Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1901

Maandag 31 October 1901 40ste Jaargang o 8637 mwm mmm J iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMn o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks xi met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 2ö franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN Telefoen Ko Ui ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden t erekend naar plaataroimte Inzending van Advertenti n tot 1 uur des raidd ADVERTEINTIKIN I TË KOOP ot TE HUUR om direkt te aanvaarden Een Heerenhuis met een pracbtige TUIN aan de a üostliaven voorzien van Ua en Waterleiding jOL Te bevragen by IZAAK OATH papier lU t Lange Tiendewcg U 29 Gonda LOTEili in bet Ondersteuningsforids ten behoeve van den Nat U vaD Handels en KantMrkilienen in M z n te verkregen by A BRINKMAN Zk ii SO eent per lot Trekking 21 October FEMSCEE STOOMVEEVEBIJ elitmiscbe Wassehürl VAM 11 OPI iRNIlEliHEU W Hru ttha44 ItttUurtlnm UebruvntAord it f A M don Konnit Ier Bettffln Hoofda0 6i vrmr UOllDA dn Honr II 4i TlUJSUlJIili Korte Tiendewcg D 7 8peoiHliteit foor het Htoomtju en rerren van alle Heeron en OamflMf arilproben alacoIr alle Kindflrgoederen Hpeoiale mnchting voor hel ituoiiioii vao pluolieniAUtelri veeren bont enz Pü feEJ üordgnen ialelkleedea ens worden naar tlt uienwflté n laatRt methode tfeverfd tUiAXfXM KA 9ASim DU Printeips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken do Dames die ons ge illuatreerd modo albam voor het Winternel oe noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IH MES JALUZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gmtU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranca vrg van alle kosten aan huis mot 6 verhooging f éex ieililie kaBtoor te Uoiesilaal N II IÊOPm P 0 1S S OUDE ♦ SGHIEDAMMEIt GENEVEE Merkt NIGHTOAP VerkijjuUar b i M PEETERS 1 N B Ml bawiji val slill i a Btehet an kurk ahuid vtwir BHlEDAM itKD udaiiaiuimilm Kirmi 1 P HOPPE Eelit Zetiuwsch Tarwebrood ft Mtil de K a bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Geen Kinkhoest Geen Influenza Oin Kinkhoest Influenza Borst en ISeelaandoenin ry binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlncht tot de van onds bekendf bi kroondc en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A M T H E nit do Koninkiykc Stoomfabriek DE HONINGÉtOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flaeons f 1 70 ets 40 et bij Pirma WÖLFWjf Cm Westhaven 198 Goada O MIBBIE8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOOIHAN Moordrecht PINKSE NimwerkerhadlJul A N va ZESSEN Sdwonkovm 3 Tn TORKEN Botkoop B T WIJK Oudttmii r A 8CBEBR Haatlrtdit P W t EDE Oudeumttr K tam db HEMDEN te lUeumjk P v n 8PKK MotrtapeUe D v d STAK WaMinq een Wed T HOLST Waddinqmm M KOLKMAN Waddingmm P A uu GROOT Oudtwater D A D JONGH OtidtwaUr 3 P KASTELBIN PoMroekerdam D BIKKER te Benschop Het groote aantal zenuwkwalen ur to i t t 4aor kat ibnük nakan aa daa aanyoaltirataa aaaialuk lanaa 1 kali aan pbnio oclaak oatdakUolcadaaa ka R iUa aaboadnla aro aailaiSa tbanïSv i drnb ï iniiM viMaad Uljat ta ilja Tagr la aan aaiawkwalaa lydaad maaa bafd Daa tanaSavllia la altaaYoa d a door daa fOwaaia OMdat ra Saiaadlu Dr Bamaa walaaaiai o ta VU kot a aa baroat op da 00 darrllldlal oppdaas ta tmt KHaiIca nakUjk IMar waaachiai a n h t k afd M ia I pef da waraaii daart teaahlfclaaiaffaa 4aar da k la aBBildil llUk aan bat aeaaw Mlal