Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1901

Donderdag 17 October 1001 No 8624 40ste Jaargang fiOüDSCHE mmkwï DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No a ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd Iclefoon fl M De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 franco per I ost 1 70 Aizonderlijke Nomniers VIJF CENTEN ADVERTENTIKN Geboren MELCHIOR Zoon van J C BUL E S BUL BiiDKBi Harkt 62 AAITBESTEDIH De SOHÜTTEHSRAAD der d d Schntterg te Oonda zal onder nadere goedkeuring van Bnrgemeeater en Wethouders dier gemeente op DONDEBDAQ den 24Bten OCTOBER 1901 de avonds ten 8 i ure in het openbaar bü inschrijving aanbesteden de levering van 25 SCHUTTEESJASSEN 26 PANTALONS en 100 paar SCHOUDER PASSANTEN De voorwaarden van aanbestedmg zollen van al heden tot Donderdag 24 October 1901 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen by den Concierge van het gebouw Abti Lkoi op de Markt te Gouda j alwaar de inachrgvingsbUjetten op den dag der aanbesteding v66r des avonds S i ure moeten worden ingeleverd IAAT$CH4PPIJ W m m l ALGEHEEN Departemeit GOtfD Zaal van de REÜNIE Oosthaven Donderdagavond 17 October 19Q1 ten aefef itiir precies T00SBEAGEH70NB te geven door den Heer Henrl de ¥ rles Tooneelspeler te Amsterdam P atOGRAMM A Ben man die geeuwt naar het Fransch van E Gbbhet Dakooubt n VUuanteh Kiezer Justus v Maübi Koef Hoen A v Spkiskbuusm IP V M B Atn aoohxeitiimorgen Dr E STEI OBSAtlKK 5 Feealëtetntning A BEUUiiia 6 ENTREE aan de Zaal I 0 70 vooï nietLeden van het Nut Voor leerlingen Gymnasium en H B School wier ouders of verzorgers geen Nutsleden zyn SO cent Leden der Volksleeszaal vrije toeuang tot de tribune De Seentarit WIJNAENDTS N B De contributie van Nut8 Leden bedraagt 1 4 50 sjaars Dames Officieren en Onderwijzers hebben met hun gezin voor 1 2 50 8 jaars toegang tot olie voordrachtavonden TË KOOP oi TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de OoBthavën voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen bjj IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gouda LOTE In het Oiidersteuningsfonds ten behoeve van den Kal M Tal Handè e KaBltorbediendiii in Ned tijn te verkrijgen bij A BRINKMAN Z t 80 rent per lot Trekking 21 October jrt u HM bMtt vuAmUftom rm iiuklalykitaroMnaUiMTOocHMna ei vooral d mM w Kliidandiiiamriii U Ito Appmuir nn 6 M MIIMr 4 G l HI Mitll SIr 14 Mm tott r rf uuwr OP DMin ta fabrltfcioicric MOD ES 911 CjOlTFE CITE Gez VAII DAÜTZIG Hoogstraat GOUDA hebben de eer de ONTVANGST te berichten der NIEUWSTE MODELLEN DiUDes en EiailerlioelltD Houden zich tevens aanbevolen tot het leveren en maheu van COfiiTlIMEfil Spoel AFBRAAK Spoed TC KOOP aan de lOO in slooping zijnde Woonhuizen ten behoeve van de nieuwe Maashaven te Rotterdam ALS 3000000 Khijn f¥aal en IJ§§el§lcen 50000 blanwe en roode Pannen 20000 Vloerlegeli Engelsche Polbulzen honderden Deuren Kamen en Hoxljnen duizenden Planken Balben Lallen Seiirool n en Binten 50 Gootsteenen dulzende Ankers lOOO M grove Puin enz enz Alles zeer makkelek vervóerbaar aan liep vaarwater en spoor g elegen Te zien en te bevragen bij OBBR VAN SEUMEREN op Ie werken te Jharlois erf té Rotterdain Slaadkade TE GOU DA Groote vrge Veemarkt op WOENSDAG 16 OCTOBER a 5 KM GrooteyrijePiiarleDinarkt op VUIJDAG 18 OCTOBER M Op deze Markten zal het Vee en de Paarden voorde Verloting op 19 October worden aangekoclit Gebrs Stoll erck a OAl 3 Chocolade en Cacao m ii Hl BiBiimRÖi