Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1901

Dinsdag 2 October 1901 40ste Jaargan t o 8028 fVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I TeteTooB N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van lJ 5 regels 4 60 Centen iedere regel meer 19 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Iniending van Advertentiën tot 1 uu des midd itUefMa Ml De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met nitsMMidering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 iranco per post L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Antoine Frère Waltham Intei nationale Wateh Omega Horloges erkent de beate merken A ÏÏITTENBOGAABD HOHLOÖER OOSTHAVEN iiïmniÊL Dit wereldberoemde watcb middel la bet eenige middel dat afdoend belpt wanneer Honden Katten Paarden en Koeien leidende zijn aan baidziekten ol last bobben van ongedierte Flacons met gebrnikaaanwyting 40 en M CBNTIS by J VAN OIJB KLEIWEG No 2 OOUDA TE KOOP ot TE HUUR om direkt te aanvaarden l en Heerenhuis met een pracbtlge TUIN aan de ÜOBthaven voorzien van öa en Waterleiding Te bevragen bg IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg U 29 Gouda P P S X S TIEN DEW Eü 59 ONTVANGEN oen pracbtlge Collectie HANGLAMPEN Staande Lampen GaDglantaarns Katoeu eii Glazen voor alle Branders PETROLEUM KACHELS ÖKVRAAÖ1 EEN LOOPJO GKIN Nieuwe Zending MEISJES JONGENS DAMES en HKEUEN Parapluies van de fijnste tot de goedkoopste soorten Traag iehti endingen Magazióa DeToelromst Hoogstraat A 114 J B i kORTË IN HET MAGAZIJS J e Avondster zyn beden ONTVANGKN oeue Jraaio Collectie GASKACHKLS met en zonder alvoer van al f 7 AOenbooger met prima zuinigo brnniora QdHOBIfAUSNTJBS in ruime kenze voorbanden GrmU Glueillclitbrandrrs wolko 200 kaarsen licbtsterkte geven N B Nieuw tnodel yeHnaMMrAe PANNES en KETELS gwaarborgd gUtvriJ Minzaam aanbevelend M i VAN LOON TELEK m Gasfitter MT Wie werkclök pr s stelt e n UKOKlAStL t hebber laat zicb totografocron in de tWmgrafaehe KunttturieMtnt STTJIDIO lu P V D WAALS Fl SINGEL 681 imBIPPIJ 1 Ifflöil ïi SttiWÖÖKWi Bij gelegenheid van de Woerdensche Najaarsmarkten loopen op MAANDAG 21 en WOENI DAG 93 OCTOBER 1901 voor vervoer van 3e iilas§e reizigers onderstaande EXTR ATREINEN vertrekt 2 10 n m aankomst 2 20 2 80 2 44 Siisr 8 07 8 14 8 26 WOERDEN OÜDEWATER HEKENDOEP GOUDA MOORDRECHT NIEÜWERKERK CAPELLE ROTTERDAM Maaa ROTTERDAM Maas vertrekt 5 50 v m CAPELLE 6 oqr NIEüWERKERK 6 20 MOORDRECHT 6 27 GOUDA 6 45 HEKENDOEP 6 54 OÜDEWAÏER 7 01 WOERDEN aankomst 7 08 Met deze treinen kunnen ook vervoerd worden WAGENS PAARDEN en VEE bevracht teg n Wagenladings en stukstarief zonder verli oging Utbbout 9 Oct 1901 GOUDSCHE MELK INRICHTING gevesiigd TURViSINGilL TELEFOON 21 Bovengenoemde Inrichting blijft zich bij voortduring aanbevelen voor de levering van Prima Onvervalschte Melk VOLLE ZOETE MELK 8 cent per Liter GEROOMDE MELK Tapte Melk 4 BOOM KARNEHELR 3 Dagelijks versch verkrijgbaar Prima kwaliteit TAFELBOTER uit Gepasteuriseerde Room gekarnd 1 50 per K G Keiikeiiboter belegen Roomboter 1 40 per K ü Steeds voorhanden i PiMiiia kwaliteit Goudsche kaas 26 40 ets per K G Fijne Edaiiinier Kaasjes I IO per stuk Zeer fijne Rooinkaasjes f + 1 K G 80 ets per stuk Onze inrichting is de eenige in Goupa welke Boter levert onder Controle van bet Botercontrdle Station in Zuid Holland j Bestellingen worden spoedig en