Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1901

40ste Jaargaii Dinsdag 15 October 1901 So 8622 mmm coürmt ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Hl ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ïtlémtt o M De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Do prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTÊK ONTVANGEN eene groote Collectie NODVEADTÉ S hl CjÊiaX ElS en Tailor made Costumes j AÖVERTENTIEJN Boerenjongens ADTOCAAT en flitnc L I K e U R fS v i Aanbevelend Plrnia C LOURENS TBLEPHOON Ne 28 J Echt Zeetiwscfa 1 Tarwebroofli 1 A SLEGT I 1 NIEUWE HA VEN 27 Eere Wien Eere toekomt Lijden is niet kven We zouden ons niet veroorloven boven dat men in die kamer zo ongeveer tegen I middernacht n Treemd en onbegrflpelglc ge 1 dinis hoorde besloot hij tot n besüissende 1 Btap over te gaan en da volgende nacht de 1 zaak zeli te onderzoeken I Bij t vallen van de schemering liet m 1 z n bed in genoemde kamer opslaan en 1 wachtte zonder te slapen de nacht af I Maar niet weinig ontstdde hj toen b j 1 werkelik op slag van twaalt t spocAunr t onbcgryyelike gurnis vemm twas lsof 1 n mens zich uphiel uit t stro dat onder hem ruiste dwars door de kamer ging en achter de kachel onder zuehteu en steunen neerzonk i Toen hjj de volgende dag beneden kwam vroeg de markiezin hoe t onderzoek was 1 afgelopen I Schuw omzichtig keek de markies rond 1 en nadat hjj de dear goed achter zich ge sloten had verzekerde hg tot grote ontstel 1 tenia der markiezin dat t gerucht van t spook I gegrond was 1 Zo hevig had ze in haar leven nog n oit geschrokken en ze bad hem voordat hg de 1 zaak verder rondvertelde die nog eenmaal I met haar samen te onderzoeken Van hare trouwste bedienden die ze de 1 volgende dag zou meenemen vernam ze ok 1 werkelik dat gerucht van dat onbegrgpel ke 1 dat spookachtige en slechts de dringende 1 wens itD t slot voor elke prgs van de hand 1 te doen vermocht de ontzetting die haar 1 geweldig aangreep in tegenwoordigheid harer bedienden te onderdrukken en t voorval toe 1 te schrijven aan de een of ander toeval ige I oorzaak die men bost ontdekken kon 1 Op de avond van de derde dag toen b ide 1 met kloppend hart de trap naar de vreemde 1 kamer opgingen vond men de huishoud reedi 1 voor de deur I t Echtpaar had de hond van z n ket ing bevrgd en hem meegenomen alleen om t 1 ee I dat er behalve zg zelve nog n derde levend 1 wezen by was I Tegen elf uur zette ieder zich op hun bed I neer j de markiezin geheel gekleed de mar I kies met z n degen en pistool die hg ui de I kast gehaald had naast zich Op de t fel stonden twee kaarsen te branden I l eel mogelik trachtte men met allerlei 1 kken de voomaoht door te bren en I hond lag geheel ineengerold in t mid I de kamer en was weldra ingeslapen 1 Jvan middernacht kwam I ide ontzettende geruis deed ich en n onzichtbaar wezen scheen middel van krukken op te richten van de kamer men hoorde t stro onder hem ruisen en onraiddellik daarop hoorde men t wezen gaan stap I stap t De hond ontwaakte richtte zich plotseling op spitste de oren en liep toen knorrend en blaffend achteruit naar de kachel toe alsof er n mens op hem afkwam voorwien hg gedurig terugweek Op dit gezicht snelde de markiezin bleek van ontsteltenis de kamer uitj terwgl de markies die op z n geroep Werda I geen antwoord kreeg als a razende met z n degen naar alle richtingot in de lucht stak De markiezin had onmiddellik haar koets voor laten komen en besloot dadelik naar de stad