Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1901

No 8626 Zaterdag 10 October 1901 4Qste Jaargang mimm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o M De Uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonilerlijke Nommprs VIJF CENTEN ADVEETEÏfTIilïf in alle Coiiranten worden aangenomen door het Adverleiitlc Bnreaii van k BKIi KNiN ZOON De82nrekking LOTEN GOWTAATISSS beeft MJANVAO s s te Brnesel plaats Eoofdpiïjs Frs 100 000 benevena SM prijzen van Fr MOO Fr MO M en irO Geheete aandeden k f 1 25 recht gevende op de volle bovenstaande prijzen welke onmiddeiyk worden uitbetaald Toezending der Ajindeelen u ontvangst van het bedrag per postwissel ol in roede postzegels Trekkingaiysten direkt na de trekking gratis en Iranco Jlwril Brabaalsdie Lolerij Effectiiii Bank BHGHA TE KOOP ol TE HUUR om direkt te aanvaarden Ben HeereohuLs met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van Oas en Waterleiding Te bevragen by IZAAK CATS papier 1 Lange d iendeweg D 29 Qonda LOTE i in het Ondersteuningsfonds ten behoeve van den M BoDii Tan Handels en Kanltorbcdienilen in Ned lyn te verkrygen bg A BBINKMAN Zn k SO rent per lot Trekking 21 October ARAHIM KXOMkSim frinteiiiss NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het WintertHnoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JiLUZOTdir Paris Hetzellde wordt dan omgaand grati en franco toegezonden Bestellingen van a 25 francs vry van alle kosten aan huis met S verhooging Iléexpeditle kantoor Ie Koiendaal N It Ondergetekende beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dosvarlargd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 0 l u HM bwte OBHlutMrkri n p mikkalrkitefoMamUUdToorlInna m rooral d mM m IQiidtfiehoenwwk U de Apprihnil vu C IMIItr fc C will Mltll Str 14 Men lette oel iiu op neem e febrlekemerk eckrneeei t i bene rielenert Ie Hteiewtrt MulVlee W m e eai leien neelk II UMaiw iAnSea IlollaiKlsche Ceiiieiilsleeiifabriek D VELDHUIS OïTie u TxrerlcerJte a d IJsel HEEFT EN HOÜDT STEEDS IN VOOBEAAD Ei en Cirlrelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAOT PRUaOPOAVE Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielyk te verteeren te warme of te koude spflzen of door onregelmatige levenswöze een maagiyden als Mangkatarrh itnagkramp Ma tgpfjnen moelelijfce npijHvertering of vertlüming op den hals gehaald hebben zy hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffeiyke werkingen reeds j sedert vele jaren bewezen zyn Het is uê rt UrioffacBs ruióenmjn Deze Kmidenwön is alt voortreffeiyke geneeskrachtig bevondehe kruiden met gooden wgn gemaakt en versterkt de spysverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zjn Krnidenwyn geneest storingen in ie bloedvaten zuivert het 1 bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tyd gebruiken van Kruidenwyn worden mnagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet das niet talmen er eene proef j medete doen Symptomen als hoofdpyn oprispen zuur in de maag opzetting misseiykheid met braken die by chronische maagziekten des te hevifeer optreden worden dikwyis na eenige malen drinken genezen VA1 et l T ïn r onaangename gevolgen daarvan als V CtBVUffpAUf benauwdheid koliokpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDEN Wl IN dikwfllb snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wvdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten 1 zyn meestal de gevolgen van een slechte vertering on oldoende bloedvorming en een ziekeiyke toestand van de lever Bjj gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpynen slapelooze nachten treedt een voordurend I ziekeiyke toestand in KRUIDENWI JN wekt de verzwakte levenskrachten I op KRUIDENWI JN verhoogt don eetlust bevordert du spgsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den