Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1901

het politiebureau aan de Nieuwe Haven de conlrontatio plaats gehad van de koetsiors Uaneveld en Schildknegt met bet Igk van den kelner Van der Kamp Het geschiedde in tegenwoordigheid van den rechter commissaris jhr mr Schuurbequo Bocye vergezeld van mr Bevers fnngeerende als grilfler den hoofdcommissaris den heer Versteeg en den commissaris den heer Dietz Het eerst kwam Haneveld die in de cellulaire gevangenis te Scheveningen in bewaring is met den oelwagen aan Een half uur later 8childknegt wien toen hij uit den wagen steeg door een groote menigte woedende kreten en scheldwoorden als moordenaar on schurk naar het hoofd gegooid werden Naar wij vernemen bleven beide verdachten die afzonderlijk tegenover het luk werden gebracht volkomen onbewogen Zy bleven ontkennen en volharden bij hunne na do arrestatie afgelegde verklaringen o a dat de kelner op het KQswiJksche plein hun rijtuig verlaten had Ook de familieloden van den kelner van der Kamp Zaterdagochtend uit Groningen alhier aangekomen hebben het lyk ter poUtiebureele Nieuwe Haven herkend Thans is nog kunnen worden vastgesteld dat behalve de zilveren ring met doodskop van het lijk vermist worden de portefeuille waarin vermoedelijk geen geldswaarde was geborgen de portomonnaie en do vestketting in goud Het lijk zou naar Leiden worden overgebracht voor de gerechtelijke schouwing Vrijdagavond is een ruiter die bij Bamum en Bailey te Brussel aan de wilde jockeyrace meedeed van zgn paard gevallen I t beest rende weg en sloeg daarbij den ruiter met een der achtorpooten tegen t hoofd waardoor de man moteon gedood werd Maar toch ging de voorstelling door alsof er niets gebeurd was Do krijgsraden in Zuid Afrika krijgen soms zonderlinge gevallen van hoogverraad te booordeelen Zoo verschenen den Hn voor het h te Maraisburg een achttal meisjes van ITk 17 jaar die volgens de aanklacht eon schandelijke minachting voor de Britsche kroon hadden getoond en de rust in de kolonie hadden verstoord Zij hadden namelijk toon een Boerenkommando door haar plaats trok de burgers omhelsd De president van den krijgsraad informeerde uitdrnkkelijk of de dames de Boeren t eerst gekust hadden dan wel of deze sich misschien eenige vröheden hadden veroorloofd Hoewel deze gewichtige kwestie niet opgehelderd werd veroordeelde het hof alle beklaagden tot 30 dagen gevangenisstraf met uitzondering van twee die vrijgesproken werden Men schrift uit Utrecht aan do N R t Bij de behandeling eonor drankwetovertreding die had plaats gehad in het hotel Parkoord te Zeist liet de verdediger pr Wollson s Gravenhago het doorscliemeren alsof een der getuigen op aansporing der politie opzettelijk do overtreding zou hobben uitgelokt Daar ditzelfde reeds bij het onderzoek aan mr Besior don ambtenaar van hot O M was ter ooron gekomen maakte Wrecie 8poorwegverMu ngen HCt GOUDA Wlolerdleist 1901 02 AaugevaogeD t October TUd va Greeovlch Bnnn anT1t RnAMvlM Tam B H t V T 8 7 44 8 14 8 17 1 88 14 lO M 10 18 10 48 11 8 84 J lO l 8 81 S 10 8 8 41 4 10 87 I 7 47 8 07 S St 8 88 SS 10 80 10 45 11 08 11 47 eODDl aOTtlHDAHllM niu S 10 8 10 68 11 16 11 18 li 68 l 7 1 18 8 80 9 4 4 08 4 89 4 54 6 15 1 84 18 7 0 1 0 1 14 il 1 80 II 08 11 18 ll SO 10 18 10 5 11 8 11 8 11 1 ll 5 4 18 ♦ i t S 5l 4 08 g o s 5 Dloidq Uu k r tkillrtt d kl Tn trjgbMr t natifri H H 1U J Spon Z g tr illUa l W gfc 90DBA tiu 1 8 11 81 11 45 18 04 OTTBRüm 1 48 1 64 I i S 8 14 4S 9 4 4 