te vertrekken Maar vóór ze nog de poort uit was zag ze t slot in vlammen opgaan De markies geheel door ontzetting aangegrepen had n kaars genomen deze met hout omgeven en liet zoo t zaakje branden Hy was z n leven moe I Vergeefs zond de markiezin hare bedienden naar t slot om de ongelukkige to redden Hy was reeds op de ellendigste wgze omgekomen En nu nog ligt z n wit gebeente door de landslieden by elkaar gezameld in de bewuste hoek van de kamer waar eens de bedelaarstor van Locarno lag wie de markies bevolen had op te staan STADSNIEUWS ÖOBDA 12 October 1901 Blijkens achterstaande advertentie zal de heer Henri de Vries Donderdagavond optreden in het departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen De heer de Vries die hier ter stede een goeden naam heeft zal voorzeker met zyn goed gekozen program de leden van het Nnt een anngenamen avond verschaffen Ook voor entree is deze bgeenkorast toegankciyk Haastrecht De echtgenooten S alhier hadden na het bezoeken van het paardenspel B en B een aardig geval Buiten komende zei eone vrouw togen de echtgenoote van S Juflronw uw horloge hangt aan de franje van uw mantel Verschrikt keek zg op en zag werkelijk een gouden horloge met dito ketting daaraan hangen Haar eigendom was het niet en dadelijk begreep zg dat door de vreeselöke drukte en het gedrang eens anders eigendom aan de franje was gehaakt en daardoor meegetrokken Dadelgk waren er liefhebbers om het te nemen toen men vernam dat niet haar hor loge zoo gehangen bad S bedacht zich even gaf zgn adres op en zei wanneer het uw horloge is kunt gg het morgen bg mii thnis komen balen Twee dagen daarna kwam een heef hier toonde het andere stuk van de ketting en zei de letters die in de kast stonden zoodat S hem aanzag als de rechtmatige eigenaar die zeer opgewekt was door het terngkrggen van zgn gouden voorwerp Tc Siolwiik ging do 61 jarige P Deelen na iihet land om oenig werk te verrichten Over z8n lang wegblgven ongerust ging men hem zoeken en vond hem dood tusscLen de bieten INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I j Het bestuur v h Kruisverbond alhie 1 verzoekt ü beleefd onderstaande regelen 1 in Uw veelgelezen blad te willen opnemen 1 U bg voorbaat dankzeggende voor de ver 1 leende plaatsruimte 1 Dinsdag 22 October a s is de dag waaro j de loting voor de Nationale Militie moe 1 plaats hebben en op welken wederom doo I vele jongelieden op schromelgke wgze mis 1 brnik zal worden gemaakt van sterken drank Tot ergernis van bgna iedereen loepen o I den lotelingsdag vele jongelieden op de wal gelgkste manier langs de straten zich daarbg overgevende aan allerlei baldadigheden en I niet beseffende dat zg door menigeen me afkeer worden nagezien 1 De 200 dikwgls voorkomende ergerniswek 1 kende tooneeleu te beteugelen moet voorze I ker de goedkeuring van elk weldenkend 1 mensch wegdragen 1 Het is daarom dat het Kruisverbond jeen beroep doet op de medewerking in d 1 eerste plaats van de ouders en in de tweed 1 van hh patroons welke laatsten er veel to kunnen bgdragen om den lotelingsdag ee I rnstig verloop te doen hebben o a doo 1 de jongelieden in hun dienst niet den ge I heelen dag vrgat te geven maar hoogsten 1 enkele uren 1 Elke loteling toch weet den tgd waaro hg zijn nummer moet gaan trekken A wordt het wel eens iets later dan aangege ven is toch kan hg gemakkelijk ineenpaa uur terug zyn Daarom hh patroons geeft den jongelieden in uwen dienst op den lotelingsdag toch nie langer vrgaf dan noodig