lioor i nieuwHtö iiitTindïngeD op marhinaal bied rerbAterAC Mte4ertie w uitihiiteiu g obruik vaa fijne 00 fijiisto grondatofföri fjarandeerei iet wbnükor van Stollwerck s Chocolade ec Cacao otin mntwveuenswEiarilig fabrikaat nauwkeurig btiantwoordondo aan den inhoud der rasp BUlntten De irraa bcnaalde 87 Brevet als HofleTerBSicler 44 Ëcr fiipIoma 8 gouden enz Medalllei een benqa tvx uitmuatond Aj i brika it Ve i 1671 tcbreef de Accaümis naüonal de Viak Nou vows déconxoDQ one V 4l1 d r premtère c1a iM n oonJddArAttoa 4W Yotra exoell nbe fabrication d Ohooolat bonbon varle eto eto UiilWtrek e fabrikaxt is Terkrijgbaar bij U H Cunüseun Bauketbakkan eoi u OeDnatlvertegenwoordiger voor liederluad Jiuini ttattonalodt iiaaterdam Kalverstraat lOt anAMoe ut amwB dd f rjoteips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons getllostreerd modealbnm voor het WiHter ei xoen noch niet ontvangen hebbeu dit te willen aanvragen aan MM JUlESJAlüZOTAC P rb Hetzelfde wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Irancs vr j van alle kosten afin huis met S verbooging Réexpeditie kantDor te Koiendaal N II TUiny i Wondwbalitm ie wareUl bskead on in de geroemd Onovertroffen middel tegeu alle Uorst Long Lever Haatzlekten enz Inwendig I zoowel bIs ook uitwendig in liiJnA all ziektegerallon met goed itevolg aan te wenden l rU pcrflaeol 1 1 per post I i 16 Thisnj t Wondenalf bezit een alsnog odk oixI geneeslcrach t en heilzame werking Maakt meestal elke pyalj ke en geFaarvoIle operatie geheel oterbodig Jdet deze zalf werd een liJaaroDd voor onsreoeMlIjk rehoudeii becnsezwel eu onlunfts een b na S3 laar kankeriydea irenezeu Urengt genesing en Torzaohting der pijnen bij wonden ontstekingen enz ran atlerlei aard Prtia per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SANDERS Kokin 8 Amatardam Wur geen depot ii beitelle men direct wn die bchtttieaBpothekfl dei A THIKRRÏ in Pregrad bel Rohit cli Oeiterreicli Geliefe proipeetui te ontbieden bij het Centrul DepAt SanAsr Rokia S Amitordam FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemlsek Wasselierij VAN H OPPENiHEIMËR 19 Kruiêkade Rotterdam Jebrevet rd door Z U d Ui K uiiiig der Belgen Eloofddepöt voor OOUDA de He r H G TKIJSBLlKi Korte Tiendeweg D 7 fSpecialiieit voor het atoomeu eu rerren ran atte Heerep en Dameigarderoben alaoot l l Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen an plachemantela veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ens worden ntMU di DieawBte en laatste methode feverfd Echt Zeeiiwsch Tarwebroorfi tX eent de K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ËiisMWm Hen wordt verzocht op t MüRIl t Utten üiT HBT Magazijn tak M RAVENSWAAY ZONEN OOBINOHElS Deze THEËËÏ wprden afgeleverd in verzegelde pakjes van y twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer ec IPryB voorzien van nevenstaftnc IMerfr volgens d Wet gedepo neerd Zich töt de aitToering van geëerde orders aanbevelende J C BUL voorheen J BREEBAABT Lz öonda Drnk van A BRINKMAN Zn Buiteolandscb Overzicht De brieven met de mail nit Kaapstad ontvangen behelzen niets bgzonders Lange verhalen over het proces tegen Broeksma waaruit wg met den besten wil ter wereld geen stokje bewgs voor materiaal der zeer zware beschnldiging tegen den ongelukkige hebben kannen patten worden afgewisseld door vervelende opsommingen van achtervolgingen van Boerencommando s in de Kaapkolonie waarbij Boeren onveranderlijk zware verliezen Ijjden Een pant