerste plaats door mii over het hoold gezien het bepaalde bij artikel 104 van het reglement van orde dat het aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes ten minste 51 moet bedragen Nu werden er wel 77 biljetten ingeleverd docli onder deze waren 33 in blanco zoodat slechts 44 biljetten behoorlijk waren ingevuld Daar dientengevolge door dezen op de voordracht geplaatsten candidaat niet de volstrekte meerderheid van 51 stemmen is verkregen is de stemming over dezen candidaat volgens art 104 van het reglement van orde nietig De voordracht bevat derhalve twee wettig gekozen candidaten en één niet wettig gekozen candidaat en is dus in strijd met art 163 der Grondwet De voorcjfacht op welke de naam van mr 1 G baron Baud als derden candidaat voorkwam is door miJ terstond aan H M de Koningin toegezonden Toen echter de gepleegde onregelmatigheid ontdekt word heb ik den directenr van het kabinet der Koningin verzocht de voordracht zoo mogelijk terug te zenden en in mijne handen te stellen Met machtiging van H M de Koningin is daarop de voordracht teruggezonden om de Kamer de gelegenheid te geven do onregelmatigheid te herstellen De voordracht van 4 October is dus in haar geheel gebleven zonder eenig belang van wien ook te schaden Ik ben van oordeel dat de waardigheid der Kamer medebrengt om waar eene informaliteit is gepleegd die zoo spoedig mogelijk to herstellen Ik stel dus voor het op 4 October ontydig afgebroken werk te herstellen en alsnog oen nienwe stemming te houden voor oen derden candidaat op de voordracht Dienovereenkomstig wordt besloten De Kamer gaat daarop tot stemming over Er worden 75 biljetten in de bus gevonden Uitgebracht zijn 48 stemmen op den heer Mr ï C baron Baud procureui generaal So nerdmi M EotterdimD P Rotterdam B 6 4E 6 55 7 18 Rotterdam Beur Rotterdam D P Rotterdam M Capella Nieuwerkerk Uoordreeht Qouda 4 49 5 80 6 04 4 68 S 41 6 01 6 51 5 11 6 04 8 17 6 10 6 86 7 16 8 87 8 41 7 98 8 68 7 5 11 08 1 63 7 68 9 08 9 19 9 88 öouda Zavenh Moeie 9ootenneerZeg Voorburg t Haga WUB fttllUtlaf op dea laop kan alot gelekaal oidaa i F 9 07 9 89 Uou Im Uudo Woenl rtrechl 5 80 6 35 6 48 6 08 6 81 6 48 5 14 7 46 8 16 8 98 B 18 8 58 biJ het gerechtshof te Amsterdam 26 stem reservoir gevuld met alcohol dat met een 1 vreeselijken slag ontplofte Toen viel aan blussching niet meer te denken doch men heeft verdere ontploffingen die groot gevaar voor de omwonenden opleverden weten te voorkomen door de andere reservoirs in het nabyzynde kauaal te laten loegloopen Door het ktachtig optreden van de brandweer konden de verdere gebouwen behouden biyven doch van het hoofdgebouw zyn slechts de muren overeind gebleven De schade is aanzieniyk Eenige werklieden bekwamen lichte brandwonden doch verdere persoonlyko ongelukken kwamen niet voor Aan de directie te Delft was telegrafisch kennis gegeven van do ramp Sedert den burgeroorlog bestaat er tusschen do familie Morgan in den Amerikaanschen staat Virginia on de familie Ohadwell in den staat Tennes iee een veete die reeds herhaaldeiyk tot bloedige botsingen heeft geleid Dezer dagen kwam hot weer tot een treffen te Big Baptist Springs in de bergen op de grens van Tennessee In het geheel werden 4 personen gedood 2 aan iedere zyde en 4 gewond Tot dosvor zyn in het geheel in de 36 jaar dat de veete bestaat 30 Morgans en 40 Chadwells gedood Men meldt uit Schiermonnikoog aan de P ö Ct Maandagmorgen was het weer van dien aard dat het postschip dat om 4 uur zon afvaren de reis voorloopig moest staken maar toch ten slotte by het volgende