aiadaaataald UatdaaafasaaawUiairndaa ir k lUkiaklltaraada aaiillal Tarb na aa all aaaku aaa l opfaas dat yaa am lo daa aitiUidar naakiaraa varUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hart votrksnlii n oMwlag ii k vnrRUKBbftre vA klarluBen OMtreot het w nn der nleawere thenpifl en d d uwfld lelfi ill wanhopljtt fflT Uen verkrpgBu uitworkinf rnnar ook vindt men dairin weteaiehipMllJke TerbAiidAltliften alïde mrilieclu Itltkctfn dieKnudor Kr nepswijifl gewijd iUd ioom de sfeelürift vh ut vuu x tiil aolinrteD VAti hooKË I Iaitt te gcneeKknndlKtu oadtr welke f Ntalère mwt t profeeeer eau en polrklmlsk ttt Pari rui Rougemant 10 steingrotor msd dr prekllieeraed ganeeaheer taa het kraaktlNalgan caX ohl Sh Charenlon SaitUtarath Dr Cohn te Stotlin aroatraaae nea r arroa art ta JUIillniaa Dr P Fareatter Ba aMhBer dlrectiur wa het hoipllial te Agsn artalwBth Or folMHng kaeteal autenfele m i Eme Dereee mBi dr BHne ihe r dlr taur der gelvaBO lhDrepeuUaehe tarteMaa vaar lanawHjdara te ParltB nie 8t Hanoré 334 Coneul vsn Aicherbaoh mad dr Ie CorfH Dr Bue aeh arroad arta de itlrkalti Dbaraiabief It Jeohl med dr te We ni n Dr C fioegavet t La Farrltre tare M vaa ea Ceaiell Caalral d l yglène tt de Bant In Frankrl k fa vfie anderea Aan nllnn wUir rmMvricpnltil mt er of minder Kaoc dK li f ad enaABMl nuw l tlKheld llj l n Wdarvai dek nteekenen ijn lrt o leche kaefcpIK eidrelee MhehTie dplje bleedandraoB reële prlkkBlbeerheM geiaegdh I pelae held Hehemetljka aaAiat M eabeliaBetllke taeelard T rder elle nek Jle door beroerte cetroffea weiden m nog HJden de fevolgen daiwwi BOealH ver ammlngen onvermoBen let iprefeen rwara lon vel MOelanik ellkkea iH nieM r Hwrtakten met veertdureede p n pi aitelllke iwekte vBriwakklng van gehaus Ml M ilj Ale reeda Mkdar feneeekusdln behandellniE rewMBt aljn maar door de bekesde mlildelen el osthotidlDKHa n kendwaterknnr wrllvfin elerfrlaeerBTi etoomlool of fl badea ea sanazlBK of lailfltig hoiiaer kwviX leTonden hflbW en Un ilotte alj die vrrra ▼ leavaar tiw ert mdkartoe redes lubben weiene aa krleteileg In en Met ilepan vee haadea aa voatMi en al dwm drie eeténrlln yma uwigder ala ook aan eege aielalee ll dee a aaa kleekiMikt ee kraeMaleoahaM èöE an KiMnda leire lonoe penenen die vee mei het heofd werken en iraaacêlljke reactie willen ▼ oorkomen wordt dringend aangeraden alrh het boven Tarmetde werkje aan t aohaffen betwelk ep unvrage kaalatooa en anea ver ionden wordt door Aiuxterdum doer H CLRUA Co Hetllgaweg 49 Batffrdnm F E vku HAVTKV HOtrp Apotheker Korte Hoofeteeg LVtrcvht l OURV rOHTOK Ondegraebt blJ de Qaardbrng P U Op dn longatn hyglenniecb mftdiRinale Untoonetrlling U de l r Weldvnaaiaa aRlie Oeneaa vljae £ ior da EMUeL JnrU mrt d Kllt r M HodnOtik hfbrvAnd Ufe i Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dwimatige aoor de nieuwMö uitvindinj n np machinaal getiiod rerbtterde fiabriefttle w iiitahdtend g bruik vau fijne d fijn tte gri DdwLonc i Kaïündeorei 3oi orlwuiker van Stollworck s Chocolade en Oacao e n anb v6 en waimlig tibrikaat nauwiseurig beantwoordondc anc vien inhoud dar lesp Blüetten Dt irraa behaalde I S7 Itrerets al nofleTerawcler 44 ËcrtiÜlploma s gouden enz Medalllei i on bewHs caa uitaiuntend fijn I Mou vou déoomoM tine HeAxSHe d première ela e en oon ld r tton a I Totr exoalleiiba fi brieatioa da OhooolAt boQbo B variöa eto eto Mlwtnili o aLiüuiat is verkrijgbaar by U H CunSseurs Bonketbakken enz