Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1901

No 8625 Vrijdag 18 October 1901 408te Jaargang GOMCHE WRAOT I iieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken elefoon n MS Do UitgTive dezer Courantg e chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen üo prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏJF CENTEN Telefooi Ra n ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Antoine Frères Waltham Internationale Watch Omega Horloges erkent de beste merken L ÏÏITTENBOGAAUD HOELOGEE OOSTHAVEN lAmCHAPPIJ TOT NUT VAN l MUm Departement CiOUDA Zaal van de RÉUNIE Oostharen Donderdagavond 17 October 1901 ten aek $ uur precies TOOHBRAGBHTOKl te geven door den Heer Henri de Vries Tooneelspoler te Amsterdam V K 06RAMM A Ben man die geeuwt naar het Franscli van E Gbeskt Dahcoubt n fhiamêeh Kiexer Jubtds v Maueik Koef Jloen A v Sfbihkhuusek r M V Z B i Am Boehzeitsmorgen Dr E Stüloebacir 5 Fee tiitemming A BEUDiRa ENTEÉE aan de Zaal l 0 7 voor nietLeden van het Nnt Voor leerlingen öyranasinm en H B School wier ouders of verzorgers geen Nutsleden zSn ao cent Leden der Volkaleeszaal vrije toeuang tot de tribune De Seeretarie WIJNAENDTS N B Do contribntio van Nuts Leden bedraagt l 4 60 sjaars Dames Offlcieron en Onderwijzers hebbon met hun gezin voor 1 2 50 tjaars toegang tot aUe voordrachtavonden De8rTrekking BIB LOTSNC010 CTAAT183 heeft HA AN DAG a s te Brussel plaats Hoofdprijs Prs 100 000 benevens 3M prijzen van Fr ttOO Fr MO ftO en WO Gehcele aandeelen i f 1 25 recht gevende op de volle bovenstaande prijien welke onmiddelijk worden uitbetaald Toezending der Aandeelen na ontvangst van het bedrag per postwissel ol lu roede postzegels TrekkingsljjBten direkt na de trekking gratis en franco Neord Brabaiiyie LoUrij Ekten Bank BRBIIA TE KOOP ot TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een prachtige TUIN aan de Oostbaven voorzien van öas en Tbev1ag n bS IZAAK CATS EÏIÜH Lange Tiendeweg ü 29 öonda LOTEr in hot OndersteuningsfoHds ten behoeve van don Nal Bond aii Handels en KanUorbediendeii in 5ied yn te verkrijgen bij A BElNKMAt ZN i SO oent per lot Trekking 21 October KACHELS oopt geen VOLHAAED AMEBIKAANSCHE KACHEL of degelökc W EIOEN iEMAAKTE GELAKTE KACHEL alvorens ge gezien hebt k de Prachtige Collectie van dat Artikel 1 RW W ► P ROND P juist tegenover de brug Achter de Waag Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en ISeelaandoeningf binnen den kortst raogelpen tp te doen genezen neemt onmiddellijk do toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M R L I A M T II E uit de KoninklSke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van lèéiSaa H N VAN SCHAIK V DEN HAAG Flacons f 1 Hofleveranciers 70 ets 40 et bil fS TWÖLFWS OiirWia tymm Gouda p MlKBlES Kleiweg E JoO a l7 l rr l MTI m Veerstal B 12ü te Gouda A BOUMAN Moordrecht flHKSK M J rr r7Lr A nvT ZESSEN Schoonhoven J T TÜUKBN Bo k op B f WWK Ouid A 8CHKBB fl JJ ctó P W v EDE CW J K v y a tlflinENl ie Keniwiik P V D SPBK Moercapette D t d STAK Waddmniveen Wed LS wJZ t M lSlKUKt Wa ldLse een P A o GBOOT Oud D A JONÜH Oudewater J P KASTELEIN PoUhroeherdam D BIKKBB e Bemciwp Antlsepllsclie Tandpoeder en itntl§cpti§cli niondtincliiur van E ASSÜTO Tandarts te t Oravenhage OVEaAI VËBERUQBA AR PRAEPARATEN VAN Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda I Quina Laroche rfS r r Xg W 1 u JJ ll r tin na lott of kf mhcd toorti CD harcEC olgen K ipUBTerterlnK leouwhoofdpljn ter veriterlting na liekte of kttambed koorti en hare gevolgen WL OUINaXaROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebwk BlnkWcllt kwalen y i Krlttichea le ftljd ent V crVnigbnar in llacona ft ƒ I ÖO en 1 PilrAl jlpgn TOfdzaam ver9terkend vngenaamvansmaaIc voordai eU ktcliEeb aik T kinderen wakken en kllerachtige gcsteUen leer lan te be Telen AU guteukraohGge drank bij etoomlasen der spljaverterlngBorganen en dlBrrhée ool Toor niigaHngen en kleine lunderen Prij per bui i H Kgr 1 70 k Kgr 0 9 X H K t 0 60 