08 i 1 68 u 5 u5o 1 86 l o9 09 85 M 4 Ó 4 84 4 5 8 1 5 48 5 64 4 T O 7 88 8 80 8 4 10 10 16 IIJIJ V f r 17 r Jr f f tt 6 41 w 30 w 4 4S 5 88 5 38 04 i 89 7 06 7 5 8 81 4 58 I 8 39 I 5 4 6 10 SU 9 10 9 46 10 1 10 10 88 10 48 10 49 a 0 8 0 t 87 10 08 10 19 hnltatH r lu la ba lUI pwhli warin l 8Vr VuVV 7T 6 1 6 87 5 4 1 7 10 18 10 48 11 8 10 58 11 18 18 16 18 55 11 1 07 11 18 1 18 11 80 1 88 10 48 11 85 11 48 18 46 1 37 10 4 11 1 ll J 15 4 7 57 8 10 8 48 4 15 4 45 G O D U A XSTBRD M Tlaa fana Joud S i U 8 3S 9 13 10 10 10 5 13 08 1 10 3 88 3J8 4 07 4 48 6 i 86 8 48 9 61 10 19 10 30 11 0 Amit W 8 01 8 58 9 11 10 10 11 04 18 48 18 87 1 57 8 85 4 H4 S7 6 80 6 48 8 44 9 86 10 S 11 08 18 ABit 0 3 1 9 18 9J7 10 85 11 1 108 1 11 13 3 40 4 lf 8 1 5 45 0I SS 10 60 11 1 13 14 11 u i U I a II11 u 1 b 18 88 8 15 6 1 4 38 88 8 40 1 0 3 08 3 45 5 04 4Sk3 00 m 84 35 Uut G 31 7 15 8 10 6 l 9 13 31 UJI1S 37 18 8 8 8 10 8 34 4 4S OO 81 7 09 8 10 4 iaai W 5 34 8 47 7 80 S 8S 8 4 9 30 9 4t 11 30 18 48 1 08 J 3 40 3 8S 8 49 5 00 6 81 3 7 85 8t 10 01 Idoada 7 08 7 81 8 18 O ia 9 9 10 18 10 3413 81 l i I IIT É i 5 4 il I OO 7 5 4 7 84 i 9 i 1 48 S OS 8 1 4 1 4 41 4 80 4 8 1 lIÖ 3 74 4 4 6 13 5 Ü 7J4 7 1 3 Vm 10 07 10 43 U4 II 3 88 4 18 4 34 5 47 7 07 7 4 8 0S 0 18 11 31 VcMpreide Berichten Fkakkbuk De Hatin bcelt Vi ydat modedeelinK godaan van de aamensmalting tusschen de beido groote Parjjsclie bladen Figaro en Oaulois De directenren der beide genoemde bladen Perivier en Arthur Meyer hebben niets willen of niet kannen tegenspreken als girants van commanditaire vennootschappen konden zy niet zeggen I Te Montln on is bet tnsschen stakers en nietstakers tot geweldplegingen gekomen en do onderprefect is met de gendarmes tusschcnbeiden moeten komen daar de bnrgemeestor als zijnde v66r de stakers niet bepaald betrouwbaar is in dezen Ten aanzien van de algemeene staking der mgnwerkors gaat do premier WaldeckRousseau van het verstandige beginsel nit dat het recht van arbeiden even onaantastbaar is als het recht van niet arbeiden zoodat de werklnstigen beschermd lulien worden tegen intimidatie door oord el door daad DVITSCHLAKD De keizer schynt rond te wandelen met reisplannen 66k voor den winter Niet alleen is de wereld feitelvik te klein voor een reisgenio als Wilhelm II doch het jaar telt een te korte verplaatsingsperiode tevens I Zoo wordt dan de krnlser Niobe gedurende den geheelen winter gereedgehouden om eventueel het keizerlijke jacht Hohenïollern te begeleiden op excursies De directie van de eloctriciteitsmaat chappj op aandoelen te Neurenburg heeft hst verlangen der werklieden tot invoering van den achturigen werkdag ingewilligd De zaak Kaullmann kwam Zaterdagavond voor de commissie nit den Beriynschen gemeenteraad welke belast is met de behandeling van het besluit van den opperpresident van Brandenburg inzake de nieuwe verkiezing van Kauftmann tot tweede burgemeester den keizer en diens militairen raadgevers ten trots I BINNENLAND Jhr Hr L Van Niipen tot Hevenaer lid van de Berste Kamer voor Utrecht is te Arnhem overleden De Stichtsche Courant het orgaan van den heer de Waal Malefljt lid der Tweede Kamer betoogt in een hoofdartikel de wenscheiykheid van oen enquête naar de werking d r t op den l erpUcht overwogen en dat men hot mat tireinenatle Benchttn Hen meldt uit s Gravenhago Zaterdag tusschen 11 en 12 uur heeft in tiet voorloopig comité uit de transportarbeiders te Amsterdam heeft het voor en tegen van het plan van