Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1901

woud i Oudew Woenl Utreefct kenrecht zijn pogingen o n strijdbaren te j overwinnen door geweld te plegen tegen hnn vrouwen en kinderen zijn wreede poging om ook fn de Kaapkolonie de vuile laars van het eene ras op den nek van het andere te plaatsen zijn gruwelen dio alle vrge volken beleedigen Met het Engelsch gaat de heer Boissevain voort heb ik geworsteld eer weeklang om uit te drukken wat ik wilde zeggen Gelukkig is het stuk uu klaar en ikherleef weer want het is een zware arbeid die achter den rug is Ik heb er tuch zoonaar gesnakt en gestreefd om den presidentte doordringen van dat wat nm geen rustlaat De schrijver deelt daarbij mede i daM een aantal Amerikaansche dagbladen den brief zullen overnemen en eonl e duwenden ekemplare i in Ame ikii BiJ den horlogemaker C P Dekkers teBergen op Zoom hebben gisternacht dievende winkelruit ingedrukt en het rolluik trachten op te lichten om de daarachtei zich her vindende gouden horloges te ételen ToenzU bezig waren zjn zij betrapt en door depolitie ingerekend De drie dieven 16 ü 17 jaar oud z iii in den geva geut9ren opgesloten en zullen naar Breda worden overgebracht J j Men meldt uit Haarlem üe politie heeft oergister Jen drukken dag gehad met haar pogingen tot opBporing Van den man die bij jufWouw Van Dreclitjde vermelde afdrer ing h eft gei lcegd Eerst maakf ie jutfróuw larnl door telèfoneeren df t fl ij dö i manïop Aien rijwi had geziejji op de Oudsij Gradht cntoonttl de geheele reöiherche er pir wiel op jen later kwaln nogliyed eéu berM ivan I een andere zjde dif handen K voor de politto ssilg 2oeken wal Van Drecht oji hare buutjutfrouw Ibeschtijven hem als een magfiren njdig iarA terwijl juffrouw Linte man z t dat het een i Vroolyke dikkerd is j Het gevolg van d i ve s jhil in signalement il reeds gewees lat een hooggeplaatst persoon door de politie werd gearresteerd en natuurlijk later weder Werd losgelaten Vanwege de Haarle as ie politie is te dier zake het volgende bekefnp gemaakt Een middelmatig langitenger persoon ongeveer 30 jaren lichtblond vry kort haar en puntige knevel lich ejlealijke wilde oogen met zeer bijzondere oojappels niet mm of meer starenden blik bleeke bloedlooze lippen als heer waarvan hj het uiterlijk niet had en toch min of meer sjovel gekleed met donker pak heeft 8 Oct jl onder bedreiging met moord tevens toonende een geladen revolver en een dolk te Haarlem eene vrouw in hare woning doen afgeven f 135 waarbij twee bankbiljetten van f 40 nadat hij daags te voren zich had voorgedaan als een advocaat van den Kloveniersburgwal te Amsterdam die haar te spreken had over de nalatenschap van een in CalifomiS overleden oom van wijlen haren echt t 10 09 10 1810 4811 86 10 19 10 80 10 87 10 80 10 46 11 06 11 47 11 11 11 48 de Se U Terknjgbur legen enkelen molilpnit B HolUndrah Spoer L BMr iniipleoieit bevüii 1 Alleen nin U i 10 JS 9 46 10 81 Rotterdam B 8 0 08 d AUni 1 n Se Uim Ezin WjkMdiH Op 4 tnlmn lijn ZouJ Uiuidm en Dimdeg ndiegiolie n toaitili ettea Kottwdam Beun Rott rd m D P Aotterdam M Oipelle Hienwerkfirk Hoordmlit Sosda 6 17 8 41 6 80 4 46 6 88 6 3 6 04 6 89 7 08 4 6 6 8 6 6 46 6 1IJ t 6 61 1 48 1 64 1 86 8 14 l 45 l 5 08 1 46 i 1 S8 11 68 IS OB li 96 L09 1 09 8 83 ll 6 4 6 4 8 4 4 J9 i li 6 48 6 6 4 8 84 IM i it 8 10 S 4 9 47 10 0 10 16 11 08 HoUendeehl ipoor L litre enppleoentbewije n de Oompegnie der Wegen Li t 7 18 I S9 8 06 8 84 AU l fc U t brtrieiif ft dUllrf de l