Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1901

Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 27 ade kwaliteit 25 3de kwaliteit 2 1 cent per half Kl Vette Varkens red aangevoerd ie kwaliteit 25 ae kwaliteit 24 3e kwaliteit 21 cent per half KL Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee en vette kalveren prijshoudend Varkens en schapen minder in prijs 3iTIE CrTXrE 11 A VAX os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon Mo 9 f liecte SpoorwegverMndlBgen Bot GOUDA WlDlerdleist 1901 02 Aangevangen 1 October Qouda SIoonli lit Hinwnketk Oaptlle ksttardui U RottardimD F Rotterdam B 1 illau 1 ei B tit ü t l n ƒ Op a trriiieii n laOaf Mmid T 6 4E 6 66 7 U KOTTERDiM SOUDA I 18 80 1 3 r 18 88 1 64 li Sl 11 46 11 04 1 8 8 1 ♦ 10 I 9 46 10 81 7 69 8 81 46 l SS 1 09 09 1 36 Ó 4 06 4 84 4 69 6 1 6 48 6 64 6 24 7 09 7 8 S ÏO 8 49 9 47 10 09 10 15 11 08 r L Extra ippUineBtliawyi Tan d Compagnie dw Waginu Liti 8 17 5 41 8 S0 4 45 5 18 6 38 6 04 6 89 7 06 4 63 6 39 6 ut 46 6 10 6 66 7 58 11 6 1J 06 11 16 E HoUudMke ipt 7 89 1 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 AU 1 lö titi l Ul ftaalWH P d 1 P g BOUDA U8N 1 63 9 81 3 46 6 49 6 11 7 19 10 18 10 48 Vi 9 11 9 11 10 00 1 19 16 a 49 7 57 10 46 11 16 11 57 I IO 8 48 4 16 4 46 9 91 9 47 10 18 4 15 4J7 6 19 6 H 7 01 7 41 7 55 8 18 9 40 10 80 43 e o D U A A STCRDAU rioo Tona ioudo 6 16 8 11 8 8 9 98 10 10 10 69 11 08 1 10 l 3 8 15 4 07 4 43 5 15 16 8 48 9 51 10 19 10 30 11 06 Amat W 8 01 8 58 9 10 10 11 04 11 48 18 17 1 57 8 96 4 11 4 67 5 80 5 46 6 44 9 36 10 3 U 0 11 A mat 0 8 l 9 13 9 87 10 96 11 11 1 08 1 10 U 8 40 4 7 6 11 6 45 6 01 9 63 10 50 11 16 11 14 5 81 6 01 7 08 7 16 7 6 8 i5 8 66 9 01 9 44 10 11 11 6 1U6 18 0 1 80 1 0 M7 4 00 i io 4 68 43 l 10 48 A 5 11 r ii 10 14 aUaga i i 10 17 Voorburg 6 38 10 8 l Tl 9 o loü llT nl U ui li 3l 374 47 47 1 l i 9 08 9 8 9 80 lO l l j k M j k ljrt 1 U n op l nt W g Hormonikoteoln Hoon Ie on Jo kliooo ntr botele BotolTi ta loop kon aiot protood i O l I o s U I a Z U U C lee rio 11 89 1 16 3 11 4 88 6 49 00 9 10 14 10 69 ll l 11 14 10 49 11 47 mat O 6 33 7 15 8 10 8 96 9 13 9 81 l li 18 17 11 60 3 8 10 8 34 4 4i 6 06 6 1 7 0 8 10 9 48 Imat W 6 84 47 7 80 8 85 8 45 9 80 9 46 11 80 1 4 1 05 10 i 8 3 43 6 01 6 81 36 7 16 8 15 10 01 louda 7 08 7 81 8 18 9 19 9 1 10 18 10 34 1 61 1 16 1 51 8 11 4 18 4 84 5 47 7 07 7 64 8 09 9 11 11 18 07 84 1 48 1 0 S 19 4 11 1 41 4 60 6 41 6 5 7 00 7 56 8 49 4 38 9 26 1 1 40 8 64 4 4 6 13 6 1 6 1 7 14 7 4 3 19 9 3 10 07 10 4 U 51 7 47 5 88 9 10 10 04 10 41 11 3 11 08 80 9 87 10 17 11 65 U 7 8 17 10 86 1 86 Ï7 V 08 7 1 80 06 9 55 10 48 11 18 11 11 11 61 Kièvre wegens beïnvloeding bfl verkiezingen Op hnn heart gaan ze nn den prelect vervolgen Zoo bl lt er wat werk aan den winkel I DüITSCHLlND Het Dageljjksch Bestnnr der hoofdstad verteederd evenals de meerderheid vanden gemeenteraad door de genadige ontvangst van den eerste burgemeester en den stadsarchitect door den keizer Ueett besloten de aangelegenheid der Marchenfontein nogmaals te verwijzen naar de commissie voor knnstaangelegenheden om te overwegen of in de oorspronkelijke beschikking wijzigingen aan te brengen zijn in keizerlijken geest Ondertnsschen waagde de magistraat het toch het eenmaal aangenomen standpunt te handhaven volgens hetwelk de gemeente daar ter plaatse als zijnde particnliere schepping der stad recht heeft de zaken te regelen zonder bestemming der kroon Generaal veldmaarschalk Von Waldersee ligt nog iramer met zijn voetenvel ziek te Neckarsnlm zoodat hij niet kan terngkeeren naar Hannover De redactenr