de boycot der Engelsche schepen nogmaals ni i n kwam tot het reseltaat alle energie zou doorzetten l 88 57 Ooudt Sloordrtolit HieuwKÏefk OipelU Koltanlu M 8 58 7 11 7 85 8 11 8 88 9 08 4 7 18 ♦ 7 8 SO 7 M 8 51 15 7 44 0 M 46 10 08 BollordiniD P i f Rotterdui B 4 AU 1 W irt i WUl 0 i t l li 8 H M Kottardun Beun Rottardun D P aotfwdim M Oipall Hltawirknk Moordraelit aoada 4i 7 88 58 t 8 89 4 48 5 80 04 4 5 41 f 5 01 5 51 5 11 04 5 17 10 7 18 7 4 f 8 8 9 18 47 7 8 ill U 8t kb tti 5rtJ ll 1 10 00 10 1 Oouda leTuh HDaio Voorburg 7 1 8 7 8 41 7 88 8 68 7 9 9 0 7 58 9 1 7 58 9 08 9 19 a i 9 07 18 00 10 14 10 50 11 10 11 84 11 47 Jl H 8 80 5 85 5 48 8 08 fouda Uudew Weard Utraoht 8 8 8 18 8 51 8 7 4 18 811 8 10 14 10 49 il 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 11 3 18 08 8 0 9 87 10 8 11 66 1 T 6 17 10 8 1 M t 03 7 14 8 30 0 W 43 11 18 11 11 18 H Utiaokt lO Woetdaa 5 07 44 Owtow 8 88 aoala 9 8 10 88 deze van de gelegenheid gebruik ofschoon hem de onjuistheid van het gerucht gebleken wa openlijk te verklarei vooral tm aanhooren van de aanwezige politie agenten en Kijks veldwachters dat nooit óf te nimmer een proces verbaal door hem zon worden vervolgd dat was opgemaakt wegens een overtreding die door de politie zelf of met haar medeweten door anderen was uitgelokt Zulk een handelwijze vond mr Besier zoo schandelijk dat alle processen verbaal waarvan het hem bekend werd dat zg het gevolg waren van een dergelijke daad door hem onveibiddeiyk zouden worden vernietigd Door de Tooneelvereeniging Thalia te Tilburg is eene Prijsvraag uitgeschreven voor Humoristische Voordrachten De bekroonde werken zullen dan allen in de maand Januari a s voor het publiek voorgedragen worden naar verkiezing door de schr vers zelven De prijzen zullen bestaan in Gouden Zilveren en Bronzen Medailles met Diploma s tevens met daaraan verhouden geldprijzen van f 100 f 75 f 50 f 25 Een extra Daraesprijs Is nog gesteld voor de beste uitvoering De inzendingen moeten geschieden v66r 1 December e k aan den President van Thalia den heer H P Holtns te Tilburg waar tevens de noodige gegevens verkrijgbaar zijn als Reglement en verdere mededeolingen enz omtrent de PrijsvraagWedstrgd Een en ander wordt op aanvrage gratis en franco per post gezonden Een jonge Amerikaanscbe millionnair James Eads How genaamd doet tegenwoordig te NewYork van zich spreken door zijn eenigszins zonderling gedrag Hü weigert van zijn vorptel ke erfenis gebruik te maken voor zichzelf omdat hy het d niet zelf heeft verdiend Hij is nu landlooper geworden neemt op zijn zwerftochten allerlei werk aan en steekt er het loon voor op Hij is bgna armoedig gekleed en veroorlooft zich geen andere weelde dan een altijd schoon hemd Maandag II was hij te Chillicotte in den staat Missouri waar hij hout hakte tegen vergoeding van kost en nachtverbijf Alle bewoners van het stadje waren uitgeloopen om een millionnair hout te zien hakken ten einde in zijn onderhoud te kunnen voorzien How die een uitstekende opvoeding genoten heeft beweegt zich onder de laagste volkslagen en onder de arbeiders om hun sociale nooden te bestudeeren Onlangs schonk hiJ 50 000 dollars voor do armen van St Louis 5 01 5 11 5 18 5 i7 5 3 S 45 89 7 S7 7 5 10 6 80 4 88 5 08 5 18 5 87 5 8 5 48 S 57 4 5 11 0 J J 10 80 10 4 8 48 10 54 11 88 8 7 10 7 3 7 85 7 33 5 7 54 8 08 11 48 36 10 0 10 10 U 07 Een schutter die dezer dagen met den laatstee trein uit Hengeloo te Enschedé aankwam werd aan t station in