Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1901

N ÏTJT T B rn r I LI VA OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoim A 3i et veel oreggen uugciu i ülrecte 8p rwegvcrMDdlogeo et GOUDA Wloterdlenst 1901 02 AaDRevaogeD 1 October Tüd va Greeowlcfc VUXmjVO 0 IW 1 W B r fl n u D i ao r r ÏU A a n s U B 4 18 7 08 7 J 44 8 14 8 17 S 86 14 10 09 lO lJ 10 4S 11 0 w v o J ï Vs1 Tti 4M 4 39 4 64 6 16 6 84 18 7 08 7 IM 8 14 8 17 S M 14 10 09 lO U 10 4S 11 8 l 7 11 8 Ml 8 8 D8 9 67 10 3 10 6 11 16 8 18 1M8U7 8 18 8 30 8 4 10 19 4 16 6 U 8J J J 8 5 8 614 ost M7 6 8 6 46 8 S9 7 47 8 0 7 i sjs S M 5i lo sO 10 46 u O 11 4J 1 8 Ei lo Jl H rd mDP 806 ï 11 1 88 1 64 6 41 80 I 1 U 81U 46 1 04 J M8 6 SS6 04M 7 0 7 6 8 81 S M l 6 48 i i s soa l nitlW ïin 1 09 8 09 ii i J 4 I6 t U 4 6 6 18 6 43 6 64 6 84 7 08 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 08 8 40 8 60 8 87 06 9 46 T 88 7 4 8 89 9 18 U j L ri rr i 1 8 8 08 b 4 9 00 9 87 10 08 10 1 o ü U D A 1 B N 18 16 18 66 l bS 8 81 S 46 1 07 1 18 1 88 6 49 n 7 89 11 fl 10 00 10 1 10 4 11 16 11 81 16 8 49 7 67 1 87 8 80 i 48 4 16 4 46 9 88 4 1Ó 88 8 o U U A A M S T D A M ti i m louJ 6 36 8 11 8 8J 9 88 10 90 10 69 18 08 1 10 8 88 8 81 4 07 4 43 6 8 6 86 8 48 9 61 0 1 10 80 11 08 Am t W 8 01 8 68 9 8 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 8 4 H 4 67 6 80 6 48 6 44 9 36 10 8 1 11 08 1 Allnt C 8 1 9 13 9 81 10 86 11 W 1 08 1 10 U 40 4 87 i 1 6 46 0 01 9 18 10 50 11 16 18 14 j 7 n6 8 89 3 MU l IZ i n A tl I R ZG 11 t 1M ra H 11 06 1 111 DA U ra Uil 1 10 14 10 6 18 00 18 88 8 16 J H 4 88 8 4 00 11 18 1184 ♦ 10 49 11 47 1 3 l 0 8 08 8 46 6 04 S Vmita 8 8 7 16 8 10 8 1 9 18 9 81 1 1818 87 18 6 8 10 8 84 kM 0 8 81 T O 8 10 48 ikmit W 6 84 47 7 80 8 86 8 46 80 9 46 11 80 U 41 1 01 8 40 8 98 8 41 6 0e 31 8 7 86 8 96 10 01 Oouda 7 08 7 8L8 18 9 1 9 89 10 1810 84 18 61 l 1 61 8 88 4 18 4 S4 S 47 7 07 7 64 8 09 9 18 11 8 8 07 6 84 e 86 1 48 3 1X 3 1 4 18 4 41 4 60 6 48 il 7 00 7 6e 8 49 4 8 7 84 U 8 4 38 9 J8 è ïïLïïi S S E li li 1 De keiier moet heel ontstemd wezen over de gerachten aangaande den minder gnnstigen staat van zgn gezondheid Wilhelm II gevoelt zicli zoo lekker als een hoentje ten bew ze waarvan gereleveerd wordt dat hg dagelijks zich met alles on nog wat bemoeit en dan nog jaagt als wglen Nimrod van s morgens vroeg tot s avonds laat Jaist die rusteloosheid van den keizer zon men kinnen beschonwen als bewijs van een zekere overspanning en opwinding BINNENLAND Bg de afdeeling van den Baad van State voor de geschillen van bestnnr zUn thans ingekomen de stukken betredende het beroep van den heer K ter Laan tegen het besluit van gedeputeerde staten van Zuid Holland waarbij hem verlof is geweigerd om met zjjn betrekking van onderwijzer te Dellt het lidmaatschap der Tweede Kamer te mogen vereenigen Het beroep zal vermoedelgk 6 November a a voor genoemde aldeeling in openbare behandeling komen Het hoofdbestuur van de Vereeniging Volksweerbaarhoid heeft besloten een wekelijksch Orgaan in het leven te roepen onder den titel Allen Weerbaar uitgever is de heer H J C Soelants te Schiedam redacteur het lid van Volksweerbaarheid de heer Tersteeg Op 6 en 23 Dec a s zullen proefnummers verachgnen die aan alle leden van