Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1901

ming zyner belangen de beiliat vredelievende staatkunde van den Vrede Kêiier Nicolau H trouw volgen en daar de geheele wereld en vooral Engeland mot dezellde gevoelens wordt geacht bezield to ztjn znlleu de gebeurtenissen in Aighanistan waarschijnlijk voor den wereldvrede geen nadeelige gevolgen hebben V In da Vereenigdo Staten duurt de beweging tegen de anarchisten nog alt jd voort Te Austin by Chicago en te San Diego in Calilornië zgn geheime genootschappen tegen de anarchisten opgericht De deelnemers verbinden zich onder eede om te doen wat zy kannen ten einde hen te bestreden door hen te boycotten gerechteiyk te doen vervolgen enz De Gemeenteraad van Chicago heelt besloten by het Congres aan te dringen op een wet om anarchistische redevoeringen te verbieden en te verbannen allen die door bun opruiende redevoeringen het regeerin stelsel pogen ten val te brengen en een tijdperk van moord te openen Verspreide Berichten FaiNKsuK Inderdaad is de tegen Jean Véber ingestelde eisch tot vervolging wegens het teekenen van een zedenschennende plaat iu het Boerennummer van de Assiette au Beurre aigewezen door den rechter van instructie met het verstandige motief dat het delict niet ernstig genoeg was voor een gerechteiyke vervolging en dat daardoor maar te moer de aandacht zou gevestigd worden op de betrokken teekening en het gewraakte nnmmer Als dessert van een banket te Brest aangericht ter eere van de aanwezigheid van den czaar op Franschen bodem hebben de wethouder Ficot en een nationalistisch journalist Pelle van de Bretagne commerciale op straat deerlgk geplnkhaard het lid van het Dageiyksch Bestuur oordeelde de aanwezigheid van de pers bg het banket totaal overbodig en omdat de journalist van andere meening waa en deze zijn opinie niet onder stoelen of banken schoof hakte de wethouder er eenvoudig weg met zyn knuppel op in toen hy den lastigen krantenschrgver ontmoette zoodat een gemeente en een rykspolitleman de hoeren moesten scheiden 1 De gemeenteraad van Oran heeft collectief ontslag genomen omdat de nieuwe gouverneurgeneraal van Algiers allerwegen zich recepties van den kant der gemeenteraden liet welgevallen doch te Oran niet DolTSOHLiSD Het reuzenmonnment op last van den keizer op te richten ter eere van Ton Moltke v66r de Brandenburger poort te Beriyn zal geh el van marmer moeten wezen De figuur van den strateeg zal negen meter hoog zijn eu daar komt dan nog een heel gedoe byi De Beriynsche gemeenteraad is nu in het bezit van alle tusschen het Dagelgksch Bestuur en de politie autoriteiten gewisselde documenten aangaande do Mtirchentontein alsmede van de conclusien der kunst in alsmede van de conclusion uot ii uuol Directe SpoorwegverUDdlngeD aot GOUDA Wlnterdleist 1901 02 AaDgevangen 1 October l Mai Greenwlcb L SnuDl ROTTIBDlMvIn nru S HU 1 xn i a i Si 5 1S t M U 7 08 7 M 7 44 8 14 17 l S 14 10 09 10 18 10 4511 lO tl 10 88 11 15 li lt 11 8 1 17 1 18 MO S 4i 4 0S 4 4 4 18 14 18 7 03 7 44 8 14 8 17 1 88 14 10 00 10 18 10 4S ll ll 8 14 10 10 01 4 J 10 19 f 4 1 11 8t S 10 80 4 94 IB t 8 41 Jl 10 87 i S 8 1 t 08 g il 86 45 8 89 7 47 8 07 S SI 8 5 O SS 10 80 10 4 11 08 11 47 1 8 f si 10 7 S7 1 4 f 11 81 D 10 t 7 48 f 11 48 f ir HalUudMka Spoai i Ditn lupiiUiiiaat bawiji 1 lllean Dluda i e i7 41 8 4i 4 08 4 4 11 88 8 04 8 1 7 0 4 8 8a B ff 8 48 f 8 10 4 Ü8 4 14 4 5 l 5 48 5 4 14 7 01 7 16 8 10 8 41 4 7 10 09 10 16 ll l i Iilta anppla aBt awii aan ia OemfagiJa dal Wap lila 10 18 10 48 ILll 5 4 8 11 7 1 10 46 11 18 U H 1 6 49 7 57 o O O U A A