arrest genomen om voor het niet voldoen der boeten hem door den schuttersraad opgelegd in provoostarrest te worden geSteld Niet genegen om zich voor eigen rekening een uniformpantalon aan te schaften verscheen hg telkenmale onvoldoende gekleed op de oefeningen en beliep dientengevolge even zoovele malen een rapport Meenende dat niets hem kon dwingen die boeten te voldoen is hg na eon nacht van kalm en rustig nadenken achter slot en grendel tot een ander inzicht gekomen BoeUn phu de neOdige kosten zün betaald en een pantalon zal worden aangeschaft Uusolino de groote ItaliaansclM bagdiet en meoscbendooder is volgetas beticht it Rome eindelgk gevangen Te Acqualagna bij Urbino werd dezer dagen iemand aangehouden die weigerde te zeggen wie hjj was maar later all Mnsolino herkend werd tot hg eindelijk zeil er voor uitkwam Vijftien menschen moet hg u t geheel uit wraak over eene veroordeeUng die hy onrechtvaardig achtte en waarbij V betrokken waren vermoord hebben den rechter die het vonnis weea juryleden en getuigen Hij had onverlet van Calabria uit half Italië doorkruist tot hij eindeiyk karaboniers aan zag komen en in overijling het op een loepen zette hetgeen natunriyk terstond hun aandacht wekte Te Salomo is een photograaf die een wonderbare gelijkenis heeft met wglen Koning Umberto Meer dan eens toen de Koning nog leefde heeft men hem voor dien Vorst aangezien Bartolani is op die gelijkenis niet weinig trotsch en htj heeft steeds alles gedaan om haar nog volkomener te maken Hij draagt zijnen baard juist zooals de Koning hem droeg en bootste houding en manieren van den Vorst zoo getrouw mogelijk na Zondagavond nu reed de fotograaf voorbij de kazerne De schiMwacht geboortig uit Monza die daar den Koning dikwijls had gezien was vast overtuigd dat hg het spook van dezen zag Hy werd door ontzetting bevangen en riep in vertwijfeling om hulp De post werd afgelost Maar toen een half nur later de photograaf op zijnen terugkeer weer voorbg de kazerne kwam werd ook de nieuwe schildwacht door een vreeselg ken angst aangegrepen want ook hg meende het spook van den onden Koning te zien Thans snelde een officier toe volgde te rjjwiel het rgtuig en herkende Bartolani Bii den Hoogen Raad is behandeld het cassatieberoep van een voorman by de ma chine rijwielenen automobielen fabriek Simplex te Amsterdam tegen een arrest van het hof aldaar waarby hg met vrijspraak van de hem eerst ten laste gelegde verduistering was veroordeeld tot 4 maandengevangenisstraf wegens 5 malen gepleegde oplichting door zich ter uitbetaling aan de onder hem staande werklieden grootere bedragen te doen afgeven dan waarop die werklieden recht hadden met het oogmerk zich dat moordere toe te eigenen waarbg hg gebruik had gemaakt van boekjes waarin voor lederen werkman stond opgeteekend wat zg aan stukloon verdienden voor het werk dat zjj in de afgeloopen week op stuk hadden verricht in welke boekjes hg grootere bedragen had vermeld dan waarop die werklieden volgens het vastgesteld tarief voor dit stukloon recht hadden De persoon met de controle eu uitbetaling der loonen belast had die bedragen uitbetaald totdat eindelgk het bedrog was ontdekt 11 81 11 48 1 kVUn Diu4H i 45 1 f 10 M 10 11 S8 4 lo et i l 8 01 8 81 8 17 9 68 8 18 8 84 ia S E 8 48 1 9 6a 10 08 10 17 P 10 8 4 10 19 10 14 Mr L W van Gigch betoogde nu dat hier een listige kunstgrepen in den zin der wet aanwezig waren daar de bekl precies hid opgegeven in de boekj welke Hrerkiaanhedra