Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1901

Hootdprijt BOO flOO Mk o 8621 Maandag 14 October lOOK 40ste Jaargaii r mimm oocrmt IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon Nn Hk ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 wur des midtl De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie ntaanden is 1 25 iranco per post 70 Alzonderiijke Nojnmers VTJF CENTEN ADVERTEINTIEIN Hartelijk dank aan allen die ons bewijzen van deelneming betoonden bS bet OTerltjden Tan onae geliefde Moeder en Behnwdmoeder MeTronw A L von NOËL Wednwo van Doctor C i A vah Effes f J C va effen ÜTSECHT j I VAK EFFEN DE Haas f C G A VAK HAAN8BERGEN Gouda I vak Eufek t C 1 vanHAANSBERÖEN J W A DE BIDDER Aekhem j VAK Effek JAC DE RIDDER J B L MOLIJN GOTOA I VAK EFFEH I J W MOLIJN Gouda 11 October 1901 Zaal HUIlfilTMIFV der Sociëteit ONS GENOEGEN ZOSDAO 13 OCTOBKB 1901 TOONESLVOORSTELLING DOOR DE ROTTERDAM SCHE TOONEELISTEN RAAT MOSSEL Hist Vaderl Oranje blijspel in B Talereelen ENTREE Ie Rang I 0T 2e Rang f O SO 3e Rang 0 30 Leden der Sociëteit gewone korting volgens Reglement Aanvaiiff 8 uur Bureau 7 uur Plaatsen dagelps te bespreken van 10 1 en van 3 5 nnr ÏE KOOP ot TE HUÜr om direkt te aanvaarden Een Heeienhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bü IZAAK CATS papier LangcTiendeweg D 29 Gouda LOTEil in het Ondersteuningsfo n ds ten behoeve van den Nal Bond van Handels en Kanleorbedieuden in M zijn te verkrijgen bü A BRINKMAN Zn k SO cent per lot Trekking 21 October Thitny i Weadubaltem in do goheele worelil bokouil on geroemd Onovertroiïon middel togen alle Uorst Long Lever HaKff ziekten enz Inwomlig zoowel ftia ook uitwendig in bijna ulle ziektogerallen mot goed lïevolg loan to wenden l rUs per tlacon I 1 per pest 1 118 TUiny s Wondsnalf bezit een alsnog ongekende genees kraolil en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevoarvoUe operatie golieol oferbociig Mei deze zalf werd een u aar oud vuur üiigeneeslllh tekouden beengezwel on onlanas een bijna aj laar kaukerlUden genezen Brengt genezing en erzaoUting der pijnon bij wonden ontstekingen onz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Uopót voor Noderlanil ApothekiT IIRNIII S4NDERS IU kiii 8 Amsterdam W r Bon depSt il b t ll m d rtot an dieSchaUempotlioliii de A THIKRHY in Pregrwla bel Hohitech Oegtcrtelch Geile pioipeotu te nntbieden b het Centtul Uepit b nder Rokin 8 Amtterdam 1fcOE Ja PO IKK OUDE W SCHIEDAMMER dEUEVEE Merk NIGHTCAF Verkrijgbaar by t M PEETER8 Jz N B 1 bewijs ll eohthoid i oaobet en knrk stewls voorr HIEDAM r ea a den naam der Kirros I l P HOPPB Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandocning binnen den kortst mogeljjken tp te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract N E L I A M T H E nit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bü Pirma WÖLPlP Co Westhaven 198 Gouda O MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A liOUMAN Moordrecla fINKSE Nimaerkerka d IJsil A N v s ZESSEN ScAoon mDün J Th TOItCEN Bosioop B T WIJK Oudmaaii r A SCHEER Haatiredil P W v EDE Oudewater K ïandbk HEMDEN te Beeuwijk P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Waddinameen Wed T HOLST Waddingmeen P A uk GROOT Oudewater D db JONGH Oudeimter J P KASTELBIN Pokhroekerdam D BIKKBH Ie Bemehop pn Tïrj iwfnprrnfWffii PRAEPARATEN VAN l ai spljsTertertng zenuwhoofdpij ti ter versterltlng na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen J OUINA LAROCHE FERRUQINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritlichcn leeftyd eni Vcrkri I aar in flat ons il 1 90 co 1 F 3 If pl C O pa rt o d2aam veraterkend aangenaam van imaak voor daeeUjksch