Hensinger te Cobnrg lid van den Landdag komt er heel genadig al wegens het onrechtmatig voeren van den doctorstitel is hg veroordeeld tot een boete van 160 mark BINNENLAND Het is gebleken dat velen in de meening verkeeren dat reeds in het volgende jaareen begin wordt gemaakt met de opheffingder ifchotterij Van goed ingelichte zgdewordt echter medegedeeld dat eerst in WOdeen lichting van het leger die alsdan gepasporteerd wordt zal overgaan bij de tevormen landweer nno j Dientengevolge eindigt ook in ISW de overgang van de ontslagen lichting bij de Schntterijen zoodat van dat jaar al geen lichtingen meer bij die wapenmacht worden ingedeeld en naarmate er telkenjare meer lichtingen worden aigedankt de geleidelijke ophelftng der achntterü over de volgende jaren plaats heelt Zooals men weet is de eisch tot afschaffing der Staatsloterij éen der punten van het program der antierevolutionairen Naar wS vernemen zal het wel niet tot de uitvoering kunnen komen In de afdeelingen van de Tweede Kamer werd althans de wenscheiykheid der afschaffing vooral door katholieke leden volstrekt niet ingezien Volksdagblad Het Volksblad zegt in een artikel waarin o a betoogd wordt dat de gemeente de openbare school niet mag sluiten ook al zonden er maar twee kinderen in overgebleven ziJn nog het volgende Kotterdam Beun Rottardun D P Rotterdam H Oapalle Niauwarkark lloordraelit ttoada 7 46 4 41 5 10 6 04 4 51 5 41 5 01 6 61 6 11 04 6 17 8 10 16 7 1I1 87 8 41 7 18 8 58 7 89 B UI 7 68 ♦ 7 68 9 08 9 19 Qosda ZeTenh Moaro SoatarmaarZag Voorburg a Haga w Zafauh Mo 6 08 r Boud l H lil faaaluUat op B 9 89 i 9 07 31 7 45 8 1 5 10 6 86 5 43 6 48 08 7 i 4 Uoada Oudaw Woard Utraakl 8 18 B 18 8 61 9 39 10 14 18 WMrileB 6 07 44 Oudaw 6 11 68 Utiaahl Toestanden zooals te Bijnsburg worden waargenomen zijn een uitzondering maar ze komen toch moer voor dan men denkt Ons is bekend dat in een stadje in NoordBrabant de Fraterschool en de Zusterschool de vroeger vrij bloeiende openbare school nagenoeg hebben leeggepompt en deze nog mnar alloen bezocht wordt door enkele kinderen van protestantsche en israeiietische ouders misschien niet veel meer dan de school te Rijnsburg bezoeken Keuren nu gedeputeerde staten van ZuidHolland die nu de staten dezer provincie om zijn tot het slag der christelake gedep staten behooren het besluit van den Rijnsbnrger gemeenteraad goed dan zal dit voorbeeld zeker aanstekelijk werken en zullen alle gemeentebesturen die nu de uitgaven voor het openbaar onderwijs als een lastpost op hun begrooting beschouwen zoodra ziJ de kans daarvoor schoon zien dit voorbeeld volgen en zoo zal het geschieden dat protestanten en israélieten en allen die hun kinderen niet aan het chloroformisaliesysteem van een kerkelijke school willen onderwerpen öf ze van onderwijs moeten verstoken laten óf ze zenden naar een school waartegen zij zeer gegronde gemoedsbezwaren hebben Om de waarschuwing die gelegen is in het geleerde meent het blad dat de Rijnburgers een grooten dienst hebben bewezen aan de voorstanders van liet openbaar onderwijs Gemeng de Bei icUteu De heeren vun Hamel Roos en Harmens schrijven in hun Maandblad tegen de Vervalschingen Zooals bekend is trachten de wetgevers in alle landen middelen te vinden om de boterknoeierijen tegen te gaan o a door de margarinefabrikanten te dwingen gemakkelijk te herkennen onschadelijke stoffen by hnn waar te voegen zoodat een vervalsching zelfs door leeken geconstateerd kan worden In Duitschland en België heeft men daartoe de bijmenging var sesam olie te baat genomen en zonder oenige twijfel is de herkenning dezer stof