Goudsche Courant, maandag 21 oktober 1901

Ulrecte SiKtorwegverModlngen act QOUDA Wtnterdleist 1901 02 AangevaigeD 1 October TUd vai 6re ovlcli 1 Il eODDl ÏOTTlEDiU B H f 6 1 1 117 6 8 l 8 8 0 a i4 87 10 8 10 66 11 16 18 U 18 68 l 7 8 1 WO 3 H 4 0 4 8 4 S4 6 16 6 4 8 18 7 0S J 0 7 44 8 14 i l7 8 8 14 10 0 10 18 De Stedelijke Hypotheekbank r Gevestigd te s GRAVENHAOE Volteekead kapitaal EEH MIL LIOEU GULDEIT C o M M I B S A R 18 S E H W H F Baron VAN HBEMSTEA Mr J D VEEGEN8 F J G BOSMAN L DEOOQLEEVKR FORTDUN H L ENTHOVEN H Lzn J C F KNAPP Ja Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTEH C M C OBREEN Mr F W J O SNIJDER VAN WIS8ENKERKE G L DE WKTSTEIN PFISTER n Mr A B ZIMMERMAN 6 01 8 84 J 10 19 4 1 8 11 8 8 1 10 80 4 84 6 18 r r 8 41 J 10 87 t i S S tl 4 08 2 6 7 6 88 6 46 t 8 7 47 8 07 8 61 1 6 1 80 10 46 11 0111 471 6 El 6 10 7 87 8 46 11 81 8 5 0 r 7 48 11 4 HoUtalMhê Spow L Bitn miiflMMt Ww K 1 AUtta I 11 08 1 06 11 1 1 14 ll 0 1 10 18 10 11 11 8 18 84 1 80 U 18 10 08 ll it t 4Um l o kU lltn kgwbln f O 1m Mm ijii I l Haulm Dl rf l ki nUartUj ttUn root i H nrtrgsbnt to toUn TmUfrJi lOTTIIDlK OODDa fW nna 8 40 r 18 80 1 48 a l l 8l 1 64 4Ï 10 18 11 81 11 46 U 04 1 8 J 14 I 4S S 4 4 0 I lO M a f I 8 a a lo ia a i ss 10 48 I 8 08 4 5 t t 8 17 f I a a 6 41 a 8 80 a a 4 46 6 6 83 0 04 J 7 08 7 8 t V 4 68 t g g 8 8 gat a 6 a a 8 48 g t g 6 10 a 8 8 7 8 Oe 8 4 iToO 87 10 0 10 1 lo 4 U l i 1 6 1 0 0 t SS S lH 4 00 l 4 6 11 418 t4 8 84 7 0 7 8 80 8 48 47 10 0 lO U Uitt llteu l a nana olt WUlaa flaldtatK af 1m laaf to Ut ataka 4 w 4a J Hallartiah a aar X Iltr aa fflajaaftawga a 4a C aM ag la to W t ai Mil B0I1D4 U SN l ki J1 8 46 Sluit eerête hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landergen tegen biliyke Toorwaardeo zonder voornitbet ling van tentt Geett Vi PCt Pandbriwen uit tegen den koers van IM i pct deze Pandbrieven zgn behoadau de bepaling van art 2 der Statuten niet afioébaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bg de Firma K J OOIBB S Co JOiMeUam Mr P DEOOGLEEVEH FOBTDUN ö L DE WETSTEIN PFISTER waamd 8 4 7 M ll J1 10 00 10 1 lO t 11 18 11 18 1 a a n t a l OJ g 11 18 a a 1 18 a a a a 11 80 l U 88 4 10 88 10 46 11 86 11 48 11 4 ÏM 16 8 4 7 67 t0 4 4 16 Hon 8 01 7 0 7 1 7 86 1 8 0 44 10 11 ll 6 11 8 U OQ 1 80 40 87 4 z5i i VM z s = l z z z 1 z z i 10 0 Zm1 i i J 8 68 p 0l 6 10 4 10 14 0 L 8 14 8 M 7 7 4 08 1l 0 10 11 10 64 11 66 U 08 1 l 8 0 8 4 4 I7 4 4 6 l 6 4 7 06 7 81 8 0 8 8 8 4H0 M 10 68 oudiu 0 8 81 7 4 8 H 7 5 10 14 10 6 U 00 V f S I 4 m 4 00 iM 7 10 7 S 10 80 Oudaw WMrd 1 4 4 Utnekt 8 7 ii4 8 18 S 10 14 4 16 4 87 6 1 7 01 7 41 7 6 S V 40 10 80 4 48 88 4 8 0 a U 4 1 l T SD4M la tma ini ll 8 88 S8 10 8010 8 1 0 1 10 8 8 8J6 4 07 4 48 6 t 8 48 1 10 19 10 80 11 08 amaLW 8 01 8 68 ll 10 10 11 04 1 48 1 7 1 17 8Jt 4 114 67 6 80 1 4 0 44 9 88 10 8 S 11 08 1 AmCC 1 18 8 10 6 ll lu 108U0 18 8 40 4 M 11 6 48 8 01 l 1 10 11 10 18 14 0 I D U r K C H r tia nna 1 00 lt 8i 1 16 S t 4 8 1 4 ll U 8 ll 4 40 8 1 07 10 49 11 47 U 88 1 08 8 08 8 46 6 04 4 86 ii 8t G tl 7 16 8 10 l t 9 1t 8l 1 1818 87 1 8 81 8 10 8 84 4 41 8 08 8 11 7 0 8 18 4 Anit W 6 4 47 7 80 8 16 8 4 9 80 46 11 80 18 48 IM 8 40 8 4 6 0 S l 8 88 7 86 8 86 10 01 looda 7 0S 7 81 8 18 t l 10 18 10 8418 81 1J8 68 8 18 4 18 4 84 6 47 7 07 7 4 8 0 1 18 11 88 II U Z 18 8 8 7 47 8 88 0 10 64 10 41 11 88 1 0 1 4 8 0 8 1 4 1 4 41 4 50 8 4 8 81 7 00 8 4 3 10 0 10 4 W l 8 07 8 44 8 0 87 10 87 11 66 U 87 4 7 4 10 Ufil f 8 7J4 Vio lÓ 8 