gcb uik V I CW vooral voor kinderen zwakken en klierachtlgc geitellen leer aan te b velen Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor luigelingen en kleine kinderen Prgsperbma Vj KgT l 70 i H Kgr O OO i Kgr 0 50 r Chemisch M Alb ciftlrf f Speciaal voor Kindervoeding in bussen i ü Kgr O QO u ye iTlCIlVOmiVCI 1 Kgr ƒ 0 50 Kgr 0 26 A c4V tri Q i t tfSk l fiPt1 W rookcn eener halve Cignrrtte is voldoende ter beslrljrtOillUlg ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc Indoosjes 0 80 en 0 6o Tamnrindp Rnnhnns fruit puroatief tegen vergtopping Aam giHai IIIUC Ul fHUlJIlO beien Migraine congesties etc vooral ook alslaxans voor kinderen bewijzen de ïamarlnde Bonbons van KRAEPtLIEN UOLM belangrijke diensten f daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak a angenaam i Tnjs per doo e 0 90 en O ÖO QalmSalr OocfSII C algemeen erkend als het BESTS huismiddel OallHKIKl aaiHICO i j Hoest VerkoudheW en Keelpljn liet is H een slijmoploasend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in H R p fleschjes verkrijgbaar fnjs 0 20 per flcsch je fh tparalen ra KRAEPELÖCN ft HOLM te Zeltt t ft alfen fMien txm êliquelleH waari tU mMom et kaHdhekmüit att rerxr ffbaar btj Oe meatla KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iÜlM Het groote aantal zenuwkwalen van Kenv rhoofdpijn af tot de voora Eaandebe teekeaen van apoplexie lierBenberMrt to ttotie rM BOE steeds alle middelen door de ntedisolie weteoBcliap aansewend Bent san den nietiwea tijd komt da eer toe dat eIJ door het gebruik maken van den eenvouai iten veg namelijk langs ds hold mim phTilologlsQbe ontdekking gedaan iieeftidle na honderda nroetnemingen tbans over de geheele wereld verbreid u en terwijl alj m weteniohappelljke kringen de hoogste belangstelling wekt tama eana weldaad blijkt te itjn tooi de aan swnwkwaleu lijdende mensobheid Dexe geneeBwUE la aitgvvonden door den geweten OtiUler van Oeiendbelt Dr Boman WelHimaiV te Tllshofen en benut op da on dervinding opgedaan Ln mbs BOjailge praktijk Door waaaelilngr van het h rd euMMil per dftc worden duartoe ge liikte loff n door do hold onmMdetlijk nn hot iliiW jgefltel medegedeeld Mat den geaeesvilxa werden werkelijk sohltterende resiUtataa vaikrwm en EIJ maakta sooveel opgang dat van en door den nitvlnder gaaetarevea werUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE erKiMnngea onirent net wenen der nienvere tlieraple en de daanaede aetra en verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaohappelijke vortnedlaebobl ilen die aan deze geneeswljae gewijd eUu soomede ahobritt van ton van hooggeplaatete geneeakundig u ondar welka p Héalira lasa dr professor kire voorkoMlas en genailng binnen kertan tQd reeds de Sle 4nik verBrheaen ia Dit boekje bevat niet alleaii vor het croate pnbliek verstaanbare verklaringen omtrent het wenen der menvere tlieraple en de daarued seira in wanhopige gevallen 1 j haiideltngeu nit de med tal van getniuiBobrlfton v an de pDlyMinlok te Pariji rus Rouaëmónt 10 Staingrebor mëd dr praktiiMrènd smëahw MBhét kfank ilnnlgen gettloht de Chsrenlon SaRltattrath Dr Co in Ie Stettin aroitmann ned dr arrgnil arts tl JÖMlHaen Dr P Foreitlar Bsneeiheer dlrecteur va hst hospitaal te Agan Behelaratli Dr SoberiM kasteel Butenfels Bad Ems Darsea med dr genoesheBr dirMtsur der galwaao lherapeulliohs litNahtlRg veer lanuwllldera te t arl a ras St Henor 334 Cansul von AaohenhsDh med dr te Corfu Dr Butbaoh arrend arta ds Zlrknlti Olwr Btabieril ieehl med dr is Wsanen Dr C Bgngavel te La Farhirs Eure lid vaa daa Oonaell Central d hyolia t de Saflti In Frankrijk en vele audeien lalen als onthtmdUtgBaa aa keadwatarkanr javonde a wegen