Volksweerbaarheid zullen worden toegezonden Het abonnement dat met hel jaar 1902 begint zal vijf en dertig cents per kwartaal bedragen Het eerste abonnementsAnmmer verschijnt den 3en Jan van dat jaar de volgende nummers komen geregeld elke week des Vrgdags uit Gemengde Berichten Het politie ondorioek in zake de verdwijning van den kellner uit Delft werd gister gedurende den ganschen dag voortgezet Verschillende personen komen met betrekking tot dit voorval aan het commissariaat aan de Nieuwe Haven mededeelingen doen echter van weinig of van geen gewicht Daarentegen wordt niet van belang ontbloot geacht de bewering van een bewoner van de Swamraerdamstraat welke straat gelegen is aan een open terrein langs de Laakhaven bg den RgBWgkachen weg Deze persoon is bg de politie komen mededeelen dat hg in den nacht van de verdwijning van Dinsdag op Woensdag uit zijn ilaap is ontwaakt door angstgetehreenw als van iemand die te water was geraakt Eenige oogonblikken later hoorde hy een rgtuig van de nieuwe Laakbrng stadwaarts rgden terwgl allengs het geschreeuw verminderde Aanvankelgk had deze zegsman zgn woning willen verlaten om een onderzoek in te stellen maar toen hg het rgtuig langs het water hoorde rgden dacht hij dat het geroep van weinig belang zon zijn om dat het rgtnig anders wel stil zou hebben gehouden Uoiid KoordiMht 2 1 Mlêiwnkark 0 Mllê toHtrduiU 6 7 44 RotlwdamD P e 4i 8 66 7 18 Bottatdun Beun i RotUrdiin D P aott rd n M 4 48 6 80 8 04 rk i M t All Um rtn t Ul i 7 18 8 M 8 41 B 8 68 7 a 9 08 7 61 9 14 7 18 9 08 9 19 Ooud Z h Mo re SoelwBwrZ Voorlnug Hige Hu Voolburg Zo t in 2 g 6 68 l nli M i 08 Omdi i 9 07 U 8 i t0 81 7 4 8 18 6 SI t 4 48 8 08 J 8 18 O oud Uudaw Wowd Utmki 8 88 8 88 9 89 10 14 Reeds vroeg in den ochtend is de politie met veel dreggen uitgerukt om de Laakhaven a te dreggen Tot 12 mr echter zonder resultaat Ook de stal van de aangehouden koetsiers die juist 2 dagen na de verdwgning met zand was opgehoogd is geheel doorzocht De koetsier Haneveld in wiens bedt het beleenbrielje van het horloge is gevonden weet daaromtrent geen verklaring te geven Nader meldt men uit den Haag Tot gistermiddag half zes is het dreggen in het Laakkanaal naar het lyk van den vermisten kellner uit DeUt zonder eenig resultaat gebleven Behalve het kanaal heeft de politie reeds eenige dagen vroeger alle slooten in den omtrek doen doorzoeken en ook de weilanden nabg het Laakkanaal aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen op vermoeden dat het lyk misschien hier o daar begraven lag o verborgen in een keet Het lag in het voornemen hedenmorgen vroeg het Laakkanaal te doen alvissclien door middel van een zegen Bg eene winkelierster aan den Vlentenschen weg te Utrecht vervoegde zich gisterochtend eene vrouw die verschillende inkoopen deed Bg het betalen vroeg zg aan de winkelierster of deze haar van een bankbiljet van f 25 kon teruggeven Dit kon de winkelierster telde het in de winkellade voorradige zilvergeld uit terwgl de koopster inmiddels in haar portamonaie wroette om het bankbiljet er uit te diepen 01 dit er wel in aanwezig was is en blgft een vraag De winkelierster intusschen bleek niet genoeg geld te hebben om terug te betalen en begcf zich daarop even naar binnen om het ontbrekende