gety toen de wind wat ging liggen s middags om één uur de reis aanvaardde ondanks den zeer lagen barometerstand die alhier het laagst heeft aangewezen 732 graden Hot heeft den kloeken schippers dan ook mogen gelukken den tocht heen en terug te volbrengen maar de windstilte voorbode van den naderenden storm was oorzaak dat het schip by terugkomst niet meer op de reede kon komen maar op den zoogenaamden Hoogewal ten anker moest gaan en het onmogelyk bleek ook voor de passagiers door den toen reeds opstekenden storm het schip te verlaten Voor deze hoeren onder wie zich ook bevond de inspecteur van t middelbaar onderwys zal dezo nacht te midden van storm en wilde zee alles behalve aangenaam zyn geweest 8 Morgens eerst mocht het gelukken passagiers en post aan land te krygen Voor den landbouwer J alhiec heeft de storm grootere onaangenaamheden gebracht Van een troep van 21 kalveren n l by hem in de weide zyn er 20 verdwenen Zeer waarschyniyk zyn deze beesten voor wind en regen bevreesd al verder en vorder zuidwaarts gegaan ten slotte hnitondyks gekomen en zoo door het opkomende water bevloeid on verdronken Men heeft tot nu too ten minste vruchteloos naar eenig spoor gezocht i i 1 48 1 64 86 9 14 f 4 16 1 3 8 1 8 1 09 09 8 8 i 06 18 80 H A IC 4 19 4 60 5 18 5 97 5 08 5 18 5 97 n 6 89 5 48 5 67 11 06 1 10 7 86 S 26 10 80 26 10 46 7 38 8 43 10 54 3i 6 66 7 54 8 08 5 29 11 18 Gisterochtend is de sleepboot Willemstad met twee schepen op sleeptouw in het ilollandsch Diep voor do monding der haven van Willemstad verongelukt De opvarenden werden door de bemanning dor schepen gered D Ct Een onzer correspojidentio te Haarlem Bchryft ons In de Nieuwstraat woont de weduwe Van Drecht eene juffrouw die vroeger een café had dat goed beklant was en die nu rustig kan leven By haar in woont oen zoon met een kindje Maandagochtend vervoegde zich by haar een goed gekleed persoon die voorgaf advocaat to zyu en belast eene zaak in orde te maken betreffende een overleden oom van de juffrouw Hy vertelde daarvan on hoewel niet alles precies uitkwam had de juffrouw toch geen bepaald wantrouwen toen dl pseudoadvocaat heenging blykhaar nn omdat hy den zoon hoorde aank unen Mynheer zou heden Woensdag torugko tijen om verder de zaken af te doen Gisterenochtend echter tegen 10 uur toen do zoon jnist was uitgegaan werd er gescheld en klom de gewaande advocaat de trappen op Hy word in eene mooie kamer gelaten ging zitten en legde toen een revolver en een dolk op de tafel tegen de jnffrouw zeggende dat zy nu maar heel spoedig haar lirandkast had to openen want dat hy haar anders zou vermoorden Do doodelyk verschrikte juffrouw deed wat haar gezegd was en nu nam mynheer eerst al het geld + f 200 en daarna een zilverkistje uit de kast doch dit laatste nam hy niet mede Hierop zei hy de juffrouw aan dat zy naar boven op zolder had te gaan dat zy zich bedaard had te houden en binnen een uur n4 zyn vertrek niet had te roepen of te doen daar hy anders het kind zou komen vermoorden Hy was edelmoedig genoeg om de juffrouw oen ryksdaalder achter te laten om eten te koopen voor dien dag Eene buurjuflrouw met wie juffrouw Van Dreelit reeds had gesproken over het bezoek van Maandag had een mynheer binnen zien gaan en toen hy weggaande telkens omkeek vertrouwde zy de zaak niet en ging naar hare buur die zy meer dood dan levend aantrof doch die wel zeker een half uur lang niets wilde zeggen steods maar roepende neen ik zeg niets want anders vermoordt hy het kind Toen zy eindeiyk tot spreken kwam haalde eene dochter van de