geregeld aan buis bezorgd i i i i 1 f j VBRHOEFF s bekende zwaar gevulde Bolerlelters ïijn weder DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR Heerlijii sinaiiende Borstplaat Caraniei § en OJn gelirulde iSt llicoiaas Spoed AFBRAAK Spoed TE KOOP aan de 100 in slooping zijnde Wveahuizen ten behoeve van de nieuwe Maashaven te Rotterdam ils 8000000 RhUn Waal en IJsseJiteen BOOOO blauwe en rooda Pannen aoooo Vloertegel Engelaohe Potbol en honderden Deu en n Kortnen dulwnden Planken Balken Latten SoJirooten en imten 50 Oootsteenan duüwnde Ankera 1000 M grove Puin en en Alles zeer makkelnk vervoerbaar aan diep vaarwater en spoor gfctogm Te zien en te bevragen ba lEBR VAN SEÜMEREN op de v Mn ta Gkarlois en te Rotterdam Slaadkade Hoofdprijs iwiinjn door dca St t g gMawleerd IffiMliel Mk jielukdeliaiMl 600 000 UUnoodiging tot Oeelnettiint de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgd i groote Geldloterij waarin zeker U UiUioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden De prijzen van deie veel voordeel biedende Geldloterij die volgena het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoOKSte prijs is eventtieeJ 500000 Mark Premie van 300 000 M l prijs 1 prijs i 1 prijs i 8 prijzen k Vpr s 4 I pnjs i 1 prijs 1 S prijzen k 1 prijs i 1 prijs a 1 prijs d ItprijiitlOOOOM SOO OOOM itprjjz iSOOOM ItO OOOM lOIprijz a 30 10 M 7t OO0M litprijz aiOOOM 70 000 M 4pi jr ïltOOM 1 000 M 61lprBz ilOOOM 0 1 00 M lOJO prijzen 4 800 M ti OOOM 80 prijzen i no tl SO OdOM 7Tprijzen 4 OOM 40 000 M 860SS prijzen a 169 M 30 000 M 9981 prijz il I tO 41 80 000 M 116 100 M 1088 prijz 4 78 IE 1 Totaal 68 010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de le kl tot 66 000 M in de 3e tot 60 000 M in de e tot 66000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6c lot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 00 000 event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die oüicieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot decbta Quid 3 50 een Hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofiicieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk pUn ik op aknvrage gratis verzend iedere deelperoer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de olficieela tiekkin st De nUbetaling en verzendlug van prUten geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours aV Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Ondergeteekende beveelt zich beleefd voor de levering van DEJEVNERS DINERSr sor TPERS voor Partijen Bruiloften enjf Alsook abonderlSko eohotels ea allee wattot het koksvak behoort desvorlangd netbijlêvering van servies zilver tafeBilnen enz Btiz Aanbevelend Gerard Pinkseii Cuisinier Westhaven 128 P SOOPTMAlSr Zn TELEE 102 BLOEmWERKEN voor alle gelegénllBdMi EEN GROOTE KEDZE Fantasie Attikelen voorhanden Hloenibollen voor Kamer en Tuin G A V D LOO ARTS voor Z uw en Zielsziektes Goudsche Singel ëi BOTTEBDAM SPREEKUREN f flIWggïlHfi V08B PSYCHOTHIRAm Goada Drok van A SjIJlKHAN Zn Bttltenlaidscli Overzicht Er gaaa te Durban gerncbteu dat De Wat dood zon zyn Vermoedelijk is bedoeld ChristJnao de Wet boewei het er niet bg staat Het gernoht aooali bet wordt verspreid is niets waard Er wordt gaea enkele bijzonderhcdd genoemd di het waarschijnlijk maakt en wil herinneren ons dat Engelsobe correspondenten gednrig Boerenaanvoerders dood hebben verklaard die later