versotaQnselen als iloh aanhoudend aagatlg vaal vardoevlng la bat kaafl haafdplja Mtt dnlisllglield flikkeringen an donker worden voor ds oegsn drukkende pijn onder het vaorbeofl aatalag In da oarsn bst vos en van krieüellng In en het slapen vaa banden tn voeten aan al daie drla aatatorila van MonnwlUdera all ook aan onge melales tljdsnds aan kleekiuoM sn kraoMalnosheld aoK an gaienda lalft aan Jonge porsonsn die veel met hel hoofd worksn en geeateigke reaetie wiUen voorkoDten wordt dringend aangeraden aioh het boven vermelde werkje aan te aobaffen hetwelk op aaoTraga kDatalooa sa franoo ver aonden wordt door Anrnterditm doer H CILBBAN dt Co Hellfgeweg U Botterdom F B vnn RAKTeiV KOLFP Apothektr Korte Sootkteu 1 LOnitV A pOKTOV Ündegraobt by de Gaardbrng V O t nale tentoonatAlllng Is de l r Welaaaaonu seha Qenae Xllveren sindallle bekroond aj rceni I Wukk FOIETOV unaegraont bU at Op da jongste hyglenniich medlcinalo tentoonatoUlng la de l r 1 door oa Mediaphe Jnrlj met de Xllveren sindallle bekrooi Aan allen wier Bennwseatel mper of minder itncedaon la of wtn soniia Mido sennwaehtlgheld lijden waarvan dekenteekeneu iiJniehrDnlsoha haoNBlJn nlaralnetiohels beofdpljn blaedaedrang iroels pHkkBlliaarlield gejaagdhe d lapelootheld UohamBtt ke onrust en onbtbagelljks teastand j verder alle ileken die door beroerte getroffen weiden en nog UJdea aan de gevolgen daarvan EOcalB veriaMRilngen onvermDgsn tot iprekea rware lonoval moelafllk sllkkan sUJfheld dar gtwrloHtsn met voortdurende pffn plaatsellju iwakte vertwakking van isbeagen na en alj dia reeda onder ganeaaknndlga behandeling rewsest zijn maar door de bekende middelen ala onthtrndlngaaa a keadwatarkanr WTllven eleoiriseeren stoomlool of leabaden f e i genesing of leairlng hTUUier kwaal gevonden hebben en ten atotte tit die vreea cevoelen voer beroert aaoaartoe radas hebban wegens llolliuulsche Ceinentsleeiifabriek D VELDHUIS aNrie a WT er ser a cSL IJsel HEEFT EN HODDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen watercLiclite Putten ALLE SOORTEN TEfiELS KOEDRIN GOTEN ENZ VBAAGT PBIJSOPQATB AïïmTEfTM in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverteulle Bureau van A BUINKMAN ZOON HeDbieilehel fjelpkdéani De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodifjing tot deelnernint in de kannen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Hillioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geidloterij die volgens het plan slechts 1I8 0OO loten bevat zijn de volgende De hOOZSte prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs k 800 000 M 1 prijs k l MiOOOM 1 prijs k 75 000 M 3 prijzen i 70 000 M l prijs a 66 000 M 1 pnjs i 60 00 M 1 prijs 65 000 M 2 prijzen n SO O IO M 1 prijs a lo oon M 1 prijs i 30 0 IM 1 prijs i 20 000 M 16prtiz lO O00M 6 prijz i 6000 M lOïprijz kïOOOM 168prijz a SOOOM 4prijz k 1600 M 6 2 prijz ü 1000 M 1030 prijzen SOO M iO prijzen a2 DM 77 prijzen it 200 M 36063 prijzen 4 169 M Bïprijz 4160 U 116 limM 1188 prijz 4 7s 4 81 Tot al 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 0 000 tijgt in de 2e kl tot s liOOM in de Se tot 60 000 M in de e tot 65000 M in de fe tot 70 000 M in de tot 76 00 M in de Ie tot 200 00 M en met de premie van OO O io event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kw vt origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van ilen Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitlietiiliiiir en verzciiilliiK vaii iri zeii feschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding J ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wendt zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uitoriijk tot 31 OCTOBER c k met vertrouwen