STERDAM aiaa tana iua U S6 8 11 8 35 9 13 10 10 10 59 18 08 1 10 1 86 8 15 07 4 48 5 1 h 16 8 48 9 61 I0 l9 10 80 11 06 A1MI W 8 01 8 58 9 1 10 10 11 04 18 48 11 7 1 7 8J 4 U 4 57 80 46 6 44 9 3 10 8 11 08 11 Am t 0 8 1 9 18 9J r 10 15 11 1 1 08 1 10 1 19 8 40 4 17 5 IJ 5 45 8 01 9 i8 10 ÓO 11 16 18 14 to 6 81 7 15 8 10 8 J8 9 18 9 81 1 15 11 87 11 0 l H 8 10 8 84 4 4i 8 0 6 81 7 0 8 10 9 46 AnuU W 84 6 47 7 80 8 15 8 45 9 80 4 11 JO 18411 0 1 40 8 18 8 48 00 6 81 88 7 1 8 1 10 01 loada 7 08 7 81 8 18 l 9 10 18 10 34 19 1 1 18 8 88 4 114 84 8 47 7 07 7 4 8 09 9 11 11 18 deputatie en waarachynlp komt de aangelegenheid reeds in de eerstvolgende gemeenteraadszitting in behandeling ITILIS Koning Victor Emanuel heelt er nu den ministerraad kennis van gegeven dat de biyde gebeurtenis of eigeniyk de tweede editie er van in zgn gezin tegemoetgezien kan worden tegen einde April ot begin Mei aanstaande De bakkerswerkstaking te Florence is alweer geëindigd doch te Milaan moet van militaire zijde in letteriyken zin voor het dageiyksch brood der burgery gezorgd worden te laat voor den trein was geworden met hun rgtnig naar Delft brengen Volgens hun opgaven hebben zy hem gebracht naar het Kgswgksche plein waar v d K zou zgn uitgestapt zich begevende naar het station Uit niets is echter kunnen blgken dat dit zoo is geschied en de kelner wordt tot beden nog steeds vermist Toen hg Minerva verliet had hy nog zgn gouden horloge met fijne doublé schakelketting met twee mousquetons een broeden gouden ring met vlakken zwarten steen en een zilveren ring met doodskop alsmede een bruin lederen langwerpige portemonnaie met overslag waarschgnlgk zonder geld en een portefeuille BINNENL AND De plechtige opening van het sanatorium OranjeNassau s Oord te Renkum stichting van H U do Koningin Moeder zal plaats hebben op Zaterdag 26 October a s des namiddags te 2 uur Vrydag keert prins Hendrik der Nederlanden van zgn verblgf in t buitenland op t Loo terug Het personeel der Staatsspoor heeft een buitenkansje het krjgt één maand extrapremie uitbetaalil omdat het vervoer van den zomer zoo druk is geweest en voor een niet gering deel ook omdat Barnum en Bailey zooveel geld in kas hebben gebracht Volksblad By beschikking van den minister van binnenlandsohe zaken is met ingang van 16 dezer aan S L Veenstra op zgn verzoek eervol ontslag verleend als observator voor de sterrenkunde aan de rgksuniversifeit te Utrecht De koetsiers zgn aangehouden In het bezit van een hnnner werd gevonden een verkoopbriefje van een gouden horloge dat opgespoord is en herkend voor dat van v d K Deze is dus blgkbaar beroofd geworden Zgn signoloment is 26 jaren lang een hoog voorhoofd donker blond haar en wenkbrauwen blanwe oogen gave witte tanden ronde kin klein blond knoveltje met afhangende punten zgn aangezicht is vol kleur vaal postuur gezet Hg was gekleed in een donker grgs colbert kostuum ronde zwarte fautasiohoed licht gryze demi saison wit front met staand dubbel boord zwart strikdasje bottines met dubbele zolen blauw en wit gestreept tricot hemd met korte mouwen grgze kousen en oen witte zakdoek Zgn portret kan opgevraagd worden bg den commissaris van politie der 2e afdeeling alhier den heer Dietz Deze verzoekt dringend spoedige opsporing van de nog ontbrekende sieraden en vooral in de omgeving van den Haag in t bgzonder daar waar water enz is een nauwkeurig onderzoek en zoo noodig telegrafisch bericht In de Boschvyvers het Laakkanaal en op verschillende andere plaatsen hier en onder Byswyk is de politie bezig met dreggen Gemengde Berichten Men schryft