Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1901

Zaterdag 12 October 1901 40ste Jaarffan jj No 8620 mmm ioürmt IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefo B Sn Ui ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefoau Al De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VLTF CE STE aXULNDS MAaxaiNB DU I Frinteips NOUVEAUTÉS Wfl verzoeken de Dames die oiia geiUus1 treerd mode albom voor het Winternei1 sfoen noch niel ontvangen hebben dit te wilïen aanvragen aan 1 MM JULES JAlUZOT C M ars Hetzelfde wordt dan omgaand gratlu en traneo toegezonden Bestellingen van af 25 francs vr j van alle kosten aan huis met S verhooging Réexpedille kiDtoor te Kozeudaal N li Meu wordt verzocbt op H MEKK te letten ÜIT HET Ma 0V2IJN TAH M IIAVENSWAAY ZO E GOHIHCHEM Deze THEEËN worden afgele ferd in verzegelde pakjes van m Ueee tm een half ea een Ned om met vermelding van Nommer er PrB voorzien van neveastaam Merk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de uitvoeriou van geeerde orders aanbevelende J C BML voorheen J BBEËBAART Lz ADVERTENTIES 1 IDE SïilJl ïllKBÏffl wordt a s ZATERDAG 12 OCTOIIKII GESLOTEN Namens De Commissie A D ViS VEEUMINGEN Secretaris 1 TE KOOP ot TE HUUR om direkt te aanvaarden I t en Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de a 1 Oosthaven voorzien van Gas en jfe Waterleiding JHII Te bevragen b IZAAK CATS papier aCTit LangeTiendewcg ü 29 Gouda ILOTE in het Ondersteuningsfonds ten behoeve van den Nat Bond Tas llanèls en Kanloorkdieuèn in ed zgn te verkrijgen bö A BRINKMAN Zn k SO cent por lot Trekking 21 October Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEIEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv jrlangd met byievering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Westhaven 128 Cuisinier TE GOUDA i g g i j ü j g Groote vrjje Teemarkt op V70E1TSDAG 16 OCTOBEE a 5 GrootevrijeFiiarileDmrki op VUIJDAG 18 OCTOBEE iOi Op leze Markten zal het Vee en Ie Paarden voor de Verloting op 19 October worden aangekocht Voor Maaglijders I BB AN allen die zich door het vatten van koade of overlading van de H HH A maag door het gebrnik van slechte mooicl jk te verteeren te warme 1 H of te koude spflzen of door onregelmatige levenswijze een maagljdeii H BH als Htiiiykatarrh Maagkramp Matiffpijnen moelelljlie siif H M B vertering ot remlljm Ing op den hals gehaald hebben zfl hiermede j H WÊk een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds W Ê H sedert vele jaren bewezen zijn Het is H H t uBeri llrie i soffe K ruióansoijn Bi H M Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig beven m H dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs H M verteeringa organen van den mensch zonder een laxeermiddel te H zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het H H bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be v HH vorderend op de vorming van gezond bloed H H Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden raaagkwalon H H meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef HH H medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting HH H misselijkheid met braken die bi chronische maagziekten des te Iteviger J U H optreden worden dikw jls n i eenige malen drinken genezen H 1 Tt rBtt rkT ir tr onaangename gevolgeij daarvan als WÊl I m w VrbVUpplUg benauwdheid koliekpijnou hartkloppingen HH H slapeloosheid aambeien worden door KRUIDEN WI IN dikwijls snel genezen H H KKUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver H H wpert door een zachten stoelgang onbrnikbare stoffen uit maag en darmen H H Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van kracbten H B zgn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed H H vorming en een ziekelflke toestand van de lever Bvj gebrek aan eetlust H H evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend H H ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskraclitni H I H op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spysverterinp H H prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde H I H zenuwen tot rust en c enkt den zieke nieuwen levenslust H H Talrijke altenten en lanlibetuiylngen bewij en dit H I H l r KRUIDENWIJN is te verkrijgen in iiesschen 4 Fl L W en 2 B I H l in de Apotheken van Gouda Oudewatcr Schoonhoven Bode H H graven Woerden Alfcn Aa anderveen Voorburg Leiden Rotterdam H H s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de H H provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken H H Ook verzendt de Firma WODPF Co drogisten Westhaven Gouda H n 3 en meer flesschen Kruidenwjn tegen originoele prijzen naar alle plaatsen H I 1 van Nederland H Voor namaak wordt gewaarschuwd H Hen vdanp niisluiiend saF Huhcrt lllrich schi Krui l ll Vi ll Otébrt StoUwerck a Chocolada en Cacao n DcBimatiKt doüT ue nieuwste iiitvindinfjen machiuaal jjobicd vertoftterde fabrteatle I aa iiitsiuitenrJ gtïbrvuk an fijne a fijnsto gi orHl toffon Ejaiandoerei f i erbruikcr vanl j StoUwerck s Chocolade en öacao e a nanbeve enswHardig tubrikaut nauwkeurig beantwoordotidu aan den inhont djsr resp I Bükotten IX inaa boiiaalde 87 Brevots als Hoflevcraiacler 44 Eero Dlploma s gouden enz Medailles 1 eeo bewijs van uiti iwntend fijn de Fans I NouB 7ou décomona uno n uaie première eliwite en oonoldteatlon oe I Totra exceUenlia febrioatton de Cbooolat boabona varies eto etc I tallVf ercVe btr kaat is verkrijgbaar bij U H Cunfisenra Banketbakkers ens Ka I Oeouaalvertegenwoordiger voor ederl bd Julimi HAtt imlodt fg I Anaterdam Kalverstraat 103 I 1 MiJn Kruidenwyn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelon zp Malaga Hwfln 460 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wijn 240 0 Atlas bessen Hsap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 80 0 venkel aniis alnntswortel Amerik Hkrachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeel Hworden vermengd HB Hoofdprijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in 1 de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarm zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts U8 000 loten bevat zijn de volgende De hoOKSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs i 200 000 M 16 pryz 10 000 M 1 56pnj £ uBOOOM I Kt O 000 M 7B OO0M 70 000 M 66 000 M 60 00 M 5 5 000 M BO O Mt M 40 000 M 30 000 M 20 000 M 1 pnjs 1 prijb è £ prijzen i l prijs a l pri s n pri s ti prijzen 1 pnjs a 1 pnjs B 1 prqb lOSpiijz Il 8000 M I lööprijz a 2000 M I 4pnjz i 1500 M I 6 2 prijz 1000 U I 1030 prijzen a 300 M I SO prijzen 2B0M I 77 prijzen a 200 M I 36053 prijzen 169M I fl 8üprijz i 160 14 I 116 100 M I il088 priiz i7H 4B 2 1 Tot al 59 010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klaöse bedraag I Mark 0 000 stijgt in de 2ekl tot n dOO M 1 in de 3e tot 60 0Ui lVI in de e tot 65000 M 1 tn de 5e tot ÏO OOO M in de tot ÏB OO i M 1 in de 7e tot 200 000 M en met de premi 1 van 00 000 event tot 500 000 Mark I Voor de eerste prijstrekking die officiee 1 is vastgesteld kost 1 een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hali origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 I De mleggelden voor de volgende klasseni zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad I hebbende trekking de officieele trekkingshjst De uitbetalliis en verzeudinii van pryzen i preschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding JBBF ledere bestelling kan raen eenvoudig I per postwisael opgeven ook tegen I rembours I i0r Men wendo zich dus met de aanvraag I om toezendmg van loten voor de I spoedig plaats hebbende trekking zoo I spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k I met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr I Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG I Duitschland IN HET MAGAZIJN De Avondster ziin heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS inet en zonder afvoer van af f 7 50 en hooger asfou ijize met prima zuinige branders OASOBNAMESTEN in ruime keuze voorhanden Groole Glueilictitbranilers welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geèmailleerde eAUSBN en KETELS gwaarborgd giftvrij Mihzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEi 117 Gasfitter FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN cbeiiiischt Wassoherij II oppÈmheimëu ia Kralnkade Botterdam I Gebreveteerd dior Z M den Koning I der Belgen Uooiddep6t voor GOUDA de Heet 3 H G TIUJSBUBG 1 Korte Tiendeweg D 7 I dpeeialiteit voor het stoomeu en verven vas I alle lieeren en Daraeagarderobea alsook alle I Kmdergooderen I Speciale innchting voor het stoomeD van I pluche mautelB veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden naar dt Drtik van A BRINKMAN Zn Gouda I nieuwste en laa tste methode geyerfd Toezicht op uitvoer van rundvee naar België De BURGEMEESTER van Gouda biengt ter kennis dat de Minister van Waterstaat Mandel en Nijverheid aan den Commissaris der Koningin in deze Provincie het navolgende heeft medegedeeld De overweging dat het belang van den Neftderlandschen uitvoerhandel in vee verbcherping vordert van het toezicht op voor België bestemde runderen heelt geleid tot vaststelling mijner in de Nederlanditkt Staatscourant van 5 September j 1 No 207 opgenomen beschikking van 2 Sep tember j l Daarbij wordt met intrekking der beschikking van mijn ambtsvoorganger van 11 Maart i i Netiirlandsche Staatscourant van 12 en 13 Maart d a v No 61 bepaald dat op alle spoorwegstations m Nederland rundvee slechts ten uitvoer mag worden aangenomen onder voorwaarde dat het niet bestemd is naar spoor wegstations in België ot naar de navolgende Nederlandsche stations Sas van Gent Holst Vlake Bergen op Zoom Roosendaal Haarle Naasau Valkenswaard Budel Roermond Maas bracht licht Sinteren Sittard Geleen Heek Elsloo Blinde Maastricht Gronsveld en Eijsden tenM voldaan ia en wordt aan de volgende vooliehnften Het vee mag eerst ten uitvoer iraf n aange namen nadat voor elk stuk aan MJ trokken beambte of bediende van den Twegdienst zijn ter hand gesteld twee door eeifgeexamineerd veearts ingevulde en onderteekende gelijkluidende fc certificaten van het bij de beschikking gevoegde model welke blijkens het daarop vermelde tyd stip van afgilte niet langer dan 13 uren vóór het tijdstip der aanbieding ten vervoer zijn at gegeven Van deze certificaten zal het eene exemplaar op het station van verzending bewaard moeten blijven terwijl het andere met de ovenge papie ren welke de zending rundvee begeleiden tot het laatste Nederlandsche spoorwegstation al moeten worden niedegezonden ten einde aldaar bewaard te blijven en desverlangd aan den distncts veearts ter inzage te worden gegeven Vorenstaande opneming van de zuidelijke grensstations alsmede van eenige in de buurt daarvan gelegen Nederlandsche gemeenten beodoelt te voorkomen dat voor export naar Btlgte bestemd vee ongekeurd per spoor naar eene der genoemde plaatsen vervoerd en vervolgens op andere wijze over de grens gebracht zal worden Om misbruiken van anderen aard tegen te gaan is voorts met betrekking tot het certificaat de bepahng toegevoegd dat het stuk ongeldig lis wanneer daarin één ot meer wijzigingen of I doorhalingen voorkomen welke niet door den betrokken veearts zijn gewaarmerkt Van bedoeld certificaat ligt een exemplaar op de Secretarie dezer Gemeente ter inzage Ten slotte wordt er de aandacht van belangliebbenden op gevestigd dat hun eigen belang FEVtLLETOX m B E vm mm 48 De jonge officier voelde juist in dit uur van algemeene vroolijkheid over het gelukkig weerzien zoo eindeloos zwaar wat hij verloren had Het ouderlijk huis dat zich nu voor iedereen opende bleef voor hem en zqne jonge vrouw gesloten wie weet voor altijd Hoe hij zich ook geweld aan deed om zijne zwaarmoedige stemming te verbergen