Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1901

Woensdag 16 October 1901 No 8633 40ste Jaargang fiOMCHE COlMfT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloon iMo h ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd l cler on Ao 89 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN MAATSCHAPPIJ TOT NUT ÏAV I AlGEIIil Departenieot GOUDi Zaal van dc HÉUNIE Oosthaven Donderdagavond 17 October 1901 ten aehl uur precies 700 BEAG1T AT0II1 te geven door den Heer Henrl de Vrle § Tooneelspeler te Amsterdam P R OÖBAMM A Een man die geeuwt naar het Fransch van K Gkeskt Dascoukt n Plaamteli Klexer Justus v Maukik KoefSoen A v Spiunkhuijsen M M V X B 4 Am HoehxeUtmorgen Dr E Stblobbauek B Feeftttemmlng A Reudino ENTEÉE aan de Zaal I 0 78 voor nietLeden van het Nut Voor leerlingen Gymnasium en H B School Vfier ouders of verzorgers geen Nutsleden z n SO cent Leden der Volksleeszaal vr e toef ang tot de tribune De Secretaris WIJNAENDTS N B De contributie van Nuts Leden bedraagt 1 4 50 s jaars Dames Officieren en Onderwijzers hebben met hun gezin voor 2 50 B jaars toegang tot all voordrachtavonden tE KOOP ot TE HUUR om direkt te aanvaarden Ken Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bS IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg ü 29 Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN chemische WassoheriJ TAN H OPPElNHEIMËIt 1 KruUkads Rotterdam Qtbreveteerd door Z M dan Komn i dei Belgen Hoofddepfit voor GOUDA de Heer H G TRIJSBlJlHi Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het toomeu en yerren t u Ue Ueeren en Dama garderoben alsook llf Kinderaoederen Bpeoiale inrichting voor het toomon d nlndiemantel veeren bont enz öordnnen tufelkleeden eni worden oaar d nieuwst en laatste methode geverfd Echt Zeeuwsch rai webroofl tg ceTU de K 0 bü A SLEGT Htt l Mtt onlolimMrkrte m n oor ld inM n lOiidsricliMnwtriti 1 de AppreWm Tmn C II Wt t C Berlls B iilh 8lr 14 Men lette r 4 Ml op naam en fabriekemerk M r rCeVrwïïïi NIEUWE HAVEN 27 Spoel AFBRAAK Spoed TÉ KOOP aan de lOO in slooping zijnde Woonhuizen ten behoeve van de nieuwe Maashaven te Rotterdam ALS 3000000 niiijn Waal eo IJIs§el§teeo 50000 blèuwe en roode Panneo 30000 Vloertegels Eugelsche Potbiilzea honderden Deuren Ramen en HLozIJnen dui2sendeu Planken Balken Lalten fSehrooten en Binten 50 Gootsteenen dulzende Ankers 1000 n grove Puin enz enz Alles zeer makkelijk vervoerbaar aan diep vaarwater en spoor gelegen Te zien en te bevragen bij GEBR VAN SEUMRREN op de werken te Charlois en te Rotterdam Slaadkade Geen Kinkhoest Geen Inflnenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelijken tjd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A M T H E uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij i n r iP0f FF r We sthaven 198 Gouda D MIMBIES Kleiweg E 100 n T vIn Mil n VeersW B 126 b Gonda A BOUMAN Moordrecht PINKSK i J Lr A N vlfzESSBN Schoonhoven i T TOKKEN Boekoop B HFHDPN t ZZ iik P D 8PKK Moercapelk D v D STAB Waddin men Wed f HOLST kX i P A u GBOOT LOu r D A k JONGH Oude 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop IXrar Geneeih altenteen aanbevolen IMNnnMfMfnfW Met Eere Dlplsma en Goud Bekroonde T T TI 1 I t demee lltracMlieeii er terkendeKINA WnN tegeniwakle QUina LarOCne S l ï er n U volw ene gebrek aan Uuat leohte J PRAEPARATEN VAN Ulim K aaa v BB loowcl bij kinderen ali volwassenen gcuieaaou vw i Awrlerlni nuwhooljpUn ter yereterkine na lÈekte of kraambed kjorta eii 1 e eeo r ÓÏÏiNA xSiOCHE éRRUQINEUX in het bijioiider tegen Bloedgebrek Bleeluuclit f kwüen van KrKlachen loetU d enL Verkrijebe r ui lla oii 4 1 00 ea L kwalen van Rrmacuew l t v jh BÜml r i TO diaani verjterkend aangenaamvinini ak Yoord BeliikickBebnik El kel CaCaO i onderen wakken en kllerachtlge gaetelleti er n te be v l n Als aanaeakrachüa e drank bij loomlssen lcr pijivertermMOrganen en rrtiée ook ± wlg S egmJe en F ii perb a i Kg fl lO i A gr o QO Ksr O M i ChemUch M AlIrGIlilcf r Speciaal voor Kindervoeding in buieen i H Kgr O SO r lulvcre iVieiKSUllVCr y Ker O bO Kgr ƒ 0 86 ÜA Ue o 5 Aiij l Het rooien eenerheWe Cigarette Is voldoende