zeer voelbare bewijzen van han leven hebben gegeven De coirea ndent van de Daily Uail te Piaterniaritzbarg bevestigt dat de booldmacbt van Botha a Boeren onder Christiaan Botha weer xoidwaarts doorgebnoken is en un te Babanago binnen een geweerschot afstands van Itala staat Central News seint nit Durban dd 18 dezer dat generaal Brace Hamilton na zeer veel moeielfkhedeo voornamelijk tengevolge van het slechte weer te Vrijheid is aangejEoaien Op den trek nit Zoeioeland plaatste zich een commando onder Grobler in den weg van de Engelschen De Boeren toonden achter geen neiging om hnn stellingen te verdedigen Zy hielden zich voortdurend buiten schot van Brace Hamilton s kolonne De streek t n zniden van Vrijheid is ontvolkt en achoODgeveegd V In een brief uit Kaapstad gedeeltelgk overgenomen in de Times staat o a het volgende over den algemeenen toestand in de kolopie De gehaele toestand is zoo onbevredigend mogelijk Er zijn nog niet genoeg bereden troepen en ofschoon wij iOO of 500 Boeren per week kunnen vangen kunnen zij zooveel recrnten kragen in de Kaapkolonie als zjj maar wapenen kunnen De wijze waarop de krijgsvet wordt toegepast vervreemdt vele loyalen van ons Een Engelsohman die voor ons gevochten heeft In dezen oorlog heeft een stoeterij nabjj Colesberg De militairen kwamen en dooddeji al zJin volbloed merries en veulens om t Toorkonen dat deze in handen der Boeren zonden vallen Meo moet al heel loyaal wezen om zulke dingen te verdragen Johannesbnrg Pretoria en Bloemfontein zijn vol spionnen Boeren en vreemdelingea allen meer of minder openlijk in meeaabbap met de oommando staande Kü gaan en komen als het hnn gtfed dunkt en doen grenzenloos veel kwaad terwijl aan de loyalen verlof wordt geweigerd om naar hnn woonplaatsen terug te koeren on de FEVILLETOX Uit tOmlici van W HAUFF 1 1 Met een zeker gevoel van verbittering maakte drZwaxb vergelijkingen tusschen het verleden en tegenvoordiKe die niet ten voordeele van dien nieuwen tijd waren De vreemdeling wiens grondbeginselen met deze bcschouwingeu niet strookten gat zijn buurman toch niet zonder te nzin aan diens katste beweringen toe Ongelukkigerwijze begon hij zijne rede met ik ben een Pruis en wekte daardoor den jWrevel van den jongen man nog meer op want deze vergat nu alle voorzichtigheid en met eene Welbe raaktheid die hem op andere plaatsen misschien van dienn konden zijn zocht hij süne meeningen door te voeren en voor hem was niets too hoog of hij had het naar lijn eigen De Pnm tehwk van deien legm van uitingen ba da poetfUon of een det paitagien deie red niet gdxnidikumin hebben i Het keite middel echter om zich aan dien woordenvlood te onttrekken eo aijn bonnnmn tt l stilzwijgen te brengen was in een hoekje te kruipen en zich sUpende te honden nyverheid des lands weer aan den gang te brengen Üit een rapport door den Amerikaanschen oonsul generaal te Kaapstad aan zjjn regeering uitgebracht wordt verslag gegeven omtrent den baadelstoestand In Znid Afrika in het aflgeloopen tijdperk Het Alg Hbl ontleent er 0 a het vol gende aan D oorlog sleept voort de handel in Transvaal en de Oranje rivierkolomo kwjjnt j de velden zijn kaal en er worden nagenoeg geen pogingen gedaan ze te bebouwen Eenige duizenden nitlanders zjjn naar Johannesburg teruggekeerd om de mijnen weder in orde te brengen voor exploitatie In een aantal dezer mijnen wordt thans het erts verwerkt dat