uiz I OuoMivertegenwoordiger roer i ederloitd jHlina Mattemlodt I Amterdam Ealvcrstraat lOt llollaiHlsehe Cenienisleenfabriek Da VELDHUIS HEEFT EN HOLDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS SOEDRINKeOTEH ENZ VBAAQT PBIJSOPOAVS ooedkoopBteenïollodst adre voor VerYQer van Inboedel zoowel binnen als buiten de itad met gealoten wageni i by A GRAVESTEIJN Unge Tiendeweg 39 AU teorOt ttgmt Tron p rt ehaa vèrtektrO leDbiedehet jelakdebKl Hoofdprijs ev 00 000 Mk De prijzen lijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de kansen I van de door den Staat Hamburg gewaarborgde I groote Geldloterij waarin zeker I 11 MiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden I De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan aïechts 118 000 loten bevat zijn de volgende 1 De hOOItste prijs is eventueel I 600 000 Mark Premie van SOO OOO M l 16 prijlMO 000 M I prijs a iOO OOO M 51 prgz a 5000 M 1 prijs i 100 000 M 10 prijz a SOnU M 1 prijs a 75 000 M IStprijz iüOOOM 3 pri n a rO OOO M 4 prijr i 1 EOO M 1 pnjs a 65 000 M 61S prijz a 1000 M 1 prijs i 60 1 00 M 10 50 prijzen 4 00 M 1 prijs a Si eoOM iOprijzend 850 M t prijzen a 60 000 M 77 prijzen 4 00 M 1 prijs ü 40 000 M S6068 prijzen M6 M 1 pnjs a SO OOO M 9989 prijz a 160 148 Iprüs 4 30 000 M 116 100 M l088prijz a78 4 ll Totial 59 010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de Sekl tot t oOO M in de Se tot 60 0UOM inde e tot 65000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e tot SOO OOO M en met de premie van SOO OOO event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingaplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt I ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De altbetaling en verzending van pryten geschiedt door mij direct en prompt aan de l winners en onder de strengste geheimhouding IW ledere bestelling kan men eenvoudig I per postwisbel opgeven ook tegen I rembours Men wende zich dns ihed de aanvraag I om toezending van loten voor de I spoedig plaats hebbende trekking zoo I spoedig mogelijk of uitoriijk tot 31 OCTOBER e k I met vertrouwen tot Samuel Ueckscber Senr I Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG I Duitschland IN HET MAGAZIJN De Avondster zyn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van alf 7 SO en hooger met prima zuinige branders QASORNAMBNTES in roime kenze voorhanden Groote Gluelllchl branders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuu model geëmaWeerde PANSBN en KETMZS gwaarborgd gittvry Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF in Gasfitter 10 Wie werkeiyk prys stelt een HBeELMK te hebben laat zich fotografeeren in de Votografiteke UuHêUurlehHmg STTJIDIO Tan P V Da WAALfii Fl SINGEL 661 Zenuw en ülaaglijders wordt nit overtuiging ils een werkelgke hnlp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adreapei briafkurturordt d t boekje franco per post toegeionden door Bl OgrOBI 8 Boekli Zaltbommel Gonda Druk van A BRINKMAN Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BuitenlaidscH Overzlcbt Het New York Journal bevat een onderhoud van William T Stead met Rhodes Rhodes sprak daarin over de Hollandsche alkonut van President Roosevelt en zeide dat het Hollandsche ras een der beste in de wereld is het is volhardend dapper en vastberaden Hjj i weoBchen dat de Hollanders in Zoid AIrika vrienden van het Engolsche ras waren geweest maar zjj wilden de gelgkheid der beide rassen