tot Samuel Hecksclier Sciir Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscldand FriDteips NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllnstreord modoalbnm voor het Wlnlemeixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM MES JALUZOT C Paris HetzeUde wordt dan omgaand grati en trnneo toegezonden Bestellingen van af 26 irancs vrfl van allo ko sten aan huis met 5 verhooging Héexpeditie kantoor Ie Kozendaal N I GEEN BETER ADRES voor alle soorten SCHOENWEEK dan het NoorilbrabaDtsch Schom eo laarzenmagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTEB ARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WEEaSOHAAL Aanbevelend C SMITS AUe repuratiën en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Dit JSo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bulteolaodscb Uverzlchl De kanselier van de schatkist heelt in lijn redevoering te Oldham opnienw verzekerd dat het niet noodig was een herlstzitting van het Parlement byeen te roepen om nieuwe oorlogscredieten to estaan te krijgen Maar daar de Kanselier van de schatkist er ter verklaring aan toevoegde dat de regeering geen plan had belangrijke troepenversterkingen naar Zuid Afrika te zenden omdat zij overtuigd blglt dat de oorlog met de Boeren gedaan is maakt de uiteenzetting van Hicks Beach even weinig indruk op de Tory kringen als Brodriok s niteenzettlng vu den toestand in zgn briel aan Sir Howard Vincent waarin de minister van Oorlog snoevend opsomt over hoeveel troepen en kanonnen Kitchener beschikt Niets bewijst beter zeggen de critici dat de regeering zeil niet ernstig kan meenen dat de oorlog met de Boeren ten einde is De imperialistische bladen geven heltig sarcastische en albrekende artikelen over den briel Tan den minister van oorlog St John Brodrick en de rede van diens ambtgenoot van financiën sir Michael Hieke Beach De Tim s no mt hun verdediging mank en onbenullig de Standard maakt hen nit voor onvergelijkelijk slechte rekenaars De mededeeling van Sir Michael dat er geen versterkingen worden gezonden naar Zuid Alrika maakt een ongnnstigen indruk In de Vossische Zeit komt een groot klacht artikel voor over den treurigen toestand van de nïverheid in Dnitschland en ook elders Vooral te Berlijn doen de gevolgen van de crisis zich sterk voelen Het aantal der lieden zonder werk is in de hooldstad zoo groot dat men voor rnstverstoring bevreesd is De Duitsche werkman is echter niet de eenige die door gebrek aan arbeid Ipt Ook in Frankrjjk België Italië en Rusland wordt bitter geklaagd Qeheel Europa gaat gebukt onder een crisis veroorzaakt door een algemeene overproductie welke op haar beurt het gevolg is van den speculatiegeest der grootindnstrieelen Het aanbod overtreft de vraag ver en Dnittcbland hét meest voortbrengende industrieele land heelt van deze wanverhouding het ergst te verduren FEVILLETOX m B E B1R GBW 49 Neen ik vertrek met den eeratvolgendensneltrein naar G waar mijn vader is Maar gijbeiden wordt nog dezen avond op Steinach verwacht en ge tDoogt hen daar niet vergeels latenwachten want er zijn groote toebereidselen vooruw ontvangst gemaakt Gerald had intusschen haastig den brief opengemaakt en doorloopen Toen rMkte hij hem zijn jonge vrouw over Het waren slechts weinige regelen maar zij bevestigde Edith s woorden het was de groet eener moeder die haar kinderen tot zich riep Daar ben ik ook weer juffrouw I God zegeneui zei Jörg die v ü de korte p uze gebruikmaakte om zich voor te stellen en hij zag totzijne groote voldoening dat men hem niet vergeten had De vroegere plagende glimlach speeldeweer om de lippen der jonge dame toen zij zichtot hem wendde Srg Moosbacher l Ben je gelukkig