en derhalve do bijmenging van margarine zeer gemakkelijk zonder dat speciale kennis of instrumenten daartoe noodig zijn Hier te lande is eveneens oen beweging onj an om de Regeering te verzoeken dit voorbeeld te volgen maar alvorens oen besluit in deze gewichtige aangelegenheid te nemen is het raadzaam zoo nauwkeurig mogelijk na te gaan welke de ervaringen in deze in het buitenland ziJn In antwoord op een van geachte zijde tot ons gerichte vraag om ook onze meoning in dit opzicht te publiceeren moge de mededeeling dienen dat deze sesam olietoevoeging in geenen deele onverdeelde instemming in Duitschland gevonden heelt en integendeel zeer grooto bezwaren zich geopenbaard hebben Deze zijn Ie het feit dat de seskiraireaotie zich ook vertoond heeft in zuivere boter afkomstig van koeien welke metisesamkoeken gevoed waren 2e dat de boterkleur stol aanleiding tot vergissingen kan geven 3e dat de margarine industrie gedwongen wordt een integreerend bestanddeel bj haar producten te voegon waardoor op smaak en kwaliteit invloed uitgeoelend wordt hetgeen onbillök geacht wordt bjj een industrie die mits haar eigen vlag voerende evengoed reden van bestaan heelt als welke andere ook 9 to U 48 10 16 lO IS 10 38 10 4S 111 4 9 1S 9 47 8 8 3 18 16 19 66 1 07 1 18 1 M 1 37 10 68 11 18 11 05 U U 11 SO 10 45 11 85 11 48 11 45 11 00 1 31 1 40 S OS 3 19 8 45 5 04 11 81 l Ot Wy hebben reeds vroeger opgemerkt dat een veel eenvoudiger middel dan de sesam oliotoevoeging zon kunnen bestaan in een verihenging met een niterst geringe hoeveelheid phenolphtaleïne een volgens verschillende deskundigen onschadeiyke stof welke in de geringste sporen met soda oplossing vermengd onmiddellgk een rose verkleuring ondergaat Onze proefnemingen bewezen dat reeds minder dan één gram bj 100 kilogr margarineboter gemengd onmiddeliyk de rose verkleuring met soda doet onstaan Indien de geheele onscliadelgkheid dezer stol bewezen is geven wg de toepassing van dit middel in ernstige overweging te meer daar de kosten by de geringe hoeveelheden van geen beteekenis zgn Dienaren der recherche die wat voor bun betrekking over hadden Voor het kantongerecht te Rotterdam hebben terecht gestaan de gebroeders Ort beklaagd van het onbevoegd uitoefenen van de tandheelkunde 25 Juni waren een man en een vrouw naar de woning van een dor beklaagden gegaan en badden zich daar de maat laten nemen voor een nieuw gebit voor de vrouw Bekl knipte toen een paar stukkeu van tanden en trok een tand hetwelk werd betaald met f 1 Daarna toog het echtpaar naar de woning van den tweeden bekl Daar had d e man last van een stukje kies die zonder moeite daarop verwgderd werd De derde gang van het echtpaar was naar de politie Proces verbaal word opgemaakt en nu hoorden de beklaagden door het O M tegen zich 1 200 boete snbsiair 20 dagen eischen Te sGravenhage is opgericht een vereeniging van leeraren in het boekhouden die zich onder meer ten doel stelt het alnemen van practgk examens in het boekhouden en aanverwante vakken op dezelfde wgze en gedurende denzelfden tgd als dit door de Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Amsterdam geschiedt Candidaten zullen dn naar hun keuze te Amsterdam of te s GravOnhage geëxamineerd kunnen worden baar de Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius haar examens niet openstelt voor vronweiyke en buiten den handel staande candidaten zal deze regeling aan vele aspiranten uit het Zuiden ten goode komen De examens zullen voor het eerst algenomen worden in het begin van December aanstaande daarna in Mei en November van ieder jaar 4 13 B A A O rina TUH 