er bg te halen Van deze gelegenheid nu maakte de koopster gebruik om het op de toonbank liggende geld een bedrag van ongeveer f 15 op te strgken en zich met een gem zenpas te verwgderen De winkelierster was natuurlgk zeer ontsteld Aanstonds verwittigde zg echter depolitie en deze slaagde er in de dievegge zgnde een bewoonster van een kermiswagen aan den Amsterdamschen straatweg op tesporen en aan te houden Van het gestolengeld was echter bjj de inspectie harer beursweinig meer te vinden D D Toen eenige dames uit het krankzinnigengesticht te Andernach jl Donderdag onder geleidde van een oppasseres een Wandeling naar Brohl maakten liep opeens een der krankzinnigen een helling af en naar den Bgnoever De oppasseres snelde haar na en juist toen deze de levensmoede gegrepen had viel deze in t water sleurde de andere mee en beiden verdronken 1 08 1 14 1 81 1 80 11 08 11 18 11 80 10 18 10 6 11 89 11 89 11 16 10 08 11 86 18 84 9 10 9 48 10 18 UI 31 10 S8 10 4 10 it 9 47 10 68 11 18 U 6 11 16 11 80 Zondagavond is het in het Grand Théfltro te Amsterdam waar Onkol Brasig dooreen Duitsch gezelschap werd opgevoerd erg rumoerig geweest Nauwelgks was het stuk begonnen of een luid lawaai van de bovenste rgen weerklonk biykbaar als protest tegen de opvoering in de Duitsche taal waardoor de lui het stnk niet konden volgen Het lawaai was zoo hevig dat de spelers al deden ze nog zoo hun best meestal onverstaanbaar bleven tot ergernis natnuriyk van de weinige toeschouwers in de zaal en in de loges Op een paar bedrgven na ging dat zoowat het geheele stnk door en was het een oogenblikje rustig dan werd opeens een groote aardappel of iets dergelqks voor de voeten van de acteurs op het tooneel geworpen en het gejoel begon opnieuw Nu en dan was een aardige hoeveelheid van deze aardvrncht op het tooneel verspreid N c Naar wg uit goede bron vernemen is hetbericht inzake het uitbetalen van een maandextrapremie aan het personeel der Staatsspoorwegen geheel onwaar U D Aanslagen op spoortreinen Sedert eenigen tgd komen in het westen van Frankrgk berhaaldelgk aanslagen voor met het doel spoortreinen te doen derailleeren Zaterdagmorgen werd op de Ign naar Ploermel een groote steen van ruim 10 K G zwaarte op de rails gevonden die blgkbaar was neergelegd om een naderenden personentrein te doen ontsporen Door de tegenwoordigheid van geest van den machinist werd de trein intgds tot staan gebracht n Begravdnispleclitiglieid bij de Niassers DOOE PAUL DO LOUVBE Veel vreemdigheden heel veel onverklaarbare dingen heb k reeds gezien en gehoord maar nog nooit zó iets vreemds als n begravenisplechtigheid bg de Niassers Voor k er mee begin u hiervan n beschrgving te geven wil k u eerst op de hoogte brengen van wat Niassers zgn Niassers zgn de bewoners van t eiland Nias een der noordelikste eilanden ton westen van t prachtige Sumatra onmiddellgk ten noorden van de Batoeeilanden k Herinner me de tgd nog dat k heel dikwils aan Padang s landingsplaats stond te kgken naar de prauwen die van t geroemde eiland kwamen volgepropt met jonge Niassers die hun geboorteland verlaten hadden om op Sumatra hun brood te verdienen Geheel vreemd in wgde korte zwartblauwe Atjeh pautalon en jassen van dezelfde stof gestoken geen andere taal verstaande