is om aan do loting deel te nemen Oy werkt daardoor kracht dadig mede tot handhaving der goede orde I zeker tot genoegen van vele stadgenooton en tot heil der lotelingen zelven Eindelgk richten wg nog een dringend verzoek tot alle jongelieden die aan do loting moeten deelnemen onthoudt U toch dien dag van bedwelmende dranken het zal U zekerniet beronwen Weet toch dnt het gebruik I van alcohol D zoo licht tot daden voert I die gg later zult betreuren I Gouda 11 October 1901 I 1 Het bestuur v h Kruisverbond I I C H ENGELS Voorzitter I J STOLWÏJK Secretaris VERSCHEIDENHEID I Donderdagmorgen zgn nabg het station I Chartros drie treinen met elkaar in hotsing I gekomen I Tegen 7 uur kwamen drie goederentreinen uit de richting van Le Mans De tweede trein liep op de eersten en 5 minuten later liep den derdo op de tweeden U Waggons de meeste ledig werden verbrgzeld Persoonlgke ongelukken kwamen niet voor De matrieele schade is zeep groot Volgens berichten uit Konetantinopel bevindt de rooverbende met juffrouw Stone zich in een bosch dicht bg de Tnrksche grens De Bulgaarsche regeering zou in overleg getreden zgn met den Wall van 8aloniki en het resultaat van die besprekingen zgn het vereenigd optreden van de Turksche en Bulgaarsche troepen om de bende in hinden te krggen ISECXj 1 E Beurs vao itèodierdani Vikrs Slotkn 10 OCT SnMmi A D C rt Ned w 8 lid o dito düo due 8 9t i dito lite dito üti Uailsii Obl QDiiill lUl9S4 tVl Tiua iDichrgvaf HM 81 i s OoniNi Obl m pwll U dUo i iil orlal8 I iVit PoaTBOiL ObL wt wuBon I dite tiokol I M ai uci 01 I Bi oeiil U l 4 MV dito Oeooiu 1880 4 a6 dltobiiSotlit 118114 971 dito bij Hon 1889 90 4 97 dito ID goad leen 1183 dito dito dito H84 5 SpiilJl Perpol Ktuld 1881 4 e7Vi Tnuu Gepr Cogi l ii l890 4 8t I Oee leoning aerie D S4 I Arn Hypotheekb psndbr 4l jCult Mii d6rVor t nl nd eOr H polheekb p iidbr 4 Nederludsohe buk uad 194 Ned Handelmaatsoh dito 1 1 I N WkPao Hyp b p Ddbr 3 981 1 Bott Hypotheekb pandbr 4 1 ütr Hypotlieekb dito 4V lOl Oommi O iit Hong b Dk aand nol I Boei Hypotheekbank paodb il AMSUKi EquI by poth puidb 41 I Uutr L Q 1 I Liiu eert 6l 8 i I Mlo HoU U Spoor w Mij uad l 108 I Mij totElpl r 8t Spw undl 11 Ned Ii d Spoorweg m aaad SI81 Ned Zuid A r Spm aand dito dito dito 1891 dito 41 Italië 8poorwl l887 89A Eolil a 16 I Ziud ltal Spwmy A H obl 8 I Ul I PoLiii Waraeluiu Weouen und 104 I BneL Qr BttBe 8pw Mijd obl 4 1I Baltiaohe dito aaod I Faslowa dito aand B II Iwang Dombr dito aand S 981 I Kunk Ch Azoir Bp kap obl 4 100 I I dito dito obKtl 4 9 ll AMluCA Üent Fae Sp Mljobl I Ohio fcNortk W pr O T aand ilt 1 I dito dito Wm 81 Peter obl 7 140 I Denver fc Aio Or Spm uert T a 40 l u 1 I lUinoia Central obl ia goud 4 1 1081 I I Louuv kNasbTilUCeri und 107 1 I Mexico N Spw Uij lebyp ae lOS 1 I Miaa Kansas T 4pCt pr6f aaod I N Tork Ontaaio s Weat aand 86 i 1 Fonn dto Ohio oblig S I I Oregon C lif lehyp lngoiid IM I 8t tauU Minn k Haait obl I Uu Pao Hoof lijn ob ig I dito dito Line Col Ie hyp O t 89 I OA AUi Can South 01iart l a nd 84 I Vlll O E ll Na loh iLo O 99 Amsterd Omnlbua Mij aand j Eottord Tr mweKMaalB aand Nis Sud Auuterdani aand I 101 Stad Bolterdam aand 8 1087 BlMK Stad Antwerpen 1887 10 1 Stad Brulael 1880 108 HoS8 Thoia EegullrG Belaoh 4 IXt Oo K StMtaleenig I860 I 117V K K OoM B Or T iSn 109 SuRji Sl d Vlailriil f 1 ns 4 li Nau Ver Bt 8 AT t Spo i oürt 8 stadnden titel Ew I Wim Eere toekomt als aan ons gericht te beschouwen ware het niet oea 84 jarige grgaaard de