p to niet gekkend werd 6 49 6 81 7 19 ll ll 10 00 10 1 10 46 11 16 11 67 6 16 6 49 7 67 9 88 9 41 10 88 O O l II l i M s f F R D A M TÏee eene rou U SM 8 11 8 3S 9 13 10 80 10 59 18 08 1 10 8 86 8 88 4 071 43 6 8 86 8 48 9 51 0 19 10 30 11 06 AmiLW S Ol 8 68 9 n lO lO 11 04 13 48 18 67 1 67 8 86 4 18 1 87 6 80 5 46 6 44 9 88 10 8 11 03 18 km t 0 8 l 9 13 9 3 U 86 11 1 08 1 10 8 12 8 40 4 87 6 1 3 46 6 01 9 S3 10 bO 11 16 18 14 t dage 6 81 6 01 7 011 18 3 86 8 8 68 9 03 Voorburg 6 88 j Zoetoim Zeg 6 61 w Zo enh Mii 6 08 P ftnude FeenlUtlet J B 6 80 6 81 7 4 8 16 07 9 8 10 145 86 6 48 6 48 8 B3 7 i 4 8 18 8 68 9 89 10 14 ï 0 05 6 14 6 9I7 88 7 4 0 I9 0S I9 80 10 11 10 4 11 5 18 18 11 2 tiet op den leop k aiet gerekend orlea t Hermonikitrein etleen Ie en 9e imrt O 63 7 1i 8 10 9 13 9 81 l l 18 87 IS VO 3 I I IO 8 84 4 48 6 06 6 81 7 0918 10 9 46 lAou W 6 84 6 47 7 80 8 8S 8 45 9 80 l 45 11 80 18 411 01 8 40 3 88 8 4d 6 0 1 6 81 6 36 7 86 8 86 10 01 1n u 7 08 7 31 8 18 9 1 9 8 10 18 10 84 18 11 1 86 8 3 81 4 18 4 84 6 47 7 0J 7 64 8 09 9 18 11 88 UUeohl 6 18 II 7 47 8 81 S0 lO M 10 41 11 88 18 08 1 48 i Wourdea 8 07 6 4t 8 09 9 87 10 17 U 65 18 97 Ottdow 6 88 6 51 8 17 10 36 1 86 Ooida 1 41 7 08 7J4 1 80 u 06 9 65 10 48 11 18 11 1118 61 8 16 40 8 84 4 46 18 De Macedoniscie quaestie doet weder eens TM ïich spreken Aan de Morning Leader wordt uit Weenen gemeld dat liet nienwe Macedonische comité bet volgende programma heeft opgemaakt Ie Instelling van een bnndsrepbbliek bevattende de tegenwoordige Turksclie provinciën Saloniki Monastir Uskjoeb en Adrianopel 2e Deze Republiek zal volkomen oniUhankelijk zgn van Tarkfje Se Zjj zal worden bestuurd door een Bondsraad welks leden zullen worden gekozen 4e Elk kanton der Kepnbliek zil autonoom zgn onder een locaal bewind voor alle plaatselgke zaken 5e De Republiek zal geen leger Uebben doch alleen een militie die onder de wapens komt als het noodzakelgk isi 6e Ue republiek zal b bon algemeen stemrecht relerendum proOortioneele vertegenwoordiging progres iem jinkomstenbelasting bezit belasting vijheid van ver gaderen en van de pers genlkteid voo Mie burgers i zullen door het Bondsstaat zal Meen stemrecht iting plaats gelerfeonen qnder comité wittrin 7e De civiele ambtenarei volk worden gekozen 8e De president van dei gekozen worden door het al voor den t jd van vijl iaren Te Dskjoeb hcett een mi had van meer dan 2000 leiding van het Macedoniscl besloten werd een beroe Hto doen o de Bnlgaarsche Hegeering om liegen de veArolging der Bnlgarei iiv hetlistrict Hastbria te protesteereBj en de mogMidheden pe verzoeken om de 1 bepalingen mn liet ftaotaat van Beriyn toe te paéen nsn inde een omwenteling in lurkije te voqltko Verspreide Bei clitón Fraskbijk Il i Zondagfal over een week kopit te intËtienne het pfitiouale comité dor Frstns che mijnwerkers Meen om to beraa slagerfover en een definitief besloit te neinen ten aaniiien van de algemeene staking w4artoe hetïnn eventueel zon moeten komen den eersten November O dertusscheij vertellen sensMieorganen nat de regeerin geweldig on inist is en in de kolendistricten de garniziljenen alvast laat mobiliseeren een en ander op grond van de ingekomen rapporten déJ prefecten volgens welke de overgrootO tjieerderheid der mgnwerkers nu vóór algèfeaeene staking is al ware t alleen als proefneihing De gemeenteraad van Auxerre hooft bij de regoering aangedrongen opweigeiing van toelating der geestelpe orde dio een school wil openen in de