dan hun moedertaal zoeken zg in dit voor hen nog vreerade land hun brood te verdienon De geboren Sumatraan neemt bg voorkeur deze Niassers in n dienst als stalknecht of als tuinman en niet zelden weten ze zich door hun eigen werkkracht en harde ijver tot huisbediende op te werken Drie jaren was k in de gelegenheid de Niasser te leren kennen en k moet bekennen dat die kennismaking me niet tegenviel De Niasser is tuk op n goede behandeling van z n meester maar wee degene die hem onrecbt aandoet die mag zich wapenen en ten allen tgde gereed zgn de wraak van z n bediende van zich at te weren k Heb personen die goed met den Niasser weten om te gaan zelden of nooit over hen horen klagen H A A o 1 4 1 4 86 4 60 6 18 6 S7 6 08 6 18 6 S7 8 88 6 48 5 67 4 69 10 80 10 4 10 64 1 98 S J8 6 80 7 10 7 8 J 86 7 33 68 7 S4 8 08 8 48 8 69 n 9 36 10 08 l 10 11 Hg is trouw eerlik en gverig wanneer hg zich op n goede behandeling mag verheugen maar daarentegen driftig onwillig en wraakzuchtig indien hij gekweld wordt door de onrechtvaardigheid zgn meesters en niet zelden is hg dto eerst tevreden wanneer hg met z n beruchte piso blati z n meester naar de andere wereld gezonden heeft of diens huis in brand gestoken En of z n meester Europeaan of niet Europeaan blond of bruin is de Niasser wil door z n meester als n mens en niet als n lager dier behandeld worden Zeer natuurlik de rechtvaardigheid eist datl Ze doen hun werk stil zonder dat lege onbeduidende kletsen dat dikwils n aangeboren gebrek is van heel veel dienstboden Eén groot gebrek echter ontsiert al die moje eigenschappen n l drankzucht Bg feesteliko gelegonhe len bevoorbeeld is n dronken Niasser volstrekt geen ongewoon verschgnsel n Trouwfeest n godsdienst feest n rouwplechtigheid zonder de nodige arak is niets volmaakt t Was s middags om uuur of drie dat we t eentonig doffe geluid van de gong hoorden Men zou dien dag n Niasser gaan begraven vertelde de huisjongen De tuinman die tot de uitgenodigden behoorde ter bgwoning van de bcgrafenisplechtigheid stelde me voor n kgkje te nemen En vertrouwende op de gemakkelikheid van zulk n introduksie nam k z n aanbod aan We waren al heel gauw aan t sterfhuis gekomen waaruit n hees dronke mans gezang tot ons kwam begeleid door regelmatig stampen met de voeten En tosschen die geluiden door van schor krakende mannenstemmen en zwaar voetgetrap trilde zwaar de gong slagen waarvan elke slag zwaar brommend in de volgende overging Langzaam gingen we t lenningloze houten trapje op en kwamen zo in de kamer waar men reeds begonnen was met de plechtigheden Midden in t vertrek lag op n bonten rustbed op fijne sarongs de dode t hoofd rustend op n helder wit knssen n fraai hoofddoek was sierlik om t hoofd gewoilden terwgl t overige in Zondags gewaad gestoken was Tussen de vastgesloten lippen van de dode had men n onaangebrande sigaar gestoken en tu isen z n linker arm en g geklemd stond n met arak gevulde hobokense jeneverfles Aan t doodsbed lagen de vrouwelike bloedverwanten van de dode op bun knieën en schreiden terwgl de mannelike bloedverwanten en uitgenodigden n gesloten kring vormden met de dode en de vrouwen als middelpunt en onder n luid en hees en zéér eentonig gezang begeleid door t regelmatige voetgestamp hun