Heer L M Roos oud nrchestmeester der K Schouwburg te s Gravenhage thans wonende Foth 21 te Amersfoort 1 l l Lijden is niet leven dusdanig was zgn dagelgkBChe uitroep het rheumatiek deed hem op hevige v gzen Igden de eetlust verdween en tengevolge daarvan de krachten Het langdurig Igden is inderdaad een oorzaak van snelle uitputting Op een verzwakt lichaam maakt onverschillig welke aandoening meer indruk De rhenmatisehe pgnen zgn ondragf Igk t zg ze kalm of hevig zgn In t eersto geval maken zg de zieke zenuwachtig en gn karakter onaangenaam in het tweede geval martelen zg hem benemen hem alle beweging en eindigen door de bloedarmoede te veroorzaken De Heer L M BOOS volgens portret 1 De Heer Roos na vele geneesmiddelen beproefd te hebben zonder eenig resultaat I gebruikte op zekere dag de Pink pillen van 1 Dr Williams die by hem op wondervo Ie wgze slaagden Van lieverlede zag hg zgne rhenmatisehe 1 pgnen verdwgnen zgn eetlust terugkomen 1 hg heeft weder een verkwikkende slaap en 1 zgn door hetIgden verlorene krachten weder 1 terug bekomen op myn 8é jarige leeftgd 1 heb ik thans een gevoel als of ik slechts 50 1 jaar oud was men zou zeggen eene tweede 1 jengd en eene weder opstanding Mocht ik 1 weder de minste aanval krggen tersto d neem ik mgn toevlucht tot Uwe Pink pillen 1 Niets is meer waar want de Pink pillen 1 met het bloed te hernieuwen geven een b i I tengewone levenskracht en doen bloedarmoe 1 de bleekzucht neurasthenie zennwpgnen I verdwgnen en geven aan de door ernstige 1 ziekten verzwakte personen levenskracht n 1 gezondheid terug I De Heer Roos voegt nog toe maakt het 1 vrgeiyk bekend en daar ik in de Artisten I wereld zeer bekend ben zal mgne medewer 1 king zekerlgk bg dragen tot de bekend ma 1 king van zoo n heilzaam en eenig middel 1 Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 dooz n I Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Botter I dam hoofddepothonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen post I wissel I omstreken bij WoLf Co Westhaven 198 BurgerlljkeBtaait GEBOREN 7 Oct Heudrika Magdalena I onders H W von Schanneveld en G M van I Klaveren Adriana Wer8 C Middelkoop I on M Engelen 8 Gerrit onders W 1 I v n Eyk en C van Spongen Geertruida I ondirs A Fokkers en E M de Bens I Johannes Hendrikus Anthonius ouders D I Goudriaan en G M Gouka 9 Johanna I onders J Broekhuizen en C de Rgk I Wilhelmina Anna ouders A Janmaat en A I van Egk Jansje Margaretha ouders J M Nionwenhulzen en J M van Iterson I Hendrika onders D Nienwenhnisen en C J I Slinkers 10 Maria Cornelia onders B I Rietveld en A J Floor I OVERLEDEN 9 Oct M C ShatcTse 2 j r 11 E Thoen hnisvr van L Straver 49 j I ONDERTROUWD 11 Oct A J Ouwetr ling te Schiebroek en A de Bruin G I van Schalk en P E Jaspers 6 C Homes l en G P van Leest C J van Dam en B M Kreeft H Terpstr en A H Nieuwenhuizen GEHUWD 9 Oct C J Van Velzen en C Beuringe A J van der Valk en C J Maskamp G Blok en L Kiyn 0 de Gruil en N Vos A J Scheer en M J van der Klegn W Wildeman en E W v n Duin BeenvUk GEBOREN Gerrit ouders A v Dp en A M Perdyk Tennis onders J KapteSn en A Fahrenhorst GEHUWD C vatt Getiniagen en A vnn Hanswgk VAN IS Aï Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOÜDA Velephoöu m at BulteQlaodscb Overzicht De groote voorden door den heer Brodrick gebezigd om de Britsche natie gerost te stellen noch de verzekeringen van den minister van ilnancién Hicks Beach hebben veel indrnk in Engeland gemaakt De Times deelt volkomen het