voor bet uitbreken van don oorlog werd opgehaald maar zij kunnen niet weder op voUen gang komen v66r de inlandache vluchtelingen zijn ternggekeerd wat vermoedelijk eerst na het ophouden der vgandelgkheden zal geschieden Men had gehoopt dat de groote hoeveelheden koopwaar mijnwerktnigen en provisie die op vervoer wachtten in de knsthavens in de treinen geladen hadden kunnen worden en voor dit doel werd een belangrijk aantal vrachtwagens en locomotieven goreedgehouden twintig dezer locomotieven waren gekocht in de V S Doch toen die waren afgeleverd kwam de builenpest die de zaken deed stilstaan het treinverkeer belette de bevolking verdreef De dokwerkers liepen uit vrees voor de pest en voor de gedwongen inenting van bun werk De politieke rede waarmoe de Oostenrgksche mbiisterpresident Ven Eoerber in het Huis van afgevaardigden de werkzaamheden inleidde was een boetpredicatie vol verstandige vermaningen De lawaaimakers hebben die wel noodig 1 Hij zei dat in Oostenrijk wel nationale partijen konden zijn maar niet oen nationale rgksregeering in een bijzonderen zin Eerst als de nationale partijen zich veranderd hebben in politieke partijen kan de rtjksregeoring er rekening mee honden voor zoover de huishoudelijke aangelegenbeden betreft De belangen van de gezamenlijke monarchie liggen zoowel op t gebied van landbouw als van industrie Hij sprak daarna een nog ai pessimistisch oordeel nit over den toestand der Oostenrgksche industrie welke zei hy bg die in andere landen is achtergebleven en nu alle krachten moet inspannen om zich op te heffen De hoeren moeten nu eens ds nationag Toen de beide reizigers den morgen na dezen gevaarlijken nacht ontwaakten zagen ze niet ver meer vaa zich af den toren van Heilbron uit den nevïl opdoemen Daar eindigt mijn tocht zeide de beer in het groen terwijl hij op de stad wees En aan u heb ik het te danken dat ik heden met tegenzin dezen wagen verlaat vervolgde hij terwijThij een vriendelijken blik op zijn buurman wierp Hoe aangenaam zou het me gcweeat zijn nog een dag van uw gezelschap te mogen genieten ja antwoordde de Brandenburger de beperkte ruimte doet buurmanschap ontstaan Wanneer vroegere kamergenooten later 4o de eene ot andere groote stad na elkaar in geen jaren gesproken te hebben elkaar weer ontmoeten dan ia het de natuurlijke behoefte om te spreken die hen weer tet elkander brengt De plaats naast me heb ik door verschillende personen zien bezet worden tnaar ik durt mijn eigen geluk te wenschen dat ik u tenminste zoolang als buurman gehad heb want door u ben ik op de aangenaamste wijze in uw vaderland binnengeleid geworden Zult ge lang in Wnrtemberg vertoeven f Ik ga mijn moeders lamilieleden bezoeken antwoordife de vreemde en het hangt geheel van hen af en van het aangename van mjjn verblijf of ik er Ung of kort zal blijven MisMkien zien we elkaar wel niet meerterug zeide de groene ik zou ten minste niet kunnen vermoeden wat me naar Stuttgart voeren twisten laten rusten om de economische betrekkingen met Hongarije te regelen Wat hij opmerkte over de handelsverdrageBj in een telegram in oné vorig nommer eewgszins onduidelijk geseind is van beteokenis De regeering zei hy was v6or de politiek van de handelsverdragen al was dat door de gebeurtenissen Van den laatsten tijd moeilijk geworden Dat was een steek beitemd voor Duitschland Wy zullen zei hij verder wat er ook gebeuren mag