ter beetrij r AStnlTia IgareUCn de hevigst aanvaUen van AatlimB etc In dowjei a O bü en ƒ 0 60 T M l a Rnnkrtnc FRUIT PURGATISF tegen Veritopplng Aam 1 aniarinUC DOnOUna i jijn Mlgralne Conge lesetc voor lookalslaian Voor UnJeren I e l n Je Tamarinde Honbo ns v n KRAEPELIEN S IIOLM betognjl f i daar de vormVoor het kind begeerl ijk en de smaek aangenaam is Tri per doosje O flO en ƒ 0 60 0 1 Salr DaciSIloC algemeen erkend als het BESTE huismiddel OalrniaK r aSul les J noest verkoudheid en Keelpijn het u een lUlmopIossend en versachsend middel bO uitnemendheid uitsluitend in Q fleschjes verkrij gbaar f ri s ƒ 0 20 per nesch e fn MMf aiMt MM KRAEPEUKN fc HOLM te ZeiBt ö altm i tcr tm ran ApoH iior 01 Vroffüttn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST élilM s Patent H Stollen tjtaatw Mi ilulg tni lUett mr gum litriitui nti uurt innEBtnn nitiiitl r Der Troaae Erfotg oen SfOFIlUflQl l n €m H S oil m c L trryngsn hst aii rii rar I tshMwm wenldinf Nuchahmvngtm MSA isufe dêitar unim stets scJiarfen H Stoümt mir ntt UM Jlrsot ókv M lolotm Elssnhtndluttidn Ik Mm uttsr flitst wis nsbsulslmdl susfhsnH iVaWiatefs mi Zeiyssi e feslls ml r dowjei a 0 80 en ƒ iI lUj ZZ leDbiedehel elnk dehanii Hoofdprijs 600 000 Uk De prijzen cijn door den Staat gegarandeerd XXUnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Mark gewonnen mtïeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogStO prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs SOO OOO M 1 prijs i 180 000 M 1 prijs k 75 000 M 2 prijzen 70 000 M 1 prijs a BS OOO M 1 prijs a 60 OOM 1 prijs a BE OOOM S prijzen a 50 000 M 1 prijs a 10 000 M 1 prijs s 30 000 M Ipnjs i 20 000 M IBprijzilO OOOM 5Sprijz a 6000 M 102prijz a 3000 M 16 prijz aSOOOM 4prijr 4160OM öliprijz a 1000 M lOSO prijzen i 800 M 20 prijzen a 260 M 77 prijzen iSOOM 33053 prijzen a 169 M 9989 Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitlietalinK en verzendlnii van prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding 90 ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours aW Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr PAJRXJrS Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland frintemps NOUVEAUTÉS W j verzoeken de Dames die ons geïlln treerd modealbum voor het Wintemeiixoen noch niet ontvangen hebben dit tewillen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrj van alle kosten aan huis met 5 verhooging aéexpeditiekantoor te Hozendaal N GEEN BETER ADEES voor alle soorten SCHOENWEES dan hel lordbrabattsch Schoes en Laannaganjii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER AETIKELEN en OVERSCHOENEN merk nE WEHaSOHiAL Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gottda Druk van A BRINKMAN Z ImrichtIngbn welke gevaar schade op hinder kunnen vëhq0r2ak£n BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van dc firma E Estié Co te Gouda om vergunning tot het oprichten eener aardewerkfabriek gedreven door eenc stoommachine op de perceelen gelegen aan de Raam Kadastraal bekend Sectie D Nos 1610 1614 en ged Nos 1297 en 3964 pat op Dinsdag den 29 October 1901 des namiddags ten 3 ure op het Raadhuis gelegenheidi om bezwaren tegen de gevraagde vergunningin te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdie dag op de Secretarie der Gemeente van deter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen Gouda den 15 October 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER VOOB BE Natio nale M ilitie TWEEDE OPENBAKE KENNlBöEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad No 72 en aan art 30 van Zyner Majesteits besluit van den 8n Mei i86a Staatsblad No 46 brengen ter algemeene kennis t d t de loting der in dit jaar voor de Nationale Militie ingesdirevenen in deie Gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 22n October aanstaande aanvangende des voormidda s 9 4 uie dat de ingctBchi evenen naar Alphabetische orde opgeroepen hen hun nommer trekken dat voor de niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne atwezigheid door den Burgemeester ol een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling dw