11 18 U 11U H U S 40 8 64 4148 6 18 6 8 18 7 4 7 4 S M 10 07 1 4 U tigden der mgnwerken ontvangen die hem kwamen spreken orer den arbeidsdanr voor den mynarbeid in verband met liet onderzoek der commiuie De minister wilde beëindiging van den arbeid der commi 8ie alwacbten bepleitte gedald aangaande het iiensioen vraagstuk tot de Kamers een beslissing zollen hebben getrollen en vestigde er de aandacht op dat een algemeene staking joist aan het begin van den winter een aantal kleine arbeidersgezinnen noodlottig moet wezen reden waarom hg aandrong bij de gedelegeerden op vertoogen tot nadenken én voorzichtigheid tegenover de werklieden DuITSCUUIID Virchow had naar nader is gebleken excellentie moeten worden doch de groote man zonder excellente titels voor den niterlyken schijn moet bedankt hebben 6 de keizer wilde er niet aan om reden van Virchow s democratische neigingen De redacteur Panzer van het anarchistische weekblad Nenos Leben is wegens een onbehoorlfk artikel over den moord op president Mac Kinlcy veroordeeld tot vier maanden gevungcnisstral BINNENLAND Men meldt nit Schwerin Koningin Kmma der Nederlanden die einde October een bezoek aan Mecklenbnrg kumt brengen zal haar intrek nemen in het kusteel Wiligrad aan het Scbwerinscho Meer w inr hertog Johann Albrecht en zgn gemalin Elisabeth van Saksen Weimar verblgl honden Tegen donzelfden tp komt dan groothertogin Marie do moeder van prins Hendrik op bet kasteel een bezoek brengen S i het departement van koloniën is ontvangen het volgende vnn 18 dezer gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indie betreftende de gebeurtenissen in Djambi Van 1 tot 7 October excnrsic met drie compagnieën naar do Boven Tambesi By l andjong wederstand ondervonden Vtjand verdreven met een verlies van veertien dooden MTerngtocht ondernomen over Ladang Fandjang waar do troepen lictlt beschoten werden evenals in Batin Ucht gewond een tuseli r en een sergeant N E Ct Te Haarlem worden thans examens afgenomen in do vryo en ordc oeleningon der gymnastiek De voorzitter dor examencommissie de schoolopziener Koodonburch weigerde don uitslag der namen mede te deelen aan do dagbl dvcrhlnggovers tenzg hy de heer Hoodeiiburg eeu gratis exemplaar ontving van elk blad dat dien uitslag mededeelt Op de opmerking van een der verslaggevers dat de minister het wel niet met den heer Koodenbnrch eens zou z n zon deze geantwoord hebben ik heb maling aan jouw minister jouda Moordniht 7 18 8 40 lieuniketk 7 8 t tO Oapelle 7 88 8 17 lllltlsnlul M 86 7 44 i 0 4 RotlsrdamD P f f 8 64 t Rotttrdam B 8 0 08 7 68 0 41 0 66 7 18 EotUrdam Bturt t i RotMrdun D P llollerd m U 4 48 8 80 04 OapalU 4 6 6 41 Hlauwark rk 6 01 6 l i HsordlMillt 6 U 0 04 Sndi 6 17 6 10 tl 7 46 7 16 87 8 41 T i6 1 61 7 8 a ot 7 61 14 7 68 0 l O ide a id De heer Boodenburch zegt dat nergens In de wet staat dat hij tot die mededeeling aan de pers verplicht is wil hy die ge ven of door anderen laten geven dan is dit een beleefdheid en hy vordert voor die beleefdheid een wederdienst Hoogstwaarschyniyk zal de vereeniging De Haarlemsche Pers zich wenden tot den Minister van Binn Zaken om een beslissing in deze uit te lokken Eenige jaren geleden deed zich te Haarlem dergeiyk geval voor Toen daarop een der journalisten zich tot den minister wendde was de onwillige schoolopziener na twee dagen reeds van gedachten veranderd I Gemengde Berichten Op de landelgke begraafplaats in het stille Hillegersberg werd gisternamiddag hetstoffelgk overschot