gemeente De werklieden der glasfabrii te Epinal hebben den arbeid in den steel gelaten biJ wijze van protest tegen het ontrfag van den penningmeester hunner vereeniging Zij eischen binnen twee etmalen wederaanstelling van den ontslagene en erkenning der vereeniging 6 4C 6 66 7 18 4 a i SO 6 04 4 61 6 41 6 01 V t 8 U6 64 6 1T rO 6 11 U 1 16 8 87 8 41 7 11 8 68 7 8 1 9 01 7 88 U 7 88 9 08 9 19 Qottdft Ïe nh Mooro SoalarmegrZeg Voorburg Hago 6 08 Generaal Pedoyn heeft bij de aitnvaarding van het commando over het 16e legercorps verklaard volbloed republikein en dus de vriend en bewonderaar te zi n vau den minister van oorlog generaal Andréj wiens doel en streven is de Republiek te versterken DrlTSCHLAND De keizer is aan t uitdeelen geweest van Chinamedailles Alle vorsten van mogendheden die deelgenomen hebben aan de expeditie tegiMi het Hemelsche RiJk hebben zoo n dingske gekregen a s herinnering aan de gemeenscbappelyke wapenbroederschap en president Loubet is voor ditmaal als standgenoot der vorsten meegeteld Gemenj le Bei ichten Heeft Wilhelm II mot do ontvangst van den eerste burgoraeester van Berlijn Kirschner en den stadsarchitect Hoffmann te Hnbortusstock Dinsdagmiddag in tegenwoordigheid van den lieer Von Lucanns waartoe het initiatief was uitgegaan van den kelaor zoH gehandeld als man vaij doorzicht en hlim overleg of is er in werkel khoid vaderlijke enilkoninkiyke goedmoedigheid bij in t spel Howeest Hoe t zö M burgemeester pieendeniet i eer te moaten beproeven voor eenaudifenüe nu de sphampere afwijzing metde dotiveering gebjek aan tijd terzake vanjaoilvermaak en militair vertoon en zoo kanwel j aangenomen worden dat Wilhelm Ieen Schikking tnsschcn de kroon en de stadBerlijn wenschelgk oordeelde en daaromden r eï van zyn civiel kabinet naar het BelgisMie randbnifi dcfd sdtien of de heeriln Kirscl aer eB ïHotfinanii esHs wilden kom n prateni over de BangelegaSheid det stei lijke bouwplannen f vri ndeliikst yegép zepsï ijfcprolcen over Wat er gebeurd is i Pe hoeren werdon alli Wlei gonhdigst ontvangen iets to eten ten erJwerd g M6 rcUenfopte1n en over ijo geprojectëe trimlijn door dq Linden pch de za Kauffmahn werd itet uaiiberiièrd in zijn schik en vootstM t i alle do ingenieur en rsprdnkelijke iten in iidoch eind blijven ift erll gaf K Wi t is VI ïyuffroliw V Ten rajidhujze il mert dani de ki izeif is met fl en iplaniit len voon den da gekdraon talW al een l efhebb ind architect lijnrechtl tegen lie ideeën der stedeüjke alwori deze zullen wel aan t Korti en toegeven s Iveizers wil is der meertfevhoid nog immer wet ep als er toegegeven moet wordenzal t niet viin den klint van Wilhelnl IIziJn 1 binnenland De uitslag van de gisteren in het district Harlingen gehoiiden stemming voor een lid van de Tweede Kamer is dat gekozen is mr T Schokking christ hist met 2923 stemmen tegen 123 5 op mr H Ph de Kanter lib en 823 op den heer W P Zeilmaker vrijz dem De heer Ch Boissovain hoofdredacteur van het Handelsblad heeft aan den president der Vereenigde Staten een open brief geschreven om te wyzen op het ontzaglijke gevaar dat alle kleine onafhankelijke volken loopen door het gruwelgke precedent dat Bngeland s wyze van oorlogvoeren schept I OTTÏRDiK SOlIDi Tiee 19 n s 11 31 11 46 18 04 4 88 9 40 9 48 10 16 lo jr 10 88 10 18 l l 19 9 18 9 41 9 87 10 01 10 19 H A 4 O tlee rere 4 1 4 85 4 60 6 18 8 87 6 08 e s 5 i f 8 27 4 46 4 88 6 38 6 48 5 87 11 K N 8 46 OUD D 41 63 8 81 Groot Brittanniës schending van het