eieke nieuwen levenslust Talrijke attesten eh dankbetuigingen bewtjxen Ut 1 Br KRUtDENWI U te verkrijgen in flesschen ï 1 50 en 2 in de Apotheken van 6ouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwyn tegen origineele pryzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd M verlanoe uiisluiiend wtT Hiibcri lHlrich schc Knildt nwtjn I Mgn kruidenwyn is geen geheimmiddcl zyn bestanddcelen zyn Malagawyn 450 0 Wyngeest 100 0 Glycerine 100 0 Koode wyn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap d20 0 flanna 30 0 venkel anys alantawortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelon 1 worden vermengd PRAEPARATEN VAN I n I i rk llo demeetlkreohUjeenyereterkendeKmA WUNltgeniwakte y Uina LarOCne L u i h l nen setrek aan eetluet elechte M eplIeeet erincienuwhooUpIlD ter vereterking na lekte of kraambed koort e BT gea OUINA LAROCHE FERHUOINEUX in hel bij onder teeen Bloedgebrok Bleri Mllt kwalen van Krillichen leeBUd ent Verlcriicliaar u flecona a 1 90 en 1 PSLaI Porno i M m ter5terkend aangenaamy niin k v rd i elijkKliBebua ClKel V aCaO k d ren wakken enkllerachtige geitellen er te be lea Al eneeaknchflie drank b ooml wn Jer f i ft S T A Toorwigeliigenenkleioekinderen Pnj perbuel Kp n tO 4 V Kgr O Bftl H Kgr O BO Melksuiker T TlS é A sthma Cigaretten X Tb ig v e J ie Ö SÖeB T5 J j 9 Tamarinde Bonbons Kï cIi r iS Tr otti Toor IciaJerea hewjien Je I WarinJ Bonbo n KKAY n I IEN S HOLM l =l emke dleMlen de oVm oor het kind beteerl llk e de n a 1 aangenaam n rr perdoo e 0 90en O BO Salmiak Pastilles t S ri L X rUF liZ ni een alllmoploasenil en verwcliten d middel bij uitnemendheid ittluilend in O DeKhje Yerkrijgbtar Pnji O aO pet leKbie KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Hoofdprijs lenbiedehel 600 000 Mk Ue prüzeoEiJQ door den Slaat gegarandart mtnoodiging tot deelnerning de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgdgroote Geldtoterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordoel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs a SOO OOO M 1 prijs k 100 000 M 1 prijs k 75 000 M 2 prijzen k 70 000 M 1 prijs a 66 000 M 1 prijs a 0 1 00 M 1 prijs a BS OOOM a prijzen a 60 000 M 1 pns a tO OOO M Ipris a SO OOüM Iprfls i 20 000 M lOprijzilOOOOM seprijz i6000M lOSprijz ISODüM 16eprijz iJOOOM iprijr ilSOOM OlSpryz a 1000 M loao prijzen iSOOM 20 prijzen i50M 77 prijzen 4i00M S606S prijzen ü 169 M 60 148 116 100 M 1098prijz i7 8 4B l Totaal 58010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark BO OOO stijgt in de 2ekl tot ftfi oOO M in de 3e tot 60 000 M in de e tot 65000 M in de 6e tot 70 000 M in cle 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 800 000 event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost M een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hal origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De altbetaling eo verzending van pr zen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Vtr Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours JMT Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Hecksclier Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Mtifvi unorertroflen Prof Dr Liohors wolhokend l H Alleen echt met Febriebmerk I I AL tot voortdurende radicale en tekere genezing van alle zella de meest hardnekkige xenuw itiekteiif vooral ontstaan door afdwalingen op jengdigen leeftSd folal ijenezing van elke zwakte Bleet zacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysvertering Onvermogen ïmpotenz PoUntione enz Uitvoerige prOBpeotnssen rrijapor letch 4 1 11 ü a Si dubbel ïewli 11 6 Centrail Depdt Matth d Vegto Znltbommèl DtpOti M Olóban Co Botterdam I Happel Sraeenhage 1 Halmman de Jong J Ozn Botterdam WcUr b Ca ouda on bil alle drogisten nü R7 i Woad rbal m in