vertrouwen van de ministers in den wil der natie om den oorlog tot het niterste door te zetten maar jvreest dat het onverbeterlijke officieele optimisme dat Engeland reeds zoo dnnr is te etaan gekomenj wederom een verspilling van bloed en geld zal ten gevolge hebben die met een weinig voorzienende vrees van de ztjde van het kabinet vermeden had kunnen worden De Standaard wjst er op dat de ministers zich twaalf maanden geleden verrekend hebben en dat het pobliek daarom ongernst is en allerlei gevaren ziet Indien het optimisme van het kabinet twaalf maanden geleden ongewettigd is gebleken welken waarborg heeft men dan dat het thans op veiliger gronden berust V V De krijgswet is afgekondigd in de Kaapkolonie Dat wil zeggen dat er geen enkel bericht of brief meer naar Europa komen zal dan door Kitchener wordt goedgevonden De laatste gaatjes worden dichigestopt dan is Engeland veiliger wanneer het daarbinnen moordt en brandt In Europa hoort niemand het moer en de doeden spreken niet De krijgswet is afgekondigd Dat wil zeggen recht en gerechtigheid worden geschorst De militaire rechter Gumbjnnen en Rennes weten wat dat beduidt i baas En niemand mag zgn stem verheffen en niemand mag tegenspre en De telegrammen zjjn een illustratie van dien toestand Letter de dappere Boerencommandant doodgeschoten te Middelburg Twee jonge Boeren schuldig aan meestrijden voor Afrika s vrpeid opgehangen te Vrijburg Doodvonnissen veroordeelingen tot levenslange ballingschap of levenslangen dwangarbeid anders seint Renter niet meer Een kolonist in Worcester veroordeeld tot 100 Pond St boete of negen maanden gevangenisstraf omdat hij voor meer dan zeven dagen levensmiddelen op ziJn loeve had Zwaar drukt Engelands looden hand op Afrika maar Engeland vergist zich als het meent z66 de Afrikaanders te kunnen dwingen tot onderwerping FEVILLETOJS m P g BER ggW 5 Tante wilde mij over den verloren geliefde troosten maar ik keerde het blaadje om en zei haar eens geducht de waarheid over hare hardvochtigheid Ik liet haar de zaak onder het ware licht beschouwen terwijl ik haar aan t verstand trachtte te brengen dat je eigenlijk als dochter van een Krivosciaansch stamhoofd van Koninklijke bloede bent Maar Edith Nu ia dat dan niet waar Was je vader niet het hoofd van zijn stam wat je broer nu nog is Stamhootd vorst koning het komt per slot van rekening alles op hetzelfde neer Ik heb dat tante duidelijk gemaakt ik had zelfs je stamboom al klaar tot Mahomed om Godswil neen dat gaat niet want je bent Christin nu maar in ieder geval dan tot Sint Joris Ik heb haar zooveel van de heldendaden uws vaders verteld dat ze voor zijn nagedachtenis een meer dan gewonen eerbied kreeg daarna gaf ik haar je brief te lezen en ik bewonderde met haar je heldendaad welke Gerald van een onvermgdelijken dood redde Toen begon de vesting al te wankelen en nadat ik nogmaals had stormgcioopen met een beroep op de moederlijke liefde en Gerald s brieven weer te voorschijn Deze druk is noodig om de Afrikaanders te doen gevoelen dat zg van ëén bloed zgn en dat slechts heil te vinden is in een vrij ZnidAfrika Als dat gevoel ontvlamt is het uit met Engeland s macht 1 Dat Botba wel degelgk aan het Britsche cordon is ontsnapt voordat dit geheel gesloten was blijkt ook nog uit een telegram van den heer Bennet Burleigh meldende dat de Boeren een paar mgien ten oosten van Vrijheid om den vleugel der Britsche colonnes heentrokken Dit succes schrgft Renter s correspondent te Pretoria toe aan den