vol 10 68 11 18 18 16 18 66 11 88 1 07 11 16 1 18 11 80 l M 8 80 8 48 4 16 10 46 11 36 11 48 11 46 1 37 9 4 10 11 11 86 11 86 18 00 1 80 8 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 19 6 8i 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 80 10 1 7 1 36 4 48 6 88 9 46 11 88 i0 4 65 6 4J 10 01 10 4 8 11 B lii 6 64 10 1 i li J 09 3 24 l JJ 4 48 81 5 46 7 16 7 S1 19 8 43 8 48 I0 8 10 68 kleue eitre ketalen l Bekelre een biljet Ie U een enppleiaent kewiji 11 06 u i I 18 00 18 88 U rat Il 1 tlee vera H 7 10 7 36 8 26 10 80 85 l l 46 7 33 8 4S 10 84 7 84 8 08 P 89 11 88 8 18 i 4 38 6 4 6 00 86 10 60 11 16 11 84 11 47 t ii 1 11 48 8 40 3 S9 6 07 18 88 1 0 10 49 8 Q8 8 48 6 04 6 84 6 88 6 66 B d 5 41 6 5 7 00 5P 8 49 9 11 10 18 1 O 7 J4 9 18 10 i ll O 6 M 7 14 7 49 9 9 89 10 07 10 48 H B M9 4 8 V 41 4 60 4 8 1 33 6 88 genoot die inderdaad daar te lande een oomhad wonen van wien in jaren niets was vernomen Denzelfden dag zat op een ouden bruinen vrachtwagen bespannen met tweepaarden een wit en een donker naast denbesiiuurder een persoon als de gesignaleerde welke wagen jn de richting van Amsterdamreed tl De commii verzoekt op zoo daartoe voorleiding van politie te Ifaurlem van den verdachte en 9n zijn aanhoniling en Men schrijft uit Utrecht I By de loting voor de militie wotlden de lotelingen in de kofliekainer op onderhoudende wg e bezig gehouden door den ouden Hamberg die er zijne goocheltoeren vertoont Ook is er weer als andere jaren gjelegenheid tot domin eren en dammen zoadat de inaeste jongelingen uit de kroeg geiouden worden en men langs de straten laug niet meer zooveel weerzinwekkende todneelen ziet dan porlleeu l 1 Woensilagoohtend vertrok een tl e n van Brussel Kven voorbj het station deid een cunducteai ondanks het verbod ein coupé open om langs den trein in eenj a iderei waggon over te stapjen Op dit oogenblik kwam een trein van tegenstelde ribbting hoti9penstaand portier werd aangereden en de conducteur viel onder den trein 1 Zwaw gewind Werd hy opgenomen mdaR een nijr daarna was hy reeds overleden Soldi ten hamor Een officiers oppasser te Hagaihu in den Élsas was op het denkbeeld gekotaen nu eil dan voor officier te spelen Eer 1 trok h s avoAds den mantel jas aan van iyn mee r ebn luitenant kolonel gespte diens sabel tol eb paradeerde fier op straat Kwain hy oMerofficieren 6p t pad der jiofde t en dan zorgde hy er oor dat deze mannen yiings de p aat poetsten dat vooral pHkkelde hem tbt nieuwe avonturen Hy inspecteerde s avonds de wacht en liet zich ho hartig alle eerbewüzen welgevallen Soms todh bestrafte hij een militair wiens houding lie niet krggsbaftij g noeg voorkwam Maar opi een avond tofen hy WAt veel gedronken had liep hy in t verderf Hij kwam een vicewachtmeesteit tegen en vroeg hem naar zm verlofkaarl De vice antwoordde dat hufals drager vi een officierssabel natuurlint een doorliwpend nachtverlof had waarop de pseudo offiifer uitriep Mensch dat is iets nieuws vnor mö on hem zgn eigen sabel d w z die van zón meester onder den neus duwde De vice moest mee naar de wacht Daar kon de oppasser echter moeilyk zgn rol volhouden wat hy zeide wekte bevreemding men ging op zgn kleeding letten en liet toen de overste joviaal werd en voorstelde samen een glas bier te gaan drinken den regiments adjudant komen Deze herkende dadelgk den kameraad en in het volgende oogenblik was de luitenant kolonel ingerekendi De krygsraad vond het gebeurde heelehiaal niet aardig en veroordeelde daarom