do geheele woreUl bekend oa geroemd Onovertroffen middel tegen allo Horst Lonir Lever Maagziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijoa jdio ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden l rljs per flacon I 1 per post t l is Thinry s Wosdtnalf bezit een alsnog onjjekeude geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlyke en gevaarvolle operatie geheel orerbodig Met deze satf werd een U At Ottd VOUr onKeueesU k rehouden becngeEwel en onlaogs een b na 28 fiiar kankeriyden geoezen Breagt geneziug en fenachting der pijnen bij wonden ontstekingen enfc Tan allerlei aard Piljs por pot f 1 50 per post f l ea Oentraal Dop3t voor Nederlaod Apotheker HEKBI SAMDER8 Kokin 8 Amsterdam Wtw non depdt ia Imtelle meo dimt un die Schntoenspotheke d A THIERKY in Pwgrtd bel RohitMh Owterreieh Geliere proBpwtui te oiitbiedea bij het Cetitrul Oepöt Sander Rokin 8 Amiterdtm Gouda Druk van A BRINKHAN Zn BuiteDlaodsch Overzicht De Belgische kamer heeft Dinsdag de dehatten over de legerwet afgewisseld door eea debat over den slechten economischen toestand in het land naar aanleiding van een van sociaal democratische z de gedane interpellatie of de regeering ook maatregelen zott nemen ten eiade de gevolgen van den econoVniBchen crisis te bezweren en te verhinderen dat hq het naderen van den winter de arbeiders te lijden zullen hebben van langdurigen stilstand der werkzaamheden Door den interpellaot werd een treurig tafereel opgehangen van 4en toestand in de induttrieele districten en hij betoogde dat de kamer een bnitengewoon crediet moest toestaan Minister Snrmont antwoordde echter dat noch de regeoring noch iemand anders iets aan den toestand kan veranderen de omstandigheden leidden tot overproductie on men staat na voor de gevolgen daarvan Anseele trok toen van leer en wees erop dat er door de regeering voor noodlpende landbouwers wel geld wordt gegeven maar niet voor de proletariërs En zelfs in de vette tyden van voor jaren bleven de loonen laag zoodat de arbeiders niet konden sparen Dat bracht den premier De Smet in het debat die den landbouw een publiek belang noemde en in t algemeen bestreed dat de regeering niet genoeg voor de arbeidersbelangen deed Hij vroeg of er in Frankrijk waar een sociaal democraat minister is er beter voor gezorgd werd dan in België Nog door anderen werd er aan t debatdeelgenomen de kapitalistische productiewijze werd er bij ingehaald doch daar hetslechts een interpellatie wa sloot het debatzonder besluit y In de Oostenrüksche Kamer hebhen verscheidene leden van de Duitsch liberale partj een interpellatie ingediend over de immigratie van geestelijken in Oostenrijk De bladen zgn van oordeel dat men mag aannemen dat de Bijksraad waarvan de zitting gister een aanvang nam in staat zal zijn dadelijk aan den arbeid te gaan nn de politieke toestand betrekkelijk kalm is In de Kamer diende de minister van financiën de begrooting voor 1902 in Deze beloopt in uitgaven 1 685 117 944 kronen zijnde 43 964 600 hooger ontvangsten 1 685 966 357 43 668 772 hooger zoodat er een overschot is van 848 413 kronen voor afbetaling van f kapitalen der algemeene schuld biJ vervaltijd FEVtLLElOX Uit tDuitich van W HAUFF In eenen postwagen die tweemaal per week van Frankfort naar Stuttgart rijdt reisden eenige jaren geleden op een schoouen Septemberdag twee jonge mannen Ëen van hen was reeds vóór Darmstad ingestapt en hem had de binnenkomende passagier reeds op den eersten aanblik en den vriendelijken groet waarmee hij zich naaat hem nederzette alle vrees benomen dat het toevat hem een onaangenamen buurman mocht geven De verdere reis echter bewees dat hij niet verkeerd had geoordeeld dat zijn reisgenoot een welop voed man was Hetgeen h sprak was nu wel niet vroolijk maar toch vrij ftn verstandig en