dikken mist die de samenwerking der Britsche colonnes onmogelijk maakte Er zijn nog steeds geen bijzonderheden over de gevangenneming van Scheepers De laatste berichten omtrent hem melden dat zgn commando gestadig werd achternagezet door majoor Kavenagh en den 19en dezer 111 paarden in des vgands banden moest achterlaten Scheepers was toen nog zeer ziek De ongelukkige leed sinds gernimen tgd in hevige mate aan typhus volgens een ander bericht aan appendicitis Eenige dagen geleden was hg in zgn wagen bgna gevangen genomen hg kon toen slechts ontkomen door ziek als hjj was te paard te springen Voorzeker beeft hem dat geen goed gedaan en nn men niets verneemt omtrent de gevangenneming van zijn commando mag men de onderstelling wagen dat hü te ziek om verder te trekken zich aan den vijand heeft overgeleverd ten einde z§n mannen niet in hun bewegingen te belemmeren Een redacteur van de Eclair zegt een onderhond met President Kruger en dr Leyds te hebben gehad De President zou hem hebben medegedeeld dat de oorlog nog langer zon duren tot de Engelschen zelf het einde zou brengen door het grondgebied der Repnblieken te ontruimen Ood zou den Boeren ten slotte de overwinning geven Dr Leyds wees er op hoe in Engeland het publiek reeds begon rekenschap te vragen van de leugens die verspreid waren De Kaapsche kolonisten zonden bij duizenden ten strpe trekken en aan mnnitie of wapens haperde het daarbg in lange nog niet evenmin aan levensmiddelen De kleedingstukken vervaardigde men bg gebrek aan beter uit schaapsvellen Over de arbitrage zei dr Leyds dat het antwoord van het Hof van Arbitrage nog werd afgewacht Van de Mogendheden was niet veel te verwachten en men moest op zichzelf rekenen slechts gehaald werden toen gat zi zich eindelijk over Je ziet het ik heb den naam van mijn vader geen oneer aangedaan mijn eerste veldtocht eindigde met een volkomen zegepraal De jonge vrouw had zwijgend en met neergeslagen oo n toegeluisterd zij voelde al de grootmoedigheid van Edith s gedrag en vooral werd het haar in dit oogenblik duidelijk hoe ly haar pleegzuster schromelijk had miskend Toen sloeg zij de armen om Edith s hals en riep met hartstochtelijke teederheid En ik zou je niet eens mogen bedanken voor alles wat je voor ons gedaan hebt i Je wilt je nu aan onze dankbaarheid onttrekken door heente gaan vandaag nog Is dat dan werkelijk noodzakelijk f Ja ik moet terug naar mijn vader die me beslist verwacht Houd me dus niet terug Danira ik kan niet blijven Zij traditte weer te glimlachen maar het gelukte haar ditmaal niet naar lippen tnlden en zij moest zich omwenden om de opwellende tranen te verbergen Toen voelde zij Danira s handen om haar middel en de jonge vrouw drukte het meiqe een teederen kus op de lippen ËdiÜu tracht niet mij te bedriegen zooals al die anderen Ik weet wat het je gekost moet hebben als bemiddelaarster op te treden ik weet hoeveel je daarbij moet geleden hebben mij kan je dat gerust bekennen Edith ontkende niet Zij verborg alleen haar hoofd aan Danira s schouder maar nu vermocht zij oc niet langer haar tranen in te houden Het was mets I mikte zij Een domme kin Frankrijk en Rusland hadden een vriendschappelijke en volkomen correcte houding tegenover de Boeren volgehouden alle andere Mogendheden hadden min of meer de Engelschen gesteund vooral door het leveren van wapens Daartegen was bij alle Mogendheden protest aangeteekend Italië had daarop geantwoord doch was niettemin met zgn leveranties voortgegaan Dnitschland