wéér terug uit Krivoscié t Is er toch lang zoo erg niet aIb ge je wel voorgesteld hadt want zooals ik ziedraag je de medaiUe voor betoonden moed Hooreens Jörg je imponeert me niet weinig als terugkeerend overwinnaar 1 Maar hoe staat het nu methet aanzoek waarmee je mij indertijd vereerde i Het groote aantal nieuwsgierigen dat de tribunes in de Berlijnsche raadszaal bezet had is teleurgesteld De kwestie van de lonteinen voor Friedrichshain waarover Singer het magistraats college wenschte te interpelleeren werd van de agenda algevoerd omdat de noodige stukken nog niet van den Keizer waren ontvangen De zaak werd uitgesteld tot over acht dagen Wèl kwam ter sprake het antwoord van den opperpresident op de verkiezing van Kaullmann tot twee bnrgemeester Mommsen was van meening dat de regeering juridisch in haar recht was en dat vele raadsleden in de opvatting van den opperpresident deelden Het antwoord was tegemoetkomend er sprak geen neiging tot een conflict nit Mommsen stelde dus voor de aangelegenheid naar een commissie te verwijzen Cassel vond daarentegen dat de opperpresident onder alle omstandigheden het besluit van den gemeenteraad aan de Kroon ter bekrachtiging had moeten voorleggen Ue beslissing van den opperpresident berustte op een rechtsdwaling want zoolang de Kroon zich niet had geuit over d verkiezing van Kaullmann moest deze als verkozen beschouwd worden Rosenow zag in het optreden van den opperpresident een erusti je beleedig ng die de raad niet verdiend had en Langchans de voorzitter vond dat als velen zoo dachten als Mommsen men het kleine schijntje van rechten dat Berljjn nog bezat gerust ook nog kon weggeven De aanhangers van den stifd tot het uiterste bleken echter sterk gedund het emd was dat de meerderheid zich vereenigde met het verzoeaingsgezinde voorstel van Mommsen De Berlijnsche radicalen zijn niet zoo lel dat zij nu de Keizer plotseling de harten verteederd heelt door Kirschner en den gemeente architect bg zich te ontbieden nog langer zouden willen volharden in hun wrok Het conflict tusschen Eroon en gemeente zal nu wel geen dreigenden omvang meer aannemen Het conflict met de Forte is onveranderd De Fransche regeeriug aanvankelijk geneigd om aldoende maatregfelen te nemen waartoe zij zeil een eskader in de Middellandsche Zee zeilklaar maakte om naar den Bosporus te stevenen heelt nu wederom 24 uren uitstel verleend De termijn die dus Woensdagavond verliep werd tot gisteravond verlengd Do Pranklrt Ztg verneemt uit Konstantinopel dat de Turksche ministerraad Ik ben nu weer vrij en ik heb heel veel lust om boerin te worden op de Moosbacher hoeve Ik dank u er voor stamelde Jörg verlegen Het spijt me erg maar maar ik ben al voorzien Met deze woorden drong h j Jovica die achter hem stond naar voren en stelde haar voor maar nu brak Edith in een helderen lach uit 0 A al een uit Krivoscié Om s hemels wil zijn de gezamenlijke Keizerlijke jagers daargindsdan verloofd of getrouwd Dat zal onder de Tiroler meisjes een waren opstand verwekken Ikvind Jörg dat je heel inconsequent bent indertijd heb je bij hoog en laag beweerd dat je alleen een Tiroler meisje als vrouw zoudt nemen en je maakte een kruistoeken als voor den duivel als ik je sprak over de dochters van dat land diejij met den naam van iwilden geliefde te bestempelen Mgn beste juftronw zeijörgop plechtigcn toon er is nieta op de wereld jAó slecht of er is toch nog altijd iets goeds aan en zoo is het ook met Knvoscié 1 Het eenige goede daarginds was Jovica en die heb ik voor mij meegebracht No dan wensch ik je met Jovica alle mogelijke geluk Maar kom nu Danira opdat wetenminste nog een half uurtje ongestoord kunnenpraten ZöÖlang