uit s Qravenhage Omtrent het verdwgnen van den kelner Van der Kamp hebben wg het volgende vernomen Op Dinsdag 8 dezer heeft de kelner Johan van der Kamp oud 26 jaar geboren te Groningen zgn betrekking te Delft aan do Wgnhaven verlaten Hg had een nitgaansdag en zon s avonds terngkeeren Hg heeft zich begeven naar s Gravenhage waar hg met een vriend uit Delft den avond heeft door gebracht in t theatre Scala aan de Wagonstraat Ongeveer 11 uur heeft hy zich met zfln vriend door twee nachtkoetsiers per rgtnig laten brengen naar het koffiehuis 1 Minerva op het Bleyenbarg waar hj In beschonken toestand aankwam De nachtkoetsiers bleven bg hem Toen zgn geld verteerd was wilde hy zgn gouden remon toir horloge in pand peven De koetsiers hebben hem daarvan teruggehouden Zgn vriend is alleen naar Delft vertrokken Hg is te vyf minuten voor twaalf uur iu het rgtnig gestapt en met de koetsiers wegge reden in de richting van de Lange Houtstraat opgevende hem te brengen naar het spoor De koetsiers zonden hem indien het I Op het vinden van den vermiste hetzg levend of dood is door de familie van v d K een belooning van f 100 uitgeloofd Soldaten van het Britsche Essex regiment met do Malta op reis naar de Kaap wierpen 24 Maart 1901 een flesch over boord met een briefje inhondende een klacht over do slechte en onvoldoende voeding aan boord met verzoek aan den eerlgken vinder ora or openbaarheid aan te geven De flesch dreef in de vorige week te Katwgk aan en de openbaarheid is nu bereidwillig verleend door t N v d D waaraan hot briefje werd gezonden Uit Amsterdam meldt men In den nacht van Zaterdag op Zondag is wederom ingebroken ditmaal in de dlamantslgperg van de firma S M de Vries in de Focke Simonsstraat De inbrekers bereikten het huis van een belendend perceel uit I 4 9 H 1 I M 7 11 7 M 11 08 7 W 8 40 7 il 8 10 7 18 7 e il 7 4 ot H 45 eeu mandenmakerg aan de Baangracht Op den eersten zolder van dit perceel braken zy een ruit uit en lieten zich met een om een balk geslagen touw zakken op het plat van het privaat Ipr diamantslgpery Zg klommen door het venster forceerden de privaatdeur en bereikten alzoo het kantoor zy zgn echter in hun werk gestoord de portier lüuteu vond toen hg op het kantoor kwam Qenda KoOrdfMht Hinwnkefk t H d BM It Ot l 0 J ll l 1 14 U 0 J1 10 18 lO H 11 1 11 U 84 l 0 8 4 t o 0 laruau 11 18 t u u a BottardibD F Rottwdus B iMtim B 09 0 10 0 ll v 1 AUw la n il Umm lltn k jMd r Op ln tniun iüi losdic lbuli h Diudii iilu nlii ntmtkUjattaa nor da la U Tafkrügbur tagai aitalan nvditprij gOOtJl Tlaa Yaraa 18 80 1 48 18 88 1 4 11 81 11 48 18 04 1 88 1 14 8 4 V f V V 46 t f 1 8 11 8 ll Ot li S 1 09 1 09 1 85 1 08 4 98 7 1 9 48 10 1 lU lS 1 10 88 10 48 9 87 10 0 10 19 10 RotHrdm B ui 4 7 88 0 Rotttldui D Fc Batterdua U a p U Hinwetkuk lioordteokt Sokda 9 47 8 89 9 19 7 4 Ïm iM 4 41 5 80 04 4 51 41 1 01 1 f 11 8 04 17 10 laaaitaM a la laop ta lat tartaad warto B Ml riaaha afo 7 8 a oi fl 1 6 aiaa rana 4 19 4 85 4 0 5 18 5 17 ff 6 01 ff B 18 f 6 17 ff 4 45 4 51 81 48 5 7 OOUD l DBN 1 8 l ll 8 4 9 11 9 11 10 00 10 19 10 8 11 18 11 18 11 55 ff U 85 ff 1 07 11 16 ff 1 18 ff ff ff 11 80 1 88 ff 9 41 10 18 10 41 11 8 11 43 11 48 1 87 1 10 1 4 4 1 t lUaa 1 1 Ma I 7 18 8 87 8 41 7 18 8 8 ï j a oi 7 58 14 7 8 08 9 1 9 88 Ooudl Z Teiili HMre 8o tKmeerZ g VoMbarg i Hig K lift d I I ra 4 êi 6 43 i rr p i i i j T4M 7 i 7 7 ii ï i8 8 7 j w 10 14 10 60 ll U 11 1 10 4 11 47 a faailtaUai op la laop kaa iM garakaal voilaa a 6 16 7 10 7 8 7 85 7 83 8 56 7 4 8 08 o I DA U rUÏOH e vlaamaa 18 00 V1 81 1 16 8 11 4 81 5 49 8 00 1 