cij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en uur zullen moeten bevinden ten Raadluiize df zer Gemeente dat op Maandag dt n iin November daaraanvolgende van des voormiddag 10 tot des namiddags I en van 3 tot 5 ure in het Raadhuis aanvraag kan wcvden ged an tot het opmaken der getuigsdtf itten wegens Broederdienst of van te zijn Eenige Wettige wn en dat belanghebbenden xich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die op hunne verantwoorde FEUILLETOX m B B BBR egiir 5 Pe ouders maakten zich onmiddellgk ran hun teruggekeerden zoon meester en wilden hem tusachen zich innemen j maar zoover kwam het niet want Jovica die tijdens de begroeting dicht achter hen gebleven was kwam nu ook te voorschijn Zy was angstig geworden in het vreeselijke gedrang en gewoel dat haar van alle zijden omringde en toen zy ten dotte zag dat men haar vanjörg wilde scheiden klemde ttj zich vast aan zijn arm en smeekte hem in haar landstaal haar niet te verlaten Mooabacher en zijne vrouw keken verbaasd op toen zij zich zoo plotseling bevqnden tegenover het jonge mei e dat zich zoo vertrouwelijk tegen haar zoon aanvleide Gelukkig liet het kmdemjk voorkomen van Jovica hun nog in twijfel omtrent de ware verkondiging welke er tusschen haar en J5rg bestond Dit nam echter niet weg dat de oude Moosbachet de wenkbrauwen ftonste terwijl z vrouw Verwonderd vroeg Wat hebben we daar Dat is dat heb ik rae van de reis meê gebracht antwoordde Jörg di een onweersbuivoorzag welke hij voorloopig nog wilde vermijden Hij liet echter dat meegebrachte niet los maarhieU het stevig bU dc hand vait lijkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen Het doen opmaken van die getuigschriJten is echter niet voldoende om van die vrystelling verzekerd te zijn daartoe zullen de Lotelingen de vrijstelling in de Eerste Zitting van den Militieraad moeten vragen De benoodigde bewijzen van werkelijken dienst ot uittieksel uit het Stamboek zullen voor de belanghebbenden bg de betrokken korpsen worden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie bovenlokaal afdeeUng Militie dezer Gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tijdig verstrekken terwijl zij die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied deze kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen VIJF DAGEN te rekenen van den dag waarop de loting heett plaats gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang ral behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den isn October 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteolaiHlsch Overilcbt De laatste Eugelsche berichten nit Z Alrika Iniden aldns De Boeren die door de Engelsclien eeIteel zün ingesloten van het Noorden het Oosten en het Zaiden kannen moeilijk een gezameulüke beweging maken maar zg kannen het kordon nog ontkomen door zich in kleine afdeelingen te splitsen Een Ëngelsche afdeeliug heett FietRetiet bezet Botha s macht is grootendeels verspreid maar de hoofdmacht biyft in de boschstreek van de Pongola Gemeld wordt dat het Bethel commando ontsnapt is ten Noord Oosten van Piet Retief doorkomende Hevige regens hebben de wegen meest onbegaanbaar gemaakt De rivieren zjn gewassen Botha is waarschgnlp gelegerd ten Zniden van de lijn Wakkersttoom Piet Retief Generaal Brace Hamilton vervolgt de Boerenwagens die zich overdag schail honden en s nachts voorttrekken het mistige weer en de dichte bosachen maken het onmogelijk ver voorait te zien Gevangen genomen Boeren zeggen dat de vijand ernstige verliezen heelt geleden Uit de verwarde berichten welke ons omtrent de krggsverricbtingen tegen Botha geworden valt enkel op te maken dat het den Ëngelschen vervolgers niet go d gaat en de Wat beteekent dat i Hoe kom je daaraan riep Moosbacher ontstemd en de boerin voegdeer driftig bij Dat mei e ziet er uit als een zigeunerin 1 Waar heb je dat opgedaan i Vooruit er mee alsje nog praten kunt Jovica die tijdens de reisbelangrijke vorderingen gemaakt had in de taalvan haar aanstaanden man begreep dat ze zijneouders voor zich had maar zij zag tevens dealles behalve vriendschappelijke wijze waarop zijwerden ontvangen De tranen kwamen haar