geen tegenstelling maken tnaachen landbouw en industrie Ook al weer leerzame lectuur voor de Duitsche regeering We zullen geen Oostenrijksche belangen aan anderen prjjs geven idem Als men ons een duldbaren vrede wil aanbieden dan zullen wjj dien bereidwillig aannemen vordert men offers van ons dan zullen wij de rol van een geduldig land weigeren De Oostenrijksche arbeid heeft züu volle waarde en wil als zoodanig erkend worden Na eenige wetsontwerpen te hebben aangekondigd waaronder do in Oostenrijk zoo boog noodige hervorming van de wet op de drukpers besloot hjj met de vermaning om de begrooting toch op tgd klaar te maken Sluit het verleden af dat zooveel nadeel aam den staat heeft toegebracht gebruik uw rechtan vooral uw begrootingsrecht Maftk uw hand vrg voor het groote werk waarvoor men overal de krachten verzamelt Met luiden bgval werd deze rede begroet en daarna kwam aan de orde de discussie over bet Duitsche handelsverdrag die balangrjjk kan worden Een motie over Zuid Afrika werd ingetrokken omdat zij in de deWatie thuii behoort en niet in het parlement Het loopende gerucht omtrent een antwoord door den premier Waldeck Rousseau gegeven op een formeele vraag van de zijde dor mijnwerkers of de regeering al dan niet geneigd was om dw achtuurswerkdag in te voeren moet waarlijk eenigen grond hebben Alleen is dat antwoord niet gezonden aan de boeren Basly en Lamendin maar aan den algemeenen secretaris der mijnwerkersvereenigingeu in Frankrijk Cotte Wat nu den inhoud aangaat bevestigt Waldeck Rousseau de verklaringen vanden minister Bandin aan de gedelegeerden der mijnwerkers Eerst na van het verslag der extraparlementaire commissie van onderzoek kennis genomen te hebben kain de regeering ter zake een beslissing nemen De mijnwerkerspensioenen zullen van zélf te berde ge zal Maar vergeet nu niet wat ik u omtrent het karakter van mijne landslieden verteld heb Wanneer ge u eenigszins naar hunpe denkwijze en zeden kunt schikken dan zult ge zeker overal welkom zijn Voor de dames zijt ge dan omdat ge vreemdeling ijt zooveel te interessante en voor onze mannen nu dat hangt van den kring af waarin ge u beweegt maar ge moet u nooit zooduidelijk en zoo voelbaar meer maken voegde hijer met een half ironiachen halt vriendelijken lach bij dat I Nu vroeg de vreemdeling vol ongeduld toen zijn buurman zweeg Dat ge geen Duitscher maai een Pruis zijtDe trompet des postiljons schetterde en het geratel van den zwaren wagen o den steenweg overstemde het antwoord van den vreemdei In de stad gunde men den passagiert eene kleine rust en de jonge vreemdeling wilde zijn reisgenoot ten ontbijt uilnoodigen Maar reeds onder de poort van het pesthuis kwam een oude rijknecht hem tegemoet en overhaikdigde hem verscheidene brieven i Hij scheurde er haastig een van open terwijl een blos zijne wangen kleurde en zijn reisgenoot bemerkte dat t de hand van eene dame was Eenigszins ontstemd ging de vreemde naar het raam van een herberg toe daar zag hij later den jager met zijn bediende m druk gesprek gewikkeld en spoedig daarop braeht men twee schoone paarden voor Haastig wipte de groene in het zadel ging daarop naar zijn reisgenoot toe om heel haastig maar toch hartelijk aischeid van hem te bracht worden zoodra de wet op d arbeiderapensioeuen in t algemeen ter sprake komt En was het minimum loon aangaat kan de regeering geen stappen doen daar deze