ieder werkman had verpcbt zcMat de met uitbetaling en nareketing belkste persoon die het stukloontarief kende onmiddeliyk had moeten bemerken dat in de boekjes te hooè bedragen werden geboekt en de geleden schade aan zyn eigen nalatigheid en domheid te wgten had Bovendien zon het hof aanwgzingen hebben geput uit verkeerd opgevatte of niet bestaand verklaringen van beklaagdo en getuigen Uit Rotterdam schrgft men aan het Volksblad De hiiixen van verkoop met recht van wederinkoop ook voorschotbanken genoemd yerryzen te Rotterdam als paddeBtoelen nit den grond In iedere arbeiders wgk zgl 4 of 5 van die vtoèkerhuizen te vinden Na onderzoek ben ik tot een getal Tan 38 gekomen groot en kleb over de geheele iUA verspi eid 3 zgnjer mg bekend die met en 6tal bedienden werken dus op weg zgn iets groots te worden Een is er waar uitsluitend zilver goud en diamant wordt gekocht gevestigd in een rgke buurt onder haar clientèle telt ze gegoede heeren en dames de laatsten niet bet minst door oogenblikkelgke geldverlegenheid genoodzaakt er gebruik van te maken Het tarief van die woekerhuizen is 4 pCt rente vaik eiken gulden per maand dus 18 proc vifn meubelen beddegoed rywielen naaimachines karpetten of andere groote artikelen 6 ets van lederen gulden per maand of i gedeelte daarvan Dit allts wordt gekocht en niet beleend t en kan t mits binnen drie maanden terugkoopen By dit niet verkwikkelHk onderzoek heb ik een schokkend tooneel bggewoond van een naaister een ziekeljjk meisje dat tgdens haar ziekte do naaimachine waarmee voor haar mooder en twee broertjes het brood milest verdienen had verkocht voor t 12 een Singer van f 67 60 7 maanden oud Toen ze 10 dagen na afloop van den in bet koopbriefje genoemden termyn terugkwam om het terug te koopen kon ze de machine krygen voor f 86 nog een gunst van mij zei het onmensch van het woekerhulb En dez woekeraars hebben dan nog de lieteiyke gewoonte hun werk als liefdeWerk te beschouwen Een dien ik daarover ondejrhield antwoordde Ze zjn ertoch mee geholpen P Ik antwoordde datzgn liefdei onuitputtelgk Was In zgn affaire toch kan mejn tot a nachts 3 uur terecht I I Het beatunr van het Utrechtsche departement dek Mi t b V Nyverheid heeft een schrgven gericht tot grondeigenaars boomkweekers frnitkweekers handelaars in Iruit en ellen die belang stellen in groote maatschap eiyke belangen om in ernstige overweging te nemen da bevordering van de fruitteelt in Nederland in t byzonder in de provincie Utrecht een zaak van zeer groot belang waartoe slechts behoeft te worden gelezen op het feit dat volgens de laatst bekende cgfers 1897 voor ruim 3 millioen aan fruit n ar Engeland werd uitgevoerd Wegens de groote moeSykheden die de uitvoer naar Engeland vooral van week tot week ondervindt en de belangrgke schade waarmede deze dikwyis gepaard gaat is men op middelen bedacht om den uitvoer onnoodlg te maken 0 a door de oprichting van een jamfabrlek in de provincie Een commissie van onderzoek van de daarmede in verbande staande vragen bracht een uitvoerig rapport uit Zg acht het mogeiyk hier te lande jam te maken geiykstünde met eerste kwaliteit Engelsijhe Evenals iii België kan ook in ons land het bnitenlandecbe fabrikaat geheel van de markt verdrongen worden De hier te lande vervaardigde jam zal b i in bet buitenland met de Engelsche kunnen mededingen wanneer de hoedanigheid beter en de prys lager is Do kwalitmt kan ten nünste even goed zyn en de prQs kan lager Vezen omdat de vruchten hier