baurjuffrouw dadeiyk een agent en toen was de politie natuurlyk spoedig aan het werk en werden tal van heeren gekleed in blauw geribde domi met fantasiehoed naar het bureau gebracht en in koffiehuizen zelfs gevisiteerd doch zonder resultaat Het is reeds gebleken dat de mynheer eerst inliciitingen omtrent de juffrouw van Drecht hoeft opgedoken in een café op het Heiligland en daarna zyn wtitenschap omtrent haar heeft uitgebreid by een zekere jutfronw L die met juffrouw van Drecht bekend is De politie zet haar onderzoek voort N E Ct t Is oo c in Duitschland je weertje wel geweest dezer dagen 10 8110 80 10 45 11 06 11 47 11 81 11 48 L 9 18 10 88 9 46 10 81 8 01 8 89 9 17 9 63 9 58 8 18 10 08 8 24 4 10 17 8 88 E == 10 29 8 48 8 9 41 10 19 10 84 De tVankfnrtur Ztg schryft over een hevigen orkaan gespaard met bliksem en donder die daar woedde en een groot getal boomen ontwortelde vensters verbryzelde enz In de Kaiserstrasse werd een hunr rtjtnig met vier personen omgeworpen In het Café Bristol werden twee groote heekvensters door den winddruk uit de ramen geworpen de aanwezigen werden met glasscherven overstrooid en al het glaswerk in het buflet vernield Te Maagdenburg heerschte een hevige storm met regenvlagen Te Dnsseldorf stortte door den storm een paviUoen van de Dnsseldorfer waggonfabriek op het tentoonstellingsterrein in Ook aan de overige gebouwen op dit terrein werd veel schade aangericht Aken genoot ef eveneens van en evenzoo heel Baden Uit den Harz wordt bericht dat in de bosschen de schade groot is en in het gebied van den Broeken zeer veel sneeuw is gevallen By het afbreken van de tentoonstellinggebouwen te Parys heeft men een ontdekking gedaan de grondslagen van een gebouw d t Napoleon I van plan was voor den koning van Rome hertog van Reichstadt te boawen Het paleis had in den styi van het Kremlin te Moskon gebouwd moeten worden maar nog goooter en fraaier Ieder lid van de keizerlyke familie zou een reeks ruime kamers gehad hebben groote zalen zonden tot letterkundige en wetenschappelyke doi leinden beschikbaar zyn gesteld en bet Bols de Boulogne zou het park van het paleis zyn geworden Dit hoopte men tenminste in 1811 maar kort daarop toen de plannen reeds geteekend en de grondslagen gelegd waren kwam Moskou in werkelykheid het houwen werd gestaakt het ontwerp vergeten en op de oude grondslagen verrezen daarna andere gebouwen Door de inbraak in de diamantslypery WUhelmina te Amsterdam heeft de politie waarschyniyk het juiste spoor gevonden van de verdachten Reeds zyn zeven personen in hechtenis genomen als verdacht van medeplichtigheid Hoofdpersoon onder de verdachten is zekere Faber Het pakje diamanten dat door den agent vatt politie Gys op zyne ronde op het Damrak werd opgemerkt bleek te bevatten ongeveer 500 diamanten die herkend zyn als afkomstig van den diefstal De werkzaamheden aan de fabriek gaan uu weer geregeld door De bende was ditmaal niet gelogeerd by Lammetje Zondag doch had haar kwartieren in een kroeg op de Nieuwmarkt betrokken Stadsnieuws GOUDA 10 October ItfOl Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Zouteland Zeeland de heer A Hoogendyk Ez cand te Nieuwerkerk a d IJsel Door de rykspolitie werd gisteren aangehouden J Boon zonder vaste woonplaats die by den landbouwer J Streefland in de Platteweg een zoetemelksche kaas had ontvreemd Tot bestuurslid van do Volksleeszaal word gisteravond gekozen in de plaats van den heer It J van Ingen die opgehouden had lid te zyn de heer W C Doornik INQEZONOEN Gouda 10 Oct 1901 Qeaehtt Redaetmr Wederom komt het