81 1 40 8 19 07 U l 1 0 8 08 8 46 5 04 14 35 11 06 8 J6 10 80 10 46 8 48 10 54 8 5 11 11 B 0 89 9 07 8 81 l 4 8 18 5 10 1 85 48 8 08 oud Üudtw Woerd Utnekl UltMht WoéNn Ovdaar aovU 11 48 8 88 8 18 8 8 48 7 4 g 5 41 Si 7 00 8 40 9 36 10 08 10 48 7 14 9 8 10 11 07 9 16 8 10 14 7i S M Ü 6 11 M 6 Itage Voofbug Zoet m ï g 51 het slot van een der brandkuten waarin de diamanten geborgen waren half nitgeboord De politie heeft weinig kans de inbrekers te ontdekken daar niemand in de bmrt iets gezien heeft Door de afd Almelo van de Ned Vereening tot afschaffing van alcoholh dranken is een proef genomen met het plaatsen van een tent waarin op marktdagen tegen bilIgken prgs niet alcoholische dranken verkrggbaar worden gesteld Tengevolge van den mist had gisterenavond op het IJ eene aanvaring plaats die gelukkig goed is afgeloopen maar ernstige gevolgen had kunnen hebben De stoomboot Mercurius komende van IJmuiden werd op de hoogte van de Houthaven aan stuurboordzgde aangevaren door de van Amsterdam komende boot Stad Zaandam De Mercurius kreeg averg bestaande uit een vrg groot gat gelukkig boven den waterspiegel Behalve natuurlgk de vertraging door den mist omdat niet full speed kon worden gestoomd kwamen de passagiers door dit ongeval rnim een uur te laat aan Van een der passagiers die de reis op de Mercurius medemaakte vernamen wy nog het volgende De bedoelde heer bevond zich beneden in de kajuit toen hij plotseling een hevigen schok voelde en gekraak hoorde Toen hg naar dek ging zag hg voor of liever tegen den boeg een andere stoomboot en merkte hy dus dat er eene aanvaring had plaats gehad De schok was zoo hevig geweest dat alia meubilair in de kajuit dat niet vast stond omver was geworpen en veel glaswerk van den hofmeester stuk viel Een oogenblikje ontstond eene paniek maar het personeel van de booten wist spoedig de menschen tot kalmte te brengen Onmiddeliyk werden trossen uitgebracht 00 de beide booten aan elkaar gemeerd om voor het geval een der booten een lek had de passagiers te kunnen overnemen Dit ble k gelukkig niet noodig Volgeus verschillende personen op de Mercurius was deze boot in den juisten koers de boot van Zaandam minder Hbld Koning Leopold der Belgen bracht Zaterdag met zgn dochter prinses Clementine een bezoek aan het Antwerpsche Salon Op den weg van bet station naar de tentoonstelling werd de vorst uitgejonwd door een man die zich gedrongen gevoelde op deze wyze uiting te geven oan zgn anti royalistische denkbeelden Hy is in verzekerde bewaring Vrgdagavond hield de gemeenteraad van Algiers een vergadering toen iemand op de tribunes den wethouder Lionne heftig begon oit te schelden hem toeriep dat hg moest altreden enz Hot bleek Max Bègis de af getreden burgemeester te zyn Een grooti aantal van zyn aanhangers die de tribune vulden maakten een half unr lang kabaal en het einde der historie was dat de burgemeester Antoni de tribune liet ontruimen Een boertje komt dezer dagen een goudt L 9 18 f 104 9 48 10 81 9 88 9 48 9 S8 10 08 7 9 8 11 i i 8 01 8 8 9 17 9 58 8 18 10 08 8 14 t 10 17 8 88 p 10 1 8 48 8 o9 9 4t 10 19 10 84 rt smidswinkel 1 Dordieeht binnenstappen en biedt een sigarenkoker met zilver montuur ter reparatie aan Bestelling wordt aanvaard Bg de nitvcering ontdekken de knechts in den koker een bankbiljet van f 40 Boertje een volgenden dag terugkomend wordt gevraagd of hy niet iets mist Neen luidt het antwoord Patroon zegt hem nu dat in den koker een bankje van f 40 zat Boertje lakonisch Zoo niks meer Boertje al amper bedankend Men meldt uit Haarlem De politie heeft Zondagavond een