den oppasser tot vier jaren gevangi nisstraf Z 9 18 7 69 8 81 r 9 86 9 46 r 10 08 d L I Ol 8 88 9 17 M 9 86 8 18 10 08 8 84 ï 10 17 38 E 10 89 8 4S 8 i9 4 1 10 19 10 84 VO IS 10 48 11 8 ƒ Te Metz zyn Zaterdag 11 drie Italiaansche rjiizigers gepasseerd de heeren G Lanzi I professor in de letteren G Franclolini doctor in de medicynen en Consonni civiel ingenieur die naar aanleiding van een weddenschap met het oestnnr van het Aardrykskundig genootschap te Eome aangenomen hebben in 6 jaren tjd eeU reis om de wereld te voet te maken Hnn voetrei in Europa eindigt 15 Nov waarop zy zich naar Amerika inschepen De weddenschap veroorlooft hun alle raogelgke nuttige en wetenscbappelgke byzonderheden van alle landen te verzamelen die naderhand in boekvorm een volledige geschiedenis van alle werelddeelen afzonderlek zaj vormen en die onder patronaat van het Aardrgkskundig Genootschap zal worden uitgegeven Een lindeboom te Zeist vertoont een merkwaardig verschgnsel zyn stam en takken zyn geheel overdekt met een zilveracbtig vlies en daaronder wemelt t van kleine insecten Op een verdoek om inlichtingen aan het Fythopathologisch d i plantenziektenknndig laboratorium te Amsterdam is het volgende schryven ontvangen De roode massa waarmede de bladeren van dien lindeboom bedekt zgn bestaat uit kleine oranjeroode rngten Tetranychns socius Vooral aan linden en iepen komen zg soms in zeer groeten getale voor In den zomer zitten zg aan de bladeren vooral aan de onderzode en zuigen deze uit zoodat de bladeren verschrompelen eh vóór hun tgd bruin worden Tegen dat het najaar begint verhuizen de mijten van de bladeren naar deij 9tam waar zg zich soms in enorme massas ophoop n zooveel mogelgk tnsschen de schorsschubben daar maken zg hun spinsel dat jWeldra de geheele mytennfassa overdekt en den stam als de zon er op schgnt doet schitteren alsof hg met yzel overdekt was Daar aan den stam overwinteren zy zy doen daar dus geen kwaad maar in t volgend voorjaar trekken zg van den stam weer naar de bladeren die zg litzuigen en doen verschrompelen Een preek die te lang duurde Zondag werden in zekere kerk op ZuidBeveland waar de godsdienstoefeningen in den regel anderhalf uur duren de hoorders ongeduldig omdat het tweede volle uur reeds was veretreken en nog niets werd gemerkt van het einde der predikatie IVlen nam de vrgheid den voorganger attent te maken op den langen duur der voorlezing Deze kwam toen tot de ontdekking dat hg twee bladen tegeiyk had omgeslagen waardoor hg ongemerkt een tweede leerrede had Vastgekregen Een hevige woordenwissehug ontstond een dezer dagen of liever een dezer nachten tnsschen twee leden van de speelclub in de Karsaai te Ostende Men eindigde met doorslaande redenen en het beheer van de club besloot de twee ruststoorders niet meer binnen te laten Dit stond hun echter niet aan en een van beiden een Duitscher wilde den volgenden avond kost wat kost toch binnen De deurwaarders wilden het hem beletten doch andere leden van de club onder anderen een Engelschman kwamen hem ter hulp en men was verplicht de hulp der politie in te roepen De ruststoorders werden voor den politiecommissaris gebracht die een onderzoek heeft ingesteld Nu eischt de Engelschman f 300 000 fr schadevergoeding van de polttie wegens ruwe handeling Onnoodig te zeggen dat de politieagenten mdien zg tot dergeiyken som veroordeeld worden lang zeer lang zullen moeten sparen om zoo n kleinigheid van hun drinkgeld te betalen Zondag werd te Toulouse een