aangelegenheid tusschon patroons en arbeiders zelf behoort geregeld t worden De ministerieele brief eindigt met de betuiging dat de egeering h rei i is alle grieven der arbeiders aan te uoorw maax hSn g a beloften wenscht te doen die tü det honden kan Te Honceau les mines bip ds toestaml buitengewoon ernstig on gespannen De militaire overheid neemt voorzorgsmaatregelen en wat veelzeggend is de maatschappij die M Blanzy mijnen exploiteert laat geheel op eigen gelegenheid haar terreinen met verdedigingswerken omgeven Dit is voor zooverre men kan nagaan de eerste maal dat eea mijnbestnur tot zulk een maatregel overgaat Ook te Montlucon zijn er ernstige ongeregelheden gepleegd door stakende arbeiders Hoezeer men ook van hooger hand den domper zet op de verwoestingen welke de hongersnood in Rusland annricht zoo nu en dan komen er toch droevige bijzonderheden aan het licht In de zuidelijke Unnonlandw van het groote rijk ia het hongerende volk aan wanhoop ten prooi Te Taraskova in het gouvernement van Samara hebben 2000 hongerige boeren degemeentogebonwen bestormd vragende om brood voor hunne vrouwen en kinderen Zij plunderden de gebouwen drongen de huizenvan welvarende inwoners binnen vernleMan alles en staken verscheidene woningeiln brand Daar de plaatselijke politie te zwak bleek werden troepen van Nikolaieff ontboden Voordat zj echter waren aangekomen heerschte er een ware anarchie gedurende 24 uur Er moeten 14 boeren gedood zijn Te Anderweska In Samara zjn twee landeigenaars vermoord De hongerige boeren te Postrawka plunderden de winkels en huizen en verbrandden de meubelen op straat Vier werden gedood voordat de militairen de orde hadden hersteld Dergelijke onlusten gepaard met verlies van menschenleveas vielen voor toKaloyar en Sordolok in het district Saratov De minister van Binuenl Zaken Sipjagin is naar Spala vertrokken m persoonlijk den Czaar verslag te doen van iden dreigenden toestand Het wakkere Rnssische Roode Kruis arbeidt weder met veel liefde en kracht maar ia tegen zooveel ellende alleen niet opgewassen nemen en zoo kon de Brandenburger hem tot zijn spijt niet eens naar het huis en de familie van Katchen von Heilbron vragen eene vraag die hij ia zijn reis notitieboek had aangateekend en zelfs dubbel onderstreept Maar het gezicht op den jager die zich zoo gemakkelijk in t zadel op het schoone paaid haii neergezet die zich zoo Irotsch wegspoedde over de markt was voldoende om zijne goede stemming die een weinig geleden had van de bijna ongalante haast waarmee de ruiter van hem afscheid genomen had weer tot haren ouden plooi te brengen Hij moest ten volle erkennen zelden zoo n har monischsamengaan gezien te hebben van eene welgevormde gestalte met zulk een schoon gelaat vol uitdrukking Wie was die heer in het groen vroeg hijden kelner die dóór het andere raam naar denruiter keek Ik kan u zijn naam niet noemen antwoordde hij alleen weet ik dat men hem met tUiijnheerde Bftron aanspreekt dat zijn vader een paaruren hier vandaan aan den Neckar bezittingenheeft dat ze zeer rijk moeten zijn in de sudkomt hij zelden Niet geheel tevreden met deze inlichttngeh stapte de jonge man weer in den wagen zijn vader die vroeger eens in dit land geweest was had hem zooveel vreemds van den Zwabeuschen Baron verteld dat hij At die zonderttngheden volstrekt niet van dien aardigen en verutandigen reisgenoot verwacht had Wordt vtrvtlgd