en Oostenrgk hadden niet eens noodig gevonden te antwoorden De Fransche budget commissie verkeert in geen gulle gemoedstemming Men hoort van de resultaten harer werkzaamheden weinig meer dan het schrappen van posten op de begrooting Ging de kamer van afgevaardigden voor eenige maanden uileen zooals de Kóln Ztg het uitdrukte nider het anti clericale politieke hemelteeken van de wet op de vereenigingen zoo schijnt het dat het onder dat teekeu ook weder 7al bijeenkomen De budgetcommissie legt een sterk sprekende antipathie aan den dag tegen alles wat slechts naar geestelgken invloed etc zweemt Zjj heeft nu op de begrooting geschrapt de posten betrekking hebbende op de bezoldiging van aalmoezeniers in de lycea voor jongens en een motie aangenomen waarbij het brengen onder het beheer van leeken van de lagere scholen voor meisjes binnen den tgd van drie jaren wensc elgk wordt verklaard Het ofgeloopen dienstjaar levert zooals verwacht werd een aanmerkelijk tekort en alle middelen moeten te baat genomen worden om het te dekken maar dat men daartoe het rentebedrag der inlagen op de verschillende spaarbanken van 3 op 3 procent gaat terngbrengen wgst niet alleen op een vijandschap tegen het kapitaal waaronder dat van werklieden die het met zorg bijeenbrachten maar ook op een onoordeelkundige zninigheid daar de genomen maatregel zal tengevolge hebben dat vele inlagen teruggenomen worden en andere niet meer zullen plaats vinden Ook zonder staatsgarantie van zekerheid der gedeponeerde sommen zijn in Frankrijk soliede gelegenheden genoeg waar 3 i en i procent rente van bespaarde fondsen gemaakt kunnen worden Er is nog een besluit door de budgetcommissie genomen dat vermelding verdient Zij wil namelgk geen gelden meer toestaan voor krögsraden in tgd van vrede wat aanduidt dat biJ de debatten over de begrooting van oorlog hoogstwaarschijnlijk er op aangedrongen zal worden de krijgsraden in vredestijd af te schaffen en militaire delicten door een civiel gerechtshof te doen oordeelen derdroom meer niets Zeg niet aan Gerald dat ik gehuild heb beloof me hem niets t zeggen hij zal hij mag t niet weten Stel je gerust hij zal er niets van vernemen t Is genoeg dat ik het verwijt draag het geluk van je leven ontnomen te hebben Neen I zei Edith met kiem terwijl zij zichplotseling oprichtte en haar tranen droogde Neen Danira ik zou niet gelukkig met hem geworden zyn Ik voelde van t eerste oogenblik af dat hij me niet beminde en ik wist het zeker sedert het oogenblik at hij je zoo hartstochtelijk verdedigde Dien blik en dien toon had hij nooit voor mij die heb jij hem het eerst geleerd Niet waar hij kan hartstochtelijk lielhebben en eindeloos gelukkig maken Ja zei de jonge vrouw zacht maar dat éévtt woord zei genoeg Edith wendde zich nu met eene haastige beweging af en begaf zich naar het venstor Dat is het sein dat mijn trein in aantochtis we hebben nog maar weinig minuten laten we dus afscheid nemen Kijk toch niet zoo treurig Danira en maak je niet bezorgd om mij Ik heb volstrekt geen lust om naar een kloosterte gaan ot mijn leven in rouw door te brengen Het moet heeriijk zijn zich met hart en ziel over te geven aan den man die men liefheeft maar dat geluk is niet voor iedereen weggelegd Op dit oogenblik trad Gerald in de wachtkamer om te melden dat de trein in t zicht was Hij zag alleen een vroolijk gelaat en hoorde slechts blyde hartelijke woorden tot afscheid Weinige minuten later zat Edith in den coupé Uit Kaboel zgn geen nadere