Bestuur van de Kinderbewaarplaats alhier evenals vorige jaren beleefd een plaatsje vragen in uw blad om zyne geëerde stadgenooten een verslag aan te bieden van genoemde inrichting Leden en begunstigers zullen zeker met blydschap kennis nemen van de mededeeling dat de flnantieele toestand ditmaal bizonder gunstig is De ontvangsten bedroegen f 1376 38 de uitgaven 1310 98 Batig saldo 65 40 Dit is schitterend zal menigeen zeggen en het Bestuur stemt daarmede in met dankbaarheid doch het moet gezegd wy danken dezen bizonder gunitigen uitslag aan de vriendelijkheid van een dame hier ter stede die uit liefde voor de K B een sprei ter verloting ten geschenke welke de som op bracht van f 75 Het bestuur spreekt daarvoor zyn hartelyken dank nit want nu toch kan dit sommetje besteed worden voor noodige dingen verven enz voor 4e instandhondiog van het gebouw vereischt iets dat andere in don regel veel bezwaar opleverde Met grooten dank mocht weder de jaarlyksche toelage ontvangen warden van den Heer T P Viruly alsmede van de Directie der Stearine Kaarsenfabriek Het aantal verpleegde kinderen bedroeg in het algeloopen jaar 4278 waaruit blykt dat de inrichting nog altyd aan haar doel bljlt beantwoorden en door de moeders op prya wordt gesteld wat Toornamelgk ook I te danken is aan den ijver en de toewijding van de Directrice Het Bestuur onderging eenige verandering Door het vertrek van Mej S Kesper naar Scheveningen van wie het Bestuur met leedwezen afscheid nam ontstond een vacature doch tot onze blydschap werd die weder vervuld door hot bereidwillig toetreden van Mevrouw H van Garderen Verschuur De St Nicolaas werd op de gewone wyze herdacht en vriendelyke dank wordt toegebracht voor het kinderspeelgoed van verschillende zyden ontvangen en voor twee gebruikte kinderstoelen die altyd zoo heeriyk te pas komen ed waarvoor het Bestuur zich steeds houdt aanbevolen Met goeden moed wordt weder een nieuw jaar voor de K B begonnen steunende op de blyvende medewerking van onze geSerde stadgenooten Het Bestuur neemt de vrymoedigheid den wensch uit te spreken dat zy die ons hunne contributien hebben toegezegd deze ook zullen blyven voldoen want het is een groote teleurstelling menigwerf kwitanties terug te ontvangen meteen bedankje Het Bestuur eindigt alzoo dit verslag met de K B by voortduring in de sympathie onzer stadgenooten aan te bevelen ü mynheer de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaatsruimte met achting Het Bestuur der Vereeniging tot instandhouding der Kinderhewaarplaats M J TEN BOSCH SCHOLTEN Pretidimte K BRAAT HoooEsnijK Penninffmeesteresse Secretareiae C M E DUTILH S JONKER W VAS WIJCK M SCHUIT BEST H VAS GARDEREN Versohuüe Leden van het Bestuur a67 Staats lotenj 5e Klasse Trekking van Donderdag 10 Oct No 5921 f 1000 met premie van f 30 000 6230 10124 12744 en 20946 ieder f 1000 No 16164 f 400 1289 5833 6995 7967 9416 12477 en 14864 ieder f 200 No 6368 8932 10628 10727 13958 17216 en 18042 ieder f 100 Pryzen van f 70 80 2506 5824 8992 11464 14127 17200 113 71 6940 9024 11534 14307 17366 30 88 52 43 68 20 17494 99 2610 67 9316 11772 14506 17610 224 68 6063 35 11810 32 70 346 2725 98 9407 45 62 17771 72 76 6246 96 12062 14629 17966 424 2846 57 9646 80 42 18275 592 40 77 9669 12124 14729 81 644 72 6403 98 12240 14800 18390 75 98 50 9779 12333 44 93 86 2945 79 9855 36 95 18471 709 3202 6563 63 76 14914 18628 11 95 90 97 80 25 18742 40 3305 94 9917 12404 15059 18819 60 6 6740 22 16 72 94 80 3820 6823 91 12611 15397 18914 891 97 7171 10008 52 15409 79 1139 3908 7241 38 63 19 