niet erkennen En hetEn gelsche ras kan niet onderworpen zyn aan eenig ander zeltt niet aan het Hollandsche a a De leiders der Fransche mynwerkers Basly en Lamendin die met een algemeene werkstaking dreigen indien niet by de wet de achtonrswerkdog ingevoerd wordt doen byna wanhopige pogingen om nn reeds voor de kamerzittingen geopend worden een verklaring van een der ministers te verkrygan of die invoering al dan niet zal plaatshebben Voor eenigen tyd schreef Baaly reeds aan den premier Waldeck Roussean om dezen in gebreke te stellen aangaande de eischen der werkstakers en een categorisch antwoord te verlangen aangaande de regaeringsplannen Hoewel de regeering biykbaar aan de mogelykbaid eener algemeene werkstaking gelooft beeft Waldeck Ronssean naar het gerucht meldt eerst Donderdag op dat schrgven geantwoord Het heet dat het eindigt met de zinsnede De regeering kan niet iets belo ven wat zy niet houden kan De minister Bandin heeft de beide leiders hierboven genoemd in audiëntie ontvangen met een deputatie der mynwerkers die hem kwam spreken ver den arbeidsdnnr in de mynen Zyn antwoord luidde dat de regeeriug onmogeiyk een beslnit kon nemen voor y het rapport had ontvangen van de oommissie die benoemd was om naar de gavolg n van de vermindering deï werkuren eeS onderzoek in te stellen Wat de arbeiders pensioenen aangaat moet de regeering de besluiten der volksvertegenwoordiging afwachten De minister braqht voorts de commiiiie oi der li t Qog dat eep werkstaking op t oogenblik van het aanbreken van den winter niat anders dan schromeiyke gevolgen voor de arbeidersgezinnen kon opleveren reden waarom hy de gedelegeerden in overweging FEVILLETÖX Uit tDuiUch van W HAUFFe Maar daar we echter die tweeklanken anders uitspreken dan gij door de eindlcttergrepcn weer tot den oudertaivorm terugbrengen toe kliidct u onie spraak opvallend hard en bijna genoeen De meeste Zwabeu die ge by u in het Noorden ziet zijn jon e mannen die van de univeruteh komen of die inriditingen in Noord Duitschland bezoeken 6f kooplieden wier handeli operatiea hen dasheen voeren In uw land icbenkt men de meeste opmerkzaamheid aan uiterlijke vormen aan het zich welopgevoedgedragen Van den knaap en van den jongehng en hij wordt reeds zeer spoedig binnen de verschillende kringen gebracht Bg öns heeft dit nucachien eerst a t ot tien jaren üter plaats Nu dat is het juist wat ik zei antwoordde de uidcr dwe vormen krijgt men niet van lelten dit is dus eene iout in uwe opvoeding Ia indien de vormen werkelijk zóó voortreffelipt waien dat ze dat bduxH den te zijn wat den toekoDMtwen staatsburger vóór alles als nutt en noodzakelijk moet worden ingeprent Dat ayn ze zeker niet maar ze zoo onderde handopnemen kan hij t9ch wel meende gat ont de mönwerkers tot gematigheid en TOorilchtigkeid aan te manen a a Te Beriyn b ëen belangryke beweging begonnen onder de arbeiders in het confectievak en wel om langs wetteljken weg misstanden te doen verdwjönen Dinsdagavond zyn daartoe te geiykcr tgd vier vergaderingen gehouden waarin besloten werd te streven naar lo verbod van huiswerk na afloop van den arbeid in de werkplaatsen 2o uitgifte van huisarbeid rechtstreeks door de patroons zonder tusscbenpersonen 3o atzunderiyke werkplaatsen afgescheiden van de woning ook hg huisarbeid en zoo dat er voor het arbeidend personeel ten miaate een ruimte van 15 knb meter per hoofd is lo uitbreiding der bestaande wetteiyke bepalingen