goedkooper te bekonfen zyn en deloonstandaard hier ager is De accyns op de aniker is naar het oordeel der coihmissie Voor de oprichting van een jamfabriek geen bepaald beletsel wegena de teniggsaf van betaalden aècgns hg uitroer do h het bezwaar mag niet over het hoofd irorden gezien dat de heffing van ac ss een groot bedryiskapitaal vereiaeht Naar aanleiding daarvan is de cottimiade van oordeel dat deze vraag aldus moet worde beantwoord Hoezeer rustige beswaren aan de heffing van aeo ns verbonden zjjn acht zg deze omstandigheid niet van zoo groot belang dat zy aanleiding zoit bebbeven te geven tot tempering van ondemeihingsgeest op dit gebied Tar beantwoording van de vraag welk kapitaal wo dt vereischt voor een jamfabriek op eenigszins bescheiden voet opgea zet geelt d coaimisaie aeuige algemeens cfjlars Tol don ia voor een fabriak die jaarlgks 300 000 KG jam maakt noodig lan oprichtingj en bedrgfskosten f 62 000 voor fruit f 16 660 voor suiker 180 000 KG 4 f 43 per 100 KG f 77 400 en voor glucose f 4500 dus samen f 161 000 Binnenkort zal een vergadering van belangstellenden worden belegd STADSNIEUWS If GOUDA 21 October 1 01 Geen vergunning I Naar men meldt zal het gebouw van den Ned R K Volksbond Westhaven alhier morgen op den dag der loting voor de nationale militie toegankoiyk zgn voor allo Katholieke lotelingen Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappg Datum 15 October 1901 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 4 kiemen per gram 30 vervloeiende kiemen O soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen uitstekend w g Dr H J VA t HOFF Zondagavond vergaderde de Afd Gouda van den Ned R K Volksbond De voorzitter de Heer Donker opende de vergadering en achtte zich gelukkig te kunnen boginnen met een gelukwensch aan een der aanwezige leden nl C Borst die 3 Sept jl het hengolgk feest vierde 60 jaren bg dezelfde Srma werkzaam te zgn geweest Voorwaar een groote zeldzaamheid in onze dagen nu de klove tusschen patroon en werkman steeds grootere afmetingen krggt en do broederlgke liefde die heerschen moest steeds moer en meer verbannen wordt Als berinnering aan de groote gebeurtenis overhandigde hg den jubilaris een fraaie penteekening met den wensch dat het hem nog vele jaren mocht gegeven worden op dezen feestdag terug te zien Jammer dat nog geen pensioentje in t vooruitzicht gesteld kon worden voor zooveel jaren zwoegens R Hierna werden de notulen van de vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd Vervolgens werd een circulaire voorgelezen behelzende een waardig protest tegen de barbaarscbe wgze waarop Engeland tracht de Zuid Afrikaansche republieken ten onder te brengen Dit protest door alle leden van het bestuur onderteekend zal met vele andere aan het internationaal Hof van Arbitrage worden opgezonden Mededeeling werd gedaan dat nog gelegenheid bestond zich aan te sluiten bg de steenkolenvereoniging Winterzorg die weer ion beginnen de afgezonderde penningsken te verzamelen Thans kwam de haer J G Fotharst a1lta t woord die in schoons bewoordingen met overtuiging uitgesproken een korte rede hield naar aanleiding van het oprichten der Spaarbank Deze toch die na jaren wachteus en lange voorbereidingen tot stand was gekomen zal Zaterdag a s haar eerste zitting houden Een der eerste middelen tot opbelflng der sociale kwestie meende ajireker het sparen te zgn en daarom hoopte hg dan ook dat van deze z i een der nuttigste onderofdeelingen van den Volksbond