ter aarde besteld van den Ie luitenant M T H de Brouwer die omgekomen is op het Kilamey meer in Ierland Te 12 uur vertrok de Igkwagen van de Rijnhaven naar het station D P waar zich te i ure de volgkoetsen aansloten Ëen uur later bereikte de Igkstoet Hillegersberg Daar waren inmiddels byeen gekomen de kolonelcommandant van der Goes van het 4e legiment infanterie te Leiden met den kapiteinadjudant van dat regiment van Hille Voorts een deputatie van de krggsschool bebtaande nit de stafkapiteini C Hoogeboom e van Oordt de le luitenant der artillerie Van Tuinen en de le Initenant der infanterie Petter een deputatie van de officieren nit öonda waar de overledene voor zgn verbiyf op de krygsschool in garnizoen lag bestaande uit den kapitein W Pompe den le lnitenant Tersteeg en den 2eluitenant Meyer een deputatie van het Ie regiment veld artillerie te Utrecht waarbg de overledene gedetacheerd is geweestj bestaande nit den kapitein J L van Heskelom den ie hiitenant adjndant J L ten Bosch on den le luitenant D C Graswinokel Ook waren daar vele vrienden en kennissen van don overledene onder wie men o m opmerkte het Kamerlid den le lnitenant Dugmaer van Twiit Zg allen sloten zich op den weg grafwaarts achter de Igkbaar aan Voor deze het kerkhof bereikte werden ou de vele kransen die de baar bedekten nog toegevoegd een krans Van de kameraden van bet 4e regiment infanterie en een bloemstuk van den commandant van het Ie regiment veldartiUerie den kolonel von Stein Callenfels Toen allen om de geopende groeve geschaard waren en nadat de kist met bloemen was bestrooid nam kolonel van der Soes het woord om een laatste woord van abohaid te spreken aan dezen jong gestorven vriend van zyn regiment Hg herdacht hem als een goed kameraad en uitstekend officier die met ernst en opgewektheid zyn plicht vervulde bezield met liefde voor de studie Bg zyn vrienden wns hg geëerd en bemind Weggerukt werd hy te midden zgner voorbereiding aan de Hoogere Krggsschool Moge het zyn jeugdige weduwe en zielsbedroèf de moeder wie hg een groote troost en een voorbeeldig zoon was gegeven zgn deze smart te dragen I OO 8 1 1 si De kapitein C Hoogeboom voerde het woord namens den directenr en de officieren van de Hoogere Krygsschool Daar werd luitenant Brouwer geteld onder de beste leerlingen Groote eenvoud en een onverzetteiyke wilskracht keamerkten hem De le lnitenant Hardenberg sprak een woord van diep gevoeld medelgden met den vriend met de jeugdige weduwe en de treurende moeder Daarna herdacht de heer Lolins van Goor uit Gouda den overledene als de vriend tot wiens intiemen hg zich mocht rekenen terwgl ten laatste de beer Roorda inspecteur van het loodswezen in het 2e district neef van den overledene namens de wednwe de moeder en den aanwezigen jongeren broeder van Initenant de Bronwer woorden van dank sprak voor de laatste eer den overledene bewezen Ook de luitenant kolonel der infanterie van der Wal en eenige andere officieren waren mede aanwezig als genoodigden Met het oog op de kroning van Eduard VII worden natnnrlgk uitgebreide voorbereidingsmaatregelen genomen ook door kooplieden Dezen nn hebben zich verzekerd tegen de enorme schade die zg zouden lyden indien de koning v66r Juni kwam te overlyden Zy betalen f 126 voor elke f 1200 waarvoor zy zich vefzekeren Men herinnert zich dat lord Russell wegens bigamie enkele maanden geleden door het Britsche Hoogerhnis tot gevangenisstraf werd veroordeeld Donderdag was zgn tyd om en kwam hg weder op vrge