19192 51 4163 42 80 12771 56 19240 1238 4264 7357 10150 12811 15636 60 51 4459 7449 10263 90 45 82 70 99 7526 86 13082 15707 19366 1305 4540 30 10352 13285 15894 19770 62 4650 7617 10413 13327 16037 19848 1402 51 96 28 36 16125 83 75 4978 7749 99 71 16209 19928 1502 83 8143 10514 13679 21 20092 79 87 88 95 93 16303 20167 1655 6030 8227 10610 13622 74 20314 1707 33 8451 52 59 16418 34 62 66 70 77 13733 16528 20470 76 5106 8568 10776 89 16757 20634 1868 5363 8699 10861 13831 16916 20714 1980 6687 8803 10923 36 48 34 2006 5640 76 11093 66 17009 20921 2277 76 89 11242 13926 17197 40 2349 5712 8905 63 14063 iaA RK TBl RICHTEN 1 Qouda j 0 October 1901 Granen Bij zeer geringe aanvoer was ook de handel van zelf beperkt Tarwe en Rogge werden iets hooger betaald Tarwe Zeeuwsche 7 6o i 7 90 Mindere dito 7 10 i 7 40 Afwijkende ƒ 6 60 k f 6 70 Polder 6 75 i 7 10 Rogge Zeeuwsche 5 50 i f 5 75 Polder 5 i 5 35 Buiteolandsche per 70 Kilo ƒ 4 35 i 4 50 Gerst Winter 4 50 4 75 dito ZoDier 440 i 4 70 dito Chevallier 5 25 575 Haver per heet 3 i 3 50 per 100 Kilo 7 10 r 7 50 Hennepzaad Inlandsche 8 50 i 9 Buitenlandsche 7 i 1 5 Kanariezaad 7 4 8 Koolzaad 0 75 3 10 50 Erwten Kookcrwten 9 35 a 9 75 Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 30 a 6 50 Boonen Bruine boonen 7 75 9 50 e boonen 10 50 i 11 50 Paardeboonen 6 75 jt 7 Duiveboonen 7 5 4 7 75 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 90 4 7 Foxanian 7 4 7 35i Cinquantine 7 4 7 25 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel vrijwel Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 23 4 35 ct per half Kü Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 20 a 32 ct per half K G Magure Biggen goede aanvoer handel stug 1 10 4 1 60 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel vrijwel 16 4 ƒ 32 Lammeren goede aanroer handel wrijwel 13 ïi ï8 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel geen beteekenis Graskalveren groote aanvoer handel geen beteekenis als geweest 25 4 68 Fokkalveren f 13 Kaaa aangevoerd 123 partijen handel vrij wel ie kwal 28 4 30 2de kwal 23 4 26 Zwaardere hooger in prijs NoordHoUandsche Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter 1 35 4 1 45 Weiboter ƒ 1 15 4 1 35 Amsterdam 8 October 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 8 October door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Nederlandsch Amerikaan BChe Stoomvaart Maatschappy f 85 Aand Willemspark Bouwondern 606 Oblig Cultuur Maats Gending UOi pCt Stadsschouwburg Maats 65 Aand Maats tot exploitatie van Koolzuurfabrieken in Engeland 20 Oblig BaumwoUspinnerei Germania 75 Aand idem Oronan 65 B Stoomspinnery Twenthe pref 15 Nederl Scheepvaart Maats 921 Stoomtramweg My s Bosch Helmond 76 Assurantie My tegen brandschade de Nederlanden van 1845 f 300 Nationale Borg Maatschappy 116 pCt Oost Indische Zee en Brand Assurantie Maatschappy 20 Nederlandscho Maats voir Kunstmatige Oesterteelt v u C L de Meulemeester Co cum winstaand A en oud w aand 60 Idem cum winstaand A 66 Amsterdam 8 October 1901 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Gommissiebaiik vermelden wy U de volgende fondsen GEVfeAAGD Auud Willemspark Bouwondern f 605 Cultuur Maats Langsee offerte Idem Petjangaan ld Maats tot exploitatio van Limburgscqe Steenk Myii 125 pCt Concertgebouw te Amsterd 65 Doli Courant 60 Boek en Kunstdrnkk v U Mouton Co 35 Maats tot exploitatie van Koolzuurfabr in E igeland 20 B Stoomspinnery Twenthe 16 Oblig Ned Fabriek van Werkt en Spoorw My 98 j Aand Nederl Biscuit Fabriek 15 Assurantie My