niet zelden zelts getuigden enkele uitdrukkingen en gedachten zijiu buurmans van diens goede opvoeding ervaring en belezenheid die men achter dien ietwat groven jachtrok en de onbeduidende lederen muts niet gezocht zou hebben Het kwam dezen reiziger voor dat hoe verder hij naar het Zuiden gug er een gevoel van achaamte in hem opwelde altijd geloofd te hebben Er zullen obligation gecreëerd worden tot een bedrag van 22 033 360 kronen in papierrente en 3 034 540 kronen in zilverrente De minister constateerde dat de begrooting een gering overschot aanwijst en dat de economische toestand vrü bevredigend is De resultaten van het loopende dienstjaar wettigen de hoop dat de geraamde onvangsten waarschijnlijk overschreden zullenworden De minister sprak verder de hoop uit dat in de eerstvolgende jaren het evenwicht op de begrooting zal gehandhaafd bljvon De Fransche budget commissie heeft haar rapporteur opgedragen om het vervallen van de begroeting voor eeredienst zooals door haar besloten in de kamer van afgevaardigden te verdedigen Door besparing van 42 millloen het cijfer van dat budget zou t financieel evenwicht op eenmaal hersteld wezen De minister Caillaux heeft Woensdag vier leden der voornoemde commissie in audiëntie ontvangen die hem kwamen vragen om inzage der documenten betrekking hebbende op de voorgenomen invoering van het monopolie tot het rafflneeren van petroleum De minister heeft de commissie de inzage der documenten vergund doch zijn verwondering te kennen gegeven dat ziJ met zulk een belangrijk vraagstuk te berde kwam op het moment datdebogrootingscpjrsvastgestBtd behoorden te wezen Canllaux is trouwens tegen de bedoelde monopolie Tegen Zondagochtend ziju te Saint Etienne de bestuursleden van don bond der mijnwerkers bijeengeroepen om te beslissen of of er nu met 1 Novemher algemeene werkstaking zal zijn of niet Gelijk men weet is de uitslag van het referendum geweest dat de grooto meerderheid die stemgerechtigd was niet heeft gestemd terwijl van de uitgebrachte stemmen de groote meerderheid voor de staking was De regtering schijnt aan het uitbreken der algemeene staking te gelooven en heeft een ministeraad gegeven aan de bespreking der maatregelen die dan zouden te nemen ziJn Eeeds nu worden in de mijnwerkersdistricten de troepen versterkt Te Montcean les Mines worden veel geweren ingevoerd die onder de mijnwerkers gemakkelp plaatsing vinden Het gaat er wat dat betreft dus op lijken dat het ernst worden zal V De gewoonlijk zeer goed ingelicht Ber aan de verhalen die men hem van t Zuiden en zijne bewoners verteld had Hoe geheel anders had men hem in het Brandenburgsche dit Zuiden voorgeschilderd Weliswaar hadden tal van reizigers dezer Bergstrasze en aan dit Nickar dal grooten lot toegezwaaidj maar och voor hem zonken al die beschrijvingen in het niet bij al datgeen wat hij nu met z ne eigen oogen zag Die beschrijvingen leeken hem toen zoo vaag zoo nietig Van de bewoners had men in zijn geboorteland slechts ééne gedachte Hier onmiddellijk voor Darmstadt beginnen de Zwaben zoo vertelde men den jongen reizigers in Berlijn terwijl men een medelijdenden blik op de kaart en een nóg medelijdender op hen wierp die deze zuidelijke landen bezoeken wilden DAïir ontmoet men geen gezelschapsteven noch beschaving een ruw onbeschaafd volk dat niet eens goed Duitsch kent En helaas niet slechts de laagste klassen lijden aan dit euvel zelis de betere standen hebben iets bekrompens iets zeer ongalants over zich en spreken zulk ellendig Duitsch dat ze de vreemdelingen in het Fransch aanspreken om niet te blozen Zie dat was nu de reispenning die men hun op hunne reis naar Zwaben medegat en in het jeugdige hoofd van den jongen Bran Knburger met zijne romantische ideeën kregen deze verhalen zulke vreemde vormen dat hij