stierengevecht gehouden doch het publiek was niet voldaan over de voorstelling Om uiting te geven aan zgn ontevrMenheid vernielde men een gedeelte van hS arena De politie moest tusschenbeidec komen Ëenige personen werden gearresteerd Een paard als speurhond De Bas Ier Nachr verhaalt het volgende De belastingambtenaren te Milaan betrapten een man op het heimeiyk vervoer van niet veraccynsd gedistilleerd dat in een kar was geladen Hg weigerde de herkomst op te geven Een der ambtenaren wist deze echter op vernuftige wyze te ontdekken met behulp van het paard dat mede was aangehouden Hg liet het dier s nachts los en volgde het Eerst liep het paard eenlge stappen heen en weder met den kop links en rechts zoekende Toen liep het in een bepaalde richting langzaam verder den straatweg op naar een dorpje waar het een zgweg insloeg en voor een verwyderd gelegen buis bleef stilstaan De ambtenaar was nutnnriyk meegeloopen en voerde het paard naar de stal terug Den volgenden ochtend werd een inval gedaan in genoemd huis en inderdaad daar werd een geheime distiUeerderg ontdekt Atjeh De Javabode verneemt dat de gouverneur van Atjeh luitenant generaal van Heutsz voornemens is om zoodra de weersgesteldheid het toelaat een expeditie te ondernemen naar de Westkust Van 10 September is uit Kotaradjaaan de Javabode geseind Majoor van Daalen overviel te Kroeng Menok de schuilplaats van een snltansbende Tot de gesneuvelden behoorden teungkóe Tjot Bliing opvolger van Teungkóe di Tiroe en 11 volgelingen waaronder één wereWsch hoofd Buitgemaakt werden 3 beanmontgeweren 2 revolvers en veel geschriften Het Bat Nbl ontving dato 9 September onderstaand telegram uit Kotraradja Een detachement van 25 man dat in Meulaboh was uitgezonden tot dekking van de werkzaamheden aan den weg werd uit een hinderlaag van twee zgden aangevallen Vgf man werden gedood en velen gewond Dank zy het kordaat optreden van den kommandant van het detachement werd de bende uit 8 man bestaande neer Een telegram aan de Sumatra Post meldt hierover Een wegdekking van 25 man werd overvallen door een bende Atjehers 3 fuseliers sneuvelden 3 werden gewond Do vyand is verdreven met achterlating van 8 dooden Een patrouille in Simpang ontmoette een bende öajos onder een Atjehschen aanvoerder Deze met 8 volgelingen sneuvelden Het Bat Nbl meldt Een prauw met een detachement militairen die te Poeloe Radja met de branding worstelde werd van het strand beschoten Een fuselier word gedood en vyf gewond STADSNIEUWS GOUDA 11 October laOl Bg Kon besluit is benoemd tot onvanger der directe belastingen en accgnzen te Boskoop ca J D Wichman ontvanger derzelfde middelen te Montfoort c a Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gister o a de volgende veroordeeling uitgesproken We J V d N 19 jaar tuinier te Gouda wegens verduistering van een ruwiel tot 3 maanden gevangenisstraf 367 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrgdag 11 Oct No 8393 f 70 met premie van f 3000 Pryzen van f 70 126 1919 7679 9656 10540 15179 18937 1017 3847 8508 10292 11875 16763 19562 1901 6606 9443 10350 14435 17052 VERGADERING V4PË GËHEeNTEil4AD VKLIDAG 11 OCTOBER 1901 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zgn de bh Noothoven van Goor Nederhorst Herman Prince Scheltema van Galen Luger Engels van Iterson Krook Donker Straater Vingerling en Mnyiwgk Afwezig de bh lager van de Velde de Lang en Dessing terwyi er ee vacature is De Voorzitter De heer van de Velde heeft bericht gezonden