tegen brandschade de Nederlanden 1846 f 300 Nederl Lloyd 35 pCt Oost Ind Zee en Brand Assur Maats 15 AANGEBODEN Winstaand Kon Paketvaart My f 590 Overtoom My v Bouwterr 360 Ned Am Stoomvaart My 95 Aand Delftsdhe Bank 145 pCt Willemspark Bouwondern f 630 Nationaal Grondbezit bod Cultuur My Kayoe Enak 27ipCt Oblig Idem Pantjoer Sarie 60 Aand Soelingen Tabak Maats 23 Kina Maats Tolaga Patengo 95 Deli Courant 82 Oblig Boek Courant en Steendrukk v h G 1 Thieme 94 Aand Boek en Kunstdrukk v h Mouton Co 40 Deutsche Dist Gist en Spir fabriek 16 Oblig BaumwoUspinnerei Germania 75 Ned Fabr van Werkt ea Spoorw Mat 99j Aand Maats Hotel Keizer Karel te Nymegen bod 8 Gravenh Hyp Bank Serie B 93pCt Idem Volgestort 109 B Levensverz My Arnhem bod Oost Ind Zee en Brand Assur Maats 20 Samarangsche Zee en Brand Assar Maats Eerste 80 VERSCHEIDENHEID Vrydagmiddag vergaderde het Gecombineerd College van Bomraelerwaard boven den Meidyk Met algemeene stemmen werd daar wegens plichtveriuim en wangedrag ontslagen als districts ontranger C M Tb reeds vroeger als zoodanig geschorst en thans in hechtenis Op advies van mr A Pynacker Hordyk te Tiel werd besloten aanvraag te doen tot faillietverklaring van C M Th opdat zekerheid worde verkregen dat alles ten bate komt van de schuldeischers Dit besluit zal echter eerst ter goedkeuring aan Gedeputeerden worden gezonden De geschorschte had opgegeven als iskort in kas f 17 000 Dit geld was ten eigen bate aangewend De voorzitter gaf echter als zyn vermoeden te kennen dat het bedrag wel zou stygen tot f 20 000 De oude dienst was telkens maar gedekt met de ontvangsten van den nieuwen dienst Daar het gebruik was dat de ontvanger steeds twee of drie dagen te voren gewaarschuwd werd dat er kasopneming zou gehouden worden kon steeds voor het in orde zyn der boeken worden gezorgd waarby dan de ontvangen bedragen van den nieuwen dienst gebruikt werden tot dekking van den ouden dienst terwyl ze niet in het kasboek worden geboekt doch iu een geheim kasboek werden bygehouden Uit do N Arnh Ct Rodenburgstraat Dinsdagmiddag vier ure Twee jongens komen met een kwart muds mand vol appels dragende uit de Turfstraat Gestolen van de markt P Een politieman volgt hen groote stappen stappende Jongens krygen agent iu de gaten Zetten de mand op trottoir Jongens aan den haal een zystraat in Agent niet tevreden met mand appels alleen wil jongens ook pakken volgt ze zystraat in Jongens wilen niet gepakt worden loepenwat ze kunnen Agent ook Scholen gaan uit Schooljongens zien mand staan Een neemt er een paar uit en smeert m Een tweede volgt een derde vierde enz Stoppen zakken vol gooien de rotte over straat In een oogwenk mand leeg I Agent komt terug Geen jongens gepakt Gaat naar de mand is leeg 1 Ook geen appels gepakt 3ïTIB CrTX7 B iirriJhorr l DI VAN os z Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Tetephoon Ko 11 Beurs van Anrislerdam Slotkrs 8 961 9 Va Vikrs 801 5 997 1 1 2 8 1 V 24 s 80 l l 911 1 4 9 OCT Sl u SlDl I A D Cart Ned W B 9V dito düo ditc 8 dito dito dito 8 HOHOJK Obl Qoudl 1881 98 4 talis Insohryving 1868 81 6 OoiTBVft Obl m papier 1868 5 dito io zilver 1868 kP0ETU8AI Ohl met coupon 8 dito tioket 3 67 86 94 1041 RoaLA Obl Binnenl 1894 4 dito OiSioDS 1880 4 dilo bij Rothi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 dPAMll Feipet Bohuld 1881 4 TDKisiJ Gepr Coiiv loeB 1890 4 Gec leeniDg aeTie D Oeo leeniQ aerieC ioiBArE Rp ï oblg lB9i 5 Mliloo Ob ut ach 1890 6 ONTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAÜTÉ S in en TailornQade Cosluines O SAM80M