trok de aandacht Renter s correspondent te Middelbarg schreef Ongetwijfeld zijn zeer vele Hollandsche kolonisten in alle districten zeer illoyaal Dit blijkt in verschillende opzichten en wel vooral dooi het verstrekken van inlichtingen aan den vijand en bet onthouden van mededeelingen aan onze troepen Een van de grootste moeilijkheden die onze generaals hebben te overwinnen is de beweging van onze troepen geheim te honden want bgna elke hoeve is een bron van inlichtingen voor den vijand en men zegt zelfs datKritzingor die thans bij Wepener staat berichten kan wisselen met Scheepers en Theron die in het zuidwesten der kolonie zijn Oud r de Engelschen en do loyale Hollanders is de orertuiging algemeen dat vele parlemntsleden en de leid rs rttn den Atrikaanderbond voor den tegenwoordigen stand van zaken verantwoordelijk zg n en als hun monden dadelijk gesloten waren zooals nu is geschied zonden velen die zich bij den vijand hebbeu aangesloten nog tevreden zoo niet loyale onderdanen zijn Het stemt tot tevredenheid te weten dat enkele leiders naar de vlnchtelingenkampen worden gezonden Onder dezen is M J Pretorius parlementslid van Middelburg Daar kunnen ze praten zooveel ze willen zonder kwaad te kunnen doen De vorige week is een overzicht van de Britsche staatsschuld sedert 1836 aan de Parlementsleden rondgedeeld In 1836 bedroeg het kapitaal der schuld ongeveer 840 millioen p st of 10 000 millioen gulden In 1863 was het door aflossing tot 816 1 millioen p st gedaald en in 1881 tot 746 3 millioen p st zoodat in dat tgdvak gemiddeld 4 millioen p st elk jaar werd a elost Nog sneller ging de aflossing in de laatste 17 jaar vó6r den oorlog in ZnidAfrika Immers in t eind van 1898 was het nominaal kapitaal gedaald tot 638 3 millioen p st i oodat gemiddeld 6 millioen p st FEVILLETOX m B BBRggMf 5 Dat zou de toekomstige boerin van de Moosbacher hoeve moeten worden t Zeg u het nu If ot Jörg niet zijn verstand verloren heeft Dat mei e js Mijn leerlinge die ik in den christelijken godsdienst onderwijs en die binnen kort het heilige doopsel zal ontvangen vulde de geestelijke met nadruk aan terwijl hij bemoedigend en zegenend de hand lei op het hoofd van het snikkende jonge meisje Ge behoeft je zoon volstrekt niet lulke harde verwijten te doen want het is hoofdzakelijk rijn werk dat dit jonge zieltje voor het christendom gewonnen is De boerin keek verwonderd op bij deze woorden Zij was eene godsvruchtige vrouw en begon in te zien dat zoo haar Jorg zulke loffelijke voornemens had h j onmogelijk van een duivel bezeten kon wezen Ook de Moosbacher boer kwam eenigszins tot bedaren en bromde halfluid Dat is wat anders I Maar in mijn huis komt dat meiqe toch niet Dan neem ik Jovtca mee en ga weer met haar terug naar Krivoscië midden onder de wilden riep Jorg met wanhopige beslistheid Liever wil ik mijn leven Ung met haar geiten hoeden dan zonder haar in de Moosbacher hoeve blijven per jaar was gedelgd ofschoon na 1890 groote sommen voor de vloot waren besteed In het dienstjaar 1898 99 begon reeds een tragere aflossing Zjj bepaalde zich tot 3 millioen p st omdat 2 i mUlioen p st uit het amortisatietonds voor andere doeleinden werden bestemd o a voor nieuwe regeeringsgebonwen te Londen De oorlog in Znid Atrika heeft niet enkel genoodzaakt alle aflossing te staken maar nieuwe schuld aan te gaan Eerst met een klein bedrag van slechts 5 millioen p st maar allengs waren grootere bedragen noodig zoodat naar The