kringdans uitvoerden Erg op ra n gemak zat k er niet in dat vertrek waar n zware lucht van bloemengeuren en drank hing tegenover dat Igk en tussen de reeds half dronken Niassers Ruim n uur hadden deze ceremoniën geduurd toezang was geëindigd 10 18 10 48 11 8 8 0L 8 S8 9 17 9 88 6 8 18 y 10 08 8 84 1 10 17 8 88 E F 10 89 8 4S 8 i9 9 44 la l 10 84 Vier mannen stonden op en droegen de baar naar Ijeneden De overigen volgden Beneden stond de kist gereed vervaardigd uit dunne planken van zeer licht hout van buiten bekleed met zwarte stof en van binnen met wit keper goed Langzaam legde men t Ijjk in de kist die daarop werd dicht gespgkerd Toen dit gebeurd was bracht men n jong kuikentje dat na n zeer kort gebed van de niasse geestelike onder de kist werd geduwd t Kuikentje was verpletterd Wat dit laatste te beduiden heeft weet k niet k heb er helaas nooit naar gevraagd waarom dat verpletteren van n kuikentje ook tot de begravenis plechtighedeu behoort De kist werd opgenomen en men beschreef onder datzelfde gezang van zoeven driemaal n kring om de bloedige plek waar t kuiken lag Daarop ging men heen naar de begraafplaats t Eerste deel van de plechtigheid was afgeloopen Des avonds kwamen de deelnemers weerin t sterfhuis hjjeen dat ze eerst halfdronken verlieten en om nu onder gezellig kouten eten en drinken ook de andere helftte voltoien Waarom was t nodig dat de dode n sigaar en n fles arak bij zich had f Wel zo straks zou bg de aarde verlaten om dan de reis naar de hemel te aanvaarden De tocht is groot I En t kon toch gebeuren dat de dode onderweg lust kreeg in n sigaartje en n slokje arak f Dit nu is t idee van de Niasser En nog heel laat in de nacht hoort m n t eentonige holle geluid van de gong en t eentonige gezang é ram rami golé fagó é hééé I Vraag me niet wat deze woorden betekenen want k zon u moeten antwoorden dat k niet weet t Zou me anders verwonderen als k van de Niasse taal nog méér dan twintig woorden onthouden heb ti Piso bl ti n weinig gebogen mesje ongeveer 11 of 12 centimeters lang waarmee men iemand zeer gevaarlike soms ongeneselike wonden kan toebrengen STADSNIEUWS GOUDA 16 October 1 01 Heden morgen had alhier de vrge veemarkt plaats niettegenstaande de loffelijke pogingen die het Bestuur der Holl Maatschappij van Landbouw afd Gouda aanwendt wordt deze markt nog niet zoo bezocht als wenschelijk is Door het Bestuur werden voor de verloting aangekocht 42 stuks als 22 koeien en 20 kalveren De prijzen waren voor kalfkoeien van f 130 170 vaarkoeien f 120 160 vette koeien van f 150 200 kaUvaarzen f 100 130 en kalveren f 35 60 Gisterenavond is alhier gevestigd een afdeeling der Nederlandsche BanketbakkersVereeniging Het Bestuur bestaat uit de beeren F W Kamphnizen Voorzitter J A Verhoef Ie Secretaris J C Bijl 2e Secretaris J v Beekum Ie Penningmeester T Zaal 2e Penningmeester Odsebkeek a d IJsel In de Zaterdag gehouden raadsvergadering werd onder de ingekomen stukken het besluit meegedeeld van Ged Staten tot goedkeuring der ge meenterekening over 1900 Uit de rapporten betreffende het willekeurig schoolverzuim bleek dat dit had bedragen van 1 Sept 1900 tot 31 Augustus 1901 aan school I 1 10 pCt aan school II 1 00 pCt en aan de bijzondere school 0 33 pCt gemiddeld alzoo slechts 