hij vermocht toch met de sorabfcre wolk op zijn voorhootd te verdrijven en Danira raadde maar al te wel wat de oorzaak was van deze gemoedsstemming zij wist het best wat hem zijn keuze gekost had Zij had onmiddellijk toegestemd toen hij voorstelde zich dadel k aan het gedrang te onttrekken en naar zijne woning in de stad te rijden waar het jonge paar voorloopig hnn intrek nemen zou tot zij een eeschikt huis gevonden en dat naar hun smaak hadden laten inrichten Achter hen aan kwam Jovica die in dezelfde coupé de reis gemaakt had en Jörg die bij zijn kameraden had moeten zitten maar bij aankomst als een vuurpijl door de menigte heengedrongen was om de plaats in te nemen welke hij als zijn rechtmatig eigendom beschouwde De jonge Slavische droeg nu de Tyroler kleederdracht welke men zich onderweg had aangeschaft medebrengt niet anders dan gezonde en onbesmette dieren naar België uit te voeren Gouda den 11 October 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulieniandscli Overzicht De Times ontvangt uit Dundee van 7 dezer het bericht Hoewel nog niet volkomen in veiligheid schgnt het toch dat generaal Botha er in geslaagd is door het binnenste cordon der troepen to breken dat gevormd was om zjjn terugtocht te beletten Botha die langs de grens van Zoeloeland noordwaarts trok slaagde er Zondag in de Britsohe troepenlinie te passeeren met ongeveer de helft van zju macht De heer Benett Burleigh seint nit Vantsdrift aan de Daily Telegraph dat 1600 Boeren met drie kanonnen en twee pompoms te Bahamango op don weg naar Dundee in Natal zijn gezien de Batlalo rivier is echter niet doorwaadbaar De Wet werkt samen met Botha Brodrick schrijft in oen brief gedagteekend 7 October aan Sir Howard Vincent lid van het Parlement Wü hebben ragweg in Zuid Afrika gOOjOOO man en 460 kanonnen terwgl meer dan 100 000 man in Engeland geoefend worden Wij hebben daarom geen moeite ons veldleger op de vereischte sterkte te honden en wanneer er en nieuwe aauvraag tot ons wordt gericht kannen wjj daaraan met de uiterste nauwgezetheid voldoen Er staan op t oogènblik 69 vliegende colonnes te velde die volmaakt toegerust zjjrt Wij kunnen bijna 10 000 versche paarden per maand aan wal zetten Er bestaat dus geen werkeloosheid of gevoelloosheid aan den kant der regeering Zij heeft zich nooit bemoeid met de militaire beschikkingen van Kitchener in wiens krachtige voortzetting van den oorlog de regeering volkomen vertrouwen heeft Zijn taak is om kleine afdeelingen van den vgind over een oppervlakte ter grootte van Frankrjk en Spanje na te zetten terwjjl hij tevens duizend mijlen spoorweg moet verdedigen De regeering zal niet terugdeinzen van het land elke opoffering te vragen die noodig is om den oorlog tot een spoedig einde te brengen Een kabinetsraad zonde da reeds voor dit doel gemaakte toebereidselen niet kunnen bevorderen en bizondere samenkomsten der ministers zonden juist op een gebrek aan ver en die haar uitstekend stond Haar glanzend zwarte haren waren zorgvuldig in een paar lange vlech ten samen gebracht en zij beschouwde met haar groote donkere oogen nieuwsgierig en vroolijk het gewoel om zich heen Zij zag er echter ondanks die gedaanteverwisseling nog heel kinderlijk en vreemd uit men kon het bij den eersten oogopslag zien dat zij tot een andere volksstam behoorde Jörg liep met een zelfbewust gevoel aan haar zijde voort Hij had niet vergeeis de teederste aangelegenheid zqns harten aan de hoede van zijn luitenant aanbevolen want het bleek dat diens bescherming zijn dierbaarste wenschen bevredigde Gerald en Danira hadden zich met hart en ziel deze zaak aangetrokken en zy waren er tijdens de reis zelfe in geslaagd pater Leonhard gunstig voor de trouwplannen van Jörg te stemmen De geestelijke heer had tegen de persoonlijkheid van Jovica allenpinst iets in te brengen hij had zijn zachtaardige bescheiden en gewillige leerlinge zelfe lief gekregen maar