berichten ontvangen Volgens den oorrespondent van de Times te Simla zgn de inboorlingen te Peshjawar overtuigd dat alles zonder rustverstéring zal afloopen en dat Habib UUah door geheel Afghanistan als sonverein erkend zal worden Dit Petersbnrg wordt gemeld dat Rusland den nieuwen Emir zal erkennen maar dat het ingeval binnenlandsche onlusten mochten uitbreken die Engeland aanleiding zouden geven tot handelend optreden terstond tegen Herat zal oprukken Blijft echter alles rustig dan zal Rusland geen stappen doen ofschoon men in militaire kringen üet oogenblik wel gunstig acht om Herat te bezetten en de Russische grens tot het Hindoekoescb gebergte te verleggen Volgens de Daily Telegraph echter neemt men in Afghanistan zeker dan bij wjjze van voorzorg maatregelen tot concentratie van troepen tegen Rusland en uit Bombay komt dat vreemde bericht dat te Peshawar bevel is ontvangen tot de onmiddellijke mobilisatie van twee hospitalen Dat ziet er ook al is bet maar een voorzorgsmaatregel niet zoo heel onschadelijk uit Allicht kan men er nit afleiden dat er iets broeit Verspreide Berichten Fbakkruk Het heette Vrijdag in het Paleis van Justitie te Parijs dat niet zou worden overgegaan tot gerechtelijke vervolging van den teekenaar Jean Vèber wegens de slotplaat in het Boerennumm van de Fransche nitgave der Assiette au Bourre getiteld L Impudique Albion Volgons de Liberté zouden de onrfirbandelingen tnsachen Rusland en de Republiek over de verlaginij van zekere invoerrechten van beide zi den een gunstig verloop nemen Rusland zou heel tegemoetkomend zgn tegenover de Fransche voorstellen doch Frankrijk weet niet wat het van zijn kant moet doen terwijl bovendien Rusland din eerst bepaalde verbintenissen kan aangaan wanneer de onderhandelingen met Duitachland over het nieuwe handelsverdrag afgeloopen ziJn Dat riekt wel een beetje naar eigen bevoorrechting van Rossischen kants men wil wel iets doen doch verwacht dan ook minstens het dubbele terug en daar zullen de meest geestdriftige alliantie vrienden In Frankrijk toch wel iets op tegen hebben De gemeenteraadsleden van Psrfls Cherot en ïousselin zeggen dat ze ten onrechte vervolgd zijn door den prefect van en wenkte nog een groet uit het portier toen zette de trein zich weer in beweging nageoogd door de achtcrblijvenden tot hij geheel uit het gezicht verdwenen was Jörg had met Jovica eveneens het station verlaten om haar naar de voorloopige woning van zijn luitenant te brengen waar zij Danira zou wachten Buiten op het groote stationsplein heerschte een vroohjke drukte Hier waren al de landlieden uit de omtrek samengestroomd en ieder van hen zocht onder de huiswaarts keerenden vriend of maag om hen te verwelkomen Overal zag men blijde vroolijke tooneeltjea overal hoorde men gejuich en de hartelijke bearoetingen vergezeld van omhelzingen en handdrukken en wie onder een troepje dorpsgenooten terecht gekohien was werd bestormd met alle mogelijke vriendschapsbetuigingen Jörg was tot nu toe nog aan dat gewoel ontkomen maar opeens drong zich een deftige heer met zijn even deftige wederhelft door het gedrang en beiden gingen regelrecht op hen toe terwijl ze reeds in de verte zijn naam riepen Alle heiligen daar zijn de oudjes nep de jonge Tiroler Hebt u werkelijk dien verren tocht naar hier gemaakt om me at te halen P Ja daar ben ik gezond en wel en ik heb mijn heelen kop meegebracht Dat wil wat zegden als men uit dat verwenschte Krivoscie heelhuids weer terug komt I Wordt vmwtgd