warm half uurtje gehad Twee agenten werden geroepen om d i oud huzaar Groot te arresteeren doch ontmoette daarby van diens zgde zoo n verzet dat nog twee agenten noodig waren Doch nu begon het publiek zich ermede te bemoeien en trachtte dit den arrestant los te krggen waarom nog meer hulp werd gerequireerd en eindelgk 12 agenten en een inspecteur byeen waren De houding van het publiek werd toen zoo dat de inspecteur charges liet maken waarby vooral op de Groote Markt gevoelige slagen vielen De arrestant was zoo woedend dat hg op het bureau stukken beet uit do balustrade Tegen eenige personen die aan het verzet deelnamen zal proces verbaal worden opgemaakt Van den aanval der Boeren op het kamp van Kekewich bg Moedwil geeft de correspondent van de Standard te Pretoria de volgende beschryving Kolonel Kekewich die aan t sohoonvegen was van hot terrein ten westen van Rustenburg in samenwerking met kolonel Featherstonhaugh bivakkeerde den nacht van Zondag 29 September op een plaats Moedwil genaamd Het kamp werd opgeslagen binnen een driehoek die begrensd werd in het westen door de Selonsrivier in het oosten door oen diepe donga aan de basis door den weg van Rustenbnrg naar Zeerust Het aanknoopingspnnt van de donga en de rivier vormde het noordelgke toppnnt van den driehoek Aan de overzgde van de rivier naar het westen toe verhief zich eeu hooge heuvelrug Twee kanonnen van de 28e batterg veldartillerio en een pompom werden zoo opgesteld dat zg den weg bestreken boven het geschut als t ware bivakkeerden de Derbyshires en verder naar achter c naar het toppunt van den driehoek toe bevonden zich het Ie Scottish Horse en de 27e en 48e bataljons yeomanry Twee wachtposten van yeomen stonden op den oostelgkon oever van de rivier bg de drift terwgl stroomafwaarts wachten van het Derby shireregiment den westeiyken oever bewaakten Boven den driehoek was kapitein Dick Cnnningham geposteerd met eeu eskadron van de Scottish Horse De nacht ging rustig voorby maar tegen den ochtend hoorde men gerncht aan de overzgde van de rivier Een patrouille Scottish Horse werd naar den overkant gezonden om de oorzaak na te gaan maar ze was nog niet ver gekomen of boven de rniters barstte geweervuur los en op hetzelfde oogenblik werden de wachtposten met de grootste heftigheid aangevallen Het geheele kamp werd nn uit hot westen onder vuur genomen Blgkbaar waren de Boeren beschut door de duisternis zeer vermetel en bgna zonder geraas te maken tot onder bedekking van de hooge rivieroevers voortgekropen De Engelschen verlieten zoo snel mogeiyk hon bivak in het hoofdkamp en liepen naar de wachtposten om die te versterken Maar het vuur der Boeren was van het eerste oogenblik af zoo hevig geweest dat de bereden patrouille en enkele wachten van de Derbyshires stroomafwaarts zoo goed als vernietigd waren voordat men hulp ko n bieden Voor een oogenblik scheen de ramp onherstelbaar te zullen zyn Maar officieren en manschappen verzamelden al hun krachten voor een heldhaftige poging stormden vooruit en vielen den vyand van dichtbg aan Een sterke afdeeling Derbyjhires werd den weg opgezonden met den last een omweg te m en langa den oosteiyken kont van de donga naar het pnnt waar deze de rivier bereikte Daar aangekomen dreef die afdeeling op schitterende wgze de Boeren voor zich uit recht de rivir over tegenover Cunningham s Schotsche wacht Het gevecht werd nu algemeen De mannen streden in sectiin byna man tegen man De Scottish Horse en de yeomanry stormdan de rivier over terwijl het overschot van de Derbyshires wat verder benedenwawta een aanval