een druk gebruik zou worden gemaakt Het reglement geschoeid op den leest van dat der onderafdeeling Delft werd voorgelezen en lokte nog een paar vragen uit waarop spreker zgn pleidooi besloot met den wensch dat niet zooals in Delft den eersten avond f 700 maar minstens f 1000 zou worden ingelegd De voorzitter gaf hierna het woord aan den president van de Commissie van Bgetand die de vergadering verraste met het plan om een Sint Nikolaasfeest voor kinderen der leden te organiaeeren Deze mededeeling oogstte algemeenen byval De feestvergaderingen moesten door omstandigheden worden uitgesteld tot na Nieuwjaar toch zou het patroonfeest niet onopgemerkt voorbggaan een spreker zou tegen dien tyd worden gevraagd en meer nog zou gedaan worden om bet Willibrordus feest te herdenken Nog bracht de heer van Roeyen verslag uit namens een commissie van het nazien der rekening en verantwoording van den penningmeaater over het eerste half jaar Een prettige stemming heerschte tgdens de vergadering die bewys gaf dat de leden met vrouw en kinderen zich thuis gevoelen in hun eigen gebouw Telkens worden devergaderingen drukker bezocht terwgl de afdeeling dch in wel langzamen maar toch voortdurendan bloei mag verheugen f Bond van Ned Onderw 1 Zondag 20 Oktober hielden do atdoelingen AUen Gouda Krimpen a d IJsel en Schoonhoven van do Bond van Nederl Ondw een openbare vergadering s middags half drie op de bovenzaal van de heer Dam Kleiweg Als sprekers traden op Mej Ida Hegermans van Rotterdam met hot onderwerp De vrouw en da school en de heer Bergmeger van Dordrecht mot het onderwerp De zelfstandigheid van do klasse onderwgzer De zaal was flink bezet de kollegaas buiten Gouda toonden echter veel moer belangstelling dan die binnen Gouda enfin dat zgn we gewend In een fraai uitgesproken rede zette mej Hegermans op heldere wgze uiteen dat er op onderwijsgebied zeer vele onrechtvaardigheden bestaan tegenover de onderwgzeresson onrechtvaardigheden die gedeeltelik ook bestaan tegenover de onderwgzers Gedeeltelik daar er ook ongerechtigheden zyn tegenover de onderwgzorossen alleen bgv bg bet handwerkonderwgs Tegen die onbillikhöden moeten de onderwgzoressen strgdeo maar niet alleen omdat zg dan zonden gaan konkuroren tegen de onderwgzers en elk ander afbreuk doen maar mét de onderwgzers omdat z dezelfde belangen bebboQ als deze en die strgd zullen zg voeren door zich aan te sluiten bg de Bond van Nederl Onderwgzers daar deze voor de belangen van onderwgzers en onderwgzeresaen beido opkomt De rede van mej Hegermans was zeor propagandistles de Gouwse dames schitterden echter door afwezigheid Kollega Bergmeger bepleitte op zgn bekende geestige wgze bet goed recht van do klasse onderwgzer op meerdere zelfstandigheid in de school Meermalen liet hy de vergadering hartelik lachen om zgn gepeperde uitvallen Hg toonde aan dat hot niet langer aanging dat de onderwgzers beschouwd werden als de minderen van de hoofden van scholen vooral niet ah zg dezelfde ja soms nog moordere bevoegdheden hadden dan de hoofden Hg brak eei lans voor verplichte schoolvergaderingen echter zulke waarby de macht berustte bg de meerderheid en niet nog steeds bg het hoofd alleen als een eerste stap in de goede richting Debat had niet plaats Bg afloop der vergadering werd een kollekte gehouden voor de Ondarsteuningskas van de Bond van Ned Onderw die ruim zes en een halve gulden opbracht Was de middagvergadering aan de ernst gewgd s avonds had oen vergadering plaats