Economist berekent de schuld op 31 Maart 1902 bg het eind van het loopend dienstjaar tot ten minste 770 millioen p st zal z n gestegen ZiJ zal dan nog 26 millioen hooger zijn dan het bedrag waarop zg twintig jaar geleden door aflossing was gedaald en nog maar 14 millioen p st beneden het cgfer van 1870 Aldus is in ruim twee jaren een streep gehaald door een gedurende 30 jaren volgehouden schnlddelging In dien korten tjjd is bet nominaal bedrag der schold met ongeveer 20 pCt vergroot en een der belangrijkste uitkomsten van de Victorian era waarop de Engelschen te recht trotsch waren te niet gedaan En dat ter wille van een onrecbtVftordigen oorlog I De Fransche Minister van Financiën de heer Caillaud is geïnterviewd over het tekort van 60 millioen op het afgeloopen jaar De Minister wees erop dat in de verloopen negen maanden van dit jaar 85 millioen frs minder is ontvangen uit indirecte belastingen en monopolies Het tekort is voor een deel toe te schrijven aan de hooge uitgaven voor suikerpremiën die een groot deel van de opbrengst der snikerbelasting verslinden Het vraagstuk der uitvoerpremiën kan echter alleen door een internationale overeenkomst worden opgelost waartoe in den loop der volgende maand te Brussel een conferentie zal bijeenkomen Een tweede oorzaak voor het tekort is gelegen in den goeden oogst van 1900 tengevolge waarvan de graanrechten minder hebben opgebracht De hoofdzaak it echter te zoeken in de verlaging van de belasting op de zoogenaamde gezonde dranken De begrootingscommissie heeft 20 millioen fr op be begrooting geschrapt waarvoor de Minister dank betnigde met b voeging dat hij zich met hand en tand zou verzetten tegen elk voorstel van verhoogiug Maar t gaat tegen de verkiezingen I Ze zullen me daarginds misbchien wel den neus afsnijden en de beide ooren crbij zooals dat daar gebruikelijk is als er een nieuw lid in de tamilie wordt opgenomen maar dat kan me niets schelen om der wiüe van Jovica zal ik dat allemaal verdragen I Deze bedreiging maakte toch eenigen indruk vooral op de moeder die voor de eerste maal vaa dit barbaarschc gebruik hoorde Zij vouwde verschrikt de handen en keek naar den neus van haar JÖrg die hem zoo goed stond maar de vader stoof opnieuw woedend op Dat zal je wel laten Je blijft hier in Tirol onder christenmenschen 1 Jdrg je zwygt beval pater Leonhard zijn biechtkind dat zich blijkbaar weer gereed maakte om een brutaal antwoord te geven En ij liet er op volgen Moet je nu d delijk met de deur in huis vallen en je ouders utt het humeur brengen i Laat mij maar eens met hen praten want jij bent te driftig om kalm te redeneeren Kom Moosbacher en jij ook moedertje we zullen de zaak eenskalm bespreken En in elk geval is het onnoodig zoo luid te praten zoodat iedereen je kan hooren De omstanders waren werkelijk reeds geruimen tijd op het luide onderhoud opmerkzaam geworden en vooral de laatste woorden van Jürg waren door velen gehoord en met afgrijzen ontvangen Pater Leoshard nam nu de ouders mee en daarmede had de zaak voorloopig een einde gnomen Maar als een loopend vuurtje verspreidde zich onder de verzamelde menigte het nieuwtje dat China is aan t hervormen getogen en pakt dtf aak flink aan Weer zijn er twee nieuwe edieten verschenen Een ervan kondigt de forming van drie nieuwe ministeries aan waardoor het totaal bedrag wordt gebracht op tien Maar het andere is eigenlijk veel belangrijker dan al de voorgaanden want het vohnt als t ware de pers waarmee