ondernam Het oprukkep vag de trqepeu werd goed ondersteund door artilr lerie De Britsche troepen kwamen eerst langzaam vooruit maar daarna ging het prachtig in den stormpap Voor hen trokken duizend Boeren terug lederen duim van htt t neia Tordodigettd Kolonel Kekewich die reeds bg bet begin van den strgd gewond was bleef niettemin het ooperbevel voeren Een eskadron Scottish Horse zoo pas van buis gekomen eu den vuurdoop ondergaande gal in t oog loopende bewgzen van moed en dapperheid Tegen zes uur waren de Boeren teruggedreven geheel gedesorganisterd door onzen goed volgehouden tegen aanval Ton laatste verzetten zg zich haast niet meer en kort daarna waren zy in wilde vlucht De kanonnen openden hun vuur terwyi de Boeren den heuvelrug overtrokken maar ongelukkigerwgze waren een groot aantal van onze paarden op hol geslagen en bet was niet mogelgk den vgand krachtig te achtervolgen Ons verlies was natuurlgk aanzieniyk maar dat van de Boeren was naar verhouding even groot Het volkomen mislukken van hun goed voorbereiden aanval moet volgens den correspondent de grootste neerslachtigheid teweeggebracht hebben onder de la Eey en zgn manschappen Nu dit zal misschien nog meevallen Vrgdagavond keerden drie vrouwen die te Wallingford Engeland inkoopen hadden gedaan langs de rivier naar het dorp Benson terug Bg haar bevond zich een 19 jarig meisje dat een kinderwagen met 2 kinderen er in voortduwde De vrouwen liepen een weinig achterop In de duisternis geraakte het meisje van den weg en viel met den kinderwagen in het water Een der vrouwen die de drenkelingen wilde redden geraakte eveneens te water Haar gezellinnen trokken haar weer op het droge doch de kinderen en het meisje verdronken De Igken zgn gevonden Bg gelegenheid van de laatste voorstelling welke de circus van Barnum en Baily Vrgdag te Luik gal is het tot vrg ernstige ongeregeldheden gekomen Naby den ingang van de reuzentent liepen een groot aantal biljettenverkoopers heen en weer die de voorbggangers lastig vielen en de toegangen tot de loketten versperden HerhaaldeIgk had het personeel van den circus hen weggejaagd soms met geweld Vrgdagmiddag namen de zaken een ernstiger keer Toen men de olifanten naar de drinkplaats bracht werd door de menigte met steenen geworpen en de beheerder van den circns vroeg aan den overheid de bescherming der gendarmerie Eenigen tgd later gaf een incident aanleiding tot botsingen Een beoi beweerde door een controleur van den Oircus te zgn bestolen doordat men weigerde hem geld terng te geven Dadelgk werd een aanval gedaan op den loketwagen en de gendarmes bg wie de heer zich beklaagd had arresteerden onmiddellgk zonder vorm van proces 3 controleurs van den circns en den neef van den heer Baily en brachten hen naar de gevangenis Intusschen was de loketwagen aangevallen De bedienden hadden er de Iniken van gesloten Een hunner die wilde zien wat er gebeurde kreeg een steen vlak in het gelaat waardoor een lip gespleten werd Tegen halfacht toen de menagerie wagens zich naar het station begaven werd een hagelbui van steenen op de voerlieden geworpen Drie hunner werden ernstig gekwetst en moesten naar het hospitaal worden overgebracht Een muzikant die in een open wagen zat was eveneens ernstig gewond Een boerenknecht weduwnaar en vader van twee jonge kinderen is gisterochtend naby Orthen door een kolentrein overreden met het gevolg dat hg enkele uren later in het gasthnis te s Hertogenbosoh overleed Met wagen en paard van het land komende waar hy de koeien had gemolken vond hg den fsluitboom aan den overweg open Een onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaak van deze onregelmatigheid STADSNIEUWS GOUDA 15 October 1901 Uit Lekkerkerk Zaterdagavond De herberg voorzien van jongelui biljartende spelende joelende Aan een tafeltje eene kleine groep uit naburige gemeente opgewonden zoowat Engelsch brabbelende Langzamerhand gisting onder de eersten Lekkerkerkers De kleine groep al drukker met haar Engelsch schetterende Vertrek der Engelschen Een kommando Boeren volgt Buiten het dorp opeens het bevel Omsingelen De kleine groep omsingeld en nn gedwongen om bg het hands npt de handen omhoog te steken en vervolgens het Kent gg dat Volk mee aante hellen Historisch Aangenomen het beroep by de Ned Herv Kerk te Stellendam door den heer A Hoogeadgk Ez cand te Nieuwerkerfc a d IJsel ScaooHHOVBi De heer G van der Molen ambttnaar ter secretarie alhier is benoemd tot secretaris der gemeente Heinenoord A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relenkoen Ho Si Beurs van Amsterdam Slotkra 80 Vikrs 801 911 881 1V 14 T Vu 7V 7 81 l 14 OCT l unuiiD Cart Ned W S IV dito dito dllc 8 dito dito dito 8 HoNUl übl Qoudl 1881 98 4 iTAUi XimkrgTmglSOiSl 8 Oonma Obl m papier 1868 8 dito io iiWarlSiS FoiTCSAl Obl met coupon 8 dito tioket 8 10 RUBUIID Obl Binooiil 1894 4 dito Geooa 1880 4 dito bij Botta 188 4 dito bij Hopd ll89 0 4 dito iu goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 arAMI Ferpet aebuld 1881 4 Tsuill Oepr CoDT leen 18 0 4 Geo leening aeiia D Oae iaauin aarie C ZDin Ai p f oblg 189 6 Mliloo Ob nitSob 1190 TmillJlLA ObL onbap 1881 4 I 80 90 881 676 415 96V 10 Va A¥III DAH Obligstien 1895 8 BoniaOAIl Sted leou 1894 8 Nbd K Afr Uandeiar aand Arendib Tsb Hij Certificiten DeliMaatsobapü dito Aru HypothRokb pandbr 4V Cult Mü der Voratenl aand a Or Hypollleekb pandbr 4 Nederlaudache bank aand Ked Hsndelmsataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 ïott Hyiiotbeekb pandbr 41 ütr Hypolheetb dito 4 OolTBK O 8t Hong bank ÜBL Hypotbeokbaok paudb AmuKA Equt bypath pssdb 4 68 i 106 UI llSVi Maiw L Q Pr Lien cert t ViD HoU IJ Spoor w Mij aalld Mü l3tEip ï 8t Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4Vi IliUaSpoorwl 18B7 89A Bobl 8 56 Zaid Ital Spwmij A H oW I Pai ll Waracban Wouian aand 104 Bill Or Huai Spv M jjd obl 4 Baltiacho dito aand Faatow dito aand Iwaii Dombr dito aand 6 100 i Vi Curak Ob Azo 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 i A 1UUKA Cent Pao Sp üij obl 115 1 07 ♦ o Vu 10 107 10 86 104 Ohio il North W pr C y aand dito dito Win at Peter obl 7 Denrer k Eio Qr Spm eert T aj IlUnoia Central obl in goud 4 Louiav h Naahffilli Oer t aand Hexico N Spw Mii lehyp a 6 UiBa Kaniaa t 4pGt pref aand N York Ontaaio t Weal aand Pena dto OUo oblig 6 nregon Calif Ie bvp in goud St Paul Minn kManit obl On Pao Hoof Wn obdg 6 dito dito Line Col Ie hyp O 84 Oaxada Can South Ohert T aaDd Vu 0 Ballw k Na Ie h d e O Amilard Omnibua Hij aand Botterd TramvBK Maata und 101 103 10 l 1081 ii Vi 101 411 I NlD Stad Amaterdam aand I Stad Botterdam aand 8 Biuill Stad Antverpan 1887 1 Stad Brunei 18861 Uolia Tkeiaa BaguUr Oeaelaoh 4 Oanin StaaUleanig I860 K K Oo t B 0r l880 8 Spiirn 8lwlHadrid 8 1868 Nm Ver Bai Avb Spoel eert ONTVANGEN eene groote Collectie NOOVEAUTÉ 8 in en Tailormade Costumes D SAMSOM ï N Q EZONDEN Trouw aan Koning en Vaderland Ingenetenen uan Qouda Binnenkort zal iu Uwe gemeente de gewone collecte gehouden worden voor onze Vereeniging welke ten doel heelt de oudstrgders van 1830 31 te ondersteunen die begiftigd zyn met het Metalen Krols of de CitadelMedaille Hoe zal misschien deze ol