omtrent Zondagsrust kinderarbeid en toezicht ook door inspectrices 5o uitbreiding der Verzekeringswetten ook tot huisarbeid 6o dat staat en gemeenten by uitbesteding van kleedingstukken steeds als voorwaarde stellen dat deze moeten worden vervaardigd in werkplaatsen die onder wetteiyk toezicht staan en waar geen lagere loonen worden betaald dan die tusschen werkgevers en werkliedenvereenigingen zyn vastgesteld Men zal trachten door het geheel Dnitsobe Eyk voor deze voorstellen steun van vakge nooten te erlangsn a a In des Beriynschen gemeenteraad werd na heftige en opgewonden discussies over de quaestie van de Sprookjesbron een zeer scherp gestelde motie verworpen waar werd aangedrongen op het handhaven van de rechten der stad waarby men het zoo noodig op een conflict met de Kroon wilde laten aankomen Matir een motie in gelgken geest doch veel verzoenender gesteld werd aangenomen Burgemeester Eirchner gaf aan het slot der vergadering naar aanleiding van zyn audiëntie by den Keizer uitdrukking aan het vertrouwen dat deze de goode rechtsgronden der stad zou erkennen en dat een schikking niet onmogelgk zon biyken V De zitting van bet Huis van Afgevaardigden is eergisteren te Weenen geopend De minister van flnanciSn heeft In verband met de begrooting welke hy voorlegde een redevoering gehouden waarin hy zich voorstander van eene bescheiden flnancieele politiek verklaarde die de economische bezwaariykheden met de stygende behoeften in evenwicht zon kunnen brengen In aansluiting met deze uiteenzetting hield de ministerpresident eene rede over de vreemde Och hij verliest ze dan weer heel gemakkelijk hernam de Zwaab Doch dat is het punt niet waarover we eerst spraken Ik houd staande dat man in Noord Duitichland groot ongelijk heeft om onie zeden en ons leven naar Heden te beoordeelen die nog in gewUchappen moeten komen die wellicht de wereld werden ingesonden om zich te beschaven of is het oordeel van eenige jonge kamergeleerden die uit hun studeervertrek tot u spreken en die zelf wellicht onhandig zijn in hun spreken en in hunne manieren u voldoende Neen zeker niet maar ga nu eens zeil na men hoort toch zel in de allerbeste kringen zulke vreemde eeschiedeniasen orer de Zwaben over hunne leden en gewoonten over hunne vrouwen en meisjes Wellicht nauwelgks zoo vreemd als die welke men bij ons van de gebniiken uwer dames vertelt antwoordde de jager lachend Want onze meisjes stellen zich die Noordduitsche dames voor aU wezens die onafscheidelijk verbonden zijn met een of ander geleerd boek De tweede oorzaak van i t dwaling zijn uwe reizende landslieden en het eigenaardige van ons tamilie leven In Noord Duilschland het niet moeilijk zich tot verschillende kringen toegang te verschaffen door middel van een bekende In Zwaben daarentegen is het anders daar is men vroolïjk en gezellig onder elkander en de vreemdeling wordtals iets vreemds als iets niet tot het gezelschap behoorend beschouwd en eer vermeden dan uitgenöödigd toch zult ge roor deze icfaijnbftre de handelsbetrekkingen van Oostenryk en Hosgarge die door haar besliste taal groeten indruk maakte Hy hoorde de afgevaardigden aan de nationale geschillen te vergeten te waarborgen en te beschermen de gemeenschappelgke belangen der monarchie Ook omdat Hongarge onder de tegenwoordige omstandigheden door een tolverbond met Oostenryk onafhankeiyker kan zynj dan in de geïsoleerde positie van eene voMagen onafhankeiykheid