Chtmlich Mplb cuilf ö Speciaal voor Kindervoeding in buNen k Kgr O BO u we ITl HVaUliVCr Kgr O BO Kiir 0 36 Tama rinde Bonbons gI gggS r gc r ffiir yo l M I wil n J T m nJ Bonb SS r KRAEPELIElf S HOLM K cri S BdentM Bralnè cóngèstl elc voor rj5c lsiMKit dur de Yonn oor hit kind bejterlUk it mü k a iigeMMn Tnj pet do e 0 80 en ƒ O OO SalmiakPastnies t ZC tLt S mr l een H n oplo J en erMcE d middel JU ultnemendidd aul eud m D fleschje verktijgbur Frij 0 20 P 1 KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST JUiitM middel tegen Bhtiul held enz mag ia geen breken In flcB ct en 50 et bij en Drogisten im bij Oé Weiu Co ROTTER DAM Dit goede oude Huistiek licht Yertoud enkel Uuiageiincintschen i 1 25 75 HIlApothekers Te Amsterbim v Tuyll IICITER ANKFR PA N EXPFLLER K AsfhinSl l7iOPai ifl tl Het rookenwnerhaWe cigarette Uvoldoendt ter bartm lie prezen zijn door den Staat gegarimdeerd Hoofdprijs lenbiedehel yokèband BOO OOO Mk UUnoodigtng tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Mioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldlotertj die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 16 prijz ilO OOO M 1 prijs 4 800 000 M S6prüz iSOOOM 1 prijs i 190 000 M lOÏ prijz iSOnoM prijs k 000M 1 6 prijz aSOOOM prijzen i 70 000 M 4 prijr iUOOM l prijs s 65 000 M 61i prijz iilOOOM 1 prijs a 60 00 M 1030 prijzen i 800 M 1 prijs i Ki OOOM 30 prijzen 3 0 M prijzen a 50 000 M 77 prijzen i 800 M 1 prijs i 40 000 M 136058 prijzen a 169 M Iprijs i 80 000M 9il89 prijz 4 150 148 1 prijs i 20 00CM 116 100 M l088prijz i78 45 l Totaal 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot fc 5 000 M in de 3e tot 60 000 M inde e tot 66000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 5 5 00 l M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 800 000 event tot 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offitieelo trekkingslijst De nitbetallog en verzending van prUïen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder Öe strengste geheimhouding ar Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours V Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Hcckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Echt Zeeiiwsch Tarwebrood iX cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCEE STOOMVEEVEWJ chemische W ssoherij VAH 11 OPPEIVHEIilEK 19 Krulnhade HoUerdam Odbreveteurd door 1 M den Kouiug der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer H G TBIJSBIJBG Koi te Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het atoomeu en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluohemantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ene worden naar da nieawtte en laatste methode geverfd § 1 Wie T ferkelijk p r jj s stelt een lEOELlJH te hebben laat zich totograleeren in d Potografiêcke HuntUurtehUmg STXJIDIO TaD P V D WAALIS Fl SINGEL 661 Goud Druk van A BEINKttAN t Zo Buitenlandsch Overziebt De Times verneemt nit Dnndee dat d e poging van generaal Spens om in dèn naclit van den Uden de Boerenmacht te overrompelen die afgezonderd lag ten noordwesten van het Ngomeboscb mislukte door den regen en den mist De Engelschen zagen de Boeren jnist wegtrekken en door den slechten toestand der wegen mislukte ook de vervolging door de Engelschen daar hnn paarden spoedig waren uitgeput zoodat achterhaling der Boeren onmogelgk was Botha s hoofdmacht is nog steeds in de boschstreek van de Pongola en in den omtrek van Slangapieskop waarin waarschijnlp groote Boerenvoorraden verborgen zyn Do berichten over de bewegingen van Botha z jn tegenstrpig De colonne van kolonel Colville heeft den Uden Pietretiei beaet zjj vond deze plaats verlaten ofschoon de Boeren haar klaarbiykeiyk nog pas bezet hadden Er is aan de tegenstanders van het Duitsche douane ontwerp een teleurstelling bereid De Bondsraad heeft zooals wj reeds meedeelden het ontwerp in behandeling genomen en nu heerschte er by de agrariërs de vrees en bü de tegenstanders de hoop dat men daar naar