0 81 pCt dat ia weer 0 52 pCt mmder dan in het voorafgaande jaar 206 leerlingen hadden geen enkelen schooltijd verzuimd De gemeente begrooting voor 1902 werd aangeboden met een post hoofdel omsUg van f 2000 dus f 800 lager dan over 1901 De suppletoire kohieren hoofdel omslag en hondenbelasting dienst 1901 werden vastgesteld Besloten werd aan Gedep Staten wederom voor i l jaren dispensatie te verzoeken van de invoering der vrge en orde oefeningen aan de scholen wegens gemis van geschikte gelegenheid daartoe Rechtsaaken Voor de rechtbank te Eotterdam stonden gisteren 0 a terecht J A M 30 jaar timmerman te Oudewater Hjj zon op 3 Juni te Hekendorp een aan E Uithol toebehoorenden hond opzettelijk hehben doodgeschoten Beklaagde gaf op dat hg veel per flets rgdt van Ondewater naar Hekendorp en omgekeerd De hond van Uithol bekend als een zeer kwaadaardige had hem reeds meermalen aangeschoten zelfs in de broek gebeten en ook vloog hj de paarden naar den strot Op den bewusten dag kwam de hond weder op bekl af en beet hem weer bgna in de broek waarop bekl oit een zeer klein pistooltje om hem schrik aan te jagen een schot op hem loste dat hem in den kop trof Spoedig daarop was de hond dood Voor hem en vele anderen was het een groote geruststelling dat deze hond dood was al moest het hem nog zooveel kosten Het openbaar ministerie kwam het voor dat beklaagde tot wettige zelfverdediging had gehandeld en vroeg dus vrgspraak H den O 29 jaar timmerman te Leiden huurde op 30 Augustus te Alkmaar ten huize van den rijwielhandelaar M de Wild een rijwiel om daarmede naar Woerden te gaan Hij gaf op genaamd te zgn L van Sou aannemer van beroep en te Formerend te wonen Den volgenden dag had hg echter te Gouda het rijwiel te koop aangeboden waar de koop was geweigerd en zgne arrestatie was gevolgd Veroordeeling werd gevraagd tot 8 maanden gevangenisstraf In den avond van 1 September omstreeks half tien verliet G H van Tagl met eenige kennissen een herberg te Lopik alwaar ook aanwezig was B M 24 jaar werkman te Jaarsveld Ook deze had de herberg verlaten en hij zon toen eerstgenoemde met een mes in het gelaat gesneden en verwond hebben Beklaagde ontkende dit bewerende v T met een steen geslagen te hebben omdat hij en anderen reeds in de herberg ruzie met hem gezocht hadden Eisch 6 maanden gevangenisstraf Uitspraak in deze zaken over 14 dagen Amsterdam 15 October 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 15 October door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Amsterdamsche GalerJ Maatschappij f 10 Nederl Amerikaansche Stoomvaart Maats 85 Oblig Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te s Gravenhage 94 pCt Aand Rente Cassa 171 Willemspark Bouwondem f 630 Nederlandsche Bouw Maats 235 Cultuur Maats Kayoe Euak 25 pCt Algemeen Handelsblad 125 Brood en Meelfabriek te s Gravenhage 30 Nederlandsch Indische Gas Maatschappij 1 8 Nedetjandsche Scheepvaart Maatschappij 90 Oblig Groninger Lokaal Spoorweg Maatschappij 92 Nederlandsch Indische Hout aankap Maatschappij 87 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Nederlandsche Credietver eeuiging te Utrecht 115 pCt Rente Cassa 271 Willemspark Bouwondern f 630 Deli Langkat Tabak Maats 260 pCt Algemeen Handelsblad 125 Maats Hotel Keizer