Het politiek verlKmd der bolde rnken kon door een econoi hen oorlog bedreigd worden iS de groote kwestie der handelsverdragen die de beide landen die nog bondgenooten van Duitschland zgu in hooge mate begint te interesseeren gaf Koerber de verklaring dat men naar het sluiten der nieuwe vwdragen moet streven ook al hebben zich onlangs nienwe inoeieiykheden de Dnitsche toltkrieven voorgedaan Want zeide hg de weda van Europa die bewaard wordt door hechte bondgenootschappon en sterke legers vindt zgn natnuriyken steun hi het economisch evenwicht der landen Het Parlement heeft den plicht de regeering allen hystand te verleenen om dat doel te bereiken De rede van den minister president vond levendige toejuichingen Staande de veigtdering werd al eene motie van de TsJMhen door den leider Forst toegelicht volte nadere opheldering vraagt van de houding die de regeering zal aannemen indien de onlangs gepubliceerde Dnitsche toltarieven inderdaad toegepast worden De behandeling van deze motie wordt voortgezet De troebelen in Spanje zQn minder een politieke revolutie dan een broodoproer De ellendige ecomische toestanden hebben de bevolking tot deze gewelddaden gebracht die zich over geheel Zuid Spanje schynen uit te breiden De kapitein generaal van de provincie Andaloesie heeft in een onderhond met eu ournalist gezegd dat hg de anarchisten als de aanstichters beschouwde van de gebeurtenissen te Sevilla De Ottinsten hebben zich geuit in den vorm van een algemeene werkstaking Door gebrek aan werk en den daardoor veroorzaakten stilstand van vele fabrieken liepen er een groot aantal werkloozen rond De anarchistische en naar de correspondent van de Temps zegt ook de socialistische leiders hebben toen geagiteerd voor een algemeene werkstaking in alle vakken teneinde op die wgM de overheid te dwingen een pressie uit te oefenen op de patroons tot inwilligen van de eischen der werklieden koelheid altijd eene vergoeding vinden Uwc Undslieden o nen wel de deuren maar zelden het hart mijne Zwaben zijn voorzichtig maar ze hechten zich aan hem dien ze liet beginnen te krijgen met eene harteljjkheid die ge bij uwe kunstige verende zeden vergeefs zoeken zult Dus li de tweede oorzaak van ons vooroordeel hienn dat mijne landslieden zich eigentlijk in het geheel niet thuis zullen gevoelen in uwe kringen vroeg d3 vreemde Zeker 1 zeide de buurman I eer wanneer het geluk u wel gaat in de kringen van onze bette standen te komen leer ons beter kennen laat tt niet geheel en al leiden door uwe eigen beschouwingen over leven en eewoonten en ge zult er een goed en een hartchjk volkje vinden beschaafd genoeg om zich met het meast beschaaf de te meten De vreemde uit de Mark glimkchte Hij heeft zijn Und lie dacht hij en hij verdedigd het met vuur daar hij t niet wil vernederd zien Innerlijk vergaf hij den Zwaab die zoo warm zijn land en bewoners verdedigde Maar toch wilde hij eene overwinning behalen in dezen warmen woordenstrijd Ën hij maakte den Zwaab met eene radheid van tong en de vaardigheid om niet te snel en veel te spreken die men in het Noorden van ons vaderland mcnigvuldiger dan in het Zuiden aan zal treilen op andere groote voortreffelijkheden opmerkzaam welke de noordelijke provmcién van Duitschland den zuidelijken voorhebben Hij noemde altijd twintig romanschrijven en dichten uit zgn gebo rteland op tegen De beweging heeft zich uitgebreid naar andere steden in Andaloesie In Cadix heeft een