moet Gerald afstand van je doen Kom daarginds in de wachtkamer zal niemandons hinderen Zij trok Danira met zich mee terwijl Gerald die pater Leonhard ag aankomen snel op dezen toetrad om hem de even onverwachte als blijde tjjding mede te deelen twee beslissingen genomen heelt De eerste luidt dat de eischen der Fransche Regeering in zake de schuldvordering Lorando overdreven zjjn en de tweede dat het noodig is den sultan te overreden de eischen der Fransche regeering in te willigen Munir Bey de gewezen gezant te Parjjs is van oordeel dat de Sultan het laatste zal doen maar nithoolde van den berooiden toestand der schatkist eenig uitstel zal moeten Vragen om de geöischte som bijeen te brengen De pogingen door de Porte gedaan om een Russische interventie te verkrijgen kunnen als mislnkt worden beschonwd nu de Russische gezant Zinoviëll te Konstar tinopel verklaard heelt dat aan Turkjje niet te doen ovMblsel dan inwilliging wat Frtmkrijk vordert De Pekingsche correspondent van de Times seint nog geruststellende berichten over den toestand in China die wel de aandacht verdienen na de berichten over vernieuwde opstanden van Boksers ol hoe die hoeren tegenwoordig mógen heeten en over moorden op zendelingen Dat er natuurlijk in zulk een gruot gedesorganiseerd land wel eens een ongerechtigheid zal gebeuren spreekt vanzell maur dat is geen reden om den algemeenen toestand erger voor te stellen dan hij is De algemeene opinie is zegt de correspondbfit dat de Chineezen hun beloften nakomen en de rust te Peking en in de provincie behoorlijk herstellen De ongerustheid over de bewegingen van de Vereenigde Dorpelingen is geweken Verder twijlelt de berichtgever er niet aan dat de Russen hun beloften zullen nakomen om den spoorweg van Sjan hai kwan naar Nioetsjwang aan de Chineezen terug te geven tegen betaling van de door de Bussen gedane voorschotten en wanneer de Chineezen beloven dat er geen vreemde soldaten zullen worden gebruikt om den spoorweg buiten den Qrooten Muur onder toezicht te houden Ook verklaren de Russen dat zij zich gereedmaken om de stad Nioe tsjwang te verlaten en de haven weer aan de Chineezen over te geren En eindelijk zal het geschil tusschen Engelschen en Russen over een zijspoor van de liJn naar Tientsin weldra uit den weg geruimd zijn door een vriendschappelijke overeenkomst tusschen den nieuwen Russischen gezant den heer Lessar en den Engelschen gezant sir E Satow Mijnen en andere ondernemingen van Europeanen in China zjjn in volle werking De kleine Dames salon was inderdaad leeg want iedereen drong naar den uitgang De beide jonge dames zaten dicht naast elkaar E ith had even vertrouwelijk als vroeger den arm om Danira s middel geslagen ze vertelde lachte en cherste zonder ophouden Danira Het zich in dit opzicht niet zoo geraakkelqk bedriegen als Gerald Zij beminde zelve en wist dat een liefde die eenmaal in het hart goed wortel geschoten heeft niet zoo gemakkelijk weer vergeten kan worden zij sprak weinig maar haar oog bleet onafgewend op hare plcegzuBter gericht Het was nog datzelfde liefelijke gelaat dat nog niets van zijne jeugdigen frischheid en levenslust scheen verloren te hebben doch het was ook niet meer dan schijn Om het kleine mondje lag een trek die haar glimlach niet vermocht te bedekken eene uitdrukking welke van een geheim ver driet sprak en ats men diep in die blauwe oogen keek dan kon men daarin een donkere schaduw zien Hare tintdende levendigheid was dezelfde gebleven doch het was niet meer de ongedwongen vroolijkheid de ongetemperde levenslust van een kind dat nog geen verdriet gekend geen leed doorstaan had Tusschen al haar schertsen door klonk nu en dan een toon