voeten De gevangenschap beteekende alleen niet naar verkiezing te mogen uitgaan voor het overige was hy bgna vry man De lord kreeg dezelfde cel als dr Jameson indertyd Ëenigen tyd geleden werd te Lincoln in Nebraska een jonge man gearresteerd wegens diefstal van paarden Do gevangene werd ziek en nu ontdekt de geneesheer der gevangenis dat hg een vrouw voor zich had hoogstens 20 jaren oud In een circus te Brussel is de leeuwentemmer Lionnol die een nieuwen vuarrooden dolman droeg aangevallen door een der leeuwen die hem hoewel niet ernstig verwondde De temmer bleef doorwerken In het Royal Aquarium te Londen vertoont thans weer een vrouw Augusta Christensen de knust van een loqgdnrige onthouding van alle voedsel Zy ving naar vastknnr Donderdag der vorige week aan en was Zaterdagavond na drie dagen zeer welvarend Alleen was zy in gewicht afgenomen van 159 tot 151 pond Men seint nader uit den Haag Gisterenmiddag hebben schippers het lyk van een man met een wond In het gelaat aan de Hoornbrug uit den Trekvliet opgehaald Men vermoedt dat het t Igk van den vermisten kelner Van der Kamp is De commissaris van politie en de chef van de recherche zgn er heen gegaan ter herkenning Nader bericht B a a aiaa raiw 4 1 4 4 t0 6 18 8 a7 a 8 0 a a 6 7 a a 4 46 4 6 6 8 6 48 6 S7 i nUMa t k g H a it 7 88 10 4 7 88 48 10 64 68 7 64 8 08 1 6 ll 8 11 08 11 48 Het lyk van den vermisten kelner dat gistermiddag is opgehaald kwam aandrgven tegen den kant van de Delftschevaart bg de Hoornbrug tegenover het café Oadshoorn Het is herkend als d t vtn Vao der Kamp door zgn patroon den koffiehuishMder uit Delft Een paar mannen zagen het lichaam aandrgven en de veldwachter van ie g meeote Rgswijk heeft het uit t water gehuld en aan den kant gelegd De comabariiviB politie uit den Haag en de inspecteot itr recherche zgn inmiddels uit den Haag g komen Zy hebben het lyk onder bewaking gesteld totdat de justitie nit den Haag aanwezig zon zyn Later kwamen de rechtercommissaris jhr mr Schuurbeque Boeye de subst otflcier van justitie mr Van Geuns vergezeld van den griffier der rechtbank ter plaatse Op het gelaat van Van der Kamp is een schrapwond aan de kin die echter evengoed veroorzaakt kan zgn door de schroef van een boot Nadat de justitie nauwkeurig had geconstateerd den staat waarin het Igk gevonden was gaf de recbter commissaris last het lichaam over te brengen naar het commissariaat van politie 2e afdeeling Het werd toen per raderbaar uitRgswgk naar genoemd commissariaat overgebracht onder toeloop van een groote menigte Het lyk is daar nedergelegd in een der nieuwgebouwde cellen waar het heden gefotografeerd wordt Daarna heeft in datzelfde bnrean in byzgn van de jnstitie de confrontatie plaats van de beide verdachte koetsiers Haverveldt en Schtldknegt met het lyk dat als de confrontatie heeft plaats gehad zal worden overgebracht naar het academisch ziekenhui te Leiden Professor Zaager zal de schonwing verrichten Ook de plek waar het lyk gevonden is nl het gedeelte der vaart en de oever waarop het nedergelegd werd zyn gefotografeerd door de recherche Het l jk lag met gesloten oogen de wonde aan de kin bloedde nog De snede is in verticale richting De ring met doodskop waarvan in het vroeger gegeven signalement van den vermiste meermalen sprake was bevond zich nog aan een der vingers van de linkerband Men meldt uit Amsterdam Do kwestie van de kleine steentjes voor het paleis op den Dam waarover reeds zoovele jaren verschil bestaat tusscben het pnbliek