aanleiding van de scherpe en ernstige kritiek ingrijpende veranderingen zou aanbrengen te meer omdat van regeoringszjjde in antwoord op die kritieken telkens was gezegd dat het nog slechts een voorloopig ontwerp was vatbaar voor gropte veranderingen Maar nu komt het Berliner Tageblatt die goede verwachtingen teleurstellen Het blad deelt mee dat de commissie uit den Bondsraad dit ontwerp in drie zittingen hebben behandeld doch slechts ondergeschikte veranderingen er in hebben aangebracht die geenszins voldoende zijn om hen die er tegen geprotesteerd hebben te l vredigen Het is waar dat dit slechts commissiewerk Is maar het Berliner Tageblatt zegt dat de Bondsraad dezelfde neigingen heeft en dat h j ongetwijfeld het dubbel tarief op granen zal goedkeuren vat in het oog van de liberalen het bezwaarlijkste is van het heele ontwerp De Bondsraad schijnt dus de inzichten vau graaf Von Biilow te deelen om nit politieke overwegingen groote concessies te doen aan de Agrariërs al gaat dat ook ten nadeele van de handelsverdragen met andere landen Vooral de groote industrie centra in t Zniden van het Rijk en de handels centra in de Noorsche havens volgen met groote ongerustheid den verderen gang van zaken FEVILLEIOX m B I BIR GBW 531 Je ruit als ge je uniform hebt uitgetrokken eerst toonen dat je een flinke boer bent Jovica blijtt voorloopig bij de jonge mevrouw von Steinach om zich vóór alle dingen vertrouwd te maken met de taal en de zeden van ons land daarna zullen we verder zien Ik denk de volgende m£tand het heilig doopsel aan haar te zullen volbrengen je udcrs hebben belootd dafrby peter en meter te uilen zijn 1 Ja eerwaarde maar dat moet u zoo plechtig mogelijk doen opdat er in heel Tirol over gesproken wordt viel Moosbacher hem in de rede en de boerin voegde er bq En de geheele eerwaarde geestelijkheid uitden omtrek moet er ook bij zijn Jörg maakte van vreugde een sprong die in strijd was met allen eerbied en alle waardigheid daarop greep hij in vervoering de hand vat deu pater en kuste die zoo hartelijk mogelijk Eerwaarde dat zal ik mijn leven lang nietvergeten Ik hebt al lang gezegd een eerwaardegeestelijke brengt Wies in orde Leve de jongeMoosbacher boerin Een half uur later begat Gerald zich met zijn eugdiige gemalin op weg naar het kasteel Steinacb Er is vroeger gezegd dat Wilhelm II zeer beslist ijn wil heeft te kennen gegeven de handelsverdragen te handhaven en eveneens de Alliantie met Oostenrijk Hongarije en Italië Doch in den laatstee tjd hebben er herhaaldelijk geruchtea en ook vaste berichten de rondte gedaan volgens welke de staatslieden in de bei4e laatstgenoemde rijken zeer sterk tegen de Duitsche tarielplannen gekant waren met bet oog op htin eigen producenten t Belooft in ieder geval een warm debat in den Rijksdag te zullen ge f en Er is al van verschillende kanten gedreigd met een obstructie evenals indertijd biJ de Lex Heinze De correspondent te Parijs van de ïndépendance Beige seint a an zijn blad dat do Op den Uen moet Camille Pelletan een langdurig onderhoud hebben gehad met den minister Delcassè jvaarin hij dezen de bezorgdheid zijner politieke vrienden niet verlioelde en gisteren heeft Pelletan in het te Toulouse verschijnend blad La Dépêche een vrij heftig artikel over de Rnssiche politiek tegenover Turkije het licht doen zien Hij beschuldigt daarin Rusland van ten koste van Frankrijk zijn eigen belangen te behartigen Turkije is daardoor in de mogelijkheid gesteld met de eischen van Frankrp den spot te drijven De socialistische afgevaardigde Sembat heeft minister Delcassè verwittigd dat hij hem in zake het Fransch Turksche geschil in de Kamer wenachte te interpelleeren De houding der radicalen zal misschien eenigen invloed hebben op de voornemen van het ministerie van buitenlandsche zaken dat zich in t algemeen tegenover Turkije wel te inschikkelijk betoont maar nu waarschj nlp de Frnnsche regeering stappen zal laten doen die niet uitsluitend liggen op het gebied der diplomatieke