hij sdiudde nog altijd bedenkelijk het hoofd bij het denkbeeld dat heidenkind eenmaal ala boerin de plaats van Jorg s moeder op de Moosbacher hoeve te zullen zien innemen en hij verklaarde het ook voor onmo gelijk de toestemming zijner ouders te erlangen hoewel hij beloofd had daartoe al zijn invloed te zullen aanwenden Voor het oogènblik werd pater Leonhard in beslag genomen door eenige andere geestelijke hecren die zich eveneens op het perron bevonden om hun ambtsbroeder te begroeten Gerald had zich zooeven uit het gedrang losge tronwen in het militair oorlogsbeleid kunnen wffiien ïn een redevoering te Oldham heeft HicksBsfch de bonding der Engelsche regeering te nover den oorlog verdedigd in bewoordiiigen die overeen komen met die in Brodrick s brief aan Sir Howard Vincent HiJ voogde er nog bij dat de Engelsche regeervaf in volkomen overeenstemming handelde met de regeering der Kaapkolonie Wat betrof de uitbreiding van de krjjgswet dit w om paal en perk te stellen aan verraderïijke hulp die aan e Boeren werd gezonden Hij verwachtte geen najaarszittinh VM het Parlement De ministerieele pers met uitzondering van de Times die er het zwijgen toe doet spreekt vergoelijkend of met lof over de afkondiging der krijgswet te Kaapstad De Daily News beschouwt dien maatregel als een bewijs dat Gordon Sprigg voor Kitchener heeft moeten wijken De Standard zegt dat de jongste gebeurtenissen in de Kaapkolonie de afkondiging van de krijgswet wettigen want er blpt onbetwistbaar nit dat er een samenzwering bestaat onder de HoUandsche Kapenaars om de Engelschen nit Zmd Alrika te verdrijven en duizenden tronwelooze Britsohe onderdanen in de kolonie doen daaraan mede De krjjgswet moet veniinderen dat de verraders in verbinding blijven met hnn handlangers in de kustplaatsen en in Europa ook zal nu zooveel mogelijk belet worden de hoimelpe toevoer van ammunitie die de te velde staande Boeren nog langs geheime kanalen in bezit moeten krijgen De Daily Mail zegt in een hoofdartikel dat de afkondiging der krijgswet te Kaapstad een afdoend bescheid vormt op de beweringen van ministerieele zpe dat de oorlog gedaan is ze is alleen verdedigbaar indien het bestaan van een dreigend gevaar erkend wordt Volgens den correspondent van Central News te Kaapstad heeft de afkondiging van de krijgswet aldaar de anti Engelsche partij in groote verwarring gebracht eergisteren zjjn verschillende b eenkomsten gehouden De N B G zegt over den maatregel van Lord Kitchener De afkondiging van de krjgswet in de laatste althans nog eenigermate voor vrij verkeer openslaande plaatsen in de Kaapkolonie vereenvoudigt Kitchener s arbeid natnurlijk aanzienlijk geen hinderlijke kritiek zal hem van tiJd tot tgd meer belemmeren in z n werk Alle nieuws nit geheel maakt en schreed met Danira naar den uitgang toen beiden plotseling als aan den grond geworteld bleven staart bij het zien van eene jonge dame die lien d ar tegemoet trad De lieve bevallige gfestalte in elegante reiskleeding de blonde haren welke in kleine krullen onder den hoed te voorschijn kwamen de heldere blauwe oogen dit alles was hem zoo bekend en vertrouwd Gerald liet den arm zgner vrouw los die plotSfling doodsbleek was geworden en geen woord kon uitbrengen hQ wilde alleen de pijnlyke ontmoeting doorstaan en stond op het punt naar het meisje toe te loopen Deze voorkwam echter deze beweging door eensklaps Danira om den hals te vallen terwijl ze op teederen toon riep Danira r ondeugend trekvogei e I Dus hier in Tirol moet ik je terugzien I Edith hoe kom jij hier riep de jonge vrouw halt verheugd half verschrikt Ia dat enkel een toeval O neen ik ben opzettelijk gekomen om je te verwelkomen Ik wilde je het eerst van allen begroeten zei Edith na Üanira een kua op beide wangen gedruftt te hebben Eenige seconden aarzelde zij maar daarna wendde zij zich snel om en strekte haar gewezen bruidegom de hand toe God zegene je Gerald