verhinderd te zgn deze vergadering by te wonen De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten tot wgziging der Gemeente begrooting dienst 1901 en het 1ste suppletoir Kohier dat op 28 Sept was overleden de heer P van Syk in leven onderwgzer aan de 2de Burgerschool voor jongens en dat op 8 Oct de boeken en de kas van den gemeente ontvanger waren geverifieerd Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen gedrukt en voer heden aan de orde Het voorstel tot verkoop van eenstukje grond aan het Hoogheemrnadschapvan Rgnland Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1901 De ontwerp instructie voor de gemeentevroedvrouwen Voorts zgn gedrukt en rondgedeeld Een nader voorstel van den heer C W van de Velde en 5 andere r dsleden tot wgziging van de verordening voor het Controlestation Een rapport van B en W op hetadres van den heer H J de Voogt totverhooging van salaris Een rapport op het adres van de afd jlGouda van de 8 1 A P tof verschi ingvan heilgymnastiek Het algemeen rapport vap de ranporteurs over de gemeente begrooting voor 1909 met antwoord van B en W Een voordracht voor l bryemeesierwaarop waren geplaatst de hh Dr P Scheltema en J H van den Boscb Ter visie 9 Een adres van de afd Gouda vanliet Alg Ned Werkliedenverbond verzoekende uitbreiding van het openbaar ooderwys daar vele kinderen niet geplaatst kunnen worden In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde 1 De rekening van het Stedeiyk Museumvan Oudheden dienst 1900 Wordt goedgekeurd Aan de orde 2 De begrooting voor 1902 van het ge meentepensioenfonds De heer van Galen deed naar aanleiding van dit voorstel een vraag welke door den Voorzitter in bevestigenden zin werd beantwoord Aan de orde 3 De begrootingen voor 1902 van het Hoffman s Gesticht en van de Volksgaarkeuken Hierover werd discussie gevoerd waaraan deelnamen de hh van Galen van Iterson Herman Noothoven van Goor Krook en Vingerling De begroeting van het Hoffmansgesticht werd in stemming gebracht en goedgekeurd Tegen stemden de hh van Galen Krook en Luger De heer Engels bleef buiten stemming De begrooting van de Volksgaarkeuken werd zonder hoofdelgko stemming goedgekeurd Aan de orde i 4 Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1901 Ing St No 88 Wordt goedgekeurd Aan de orde 5 Het afwgzend preadvies op het verzoekvan P de Jong om de visscherg in dewateren der gemeente te mogen pachten Ing St No 84 Hierover voerden het woord d nh Engels Nederhorst Herman on Donker Het voorstel werd in stemming gebracht en het praeadvios van B 0n W aangenomen met 12 legen 2 stemmen die der hh Engels en Donker Aan de orde 6 Het voorstel tot verkoop van een stukjegrond aan het Hoogheemraadschap Rgnland Ing St No 87 Hierover werden door de hh Luger en van Galen eenige vragen gedaan welke door den Voorzitter werden beantwoord Zonder hoofdelgko stemming werd dit voorstel goedgekeurd Aan de orde 7 Het voorstel tot uitbreiding van hel personeel der Tweede Burgerschool voor jongens met een onderwgzer Ing St No 81 De heeren Muglwgk en Noothoven van Goor voerden daarover het woord Zonder hoofdelgko stemming werd het voorstel aangenomen Aan de orde 8 De ontwerp instructie voor de gemeentevroedvrouwen Ing St No 89 Hierover voerden het woord de hh Donker Prince van Iterson Scheltema vanGalen en de Voorzitter Het voorstel werd daarop in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 5 st Voor stemden de hh Nederhorst Krook Engels Scheltema en Vingerlmg De heer Mugiwyk