deel der bootwerkers het werk gestaakt In Vigo hebben protestvergadoringon plaats gehad geleid door den burgemeester tegen de besluiten der regeering over de visschery De burgemeester kondigde aan dat hy en de geheele raad ontslag zouden nemen De ergste ongeregeldheden buiten Sevilla kwamen voor te Oviedo waar een processie aanleiding gaf tot anti clericale betoogingen Later ontmoette een stoet betoogers een aantal seminaristen die de kreten van Weg met de kerk I beantwoorden met Leve de Heilige Maagd Leve de Fans I Het gevolg was een algemeen gevecht waaraan de politie een eind moest maken Het ministerie heeft vergaderd onder voorzitterschap van de regentes en heeft troepen gezonden De Cortes is bgeengekomeu en in de eerste bgeonkomst verzekerde de Regeering dat de rust geheel hersteld is Verspreide Berichten Phakkkuk Men herinnert zich dat or indertyd nogal zuo een en ander is gesproken en geschreven over de onmiddeliyke oorzaak tot den plotselingen dood van president Felix Fauro In het bekende anti semietiscbe orgaan Libre Parole rakelt Drumont de zaak weder op door de verklaring dat de familie Faure immer van meening is geweest evenals de intieme vrienden van den president dat hggeen nataurlgken dood is gestorven er zoueen misdaad in t spel zyn geweest vergiftiging of zoo iets en er is met opzienbarenden spoed in stryd met alle wettelgke voorschriften overgegaan tot de balseming watevenwel niet kon voorkomen dat na enkele weinige uren de ontbinding intrad welks oen expositie belette t Het slot van Drumont s betoog stemt tot groeten twyfel aangaande de edelaardlgheid van s mans bedoeling met deze oprakeling er waren er wel degeiyk die belang hadden bg do verdwyning van den president die beslist gekant was tegen de herziening der Dreyfusznak wetende dat het land met hem was ia dezen en vast besloten tot een krachtige daad ter beëindiging van de crisis Faure hinderde het bniten and en bet buitenland heeft een middel gevonden om zich van hem te ontdoen I Eergistermiddag heeft de ministervan openbare werken Baudin de afgevaardigden Basly Lamendin en andere gevolmach één uit het Zuiden en de Zwaab kon dien woordenstroom eerst stuiten door den vrwradelingop de grootsche ruinen van Heidelberg te wijzen toen de Undweg eene bocht maakte De vreemdeling besohouwde re dan vol bewondering en verrukking De roodachtige steenmassa s werden door de dalende herltzon nog rooder gekleurd en de avond deed de booraen en struiken die tusschen de vervaUeri muren groeiden in tooverachtig donkergroen verschijnen Door de hooge open venster gluurde het donkere woud een sluier omhulde den top van den berg waardoor de omgeving eene geheimzinnige schoonheid verkreeg terwijl roodachtige avondwolkjes en de donkerblauwe hemel zich in den Neckar stroom afspiegelden En hebt ge zulke potisie in de Mark vroeg de jager goedmoedig glimlachend De vreemde scheen het niet te booten anafgewend bleven zijne blikken op dit Khoone tafereel gevestigd Na dit voorval keerde op het gelaat des jagers weer die vorige rust terug Toen echter het gesprek der beide reizigers daar de naderende nacht hun het uitzicht op deschoone omgeving belette op eenige andere gebeurtenissen en op politiek kwam scheen het denjongen man toe dat zijn buurman sneller ademde zijne rede warmer werd men kwam op een onderwerp dat voor den Zwaab van groot belang scheen Men sprak over den staatsvorm en de innerliikfi kracht van Duitschland