inde donkere oogen en verlegen aarzelend herhaalde zij het begroetingswoord dat men haargeleerd had God zegene u I Maar de onbeholpen wijze waarop zij deze woorden uitsprak bracht de boerin geheel buiten zichzelve Zij kan nog niet eens fatsoenlijk praten I riep zij woedend Een mooi ding I Wil je onsdat soms op de Moosbacher hoeve brengen i Daar kom niets van 1 zei de boer met nadruk We hebben geen vreemd Zigeuner volk inhuis noodig Laat dat mei e los en kom metons mee we gaan naar huis Maar Jörg was er niet de man naar om zijn Jovica in den steek te laten Hij trok haar nog dichter tegen zich aan en antwoordde met vastheid Waar het mei e blijft daar bli f ik ook enals ze niet op de hoeve mag komen dan kom iknooit weer thuis U moogt niet op Jovica schelden lieve ouders want ik zal er maar rondvoor uitkomen die heb ik me nu juist uitgezocht om later boerin te worden op u Mooiba Boeren zonder kleerscheuren aan han pogingeh tot omsingeling ziJn ontsnapt De regens lezen wij hebben de gemeenschap tnsschen de colonnes onmogelijk gemaakt Onder zalke omstandigheden valt das aan een samanweïking die een omsingeling tot stand zon kninen brengen niet te denken Omtrent de bewegingen van Botha weten d Ëngelschen blijkbaar niet veel al Hij ia ten zuidwesten van Piet Retief gesignaleerd en de dagbladcorrespondenten te Dundee maken gissingen omtrent de uitwegen welke nog voor hem openstaan Aangezien alle gisaingen en voorspellingeh behalve van den TimesCorrespondent die zeide dat Botha wel ontsnappen zon tot dusver niet uitgekomen iJD behoeft men ook aan deze niet ve l waarde te hechten Vermoedeijk is Botha in het zeer bergachtig terrein in de omstreken van Piet Retief volkomen in vei ligheid Van andere doelen van het oorlogsterrein is er ia het geheel geen nieuws Zelfs omtrent de gevangenneming van Scheepers zwijgt de telegraaf Uit deze laatste omstandigheid kan men vrijwel opmaken dat deze ongelukkige gebeurtenis een geheel op zichzelf staand feit is geweest en dat het commando van dezen aanvoerder diens lot niet heeft gedeeld Oe Franscbe ministerraad heeft Zaterdag druk erk gehad Allereerst moesten de vier afgetreden militaire leden van den rapd der orde van het Legioen van Eer worden vervangen In hun plaats zgn benoemd de generaals Moarlan Mensier Darras en admiraal Paech allen groot offlcier dier orde Vervolgens moesten benoemingen geschieden van burgerlijke ambtenaren en werden vjl brigadegeneraals bevorderd tot divisiegeneraals en dertien kolonels tot brigadegeneraals Generaal Marcot werd benoemd tot commandant van de militaire school te Saint Cyr Dan kwam aan de orde de quaestie van bet veel besproken en heftig aangevallen lees comité van de Comédie FrauQaise Aan de ontevredenheid door dit comité gewekt werd op de meest afdoende wjjzs een eind gemaakt door de instelling op te heffen en te bepalen dat voortaan alleen de administra teurgeneraal zal hebben te oordeelen over ingezonden stukken Ook deze zal er wel niet ia slagen het allen vooral den afgewezenen naar den zin te maken Nog werd besloten de Kamers tegen 22 October bijeen te roepen en der Kamer van Afgevaardigden te verzoeken onmiddellijk de begrooting ter hand te nemen Opdat de voor cher hoeve De ouders stonden als van den donker getroffen en keken haar zoon aan alsof zij geloofden dat meu in Krivoscie niet alleen het hoofd maar ook nog het verstand verliezen kan Maar dadelijk daarop brak het onweer van beide zijden los Het was een geluk dat in de algemeene geestdrift en opgewondenheid ieder zich uitsluitend met zijn eigen bloedverwanten bemoeide en dat ook de anderen even hard schreeuwden als het Moosbacher echtpaar in zijn woede anders zou het geval zeker eene groote opschudding hebben verwekt Eindelijk wist Jörg zich met zijn krachtige longen verstaanbaar te maken Laat mij nu eindelijk ook eens aan t woordkomen I riep hij U kent Jovica nog in t geheelniet ze is een pracht van een meid en al is zeook nu nog een heidinnetje Verder kwam hij niet hij had in zijnoobezonnenheid het ergste middel gekozen om zijn ouders gunstig voor Jovica te stemmen De boerin stiet een kreet van schrik uit bij