zich een dier welopgevoede jongelieden verbeeldde te zijn uit een of ander Schotschen roman die eindelijk moede van het zieX aldoor bewegen in de fijnste kringen moede van de opera s concerten en allerlei andere genietingen der groote lijnsèhe correspondent Van de Frankf Ztg verAkert dat de Keizer bepaald rekent op de afdoening van het kanaal ontwerp in de aanstaande zitting van den Landdag Minister Von Thielen zou niets liever dan zoo spoedig mogelijk zijn kanaal hebben en het officieuse bericht dat de minister niet aftreedt en onlangs een nitvoerig gesprek heeft gehad met den minister president graaf Von Bttlow doet vermoeden dat beide ministers het volkomen eens zjjn over de belangrijkste hangende quaesties en in het bgzonder over de kanaalpolitiek Na is het maar de vraag hoe de Landdag over het ontwerp denkt Het voornaamste agrarische orgaan voorspelt de verwerping en beweert niet ten onrechte misschien dat de wederindiening van het ofcderwerp juist nu al zeer onverstandig zon ziJn Het te Boecharest erschjnende blad 1 Orient Orthodoxe bevat een artikel waarin bgzonderheden voorkomen over de nieuwe richting die het Fransch Eussisch verbond zal inslaan als gevolg van de jongste ontmoeting van Tsaar en President Het blad zegt Tengevolge van die ontmoeting is het verbond een nieuwe phase ingetreden waardoor de grondslag belangrijk is gewijzigd Wij A bbea uit St Petersburg berichten ontvangen uit de beste bron en voor wier juistheid wij kunnen instaan Door de jongste gebeurtenissen is de politieke toestand in Europa gewijzigd ook wat hot Drievoudig Verbond betreft en de RnssischFransche alliantie is vast besloten niet langer de vrijwillige onthouding die zg zich had opgelegd te blijven volhonden Voortaan zal de alliantie zich beslist doen gelden in alle quaesties zoowel van politieken als van economischen aard Haar werkzaamheid zal zich om een voorbeeld te noemen zoowel doen gevoelen in de douane politiek van Duitschland als in den onboudbaren toestand die op het Balkan schiereiland en in Klein Azië is ontstaan voor de Christen onderdanen van den Sultan Ën ook in de Zuid Afrikaansche quaestie zal niet langer stilzwijgend worden toegezien Over de Mandsjoerjjsche quaestie is niets bepaald De Russische gezant te Konstantinopel de beer Sinowjef is dan ook naar St Petersburg ontboden om daar instructies te ontvangen die geheel afwijken van de hem tot nog toe verstrekte lastgevingen wereld Londen verlaten om het hoogland en zgne barbaarache bewoners te bezoeken Doch toen ginds die heerlijke wereld van bergen vol ooft en wijn en van rijk gezegende dalen opdoemden voor zijne blikken toen die schoone dorpen met hunne daken rood met hunne bewoners zoo rein en vrootijk zich vertoonden toen hier en daar tusschen prachlvolle beukenbosschen een oude burcht of een slot met glinsterende boogramen opdoken toen viel hij b na tot ïtl het andere uiterste toen was hij vervuld van lof en bewondering toen beklaagde hij dat kale vlakke Markgraaischap met zijn kalen zandbodem met zijne magere dennetjes en zijne bleeke bewoners van welke wellicht duizenden heengingen zonder ooit gindsche overvloedige druiventrossen gezien te hebben die hier in oneindige volheid schitterden tusschen het groene loof De jonge man naast hem scheen hoewel men aan zijn spraak het zuidelijk accent duidelijk hoorde de wetten der beleefdheid volstrekt niet minder goed te kennen dan de Brandenburger niet het minst verrieden zijne vragen de nieuwsgierigheid iets van zijn stand vaderland en het doel van zijne reis te vernemen hij gedroeg zich voorkomend maar waardig scheen genegener te zijn te antwoorden dan te vragen en begon zelfs zonder maar eénigszins vervelend te worden den vreemde over enkele namen en geschiedenigscn der burgers en steden die den ander