de hervo mfalgsgeest der regeering ook in de hoofden van conservatieve ambtenaren wordt ingestempeld Met nadruk wordt in het edict aan de ambtenaren aanbevolen de hervormingen in te voeren die door de in den laatsten tgd uitgevaardigde edicten zijn voorgeschreven fn tevens om zich de westel ke methoden eigen te maken aanbevolen door LiHon Konn Yi en Tehang Tehi Teny blijkbaar namen die de ambtenaren vertrouwen moeten inboezemen Het eenige doel dier methoden zegt het edict is de reorganisatie van den staat Aan de ministers wordt herinnerd dat zjj groote gunsten van den staat hebben ontvangen en dat zij alle energie moeten aanwenden om de tegenwoordige verdorvenheid te doen verdwgn en De groote beteekenis van dergelijke edicten is duidelijk China is klaar wakker geworden door het ruwe schudden van de mogendheden Het is nu helder in zgn hoofd en al zi n de beensn en armen èn hetheeleiyi ook wat loom ze zullen langzamerhand ook wti loa komen en d n zal die beschaving uit het Westen wel heel weinig meer in te brengen hebben in ieder geval is t met den invloed van de dragers dier beschaving uit De geschillen met de andere mogendheden zijn nn besloten door een laatste offlcieele daad van de Chineesche gevolmachtigden nl de toezending van een schadevergoedingsbonnetje een goed voor 450 millioen taels geadresseerd afin den heer Cologan den deken van het corps diplomatique Een dezer dagen te Marseille aangebracht blad uit Tientsin brengt weer een nieuw bewijs van de vermoderniseering van China Volgens dat blad zou de heer Robert Hart de Engelscbman die de Chineesche douanen beheert een ontwerp in stndie hebben voor een keizerlijke loterij met een mUlioen loten Te Sevilla zgn Maandag onlusten voorgekomen de werkstakers loepen door de straten en begaan gewelddadigheden Zjj hebben de accijns bureaux in brand gestoken De gonvemenr van Sevilla heeft zjjn ambt neergelegd De staat van beleg is afgekondigd Tweede telegram De onlusten te Sevilla waren van zeer ernstigen aard Bij alle Jörg Moosbacher van de reis een Turkin had meegebracht met wie hij volstrekt wilde trouwen j en hij had zelfs plan zich daarna neus en ooren te laten afsnijden omdat dit bij een heidensche trouwpartij o gebruikelijk is Jürg echter bekommerde zich om dat alles niet want Jovica huUde nog steeds en hij gaf zich ongelooflijk veel moeite om het arme kind te troosten Jij en geen ander wordt de Moosbacher boerin verzekerde hij Huil met Jovica je ziet immers dat pater Leonhard zich met de zaak bemoeit en dan is ze reeds half gewonnen Een eerwaarde geestelijke weet bij ons te land alles in orde te brengen En de eerwaarde pater Leonhard beschaamde ook werkelijk niet het in hem gestelde vertrouwen De priester had nog wel een barden strijd met de vertoornde te doorstaan en hij moest een beroep doen op hun eerbied voor zyn geeateli kc ambt om zijn bemiddeling aan te nemen hij wist echter dadelijk de gevoelige snaar aan te roeren Hij bracht hun duidelijk aan t verstand dat het hier gold een zieltje voor den hemel te redden dat het in den grond van den zaak heel verdienstelijk was van Jörg als hij va het arme heidinnetje dat hij in de wildernis gevonden had een christelijke huisvrouw wilde maken en dat zij de ouders ook aandeel konden hebben in dit godgevallig werk waarop de hemel zijn zegen zou laten rusten Dat werkte vooral op de Moos bacher boerin die reeds in doodsangst verkeerde bij de gedachte dat haar zoon ten slotte raisichien