en de autoriteiten wordt nu uitgemaakt Met een duideiyk kenmerk zal worden aangeduid welk gedeelte van de straat voor het paleis niet door de voetgangers mag worden betreden Overleg tuaschen het gemeentebestuur en de intendance der koninkiyke paleizen moet tot dit resultaat geleid hebben Dat zal rust geven au de gemoederen Een sleeper te Marseille wisselde dezer dagen de conponi in van twee obligation van de stad Fargs die hy twee jaar geleden had gekocht Toen de bediende aan de bankinstelling waar de inwisseling geschiedde de nummers zag zei hg tot den sleeper Je bent een geluksvogel je hebt den groeten prgs van 200 000 francs gewonnen De man liep als een gek naar huis ombet nieuws mede te deelen Hij ligt thansziek te bed van opwinding L l s r 68 10 t a 10 18 i 10 11 4 L 8 01 8 88 8 17 tl 8 18 10 08 8 S4 Ja 10 17 8 88 E P 10 8 48 8 S i 44 l l 10 84 10 18 10 48 UJIk 10 48 Gisterenmorgen werden onder sterk psK tiegeleide van Axel naar Middelburg getrui I pettoerd vgltal bemehte Belgische veesmokkeloors wier uitlevering door de Belgische justitie was gevraagd wegens gepleegde gewelddadigheden bg eene smokkelpartg in de nabgheid van Lokeren In eens herberg nabg de Belgische grenzen werden gwoemde personen den vorigen avond gearresteerd door de marechaussee te Axel die van hnn aanwezigheid aldaar was verwittigd Eveneene werd ook gearresteerd een persoon die met de Nederlandsche jnstitie nog eene kleinigheid had af te rekenen en wiens opsporing was verzocht Door de recherche is in de Raamstraat te Rotterdam aangebonden Jan Doolaard de bedrgver van verschillende diefstallen in ons land waaronder ook te Amsterdam Te Rotterdam heeft hy onder meer get stolen een spaarbankboekje waarop een bedrag van f 320 heeft gestaan hetwelk blgk baar door valsohheid in geschrifte in xyn bezit gekomen is althans er is nog maar vgt gulden over Op zyn kamer werd een koffer gevonden waarin verschillende costames ter vermomming benevens een revolver en een dolk Dit veelbelovend jong mensch is eerst 20 jaar en ontving zyn opvoeding in het gesticht De Krnysberg AIIVEKTENTIKN Stedelij ke ras fabriek Af§lag €okes Van af MAANDAG 21 OCTOBER 1901 zgn de pryzen als volgt Grtie Cokes gehaald 55 Ct per S L Geklopte 60 Ct per H L Bezorgd S Cts per H L meer Bij 100 H L ot meer in ééns gehaald 5 Cta per H L minder DE DIRECTIE OooDA 19 October 1901 SoUdo Weerverkoopers tegen flinke provisie WORDEN GEVRAAGD in alle steden en dorpen van Nederland voor eene LOTBRIJOVnBBHaUISQ Deze lotorg is ingericht als gebaseerd op en weckt geheel en al volgen de vytde klasse der 368ste Staatsloterg Uitstel of knoeiergen met trekkingen dus beslisd onmogelijk H H Sigaren en Boekhandelaren coiffeurs en zg die met een flinken handel gaan kunnen zich door het verkoopen dezer loten eene ruime byverdienste verschaffen H t totaal aantal loten is 14710 met 4102 geldprgzen geheel als de 5e der 368e Ned Staatsloterg en de prfs per lot 46 cts 1 1 f Br Franco Motto Agent Geld loterij a d A van DIJK te Breda CONCERT Donderdag 31 October a s Zaal Kunstmin der 8oc Ons Genoegen TE OEVEK DOOH DE SymphonieVereenigiag Uosari Directeur JAC DOORENBOOM Rotterdam met medewerking van Mevr SUPHIË L HEYaMilNS CUASTËL Zug en den Heer S i ÏERVDEREN Viool beiden uit Rotterdam LEDEN der SOC hebben persooniyk vryen toegang hunne dames en kinderen f 0 JH per persoon NIET LEDEN hunne dames en kinderen f 1 per persoon SamvaHg S umr TmmmmT REGENTEN van het BKSTEDELINGENHÜIS alhier zullen op DINSDAG 5 