van leden der vier bovengenoemde afdelingen en enkele genodigden welke door omstreeks vyftig personen zowel dames als heren bezocht was en die geheel gewgd was aan de luim Ook deze gezellige avond is uitstekend geslaagd daar de bondsbrooders en zusters gedurende enkele uren op een aller aardigste wgze werden bezig gehouden mot voordrachten en een toneelstukje alles door eigen krachten uitgevoerd Bovengenoemde afdelingen kunnen met genoegen op deze goed geslaagde propagandadag terugzien 1 Vereenvoudigde spcllirg Aiiislcrdam I Vtkrs Slotkrt S OV 80 s Vi 95 V 8 IV 81 Beurs van 84 Vi Vi 97 18 OCT iril l l i i u Ulrt Nad W 8 8 V dito tliio illlc 8 dito dito dito 9 Hoxe OM Ooucll 1 J l 84lUUB IoBohryving 186881 5 OoiTlKB Obl m papier 1 8 8 I dito in Sliver 18S8 5 PoiTiiOAL Oi t mot eoupoD 8 dito tieküt 8 85 v 86 10 80 90 88 76 416 96V 101 1801 l 106 118 818 SDiUiii übl Bianenl l894 4 dito Oeooni 1880 4 dltobiiBotlil 1889 4 dito bü Uopu 1889 90 4 dito ia goud leaa 1883 dito dito dito 18S4 5 BrAMil Farpet lohnld 1881 4 ToMliJ Gepk CoDT laai 1890 4j Qeo leenlDg aaria P Oac leeiiiD lariaO ZmuAn Bp T abig 189S 6 Ibiloo üb it 8ali 1890 VnuinLA Obl onbep 1881 4 Avstuhaii Obligatien 1896 8 BoniaiiAll Slad laau 1894 8 Nio N Afr Haadelar aand Arendib Tab H i Certltoataa DaliHaatHluppÜ dito Ara HTpotlieakb paiidbr 4V Call M $ der Vorataol aand Or Hypolheakb pandbr 4 l Kadarlandaolie baak aand Nad Handelmaat ih dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Bott Hjpothaakb paadbr 41 Utr Hfpotlieakb dito 4 OoiTllii OnalHoon baal aand Boil Hjtpotheakbank piadb 6 AvniKA Kont hT patb paadb 4 Mmw L ö Pr Lleo aart NlD Holl U Spoar w Uü aaod Hy tot SipL T St 8pw aand Nad lid Spoorweg m aaad Nad Zaid Afr Spa aaad d ia 69 104 w Mt loo M Vi 815 1 0 i i 108 aa 107 106 soa 104 n ai a4 Wk f T Jm 101 10 17 w 10 Ml 108 l 117 M 101 M dito dito dito 1891 dito 41 iTAUlSpooral 1887 89 A Eobl 8 Zuid lul Spwmij A H obl S PoLKH Waraehitt Weuaea aand Buil Or RQaa ap r Mü l obl 4 Balliaohe Hito aand Faitowa dito aand 6 ang Dombr dito aaad 6 Kuiak Ch Alo 8p kap obl t dito dito oblig 4 Ahbuu Gent Pia Sp Mij obl 5 Ohio k Nortb W pr O t aand i dit dito Win Peter obl 7 Danaer k Bio Bt Spm oert T a Illinoia Central obl in goud 4 I Louiev k KaafaTilli Oer v aaad Mexico N Spw Mij laliyp i Miia Kanaaa v 4pGt praf aaod N Tork Ontaiio k Weit aand Ponu dto Ohio obiig i Oregon Calif Ie hyp is goud St Paal Minn kUaalt obl Un Pao Hoofliin oblig S dito dito Une Ool lahjrp 0 6 Oanaua Can South Ohert T aand Vi C Eall kNa loh d o 0 Amatard Omntbui Hij aand ONTVANGEN eene groote Oollectie NOÜVEAÜTÉ 8 In en Tailornaade Costumes Da SAM80M Veemarkt te Rotterdam Maandag ii Üctober igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwah 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanv er ie kwaliteit sB ade kwaliteit 36 3de kwaliteit 33 cent per hall Kl Vette Varkens red aangevoerd ie kwaliteit 35 36 kwaliteit 34 3e kwaliteit 31 cent per halfKl Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor allies stadig prijshoudend MJMHi f iïïfflfFli VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOUDA Velepkoon iWo 3i Ai vij iiTEi Ti i i Voor de bewjzon van belangstelling dezer dagen ondervoiMen betuigen wg onzen dank H T DB WEEVE C VA D WEKVE Tbih Telephoonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intorcommnnaalbureau Op 16 September 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrögbaar aan het Bureau ACHTER DE VIS OH UABKT