4 19 4 86 4 60 5 18 6 87 ► 6 08 e s 6 18 f 6 17 4 69 6 39 5 48 6 67 11 08 10 30 10 46 10 64 11 11 6 16 7 10 7 8 7 15 7 33 7 54 8 01 8 43 8 69 11 43 6f 6 6 35 8 1 Door den heer J H Adriani doctor inde wisen natuurkunde is op de jaarvergadering der Nationale Christen Geheel onthondersvereeniging een zeer belangrgk referaat gehouden over bovengenoemd onderwerp De aandacht is op deze zaak gevestigd naar aanleiding van een geval vaneen chauffeur in bet buitenland die by gebrek aan benzine met zgn motor niet verder kon en aangeland was in een plaats waargeen benzine te krygen was Hg kwam opden inval zgn motor met absynth te vullen en lustig tul tnlte hy verder Later genomen en gedane onderzoekingen hebben van het gebruik van spiritus bg motoren eigenaardige voordeelen aan het licht gebracht die het zelfs boven het bezigen van petroleumen benzine doen verkiezen Indien deze zaak vsortgang heelt kan zg van belang worden voor de alcohoMabricage In elk geval is het de moeite waard er de aandacht op te vestigen en haar verdere ontwikkeling na te gaan Uen beweert dat er nitgebreide vooriorgg maatregelen genomen zgn door de Duitsche veiligheidspolitie om den Kroonprins te beschermen tydens zgn bezoek aan Aken den lèn October Wie in die dagen een vreemdeling logeert moet diens naam opgeven bö de politie wie een venster verhuurt moet zgn huurder bekend maken enz Chamberlain heeft nu ook een nederlaag geleden in Malta waar hg tegen den beslisten volkswil in de Sngelsche taal de Italiaansche wilde laten vervangen Men weet dat de bevolking zich zeer verbolgen toonde en het verzet tegen den onhandigen maatregel alle kans had tot daadwerkelgkheden over te slaan Chamberlain heeft eieren voor zgn geld gekozen en meegedeeld dat het taalbesluit eerst over vgftien of twintig jaar in werking zou treden Tegen dien tgd zal Engeland zgn minister van koloniën denkelgk wel kwyt zgn Te Weenen heeft een duel plaats gehad dat groot opzien wekt De duellanten waren de huzarenluitenant van Soyka een goede twintig jaar oud en de koopman Löweufeld veertig jaar end Des voormiddags waren zy met hunne secondanten in de militaire manege saamgekomen Bg den derden kogel stortte luitenant Sbyka in het hart getroffen dood ter aarde LOwenfeld werd niet gewond Löwenfeld is de beleedigde echtgenoot wiens vrouw eene 35 jarige schoonheid met den luitenant sedert twee jaren een liafdesbetrekking onderhield In den laatsten tgd had zy er over gesproken haar man te willen verlaten en met Soyka te willen trouwen Löwenfeld verklaarde daarop dat hy dan eerst Soyka zou doodschieten Toen zyn vrouw eenige dagen geleden naar haar ouders ging bracht Liiwenleld zgn plan ten uitvoer De vrouw heeft verklaard dat als Löwenfeld den luitenant ook maar één haar zou krenken zg hem zou doodschieten 0e ouders vreezen nu nog een naspel van de tragische gebeurtenis Uit den tyd der Fransche revolutie dag eekent een thans nog geldende wet op het nithalen van rupsennesten in den winter In den winter van 1876 77 nog werd ze toegepast Er wajsn toen zooveel winternesten in de boomen dat de minister van Binnenlandsche Zaken aan de gemeente besturen verzocht maatregelen te nemen op grond van die wet van 26 Ventose jaar IV 16 Maart 1796 om die nesten te verwyderon De ingezetenen waren toen verplicht ieder op eigen grond de nesten te vernietigen Die winternesten te verdelgen t kost ons ons weinig moeite Met de rupsenschaar kunnen ze gemakkelgk worden uitgeknipt en dan verbrand Evenwel dit verzuimt men in t koude jaargetyde als er toch geen blaren aan de boomen zitten meestal Toch is t juist de winterdag die