Karel 50 Rijnl Stoomtramweg Maats 100 AANGEBODEN Oblig Polder Schouwen Opr aand Nederl Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Aand Maatschappij Geldbelegging Noord Holl Landb Crediet Deli Langkat Tabak Maats Cultuur Maats Djajagiri Kayoe Enak Maats tot exploitatie van Limburgse he Steenkolenm Algemeen Handelsblad Brood en Meelfabriek te s Gravenhage Calve Delft Fransch Holl Oliefabriek Nederl Indiache Gas Maats Twentsche Stoombleekerif Gouda fabr v Melkproducten Nederlandsche Gntta Percha Maatschappij Oblig Maats Het Witte Huis Aand Maats Hotel Keizer Karel Buffet Mg E Fluribus ünnm Z H0II Koffiehuis Preferente Idem Gewone Oblig Stoomtramweg Maatschappg s Bosch Helmond 75 pCt f 90 103 pCt bod 310 pCt 135 25 140 130 40 90 150 95 91 62 bod 60 15 95 Beurs van Amsterdam Slotkrs 80 96V Vrkrs 80V 99 1 82 ly 94 6011 971 97V 16 OCT Sm 1 i a d C t Kod W 8 8V dito di o dllc 8 dito dito dito 3 HoKOii übl Qoudl 1881 93 4 TAUl Iiuohtqrmg 1868 81 6 tkMTI OW in papier 1988 81V dito in iil etlSeS I PoaTCOAL Obl mot ooupoD 3 dito tiokol 3 lltnlj D Obl BinoOBl l894 4 dito OecoM 1880 4 dito bijSotlii 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 duoiosoud loon 1883 dito dito dito 1384 5 dFAX Porpel aobuld 1881 4 67 80 90 sev 676 416 Tuuiu Qepr GooT leen 1390 4 86 G o leening soria D G6o leenin BorieC SoiuArs Bp T oblg 189 = Mailoo Ob it 8oh 1890 VnmiJMA Obl onbop 1881 4 AWITEADAM Obligation 1896 8 KOITIMAH SlBd looL 1894 8 N D N A fr UanJalK aand Aiend b Tab M OortiflcatenDeUHaataohappg ditoArn Hypolkookb pandbf 4V OulUHij dor Vonteol aand Or Hf pothoekb pandbr 4 Noderlandsohe baok aand 194 Ked Handfllmaataeb aito N W kPac Hyp b pandbr 8 9 l EotL Hypothoekb pandbr i l Utr Hypolhookb dito 4 101 OoaTBNB Oost Hong bank aand 1901 KülL Hypotheekbank pandb 6 Ahhika Ëqut hy potb pandb 4 Uaiw L G Pc Lien oort 9 68 VlD HoU U Spooi w Mij aand 106 Ulj lot EipL T 9t Bpw aand 119Ned Ind 3poarweg m aand 8187 Ned Zoid Afc 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4 IrAluSpoorwl 1887 89A Bobl 8 66 Zuidltal apwmij A H obl 3 69 Poirs Warwhau Woonen aand 1041 RUSL Or Rn Sp Myd obl 4 Baltiube dito aand I Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 8V Kimk Cb Azow Bp kap obl 100 dito dito oblig 4 9 U AMitaLA Cent Pao Sp Mg obl 6 GUo k North W pr Cr aand l 816 dito dito Win 8t Peter obl 7 I 140 Denver k Bio Qr Spm eert r a 40 uIllinoi Central obl in goud 4 1 108 LouUv b NaihTillI Oer t aand l 107 Moiico N Spw Mil lehyp aSl 105 Hub Kansas t 4p0t prof aand N ïorkOntaaiokWest aand 3 i Penn dto Ohio oblig I Oregon Calif Ie hyp in goud 104 Paul Minn k Manit obl Ou Pae Hoofliji obig 8 dito dito Lino Ooi Is hyp 0 6 89 Oaxada Can South Ohirt T aaad 4TlK 0 Hallw k Na lo h d e 0 99Amsterd Omnibus Mij aand fiD Stad Amsterdam aand 8 lOll Stad Botterdam aand 8 10 BlMil Stad Antwerpen 1887 8 lOJ Stad Brussel 1S88 8V 1081 Uona Theiss Begullr Geialsoh 4 U9 ii Ooinn Staatsleenig 1880 6 117 ILK Oo l B 0r l880 8 109SrAJin Stad Madrid 3 1168 411 Km Ver B ii ATb 9iK ol ri rt ONTVANGEN eene groote Collectie NOÜVEAÜTÉ S in en Tailormade Costumes O SAMSOM FOSTKANTOOE TE GOUDA lilJST van de onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten gedurende de Ie helft der maand October aan dit kantoor