onderhandelingen Sevilla gelijkt meer op een legerkamp dan op een stad Alle belangrijke punten zijn door militairen bezet patrouilles infanterie en cavalerie doorkruisen de straten voor de openbare gebouwen ziJn wachten geposteerd In de bakkerijen staan soldaten aan de ovens de bakkerswinkels worden door militairen beschermd Gedurig hebben botsingen plaats tnsschen de troepen en de stakers die met Jovica zat naast den koetsier hare tranen w ren gedroogd en zij zag er zeer vergenoegd uit want Jorg had vóór de aireis natuurlijk nog tijd gevonden bij haar te komen om te vertellen welke gunstige wending de zaak door toedoen van pater Leonhard genomen had Tevens had hij niet verzuimd haar mede te deelen dat de Moosbacher hoeve maar een kwartier van het kasteel Steinach verwijderd was Het rijtuig reed snel voort door het ïonnige dal der Etsch dat zich dezen dag met al den glans der heerlijke natuur scheen versierd te hebben om den terugkeerende zoon en diens jonge vrouw het welkom in het vaderland toe te roepen De uitgestrekte landouwen en frissche weiden waren als met gouden zonlicht overstroomd Zoover het oog reikte zag men niets dan lachende wijngaarden en heerlijke tuinen als een krans van groen en bloemen de fraaie hoeven en landhuizen omringend welke zi op hun weg ontmoette afgewisseld met prachtig gelegen sloten en kasteelen welke hun tinnen en transen hoog in de lucht verhieven Ruischend en tintelend van zonnelicht stroomde de rivier voort zich slingerend als een zilveren lint door het heerlijke landschap en bracht ook haar welkomstgroet aan de huiswaarts keerenden Kondora aan alle zijden verhieven zich hemelhooge bergen groen aan den voet overgaande in het donkere grauw der dennenbosschen en van de hoogste toppen blikte de lichtende sneeuw neer in het dal waarvan de zuidelijke winden de gansche pracht en heerlijkheid van het zuidelijk klimaat verleenden Nietwaar myn vaderland is mooi i vroeg roede eu zwarte vlaggen langs de straten trekken Van verwondingen of ernstige ongevallen verluidt echter nog niets President Roosevelt is naar nit Washington jan de Morning Post wordt gemeld bezig met het onderzoek van drie ponten die hy bespreken wil in zijn eerste Boodschap aan het Congres namelijk de wetgeving tegen de trusts de beperking der immigratie eu de uitbreiding der vloot Het is de bedoeling van den President om de Amerikaansche zeemacht sterker te maken dan die van eenig land ter wereld behalve Engeland En hij zal zijn best doen om het Congres te bewegen daarvoor in de aanstaande zitting belangrijke sommen te voteereu Zooals bekend is was Presidflnt Roosevelt vóór zfln benoeming tot vice president onder staatssecretaris van marine en sedert dien ty is hg herhaaldelijk krachtig opgekomen voor de versterking van de Amerikaansche vloot X s een bew js van president Roosevelt s onafhankelgkheid en onpartijdigheid zegt de Standard kan dienen dat hij opnieuw zgn voornemen heeft te Jiennen gegeven om de openbare ambten te Bezetten met de meest geschikte personen onder te vragen tot welke partg zy behooren HJ leide Wanneer het volk mün bedoeling be Opt en dit toont door mö ala goedkenring van mgn houding aan het hoofd der Repnblikeinsche candidateniyst te zetten voorde Presidentsverkiezing in 1904 dan zal ik het daarvoor hoogst dankbaar zOn doch als ik een enkele kliek vereeniging ot party zon moeten dienen om hun toestemming voor mün verkiezing te verkrygen dan zon ik niets om myn herkiezing geven De Repnblikeinsche party is beter gediend door het winnen van het vertrouwen des volks dan door het winnen van de hoofdden der party machine Deze houding van den President zegt de correspondent van de Morning Post heeft ontevredenheid gewekt onder de Republikeinsche leiders en deze zjn reeds nu een krachtige beweging begonnen om de herbenoeming van President Roosevelt te beletten Maar bij het volk zal de volkomen juiste en verstandige opvatting van den President zeker weerklank vinden Verspreide Berichten Fejjjkeuk