zoo goed gebruikt kan worden om de boomen van allerlei insecten te zuiveren Die t doet men zal 9 36 n 9 63 10 03 i l 8 01 8 81 9 17 9 63 9 58 8 13 M 10 08 8 84 10 17 8 88 E F 10 19 8 48 I i9 9 4t 10 19 10 84 TUd van Greenwich hem s zomers nooit over insectenschade hooren klagen Brierre de landbouwer van Corancez die beschuldigd wordt van moord op vgl van zgn kinderen zal verdedigd worden door een beroemden Pargschen advocaat mr Comby Daar deze van het uit 300 stukken bestaande dossier moet kennis nemen is het niet onwaarschgnlgk dat de zaak niet 11 November a s voor het Hol van Assises van Eure et Loir zal behandeld worden doch in een latere zitting Het proces zal waarschgnlgk acht zittingen vorderen Naar gemeld wordt bestaat bg de directie van het Hoogeland de bekende kolonies voor landloopers en bedelaars bg Beekbergen het plan haar werkkring uit te breiden en zoo mogelgk in elke provincie eene dergelgke stichting in het leven te roepen zy zal daarvoor subsidie aan het Bgk vragen en vleit zich met bgdragen van particulieren Het plan is eerst een kolonie te stichten in Friesland en wel in den zuidoosthoek waar uitgestrekte heidegronden gevonden worden geschikt voor ontginning Door de politie te Delft is proces verbaal opgemaakt tegen een jongen die tgdens de afwezigheid zgner ouders een kast had opengebroken en daaruit geld had ontvreemd De machinist leerling Pieterse van de H IJ S is eergisterenavond te Roosendaal tnsschen twee rangeerende treinen geraakt en inwendig zoo zwaar gekwetst dat hy overleed Hg laat een vronw en twee kinderen na Fen inwoner der gemeente Amsterdam die een advertentie had geplaatst ontving daarop naar De Telegraaf meldt o a een sollicitatiehriefkaart waarvan het adres alleen Inidde Amzter Dam haarlemmerDiek no En de inhoud Inidde 24 julie WoenzDag 1901 Hooren mein heer ik heeft vemoomen uit De korant Dat u een jonkmenz kon plaatzen nu heev ik De pen op genomen om u een letjegezsgeeveu mein heer ik ben een jaar beg eeen bierhotlaarreg gn weezt bg onz en nu wauw ik graag een anDer betrekkeng heben mein heer neem Mein Niet kwaalleik Dat ik zoo raar srheiw want ik het geen telt n begreipt wel hoe Drukov het iz mein heer ik ben een knap par zoon vrei van zsterke Drank en op mein werk goet lete en alz n er getuigen zien il Dan kan ik ze ook kreigen Dnz mein heer zreiv u mein een lettertje terug Dan weet ik hoe ov wat mein aderez Een der lezers van de Nieuwe Ct schrgft Vrydag 4 October 11 woonde ik raet 3 andere Hollanders een tooneeltje bg in den wintertuin van bet Centraal Hotel te Beriyn dat ik veelzeggend genoeg vind om het verder bekend te maken Een mimicns zgn kunsten ten beste gevende stelde eenige bekende Ënropeesche mannen voor byzonder geiykend zoodat hg veel byval oogstte Na sprekend achtereenvolgens het voorkomen te hebhen weergegeven van Bismarck Qladstone Loubet en anderen kwamen aan de beurt 2 bekende generaals De eerste was Kitchener doch nanwelgks herkende men de trekken van den Engelschen Alva ol op verscheidene plaatsen in de zaal gaf men door fluiten zgn gevoelens te kennen Bg de vertooning van Botha daarentegen hoorde men veel vriendschapsbetuigingen Daarop volgden 2 goede vrienden De eerste vriend P was Chamberlain doch nu hoorde men aller wegen sissen en fluiten daarentegen werd de tweede onze zwaar beproefde vriend President Ernger met een ware ovatie begroet Door dit alles werd evenwel een aanwezige Engelschman zoodanig geprikkeld dat hy by de vertooning van President Kruger een schol gefluit door de zaal liet hooren Hg zat vooraan op een estrade tegenover het tooneel in het midden