bleef buiten stemming Aan de orde 9 De reclames tegen aanslagsn van hetprimitief kohier der plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1901 Worden in besloten zitting behandeld na heropening wordt medegedeeld dat de volgende besluiten zgn genomen A 130 H A M Duynstee f 2200 gehandh 148 Wed Dongelmans Sandman f 1000 f 700 B 7 Wed H Schmied f 600 gehandhaafd 51 E M Zeckendorf f600 82 L S Grendel f 800 32 C 0 van Steel f 600 f 500 107 ï den ïfortog f 1000 gehandhaafd 132 Wed jt rdenhnrg Flink f 1400 f 1200 132 H J Eiidenourg f 1250 gehandh O 83 J de ong f 600 f 500 90 6 Belonje f 700 f 600 222 F de Ruiter f 47 5 gehandhaafd 223 L ijeasen f 700 f 500 D 4a W M de Jong f 1600 f 1200 5 J Bernaen f V IO f 1150 64 Wed Vermaat Willems f 700 geh F 114 C W ezer l lüOO f 850 115 J i Smient f 500 geroyeerd G 38a R C Bernhardt 550 gebandhaafd l43 E C van Willigen f 550 geroyeerd H 77a A Homeman f 1400 f 1200 98 J L Bruns f 15000 f 13700 105 P van der End f 1200 t 1000 H 106a Wed Horman de Groot gob Van Dongen Bolding f 450 geh 134 H de Zanger t JOO gehandhaafd 261 H J Nederhorst f 12000 f 8500 1 J S Mossel f 1600 f 1250 108 H J v n Schalen f 800 i 700 119a Wed Hornes Weiland f450 ge K 68 A Scheltema reclame mgetrokken 138 L Hogenelst f 1000 f 800 141 G F van der Wantf 1300 gehandh 189a J Bizot f 550 geroyeerd L 46 A Nonner f 450 geroyeerd 235a A M J M Beaumont f 700 f560 M 261a M J Sanders niet aanges N 117 H de Zeeuw f 500 geroyeerd 0 196 A J Dongelmans f 1800 f 1400 364a L Kabont f 450 geh ndhaafd 412 A Veroree i 500 gemger j 412 A den Edei f 450 geroyee J 413 B C Laster f 700 geaandaaatd 6HÓ 6 IJoels gn 600 eeroyeerd P 3b J L Lateber f 900 f 800 161a P J 1 A Kuckulus f 700 f 650 267 J van Tigge ei i ÖOO f 450 306 P van oer Ven f 500 gehandbaafi 343 J Sche tel 800 f 6J0 364 J Fokker f 500 geroyeerd bl9 G W van Ouweikerk f 525 f 500 682 M Koek 1 475 gehandhaafd Q 124 J Leeflang f 600 geroyeero 186 L u er broek f 1700 f 800 209 J J Scheel f 1000 gehandhaafd R l iO N Prins f 600 gehandhaafd 201 N Oudijk f 450 geroyeerd 238 A J L va Oorscboi f 2600 geh 259 Th de G a f f 2500 f 2000 623a A van ea Berg toOO geroyeerd 628 G Berkhout f 700 550 fi64 ö Jaspers f 1500 1200 683 A H van Gelder f 3000 f 1200 RB 4 M A Heerkens f 500 geroyeerd 99 J J Broer f 550 geroyeerd S 22 C Houdgk i 800 f 600 29 A de Gta f 1000 f 700 30 S de Korte f 800 gehandhaafd 49 C Alblas I 1200 f 600 65 L J M Hegendoorn f 500 f 450 76 Wed acu8 Mai e i 1000 f 800 89 P Krngt f 500 geroyeerd T 15 A Houdijk f 930 gehandhaafd 16 D van Rhgn f 1200 gehan baafd 17 C van Rhgn f 1200 gehandhaafd A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tefeuftoon mo 31 Amsterdam Vikrs Slotkr 80V 99 88 817 84 60 V 97 7Ve iteurs van O l 961 81 10 OCT iDiaiiND Cart Ned W 8 9V dito dito lltc 8 dito dito dito 8 IIoNOei übl Qoudl 1881 08 4 lr4 lR laschryTiQgl868 81 8 OoiTlNK Obl m papier 1868 I dito in EilTerl868 I FoBTUe4L Ohl met coupon 8 dito tinkel 8 67V 88 34 V 96 104V 80 0 881 676 418 961 1ÖT 1 0 68 106 118 818V KDium Obl Binnenl 1804 4 dito Geoon 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 dito bg Uopv 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 dPAMm Ferpet lohuld 1881 4 TuuilH Gepr Oon leen 1890 4 Gec leening eerie D Gecleemn serieO ZoiD Ara Ep r oblg 189 5 Mziloo Ob it Sob 1890 6 VMMDlli Obl onbep 1881 4 AHlTlftD4U Obligetiou 1896 3 ONTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAÜTÉ S in en Tailornaade Coslumes D SAM80M