Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1901

OaitenlOM JlAaLlJKSfHE pr ml Mr ƒ IIMO bll ilid J 1 UadwdoM riOOgMtorlUplUal TMr MMn l Mr iuw II f 18 r4i 10 57 80 s ƒ 6 fis 1 fl flfi II Hl W B M 7 1 1 m 1 SI is au 43 NI 69 tl 6 M U 1 01 0 f 1 51 64 80 1 fO 18 51 LÜL OS All omeene lllaatsciiappij van levensverzehering en Lljfreiite AMXrUmOAM Susnik f itt iBaUd i ladatt m 1 IilTamter ISSO lo aa imtaOTMDBliri kLI JLi MnrKUIB K ICHT u J r L lUIWmc Il iliili d Dimilta b 1 1 DCBEnciuva jWfaiid itMhi miHPt aytMi ƒ 1 000 000 tl umi a I OêmmMr uuSondiA 000 000 86 500 000 1 860 000 H I 00 S VAN WIJN AiBDEli I Qoedkoopste en golledst adres voor Vervoer van Inboedel zoowat bin An als bniien de stad met geslotea wagensf bö A G RAVESTËIJN Lange Tiendeweg 39 JU wordt t g n Xranspart êehade verMekmrd Tan z n familie in verband met de velebedreigingen De keizerin is volstrekt rjet ernstig ongesteld alleen heett zg te veel thee gedronken meenend dat thee embonpoint tegenging en nu is haar maag een beetjevan streek AliVEKTElNTHj lN Onzen bartelgken dank voor de vele blijken van belangstelling op den i October ontvangen A K VA DER GARDEN O W E TA DEE GAHDEN DS StUKLKE Antoine Frères Waltham Internationale Wateh Omega Horloges erkent de beste merken A UITTEÏÏBOGAAID HOELOG EB OOSTHAVEN HMTSCflAPPIJ TOT mi m l ALGEMEEN Departemeit OOUDi Zaal van de RÉUNIE Oosthaven Donderdagavond 17 October 1901 ten aeht uur precies TOD BSACIT ATOND te gevfi doof den Hcei Heiirl de Vries Tooneelspeicr ie Amalb am f H O ö R A I M A 1 Beïi man die geeutet oaar he l Van i li van lï ÖBiNHT ÜANOOUl T 2 n Vlaamich Kiexer Justus v iVJaub h 8 Koef Nuen k v SpitiNKHuukK p r if 4 Ant HochxHtamorgen 0t E l5rB aEBAllB i 5 Fee t teinm ag A RcuDiiia ÊNTHÉE aan de L t U 1lt voor eiLeden vai e Nni Voor leerlinned 8yi ni s 0E £ hut w er ouders ot i er o gerg gfcn Natslsiea z n 50 cent Leden der Volkeleeszaa vrije toeuattg tot e tribme Dt Secretaria WIJNAËND H B De fonirion ie van iNata LieoiS i lediaagt J 4 50 sjoaf Dnmes Offlceenfn Onaerwijzers iieboen met ban gazin v o 2 5Ö Bjaars toegaoi ol iliti voordranj avonden Zaal HUmSTMIK der Sociëteit 0N8 GENOEGEN ZONÜAO 13 OCTOÉBB 1901 T00NESLV00RST£LLIN6 DOOR DE ROTTERDAMSCHE TOONEELISÏEN RAAT MOSSEL Hist Vaderl Oranje blijspel in i Tnlereelen ENTREE Ie Bang i f 2e Bang i O M 3e Bang f O SO Leden der Sociëteit gewone korting volgens Reglement Aanvang S nur Bureau 7 uur Plaatsen dagelps te bespreken van 10 1 en van 3 6 nar TE KOOP ot TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een prachtige TUIN aan do Oosthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bjj IZAAK CATS papier Lange Tiendewe D 29 Gotda GOUDA D SAMSOM Markt A 58 SPECIALITEIT IN llaiitels Costumes la Oiistoft eii eii Pellerijeii i heeft de eer zijne cliën èle de NOUVEAÜTÉ S voor het a s WINTERSEIZOEN in bovenstaande Artikelen van de goedkoopste tot de beste soorten te annonceren en zich minzaam tot een bezoek van zijn Mag azijn aan te bevelen rrACHTLTi Koopt geen VULHAAED AMEKIKAANSCHE KACHEL of degelpo W A EIGENGEMAAKTE GELAKTE KACHEL alvorens ge gezien hebt k de PracMge Collectie van dat Artikel iP RONDP k W juist tegenover ae brug Achter de Waag W OSTVJi GKS in het Schoen en Laarzenmagazijn van B VAIT TOITGEHLOO de nieuwe Artikelen voor het Winter Seizoen EEN PRACHTIGE COLLECTIE OTTEI SCXaiOElI ElNr voor Heeren Dames en Kinderen Aanbevelend B VAM TOWGERLOO I Transvaal Limonade s de LilMONADB die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare fijne geur en heerlijke