der zaal en liep dus zeer in toog Onmiddellgk nadat de Engelschman had gefloten stond iemand tegenover hem op roepende en dnidelgk gebaren in dien zin makende eruit I eruit I zoodat hy ten slotte begreep zich te moeten verwyderen wat hy dan ook deed In de zaal bevonden zich duizenden menschen aan wie slechts door toeval werd geboden hnn gevoelens te uiten over de Alrikaanderzaak Uen mag dus gemst zeggen dat men in deze kleine scène zich de meening van het Dnitsche volk zag uiten Ons Hollanders deed die uiting goedl Een daglooner uit het Eassische dorp Tchi jatch hg UoBkon wilde dezer dagen een woning insluipen tydens de afwezigheid der bewoners vermoedeiyk om te stelen Hg had echter het ongeluk tegen eenbg enkorf te stooten en de byen daardoor verschrikt vielen hem van alle zgden aan en dooden hem Den volgenden morgen werd zgn ontoonbaar Igk door de terugkeerende bewoners Een te Amsterdam vertoevend Amerikaan heelt den open brief dien de heer Ch Boissevain hoofdredacteur vun het Handelsblad tot president Roosevelt heelt gericht aan een blad waarvan hg medewerker is in zgn geheel overgeseind Het telegram waarvoor verlaagd tariet was toegestaan omdat het voor een dagblad bestemd was kostte de kleinigheid van 1 9000 Brest contra Havre De Fransche oudminister van marine Lockroy heelt als rapporteur voor de marine begrooting een bezoek gebracht aan de haven van Brest en bg die gelegenheid belangwekkende verklaringen algelegd Hg sprak zich o m openlgk nit voor Brest als aanleghaven voor de groote Transatlantische stoomschepen uit Duitschland en Engeland De haven van Havre is te klein dan dat die schepen behoorlgk zonden kunnen manoeuvreeren terwgl van Brest de mooiste ruimste en drukste haven van geheel Europa gemaakt kan worden STADSNIEUWS GOUDA 14 October 1901 Urlns treedt Zondag te Rotterdam als gast op in de Ned Opera Tannh user Wie er Zondagavond op gerekend had laat naar 0n8 Genoegen te gaan en toch nog een goede plaats te hebben zag zich teleurgesteld Vóór het aanvangsuur was de zaal al gevuld en velen werden afgewezen omdat er geen plaats meer was voorzeker een groote voldoening voor de troep zich noemende Vereenigde Rotterd Tooneellisten Het opgevoerde stuk Kaat Mossel geeft ons een kykje in den politieken toestand van ons land in tbgzonder van Rotterdam toen het stadhouderschap van Willem Vzeer wankel stond Ten alle tgde beeft hef Oranjehnis zgn warme verdedigers gevonden in alle rangen der maatschappy m r vooral in de lagere en zoo zien we hier een mosselenvronw optreden om te redden wat te redden was Oranje boven was haar leus en voor Oranje had ze alles over t Gevolg was dan ook dat ze achter slot en grendel gebracht werd en maanden in de gevangenis zuchtte Eindelgk hieruit verlost werd ze in triomf naar Rotterdam ternggc voerd D4t nu wofdt in een zestal tafereelen weergegeven waarvan de eerste vier heel aardig zgn en aan het publiek zoowel door gevatte kwinkslagen als door hun vroelgkheid meenigen harteiyken lach ontlokken De laatste twee hebben iets mats en wie hoopte Kaat nog eens weer in volle feestvreugde te zien zag zgn wensch niet vervuld Kaat Mossel was verouderd en rekende tevens baar zending volbracht Gedecoreerd en begiftigd met een jaargeld wilde zy aan jongere krachten overlaten wat eenmaal baar streven was Kaat is een waardige flguur en speelde haar rol zeer goed Ook de overige leden der troep die een bescheidener deel hadden deden hun best en zeker kunnen deze vereenigde tooneelisten mochten ze nog eens het Gondsche publiek met een dergelgk stuk amuseeren weer op een evengroot getal toeschouwers rekenen