als van moeilijk ingehouden tranen In zulk een oogenblik greep Danu a plotseling de beide handen van het jonge meisje en fluisterde baar zacht in t oor Laat dat schertsen Ekiith I Ik heb je verdriet berokkend ik heb je leed moeten doen maar geloot me gerust dat ik xelve er het meest ondefi Verspreide Berichten Frakkrok In verband met de beraadslaging tusschen den minister van binnenlandsche zjken Waldeck Rousseau en de prelecten over de bn uitbreking van de algemeene staking det mijnwerkers te nemen maatregelen zal de beden te houden kabinetsraad niet zonder beteekenis wezen Het relerendnm onder de mijnwerkers hoeft tot uitslag gehad dat van de 31 412 arbeiders zich 88Jl7 verklaard hebben v66r de algemeene staking en 28 87 er tegen terwjjl uit verschillende belang rijke districten de opgaven nog niet ingekomen zijn De bekende jodenhatende algevaardigde Drnmont zitting nemende voor Algiers heelt den minister van oorlog kennisgegeven dat hjj hem zal interpelleeren overde uitbesteding van kleedingstukken doorde soldaten in Algiers te dragen eldersdan in Algiers en de van laster levendeDrumont maakt er den ministor een verwijt van geen notitie te hebben genomenvan zijn eerste klacht in dezen waardoorde minister zou gehandeld hebben als eenonbeleeld man en tevens als een oneerlijkman daar hij per jaar zestig duizend Irancskrijgt om zich met dergelijke vraagstukkente occupeeren 1 De prefect van Nièvre heeft wegensmisbruik van gezag twee nationalistischegemeenteraadsleden van Parijs de hoerenJousselin en Cherot aangeklaagd die bijeen kiescampagne voor een politiekenvriend candidaat voor den Alg meenenRaad ge influenceerd zouden hebben op gezinnen die kinderen van de Assistance publique in verpleging met ontneming vandie kinderen DVITSOHLASD Een redacteur van een vrijzinnig orgaan te Coburg die Heusinger heet en tevens lid van den gemeenteraad en van den Landdag is heelt openlijk moeten verklaren dat hjj meer dan zestien jaar lang den doctorstitel heelt gevoerd zouder er gerechtigd toe te wezen in het land van de siertitels en vermeende waardigheden bg uitnemendheid een verschrikkelijk misdrijl zoodat er dan ook een gerechtelijke vervolging geopend wordt De Post beweert dat s keizers zenuwziekte moet toegeschreven worden aanden voortdurenden angst voor anarchistische aanslagen tegen hemzelveni en leden geleden heb Het is me zoo vreeselijk zwaar gevallen dat ik in t gelieel geen antwoord van jekreeg Ben je er boos om Ik kon niet Neen toen kon je me nog niet antwoor j den ik had dat moeten begrypen Een gloeiende blos kleurde eensklaps Edith f gelaat en zij trachtte den i Uk te ontwijken tÜe vorschend op haar gericht was Papa wilde het in t eerst niet hebben zeize snel Hij wüde mij volstrekt verbieden je te schrijven en ik deed het ook niet maar twgvóórdat we Cattaro verlieten had ik me vast enstellig voorgenomen je mijn antwoord in dezenvorm te zullen brengen De moed zonk me echterin de schoenen toen wij gehoor gaven aan dedringende uitfioodiging van tant om eenige dagenop SteinacH te komen doorbrengen want het zager daar alles behalve hef uit Gerald was bnzijne moeder geheel uit de gratie ep jij met hem zij wilde niet eens hebben dat je beider naamin hare tegenwoordigheid werd uitgesproken enpapa wakkerde het vuurtje tot die antipathie nogwat aan Zoolang hij op het kasteel was kon jkniets beginnen maar ik wist van hem gedaan tekrijgen dat hij alleen naar zijn garnizoen terugkeerde en mij achterliet En toen ben je onze zaak bij mama gaanbepleiten Gemtrigeerd heb ik volgens alle regelen derdiplomatie Ik was zelf verbaasd over het kolossale talent dat zich plotseling in mij geopenbaard had Wordt vervolgd