gene zeggen zgn er nu nog van die oudstryders in leven nu die moeten dan toch al bed oud lynl Ja er Dn nog 180 van dia mannoa In leven die door onze Veraeniging ondersteund worden En oud nu dat knnt gy nagaan daar zyn er heel wat bg van boven de 90 en jonger dan 85 zal er wel geen wezen En op dien leeltgd te moeten leven van hetgeen de publieke Ueldadigboid gelielt to geven dat is hard Komt laat het niet nog harder worden door ons schrale gilteu te doen toekomen en daardoor te maken dat wy dien ouden niet het noodige kunnen verstrekken wy hebben nu met ingang van 1 October de Ie categorie dor ondersteunden gebracht op 1 5 per week d w z zy die het meestevan ons ontvangen zullen nu voortaan elke week 1 5 genieten Voor velen is dit de eenige inkomste Denkt eens aan 90 jaar oud behept met allerlei gebreken dos ouderdoms de een blind de ander verlamd een derde geheel kindsch dan is een inkomen van 16 per week toch zeker niet te veel En meer kunnen wy ook niet geven het is met het oog op onze middelen de uiterste grens Tast dan in Uwe beurs ingezetenen van Gouda en geeft mildelgk aau onzen colleetant die bg U zal komen aankloppen opdat wy niet ons genoodzaakt zien de uitkeeringen te verminderen Utrecht October 1901 Het Hoofdbestuur van Trouw aan Koning en Vaderland J E HÜIJDECOPERV MAAKSSEVEEN EN NIGTEVECHT Voorzitter GBOTHE V 8CHELLACH SecretarisPenningmeester VERSCHEIDENHEID Ken groot gebouw te Kaapstad waarin de kantoren van de Colonial Life Assurance Company waren gevestigd is geheel door bi and vernield De schade wordt begroot op 3 mtllioen gulden Volgens de Morning Leader moet lord Roberts In zgn rede van Donderdag jl zonder voorbehoud verklaard hebben dat de Zuidalrikaansche oorlog den dood van koningin Victoria had verhaast Toen hy voor ziJn vertrek naar ZuidAfrika de koningin op Windsor bezocht verheugde zg zich io den meest blakendeu welstand De tegenstelling bg zgn terugkomst was treffend en door zgn gesprek met de koningin kreeg hg de overtuiging dat de ongerustheid over den oorlog die verandering had teweeggebracht Gistermorgen is de sneltrein uit Keulen by het binnenrgden van het Noorderstation te Pargs tegen een atootblok gelomen Door den vry hevigen schok werden 7 personen gewand Eergisteravond geraakte een juffrouw in de Loosduinsche vaart volgens sommigen tengevolge van den zwaren mist volgens anderen doordat zy struikelde over een boven den grond uitstekenden ring Zg was spoedig op den wal gebracht en gaf er de voorkeur aan in baar natte kleeren naar baar wonmg te Loosduinen te loopen in plaats van het haar aangeboden droge goed aan te trekken Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 15 October igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Ibgere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aaoKvoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit a8 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit 23 cent per hall KI Stieren en graslcalveren goed aangevoerd De handel was in alle soorten vee wUüg prtjshoudend Burgerlijke Stand GEBOREN 11 Oct Marinus Leendert ouders D van den Broek en L van den Honton 12 Kryn ouders D Tuinenburg en 3 Flui Jansje ouders J van Houten en E Beparon 13 Maria Antouia ouders J G Potharst en C Flaraman Dirk t ouders H Bloot en A van Kleeff Anthonius ouders O Brenkman en A Tnguenburg U Joseph ouders L 6omj ers en A van Kloeten Geertrui Magdalena ouders A van der Klegn en O M IJsselsteyn Adriana Cornelia ouders J van den Heuvel en P do Bous Melchior ouders J C Byi en E S Benders OVEKLEDEN 12 Oct P J Kaïtelein 4 m M Flni 6 w