bedrgvon en handwerken wordt gestaakt de troepen moesten herhaaldelijk op de betoogers chargeeren De stakers trachtten de vuren in de gasfabriek te dooven het gepeupel wierp met steenen naar de kloosters die door de troepen moesten worden beschermd De Regeering meent dat de onlusten zgn uitgelokt door anarchisten De algemeene werkstaking die gisteren is afgekondigd zal duren totdat de aardewerkfabriek Carteya de ontslagen werklieden terugneemt Derde telegram Er is een spoedvergadering van den ministerraad gehouden onder voorzitterschap van de regentes Gistermorgen liadden te Sevilla nieuwe ongeregeldheden plaats de troepen Herstelden de orde Verspreide Berichten FSXHKKUK Het blijkt nu dat van de 127 000 Fransche mgnwerkers onder dan achttien jaaf en dus gerechtigd tot deelneming aan referendum over de algemeene werkstaking in het geheel telt Frankrijk 160 000 mgnwerkers niet meer dan 50 000 deelgenomen hebben aan de stemming en dat van dit aantal 40 000 dus ongeveer een dorde van het geheele aantal stemgerechtii den zich verklaard hebben ten ponste van aUelieela nederiegging van den arbeid Jn htt bekken van Pas de Calais hebben van de 61 1 00 voor de stemming ingoschreven mijnwerkers 35 000 geen gobrnik maakt van bun reclit in dejien terwijl van de 16 0 10 orengen zich 9S38 hebben verklnard vOor de staking en 6130 er togen en en amie volkomen conform aan de raadgevingen van de leiders Basly en Lamardrn terwgl de ue dist n v6 r staking ageeren De bekende president der recht oanU te Ch teau Thierri Magnaad beeft nu weer uitgemaakt dat de apothekers mei j eliouden zjjn belasting te betalen voor den door hen gebruikt wordende alcohol zg maken er geneesmiddelen vau betoogde hv en die mogen ten behoeve van dt arme nfe hooger staan in pnis ter verlaging vfin de rechten op hygiéuisi be dranken Dditsoklind De Mtrchenfontein aangelegenheid komt overmorgen Donderdag in den gemeenteraad van Berlijn en als basis voor het te verwachten debat heelt de burgemeester Kirscher alle betrokken documenten laten drukken en ronddeelen nog tot bet heidendom zou kunnen overgaan als hij zijne bedreiging uitvoerde en naar iCrivoscïe terugkeerde De Moosbacheriche echlgenooten waren vreme Tirolcra en de bemiddeling van den eerwaarden geestelijke ten baïe van het jonne paar was voor hen vaa zeer ve l gewicht Dat hun eenige zoon en erfgenaam eert arme wees van vreemde atkorait wilde trouwen scheen hun iets ongehoords ja onmogelijks Maa hij wilde tegelykcrtijd een heidin tot het Christendom bekeeren en een zidtje voor den hemel winnen hetgeen de zaak onder een geheel andc licht bracht Daarover zou wijd en zijd gesproken worden dat zou dz Moosbacher hoeve werkelijk in de reuk van heili heid brengen foen nu pater Leonhard eindelijk nog van Gerald s huwelijk sprak en daarbij vertelde dat zijne moeder ook hare volkomen toestemming gegeven had waarbij hy wijselijk den voordfgeganen strijd verzweeg toe werden de beide ouders meer opmerkzaam Als de trotsche mevrouw voo Stei nach niets tegen eene Krivoaciaansche schoondochter had in te brengen dan konden zij eenvoudige boerenmenichen als ze waren er zich ook moeilijk tegen verzetten Na een langdurig en levendig onderhoud werd eindelijk naar den weerspannige zoon en erf naam gezonden die dan ook zoo gauw mogelijk voor het tribunaal verscheen om zijn vonnis te hooren J rg Je zult nu a s oen gehoorzaam zoon met je ouders naar huls gaan zei pater Leonhard op ernstigen toon SM voigt