Eere de Ond HoUandsche liedjes I Hoe gebrekkig ook uitgevoerd deden ze ons toch nog eens weer voor de zooveelste maal gevoelen dat we niet by onze naburen ter markt behoeven te gaan om iets schoons en treffends te hebben De voorraad onzer oude liederen is nog groot genoeg zoodat we veel nieuwe vreemde veelal woorden zonder zin best konden missen Het had ongelukkiger kunnen afloopen I Terwgl een Setsrgder Zondagmorgen op den Bleekerssingel de nitgang der stalling van den stalhouder van B voorbgging kwam een rgtuig met paard bespannen dit slop nit met het gevolg dat de wielrgder werd aangereden en onder het paard terecht kwam Als door een wonder kwam hg er ongedeerd ondemit j de fiets evenwel was totaal vernield Aan wien de schuld P De boer wiens paard aan den haal ging had geen tyd zich ook maar eenigszins met zgn slachtoffer te bemoeien Voordracht voor onderwgzeres te Rgnsaterwoudn mejn H ö Kullart Rynsaterwoude E M Spaan Naaldwg k A W P Woerlee Gouda Veemarkt te Rotterdam Maandag 14 October 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 3 ae kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Küo Amsterdam Vrkra Slotkrs 80V 997 911 881 8IV 4 O Vl 97 Ueurs van 80 81 1 OCT WlDiaUHD üarl Ned W 8 Vi dUo düo dllc 8 dito dito dito 3 Holiaii übl 6oudl 1881 93 4 lTAlII InBehrt Tm 1861 81 5 OoBinia OU ia papier 1868 5 dito in Bil erl868 5 PoBTDllL Obl met coupon 8 dito tiokel 8 Vl 86 4l S6 104V 80 90 881 676 415 194 Vl 101 190 106 11 118V 1 104V BmiJJlI Obl Binneiil 1894 4 dito GeoouB 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bji Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1834 5 Sp lill Perpet icbuld 1881 4 Ttimiu Oepr Conv leen 1890 4 Geo leeniog getie D Gee leenin serie C ZülDAri Sp V oblg 189 5 MliIocOb it Sok 1890 6 Vnruiiu Obl onbep 1881 4 AICSTIKD M Obtigfttiea 1896 8 BoTTKRDAH Sted teeu 1894 S Kbd N Afr HandelBv uod Arendab T b Mjj Oertifioeten DeliUaatBchepiiy dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij derVoratonl aaud b Gr Hypotheekb pandbr 4Vi Nederlandsihe bank aand Ned Handelmaataoh tüto N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4Vi OosTKNa OjBt Hong bank aand Bdsl Hypotheekbank paudb AKiaiKA Ëqut hy poth pandb 4 BCaxw L G Pi Lien eert 6 K D HoU IJ 8poor w Mij aand Mij lot Eipl V at 8pw aand Nftd Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afl Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4V IlAUiBpoorol 1887 89A £obl 8 W i uidItal 8p miJ A H obl S I 5 PoLRN WarBohau Weenen aand 98V 861 104 69 64 9 101 losi 10 108 U 117V 108 V RUBL Gr RusB 3pw Mgd obl 4 BaltiBohe dito aand Faatowa dito aand 6 lvBng Dombi dito aand 5 KntBk Ch AzoirSp kap obl 4 10Ó dito dito oblig 4 9 Ahirika Cent Pao Sp Mü obl 5 Ohio k North W pr 0 y aand 115 dito dito Win St Peter obl 7 1401 Denver Bio Gr Spm oert T a 40iVts lUinoiB Central obl in goud 4 10l Louis k Nashjilli Oer v aand 107 Mexico N Spv Mij Ie hyp a 6 106 Mias Kansaa r 4pCt pref aand N Toik Onlasio k West aand Fenu dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in good St Paul Mino k Manit obl Un Pao Hoof Ign obdg 6 dito dito Iduo Col le hyp O 6 Ganada Oan South Ohert r aand Tin G Ballw k Ha lo h d c 0 Amslerd OmnibuB Mg aand Botterd TrBmwe lfaats aand Km Stad Amsterdam aand t Stad Rotterdam aand 8 Buoix Stad Antwerpen 1887 I i Stad Bruasel 1886 Hose TheisB Regullr Oeselsoh 4 OoaTlNK Staatsleonig 1860 5 E K OoBt B Or 1880 8 SFAlln Slad Madrid 3 1868 Nil Ver Bej Arb Spool eert ONTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAOTÊ S in en Tailormade Costumes D SAM80M Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen op Maandag 14 October 1901 ten overstaan ran den te Haastrecht gevestigden Notaris J Koeman Een Huis en Eirl aan het Agnita of Lom bardsche watertje te Gonda 1 710 k J do Jong Az Gonda £ en Huis en Erl met een stnkje Grond aan de Kleiwegsteeg te Gonda 1 1475 k J H Verkerk Gouda Een HuiB met Werkplaats Erl en Grond aan de Vrouwenateeg te Gonda i 1600 k M van Vliet Gouda Atjeh De volgende berichten in hoofdzaak reeds bekend worden door een officieel telegram nader toegclic it Een wegdekking sterk 25 bajonetten in Seunagan onderafdeeling Meulaboh werd plotseling aangevallen door een bende Atjehers In het handgemeen sneuvelde een inlandscfa fuselier en werden levensgevaarlök gewond de Europeesche fuselier Oostrom die sedeft is overleden en drie inlandsche fnselieït waarvan er sedert twee zijn overleden niet levenagevaarlijk gewond werden de Europeesche kanonnier de Gojjer en een inlandsch kanonnier terw l een inlandsch fuselier licht gewond werd De vjjand werd verdreven met achterlaten van 8 dooden In Simpang Anas onderafdeeling Bajan vertoonde zich een bende Gajos onder een Atjehschen aanvoerder oen onmiddellijk uitgerukte patrouille ontmoette de bende die daarop een aanval deed met het gevolg dat 8 vijanden waaronder de aanvoerder sneuvelden Verder blijkt uit een officieel telegram van 9 September nog het volgende Majoor van Daalen overviel aan de Boven Kroe8ng meuih stroomgebied van de Kroeëng Tiri de schuilplaatsen van Tenngkoe Tjot Pliëng bö welke gelegenheid deze oeiama met 11 volgelingen waaronder nog een hoofd sneuvelde terwijl 3 beaumontgeweren 2 revolvers blanke wapens en munitie werden buitgemaakt Een patrouille nit Padang Tidji legde in Paloh 6 vijanden neer onzerzps werd de Europeesche fuselier Bakker levensgevaarlijk gewond De gouverneur luitenant generaal J B van Heutsz de gewestelijke militaire kommandant kolonel J G H van der Dussen en dr C Snouck Hurgronje zgn allen naar Pensangan vertrokken De Javabode toekent hierbij an Dit telegram doet het vermoeden koesteren dat daar ginda in Atjeh iets van beteekenis is geschied Teungkoe Tjot Pliëng die gevallen is onder het vuur der marechaussees van majoor van Daalen was een der weinige overgebleven geestelijke hoofden voor wie de oeloëbaiangs ontzag hadden nadat teungkoe Mat Amin de zoon van wijlen teungkoe di Tiroe binnen de wallen van Anaqgaloeng gevallen was hield Tjot Fliëng het priesterlijk gezag hoog en bewoog hiJ zich veelal in de onmiddellgke omgeving van panglima Polèm Van dezen vernam men geruiraön tijd niets moer maar nit de thans buitgemaakte papieren kan misschien blijken van ziJn tegenwoordig verblijf Dat de gouverneur van Atjeh vergezeld van den militairen kommandant in ziJn gewest en den heer Snouck Hurgronje naar Pensangan is gereisd toont dat ook daar iets van belang te zien te bespreken misschien te ondernemen is reeds eenigen tjjd geleden hadden hoofden uit Pensangan juiste inlichtingen verstrekt omtrent de verblgfplaats van den pretendent sultan hetgeen ten gevolge had dat wijlen de betreurde overste Meijer dezen werkelijk op het spoor kwam en voor zich uit het oerwoud in dreef in Awé Gentha werd een bivak betrokken om hem in het vizier te houden ADVEilTENTIEN Ïelephooniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegen onderhoudgratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbnrean Op 16 September 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMAHKT LOTEi in het Ondersteuningsfonds ten behoeve van den Nal W mn Hanilels en Kanltorbediendeg in M zgn te verkrijgen bj A BRINKMAN Zn k SO cent per lot Trekking 21 October