dit noodlottige woorden de boer maakte een kruisteeken voor zijne aanstaande schoondochter Een heldin I God sta ons bij I Hij wileene heldin in ons huis brengen 1 Jörg je bentvan den duivel bezeten I Jovica sidderde over het geheele lichaam Zij merkte maar al te goed dat zij het voorwerp was van die afschuw en ze begon daarom luid en jammerlijk te snikken Maar dit deed Jörg het laatste overvohot van zijn geduld verliezen Lieve ouders I nep hij en maakte daarbijzulke woedende gebaren als wilde hij zijn ouders stellen betreffende de aitvoerpremifin en de koopvaardij dientengevolge niet te lang zullen blijven liggen zal de Regeering der Kamer verzoeken op enkele dagen der week twee zittingen te houden en in de tweede vergadering onmiddellijk de genoemde voorstellen aan de orde te stellen Voor de interpellaties waarop de Fransche afgevaardigden zoo zeer gesteld ziJn wil de Kegeering een vasten dag per week aangewezen hebben De Senaat krijgt allereerst de sapplementaire credieten te behandelen welke de Kamer nog voor de sluiting det zitting heeft toegestaan maar die nog niet door eerstgenoemd lichaam zijn goedgekeurd Dit alles is Zaterdag in den ministerraad op het Elysée besproken en besloten Verder zal naast de begrooting die 60 millioen tekort oplevert ook wel de Fransch Tnrksche qnaestie op het tapijt z n gebracht maar daaromtrent is niets medegedeeld Wel wordt van Russische zijde gemeld dat de naaste mannelijke bloedverwanten van den nieuwen Emir zich gehaast hebben Kaboel te verlaten Maar de Russische Regeering is niet voornemens van de troonsverwisseling in Afgha nistan gebruik te maken om nitbreidüig van grondgebied te verwerven in Azië Uit Petersburg wordt gemeld aan het Berl ïageblatt De toestand die door het overlijden vanAbdoerRbam n is ontstaan in Afghanistan wordt in de Rnssische hoofdstad met grootekalmte beoordeeld In kringen die vortronwdplegen te zijn met de bedoelingen en voornemens der Regeering wordt de overtuiginguitgesproken dat Rusland zoowel als Engeland zullen vasthoaden aan de door hen gesloten overeenkomst betreffende Afghanistan De meerdere of mindere vriendschap van den nieuwen Emir kan niet van invloed zijn op de houding van de Russische Regeering die ook jegens den overleden Emir ondanks zijn duidelijk uitgesproken voorkeur voor Engeland steeds vriendschappelijke betrekkingen onderhield En wanneer de jonge Emir de anglophile staatkunde zijns vaders voortzettende daarbij evenals deze de belangen van Rusland niet wil tegenwerken dan is een wijziging in de Russische staatkunde tegenover Afghanistan niet denkbaar Want een onwelwillende of onvriendschappelüke houding zal Rusland tegen Habii Oallah niet aannemen Mochten tengevolge van de troonsverwisseling onlusten in Afghanistan ontstaan dan zal de Russische regeering met bescher dadelijk te lijf gaan Ik ben u altijd een gehoorzaam zoon geweest maar als u mijn verloofde op deze wijze ontvangt dan mogen u dadelijk alleduivelen uit de hel Jörg I riep Jovica op angstigen toon terwijlze met beide handen zijn opgeheven arm vastgreep Jörg Ja ja in allen kinderlijken eerbied natuurlijk bromde Jorg die dadelijk tot bedarenkwam toen hij Jovica s bevende stem hoorde Deboer en de boerin echter bedaarden met en destrijd zou opnieuw en misschien met verdubbeldeheftigheid begonnen zijn zoo niet plotseHng paterLeonhard verschenen was voor wien men eerbiedig ruimte maakte Hij beantwoordde slechtsvluchtig den blijden groet die hem van alle zijdenwerd toegeroepen en stapte haastig op het kijvende groepje toe want hij merkte zeer goed datzijne tegenwoordigheid daar erg noodig was God zegene je Moosbacher begon hij Jij en de boerjn bent zeker wel blij dat ge je zoon weer terug hebt f Hij heeft zich braaf en dapper in den oorlog gedragen wat trouwens wel te zien is aan het eereteeken dat zijn borst versiert Eerwaarde sta ons bij jammerde de Moosbacher boerin op wanhopigen toon Hij is behekstj onze jongen I Hü heett een heidia eenTurkin een heks meegebracht en hij wil methaar trouwen I Kijk me dat bruinzwarte ding eens aan eerwaarde I viel ook de boer grimmig in het gesprek IVordt vtrvolgd