vreemd waren te vertellen Eerst toen zyn buurman enkele vreemde meeningen uitte OTcr het leven in Zwaben toen keek de groene hem verwonderd aan en vroeg hem ot hy vroeger wellicht meer Verspreide Berichten Fkaxkkijx Door de Panaraa kanaal maatschappS wordt bij rondschrijven ter kennis gebracht van de aandeelhouders dat de onderhandelingen met de Vereenigde Staten tot verkoop van de heele lijdensgeschiedenis hervat zjjn reden waarom op korten termijn een algemeene vergadering zal saamgeroepen worden terwijl het bestuur volkomen vertrouwen uitspreekt in het gelukken van de zending van Hntin die gisteren te Washington is aangekomen De regeering van Columbia heeft aan de maatschappij het recht verleend de concessie tot graving en exploitatie van het kanaal over te dragen aan de reg eering der Unie De minister van openbare werken Baudin heeft vastgesteld dat de arbeidsduur voor spoorwegbearabten belast met do bewaking van den weg wegwachters en dergelijken hoogstens mag bedragen 12 nor per etmaal terwijl verder door hem de verloven worden geregeld en de inrichting der wachtposten uit een hygiënisch oogpunt Mme Panetier die op den ministervan justitie Monis heeft geschoten is op vrije voeten gesteld na een langdurige observatie door deskundigen waarvan het resultaat was dat de vronw toerekenbaar werdgeoordeeld I ZiJ heeft biJ haar invrgheidstelling de niet juist gernststellende mededeeling gedaan dat ziJ voornemens is met alle kracht te blijven ijveren voor de herziening van haar proces Basly zitting nemende In de Kamer voor Pasde Calais zal in de Kamer voorstellen invoering van minimum loon voor mijnarbeid waarbg hj van de meening uitgaat dat indien dit voorstel aangenomen wordt ook de maximumwerktp verzekerd is een optimistisch geloof terwijl e kans op afwijzing van het een zoowel als het ander uiterst waarschijnlgk is Het heet dat generaal Voyron de bevelhebber van de Fransche Chinaexpeditie te Parijs een baantje zou krijgen onderdentitel afwikkeling van de militaire aangelegenheden rakende China De hertog van Orleans de kroonpretendent Philippe verklaart zich in eenschrijven als inleiding tot het politieke testament van don graaf van Parijs één van zin met de denkbeelden van zijn vader en tot de royalisten richt hij de uitnoodiglng pal testaan met hem voor die ideeën het resultaat waarschijnlijk van de samensprëkingen in Zwaben geweest was en toen de Brandenburger het ontkende antwoordde hij Ik weet het men heelt vooral in NoordDuitschland zonderlinge gedachten van ons terwijl ze toch eerit het recht hebben die zonderlingemeeningen te uiten wanneer ze eenigen tijd inons midden vertoefd hebben Ik geef toe datmen sedert eeuwen ons vaderland van den zonderhngen kant beschouwd tenminste de Zwabersche moppen zijn reeds zeer oud Toch schijnteen groot deel dezer overdreven vertellingen voortgesproten te zijn uit cene zekere jaloesie der verschillende volksstammen en uit het kleinsteedsche dat van ouds in ons liet Duitschland heerschte In Zwaben bijvoorbeeld vertelt men al die zonderlingheden die anderen van ons vertellen vande Oostenrijkers Dat echter dit vooroordeel zeltsin de latere tijden zelts bij zulk een vooruitgangder beschaving niet verdween heeft twee gewichtige gronden De schuld ligt echter niet aan dezijde van Zuid Duitschland Pardon riep de Brandenburger iotwat ongeloovig ik zou toch niet denken Men beoordeelt onze zeden en gewoontennaar mijne landslieden die men in NooMDuitsch land ziet Al waren deze de vernuftigste menschener zijn er tóch nog altijd twee gebreken waardoorze een ongunsligen indruk bij u maken Eerstens de spraak Pardon hernam zijn reisgeeoot beleefd nietaUen gij bijvoorbeeld drukt u hé l goed uit I u druk me uit zooals ik denk en zoo doeteen goed deel van mijne landslieden ook Wordt vtrvplgd