NOVEMBER a 8 des avonds T uur in het lokaal van het Gesticht aanbesteden De levering der benoodig de levensmiddelen Brood Aardappelen en Steenkolen voor het jaar 1902 De voorwaarden van aanbesteding liggen van 29 October af voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten I S KAMPO Secretaris Cognac Fine J W F BEIJDERËR TelephoozLiiet Qouda Abonnement f 40 per Jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegt en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 15 September 124 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT WOLLEN DEKENS iiitsluiteM liet oude Leidsclie fabrikaat Gegarandeerde Kwaliteiten SCHEER t Zn K IT 77 1 B H EIT Wegens vergevorderd seizoen worden ALLE RIJWIELEN met 90 o korting OPGERUm J C DE RUIJTER BoDdnrUwiellieratelIer I KI Korte Tiendew D 14 GODDA RACHELS Koopt geen VlILHAARD AMERIKAANSOHE KACHEL ol degelijke W w O v i i i ii iy j iM uiv a i iavaiJCj n Avncu ui degelijke A EIGENGEMAAKTE GELAKTE KACHEL alvorens ge gezien hebt k de PracMige Collectie van dat Artikel P RONDPMk juist tegenover de brug Achter de Waag f i m m m Qeurig en voor aUes o scliadeliik a kwamhetineea open wond I ZÜIVERINGS VET Neemt dadelgk de pyn weg en geneest terstond al was men half verbrand dit VET als haarpomade op de kinderuoofden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg schilvers en branderige roven herstelt en geneest zelfs hooldzoer zondor dó klierstol naar binnen te jagen geneest binnen tien dagen Geneest dauwworm bg klein en groot genezing van schurft bg mensohen katten honden en kalkpooten bij boenders on alle vogels van het dierenrgk het rund van dó klauwzeer en branderige zwoeren der speenen t Zuivert geneest en heelt de open wonden by trekdieren springende winderhanden en voeten geneezende roven van wonden van jeuk en de steekingen by verzweringen zelfs het gevaar voor bloedvorgiftiglng in 1 2 dagen herstelt en geneest bg bloed en steenzwooren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gebruiksaanwyzing die U ontvangt by het Vet Doosjes v D 20 Gram 10 Ct 6 stuks SO Ct grootero dooien trin 100 Gram 30 CU Na ontvangst van Postwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van 5 ct wordt een monstordo os van 100 Gram met aanwyzing van gebruik mot aanbevolingen en attesten door het geheele rgk verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Gram fiO ct ITIBTJ T 2v£I3D3DB3L tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte i f O iS per ilesch Doozen mot vo if ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 cent J TITÏ lOMCt Av Zuiveraar van Vee Boom enBloemgewasaen UV Ji V t Am Hoijgn Schepen en Meubelementen KVIPBKSTBAAl M9 OOÜOA Verkrygbaar by de winkeliers in Gouda C DE JONG Keizerstraat K 106 FirmaW M DE JONG Korte Tiendeweg D 4 S NIEOWVELD Spoorstraat Firma GSCHAAP Wachtelstraat P 188 P 0 W BEGEER Ooithaven B 44 W PERK Moordrecht Z STRAVER Voorkade Boskoop De znivering van Hnizen Schepen Slaapkamers en Ameublement door ons zeil bewerkt en van 3 tot 6 jaar gegarandeerd Geheimhouding verzekerd Attesten o aanvrage gratis JUOOA UBT UBmBBÊjB HiJU IB OlSTBlÊtÊtBm Antlseptlsebe Tandpoeder en Antlseptiich mondtliictuur van B AS8VXO landart te Qravenhage OVBBJkL VëRKRIJQBAAR Gopdkoopste en soUedot adres voor Vervoer vau Inboedel zoowel binnen ala hniten de atad met gesloten wagena GRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUe wordt tegen Troneport eohade venekerd I S A Agent voor Nederland G IJS8EL8TIJN Blanwstraat Gouda