pittige amaale het meest zal gedronken worden Iedereen probeere ze Alleen verkrijgbaar te GOUDA in Siroop en Kogelflesschen bij P HUIJIBRGCIIT Zeiigsiraat H5 m I mm m uawmmuimm de Hoode Laars de Goedboope lVlnkel Lange Tiendeweg D 71 GOÜDA Kleiweg E 101 Heeft Ontvangen een buitengewone groote zending HEEREN DAMES enKINDERFILTPANTOFFELS van de nienwste en fijnste modellen Hierbij is ook eene groote Collectie van de zoo ganslig bekende eclitQ Eussische Winterpaatoffels TEGEN SPOTPRIJZEN Zie talage Aanbevelend J VAN ZONHEVELD Opeiil are Yerkooping TK GOUDA op MAANDAG U O C T O B E B 1901 dt voormiddags te elf nres in het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht govestigden Notaris J KOEMAN Nr 1 EENEUISENESP ft aan het Agnita of Lombardscke Watertje te Gouda wj k G Nr 96 Terstond te aanvaarden Nr 2 Een Huis en Erf aafr de Kleiwegsteeg te Gonda wijk N Nr 311 Verhuurd bj de week voor 11 95 e Nr 3 Ecn HUIS WERKPLAATS EEF en GROND aan de Vronwensteeg te Gonda wijk H Nr 203 Terstond te aanvaarden Breeder bfl biljetten welke even als nadere inlichtingen te bekomen zijn ten Kantore van Notaris KOEMAN voormeld TREKKING Aan§taande Dinsdag LOTEN S oFAEU waarvan de trekking te Farjjs plaats heelt onder Fransch Staatstoezicht met Hooldprfjzen van Vranc§35 OOOen Francs 100 000 beuevens een groot aantal prijzen Tan Fr 10 0 0 5000 tOOO lOOO GEHEELE AANDEELEN t 1 76 HALVE i Verkrijgbaar dagelijksch van des morgens 9 nur tot des avonds 9 uur op den dag der trekking tot s middags 12 uur met terstond na de trekking gr en Ir toez der offlcieele Trekkingslgst De uitbetaling der volle bovenstaande prijzen geschiedt door ons naar buiten franco per koerende post tegen toezending van postwissel Noord BrabaBlsche Lolenj Effecten Baak Bnda POSTWISSEL welke Maandag voor 3 uur aan de Nederlandsche postkantoren worden gestort en verzonden komen nog ruim tijdig genoeg in ons bezit voor de verzending der aandeelen vóór de trekking Rookt Ct sigaar Men wordt vooral verzocht den naam en adres duidelgk te vermelden P P SOOS TIEN DE WEG 59 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPKN Staande LampeD Gasjlantaans Katoen en Glazen voor alle Branders PETHOLEUin KACHELS GEVBAAGDJEEN LOOPJOlMGKN Verdienste f 6 è f 7 s weeks Ter bezorging van een Sat Weekblad wordt hier ter stede gevraagd een degelijk in staat 1 35 als borgtocht tl storten Adres BEINTJE DE VOS Elect Boekdmkkerij Kievitstraat 48 Bottebdah Telephoonnet QoiLcLd Abonnement l 40 per jaar voor perceelwi binnen een kflng van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoudgratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommunaalbnrean Op 15 September 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrj gbaar aan het Borean ACHTER DE VISCHMARKT De Echte Normaal Wollen JagerOndergoedereD van W BENGER SÖHNE Schenk ê Zn Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlüke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 S Ml Wfr Wie werkeiyk prjjs stelt een nBfiBl lJK te hebben laat zich lotografeeren in de K tografiêehe HtmtHmriehHmg STTJIDIO m P T WAALfi Fl SINGEL 661 Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 30 per L fl bij D MIËBIKS Kleiweg B 100 C F BtJ8CH GOlll A MARKT 00 O 3 T TT 2 T O E 3Sr eene uitgebreide sorteering WINTEBHiHTELS GROOTSTE KEUZE NIEUWSTE fflODELLBN OORDEEUGST PRIJZEN Qeurig en voor alles oascliadelijk si amhetineen open vond ZUIVERINGS VET Noemt dadelijk de pgn weg en geneest terstond al was men half verbrand dit VET als haarpomade op de