Welkom in t vaderland met je vrouw Zonder een woord te spreken boog Gerald zich over de kleine hand welke in de zijne lag Hij vqelde niet hoe deze zacht trUde toen hy er zijn lippen op drukte hij zag alleen het blozend gelaat van Edith waarop een glimlach speelde en toen Bteeg er een zucht van verlichting uit tija Zaid Afrika zal voortaan zoo goed en zoo slecht zijn als hiJ het verkiest Achter de nu geheimzinnige lange kustlijn van den mond der Oranje rivier aan den Atlantischen Oceaan tot aan de monding van de Tembe aan den Indischen Oceaan zullen thans do desperate Engelsche aanvoerders door hnn huurlingen drama s doen opvoeren waarvan de wereld eerst zal vernemen als het beulswerk voltrokken is en Hollandsch Zuid Afrika verdelgd of Engeland s val reeds zoo lang door de Boeren voorbereid plotseling als een voldongen feit de wereld zal verrassen Met deze jongste concessie aan haar gevoel van zwakte en onmacht maakt de Engelsche regeering het zich voor t oogènblik zeker vrij wat gemakkelijker Maar door deze nu tot het niterste gedreven toepassing der njnilband politiek verzwaart zg tevens eindeloos de verantwoordelijkheid die zij eenmaal aan een misleid volk zal hebhen af te leggen De anti oorlogsagitatie in Engeland zal dan ook uit het jongste besluit groote en nienwe kracht pntten De Indépendance Beige verneemt nit Konstantinopel dat aldaar in politieke kringen de meening bestaat dat ttnsschen Frankrijk on de Porte zeer spoedig tot een overeenkomst zal komen De zaak Lorando zou Wnnen korten tfid geregeld wezen en het weder aanknoopen van diplomatieke onderhandelingen over andere aangelegenheden zou binnen een veertiental dagen te verwachten ziJn door den terugkeer van den ambassadenr Constans te Konstantinopel en van MnnirBey te Parijs De termijn aan Turkije gesteld om aan de jongste Pransohe eischen te voldoen is echter Woensdagavond reeds verloopen zonder dat de Porte op de laatste Fransche nota die misschien den naam van een ultimatum verdient geantwoord heelt De Temps verneemt uit de Turksche hoofdstad dat de Turksche ministers nog geen beslissing genomen hebben maar een schikking trachten te treffen met de Ottomaansche bank waarvan Lorando debiteur is om de door Frankrijk gewilde betaling te doen De Russische gezant moet volgens den Temps correspondent naar St Petersbnrg het verzoek van den Sultan overgebracht hebben om een bemiddeling des Tsaren te verkrijgen HH heeft aan het Russische hol het denkbeeld in overweging gegeven om een bijeenkomst tusschen vorst Oeroessof en minister Delcassé te doen plaats vinden borst op Goddank 1 Hier althans had hij geen verdriet veroorzaakt zooals hij vreesde hier tenminste werd hem vergeving geschonken Ben je werkelijk voor ona hierheen gekomen vroeg Danira met van blijdschap stralende oogen O je kunt niet vermoeden hoe dit welkom uit jou mond mijn hart ona beider hart met vreugde vervult De jonge dame trad met eene koraiach plechtige beweging een schrede terug Niet zoo haastig mevrouw Ik heb behalve dat nog eene gewichtige zending te vervullen en ik moet myne waardigheid ala officiöel afgezant hoog houden Het kasteel Steïnach laat zijne jonge meesteres groeten en is bereid hen te ontvangen zij zullen daar met open armen en liefde volle harten worden afgewacht Hier Gerald is een briet van je moeder slechts weinige regels waarin ze haar zoon en dochter tot zich roept Edith dat u onmogelijk Is dat uw werk riep Gerald nog twijfelend terwijl hij den briel aauQam waarvan hij dadelijk z n moeder s hand herkende Mijn eerste diplomatische daad I Ik geloof dat ik ze tamelijk goed heb volbracht een heel gemakkelijk was mijn taak niet want ik had tante en apa beiden tegen me Maar nu moet je mij Danira voor een half uurtje afstaan Gerald We scheiden weer heel gauw en daarom wil ik haar tenminste nog een half uur voor me alleen hebben Scheiden Waarom Je gaat toch metons mee ilVardf vtrvofgd