Het heet dat de regeering den uitgever Gerald met stralende oogen aan zijne jonge vrouw Zult ge hier je geboortegrond wel missen Ik mis nietsi aan jou zijde fluisterde Danira terwijl ze met een gelukkigen glimlach tot hem opkeek Ik zal dan ook alles aanwenden om je dit nieuwe vaderknd fief te doen krijgen en toch overvalt me nu en dan een zonderling gevoel als van geheime vrees dat de vroegere tweestrijd zich weer in je hart zoU kunnen openbaren Je hebt het me lang en ïwaar doen gevoelen Danira dat je volk vijandig tegenover het mijne stond Maar ze hebben nu toch vrede gesloten evenals wij Neen Qerald ge behoeft niet bezorgdmeer te zijn Wat ik te bestrijden en te overwinnen had dat Werd reeds bevochten in dienslormachtigen nacht toen ik defl tocht aanvaardde van de Wila bron naar het fort Het was demoeilijkste keuze waarvoor ik ooit gesteld werd tienmaal moeilijker dan die tusschen leven endood en ik koos je reddiag Was dat met voldoende i En na deze redding wilde je nog je eigenleven en ons beider geluk opofferen aan een waanzinnig vooroordeel Je zoudt verbren geweestzijn wanneer deze kentenis over je lippen gekomen was en j wilde dat noodlottige woordspreken Het was geen waanzinnig vooroordeel Gerald zei Danira met een bijzonderen nadruk Het ware niets raeir geweest dah een zoenoffer Ik wist dat Marco voor dien aanval zou standhouden en als het tot een strijd kwam al hetbloed müner stamgenooten d vloeien door de van bet te Pargs verschijnende Tnrksche 1 O r i e n t Nicolaides heeft uitgewezen Dit blad was een orgaan van de Tnrksche regeering werd door haar financieel gestennd en verdedigde de belangen van Turkije ook in het Tnrksch Fransche geschil waarbij hooggeplaatste Fransche persoouiykheden niet gespaard werden Oe Fransche Panamakanaal maat schappï heeft haar agent den heer Entiu aan de Amerikaansche regeering doen aanbieden volkomen afstand van het kanaalmet alle rechten en concessiën voor den prjli van vgftig millioen dollars vyftig procent minder dan oorspronkeiyk gevraagd is terwyi de schatting van Amerikaansche zydeliep tot 36 millioen dollars Tegen de veroordeeling van denanarchistisclien dichter Tailhade zal van soci aaldemocratische zijde onder voorzitterschap van Zola geprotesteerd worden in een metioE DolTSOHLAHD By de behandeling van de zaak tegen het democratische orgaan Der Boobachter te Sttttgart in verband met de verspreiding van onjuiste en voor het leger in China beleedigend geoordeelde berichten zal 0 a als getuige k charge optreden de vroegere commandant van de Duitsche Chinaexpelitie InUenant generaal Von Lessel Door den ambtenaar van den bnrgerlyken stand te Aken is geweigerd de voltrekking van de ecbtverbintenis tnsscheneen paar waarvan de bruidegom niet degebruikeiyke witte das en het dito overhemd droeg doch een eporthemd De manmocht praten als een boek t baatte geenzier als vrS man had hij het stadhuis betreden en als vrg man keerde hg huiswaarts t Is nu maar de vraag wat het zwaarst by hem weegt het hnweiyk ot zyn afkeer van een meer laahionable kleedij I I l asassss Gemengde Berichten Dit Amsterdam meldt men Zekere S en zgn vrouw wier woning in de Bloemstraat eenige dagen bewaakt werd zgn gisteren gearresteerd verdacht van diefstal met inbraak Het groot aantal nieuwa gierigen bemoeiiykte het overbrengon De berichten over de veroordeeling van mariniers te Christiania vinden wellicht eenige opheldering io bet volgende fragment van een reisverhaal door een der schepelingen van Hr Hs Utrecht Even voor tien in den voormiddag van den uwen vergoten de schuld daarvan ware op mij neergekomen want ik was het die den vijand had geroepen Dit bloed zou ons eeuwig gescheiden hebben want ik zou met de herinnering er aan niet hebben kunnen leven Toen spra een hoo gere rechter het doodvonnis uit over Marco en dat vonnis bevatte tevens de vrijspraak voor my De strijd bleef achterwege Ms de wilde zonen der bergen zagen in dat teeken hetzelfde wat ik er in erkende een oordeel Gods