kinderhoofden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg schilvers en branderige roven herstelt en geneest zelfs hootdzeer zonder de klierstol naar binnen te jagen geneest binnen tien dagen Geneest dauwworm bij klein en gi oot genezing van schurft bij menschen katten honden en kalkpooten bij hoenders en alle vogels van het dierenrijk het rund van de klauwzeer en branderige zweeren der speenen t Zuivert geneest en heelt de open wonden bij trekdieren springende winderhanden en voeten geneezende roven van wonden van jeuk en de steekingen tjj verzweringen zelfs het gevaar voor bloedvergiftiging in 1 S 2 dagen herstelt en geneest bij bloed en steenzweeren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gebruiksaanwijzing die V ontvangt by het Vet Doosjes vao 20 Gram 10 CL 6 stuks 50 Ct grootere dooien vin 100 Gram 30 rt Na ontvangst van Postwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van 6 ct wordt een monsterdoos van 100 Gram met aanwijzing van gebruik met aanbevelingen en attesten door het geheele rjjk verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Gram 60 ct tegen snot biJ Hoenders en alle Pluimgedierte 4 f 0 45 per ilesch Doezen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 cent J DE JONG Az Zniveraar van Vee Boom en Bloemgewassen Huizen Schepen en Meubelementen KVIPBBSTBAAl 1109 GOVDA Verkrfebaar by de winkeliers in Gouda C DE JONG Keizerstraat K 106 Firma W M DE JONG Korte Tiendeweg D 4 S NIEÜWVELD Spoorstraat Firma G SCHAAP Wachtelstraat P 188 W PERK Moordrecht Z STBAVER Voorkade Boskoop De zuivering van Huizen Schepen Slaapkamers en Ameublement door ons zelf bewerkt en van 3 tot 6 jaar gegarandeerd Geheimhouding verzekerd Attesten op aanvrage gratis Dit goede oude Huis tlek Jicht Yerkoodenkel Huisgezin ontBchen k f 1 25 75 HH Apothekers Te Amstef banjV Tuyll F AV UCITEI iCo middel tegen BhenaiB hetd enz mag in geen breken In fies ct en 50 ct bij en Drogisten dam bij O Weiaz Co ROTTEBBAM VL3 C3 S nOOB BBV tiEUBBitK BiJH IK OXTBUBÊtMtm f NKER PAIN EXPELLFR Antlseptlfehe Tandpoeder en i Antlseptlieb Mondtlnetuur van B A88CTO Tandarts te Oranenhage OVERAL VEBERUGBAAR Agent voor Nederland G IJ88ELSTIJN Blanwstraat Gouda ADYMTMTIEN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentle Rurean vao A BUIi kMAN ZOON I voor Jongens in alle Maten in blauw grf M en beige Cheviot mei en atouder Uraag JMancliester Blousen en Rroeken LAAGSTE PRIJZEN h CONTANT Magazijn deToekomst Boogstraat A 414 i B J KORTIS IN HET MAÖAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHIXS met en zonder afvoer van at f 7 50enhooger GASFOU UIZE met prima zuinige branders GASOBNAMSNXeiN in ruime kenze voorhanden Groote Gloelllchtbrandcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerde PANNBN en KBIBf S gwaarborgd giftvrij Minzaam aanbevelend N M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter P HOOPTMAN Zn o o TJ ID fi TELEF 102 BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden EEN GROOTE KEUZE Fantasie A rtikelen voorhanden IMoenibolJen voor Kamer en Tuin C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel SI BOTTBBDAM SPREEKUREN S INBIC BTIHG VOOR PSYCHOTHERAPIE P o IK £ O XIVa f m 4 SCHIEDAMMER lOFPlJfl Merk NiaHTOAP ENEVEE Ve krlJ8baar biji M PEETERS Jz N B AAi bewijs vkd ephtheid in cachet 8D kurk steedi voor sten van dan aaam dor Firma P HOPPF f LOTEi in het Ondersteuningsfonds ten behoeve van den Nat Bond van Haiilels en Kanloorkilienilen in Ned zyn te verkrygen by A BRINKMAN Zn k SO eent per lot Trekkii i2 Qctober