en de daaronder behoorendo bulpkantoren ter post bezorgd Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming BRIEVEN M Dijker Amsterdam mevr Sjouwerbier Gouda H Prins Hansweerd mej Steenmeger utrecht BEIEFKAAETEN J Verlinden P Fr V Hasselt Amsterdam G Noordam Rotterdam Schipper r Weenen DRUKWERK mej Brand Amsterdam M E Plas Gouda Kollmger Hilversum A Bea Rotterdam Geweigerde stukken mej B V Bemmelen Gouda A Fourdaine Haag mej A V Leeuwen Rotterdam De Directeur H C HENNEQÜIN ÏSElCI A lvCE3 VEESCilEIDENHKID De zaak Ter Laan wordt nu ook door De Sollicitant besproken Dit schoolblad heeft zich eerst verheugd over de verkiezing van den heer Ter Laan maar het ziet zich nu teleurgesteld omdat bjj pogingen doet het Kamerlidmaatschap mot zyne betrekking van schoolhoofd te vereenigen Het blad verwijt hem minder het algemeen belang dan ziJn eigen belangen en die van zgn j ezinin het oog te honden Ook keurt De Sollicitant het af dat de heer Ter Laan nn hg van B en W in hooger beroep is gekomen bij den Gemeenteraad schrijft De gemeente Delft is arm en heeft krachtige hulp noodig ook van de StatenGene raal Op dit oogenblik zgn bi v een viertal zaken waarvan de beslissing geheel of gedeeltelijk ligt bij de Kamer voor Delft van het hoqgste gewicht Volgen de Indische instelling de grensregeling de verbinding van Delft met het oosten van ons land de artillerie inrichtingen De gelegenheid is te schoon voor den Gemeenteraad om de kans voorbij te laten gaan een stadgenoot in de gelegenheid te stellen voor de dringende behoeften van Dellt op te komen De Sollicitact ziet in die regelen eene poging om pressie op de Raadsleden uitte oefenen die niets te maken heeft met het algemeen belang welke regelen haar zonderling voorkomen uit de pen van een so ciaaldemocraat Bij de processen tegen een aantal Hollanders te Pretoria is zegt de N R Ot dnidelgk aan het licht gekomen dat er voortdurend communicatie bestond tnsschen de Boeren in de hoofdstad en die te velde Kitchener had niet genoeg manschappen om het kordon om de Transvaalsche residentie behoorlijk dicht te trekken Vier of vgf der thans veroordeelde Hollanders zijn op een goeden dag Pretoria uitgewandeld en vervoegden zich bij de voorposten van de la Key die des ds bij het Leprozeugesticht lagen d w z een dik half uur rijdens west van Pretoria Maar zij werden afgewezen omdat de la Eey geen enkel man meer bg ziJn kommando wenschte dien bg niet persoonlijk kende De vier of vjjt aspirantstrijders vertoefden daarop eenige dagen in bet veld doch konden geen ander kommando vinden Zy werden ten slotte door den honger gedwongen terug te koeren hetgeen hun inderdaad gelukte Onopgemerkt kwamen zg weer in Pretoria Verraad bracht later hun uitstapje aan t licht De ontdekking van deze wandeling moet Kitchener zeer hebben ontstemd Vast staat dat veertien man van de la Key s kon mando de begrafenis van mevr Krnger hebben bijgewoond en van deze plechtigheid een omstandig relaas aan hun medestrijders hebben gegeven aüveuteStÜS Tot onze droefheid overleed heden te Arnhem in den leeftgd van 36 jaren onzen Zoon Broeder en Aanbebnwd Broeder DIRK BERMANUS THH gepensionneerd Hoofd Inspecteur van Politie Wed C THIM LoMA Arnhem A THIM N THIM Hebma de Gboot GoDBA 16 October 1901